Krijgt Traaij middeleeuwse functie terug?

In de Middeleeuwen had de Traaij de functie van schapendrift. Kaashandel Den Besten lijkt daarop in te spelen door het plaatsen van een levensgrote koe op het midden van de nu afgesloten Traaij. Wellicht een idee om bij de herinrichting van de Traaij, net als op de rotonde in Leersum, schapen voor de afsluiting te gebruiken.

Champ’Aubert in de verkoop

Wethouder Schravesande wil sociaal cultureel centrum Champ’Aubert toch verkopen. Het is alleen nog de vraag wie de koper mag zijn. Mogelijk wordt dat Champ’Aubert zelf, maar dat scheelt de gemeente dan wel een paar miljoen aan verkoopinkomsten. Wel blijft de sociaal-culturele functie dan gehandhaafd. Als andere koper wordt het in Driebergen gevestigde bemiddelingbureau Bakker en Schnabel genoemd.
Utrechts Nieuwsblad van 1 september 2001

Burgemeester Bloemen goed tot zeer goed beoordeeld

In de mini-enquête van DriebergenNet werd de laatste keer gevraagd hoe burgemeester Bloemen het het eerste jaar heeft gedaan. 30% van de 37 respondenten geeft aan dat het functioneren normaal was. 13% beoordeelde zijn functioneren met slecht tot zeer slecht. Maar liefst 56% geeft aan dat Hein Bloemen het goed tot zeer goed heeft gedaan. Vertaald naar een rapportcijfer scoort Bloemen ruim een 8,5. De nieuwe mini-enquête gaat over het functioneren (na 1 jaar) van het gehele college van b&w.

Progressief Driebergen debatteert over verkiezingsprogramma

Progressief Driebergen opent volgende week maandag 10 september vanaf 20.00 uur in Champ”Aubert de discussie over haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van komend voorjaar. Naast leden van PDR kunnen ook andere belangstellenden mee praten over een voorstel voor een zogenaamde ‘verkiezingstoptien’.

Burgemeester en zijn vrouw officieel welkom geheten

Burgemeester Bloemen en zijn vrouw werden vanmiddag officieel welkom geheten als inwoners van de gemeente Driebergen. Daartoe toog het college van wethouders na afloop van de b&w-vergadering naar Kerkplein 6. Loco-burgemeester De Vogel hield een korte toespraak en overhandigde mevrouw Bloemen een boeket bloemen.

Aurora gastheer benefiet

Het 105-jarig bestaan van Harmonie Aurora uit Driebergen wordt zaterdag 8 september op muzikale wijze gevierd met een 12uurs repetitie/concert onder leiding van Ronald de Haan en Herman Nijenhuis in Aurora’s muziekcentrum op sportpark De Woerd in Driebergen. Tijdens dit jubileumconcert vinden op het buitenterras allerlei activiteiten plaats.
Utrechts Nieuwsblad van 4 september 2001

Bloemen krijgt achtenhalf

Uit de op DriebergenNet gehouden mini-enquête over het functioneren van burgemeester Bloemen, bleek dat hij ruim een achtenhalf scoorde. Bloemen die zojuist in Driebergen is komen wonen, zegt verheugd te zijn over deze uitslag, maar ziet wel de relativiteit daarvan in. Immers, Driebergen heeft ongeveer 18.500 inwoners. Toch geeft de uitslag van de enquête hem: “Bevestiging van wat ik voel. Ik voel me hier zeer thuis en vindt het leuk om hier te werken. Wij wonen nu ook hier en dat maakt dat men mij vaker zal gaan zien.”
Nieuwsbode van 4 september 2001

Kop van de Traaij is dicht

Burgemeester, wethouders en raadsleden waren naar de Traaij-Nassaulaan gekomen om de kop van de Traaij tot voetgangersgebied te maken. Burgemeester Bloemen en wethouder De Vogel plaatsen het ‘afsluitingsbord’. Renk Knol, webmaster van DriebergenNet, overhandigde de burgemeester de door burgers voorgestelde namen voor de doorsteek die via DriebergenNet waren binnen gekomen.
Nieuwsbode van 4 september 2001

Playbackshow besluit Speelweek

De laatste dag van de speelweek stond in het teken van de grote playbackshow. De aanmelding was zo groot dat voor deelname geloot moest worden. Nummer 1 werden Emily en Rosanne Wanjon die de groep Roxane vertolkten.
Nieuwsbode van 4 september 2001

