Heuvelrugnieuws van vrijdag 1 oktober 2004

Loolaan Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.45    temperatuur: 16 ºC

meer foto’s van deze straat

Onderzoek naar veiligheid winkelgebied Rijsenburg Centrum

DRIEBERGEN In de week van 18 oktober wordt gestart met een onderzoek naar de veiligheid in het winkelgebied Rijsenburg Centrum door de werkgroep Veilig Ondernemen (WVO). In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen in Driebergen, de politie, de Kamer van Koophandel, het bureau veiligheid en preventie en de gemeente.
Het is de bedoeling dat de veiligheid in het winkelgebied Rijsenburg Centrum blijvend aandacht krijgt van de samenwerkende organisaties. Mogelijk dat in een later stadium ook andere winkelgebieden onderzocht worden.

Start nieuwe seizoen Lokale Agenda 21

AMERONGEN Lokale Agenda 21 bundelt werkgroepen van Amerongse burgers die werken aan hun eigen leefomgeving. Zij proberen de begrippen duurzaamheid en leefbaarheid te vertalen in concrete projecten.
Projecten die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden betreffen: 

  • het realiseren van een wandelpad
  • het ontwikkelen van een huisartsenpostfolder
  • het meedenken met het oplossen van de problemen rondom de waterafvoer in Amerongen
  • het gebruik van internet als communicatiemiddel tussen gemeente en jonge Amerongers.

De werkgroepen zoeken weer versterking. Er lopen al weer een aantal projecten en er bestaan ideeën voor nieuwe projecten waarbij behoefte bestaat aan nieuwe mensen. Ook bestaat de mogelijkheid zelf nieuwe projecten in te brengen.
Er worden vrijwilligers gezocht voor de volgende projecten:

  • werkgroep mobiliteit: deze groep wil zoeken naar mogelijkheden om weggebruikers op een positieve wijze aan te sporen zich aan de snelheidslimiet van 30 km/uur te houden èn zich zodanig te gedragen dat Amerongen niet alleen veilig, maar ook duurzaam leefbaar kan zijn. Diverse middelen en (ludieke) acties kunnen onderdeel worden van een te ontwikkelen plan.
  • Werkgroep energie en water: Wie is niet de wateroverlast beu? Vuile sloten en overlopende putten. De gemeente neemt momenteel maatregelen om deze problemen op te lossen. De werkgroep wil zich richten op maatregelen die burgers kunnen nemen om een bijdrage te leveren aan het probleem van te veel regenwater in het riool.
  • Entente Florale: welke burgers willen Amerongen promoten om in aanmerking te komen voor de titel “groenste dorp van Nederland”. Deze werkgroep vraagt communicatief sterke Amerongers. De werkgroep stelt onder meer een route op en begeleidt de jury langs de mooiste en groenste plekjes van Amerongen.
  • Het promoten van duurzaam bouwen of verbouwen: zijn er wellicht mensen die al ervaring hebben met duurzaam (ver)bouwen en die hun kennis willen inbrengen in dit project?
  • Buurtworkshops energie: er bestaat reeds een idee om energiebesparing op buurtniveau weer onder de aandacht te brengen. Wellicht iets voor u om aan bij te dragen?

Op woensdag 13 oktober om 19.30 vindt er een informatie-avond plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Wij nodigen iedereen die mee wil werken aan het verbeteren van zijn of haar leefomgeving uit om hierbij aanwezig te zijn.

Jeugdbrandweer gefeliciteerd!

LEERSUM  De Jeugdbrandweer Amerongen-Leersum heeft afgelopen zaterdag tijdens de landelijke wedstrijden in Zaanstad de derde prijs gewonnen. Ook werd Leersumer Daniël Reincke uitgeroepen tot de beste pompbediener van Nederland.

Heuvelrugnieuws van zaterdag 2 oktober 2004

De Kievit Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 8.45    temperatuur: 13 ºC

meer foto’s van deze straat

Leersum bestrijdt hondenpoep beter

LEERSUM  Leersummers klagen over de overlast van hondenpoep. Niettemin worden regelmatig boetes uitgedeeld. Het college heeft besloten opnieuw een aantal maatregelen te treffen. Er is daarvoor een bedrag van 29.000 euro beschikbaar dat onder meer gebruikt zal worden voor het plaatsen van depotdogs.
Utrechts Nieuwsblad 2 oktober 2004

Peuterspeelzaal de Wolkenwagen feestelijk geopend

DRIEBERGEN  Zaterdag 2 oktober is in het bijzijn van wethouder Schravesande het nieuwe onderkomen van peuterspeelzaal de Wolkenwagen officieel geopend. De peuterspeelzaal maakte voorheen gebruik van de accommodatie van de vrij school, maar moest daar noodgedwongen uit.

Met een subsidie van de gemeente en de inzet van vele vrijwilligers is een oude seniorenwoning op het Kraaybeekerhof veranderd in een prima verblijf voor de allerkleinsten. Voorzitter Schulte: “Er zijn nog enkele kindplaatsen over, dus als ouders belangstelling hebben, kunnen ze altijd even een bezoekje brengen.”

foto en tekst Robert Zwart


Dierendag vroeg gevierd

DRIEBERGEN  In het kader van dierendag (4 oktober a.s.) organiseerde kinderboerderij ’t Woelige Nest een feestelijke middag. Meer dan honderd ouders en kinderen bezochten de boerderij waar van alles te doen was: knutselen, tekenen, pannenkoeken eten, ezeltje rijden. Speelgoed van de speel-o-teek werd verkocht. De opbrengst hiervan gaat naar de kinderboerderij.

foto en tekst Robert Zwart


Heuvelrugnieuws van zondag 3 oktober 2004

Traaij Driebergen: plantsoen bij kerkhof
foto: © Robert Zwart
tijd: 11.10    temperatuur: 15 ºC

meer foto’s van deze straat

Heuvelrugnieuws van maandag 4 oktober 2004

Parklaan Driebergen: reconstructie 2004
foto: © Renk Knol
tijd: 9.25 uur     temperatuur: 14 ºC

meer foto’s van deze straat

Brand in kas

DRIEBERGEN  Op zondagavond heeft brand gewoed in een kas aan de Engweg. De brandweer had de brand snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de kas verloren ging. Daar er een vermoeden van brandstichting bestaat, worden getuigen die iets verdachts voor of tijdens de brand hebben gezien, verzocht contact op te nemen met de politie van district Binnensticht op telefoonnummer 0900-8844.

Gemeente en bewoners Welgelegenlaan ondertekenen convenant

DRIEBERGEN  Vanmiddag ondertekenden burgemeester Bloemen (rechts) namens de gemeente, Eric Koster (midden) en Jan-Pieter van de Klashorst (links) respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter van de bewonersvereniging van de Welgelegenlaan, het Convenant Welgelegenlaan.

De bewoners van de Welgelegenlaan zijn vanaf 1999 fysiek actief zijn geweest in het onderhoud van de Sprengbeek die door het midden van de Welgelegenlaan loopt. Deze beek zou niet op het huidige niveau van onderhoud zijn zonder de door de bewoners geleverde inspanningen. De oevers van de beek zijn met hulp van de bewoners hersteld en de toekomst van de beek ziet er op dit moment positief uit. De gemeente en bewoners hebben behoefte aan structuur en continuïteit in het beheer. Vandaar dat partijen besloten hebben om uitgangspunten, principes en afspraken in een convenant vast te leggen.
Het convenant, het beheerplan en de langetermijnvisie zijn in overleg met de bewonerscommissie opgesteld. De afgelopen 5 jaar is gebleken dat deze vorm van participatie gezorgd heeft voor het verbeteren van de leefbaarheid in de Welgelegenlaan. De sociale samenhang is verhoogd en de bewoners zijn meer betrokken bij (het beheer van) de openbare ruimte. Ook heeft de samenwerking gezorgd voor een betere verstandhouding tussen de bewoners en de gemeente.


Heuvelrugnieuws van dinsdag 5 oktober 2004

Welgelegenlaan Driebergen: spreng thv Wassenaerstraat
foto: © Renk Knol
tijd: 10.00 uur     temperatuur: 15 ºC

meer foto’s van deze straat

Verplaatsing busroute duurder

DRIEBERGEN  De verplaatsing van de busroute over de Melvill van Carnbeelaan naar de Arnhemsebovenweg gaat meer geld kosten dan het college van b&w aan de gemeenteraad heeft voorgelegd. Het gaat vooral om de verkeersdrempels op de Bovenweg die aangepast moeten worden voor de bussen. Gemeenteraadslid Wim van Wikselaar (SGP) heeft wethouder Clemens van der Burg om opheldering gevraagd.
Nieuwsbode 5-10-2004

Scholen en gemeente tekenen overeenkomst

DRIEBERGEN  Driebergen krijgt twee nieuwe wijkscholen. Wethouder Schravesande ontving een hele stoet mannen-ondertekenaars uit de onderwijswereld die met hun paraaf hun samenwerking met elkaar en de gemeente bevestigden.
Nieuwsbode 5-10-2004

Veerig jaar voor Unitas

DOORN  Dien Valkenburg en Dick Bakhuizen waren zaterdag het middelpunt van een drukbezochte receptie die hun werd aangeboden door sportvereniging Unitas voor hun veertigjarig jubileum als sportleraar bij Unitas. Dien (70) en Dick (66) geven nog steeds les aan groepjes senioren en hartpatiënten.
Nieuwsbode 5-10-2004

D66 doet voorstel voor hondenaanlijngebod

DRIEBERGEN In een persbericht geeft de D66-fractie in de Driebergse gemeenteraad aan dat ze denkt een oplossing te hebben voor het wel of niet aangelijnd moeten zijn van honden in de bossen rondom Driebergen.


Persbericht

Honden los in het gebruiksbos, aangelijnd in het speelbos, en niet op de speelweiden.

Er zijn goede oplossingen in zicht voor de hondenkwestie in Driebergen. Als er voldoende steun komt van de politieke partijen in de Commissie Middelen en Bestuur op 11 oktober (20:00u Nieuw Salem) is het verscherpte toezicht op het aanlijnen van honden in de bossen die grenzen aan de Driebergse bebouwing van de baan. Tegelijkertijd wordt de overlast die honden kunnen geven aangepakt.

Dit voorjaar ontstond veel beroering toen twee agenten in de Driebergse bossen bekeuringen gingen uitdelen voor loslopende honden. Waarom nu ineens niet meer mocht wat tientallen jaren nooit een probleem was ontging de meeste hondenbezitters. Het bleek om een project van de provincie te gaan voor de bescherming van fauna en flora in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Het College van Burgemeester en Wethouders reageerde op de commotie door een kaartje te publiceren met drie gearceerde gebieden waarvoor het verscherpte toezicht van toepassing zou zijn. In het overige bos zou de gedoogsituatie zoals die in feite al die jaren had bestaan voortduren. Dit hielp niet om de geest weer in de fles te krijgen. De logica ontbrak, mensen wisten niet meer waar ze aan toe waren, en voelden zich ook niet meer prettig bij de gedachte dat zij in de gedoogzones eigenlijk iets deden wat niet mocht.

Het actiecomité “Te gek om (niet) los te lopen” verzamelde in korte tijd ruim 300 handtekeningen, en D66 vroeg het college de regels te veranderen, hierin gesteund door de SGP. Toen bleek dat het college daar niet voor voelde nam D66 zelf het initiatief. Een week later kwamen zo’n 70 mensen bij elkaar om over betere afspraken na te denken. Deze ideeën werden door het actiecomité en D66 uitgewerkt in een initiatiefvoorstel op hoofdlijnen onder de titel “Honden binnen de lijnen” waarover binnenkort in de commissie MB gesproken wordt.

In het voorstel wordt recht gedaan aan de belangen van flora en fauna, van honden en hun bezitters, en aan mensen die overlast van honden ervaren. Tijdens het zoeken naar oplossingen kwam een interessant gegeven boven water dat nieuw licht werpt op de verhouding tussen natuur en honden. De deskundigen die adviseren over de bescherming van de natuur in het Nationale Park stellen voor ecologische kernzones aan te wijzen die essentieel zijn voor met name het grote wild. Daar moet het rustig zijn. Dit kan worden gestimuleerd door de gebieden dicht bij de bebouwing aan te wijzen als integratiezone. Wanneer honden daar los mogen lopen vermindert daarmee de druk op de kernzones. Met losloopgebieden worden dus zowel de honden en hun bezitters als het grote wild gediend. Voorgesteld wordt om het grootste deel van de bossen die direct aan de bebouwing grenzen vrij te geven als “gebruiksbos”. De meeste eigenaren laten hier dagelijks hun hond uit.

