Progressief Driebergen fietst gewoon door

Ondanks het slechte weer stapten vanmiddag toch zo’n twintig leden van Progressief Driebergen op de fiets voor een fietstocht door en rondom Driebergen. Deze tocht werd door het bestuur aangeboden aan Kees Keijzer die vorige week afscheid nam van de Driebergse gemeenteraad. Na afloop van de fietstocht (ong. 17.00 uur) biedt het bestuur Kees Keijzer een receptie aan in Sparrendaal.
Heuvelrug Nieuws 1 oktober 2000

DriebergenNet bestaat twee jaar

Vandaag, 1oktober, bestaat DriebergenNet twee jaar. De locale website voor Driebergen heeft tot nu toe in het totaal 50700 bezoekers getrokken, waarvan 37500 in het laatste jaar.
Het bezoekersaantal stijgt nog steeds. In de grafiek, waarin steeds perioden van vier weken zijn opgenomen, is dit duidelijk te zien. Voor de komende maanden staan naast een aantal cosmetische veranderingen, het invoeren van een aantal interactieve onderdelen op het programma. Zo zal o.a. een begin gemaakt worden met het invoeren van een aantal elektronische formulieren voor het verkrijgen van gemeentelijke diensten.

Open dag AVO Driebergen vooral ’n onderonsje

Was het nu een open dag of de officiële opening? Zelfs degenen die werken bij de AVO Planwijk in Driebergen waren het er niet over eens. Feit was dat het grindpad voor de ingang zaterdagmiddag vooral werd bevolkt door mensen die beroepsmatig betrokken zijn bij asielzoekers.
Utrechts Nieuwsblad van 2 oktober 2000

Kraakactie Roma mislukt

De zigeunerfamilies die sinds vrijdag in Bilthoven verblijven wilden gisteravond hun wagens neerzetten op het militaire opslagterrein. Toen bleek dat de Roma voor het toegangshek stonden kwamen politie en marechaussee in actie. Het gemeentebestuur beraadt zich vandaag over de situatie.
Utrechts Nieuwsblad van 2 oktober 2000

Geld voor jeugdwerker Driebergen

Als de gemeenteraad akkoord gaat, krijgt de Stichting Welzijn Driebergen (SWD) eenmalig 35.00 gulden subsidie voor een jongerenwerker. Met dit geld kan de SWD een beroepskracht inhuren.
Utrechts Nieuwsblad van 2 oktober 2000

Meerderheid raad Zeist stemt voor tolpoorten

De gemeenteraad van Zeist heeft zich gisteravond uitgesproken voor het rekeningrijden. Ondanks diverse principiële bezwaren trok de pot met 250 miljoen gulden, die minister Netelenbos in het vooruitzicht heeft gesteld, tweederde van de raad over de streep.
Utrechts Nieuwsblad van 3 oktober 2000

Eneco koopt Zeister gasbedrijf

Eneco heeft GZO gekocht voor ruim 126 miljoen gulden. In GZO participeren de gemeenten Zeist, De Bilt, Bunnik, Driebergen, Doorn en Maarn. De werknemers hebben voor de komende 4 jaar een werkgarantie gekregen.
Utrechts Nieuwsblad van 3 oktober 2000

Protest tegen prijs Gemeentedag

Een bewoner van de Oosterlaan, de heer A. van der Heijden, heeft bij de gemeente protest aangetekend tegen het twee keer uitreiken van een prijs van 2500 gulden. Tevens maakt hij bezwaar vanwege de besteding van een van de prijzen. Dat geld is namelijk voor een kinderspeelplaats aan de Oosterlaan, op de plek waar nu nog een pleintje met een perk is.
Nieuwsbode van 3 oktober 2000

Creatiefmarkt Driebergen

Uit het hele land kwamen creatieveilingen die hun werkstukken wilden tonen zondag 1 oktober in de IVA-zaal. Het publiek kwam uit de wijde regio om te kopen en om ideeën op te doen.
Nieuwsbode van 3 oktober 2000