Gedroomde werkelijkheid in Eikenstein

Negen jaar geleden zag Rene Smorenburg dat Eikenhoven te koop stond. Als sinds zijn studententijd had hij zich voorgehouden: “Als het ooit nog een vrij komt ga ik dat kopen.” Op open monumentendag zal het huis open gesteld zijn voor publiek.
Nieuwsbode van 4 september 2001

Feest op kinderboerderij

Omdat het schaapscheerdersfeest niet kon doorgaan vanwege de mkz-crisis heeft de Stichting Kinderboerderij Driebergen besloten voor 8 september een feest te organiseren: het Oogstfeest. Het feest duurt van 12.00 tot 14.00 uur.
Nieuwsbode van 4 september 2001

Samenwerking met Stichting Philadelphia

Op maandag 3 september is een (proef)samenwerking gestart tussen de Kinderboerderij ’t Woelige Nest en de Stichting Philadelphia (de plaatselijke afdeling is gevestigd in Klein Stameren aan het Jagerspad). Het is de bedoeling dat een aantal cliënten van de stichting op twee dagdelen per week (maandag- en vrijdagmiddag) onder begeleiding eenvoudige werkzaamheden op de kinderboerderij gaan uitvoeren.

Driebergen zwijgt over vuile grond

Een bijlage waarin locaties met mogelijke bodemverontreiniging staan vermeld, wordt door de gemeente Driebergen geheim gehouden. Het gaat om tenminste een zeker en vijf vermoedelijke gevallen van ernstige bodemverontreiniging. “We willen niet dat inwoners in de krant lezen over een vermoedelijke verontreiniging in hun woonomgeving,” aldus verantwoordelijk wethouder Kees Geveke. Het Utrechts Nieuwsblad spant een WOB-procedure aan teneinde de locaties openbaar te krijgen.
Utrechts Nieuwsblad van 5 september 2001

Waterbedrijf Hydron wil op grote diepte drinkwater winnen

Waterleidingbedrijf Hydron gaat nieuwe plekken zoeken voor het winnen van grondwater. Het waterbedrijf denkt dat boren op grote diepte, variërend van 60 meter in het westen van de provincie Utrecht tot 180 meter in het oosten, het milieu minder schade berokkent. GS van Utrecht hebben zich gisteren akkoord verklaard met een onderzoek naar de milieueffecten. Het provinciebestuur sluit de Heuvelrug uit voor nieuwe waterwinputten, teneinde verdere verdroging tegen te gaan.
Utrechts Nieuwsblad van 5 september 2001

Utrecht neemt vlieglawaai hoog op

De provincie Utrecht en de Utrechtse gemeenten overwegen om zelf meetapparatuur te plaatsen om het vliegtuiglawaai van Schiphol in kaart te brengen, als minister Netelenbos blijft bij haar weigering om dat te doen.
Utrechts Nieuwsblad van 5 september 2001

Verhoogd, verdiept, gesplitst

De gemeenten Driebergen en Zeist sturen een brief naar minister Netelenbos waarin gepleit wordt voor een verhoogde of verdiepte aanleg van de HSL. Een oplossing waarbij het spoor op maaiveld blijft en het autoverkeer via tunnels onder het spoor worden doorgeleid, hebben beide gemeenten afgewezen.
Stichtse Courant 6 september 2001

PDR heeft moeite met bestuursfuncties Derksen

In de commissie ABZ zette Onno de Jong vraagtekens bij een aantal bestuursfuncties die Wim Derksen nog vervuld. Derksen die Douwe Altena op volgt is o.a. nog bestuurslid bij het zwembad. Derksen heeft aangegeven dat hij die functies zal bevriezen gedurende zijn kortstondig raadslidmaatschap. Nadat Cathja Maas daarop gewezen had zei de Jong dat hij zich verder niet zal verzetten.
Stichtse Courant van 6 september 2001

Het is een puinhoop in het gemeentekantoor

Bovenstaande kop slaat op de verbouwingswerkzaamheden die in het gemeentekantoor plaatsvinden en niet op de ambtenaren. De verbouwing zal nog een half jaar duren. Een deel van de ambtenaren  werkt nu op de bovenverdieping van het bankgebouw aan de overkant.
Stichtse Courant van 6 september 2001

Groots benefietconcert met als gastheer Paul Rosenmöller

Onder het motto “Driebergen Rijsenburg bokst voor Boksburg” wordt 22 september een benefietconcert gegeven in sporthal Hoenderdaal. De opbrengst is bestemd voor de aidsbestrijding in Boksburg, Zuid Afrika.
Stichtse Courant van 6 september 2001

Traaij afgesloten: of toch niet…?