Niet iedereen is blij met loslopende honden. Daarom moet er ook “speelbos” zijn waar mensen ongestoord met hun kinderen kunnen wandelen, picknicken of joggen. Het ligt het meest voor de hand om hiervoor het bos met de twee sprengen en het grasveld bij de Zwitserse brug aan te wijzen. Overigens kunnen deze mensen ook terecht in het verder gelegen bos zoals bijvoorbeeld Bornia of het Doornse deel van het Mollebos.

Dan is er de hondenpoep die tot grote ergernis leidt, met name op de veldjes waar kinderen spelen. Op deze “speelweiden” moeten honden helemaal niet komen, ook niet aan de lijn. Dit geldt voor de veldjes in de diverse wijken, het Burgemeesterpark en ook voor de noordelijke twee velden van het Seminarieterrein. Het meest zuidelijke veld, aansluitend op Sparrendaal, wordt wel losloopgebied. Zo houdt het dorp een plek waar bijvoorbeeld de jachthondentrainingen gehouden kunnen worden.

Zonder toezicht helpen betere afspraken niet veel. Als laatste maatregel wordt voorgesteld een proefproject te starten voor “toezicht met een menselijk gezicht”. Iemand met voldoende gezag en overwicht moet de bevoegdheid krijgen om een bekeuring uit te delen als dat nodig is, en toegankelijk zijn voor mensen met klachten. In de buurt is vaak wel bekend wie notoir zijn/haar verantwoordelijkheid niet neemt, maar het valt lang niet altijd mee om zo iemand aan te pakken. Daarvoor moet deze functionaris een steun in de rug kunnen zijn.

Als de politieke fracties deze hoofdlijnen ondersteunen, dan is de volgende stap dat college en ambtenaren er concrete maatregelen en regels van maken. Er zal nog wel even wat tijd overheen gaan voordat de APV (Algemene Politie Verordening) hierop is aangepast en de toegangsbordjes zijn vervangen. Wel kan met onmiddellijke ingang een einde worden gemaakt aan het verscherpte toezicht in zijn huidige vorm. Het dient immers niet het doel waarvoor het was ingesteld.

Commentaar

Nieuw consortium helpt MALDD op weg
HEUVELRUG Leo van Oostrom uit Maarn heeft het initiatief genomen tot oprichting van het Consortium Heuvelrug Consultants. In het consortium hebben 23 consultants uit de beoogde Heuvelruggemeente zich verenigd om die nieuwe gemeente behulpzaam te zijn bij het fusieproces.

In alweer de tweede advertorial in de Nieuwsbode van dit consortium wordt de indruk gewekt dat de Heuvelruggemeenten niet in staat zouden zijn dit fusieproces te doorlopen. Het consortium zou de oplossing zijn. Gezien de tip die van Oosterom in deze advertorial geeft, namelijk dat het nieuwe gemeentehuis in Maarn moet komen, kan getwijfeld worden aan de deskundigheid en onbevooroordeeldheid van dit consortium.
Ik zou de betrokken gemeentebesturen dan ook in overweging willen geven, mocht extern advies nodig zijn, niet bij dit consortium aan te kloppen maar advies in te winnen bij gerenommeerde consultants die al eerder een dergelijke klus van gemeentelijke herindelingen gedaan hebben.
Renk Knol

Heuvelrugnieuws van woensdag 6 oktober 2004

Kloosterlaantje Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 9.20 uur     temperatuur: 12 ºC

meer foto’s van deze straat

Cadeaus voor winnaars ballonnenwedstrijd ’t Valkenest

Dit jaar bestaat peuterspeelzaal ’t Valkenest in Driebergen 10 jaar. Ter ere van dit jubileum hebben leidsters, peuters en oud-leerlingen in juni uitgebreid feestgevierd. Het hoogtepunt van dit feest was een ballonnenwedstrijd. Meer dan 100 ballonnen met naamkaartjes gingen de lucht in. Inmiddels zijn vele naamkaartjes terugontvangen. En hebben de ‘eigenaren’ van de ballonnen die het verst weg terechtgekomen zijn een cadeau ontvangen. Xander de Wit kreeg een stoere Bob de Bouwer-bal en oud-leerling José Ketting ontving een ponypakket.

Werkconferentie Vrijwilligerswerkbeleid 2004

DRIEBERGEN Op donderdag 14 oktober organiseert de gemeente Driebergen voor de vierde keer een conferentie voor vrijwilligers en organisaties werkend met vrijwilligers.

Tijdens de werkconferentie Vrijwilligerswerkbeleid van 2001 zijn de knelpunten in het vrijwilligerswerk geformuleerd. Tijdens de werkconferentie 2002 stond een concretere invulling van een drietal instrumenten ter ondersteuning van het vrijwilligerswerk centraal: deskundigheidsbevordering, faciliteiten en informatievoorziening.
Tijdens de werkconferentie 2003 is in een meer algemene inleiding aandacht besteed aan de “5 x B”’ van het vrijwilligersbeleid: binnenhalen, begeleiden, belonen, behouden van vrijwilligers en hoe te handelen bij beëindiging van de vrijwilligerstaak. In workshops is aandacht besteed aan meer specifieke onderwerpen: fondsenwerving/sponsoring, Arbo-wetgeving en verzekeringen/aansprakelijkheid. De werkconferentie van dit jaar kent een vergelijkbare opzet.

Naast deze vormen van kennisoverdracht is er de ontmoeting van Driebergse organisaties, waar van elkaar veel kan worden opgestoken. De conferentie zal geopend worden door wethouder Schravesande; Vervolgens is er een inleiding door Marco van Stralen, docent Hogeschool De Horst;

Daarna kan worden deelgenomen aan een drietal workshops. Men kan kiezen uit:

  1. Werven van allochtone vrijwilligers
  2. Jongeren en studenten betrekken bij het vrijwilligerswerk
  3. Projectmatig werken met vrijwilligers

Na afloop van de workshops worden de uitkomsten kort met elkaar besproken; Het eerste exemplaar van de Driebergse Vrijwilligerskrant wordt uitgereikt; Tot slot vindt de uitreiking van vrijwilligersprijzen 2004 plaats, te weten: “Pluim op de hoed” (2 individuele prijzen) en “Driebergs Compliment” (groepsprijs).

De conferentie zal plaatsvinden op
donderdag 14 oktober van 18.00 tot uiterlijk 22.00 uur in Champ ‘Aubert te Driebergen.
Aan de conferentie zijn geen kosten verbonden en voor een hapje wordt gezorgd.

Aanmelden:
Om zich alsnog aan te melden voor deelname kan een berichtje worden gestuurd met:

  • Naam van de organisatie
  • Namen van de deelnemers
  • Adres en telefoonnummer van een contactpersoon
  • Voorkeur voor workshop

naar:

Gemeente Driebergen-Rijsenburg,
Afdeling welzijn en onderwijs
Postbus 181,  3970 AD Driebergen-Rijsenburg
e-mailen kan ook: riareijs@driebergen.nl  
Na aanmelding ontvangt u van ons de agenda en overige informatie.
Meer informatie: 0343-525418 Ria Reijs/ 525260 Ingrid de Jong/ 525259 Coen Langkemper

Kinderboekenweek geopend

DRIEBERGEN Vanochtend startte de vijftigste kinderboekenweek. Het thema is dit jaar muziek. In de Driebergse bibliotheek is in samenwerking met Muziekcirkel Driebergen een programma gemaakt voor de diverse groepen van het basisonderwijs. Deze activiteiten zijn besloten maar vanmiddag werd het openbare gedeelte geopend door meesterverteller Jan Lambert met een verhaal voor kinderen van 4 tot 8 jaar gevolgd door muziekinstrumenten maken met Hetty Wouda.
Vrijdag 8 oktober 16:00 is er een openbare uitvoering van het “Sprookje van de betoverde bloemen” door Muziekcirkel Driebergen.

Heuvelrugnieuws van donderdag 7 oktober 2004

Bosstraat Driebergen: bankje in ‘de knik’
foto: © Robert Zwart
tijd: 9.15    temperatuur: 12 ºC

meer foto’s van deze straat

Leersum wil minister Remkes betrekken bij herindeling

LEERSUM  Burgemeester Feith van Leersum stelt pogingen in het werk om minister Remkes van Binnenlandse Zaken op korte termijn naar Leersum te halen voor een discussie over herindeling. Leersum legt zich nog niet helemaal neer bij de herindeling.
Utrechts Nieuwsblad 7 oktober 2004

Scholen slaan hun vleugels uit

HEUVELRUG  Openbare basisscholen in een groot aantal Utrechtse gemeenten zijn vanaf 1 januari 2005 zelfstandig. Zij zijn op financieel gebied dan niet langer afhankelijk van gemeentelijke bijdragen. Het gaat om scholen in Zeist, Bunnik, Doorn, Maarn, Amerongen, Leersum, Driebergen, De Bilt en Veenendaal. Het bestuur van 27 basisscholen wordt per 1 januari in een stichting ondergebracht.
Utrechts Nieuwsblad 7 oktober 2004

Jaar lang iedere week alcoholcontroles

HEUVELRUG In de gemeenten Zeist, Bunnik, De Bilt en Driebergen gaat de politie van oktober 2004 tot oktober 2005 elke week controleren op alcohol in het verkeer. Deze intensieve handhavingsperiode krijgt vorm in de campagne “Bob…of Bon? in Binnensticht?” en heeft tot doel om het aantal weggebruikers dat onder invloed van alcohol rijdt, terug te dringen. De campagne is een samenwerking tussen het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Utrecht, 3VO, het politiedistrict Binnensticht en het Bureau Verkeer Onder Controle van de Politie Regio Utrecht. De eerste controle vindt komend weekend plaats.
Heuvelrug Nieuws 7-10-2004

Bijeenkomsten over strategische visie Heuvelrug

HEUVELRUG  Volgende week houden de gemeenteraden van de Heuvelruggemeenten (Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen) bijeenkomsten met maatschappelijke organisaties en instellingen over de strategische visie voor de nieuwe gemeente Heuvelrug.
Er zijn speciale bijeenkomsten voor ouderen, jongeren, sportverenigingen, ondernemersorganisaties, scholen, natuur- en milieuplatforms, politieke groeperingen en maatschappelijke en commerciële instellingen. De instellingen zijn hiervoor per brief uitgenodigd en daarnaast heeft er een oproep op de gemeentepagina’s gestaan. Vertegenwoordigers van de organisaties moeten zich van te voren aanmelden bij de griffier van Doorn, Miranda de Beer, tel: 0343 – 473109.
Heuvelrug Nieuws 7-10-2004

Explosieve toename van woninginbraken in Driebergen

DRIEBERGEN Driebergen wordt op dit moment geteisterd door een explosieve toename van inbraken. Opmerkelijk is dat het hierbij vooral om inbraken in woningen gaat en niet in bedrijven. De politie heeft deze krant bevestigd dat het huidige aantal woninginbraken inderdaad ‘opvallend’ is. Dat blijkt onder meer uit een vergelijking met vorig jaar die de politie heeft gemaakt.
Stichtse Courant 7 oktober 2004

This site tracked by OneStat.com. Get your own free site counter.

‘Eigenlijk is mijn hele bedrijf er niet meer’

DRIEBERGEN De schuur is verwoest; een kas waarin stekjes stonden is nog slechts een staketsel en ook allerlei gereedschap werd onbruikbaar. “Eigenlijk is mijn hele bedrijf er niet meer” zegt de zwaar aangeslagen eigenaar van kwekerij Haalboom aan de Engweg. Voor de vijfde keer kreeg hij zondagavond met brandstichting te maken.
Stichtse Courant 7 oktober 2004

‘Parkeervisie voor centrum noodzakelijk’

DRIEBERGEN Er moet gemeentebreed een discussie op gang gebracht worden over het parkeren in het centrum van Driebergen. Dat heeft het college van b&w gemeld naar aanleiding van de uitbreidingsplannen van Albert Heijn. In die plannen is sprake van afsluiting van het AH-parkeerterrein door slagbomen. Daardoor wordt het terrein onttrokken aan de openbaarheid.
Stichtse Courant 7 oktober 2004

TV-opname bij Driebergse fysiotherapeuten

DRIEBERGEN In de fysiotherapiepraktijk aan de Valkenkamp zijn onlangs opnames gemaakt voor het tv-programma ‘Het leven gaat door’ van de TROS. De uitzending is op 8 oktober om 19.55 uur.
Stichtse Courant 7 oktober 2004

Winkeliers met ‘illegale reclame’ hebben voorlopig niets te vrezen

DRIEBERGEN Kleurige gevels, metershoge borden, flikkerende lichtbakken, wapperende vlaggen en wegversperrende uitstallingen. Al tientallen jaren kunnen Driebergse ondernemers volop hun creativiteit kwijt in het bedenken van aandacht trekkende reclame-uitingen. Even massaal als enthousiast worden hierbij de regels overtreden, want van toezicht en handhaving is al jaren geen sprake meer.
Stichtse Courant 7 oktober 2004

Werkzaamheden perronverlenging in volle gang

DRIEBERGEN  De werkzaamheden aan de perronverlenging bij het Driebergse station zijn in volle gang. Het P&R terrein is bijna klaar en ook het nieuwe fietspad aan de Odijkerweg tussen Hoofdstraat en spoor. Op het voorplein zijn inmiddels 86 parkeerplaatsen gerealiseerd (het waren er 55). Maar er moet nog veel meer gebeuren waardoor er rekening gehouden moet worden met omleidingen en vertragingen.
Stichtse Courant 7 oktober 2004

Halve eeuw getrouwd

DRIEBERGEN  Maandag kwam burgemeester Bloemen op bezoek bij de heer en mevrouw Van der Berg om hen te feliciteren met hun 50-jarig huwelijksfeest.
Stichtse Courant 7 oktober 2004

Opnieuw een reünie van (nu) 75-ers

Vijf jaar geleden, toen iedereen 70 jaar was, hielden oud-leerlingen van de 6e klas van de Chr. School aan de Schoolstraat in Driebergen hun eerste reünie. De ontmoeting was zo leuk, dat men vroeg om een nieuwe ontmoetingsdag. Die werd zaterdag gehouden in het Restaurant “Klein Zwitserland” in Driebergen.