Bewoners Welgelegenlaan en gemeente weer samen aan de slag

Op zaterdag 7 oktober zal door ruim 60 bewoners en de gemeente een vervolg worden gegeven aan het vorig jaar gestarte herstel van de oevers van de beek die door de Welgelegenlaan stroomt. Dit gezamenlijk project, dat als experiment wordt beschouwd voor vrijwillige samenwerking tussen de gemeente en bewoners, is tot nu toe uiterst succesvol verlopen. Niet alleen vanwege de goede resultaten van de uitgevoerde werkzaamheden maar vooral ook vanwege het positieve karakter en het enthousiasme onder bewoners en medewerkers van de gemeente. Gezien deze ervaringen overweegt de gemeente om vaker dergelijke projecten op te starten.
Naast het uit te voeren herstel- en onderhoudswerk zijn er ’s middags activiteiten voor de kinderen gepland en de dag zal feestelijk besloten worden met een borrel en barbecue.
Heuvelrug Nieuws 3 oktober 2000

‘Gesprek met de pers’ wordt actueler

Op het gisteren gehouden ‘gesprek met de pers’ kondigde burgemeester Hein Bloemen aan dat het nieuwe college het voornemen heeft deze bijeenkomsten wat meer te richten op actuele zaken. Tot nu toe beperkte het persgesprek zich vaak tot een toelichting op agendapunten van de commissievergaderingen de week daarop. De wens van de gemeenteraad dat er beter gecommuniceerd moest gaan worden lijkt zijn eerste vruchten af te werpen.

Driebergen doet forse greep in de reserves

Driebergen gaat volgend jaar forse investeringen doen en doet een flinke greep, 2,7 miljoen, in de algemene reserve om dit allemaal te bekostigen. Uit de gemeentebegroting blijkt dat de gemeentelijke lasten voor gezinnen met ruim 5% stijgen.
Utrechts Nieuwsblad van 4 oktober 2000

Bloemen wijst hoofdrol Roma-zaak af

Burgemeester Bloemen van Driebergen vindt niet dat het initiatief bij het zoeken naar een oplossing van de Roma-kwestie bij zijn gemeente moet worden gelegd.
Utrechts Nieuwsblad van 4 oktober 2000

Reclames schrikken Driebergen op

Een enorme reclamezuil langs de A12 bij Driebergen, horizonvervuiling?. Beslist niet stelt het Haagse bedrijf Power Tower. “Het is een kunstwerk dat wordt ingepast in de omgeving.” Het college van Driebergen wil een reclamezuil langs de A12 om geld in het laatje te krijgen. Notabene D66-wethouder Kees Geveke steunt dit voorstel, terwijl de fractie faliekant tegen is.
Utrechts Nieuwsblad van 4 oktober 2000

Scherzando ontvangt Jizeran koor uit Semily

Van 26 tot 29 oktober ontvangt het Driebergse koor Scherzando het koor Jizeran uit Semily. Samen zullen zij op 28 oktober een concert geven in Daidalos te Driebergen.
Stichtse Courant van 5 oktober 2000

Jeugdbrandweer collecteert voor Nederlandse Brandwonden Stichting

De jeugdafdeling van de Driebergse brandweer helpt ook dit jaar weer mee aan de collecte van de brandwondenstichting. in de week van 8 t/m 14 oktober gaan zij met de collectebus op pad.
Stichtse Courant van 5 oktober 2000

Onderzoek naar behoefte aan kinderopvang in Driebergen

Het Driebergs college van b&w laat een gespecialiseerd bureau een marktonderzoek uitvoeren naar de behoefte aan kinderopvang in deze gemeente. Het college wil de kinderopvang een nieuwe impuls geven op basis van de stimuleringsmaatregel ‘Uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang’ van het Rijk. Hierbij wordt niet alleen gedacht aan uitbreiding maar ook aan een diverser aanbod.
Stichtse Courant van 5 oktober 2000

Toegankelijkheid openbare ruimte kan nog altijd beter

Maandagmiddag werd in jongerencentrum Nix het knelpuntenrapport Openbare Ruimten in Driebergen van de werkgroep Toegankelijkheid van het Platform Patiënten en Gehandicapten in Driebergen, aan het college aangeboden.
Stichtse Courant van 5 oktober 2000

In memoriam

Vorige week is op 88-jarige leeftijd plaatsgenoot Lina Frederika Nijland-Kerkhof overleden. Mevrouw Nijland, eerst onderwijzeres en later moeder van een groot gezin, heeft vooral in de latere fase van haar leven veel betekent voor met name de vrouwenbeweging in de Gereformeerde Kerk.
Stichtse Courant van 5 oktober 2000