Vorige week werd de Traaij afgesloten. Echter trekken veel automobilisten zich nog niet veel aan van deze afsluiting. Kaashandel Den Besten zette daarom zijn reclamekoe midden op de weg. In de commissievergadering ABZ werd de afsluiting ook besproken, waarbij de burgemeester toezegde dat de afsluiting inderdaad fysiek moet zijn.
Stichtse Courant van 6 september 2001

Bloembakken op de Traaij

Woensdag heeft de gemeente meerdere bloembakken geplaatst op het afgesloten gedeelte van de Traaij. De objecten dienen niet alleen ter verfraaiing maar moeten ook benadrukken dat het om een voetgangersgebied gaat
Stichtse Courant van 6 september 2001

Driebergse laserbehandeling via sateliet naar de Rai

Dinsdag was in het Rai-congrescentrum een laserbehandeling te zien die op dat moment plaats vond bij Retina Total Eye Care aan de Traaij in Driebergen.
Stichtse Courant van 6 september 2001

CDN-pupillentoernooi 2001 zeer geslaagd

Zaterdag vonden ongeveer 360 jeugdige voetbalspelers van 45 jeugdelftallen hun weg naar het CDN-terrein waar door CDN een groot jeugdvoetbaltoernooi werd georganiseerd.
Stichtse Courant van 6 september 2001

Bouwplannen Albert Heijn gewijzigd

Ahold heeft recentelijk te kennen gegeven dat zij de bouwplannen, uitgaande van een uitbreiding van Albert Heijn, een parkeergarage en winkels met hierboven woningen, niet meer haalbaar acht. Dit in verband met de bedrijfseconomische processen, de tijdfactor en de zich ontwikkelende kennis over optimale bediening van de klant. Het college van burgemeester en wethouders heeft zich verbaasd over deze nieuwe ontwikkelingen. Dit gezien alle inspanningen en het feit dat het uitbreidingsplan in beginsel goede aanknopingspunten biedt voor een aanvaardbare stedenbouwkundige uitwerking.

Appelboor als naam voor doorsteek

De heer G. van Putten heeft de door DriebergenNet georganiseerde prijsvraag, om een ludieke naam te bedenken voor de doorsteek van de Traaij naar het parkeerterrein, gewonnen. Hij bedacht de naam ‘Appelboor’. En inderdaad een doorsteek in een appel (Appelsterrein) maak je met een appelboor. De gemeente Driebergen stelt nu ook burgers zonder internet in de gelegenheid een naam te bedenken, niet alleen voor de doorsteek maar ook voor de twee verbindingssteegjes van parkeerterrein naar Traaij en voor het parkeerterrein zelf.

Dwarshuisboerderij wordt monument

De zogenaamde dwarshuisboerderij Nijendal 18 in Driebergen is definitief een gemeentelijk monumenten. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State. Eigenaresse A. van Amerongen-Noordam verzette zich tegen de monumentenstatus van haar pand.
Utrechts Nieuwsblad van 7 september 2001

8 september: evenementendag in Driebergen ?

Naast een aantal monumenten dat in Driebergen haar deuren voor het publiek heeft opengezet wegens Open Monumentendag, waren en zijn er nog een aantal andere evenementen. Huize Valentijn heeft in de tuin een Open Art Fair georganiseerd waar veel bezoekers op afkomen. Een eindje verder viert de kinderboerderij ’t Woelige Nest het Oogstfeest. Dit feest kwam in de plaats van het Schaapscheerdersfeest dat dit voorjaar wegens de mkz-crisis moest worden afgelast. En nog een eindje verder is Harmonie Aurora bezig met een twaalf uur durende repetitie in het kader van viering van haar 105-jarig bestaan.
De repetitie is vanochtend om acht uur begonnen. Dankzij het meevallende weer kunnen de evenementen zich verheugen in een grote publieke belangstelling.