Op de foto van links naar rechts:
Teus de Wit, Henk Stolker, Bart van Dam, Evert Westeneng, Frans Boot, Alie Koetsier van Donselaar, Nannie Holtrop-Wessels, Daan Suvaal, Kees v.d. Vendel, Emmy Bosman, Dikkie Steinman-Hendrikse, Dick van Gemerden, Wennie van Alten-van Remmerden, Joop van Domselaar, Hennie Haalboom, Dick van Haarlem en Dikkie van Wingerden-Boersma.

In de zesde klas van het schooljaar 1940/1941 was er in de klas van hoofdonderwijzer Caspers (van het Caspers–pad) plaats voor 48 leerlingen. In werkelijkheid waren het er 47. Op twee na zijn alle adressen achterhaald. Bij de vorige reünie waren er zeven oud-leerlingen overleden; tussen 1999 en 2004 overleden nog zes oud-leerlingen; in totaal dertien. Vier oud-leerlingen wonen in het buitenland: Oostenrijk, Canada en Australië.
Blijven dus over 28 oud-leerlingen, die in Nederland wonen. Daarvan zijn er 17 naar de reünie gekomen. De overigen zijn of verhinderd, of hebben geen interesse. Uiteraard speelt de leeftijd daarbij een belangrijke rol.
Het is opvallend dat van de 28 oud-leerlingen in Nederland de meesten in de Provincie Utrecht wonen. Slechts vier oud-leerlingen wonen verder weg.

Op de reünie kwam ook een foto uit 1935 te voorschijn, die de meesten niet kenden.
De foto is bij het afscheid van de Chr. Kleuterschool aan de Schoolstraat genomen. Er staan in totaal 80 kinderen op. De reünisten van zaterdag, voor zover zij op deze kleuterschool zijn geweest, staan op de bovenste rijen.

Namenlijst bij foto Kleuterschool Schoolstraat Driebergen uit 1935

A + B dames Goedman
C Juffrouw Hasselaar
D Juffrouw Van Duschoten

Bovenste rij

  • 1. Joop Gerritsen
  • 2. Nico van Barneveld
  • 3. Gerrit van Doorn
  • 4. Bart van Dam
  • 5. Frits Budding
  • 6. Gijs van Leersum
  • 7. Joop van Domselaar
  • 8. Henk Stolker
  • 9. ..
  • 10. Frans Boot
  • 11. Gerrit van Beek
  • 12. Leen v.d. Weerd
  • 13. Marietje van der Lee

2e rij

  • 1.
  • 2.
  • 3. .
  • 4. Frits Kas
  • 5. Wim Chardon
  • 6. Henk Chardon
  • 7. Dick Hofstede
  • 8. Henk Haalboom
  • 9. Jan van Vulpen
  • 10. Bram Boer
  • 11. Jaap Vonk
  • 12. Hans van der Smissen
  • 13. .
  • 14. Bart Hoek
  • 15. Teus Brouwer

3e rij

  • 1. ….. Van Beek
  • 2. Nanda Wessels
  • 3. Janna van der Kraats
  • 4. .
  • 5. Elly van Klaveren
  • 6. Wil Blokhuis
  • 7. Marietje Jansen
  • 8. Jansje Swanink
  • 9. Jopie Kervel
  • 10. Truus van der Kaa
  • 11. Cocky de Bruin
  • 12. Dicky Boersma
  • 13. Wenny van Remmerden
  • 14. Nel van Dolderen
  • 15. Anneke Mol of Niekerk
  • 16. Wim Haalboom
  •  

    4e rij

  • 1. Stientje van Veluw
  • 2. Alie van der Weerd
  • 3. .
  • 4. Annie van Domselaar
  • 5. Mien van Zeyl
  • 6. .
  • 7. .
  • 8. … Van Barneveld
  • 9. .
  • 10. .
  • 11. .
  • 12. Gerry Stolker
  • 13. Jannie Broekhuijsen
  • 14. Jannie van Remmerdan
  • 15. Jannie Stolker
  • 16. …… Broekhuijsen
  • 5e rij

  • 1. .
  • 2. .
  • 3. .
  • 4. Piet Visser
  • 5. Piet Kiers
  • 6. .
  • 7. .
  • 8. Jackie van Veluw
  • 9. Chris Haalboom
  • 10. .
  • 11. .
  • 12. .
  • 13. Tom van Leersum
  • 14. Gijs van Grondelle
  • 15. Wim Hoek
  • 16. Gert Kiers
  • 17. Emmy Audenaert
  • 18. Mien Kiers
  • 19. .
  • 20.
  • Met dank aan Henk Stolker

    Heuvelrugnieuws van vrijdag 8 oktober 2004

    Klaproos Driebergen: vanaf Rijsenburgselaan
    foto: © Robert Zwart
    tijd: 9.45    temperatuur: 11 ºC

    meer foto’s van deze straat

    Commentaar

    In het artikel ‘Parkeervisie voor centrum noodzakelijk’ in de Stichtse Courant van 7 oktober wordt gesteld dat in de nieuwbouwplannen van Albert Heijn het parkeerterrein van AH afgesloten zal worden met slagbomen. Daardoor zou het parkeerterrein aan de openbaarheid worden onttrokken en daardoor zal de parkeerdruk in het centrum toenemen.

    Die conclusie is natuurlijk erg voorbarig. In de eerste plaats wordt het terrein natuurlijk niet door plaatsing van slagbomen onttrokken aan de openbaarheid. Iedereen zal toegang tot die parkeerplaats hebben. AH is niet achterlijk: iedereen moet met de auto bij zijn winkel kunnen komen. Het blijft dus gewoon een openbare parkeerplaats.

    Dat de parkeerplaats afgesloten wordt met slagbomen heeft natuurlijk alles te maken met de prijzenslag in de supermarktwereld. Het gaat niet om de slagbomen, maar het gaat erom dat straks vanaf dat parkeerterrein maar ÉÉN supermarkt bereikbaar is. AH zet een hek rond zijn parkeerterrein zodat klanten van de ALDI niet meer gebruik kunnen maken van het AH-terrein. En ik kan AH geen ongelijk geven.

    Waarschijnlijk zal deze move van AH ertoe leiden dat de ALDI een andere locatie zal moeten zoeken. Immers deze supermarkt houdt straks slechts 15 parkeerplaatsen over.

    Het zou dus wel eens zo kunnen zijn dat het omheinen van de AH-parkeerplaats ertoe zal leiden dat de parkeerdruk in het centrum eerder afneemt dan toeneemt omdat de ALDI op die locatie haar deuren zal sluiten.

    Dat neemt natuurlijk niet weg dat het gemeentebestuur inderdaad maar eens een parkeervisie moet ontwikkelen. En zij moet daarbij de moed tonen ‘betaald parkeren’ uit de taboesfeer te halen.
    Renk Knol

    Verplaatsing velden HDS van de baan

    LEERSUM  De verplaatsing van de voetbalvelden van de Leersumse voetbalclub HDS van de Wildbaan naar de weilanden achter de Achterweg is definitief van de baan. Wethouder Koudijs erkent dat het college is gezwicht voor de protesten van omwonenden.
    Utrechts Nieuwsblad 8 oktober 2004

    Hogeschool van Utrecht en Hogeschool De Horst fuseren

    DRIEBERGEN  De Hogeschool van Utrecht (HvU) en Hogeschool De Horst willen per 1 september 2005 fuseren. Beide hogescholen zien goede mogelijkheden om gezamenlijk de positie te versterken als aanbieder van hoger onderwijs in het sociaalagogisch werkveld.

    Hogeschool De Horst wordt onderdeel van de Faculteit Sociaal Agogische Opleidingen (FSAO) van de HvU. De Horst verhuist naar Amersfoort en sluit zich daar aan bij de Kennis Satelliet Amersfoort (KSA). Het betreft een voorlopig besluit, dat nu wordt voorgelegd aan de medezeggenschapsraden van beide instellingen.
    In de afgelopen maanden hebben de HvU en De Horst de haalbaarheid van een fusie uitgebreid onderzocht. Daarbij zijn beide instellingen tot de conclusie gekomen dat het bundelen van de krachten aanzienlijke voordelen oplevert voor zowel studenten als voor de instellingen zelf.
    Studenten krijgen door de fusie meer mogelijkheden. Zowel in Utrecht als in Amersfoort kunnen zij kiezen uit een breed aanbod van opleidingen en profiteren van de bijzondere kwaliteiten van zowel De Horst als de FSAO van de HvU.
    De HvU en De Horst zijn na de fusie samen de meest complete aanbieder van hoger onderwijs in het domein Social Work in Nederland. De opleidingen in dit domein worden zowel in Utrecht als in Amersfoort aangeboden.
    Op basis van het onderzoek dat in de afgelopen maanden is verricht, verwachten beide instellingen dat zij na de fusie binnen vijf jaar 500 studenten méér kunnen inschrijven dan zonder fusie het geval zou zijn. Het ruime en gevarieerde aanbod en de vestiging in Amersfoort blijken in een behoefte te voorzien.

    Heuvelrugnieuws van zaterdag 9 oktober 2004

    De Griffel Driebergen: vanaf Heetveld
    foto: © Robert Zwart
    tijd: 10.10    temperatuur: 10 ºC

    meer foto’s van deze straat

    Nieuwe gemeente wil burger horen

    HEUVELRUG  Eerst de burgers horen en daarna een visie ontwikkelen. Dat is de opzet van een reeks bijeenkomsten van de gemeenteraden van de Heuvelruggemeenten met allerlei burgergroeperingen komende week om te komen tot een strategische visie voor de nieuwe gemeente.
    Utrechts Nieuwsblad 9 oktober 2004

    Hulp bieden aan India als levensdoel

    DRIEBERGEN  Zij werkte nog met moeder Theresa in de sloppenwijken van Calcutta. Afgelopen week was zuster Cyril Mooney in Driebergen om te vertellen over haar werk dat vanaf de Utrechtse Heuvelrug wordt ondersteund door de Partnership Foundation van Driebergenaar Ferdinand van Koolwijk.
    Utrechts Nieuwsblad 9 oktober 2004

    Heuvelrugnieuws van zondag 10 oktober 2004

    Odijkerweg Driebergen
    foto: © Robert Zwart
    tijd: 10.50    temperatuur: 10 ºC

    meer foto’s van deze straat

    DriebergenLOOP

    DRIEBERGEN SV Spirit organiseert op 26 februari 2005 een nieuwe prestatieloop als de opvolger van de (RAP) Bosloop en de Drie’bergen’ trimloopserie.
    De bedoeling is deze ‘DriebergenLOOP jaarlijks te organiseren. Start en finish vinden plaats bij recreatiecentrum Het Grote Bos. Begonnen wordt om 11:00 uur met een 3 km jeugdloop (tot 13 jaar); vervolgens starten gelijktijdig de 6, 10 en 15 km prestatielopen; als laatste onderdeel wordt er een 10 km wandelloop gehouden.
    Het parcours, dat ligt in het nationaal park “Utrechtse Heuvelrug” binnen de driehoek Driebergen – Maarn – Doorn, gaat vrijwel uitsluitend over bospaden en langs de mooiste plekjes. Door het heuvelachtige gebied en de onverharde bospaden in februari kan deze loop als redelijk pittig beschouwd worden.
    Speciaal voor deze prestatieloop is er een website gemaakt: www.driebergenloop.nl. Deze website zal eind deze maand klaar zijn en men kan dan via de site zich inschrijven voor deze loop.