Financieel gaat het goed, en toch ook weer niet

Driebergen krijgt te maken met een forse daling van de algemene uitkering als gevolg van de hertaxatie van de onroerende goederen. Ook de structurele lasten blijven aanzienlijk. Het perspectief is dus nog steeds niet rooskleurig. Echter dankzij een ‘voorzichtig beleid’ van de afgelopen jaren staat Driebergen er niet echt slecht voor. Het college heeft daarom besloten, ondanks de korting op de Rijksuitkering (als gevolg van het niet maximaal benutten van de ozb-ruimte), de ozb slechts trendmatig te verhogen.
Stichtse Courant van 5 oktober 2000

Time-out Roma voor onderhandelingen

De twee Roma-gezinnen die al bijna drie maanden op drift zijn in de provincie Utrecht mogen anderhalve week in De Bilt blijven staan. De andere gezinnen uit Nijmegen die zich vorige week bij de zwervende Roma-families voegden, moeten de gemeente verlaten. De komende dagen gaat burgemeester Bloemen van Driebergen nieuwe gesprekken met de familie Nicolic voeren om de impasse te doorbreken.
Utrechts Nieuwsblad van 5 oktober 2000

Utrecht: toch nee tegen tolpoorten

Het Utrechts college van b&w buigt toch voor een kleine meerderheid in de raad die zich verzet tegen de plaatsing van tolpoorten. Utrecht zet geen handtekening onder het Bereikbaarheidsoffensief Randstad voor de regio Utrecht. Wethouder Kernkamp is nu beducht voor een korting.
Utrechts Nieuwsblad van 5 oktober 2000

Uitkoop Roma gold hele regio Utrecht

Driebergen heeft zeker twintig andere gemeenten betrokken bij de uitkoop van een groep Roma-zigeuners. In het geheime contract staat dat de Roma zich in ruil voor 600 duizend gulden noch in Driebergen, noch elders in de regio Utrecht mogen vestigen. De gemeenten waren daarvan niet op de hoogte, en reageren verrast op de clausule. Desalniettemin hebben de gemeenten woensdag besloten zich alsnog aan het contract te houden.
Volkskrant van 5 oktober 2000

Uitkoop Roma levert alleen maar verliezers op

Zes ton kregen de Roma enkele maanden geleden van de gemeente Driebergen, op voorwaarde dat ze zich niet meer in die plaats of elders in de regio zouden vestigen. Nu lijden ze nog steeds kou op een voormalig voetbalveld. En de betrokken loco-burgemeester is haar baan kwijt. Het artikel geeft weer hoe het contract tot stand is gekomen.
Volkskrant van 6 oktober 2000

Koninklijke onderscheiding voor voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke Boskalis Westminster

Op maandag 9 oktober jl. is de heer R. van Gelder benoemd als Officier in de Orde van Oranje Nassau. De heer Van Gelder ontving zijn onderscheiding uit handen van burgemeester Bloemen. Dit gebeurde ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van het baggerbedrijf Boskalis Westminster.
De heer Van Gelder is onderscheiden vanwege zijn verdiensten voor de samenleving en op internationaal niveau. Mede onder zijn leiding is Boskalis Westminster uitgegroeid tot de grootste onafhankelijke baggeronderneming ter wereld; het visitekaartje van Nederland in de internationale baggerindustrie.

Metershoge schermen langs HSL-Oost en A12

Over de gehele lengte van de hogesnelheidslijn (HSL) en de rijksweg A12 tussen Utrecht en Zevenaar komen geluidsschermen. Bij Maarn kunnen die schermen op bepaalde plaatsen zeker zes meter hoog worden. Dat blijkt uit de trajectplannen van Rijkswaterstaat die de komende twee maanden de inspraak in gaan.
Utrechts Nieuwsblad van 9 oktober 2000

Capaciteit snelweg A12 flink groter

Geen spoorverdubbeling voor de HSL-Oost maar wel een forse capaciteitsvergroting voor de snelweg A12 tussen Utrecht en Arnhem. De inhoud van de vandaag openbaar geworden trajectnota’s voor de verbetering van het spoor en de snelweg tussen Utrecht en Arnhem is de kilo’s papier al een beetje vooruitgesneld.
Utrechts Nieuwsblad van 9 oktober 2000