Diak schrapt afdeling

Ook gynaecoloog Berkhout van het Zeister ziekenhuis had het graag anders gezien, maar zoals het er nu naar uitziet zal er per 1 januari 2003 geen afdeling verloskunde meer zijn. Als de baby’s om wat voor reden ook niet thuis maar in het ziekenhuis ter wereld moeten komen, zal dat vanaf die datum in Utrecht moeten gebeuren.
Utrechts Nieuwsblad van 8 september 2001

Vitras vecht voor meer geld

Thuiszorginstelling Vitras moet aan een aantal strenge eisen voldoen om 9 miljoen gulden steun te krijgen van het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG). Zonder extra geld van de overheid gaat de organisatie, die werkzaam is in het gebied ten oosten en zuiden van de stad Utrecht, mogelijk failliet.
Utrechts Nieuwsblad van 11 september 2001

McGregor groeit door overnames

De aanwinsten Gaastra (zeilkleding) en Elmi (shirts en blouses) geven kledingfabrikant MCGregor een nieuwe impuls. Het Driebergse bedrijf is zo tevreden over de prestaties dat het zijn groeiverwachtingen naar boven heeft bijgesteld.
Utrechts Nieuwsblad van 11 september 2001

Zorgboerderij gaat de markt op

Arie en Jan werken doordeweeks als clienten op de Zorgboerderij De Bossewaard in Cothen. Daar werken ze mee bij de teelt van biologische groenten en fruit. Behalve op vrijdag want dan staan ze achter een marktkraam op De Sluis om hun producten aan de man te brengen. De kraam is open van 8.30-12.30 uur.
Nieuwsbode van 11 september 2001

CDN-er Hans van Vugt ‘te druk voor huldiging’

In het kader van ‘Vrijwilligers ontmoeten vrijwilligers’ was Hans van Vugt door de KNVB uitgenodigd om als eregast bij de WK-kwalificatie van het Nederlands Elftal tegen Estland aanwezig te zijn. Hij had het echter te druk met zijn werk en heeft zodoende de uitnodiging afgeslagen.
Nieuwsbode van 11 september 2001

Geen parkeergarage aan Hermansstraat

De eerste vergadering van de belangenvereniging Dokter Hermansstraat sinds de grote vakantie is achter de rug. De voorzitter, Pieter Feuerstein, kon zijn oren haast niet geloven toen de vertegenwoordiger van Ahold meldde dat de plannen van de parkeergarage zijn afgeblazen. Nu wordt het huidige parkeerterrein uitgebreid van 98 naar 105 plaatsen en aangekleed met bomen.
Nieuwsbode van 11 september 2001

Huis en haard

Met het hijsen van de Monumentenvlag in de tuin van Huize Salvia verklaarden burgemeester Bloemen en J. van Til Thuring Monumentendag in Driebergen voor geopend. De burgemeester en zijn vrouw kwamen hiervoor in stijl aan: in een koets met twee paarden met twee heren op de bok met bolhoeden.
Nieuwsbode van 11 september 2001

Openbare repetitie bij Aurora

Harmonie Aurora is zeer te spreken over de openbare repetitiedag die afgelopen zaterdag plaatsvond. “We hebben ongelooflijk veel plezier gehad. Dat is heel goed voor de samenhang van de club”, zei Wim Kosterman na afloop. De publieke belangstelling was niet zo groot. Kosterman verklaart dit door de andere activiteiten op die dag: monumentendag en vrijwilligersdag.
Nieuwsbode van 11 september 2001

Gemeente zet vraagtekens bij ‘weifelend beleid’ van Ahold

Weifelend beleid. Zo omschrijft wethouder De Vogel de ingrijpende wijziging die Ahold heeft aangebracht in de plannen voor de Driebergse Albert Heijn vestiging. Vorige week trok Ahold de ontwikkelde plannen in. Het college van B&W is erg verbaasd over deze wijziging van de plannen omdat zijn inmiddels nogal wat inspanningen had gedaan om het Ahold-plan te verwezenlijken.
Stichtse Courant van 13 september 2001

Verwarring over rijrichting Bosstraat

De gewijzigde verkeerssituatie op de Bosstraat heeft hier en daar tot verwarring geleid. Sinds kort geldt op de Bosstraat eenrichtingsverkeer. Veel automobilisten negeren de geplaatste borden. Ook de gemeente heeft dit geconstateerd en zal er binnenkort nog eens extra aandacht aan besteden.
Stichtse Courant van 13 september 2001