    Heuvelrugnieuws van maandag 11 oktober 2004

    Lindelaan Driebergen
    foto: © Renk Knol
    tijd: 9.40 uur     temperatuur: 8 ºC

    meer foto’s van deze straat

    Gratis Museumweekend in de provincie Utrecht

    HEUVELRUG  Op zaterdag 30 en zondag 31 oktober 2004 vindt het eerste gratis museumweekend in de provincie Utrecht plaats. De actie kan rekenen op veel belangstelling: in totaal doen 30 Utrechtse musea mee. Het initiatief komt van de provincie Utrecht die hiermee bij het brede publiek het museumbezoek wil stimuleren. In deze regio doen mee het Amerongs historisch museum, Kasteel Huis Doorn www.huisdoorn.nl en in Driebergen museum ’t Schilderhuis www.schilderhuis.nl

    Heuvelrugnieuws van dinsdag 12 oktober 2004

    Hoofdstraat Driebergen: IVA sponsorloop
    foto: © Renk Knol
    tijd: 8.55 uur     temperatuur: 7 ºC

    meer foto’s van deze straat

    IVA-sponsorloop gestart

    DRIEBERGEN Vanochtend gaf burgemeester Bloemen het startschot voor de IVA-sponsorloop voor een hospitaalproject in Haïti. 412 studenten brengen in een estafette alle personenautoimporteurs in Nederland een bezoek om zodoende geld in te zamelen. Morgenmiddag worden de laatste lopers terug verwacht. Er is dan in totaal 1050 km afgelegd.

    Fusie: grote projecten vertraagd

    HEUVELRUG  Door de fusie van de Heuvelruggemeenten worden grote projecten in deze gemeenten vaak uitgesteld. In Amerongen, Leersum en Doorn is dit het geval. In Maarn wordt het Centrumplan juist versneld uitgevoerd. Een inventarisatie wijst dit uit.
    Utrechts Nieuwsblad 12 oktober 2004

    Lichte verhoging ozb Doorn

    DOORN  Een verhoging van de ozb met drie procent. Ondanks deze en nog enkele andere tariefsverhogingen heeft Doorn komend jaar een tekort op de begroting van 64.163 euro.
    Utrechts Nieuwsblad 12 oktober 2004

    GS: MALLD wordt Heuvelrug

    HEUVELRUG  Gedeputeerde staten van de provincie Utrecht hebben vandaag besloten om de gemeenten Amerongen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum en Maarn per 1 januari 2006 samen te voegen tot de nieuwe gemeente Heuvelrug. Met de fusie ontstaat een middelgrote, bestuurskrachtige gemeente van 50.000 inwoners op de Utrechtse Heuvelrug.

    GS vinden dat het fusievoorstel de meest optimale variant is voor het oplossen van de knelpunten die in een eerder stadium zijn gesignaleerd. Ook constateren gedeputeerde staten dat er een breed draagvlak is voor een fusie van de zgn “MALDD-gemeenten” (Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen-Rijsenburg). Alleen in Leersum is een voorkeur uitgesproken voor een andere herindelingsoptie.

    Het ontwerp-herindelingsadvies Heuvelrug wordt nu eerst besproken in de commissie Bestuur en Middelen. Naar verwachting zal het ontwerp vervolgens kunnen worden vastgesteld in de vergadering van provinciale staten van 5 december 2004.

    Zienswijzen

    Op 20 april 2004 hadden GS al een herindelingsontwerp Heuvelrug uitgebracht. Daarin was al voorgesteld om Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen-Rijsenburg (MALDD) samen te voegen. Dat plan is van 10 mei 2004 tot 5 juli 2004 voor belanghebbenden ter inzage gelegd; voor de gemeenten betrokken bij de herindeling liep de termijn tot 1 september 2004. Gedurende de termijn van de terinzagelegging zijn in totaal 16 zienswijzen ingediend.

    Amerongen, Maarn, Doorn en Driebergen-Rijsenburg stemden in met het fusievoorstel. Daarnaast hebben Renswoude, Woudenberg en Rhenen het ontwerp positief ontvangen. Leersum sprak zich, op basis van eigen onderzoek en een opiniepeiling onder de stemgerechtigde inwoners, uit voor een andere herindelingsvorm waarbij Leersum, Amerongen en Wijk bij Duurstede samen een gemeente zouden vormen. Dat voorstel heeft het bij de andere beoogde partners niet gehaald. Wijk bij Duurstede heeft zich verder niet over het voorstel uitgesproken en het voorstel niet met haar inwoners besproken. Wijk ziet af van verdere betrokkenheid bij de herindeling. Al met al volgens GS voldoende draagvlak om het herindelingsvoorstel verder in procedure te brengen.

    Ook van andere belanghebbenden kwamen 7 reacties. GS hebben geen nieuwe argumenten gehoord voor een andere herindelingsvariant. De gemeente Zeist toonde zich bezorgd over de ontwikkeling van

    het stationsgebied van Driebergen-Zeist. Men vreest dat de ontwikkeling van het stationsgebied in gevaar kan komen omdat een fusie van vijf gemeenten veel tijd en aandacht vraagt. Liever zag men dan ook een zelfstandig Driebergen-Rijsenburg of anders een grenscorrectie. GS delen die zorg niet. Het belang van het stationsgebied wordt door de betrokken gemeenten onderkend. De nieuwe gemeente wordt heel goed in staat geacht om de ontwikkeling van het stationsgebied adequaat aan te pakken. GS onderschrijven de prioriteit van een plan voor het stationsgebied.

    Grenscorrecties

    Over de grenscorrectie van het Amerongse deel van Elst zijn de daarbij betrokken inwoners en de gemeentebesturen van Amerongen en Rhenen verdeeld. GS stellen vast dat er op dit moment onvoldoende draagvlak is voor een grenscorrectie van Elst.

    Woudenberg, Amerongen en Renswoude kunnen zich vinden in het voorstel dat een eventuele grenscorrectie van Overberg in een bestuurlijk groter en interprovinciaal kader met Gelderland wordt beschouwd.

    Gemeente Heuvelrug

    In het herindelingsontwerp is als werknaam ‘Heuvelrug’ gebruikt voor de samenvoeging van Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen-Rijsenburg. Op deze naam zijn geen afwijzende reacties ontvangen. GS stellen daarom voor om deze naam te handhaven. Mocht blijken dat er toch overwegende bezwaren bestaan tegen de naam ‘Heuvelrug’, dan horen GS dat graag.

    Nazorg herindeling

    De provincie Utrecht voelt zich mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bestuurlijke organisatie in deze provincie. De provincie streeft ook partnerschap tussen overheden (provincie – gemeenten) na.

    Het is belangrijk dat na verloop van tijd samen met de nieuwe gemeente te onderzoeken of de bestuurlijke en ambtelijke knelpunten die aanleiding vormde voor deze fusie, voldoende zijn opgelost. De provincie zal daarom vijf jaar na de fusiedatum de kwaliteit van het bestuur en het ambtelijk apparaat (opnieuw) meten. Aspecten die daarbij worden onderzocht zijn afstand bestuur-burgers, het gemeentelijke voorzieningenniveau, de dienstverlening aan burgers, de financiële positie en de verschillende aspecten van bestuurskracht.

    Openingen moskeeën loopt vertraging op

    DRIEBERGEN  Voor het afbouwen van de Turkse en Marokkaanse moskeeën is extra tijd en geld nodig. Dit kwam afgelopen zondag hard aan bij de Marokkaanse gemeenschap. Voor het afbouwen is nog 75.000 euro nodig. Ook de opening van de Turkse moskee loopt vertraging op en hier is nog 100.000 euro nodig. Verslaggever Netty Krook praat met Mohammed Al Kachouti (voorzitter van de Marokkaanse gemeenschap) en  de voorzitter van de Turkse gemeenschap Ferat Gürbëz.
    Nieuwsbode 12-10-2004

    Rechter buigt zich over verplaatsing bushaltes

    DRIEBERGEN  De verplaatsing van de bushaltes van de Melvill van Carnbeelaan naar de Arnhemsebovenweg gaat niet over rozen. De bewonersvereniging Arnhemsebovenweg eist van het college van b&w het besluit te herzien. Afgelopen woensdag kwam de zaak voor de bestuursrechter die op woensdag 20 oktober uitspraak zal doen.
    Nieuwsbode 12-10-2004

    Heuvelrugnieuws van woensdag 13 oktober 2004

    Buntlaan Driebergen: richting Hoofdstraat vanaf Coolsmalaan
    foto: © Renk Knol
    tijd: 10.25 uur     temperatuur: 9 ºC

    meer foto’s van deze straat

    ‘Te groot’ Kulturhus na druk van tafel

    AMERONGEN  Amerongen creëert voor enkele van zijn culturele en maatschappelijke voorzieningen nieuwe onderkomens op verschillende plekken in het dorp. Onder grote druk van bevolking en gemeenteraad zien b&w af van de bouw van multifunctioneel centrum Allemanswaard.
    Utrechts Nieuwsblad 13 oktober 2004

    Status voor moeder en zoons Hakopian

    DOORN  De vlag kan uit. Ze mogen blijven. De gevluchte familie Hakopian uit Armenië heeft een reguliere verblijfstatus op medische gronden gekregen. Begin dit jaar zag het er naar uit dat Edida en haar beide zoons Garik en Garen, die beiden lijden aan hemofilie, zouden worden uitgezet.
    Utrechts Nieuwsblad 13 oktober 2004

    Veel sociale woningbouw nodig

    LEERSUM  Huisvesting, voorkomen van vergrijzing en geld voor het trainen van vrijwilligers. Dat zijn de belangrijkste wensen van de jongeren die maandagavond aanschoven tijdens de ‘themabijeenkomst jongeren’ over de nieuwe Heuvelruggemeente.
    Utrechts Nieuwsblad 13 oktober 2004

    Vitaliteit kleine kernen in belang ouderen

    MAARN  Ouderen maken zich zorgen over het voorzieningenniveau in hun voormalige dorp wanneer het eenmaal is opgegaan in de grotere nieuwe gemeente Heuvelrug. Dat vonden alle vertegenwoordigers van de ouderenorganisaties die maandagavond aanwezig waren bij de discussie hierover in het dorpshuis van Maarn in het kader van het ontwikkelen van een visie voor de nieuwe gemeente..
    Utrechts Nieuwsblad 13 oktober 2004

    Bezoek aan 50PlusBeurs levert inwoner Driebergen een reis naar Polen op

    Van 22 tot en met 26 september vond in de Jaarbeurs in Utrecht de 50PlusBeurs plaats. Dit grootste evenement voor ouderen ter wereld trok dit jaar maar liefst 82.000 bezoekers.
    In het kader van de publiekscampagne ‘Europa. Best belangrijk’ werd, speciaal voor de 50PlusBeurs, een prijsvraag uitgeschreven. Door de slagzin ‘Europa is voor mij belangrijk, omdat…..’ af te maken, maakten bezoekers kans om zelf  één van de nieuwe lidstaten te leren kennen. Mevrouw Steendijk uit Driebergen vulde de bon in en gaat nu kennismaken met Polen. Met haar slagzin: ‘Europa is voor mij belangrijk, omdat Europa is zowel ‘vet’ als ‘cool’ en Europa’s jeugd weet wat ik bedoel!’, heeft mevrouw Steendijk een reis voor 2 personen naar Warschau in Polen gewonnen.

    Heuvelrugnieuws van donderdag 14 oktober 2004

    Hoofdstraat Driebergen: richting Zeist
    foto: © Robert Zwart
    tijd: 9.40 uur     temperatuur: 12 ºC

    meer foto’s van deze straat

    Tafeltje Dekje in Leersum en Amerongen in gevaar

    LEERSUM  Vrijwilligersproject Tafeltje Dekje in Amerongen en Leersum is in gevaar. Zorgcentrum De Ridderhof in Amerongen stopt 1 januari met het leveren van de maaltijden. Alleen voor bewoners van de Ridderhof en de Tollekamp in Veenendaal bereidt het nog maaltijden.
    Utrechts Nieuwsblad 14 oktober 2004

    Echtpaar Coenen 65 jaar getrouwd

    DOORN  In de R.K. Sacramentskerk in Delft gaven Michel Coenen (94) en Jeanne Wijmaalen elkaar op 11 oktober 1939 het ja-woord. hun briljanten bruiloft vierden ze, 65 jaar later, met kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
    Nieuwsbode 14-10-2004

    Piet Polies op De Kring en op De Uilenburcht

    DRIEBERGEN  Vandaag bracht Piet Polies in het kader van de Kinderboekenweek bezoekjes aan twee scholen in Driebergen.
    ’s Ochtends was Piet Polies, de nieuwste kinderboekenheld [zie www.pietpolies.nl ] op bezoek op De Kring aan de Sparrenlaan, waar hij aan de bovenbouw uitlegde hoe de boeken rond zijn avonturen tot stand komen. Hoe schrijf je een boek, hoe wordt het gedrukt en uitgegeven, en hoe wordt het verkocht.