Inspraak nota HSL-Oost

De beide trajectnota’s voor verbetering van de snelweg A12 en de spoorlijn tussen Utrecht en Arnhem liggen vanaf vandaag ter inzage op de gemeentehuizen van de tracégemeenten, op de provinciehuizen van Utrecht en Gelderland en bij kantoren van Rijkswaterstaat. Het ministerie houdt vier informatieavonden. Die van Driebergen wordt op 6 november gehouden.
Utrechts Nieuwsblad van 9 oktober 2000

Expansie vanuit Driebergen

Nergens in Europa heeft de Duitse bouwmarktketen Hornbach, met het hoofdkantoor in Driebergen, zoveel rechtszaken moeten voeren om voet aan de grond te krijgen als in Nederland. Gemiddeld zeven, voordat de eerste paal de grond in ging. De concurrentie ziet deze vierde Duitser, na Marktkauf, Wierichs en Blumenrisse, niet graag komen.
Utrechts Nieuwsblad van 9 oktober 2000

Ernst Rolffs is Nederlands kampioen knielend schieten

Ernst Rolffs vestigde tijdens de Nederlandse kampioenschappen een nieuw baanrecord op de 50 meter knielend schieten. Hij behaalde 686,6 punten op de baan van de Driebergse Schietvereniging waar de kampioenschappen werden gehouden.
Nieuwsbode van 10 oktober 2000

VVD praat over blauw op straat

De VVD-afdeling Driebergen boog zich vorige week tijdens een informatieve bijeenkomst over het onderwerp “meer blauw op straat, publiek of privaat”. Particuliere bedrijven nemen de laatste jaren steeds meer beveiligingstaken over van de politie. De VVD wilde weten hoever deze bedrijven hierin mogen gaan en wie dat moet betalen: de overheid of de particulier.
Nieuwsbode van 10 oktober 2000

Oplossing Romaprobleem lijkt ver weg

“Nadat de Romagezinnen Driebergen verlieten met zes ton, hebben zij dit geld aangeboden aan de gemeente Utrecht. Zij wilden in ruil daarvoor een eigen kamp op de Floridadreef inrichten. De gemeente Utrecht heeft dit aanbod afgewezen.” Dat zegt de advocaat van de familie, E. Olof. “Onzin”, meldt woordvoerster Matse van de gemeente Utrecht. Matse: “Dat geld is nooit officieel aangeboden. We hebben het uit de pers vernomen.”
Nieuwsbode van 10 oktober 2000

‘Netelenbos kapt samenwerking’

Minister Netelenbos heeft gisteren met het verschijnen van de Trajectnota HSL-Oost eenzijdig de jarenlange nauwe samenwerking tussen provincies en stadsgewesten verbroken. Ze laat daarmee een kans liggen om de mobiliteit en de bereikbaarheid van de regio Utrecht sterk te verbeteren. Dit zei burgemeester Tchernoff van De Bilt als portefeuillehouder openbaar vervoer in het BRU.
Utrechts Nieuwsblad van 10 oktober 2000

‘Van Rijnbach doortastend’

Een doortastende, enthousiaste en ambitieuze vrouw. Zo omschrijft oud-collega en Driebergs wethouder Bas de Vogel de nieuwe burgemeester van Bunnik. De Vogel zat tussen 1994 en 1998 met Reinbach De Groot in het college van Driebergen.
Utrechts Nieuwsblad van 10 oktober 2000

Speelplek Oosterlaan

Twee jongens uit de Oosterlaan hebben op de Gemeentedag namens andere kinderen voorgesteld een deel van het perkje in hun straat geschikt te maken als speelterreintje. Daarmee zou in de straat een kleine beschutte plek ontstaan, waar de kinderen niet steeds hoeven te letten op het verkeer. Zij wonnen daarmee een prijs van 2500 gulden om uitvoering van dit plan mogelijk te maken.
N.a.v. krantenberichten over de Gemeentedag rond het thema jeugd hebben enkele bewoners van de Oosterlaan bezwaar gemaakt tegen de aanleg van een speelplekje in de Oosterlaan. Bij de bewoners blijkt de indruk te zijn ontstaan dat de aanleg van het speelterreintje een voldongen feit is. Dit is echter niet het geval: de komende periode zal namelijk de normale procedure worden gevolgd die gebruikelijk is bij dit soort plannen. De gemeente heeft inmiddels de betrokkenen op de hoogte gesteld.