Het project van Ester en Rosanne

De Driebergse studentes Rosanne van Lammeren en Ester Ernst zijn een actie gestart om geld in te zamelen voor een noodlijdende basisschool in Uganda. De stichting Wilde Ganzen heeft toegezegd het project te steunen. U kunt een bijdrage leveren via de Stichting Mukwano Bulenga te Den Haag o.v.v. Primary School; giro 7904849. Meer info bij Rosanne van Lammeren 06-15277922 of Ester Ernst 0343-516083.
Stichtse Courant van 13 september 2001

Historische vondsten in de bibliotheek

Ardwie Schoenmaker heeft in de Driebergse bibliotheek een tentoonstelling ingericht over historische vondsten op het Heuvelruggebied. Schoenmaker houdt zich in zijn vrije tijd bezig als amateur-archeoloog en doet onderzoek met de metaaldetector.
Stichtse Courant van 13 september 2001

Convenant met provincie voor betere samenwerking jeugdzorg

Maandag hebben de provincie Utrecht en 10 gemeenten convenanten gesloten om een betere samenwerking tussen jeugdzorg en jeugdbeleid te realiseren. Een van de gemeenten is Driebergen.
Stichtse Courant van 13 september 2001

Bijna de helft van raad keert niet terug

De Driebergse D66-leider Cathja Maas en haar partijgenoot wethouder Kees Geveke hebben te kennen gegeven niet terug te keren in de Driebergse Raad. Eerder hebben De Vogel en Golverdingen van de VVD, Berger van de ChristenUnie, Fokker van de PDR en Derksen van het CDA dit kenbaar gemaakt.
Stichtse Courant van 13 september 2001

Sportdemonstraties op het ‘dorpsplein’

Morgen zullen er tijdens de koopavond op het pleintje vooraan de Traaij demonstraties van diverse sportverenigingen plaatsvinden. Dit initiatief, i.s.m.de ODC is bedoeld om de koopavond een extra impuls te geven.
Stichtse Courant van 13 september 2001

Open Dag bij Rode Kruis Driebergen-Rijsenburg

Aanstaande zaterdag 15 september organiseert de afdeling Driebergen van het Rode Kruis een open dag in het colonnegebouw aan de Dennenhorst. De dag begint om 10.00 uur en eindigt rond 15.00 uur.
Stichtse Courant van 13 september 2001

Driebergse altvioliste opent nieuwe serie Kromme Rijn Concerten

De Driebergse altvioliste Prunella Pacey treedt zondag 16 september op tijdens het eerste concert in de nieuwe serie Kromme Rijn Concerten in de Oude Dorpskerk te Bunnik.
Stichtse Courant van 13 september 2001

Nieuwe directeur IVA

G.O. Verrips (52) is benoemd tot algemeen directeur van de IVA in Driebergen. Hij volgt P.D. Voogd op. Verrips was per 1 september tevens 25 jaar aan het instituut verbonden.
Nieuwsbode van 13 september 2001

Mevrouw Welsing is honderd

Op 8 september was mw G. Welsing-van der Vlies een eeuw op deze wereld. Zij werd in verpleeghuis Nasau Odijckhof gefeliciteerd door burgemeester Bloemen.
Nieuwsbode van 13 september 2001

Vitras gered van bankroet

Thuiszorginstelling Vitras is gered van een faillissement. De instelling heeft 9 miljoen gekregen van het CTG. Daarnaast stelt Anova (zorgkantoor Utrecht) een miljoen gulden beschikbaar. Dit betekent dat de thuiszorg voor 40.000 klanten in het gebied ten oosten en zuiden van de stad Utrecht voorlopig is gegarandeerd.
Utrechts Nieuwsblad van 18 september 2001

Medeleven

Overal hingen vrijdag de vlaggen halfstok. Zaterdag en zondag werd voor aanvang van elke sportwedstrijd een minuut stilte in acht genomen. Ook hier leeft de bevolking mee met de slachtoffers in Amerika. Tot en met vrijdag 20 september kan een condoleanceregister getekend worden in het provinciehuis te Utrecht.
Nieuwsbode van 18 september 2001

Kring zwaait meester Berry uit

Berry Boukema neemt na 37 jaar in het onderwijs afscheid van de Christelijke Jenaplanschool De Kring.
Nieuwsbode van 18 september 2001