    ’s Avonds bezocht Piet Polies De Uilenburcht, waar boekhandel Jacques Baas als ieder jaar een speciale verkoop van kinderboeken had geregeld. Piet Polies signeerde daar het eerste deel van de serie (Piet Polies en de Giftige Taart) dat zaterdag op de landelijke politiedag als prentenboek voor kinderen tot zeven jaar is uitgekomen. In januari volgt het eerste leesboek.
    Piet Polies is een vriendelijke en rechtvaardige politieman. Hij staat altijd klaar om mensen te helpen en boeven te vangen. De avonturen van Piet Polies zijn verzonnen door Aart Schotte, advocaat in Driebergen, en gebaseerd op beroemde strafzaken, maar de held Piet Polies is vooral grappig.

    BRU wil dat Driebergen zelfstandig blijft

    DRIEBERGEN Het Bestuur Regio Utrecht (BRU) vindt dat de gemeente Driebergen-Rijsenburg zich niet moet losmaken van de regio Utrecht omdat Driebergen ‘een onmiskenbare schakel’ is in de ontwikkeling van die regio. Dat heeft het BRU per brief aan het Driebergse college van B&W laten weten. Dit standpunt staat haaks op de opinie van de Provincie en de vijf MALDD-gemeenten die momenteel in een herindelingsproces zijn gewikkeld.
    Stichtse Courant 14 oktober 2004

    ‘Losloop-voorstel’ van D66 wordt met lovende woorden afgewezen

    DRIEBERGEN ‘Een lofwaardig initiatief’. ‘Een voorstel om over na te denken’. Met dit soort strelende kwalificaties werd maandagavond het voorstel van D66 om het aanlijngebod voor honden te versoepelen, aanvankelijk tegemoet getreden. Maar uiteindelijk kon D66-fractieleider Eelke Wielinga het complete voorstel weer mee naar huis nemen omdat het volgens de leden van de Commissie Middelen en Bestuur nog onvoldoende rijp is om er een raadsvoorstel van te maken.
    Stichtse Courant 14 oktober 2004

    Rode Kruis Driebergen viert 90-jarig bestaan

    DRIEBERGEN De Driebergse afdeling van het Nederlands Rode Kruis bestaat negentig jaar. Om dit heuglijke feit te vieren heeft een speciale lustrumcommissie de afgelopen maanden een uitgebreid feestprogramma samengesteld. Het hoogtepunt van de festiviteiten vindt plaats in het weekend van 22 en 23 oktober.
    Stichtse Courant 14 oktober 2004

    Hoogste kerkelijke onderscheiding voor Ad de Roo

    DRIEBERGEN Door professor Immink, voorzitter van de vereniging van Kerkmeesters in de Nederlandse Hervormde Kerk, werd vorige week het draaginsigne met briljant uitgereikt aan Ad de Roo. Deze hoge onderscheiding werd hem toegekend omdat hij zich vijftig jaar vrijwillig als kerkvoogd en administrateur voor de kerk ingezet heeft.
    Stichtse Courant 14 oktober 2004

    Heuvelrugnieuws van vrijdag 15 oktober 2004

    Vijverlaan Driebergen: richting Buntlaan vanaf Welgelegenlaan
    foto: © Renk Knol
    tijd: 9.40 uur     temperatuur: 11 ºC

    meer foto’s van deze straat

    Tennishal Hoenderdaal gaat weer open

    DRIEBERGEN  Sportcentrum Hoenderdaal, dat bijna anderhalf jaar geleden door brand werd verwoest, gaat vandaag deels weer open. De tennishal wordt als eerste in gebruik genomen. De rest van de accommodatie wordt half november opgeleverd, waarna de inrichting begint.
    Utrechts Nieuwsblad 15 oktober 2004

    GGD Midden-Nederland in Zeist verhuist

    ZEIST  Ruim 50 jaar heeft het klassieke gebouw de Arendsburg aan de Utrechtseweg in Zeist dienst gedaan als thuishaven voor de GGD. Startend als GG&GD Zeist en sinds 2001 als GGD Midden-Nederland. Maar nu gaat de GGD verhuizen. De GGD heeft daarvoor een nieuwe locatie gevonden in Zeist, ‘het Gouverneurspark’ aan de Dreef 5.

    Spreekuren en telefonische bereikbaarheid tijdens verhuizing
    De verhuizing zal tijdens de herfstvakantie op 21 en 22 oktober a.s. plaatsvinden. Op deze dagen zijn er geen spreekuren. Op donderdag 21 oktober wordt tussen 8.30 uur en 12.00 uur de telefooncentrale verhuisd. Gedurende deze periode kunt u met dringende telefoontjes rondom infectieziektebestrijding en over het binnen- of buitenmilieu bellen met de dependance in Nieuwegein telefoonnummer 030 – 63 05 400. Na 12.00 uur is de GGD Midden-Nederland weer bereikbaar via telefoonnummer 030 – 608 608 6.

    Ander telefoonnummer reizigersvaccinatie
    Het telefoonnummer van het afsprakenbureau voor reizigersadvies en vaccinaties wijzigt definitief. Dit wordt 030 – 608 60 60 en is op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur bereikbaar.

    Heuvelrugnieuws van zaterdag 16 oktober 2004

    Dennenlaan Driebergen: richting Horstlaan vanaf Buntlaan
    foto: © Renk Knol
    tijd: 10.05 uur     temperatuur: 9 ºC

    meer foto’s van deze straat

    Glijbaan zwembad De Zwoer officieel geopend

    DRIEBERGEN  Bijna de voltallige gemeenteraad was vanochtend op werkbezoek in zwembad De Zwoer om met eigen ogen te kunnen zien waaraan de subsidies voor het zwembad worden besteed. Eén van die bestedingen is de nieuwe glijbaan met een lengte van 64 meter en speciale lichteffecten in de tube.

    De glijbaan werd door burgemeester Bloemen en wethouder Schravesande officieel geopend. De directie van het zwembad looft een prijs uit voor diegene die een naam weet te bedenken voor deze glijbaan. Daarvoor kan een wedstrijdformulier bij de kassa van het zwembad afgehaald worden.


    Een Turkse moskee en een Marokkaanse moskee, gebroedelijk naast elkaar in Driebergen

    DRIEBERGEN  Het begin van de Ramadan hebben ze niet gehaald, maar binnenkort betrekken de Driebergse Turken en Marokkanen hun gloednieuwe onderkomens. Verslaggever Anthon Keuchenius praat met de voorzitters van de Marokkaanse en Turkse gemeenschap in Driebergen, resp. Mohammed Alkachouti en Ferat Gurbuz, over de bouw van hun nieuwe moskeeën.
    Volkskrant 16 oktober 2004

    Excursie naar het Wildviaduct A28

    ZEIST Op zaterdag 23 oktober 2004 organiseert de Werkgroep Faunapassages Zeist-Zuid/West een excursie naar het Wildviaduct onder de A28. Het Wildviaduct is voor de natuur belangrijk voor de verbinding van grote natuurgebieden.

    Het Wildviaduct maakt uitwisselingen van dieren mogelijk tussen het Vechtplassengebied en Noorderpark aan de ene kant en het Kromme Rijngebied en Utrechtse Heuvelrug aan de andere kant. Het voorkomt uitsterven en inteelt van diersoorten. In het voor- en najaar trekken veel dieren naar een ander leefgebied. De diersporen in het zand onder het viaduct zijn hier de stille getuigen van. In de excursie wordt aandacht besteed aan het herkennen van de diersporen. Het gebied is normaal niet toegankelijk en een bijzondere ervaring.
    De excursie start om 10.00 uur bij Boerderij Den Hoek, gelegen aan de Bisschopsweg bij de brug over de Biltse Grift. Men wordt verzocht op de fiets te komen. De excursie duurt tot circa 12.00 uur voor maximaal 20 personen. Goed schoeisel is belangrijk. Opgave vooraf is noodzakelijk bij Nieske Sigtermans tel. 030-6956801.

    Het Wildviaduct
    Het viaduct ter hoogte van de landgoederen Oostbroek en Vollenhoven, was oorspronkelijk bedoeld voor een aansluiting van Zeist-West op de A28. Het omliggend landelijk gebied zou een verkeersbestemming krijgen met op- en afritten. Hiertegen is jarenlang bezwaar gemaakt door natuur- en milieuorganisaties. Snelwegen zorgen voor een enorme versnippering van de leefgebieden van dieren en planten. Dieren volgen vaste routes, soms al eeuwenlang. Door het verkeer vallen er onder de dieren veel slachtoffers. En juist over de plek van de geplande aansluiting voor Zeist-West ligt zo’n vaste trekroute. Nadat de weg voor verkeer opgesteld was, probeerden de dieren toch de weg over te steken. Binnen een paar weken werden 11 reeën doodgereden. Al gauw vonden de dieren de weg naar het viaduct: ree, vos, bunzing, hermelijn, patrijs, ringslang, salamanders, hazen, egels en katten Dit bleek uit tellingen die door een groep vrijwilligers gedaan werd. ’s Avonds werd met een balk het zand onder het viaduct glad gestreken en de volgende morgen werden de sporen geteld. Mede door deze gegevens is het viaduct uiteindelijk een officieel wildviaduct geworden.

    Landelijk en regionaal belangrijk
    Het kunnen trekken van het ene naar het andere gebied is van groot belang voor de instandhouding en uitbreiding van gezonde groepen dieren die hier van nature leven. Als door ziekte in een bepaald gebied een diersoort is uitgestorven, kunnen dieren vanuit andere gebieden zich er weer vestigen. Het wildviaduct onder de A28 vormt voor dieren de enige ecologische verbinding tussen het Vechtplassengebied en het Kromme Rijngebied. Terwijl Zeist de locale belangen vooropstelde, onderkenden de gemeente De Bilt ,de provincie Utrecht en Rijkswaterstaat het landelijk en regionale belang van het viaduct als faunapassages. In samenwerking met particuliere eigenaren zijn het viaduct en de directe omgeving inmiddels beter ingericht voor de natuur. Met beplanting, poelen en stobbewallen, is het voor de dieren aantrekkelijker gemaakt om onder de A28 te trekken. De Zeister en Biltse Grift werden onder het wildviaduct weer met elkaar verbonden, zodat de ‘natte’ faunapassage hier ook mogelijk is. Januari 2000 heeft de gemeente Zeist zich neergelegd bij het feit dat er bij Zeist-West geen aansluiting meer komt op de A-28 en kan het wildviaduct zonder verder bezwaar dienen als faunapassage.

    Het smalle gebied tussen Zeist-West en Bunnik
    Het wildviaduct alléén is niet genoeg. Ook de natuur- en landbouwgebieden die naar het wildviaduct leiden, moeten geschikt zijn als ecologische verbindingszone. Het gebied tussen Zeist-West en Bunnik is nog geen kilometer breed. Het is van groot belang omdat het de schakel vormt tussen het wildviaduct, het Kromme Rijngebied en de Utrechtse Heuvelrug. In deze smalle verbindingsstrook zijn ongestoorde rust- en leefgebiedjes voor de dieren noodzakelijk. Delen van het agrarisch gebied zijn te kaal. Aanleg van bosjes als ‘stepping-stone’ maakt het voor de dieren makkelijker om te trekken. Het gebied is zeer kwetsbaar voor verstoring. Openstelling vanuit het dichtbevolkte Zeist-West zal zorgen voor teveel verstoring en versnippering. Aanleg van paden staat hier haaks op de belangen van de natuur en wordt afgewezen door de Werkgroep Faunapassages Zeist Zuid/West. In deze werkgroep werken de natuur- en milieuorganisaties en verschillende beheerders samen. Voor meer informatie: Mirjam van Kouwen, tel. 030-6958618

    foto Dienst Ruimte en Groen provincie Utrecht


    Heuvelrugnieuws van zondag 17 oktober 2004

    Burgemeesterpark Driebergen
    foto: © Renk Knol
    tijd: 10.00 uur     temperatuur: 9 ºC

    meer foto’s van deze straat

    Vakantiebeurs voor mensen met een beperking

    DRIEBERGEN  Zaterdag 13 november van 12.00- 16.00 uur organiseert de SWD samen met Mee-Utrecht, Bartimeus, de VOGG en Stichting Philadelphia een vakantiebeurs voor mensen met een beperking. Nederland telt vele reisorganisaties die speciaal rekening houden met mensen met een handicap. Een aantal van deze organisaties geven tijdens de Vakantiebeurs informatie over hun reispakket.