Injectie stadsvernieuwing

Met een financiële injectie van ruim 24 miljoen geeft de provincie Utrecht de “stedelijke vernieuwing” handen en voeten in De Bilt, Driebergen, Nieuwegein, Soest, Veenendaal, IJsselstein en Zeist. Het geld is bedoeld voor de komende vijf jaar. Driebergen krijgt 1,3 miljoen die zal worden ingezet voor de omgeving van het station, het verbeteren van het dorpshart en voor het Driebergse deel van de Langbroekerwetering.
Utrechts Nieuwsblad van 11 oktober 2000

Meerderheid college geeft aan tegen spitsheffing te zijn

Aan het eind van de commissievergadering RO deelde wethouder Bas de Vogel mee dat het college heeft besloten het oude voorstel t.a.v. het rekeningrijden te handhaven. Hij voegde daaraan toe dat “een meerderheid van het college (2 mensen) heeft aangegeven het rekeningrijden of het spitsheffen niet te steunen”.
Heuvelrug Nieuws 12 oktober 2000

Advocaten gemeente en Roma ‘in gesprek’

De advocaat van de gemeente en de advocaat van de Roma komen deze week bij elkaar om te spreken over de situatie die langzamerhand op een ‘never ending story’ gaat lijken. Het is volgens burgemeester Bloemen een gesprek en geen onderhandeling.
Stichtse Courant van 12 oktober 2000

Kaneel 9 schikt zich in eis van de provincie

Sinds maandag opereert de regionale tv-zender Kanaal 9 onder de nieuwe naam Kanaal 9 Utrecht. Met de toevoeging Utrecht is de omroep tegemoet gekomen aan het verzoek van GS om in de naam aan te geven dat het gaat om een omroep voor de provincie Utrecht.
Stichtse Courant van 12 oktober 2000

Hoog muzikaal niveau bij najaarsconcert Aurora

Het was teleurstellend hoe weinig bezoekers zaterdagavond aanwezig waren in de Grote Kerk tijdens het najaarsconcert van Aurora waaraan eveneens medewerking werd verleend door de fanfare excelsior’64 uit Ammerstol. Het hoge muzikale niveau verdiende meer belangstelling.
Stichtse Courant van 12 oktober 2000

Integratie van twee kunsten

In het huis van Bert Bovenberg aan de Rosariumlaan 73 te Driebergen is een van de ateliers gevestigd van de ‘open atelierroute’. Bert Bovenberg maakt bijzondere schilderijen die hij nu samen met gedichten van Henk C. Achterberg tentoonstelt.
Stichtse Courant van 12 oktober 2000

Driebergs koor gaat optreden in Suhl

Een speciaal koor bestaande uit leden van geloofsgemeenschappen die bij de Raad van Kerken zijn aangesloten gaat optreden in Suhl (voormalig Oost Duitsland).
Stichtse Courant van 12 oktober 2000

Steenwijk kapittelt Kerkpleinondernemers

Bij de presentatie van zijn boek Heg en Steg over de straatnamen in Driebergen-Rijsenburg kon Steenwijk het niet nalaten kritiek te uiten op de ondernemers aan het Kerkplein die in een grote advertentie spraken van ‘Het plein van Napoleon’.

Hij vond de advertentie getuigen van gebrek aan historische kennis. Bij de presentatie van zijn boek Heg en Steg over de straatnamen in Driebergen-Rijsenburg kon Steenwijk het niet nalaten kritiek te uiten op de ondernemers aan het Kerkplein die in een grote advertentie spraken van ‘Het plein van Napoleon’. Hij vond de advertentie getuigen van gebrek aan historische kennis.
Stichtse Courant van 12 oktober 2000

ROC-vrijwilligster Adri Lanser in het zonnetje gezet

Adri Lanser is vrijwilligster bij het Regionaal Opleidingscentrum ‘De Amerlanden. Zij geeft al 12,5 jaar taallessen voor allochtonen.
Stichtse Courant van 12 oktober 2000

Open Atelier Route Driebergen

Op 14 en 15 oktober stellen Driebergse kunstenaars hun huizen en ateliers een weekend open. Dit initiatief van de Stichting Ateliers Driebergen brengt steeds heel wat mensen op de been om de kunstenaar in zijn eigen omgeving te ontmoeten. Dit jaar doen zestien kunstenaars mee.
Nieuwsbode van 12 oktober 2000