Gouden huwelijk echtpaar Lagerweij

Op 31 augustus vierden Gertv en Bep Lagerweij hun 50-jarig huwelijk en natuurlijk kwam de burgemeester langs om te feliciteren. Omdat er toen geen pers bij was kwam afgelopen donderdag de burgemeester nog een keer langs en nu met pers.
Nieuwsbode van 18 september 2001

Voorrang voor bus op Utrechtse Heuvelrug

De komende jaren worden maatregelen genomen om de snelheid en betrouwbaarheid van het openbaar vervoer van de Utrechtse Heuvelrug te verbeteren. Het gaat om een betere doorstroming van de bussen in het drukke autoverkeer op de N225, de provinciale weg tussen Utrecht en Arnhem,  en een betrouwbare aansluiting van de bussen op de spoorlijn Utrecht Arnhem vanaf station Driebergen-Zeist. Gisteren sloten daartoe de betrokken gemeentebesturen, de provincie en vervoersbedrijf Connexxion een convenant.
Utrechts Nieuwsblad van 20 september 2001

Nuon overweegt overname UNA

De Gelderse Energiemaatschappij Nuon onderzoekt een eventuele overname van de Utrechtse stroomproducent Reliant, het vroegere UNA. Het Amerikaanse concern Reliant Energy kocht UNA twee jaar geleden maar wil er nu weer van af.
Utrechts Nieuwsblad van 20 september 2001

Meezingen met Mozarts Requiem

Op zaterdag 22 september is er een meezingconcert in Muziekcentrum Vredenburg onder leiding van de Driebergse dirigente Laetitia Schouten. Op het programma staat het Requiem van Mozart. Liefhebbers van dit werk zullen ter plekke een ad hoc koor vormen met als hoogtepunt een concert van dit werk aan het einde van de dag.
Nieuwsbode van 20 september 2001

Bloemen opent cursusjaar SWD

Burgemeester Bloemen opende afgelopen zaterdag het cursusjaar van de SWD. Hij vertelde daarbij dat het aanbod van de SWD in Driebergen groter is dan dat van de Volksuniversiteit in Arnhem, de stad waar hij wethouder was voordat hij naar Driebergen kwam.
Nieuwsbode van 20 september 2001

Eindelijk ‘echte’ trottoirs op de Loolaan

Lang hebben de bewoners van de Loolaan geklaagd over de begaanbaarheid van de voetpaden. Omdat de Remu een glasvezelkabel moest aanleggen, besloot de gemeente meteen de voetpaden aan te pakken Er worden nieuwe grijze tegels gelegd en de parkeervakken worden herbestraat met betonstenen. De werkzaamheden duren tot eind oktober.
Stichtse Courant van 20 september 2001

Bewoners geëvacueerd wegens giftige dampen

De bewoners van 8 appartementen in een wooncomplex aan de Melvill van Carnbeelaan zijn dinsdagavond tijdelijk (een nacht) ondergebracht in zorgcentrum Sparrenheide wegens een elektriciteitsbrand.
Stichtse Courant van 20 september 2001

Mourits: aardappelen, groente en fruit

In de rubriek ‘Bedrijf onder de loep’ praat Ad Bom met Leonard Mourits die sinds maart 1994 als ondernemer is gevestigd aan de Traaij onder de naam De Zeeuwse Aardappelhandel. Sinds een recente verbouwing is het assortiment veel breder dan aardappelen geworden.
Stichtse Courant van 20 september 2001

Wim Zijderveld neemt afscheid als vice-voorzitter van Floralia

Volgende week zal Wim Zijderveld afscheid nemen als bestuurslid van Floralia. Ad Bom heeft een gesprek met hem.
Stichtse Courant van 20 september 2001

Gouden huwelijk

Burgemeester Bloemen kwam vorige week een bloemetje brengen bij het echtpaar Lagerweij op de Zonstraat. Zij vierden hun 50 jarig huwelijk.
Stichtse Courant van 20 september 2001

Start jongerenspreekuur

Met ingang van aanstaande woensdag start wethouder Neeltje Schravesande met een jongerenspreekuur. Met de invoering van dit spreekuur hoopt ze het voor jongeren (tot 18 jaar) makkelijker te maken om met de gemeente in contact te komen. Het spreekuur wordt elke laatste woensdag van de maand gehouden om 16.00 uur op het gemeentekantoor.