    Heuvelrugnieuws van maandag 18 oktober 2004

    Binnenhof Driebergen: vanaf Dokter Hermansstraat
    foto: © Renk Knol
    tijd: 10.15 uur     temperatuur: 10 ºC

    meer foto’s van deze straat

    Paddestoel doelwit ‘stropers’

    HEUVELRUG  In de bossen van Zeist, Driebergen, Doorn en Maarn worden ze met enige regelmaat gesignaleerd. Mensen met tassen vol paddestoelen. Zo groot als op de Veluwe is het probleem nog niet, maar de ‘paddestoelenstropers’ vormen wel degelijk een bedreiging voor het paddestoelenbestand in de bossen, zegt boswachter Cees Dorrestijn van het Utrechts Landschap.
    Utrechts Nieuwsblad 18 oktober 2004

    Comité tegen herindeling Heuvelrug

    HEUVELRUG  Inwoners van Amerongen, Leersum, Maarn, Doorn en Driebergen hebben zich in het Comité Herindeling Nee verenigd om de samenvoeging van hun gemeenten te voorkomen.
    Volgens het comité is de meerderheid van de Heuvelrugbewoners tegen het plan voor de herindeling. De provinciale en lokale bestuurders zijn arrogant als ze het herindelingsplan doorzetten, stelt het comité. De groep tegenstanders wil de komende weken zelf de mening van de inwoners peilen, om te bewijzen dat het grootste deel van hen tegen de plannen is.
    RTV Utrecht 18-10-2004

    Heuvelrugnieuws van dinsdag 19 oktober 2004

    Parklaan Driebergen: reconstructie 2004
    foto: © Renk Knol
    tijd: 10.00 uur     temperatuur: 8 ºC

    meer foto’s van deze straat

    Voortbestaan Maarn Wijzer bedreigd

    MAARN  Het bestuur van Maarn Wijzer heeft een brandbrief gestuurd aan alle leden: het voortbestaan van de activiteiten wordt bedreigd. Het college van b&w heeft namelijk in de conceptbegroting 2005 een structurele korting van 10.000 euro op de huisvestingssubsidie voor Maarn Wijzer opgenomen. Over de verdere toekomst wordt niets vermeld, maar eerder heeft b&w al laten weten dat in 2006 de hele subsidie op de huisvesting wegvalt. Dat zal enorme gevolgen hebben voor het werk van Maarn Wijzer.
    Nieuwsbode 19-10-2004

    Oranjevereniging jubileert

    DRIEBERGEN  Statutair bestaat de Oranjevereniging Driebergen-Rijsenburg dit jaar 30 jaar. Maar de historie van Oranjefeesten gaat veel verder terug. Zeker is dat in 1902 al het Oranjefeest werd gevierd. De Oranjevereniging heeft aan Dick Steenwijk en Jan Heemstra gevraagd een jubileumboek samen te stellen over de historie van de Oranjefeesten in Driebergen dat zal worden uitgegeven door Uitgeverij Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug.
    Als u materiaal voor deze uitgave heeft kunt u contact opnemen met Dick Steenwijk en Jan Heemstra, tel. 0343-512047.
    Nieuwsbode 19-10-2004

    Vijftig jaar getrouwd

    MAARN  Vijftig jaar geleden op 10 oktober 1954 trouwden Conny Gomes en Leo Spijkerman met elkaar in het stadhuis van Utrecht. Het echtepaar dat in de Trompstaete woont, werd gefeliciteerd door het gemeentebestuur.
    Nieuwsbode 19-10-2004

    Verlengde Traaij maakt vuist

    DRIEBERGEN  De Traaij vanaf de Arnhemsebovenweg tot aan het tunneltje onder de A12 gaat binnenkort op de schop voor vernieuwing van de riolering en herinrichting van de straat. Enige bewoners hebben de koppen bij elkaar gestoken en een bewonersvereniging opgericht die op 16 november voor het eerst bijeen zal komen in de Bergse Bossen. Meer info bij o.a. Herman Bloedjes tel 0343-516061 of Jeannette Rijckhorst tel. 0343-533626.
    Nieuwsbode 19-10-2004

    Compliment voor vrijwilligers

    DRIEBERGEN  Voor de vierde keer organiseerde de gemeente een werkconferentie voor vrijwilligers waarop naast de workshops ook de vrijwilligersprijzen 2004 werden uitgereikt. De ‘Pluim op de hoed’ kwam terecht bij Lian van Ginkel van de Kinderboerderij en bij Wim Meijhuizen die werkzaamheden verricht voor Abbeyfield en ANBO. De groepsprijs ging naar de vrijwilligers van de bibliotheek.
    Nieuwsbode 19-10-2004

    400 IVA-studenten verdienen 53.000 euro voor artsen in Haïti

    DRIEBERGEN  Met hun sponsorestafette langs alle personenwagenimporteurs in Nederland hebben studenten van de IVA vorige week het bedrag voor de aanschaf van een terreinauto voor een artsenechtpaar in Haïti aangevuld tot 53.000 euro. Zo kunnen naast de aanschaf van de auto ook nog andere wensen vervuld worden.
    Nieuwsbode 19-10-2004

    Heuvelrugnieuws van woensdag 20 oktober 2004

    Faunalaan Driebergen
    foto: © Renk Knol
    tijd: 10.30 uur     temperatuur: 11 ºC

    meer foto’s van deze straat

    VVV haakt in op de week van de geschiedenis

    HEUVELRUG  In het eerste weekeinde van de nationale week van de geschiedenis (laatste weekend van oktober) biedt de VVV u twee historische rondleidingen op locaties die normaal niet voor het publiek geopend zijn.

    Wandeling historische buitenplaats Maarsbergen
    Rondleidster is mevrouw Willemina van der Goes-Petter, die met haar familie het kasteel Maarsbergen bewoont. Zij laat u deze middag meegenieten van de vele historische rijkdommen die dit landgoed kent. U start met een kopje koffie of thee in de Oranjerie, die ook echt als zodanig in gebruik is. U hoort verhalen over het koetshuis, de duiventil en de grafheuvel. U ziet enkele Rijksmonumenten. U loopt door de 17e eeuwse parkaanleg en maakt in circa 1,5 uur kennis met de vele facetten die ervoor zorgen dat dit eeuwenoude landgoed in de 21ste eeuw functioneert binnen een dynamische onderneming! Deze rondleiding vindt plaats op zaterdag 30 oktober om 15.00 uur. De rondleiding, inclusief kopje koffie of thee en brochure, kost € 3,50 per persoon. Reservering via de VVV.

    Champagnewandeling landgoed Hydepark
    Rondleider is Bert Post, die veel weet over het ontstaan, de bloei en het verval van dit lusthof van de familie Van Loon. Het hoofdgebouw is in de tweede Wereldoorlog in vlammen opgegaan, maar er zijn nog tal van interessante punten waarover hij een kleine twee uur boeiend kan vertellen, zoals over de familie zelf, de oranjerie, de toegepaste landschapsstijlen en de ontstaansgeschiedenis van RCN Het Grote Bos. Ongeveer halverwege staat voor iedereen een glas sekt koel in de eigen ijskelder van Hydepark, een van de fraaiste ijskelders op de Utrechtse Heuvelrug. Deelnemers krijgen achtergrondinformatie over Hydepark mee. De champagnewandeling vindt tweemaal plaats op zondag 31 oktober, om 12.00 uur en om 14.30 uur. De wandeling, inclusief bubbels en informatievel, kost € 4,00 p.p. Kaartverkoop via de VVV.

    Huishoudens in Maarn 90 euro meer kwijt aan woonlasten

    MAARN  Een gemiddeld huishouden in Maarn is volgend jaar ongeveer 90 euro meer kwijt aan woonlasten. Het college van b&w stelt voor om de ozb met anderhalf procent te verhogen.
    Utrechts Nieuwsblad 20 oktober 2004

    Begraafplaats breidt uit naar het oosten

    LEERSUM  De uitbreiding van de algemene begraafplaats in Leersum aan de Burg. van den Boschlaan gebeurt niet in noordelijke richting zoals eerder de de raad vastgesteld maar in oostelijke. Reden voor deze wijziging is het verzet van de Rijksdienst voor de monumentenzorg die bezwaar maakt tegen de noordelijke verplaatsing omdat de graven dan te dicht bij het rijksmonument ‘de graftombe van Nellestein’ komen.
    Utrechts Nieuwsblad 20 oktober 2004

    Driebergenaar in Afrikaanse Tour de France

    DRIEBERGEN  De Driebergse wielercoureur Bart Vendrig gaat de befaamde Tour du Faso fietsen. De 19-jarige renner pakt maandag zijn koffers en reist af naar Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso. In elf dagen (van 28 oktober tot 9 november) zal hij zo’n 1200 km fietsen over niet al te beste wegen.
    Utrechts Nieuwsblad 20 oktober 2004

    Vervolgonderzoek naar Allemanswaard

    AMERONGEN  De gemeenteraad van Amerongen heeft een vervolgonderzoek gelast naar de haalbaarheid van het toekomstige multifunctionele gebouw Allemanswaard. Dat is dinsdagavond besloten na een voorstel van CDA en PvdA.
    Allemanswaard moet onder andere enkele scholen, een sporthal en een jeugdhonk gaan huisvesten. Veel inwoners vrezen dat daardoor voorzieningen uit het oude dorp verdwijnen. Ook vinden ze het plan erg duur.
    Het vervolgonderzoek moet medio volgend jaar af zijn. Dat zorgt voor een extra probleem, want Amerongen gaat fuseren met andere Heuvelruggemeenten.
    RTV Utrecht 20-10-2004

    Heuvelrugnieuws van donderdag 21 oktober 2004

    Lange Dreef Driebergen
    foto: © Renk Knol
    tijd: 9.50 uur     temperatuur: 10 ºC

    meer foto’s van deze straat

    Vluchtelingenwerk Driebergen bestaat 25 jaar

    DRIEBERGEN  Vluchtelingenwerk Driebergen bestaat 25-jaar en dat wordt begin november gevierd met een aantal activiteiten gericht op de problematiek van vluchtelingen.
    Stichtse Courant 21 oktober 2004

    ‘Meer contact met inwoners en pers’

    DRIEBERGEN  Sinds 1 september is Theo Vroon in dienst als nieuwe politiewijkchef voor Driebergen-Rijsenburg en Bunnik. Ruim 25 jaar heeft hij in verschillende functies bij de politie gewerkt en veel kennis en ervaring opgedaan. Verslaggever AD Bom praat met hem.
    Stichtse Courant 21 oktober 2004

    Comité Herindeling Nee ook op internet

    HEUVELRUG  Het vorige week zaterdag in Doorn opgerichte comité dat zich keert tegen de herindeling op de Heuvelrug presenteert zich nu ook op internet. De URL is www.comiteherindelingnee.nl . Op DriebergenNet is deze link ondergebracht onder het kopje ‘diversen’.

    Heuvelrugnieuws van vrijdag 22 oktober 2004

    Traaij Driebergen
    foto: © Renk Knol
    tijd: 9.45    temperatuur: 11 ºC

    meer foto’s van deze straat

    Maak nader kennis met Jan de Beer

    DRIEBERGEN  Velen kennen hem als de huidige hoofdredacteur van de Stichtse Courant. Maar daarvoor was ie bekend als zanger en tekstschrijver en bracht hij drie LP’s uit. Een deel van zijn teksten en songs heeft hij op z’n vernieuwde website gezet. Klik hier om de andere Jan te horen.

    Heuvelrugnieuws van zaterdag 23 oktober 2004

    Hogesteeg Driebergen: vanaf Hoofdstraat
    foto: © Renk Knol
    tijd: 11.05    temperatuur: 14 ºC

    meer foto’s van deze straat

    Brandweer: Rookverbod in provinciebossen

    UTRECHT  De Utrechtse brandweerkorpsen willen een rookverbod in alle bossen in de provincie. De brandweer wil de regel ook voor alle andere natuurgebieden in de provincie laten gelden. De gemeente Soest zou niet blij zijn met de plannen en vindt dat wandelaars ook recht hebben op een sigaretje.
    RTV Utrecht 23-10-2004

    Heuvelrugnieuws van zondag 24 oktober 2004

    de Wetstein Pfisterlaan Driebergen
    foto: © Robert Zwart
    tijd: 10.40    temperatuur: 16 ºC

    meer foto’s van deze straat

    Oranjevereniging zoekt materiaal

    DRIEBERGEN In het kader van haar 30-jarig bestaan wil de Oranjevereniging Driebergen-Rijsenburg in 2005 een jubileumboek uitbrengen over de geschiedenis van de Oranjefeesten in Driebergen en Rijsenburg.. Zij heeft daarvoor Dick Steenwijk en Jan Heemstra uitgenodigd om zo’n boek samen te stellen dat zou moeten worden uitgegeven door Uitgeverij Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug.
    De vereniging doet een beroep op de bevolking om historisch materiaal als foto’s, pamfletten en dergelijke ter beschikking te stellen of ter inzage te geven. Er kan daarvoor contact opgenomen worden met Richa Kromhout (0343-520459) of Thoos Stoffer (0343-515250).