Zilveren juf gaat de lucht in

Vorige week vrijdag was Marian Manten 25 jaar juf op de Zonheuvelschool. Als cadeau kreeg ze een ballonvaart aangeboden.
Nieuwsbode van 12 oktober 2000

Folkert Steen is alweer kampioen

Folkert Steen (12) werd op zaterdag 7 oktober voor de derde keer jeugdkampioen tafeltennis van het jaarlijkse scholentoernooi in sporthal Hoenderdaal.
Nieuwsbode van 12 oktober 2000

Politiek sceptisch over subsidie De Zwoer

De gemeentelijke subsidie aan het zwembad De Zwoer moet groeien naar een miljoen gulden per jaar. Dit zegt het zwembadbestuur. Wethouder Schravesande komt volgend jaar met een gelijkluidend voorstel. De politiek toont zich sceptisch. Met name de VVD en D66 willen eerst een fundamentele discussie gevoerd zien over het zwembad.
Utrechts Nieuwsblad van 12 oktober 2000

Alcoholverbod in het gebied rond Sparrenlaan

Op verzoek van de politie heeft b&w besloten over te gaan tot aanwijzing van het gebied Sparrenlaan e.o. als gebied waar het verboden is alcoholhoudende dranken te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. Het gaat om het gebied tussen Esdoornlaan, Sparrenlaan en van Oosthuyselaan. De politie werd de laatste maanden overspoeld door klachten. Het gebied heeft zich ontwikkeld tot een ‘hangplek’ voor jongeren.
In andere gemeenten zijn alcoholverboden geregeld in de APV (algemene plaatselijke verordening). In Driebergen is dit niet het geval omdat dan ook voor elke barbecue een vergunning / ontheffing zou moeten worden aangevraagd.

Stichtse Courant boycot DriebergenNet

Sinds kort is het niet meer mogelijk dat via een zgn. deep-link het “laatste nieuws” van de Stichtse Courant via DriebergenNet bekeken kan worden. De Stichtse Courant heeft dit onmogelijk gemaakt.
Wellicht dat de Stichtse Courant uit concurrentieoverwegingen deze maatregel heeft genomen. Principiële redenen kan de Stichtse niet hebben tegen deep-linken omdat haar website voornamelijk uit deze deep-links bestaat, zelfs naar de nieuwspagina van DriebergenNet.
Uit diezelfde concurrentieoverwegingen onthoudt de directie of redactie van de Stichtse haar lezers ook nieuws. Immers, het feit dat DriebergenNet onlangs is uitgeroepen tot de op twee na beste gemeentelijke website van Nederland (na de gemeenten Amsterdam en Hoogeveen) werd niet in de Stichtse Courant vermeld, ook al was ze daarvan op de hoogte via een persbericht.
Heuvelrug Nieuws 13 oktober 2000

Nicolic moet De Bilt uit

De Roma familie Nicilic heeft nog geen akkoord met de autoriteiten bereikt. Vandaag is de termijn verstreken waarin de Roma in De Bilt mochten blijven staan om met Driebergens burgemeester Bloemen over een oplossing te praten.
Utrechts Nieuwsblad van 13 oktober 2000

Opeenstapeling blunders in Roma-zaak

De problemen met de Roma-zigeuners uit Driebergen zijn veroorzaakt door een opeenstapeling van bestuurlijke fouten vanaf 1996. Verkeerde procedures, een onduidelijk bestemmingsplan, gaten in het toewijzingsbeleid voor woonwagens, een dubieuze rol van een particulier bureau en politieke taxatiefouten vormen samen de verklaring voor het drama, zo blijkt uit een reconstructie. Niet alleen de gemeente Driebergen ging in de fout. Ook de provincie Utrecht droeg bij aan het probleem, doordat zij de Driebergse Roma-familie ten onrechte een zogeheten ‘verklaring van recht’ op inschrijving voor een woonwagenkamp verschafte.
Binnenlands Bestuur van 13 oktober 2000