Opening Alzheimercafé Heuvelrug

Op vrijdag 21 september 2001, op de wereld Alzheimerdag werd het Alzheimercafé Heuvelrug in het Zonnehuis te Doorn geopend. Het initiatief kwam tot stand door samenwerking van Alzheimer Nederland afd.Zeist e.o, Stichting Omnium, het Zonnehuis Doorn en de Stichting Welzijn Driebergen.
Heuvelrug Nieuws 25 september 2001

Kantoorunits op landgoed Reehorst

Cultuur- en conferentiecentrum Antropia (voorheen Iona-gebouw) wil een tijdelijk kantoorgebouw plaatsen op landgoed de Reehorst. De ruimte is nodig voor het Louis Bolkinsituut, dat een stormachtige groei doormaakt. De provinciale welstandscommissie is tegen plaatsing van de units, de gemeente wil toch toestemming geven.
Utrechts Nieuwsblad van 25 september 2001

Bibliotheek verandert in sneltreinvaart

Met het voorlezen van een limerick heropende cultuurwethouder Schravensande de bibliotheek die slechts een week dicht geweest is om een metamorfose te ondergaan. De wethouder stelde een tweede morfose in het verschiet: de bibliotheek als kenniscentrum en cultureel ondernemer.
Nieuwsbode van 25 september 2001

Kunstgras moet Dalto titel bezorgen

Henry van Eck, sinds een jaar voorzitter van Dalto/Human Netwerk, denkt dat Dalto dit jaar het landskampioenschap moet kunnen halen nu de vereniging beschikt over een eigen kunstgrasveld. De Driebergse korfbalvereniging hoort bij de top-10 in Nederland en staat aan de top in de provincie Utrecht.
Nieuwsbode van 25 september 2001

Driebergen neemt afscheid van Henk Jan Derksen

Het D66-raadslid H.J. Derksen krijgt van de gemeente Driebergen een afscheidsreceptie aangeboden. Derksen is vanaf 1 mei 1990 raadslid en van 12 april 1994 tot en met 31 augustus 2000 wethouder geweest. De receptie vind plaats in Sparrendaal na afloop van de raadsvergadering van 27 september.
Nieuwsbode van 25 september 2001

Aandacht voor vrijwilligerswerk

Het was niet druk op de Vrijwilligersdag in Driebergen, maar toch spreekt de gemeente van een ‘nuttige dag’. 34 verenigingen deden mee. Arie Balk werd gekozen tot Vrijwilliger van het Jaar. De groepsprijs ‘Het Driebergs Compliment’ ging naar de Stichting Vluchtelingenwerk.
Nieuwsbode van 25 september 2001

Vrije school viert jubileum

De Vrije School in Driebergen bestaat deze herfst 25 jaar en viert dat met een aantal feestelijke bijeenkomsten in de week van 29 september t/m 6 oktober.
Nieuwsbode van 25 september 2001

Miljoenencontract ICT in Zeeland

Het Driebergse bedrijf ICT heeft een miljoenencontract binnengehaald bij drie schoolbesturen in Zeeland. ICT draagt er zorg voor dat 40 deelnemende scholen een nieuw computernetwerk krijgen.
Nieuwsbode van 25 september 2001

Borden verwijzen naar Rijsenburgse monumenten

Met de plaatsing van ANWB-informatieborden bij een aantal monumenten wil de Stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu meer bekendheid geven aan deze monumenten. Er zijn borden geplaatst bij Sint Petrus bandenkerk, de graftombe van Van Rijckevorsel en het Schaepmanmonument.
Nieuwsbode van 25 september 2001

Ook college van b&w wordt positief gewaardeerd

Nadat in de vorige mini-enquête het functioneren van burgemeester Bloemen (na 1 jaar functioneren) met 56% werd beoordeeld met goed tot zeer goed, blijkt dat ook het gehele college dezelfde score behaald. En ook in negatieve zin zijn de resultaten gelijk: 13% beoordeelt het functioneren van het college met slecht tot zeer slecht. De nieuwe mini-enquête gaat over de huis-aan-huisfolder van de Stichting Welzijn Driebergen.