    Foto: collectie Joke Honders  Draaimolen van Piet Rangé uit Wijk 1949
     


    Heuvelrugnieuws van maandag 25 oktober 2004

    Nassaulaan Driebergen
    foto: © Renk Knol
    tijd: 9.40    temperatuur: 14 ºC

    meer foto’s van deze straat

    Bloemen neemt waar in Maarn

    MAARN  Burgemeester Bloemen van Driebergen gaat tijdelijk het burgemeesterschap van Maarn erbij doen. Hij wordt vandaag beëdigd.
    Utrechts Nieuwsblad 25 oktober 2004

    Heuvelrugnieuws van dinsdag 26 oktober 2004

    Joh de Heerlaan Driebergen
    foto: © Robert Zwart
    tijd: 9.40    temperatuur: 10 ºC

    meer foto’s van deze straat

    Bewoners Arnhemsebovenweg vinden geen gehoor bij rechter

    DRIEBERGEN  De rechter heeft een voorlopige voorziening aangevraagd door de Bewonersvereniging Arnhemsebovenweg afgewezen. Het betrof de zaak van de verplaatsing van de bushaltes van Melvill van Carnbeelaan naar de Arnhemsebovenweg.
    Nieuwsbode 26-10-2004

    Rioolwaterzuivering

    DRIEBERGEN  Waarschijnlijk als gevolg van het slechte weer kwamen maar 250 mensen af op de open dag van de zuiveringsinstallatie aan de Rijsenburgselaan. Andere jaren waren het zo’n 500 bezoekers.
    Nieuwsbode 26-10-2004

    Museumwerk

    DRIEBERGEN  Anna Folman, Emmy Görts, Jan Heemstra en Leo Kruse van de historische vereniging ‘Vroeger en Nu’ zijn druk bezig met het opknappen van de expositieruimte die Vroeger en Nu ter beschikking heeft gekregen van ’t Schilderhuis. Ze gaan er vanuit dat nog voor het einde van het jaar de tentoonstelling geopend kan worden.
    Nieuwsbode 26-10-2004

    Mensen met laag inkomen de dupe van verandering huurwet

    DRIEBERGEN  Verslaggever Netty Krook praat met Marijke Walgemoed, voorzitter van het huurderscollectief van huurders van Heuvelrug Wonen, over de aanstaande liberalisering van de huurwet.
    Nieuwsbode 26-10-2004

    Comité Herindeling Nee vindt gemeenteraden arrogant

    HEUVELRUG “Burger kan niet oordelen over herindeling!” – “Burger kiest emotioneel” – “De gemeenteraad bepaalt wel of er draagvlak is, daar hebben we de burgers niet voor nodig”. Zo begint het tweede persbericht van het actiecomité.

    Als u dit ook vindt, kunt u tevreden zijn. De gemeenteraden van Amerongen, Doorn, Maarn en Driebergen zijn namelijk dezelfde mening toegedaan.

    Het Comité Herindeling Nee! heeft de buik vol van de houding die een aantal gemeenteraden naar de burgers toe aanneemt. “Behalve deze arrogante opstelling, zou je zelfs kunnen spreken van kiezersbedrog”, aldus comitévoorzitter Linda de Mooij.

    Het is voor de leden van het Comité Herindeling Nee! onbegrijpelijk met welk gemak raadsleden hun verkiezingsprogramma naar de prullenmand verwijzen of zonder enige moeite hun mening wijzigen, als het om herindeling gaat. “Waar heb je dan als inwoner bij de laatste verkiezingen op gestemd? Voorbeelden: het raadslid van de ChristenUnie Amerongen heeft zijn argumenten tegen herindeling halverwege het proces laten varen, en is onder druk voorstander geworden. Ondanks toezeggingen bleef hij de MALDD-optie steunen, terwijl de uitslag van de telefonische enquête aangaf dat 12 % voor MALDD was, tegenover 70 % (!) voor een alternatief! Dan de Partij van de Arbeid Amerongen, die zelf heeft aangegeven haar mening te hebben bijgesteld door vóór de herindeling te stemmen.”

    “Bij de stemming in Amerongen was de verhouding 7 stemmen voor herindeling en 6 stemmen tegen; voor zo’n belangrijk besluit over de toekomst van onze gemeenten niet echt een doorslaggevende meerderheid. In Maarn is over herindeling door de politieke partijen nooit een discussie pro of contra gevoerd (wat te denken geeft); daar kón de burger dus niet kiezen, want er was geen alternatief. Door naar Driebergen: die gemeente houdt een peiling onder de burgers, de burgers spreken zich in meerderheid uit tegen herindeling, en de Driebergse raad stemt voor. Op naar Doorn: verkiezingsthema van het CDA was: “Wij zijn tegen herindeling.”. Duidelijke taal. Maar bij de stemming maakt het CDA een draai van 180 graden gemaakt en is nu voor herindeling, wat de achterban in de kou laat staan. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.”

    De Mooij vraagt zich dan ook af: “De burgers van Amerongen tegen MALDD, Leersum tegen herindeling, Driebergen tegen herindeling, Doorn en Maarn niets gevraagd… Is dát draagvlak? En Gedeputeerde Staten wast de handen in onschuld. Een citaat van Lokker uit De Kaap van 14 oktober 2004: “Als de bevolking het idee heeft dat er niet is geluisterd, kan men altijd nog zijn beklag doen bij het parlement.” en: “De raden vertegenwoordigen voor ons het draagvlak…”

    In deze situatie de meerderheid van de raden als draagvlak voor de bevolking bestempelen, komt neer op het verdraaien van de werkelijkheid. Door op een gekunstelde wijze draagvlak van de bevolking te definiëren, wordt het democratische proces gemanipuleerd. Wat moet, is luisteren naar wat de burger wil en in overeenstemming daarmee besluiten.

    De Mooij draait warm: “Volgens Gedeputeerde Staten en de meeste gemeenteraden is de burger geen partij. Hij mag bij de verkiezingen zijn stem aan de bestuurders geven, hij mag belasting betalen, maar bij zaken als herindeling is diezelfde burger ineens niet meer in staat een oordeel te geven. En als de burger dat wel doet, en zich tegen herindeling uitspreekt, dan is dat plotseling een “emotionele keuze”. Van Dijk, fractievoorzitter PvdA Amerongen hierover: “De bevolking heeft vaak niet het besef waarover het gaat. Als politicus moet je voorop lopen en af en toe impopulaire maatregelen nemen. Als bestuur hebben we een leidende functie.” De Baat, ChristenUnie, liet tijdens een informatieavond weten dat de stem van de Amerongers zwaar zal meewegen. Op 23 augustus jongstleden, tijdens een raadsvergadering in Amerongen, zei dezelfde De Baat: “Na overleg met mijn steunfractie kies ik toch voor de MALDD-optie.” Dit onder gehoon van de toehoorders op de tribune, omdat hij ontkende tijdens de hoorzitting de uitspraak te hebben gedaan de stem van de Amerongers te laten meewegen.

    De inwoners van onze gemeenten moeten zich nu realiseren dat er na een herindeling geen weg meer terug is. Maartensdijk is hiervan het laatste schrijnende voorbeeld. Het comité roept de burgers dan ook op om zich alsnog over herindeling uit te spreken. De Mooij: “De komende weken zal het comité duidelijk maken hoe dat kan. We gaan burgers informeren en we gaan de bevolking peilen. Lees daarom uw krant met extra aandacht, en reageer op onze oproep, zodra u deze ziet. Alleen op die manier kunnen wij laten zien wat democratie en draagvlak van onderaf werkelijk betekenen.”

    Wilt u zich nu al beter informeren, bezoek dan de website van het comité op www.comiteherindelingnee.nl

    Heuvelrugnieuws van woensdag 27 oktober 2004

    Tussen de Dreven Driebergen: vanaf Engweg
    foto: © Renk Knol
    tijd: 10.30 uur     temperatuur: 8 ºC

    meer foto’s van deze straat

    D66 blijft strijden voor een ander aanlijngebod

    DRIEBERGEN Nu het initiatiefvoorstel van D66 voor een ander hondenbeleid in de raadscommissie is gesneuveld, wil de partij toch een tweede poging wagen. In een persbericht maakt ze bekend op 9 november om 20.00 uur weer een discussieavond te organiseren in Nieuw Salem.

    persbericht
    Ruimte voor mens en hond

    Ondanks lovende woorden over het initiatief werd het voorstel van D66 en het actiecomité over de hondenkwestie toch van tafel geschoven in de commissie Middelen en Bestuur van 11 oktober. We zijn er kennelijk nog niet mee klaar. Maar de ergernis van veel mensen in ons dorp is te groot om het er nu bij te laten zitten. Ergernis van hondenliefhebbers die niet kunnen begrijpen dat hun hond in ons groene dorp nergens los zou mogen rennen, en ergernis van mensen met kak aan de hak of de stuipen op het lijf vanwege overenthousiaste viervoeters. Nu is niemand tevreden. In de huidige gedoogsituatie weet niemand meer waar hij/zij aan toe is en de overlast wordt niet aangepakt. We moeten toch iets kunnen regelen zodat er meer ruimte komt voor iedereen?

    Politieke besluitvorming op ons lokale niveau kan erg stroperig zijn en ik voel mee met de briefschrijvers die er nu geen touw meer aan vast kunnen knopen. We zijn hier nu al sinds maart dit jaar mee bezig. Ik snap ook de briefschrijver wel die aandacht vraagt voor joggers. Ik loop zelf ook één tot drie keer per week hard, met hond. Het overkomt me een keer of drie per jaar dat een andere hond op me afkomt terwijl ik hardloop. Dat is niet prettig, maar als ik dan even langzamer ga lopen is er niets meer aan de hand. Als we willen is het best op te lossen.

    Wat ontbreekt er nu nog voordat er politieke afspraken gemaakt kunnen worden? Was ons voorstel te ingewikkeld, zoals de VVD suggereerde? Niet voor wie tot drie kan tellen, zou ik zeggen. We geven aan waar honden aan de lijn moeten (zoals nu al het geval is, we noemen dat speelbos), waar honden los mogen lopen (gebruiksbos), en waar honden helemaal niet moeten komen (speelweiden). En we willen een proefproject voor toezicht met een menselijk gezicht, want zonder handhaving hebben geen regels geen zin.

    De onenigheid spitst zich vooral toe op de grenzen tussen gebruiksbos, speelbos en speelweiden, oftewel de vraag hoe we de taart verdelen. Sommigen vinden het gebruiksbos in ons voorstel veel te groot. Toch is dit precies wat ook de natuurbeschermers van het Nationale Park Heuvelrug willen: stimuleer dat de honden dicht bij de bebouwing blijven door ze daar los te laten lopen, dan blijven ze weg uit het dieper gelegen bos dat voor het grote wild zo belangrijk is. Hoe kom je tot een verdeling waarin de diverse belangen zo goed mogelijk de ruimte krijgen?

    Dat zouden we liever niet aan politieke touwtrekkerij overlaten, maar bespreken met mensen die daar vanuit hun belang of hun deskundigheid iets over in te brengen hebben. Er komt daarom een tweede discussieavond waarvoor we ook gericht deskundigen en belanghebbenden uit zullen nodigen. Op dinsdagavond 9 november om 20:00u is iedereen welkom in Nieuw Salem. Aan het eind van die avond willen we de kaart op grond van goede argumenten en respect voor elkaars belangen hebben ingevuld.

    Tot slot nog dit. Laten we niet denken dat we er zijn wanneer ieder zijn recht kan opeisen op grond van bordjes die aan bijna elke boom komen te hangen. Vrijheid krijgen we wanneer we elkaar ruimte geven, onze eigen verantwoordelijkheid nemen in het voorkomen van overlast, en wanneer excessen worden aangepakt. Voor dat laatste is het goed om afspraken te maken wanneer blijkt dat we elkaar te vaak op de tenen staan. En daar was het allemaal om begonnen.