Progressief Driebergen viert 30-jarig bestaan met blik op toekomst

Progressief Driebergen bestaat 30 jaar en viert dit jubileum op woensdag op 25 oktober vanaf 20.00 uur in Champ’Aubert met een bijzondere thema-avond in het teken van de toekomst van de politiek, van tot gemeentelijk besturen. Paul Frissen, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Brabant, is uitgenodigd om samen met Staf Depla, lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid, het onderwerp in te leiden. Frissen staat bekend om zijn scherpe diagnoses van politieke en bestuurlijke instituties in ons land en weet daarmee tegenstrijdige meningen en emoties op te roepen. Depla zal hem van repliek dienen. Met pikante stellingen worden de aanwezigen uitgenodigd in discussie te gaan. Na het politiek gedeelte zal vanaf ongeveer half tien jazz-zangeres Monique van Roosmalen optreden. Voor de leden van Progressief Driebergen ligt die avond een speciaal verjaarscadeautje klaar: Heg en Steg, straten en straatnamen van Driebergen-Rijsenburg door Dick Steenwijk. Dit lustrumfeest is voor leden en oud-leden van Progressief Driebergen (voorheen PH70) en verder voor ieder die het glas wil heffen op de beste toekomst voor de lokale politiek. Champ’Aubert ligt aan de Boterbloem 1 in Driebergen.

Nog geen verdeling van winst verkoop gasbedrijf

GZO wordt verkocht voor 166 miljoen, maar de verdeling van de miljoenen over de deelnemende gemeenten begint pas nadat alle gemeenteraden hebben ingestemd met de verkoop aan het Zuid-Hollandse Eneco. De opbrengst is 75 miljoen meer dan aanvankelijk was geraamd. Voor Driebergen betekent dit waarschijnlijk ruim 18 miljoen gulden.
Utrechts Nieuwsblad van 14 oktober 2000

Roma hoeven nog niet weg uit De Bilt

De twee Roma-families mogen toch nog enkele dagen in De Bilt blijven. Gisteren liep de adempauze van 10 dagen af om tot een oplossing van het conflict te komen. De komende dagen zet o.a. Driebergens burgemeester Bloemen de gesprekken voort die de afgelopen anderhalve week niet tot een akkoord leidden.
Utrechts Nieuwsblad van 14 oktober 2000

Jazz op zondag meteen een volle bak

Vanmiddag begon het tiende seizoen van ‘Jazz op zondagmiddag’ in Champ’Aubert met een optreden van de Countryside Jazzband. Een volle zaal kon genieten van dit oude-stijl jazzorkest.
Tot 22 april 2001 kunnen jazzliefhebbers elke derde zondag van de maand om 14.00 uur terecht in Champ’Aubert.

Spraakmakend debuut Driebergenaar

Op vrijdag 27 oktober verschijnt het opmerkelijke debuut Novembernovelle van Driebergenaar Ep Meijer. De presentatie vindt plaats bij Boekhandel Scheltema te Amsterdam om 16.30 uur. Geert Mak, auteur van o.a. De eeuw van mijn vader, leidt het boek in. Geïnteresseerden zijn van harte welkom.
Heuvelrug Nieuws 15 oktober 2000

Maarns verzet tegen plannen van Netelenbos

De gemeente Maarn is van plan zich uit alle macht te verzetten tegen de plannen die minister Netelenbos heeft ontwikkeld voor de verbetering van de A12 en de spoorlijn dwars door het dorp. Maarn houdt vast aan de omlegging ten zuiden van het dorp van zowel spoor als snelweg.
Utrechts Nieuwsblad van 16 oktober 2000

Vier jaar werkgarantie voor personeel gasbedrijf

Het gasbedrijf GZO heeft alle vertrouwen in de toekomst. De onderhandelingen voor de verkoop zijn succesvol afgerond. Na overname van GZO door heeft Eneco 4430 medewerkers. Voor het personeel is er een werkgarantie tot 2004.
Nieuwsbode van 17 oktober 2000

Lekker verven in de bibliotheek

Het kinderboekenfeest in de openbare bibliotheek van Driebergen was een groot succes. Maar liefst 242 kinderen leefden zich uit met schilderen rond het thema ‘Driftkikkers, feestneuzen en andere boekenhelden’ De allerkleinsten konden zich laten voorlezen uit prentenboeken over dieren.
Nieuwsbode van 17 oktober 2000