Met provincie gaat het minder goed

De tijd van grote financiële voorspoed in de provincie Utrecht is voorbij. Het provinciebestuur maakt volgend jaar financieel pas op de plaats. Het geld dat over is, ruim 4 miljoen gulden, wordt uit voorzorg weggezet voor volgende jaren.
Utrechts Nieuwsblad van 26 september 2001

Hospice Heuvelrug breidt uit

Hospice Heuvelrug, gevestigd binnen Heerewegen, breidt het aantal gastenkamers uit van drie naar zes. Door deze schaalvergroting is het mogelijk de personele bezetting zo te wijzigen dat er 24 uur een verpleegkundige aanwezig kan zijn. Maar om de uitbreidingen te realiseren zijn er ook meer vrijwilligers nodig.
Nieuwsbode van 27 september 2001

Driebergen gaat op zoek naar nieuwe bouwlocaties

De gemeente gaat een lijst maken van alle plekken binnen dit dorp die door inbreiding als nieuwe woonlocatie kunnen worden aangewend. Het gaat hierbij om gebieden die nu een andere functie hebben.
Stichtse Courant van 27 september 2001

Vijfendertig jaar in dienst

Deze week werd Evert Veluwe gehuldigd omdat hij 35 jaar bij de firma Klift Roest in dienst is. Hij kreeg een fiets.
Stichtse Courant van 27 september 2001

Pas de deux

Tijdens het benefietconcert in Hoenderdaal werd burgemeester Bloemen door een Afrikaanse danseres uitgenodigd voor een swingende pas de deux. Bloemen ging tot grote hilariteit van het publiek enthousiast op deze uitnodiging in.
Stichtse Courant van 27 september 2001

Onverwacht zonnig bij Concours Hippique

De Driebergse Bosruiters profiteerden van het onverwacht mooie weer tijdens hun jaarlijks concours hippique dat eerder dit jaar wegens de mkz-crisis was uitgesteld.
Stichtse Courant van 27 september 2001

Vijverconcert met Thijs

De befaamde dwarsfluitist Thijs van Leer trad afgelopen zondag op op het landgoed Kraaybeekerhof.
Stichtse Courant van 27 september 2001

Bouwplan locatie Premis afgewezen

Projectontwikkelaar Heijmerink wilde aan de Traaij een appartementencomplex realiseren van vier bouwlagen. B&w vindt dit te hoog en gaf dan ook geen goedkeuring. Bovendien ouden de appartementen in een te hoge prijsklasse vallen.
Stichtse Courant van 27 september 2001

Meterkast opnieuw in brand

Vorige week is opnieuw brand ontstaan in de meterkast van het appartementencomplex aan de Melvill van Carnbeelaan. Eerder moest tijdens een brand het complex ontruimd worden.
Stichtse Courant van 27 september 2001

Liesbeth Reitsma opvolger van Henk Jan Derksen

Voor Henk Jan Derksen was de gisteren gehouden raadsvergadering zijn laatste. Op de informele afscheidsreceptie in het souterrain van Sparrendaal was het een drukte van belang. Derksen wordt opgevolgd door Liesbeth Reitsma (geb. 1942)  die in Driebergen vooral bekendheid geniet als voorzitter van Platform Patiënten & Gehandicapten Driebergen (PPGD) en daarnaast talrijke andere maatschappelijke functies uitoefent.

Bewoners Welgelegenlaan en gemeente Driebergen weer samen aan de slag

Op zaterdag 29 september a.s. zal door bewoners en gemeente een vervolg worden gegeven aan het herstel van de oevers van de beek die door de Welgelegenlaan stroomt. Dit gezamenlijk project wordt als experiment beschouwd voor vrijwillige samenwerking tussen gemeente en bewoners. Twee jaar geleden is een begin gemaakt met het opknappen van de beekoevers en -afgezien van de nodige spierpijn en rugklachten- is het project uiterst succesvol verlopen. Niet alleen vanwege de goede resultaten van de uitgevoerde werkzaamheden maar vooral ook vanwege het positieve karakter en het enthousiasme onder bewoners en medewerkers van de gemeente. Gezien deze ervaringen overweegt de gemeente om vaker dergelijke projecten op te starten en beleid hiertoe te ontwikkelen.

Een gewone jongen uit het dorp

Anthon Keuchenius heeft een interview met Henk Jan Derksen die afgelopen donderdag afscheid nam is lid van de Driebergse gemeenteraad.
Utrechts Nieuwsblad van 29 september 2001