    Verdeeldheid over rookverbod bossen

    HEUVELRUG  Het is nog lang niet zeker dat er een algeheel rookverbod komt in de Utrechtse bossen. Het voorstel heeft tot verdeeldheid geleid onder de gemeenten. Soest en Driebergen zien het niet zitten, terwijl Leersum en Amerongen het voorstel omarmen.
    Utrechts Nieuwsblad 27 oktober 2004

    Provinciebestuurder: ‘Wel draagvlak voor herindeling’

    HEUVELRUG  Er is wel degelijk draagvlak bij de vijf Heuvelruggemeenten om op 1 januari 2006 de nieuwe MALDD-gemeente te vormen. Dat stelt de Utrechtse gedeputeerde Lokker in een reactie op de uitlatingen van het Comité Herindeling Nee.
    Utrechts Nieuwsblad 27 oktober 2004

    Prijswinnaars ballonnenwedstrijd

    DRIEBERGEN  Vanmiddag ontving de VVV in de hal van haar nieuwe ruimte in het gemeentekantoor de prijswinnaars van de ballonnenwedstrijd die de Oranjevereniging op koninginnedag had georganiseerd. De eerste prijs was voor Linde Koleman (3 jaar). Haar ballon werd gevonden in Maassluis (80 km). De andere prijzen waren voor Jasper de With (8), Anneloes Krol (4) en Yvonne de With (12). Op de foto van links naar rechts Yvonne, Hans Sleeuwenhoek (voorziiter van de VVV), Jasper, Peter Jense (voorzitter van de Oranjevereniging), Anneloes en Linde.

    VVV gehuisvest in brievenbus

    DRIEBERGEN  Tijdens de prijsuitreiking van de ballonnenwedstrijd van de Oranjevereniging kwam één van de gemeentebodes naar het kantoor van de VVV om de brievenbus van de gemeente te legen.
    Op een opmerking “zit de brievenbus van de gemeente in het VVV-kantoor?”, antwoordde de bode “Ja, sinds de VVV in onze brievenbus is getrokken.” En daarmee typeerde de bode uitstekende de riante ruimte die de VVV nu heeft in een spreekkamer van het gemeentekantoor. Er zijn nog twee spreekkamers die vaak niet gebruikt worden. Als er daarvan één aan de ruimte van de VVV wordt toegevoegd en als de kantine van het gemeentekantoor ook gebruikt gaat worden als spreekkamer, dan zou het mogelijk moeten zijn dat in Driebergen weer een volwaardig VVV-kantoor is. En als de VVV zich in het bijzonder gaat richten op de promotie van Driebergen, dan zou dit een goede deal kunnen zijn.

    Heuvelrugnieuws van donderdag 28 oktober 2004

    Groenhoek Driebergen: vanaf Damhertlaan
    foto: © Robert Zwart
    tijd: 11.20    temperatuur: 17 ºC

    meer foto’s van deze straat

    Wonen, werken, groen

    DRIEBERGEN  Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de Vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering organiseert de Stichting Publiek Debat op 22 november een discussieavond over de ideale combinatie van groen, wonen en bedrijvigheid. Drie verschillende inleiders geven hun visie – elk met de opdracht vooral ook een oplossing aan te dragen voor de ‘andere’ partijen.

    ‘Vuur mooi om naar te kijken’

    LEERSUM  De brandweergarage moest er voor verbouwd worden. Maar Suzanne Zonnenberg heeft haar entree gemaakt als eerste vrouw bij de vrijwillige brandweer van Leersum. Verslaggever Jacques van Willigenburg heeft een interview met de studente integrale veiligheidskunde.
    Utrechts Nieuwsblad 28 oktober 2004

    Regels tegen terreinfietser op Heuvelrug

    HEUVELRUG  Aan het ongelimiteerd toeren op terreinfietsen op de Utrechtse Heuvelrug wordt een eind gemaakt. De werkgroep Beheerders Utrechtse Heuvelrug bereidt toegangseisen voor het National Park voor, aldus een woordvoerder. Voor de mountainbikers komen er speciale routes, daarbuiten mogen ze niet komen.
    Utrechts Nieuwsblad 28 oktober 2004

    Verzet tegen herindeling is te laat op gang gekomen

    Het verzet tegen de gemeentelijke herindeling op de Heuvelrug, zoals dat heeft vorm gekregen in het onlangs opgerichte ‘Comité Herindeling Nee!’, is veel te laat op gang gekomen. Dat is de mening van zowel de grootste voorstander in de Driebergse gemeenteraad, als de grootste tegenstander. D66 (die sinds jaar en dag pleit vóór herindeling) en de VVD (die volop actie voerde tégen herindeling) zijn beiden van mening dat de activiteiten van het comité als mosterd na de maaltijd komen.
    Stichtse Courant 28 oktober 2004

    Unieke actie van buurtbewoners voor zwaar getroffen kwekerij

    DRIEBERGEN  Zondag 3 oktober was voor kwekerij Haalboom een zwarte dag: hun kwekerij aan de Engweg brandde af door brandstichting. De familie Haalboom heeft inmiddels kunnen ervaren wat burenhulp betekent. Door de omwonenden werd na de brand een tamelijk unieke actie gestart.
    Stichtse Courant 28 oktober 2004

    Heuvelrugnieuws van vrijdag 29 oktober 2004

    Diederichslaan Driebergen: richting Van Oosthuyselaan
    foto: © Robert Zwart
    tijd: 10.20    temperatuur: 11 ºC

    meer foto’s van deze straat

    Warming up voor Sparrenarren

    DRIEBERGEN  Het nieuwe carnavalsseizoen staat voor de deur. Om alvast in de stemming te komen organiseert Carnavalsstichting De Sparrenarren een gezellige avond exclusief voor haar donateurs, adverteerders en medewerkers.
    Deze ‘warming up’ vindt plaats in de Leuterie aan de Woerd op zaterdag 6 november van 21.00 tot 01.00 uur.
    Tijdens deze avond kunnen de aanwezigen een gokje wagen en raden uit welke personen de nieuwe hofhouding bestaat. Diegene die de drie juiste namen noemt maakt kans op een ludieke prijs, welke tijdens de Prinsverkiezing op 13 november zal worden uitgereikt.
    Ook nieuwe donateurs zijn van harte welkom. Zij kunnen zich bij binnenkomst direct melden als nieuwe ondersteuner van de stichting.

    Heuvelrugnieuws van zaterdag 30 oktober 2004

    Drieklinken Driebergen: richting Rijsenburgselaan vanaf Buzziburglaan
    foto: © Robert Zwart
    tijd: 11.20    temperatuur: 9 ºC

    meer foto’s van deze straat

    Landgoederen opengesteld

    HEUVELRUG  Plekken die normaal gesproken gesloten zijn voor het publiek, zijn morgen toegankelijk. Deelnemers aan de champagnewandeling op landgoed Hydepark, of aan de historische rondleiding op landgoed Maarsbergen kunnen dan naar binnen.
    Utrechts Nieuwsblad 30 oktober 2004

    Herindeling en kretologie

    In haar derde persbericht verwijt het Comité Herindeling Nee de diverse gemeenten alleen maar kreten pro herindeling te uiten zonder daarbij de noodzaak van herindeling te onderbouwen. Het comité geeft in haar persbericht een aantal kreten contra herindeling aan, maar deze worden evenmin onderbouwd.

    Persbericht
    “BIJNA ELKE HERINDELING EINDIGT IN HORROR STORY”
    Het Comité Herindeling Nee!, dat de gemeentelijke herindeling op de Heuvelrug wil tegengaan, gaat in de komende week een peiling uitvoeren onder de bevolking van Maarn, Doorn, Driebergen, Leersum en Amerongen. “Nu is het uur der waarheid aangebroken”, zegt Linda de Mooij, voorzitter van het comité.
    Volgens De Mooij zijn er tot op heden vrijwel alleen argumenten pro herindeling gebruikt. Contra-argumenten weet zij voldoende aan te dragen. “Het is onvoorstelbaar dat er nog voorstanders van herindeling zijn. Nagenoeg allemaal eindigen deze operaties in een horror story.
    Vóór de herindeling bepaalt de gemeenteraad van elke plaats wat er op de verschillende beleidsterreinnen gebeurt. Wie krijgt subsidie? Waar komen speelplaatsen voor kinderen? Hoe hoog zijn de gemeentelijke lasten? “Zolang een dorp zelfstandig is, kunnen de inwoners zelf via de gemeenteraad bepalen hoe het er in hun dorp aan toe gaat. Na herindeling gaan opeens anderen zich met het eigen dorp bemoeien. Het ene dorp zal een hogere prioriteit krijgen dan het andere”, zegt De Mooij.
    De voorstanders van herindeling lanceren wel een groot aantal kreten, maar kunnen niet de noodzaak van herindeling onderbouwen, zegt de comitévoorzitter. Nog minder blijken zij in staat om een overzicht te geven van de kosten. “Andere herindelingen leren dat de kosten voor de burger dramatisch toenemen. Het Comité Herindeling Nee! neemt het bestuurders kwalijk dat zij voortdurend een verkeerde voorstelling van zaken geven en hiermee de bevolking murw maken.”
    Een van de argumenten van voorstanders van herindeling is dat een grotere gemeente goedkoper werkt. De werkelijkheid toont volgens het comité aan dat een grotere gemeente juist duurder is door aanzienlijk hogere kosten van een nieuw gemeentehuis en meer ambtenaren, die ook nog eens in een hogere salarisschaal komen doordat ze in een grotere gemeente werken.
    “Voorstanders van herindeling komen steeds met het argument dat gemeenten als Doorn en Maarn technisch failliet zouden zijn. Dat is geen motivatie om te gaan herindelen, maar om het bestuur beter te organiseren.” Bij het comité leeft sterk de gedachte dat het technische failliet voortvloeit uit de vooropgezette idee dat de herindeling toch doorgaat. “Logisch dat ambtenaren die bui willen voorkomen en wegtrekken.” Bestuurders hebben de redenering van oorzaak en gevolg omgedraaid, zegt De Mooij.
    Uit andere herindelingen blijkt dat de service voor de burgerij sterk afneemt, stelt het comité. “Alleen al het feit dat het nieuw te bouwen gemeentehuis maar in één dorp kan staan, betekent dat de burgers in de andere dorpen verder moeten reizen om er te komen. Uiteraard beloven voorstanders van herindeling nu plechtig dat elk dorp een servicepunt van het gemeentehuis zal krijgen. Maar als het financieel niet goed gaat, waar zal de nieuwe gemeente dan als eerste op bezuinigen?” Uit heringedeelde gemeenten blijkt dat binnen een jaar de genoemde servicepunten zijn verdwenen. “Er worden koeien met gouden hoornen beloofd, maar de praktijk leert dat er na de herindeling vele financiele stroppen tevoorschijn komen.”
    De huidige dorpen binnen MALDD zouden te klein zijn om zelfstandig te kunnen blijven. De Mooij: “Er zijn nog voldoende plaatsen die veel kleiner zijn en toch hun zelfstandigheid weten te behouden. Herindeling is geen optie, samenwerking wel.” Zij roept de bevolking op om zich in de komende week duidelijk uit te spreken tegen de herindeling. “Nu kan het nog. Laat horen dat je tegen bent. Er zijn voldoende andere oplossingen, die minder geld kosten.”

    Heuvelrugnieuws van zondag 31 oktober 2004

    Roerdomp Driebergen (het stripje laagbouw)
    foto: © Robert Zwart
    tijd: 10.15    temperatuur: 12 ºC

    meer foto’s van deze straat

    Jubileum Concert “Scherzando”

    Van Bach en Händel langs Haydn, Vivaldi en Mozart, via een bewerkte Schubert naar Rossini en Gounod: Barok, Klassiek en Romantiek: aansprekende muziek uit twee voorgaande eeuwen die vaak al geliefd en bekend was bij onze voorouders.
    Sommige stukken werden al eens door Scherzando ten gehore gebracht. Onder de bekwame leiding van Liesbeth de Jong- Soer, de dirigent, heeft het koor in de afgelopen vijf jaar aan kwaliteit gewonnen en dat wil het laten horen ter gelegenheid van het tweede lustrum.
    De nieuwe en opnieuw gekozen onderdelen van het rijke en afwisselende programma zijn met enthousiasme ingestudeerd. Verschillend stukken worden begeleid door het instrumentaal ensemble “Calderón” en de pianist Ernst-Paul Fuchs, terwijl de sopraan Liesbeth Vanderhallen enkele solo’s voor haar rekening neemt. U zult ongetwijfeld met veel genoegen kunnen luisteren naar verstilde, ontroerende, uitbundige en soms humoristische muziek uit twee eeuwen, samengebracht en uitgebracht onder de titel “Feest der Herkenning”.
    Het concert wordt gegeven op zaterdag 13 november 2004 in Daidalos aan het Kloosterlaantje 1 in Driebergen. Het begint om 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur. De entree is Euro 11 waarvan een Euro voor het goede doel Musicians Without Borders. Kaartverkoop is aan de zaal maar in de voorverkoop kunt u kaartjes krijgen bij Boekhandel Baas, Traay 4c in Driebergen, tel. 0343-518571.