Comité Akkerweg wint geding bij hoogste rechter

De rechter heeft uitgemaakt dat de gemeente “onvoldoende heeft aangetoond dat er op 12 november 1996 voldoende concrete plannen waren voor de tijdelijkheid van de units”.  De twee tijdelijk geplaatste moskeeën had de gemeente dus niet mogen plaatsen.
Nieuwsbode van 17 oktober 2000

Roma-familie zwerft verder

De Roma-familie Horvath, afkomstig uit Nijmegen, is zondagavond van Maarssen naar Bunnik uitgeweken. Daar zouden ze vandaag uit eigen beweging weer vertrekken, heeft de gemeente vernomen. Anders moet deze familie onder bestuursdwang de gemeente verlaten.
Utrechts Nieuwsblad van 17 oktober 2000

‘Ja’ van Driebergen tegen tolpoorten laat nog op zich wachten

Driebergen neemt pas 2 november een standpunt in over de proef met tolpoorten. Het overkoepelende Bestuur Regio Utrecht had om een standpunt gevraagd, maar eerder deze week staakten de stemmen. De verwachting is dat de raad over twee weken, wanneer hij weer voltallig is, akkoord gaat met de tolpoorten.
Utrechts Nieuwsblad van 18 oktober 2000

Zicht op huisvesting twee Roma-families

Voor de twee Roma-families die overgebleven zijn van de groep Roma die op 12 juli de gemeente Driebergen-Rijsenburg verliet met een totaal bedrag van 6 ton om te kunnen voorzien in huisvesting elders, is een oplossing in zicht. De overheid zorgt er voor dat er nog voor de winter twee huizen voor de gezinnen van W. Nicolic en zijn dochter M. Nardi beschikbaar komen in de regio Utrecht. Door de twee gezinnen worden een substantieel bedrag van hun aandeel in de indertijd uitgekeerde som terugbetaald. Voor de tussenliggende periode van ca. zes weken hebben de gezinnen zelf een tijdelijke oplossing buiten de provincie Utrecht gevonden.
Mede dankzij de oplossingsbereidheid van de direct betrokken gemeenten is de Commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht, mr. B. Staal dit met de twee gezinnen overeengekomen. De familie verlaat voor donderdag a.s. het terrein in De Bilt, waar ze twee werken geleden voor een tijdelijke periode mocht blijven staan.

Lievelingspop aanleiding voor poppenshowroom ‘Basic Doll’

Ruim een half jaar geleden besloot Mildred van Geool (29) haar lang gekoesterde droom een kans te geven en gaf hier zelfs haar baan voor op. Sinds kort mag ze zich eigenaar noemen van de poppenshowroom ‘Basic Doll’ gevestigd aan de Oude Arnhemseweg 15 in Driebergen.
Nieuwsbode van 19 oktober 2000

Knippen, plakken, linken en kwaad worden

In een commentaar gaat Jan de Beer in op een artikel van de Digitale Pers Driebergen van 13 oktober j.l.
Stichtse Courant van 19 oktober 2000

Basisschool De Uilenburcht viert 30-jarig bestaan

Christelijke basisschool De Uilenburcht (345 leerlingen)  bestaat 30 jaar. De jubileumactiviteiten van het 6e lustrum vinden plaats op vrijdag 20 oktober.
Stichtse Courant van 19 oktober 2000

Alle buurtbewoners zijn tegen de aanleg van een speelplek

Begin deze week kreeg de gemeente een brief van omwonenden van het perkje aan de Oosterlaan in de bus. In de brief wordt gesteld dat álle bewoners rond het perkje vierkant tegen de aanleg aldaar van een speelplek zijn. De inrichting van een deel van het perkje als speelplek was de prijs die twee kinderen uit de buurt kregen voor hun ingediend project tijdens de Gemeentedag.
Stichtse Courant van 19 oktober 2000

Driebergen gaat commercieel en ‘Vroeger en Nu’ huivert

De stichting ‘Vroeger en Nu’ is zeer bezorgd om het plan van de gemeente om een groot aantal reclameborden in de gemeente te plaatsen. Volgens de stichting staat het plan haaks op het eigen beleid om ontsierende reclame-uitingen tegen te gaan.
Stichtse Courant van 19 oktober 2000

Kostbaar werk van vermaard beeldhouwer geveild tijdens Driebergs benefietconcert

Tijdens het benefietconcert voor een weeshuis in Zuid Afrika zal een door de kunstenaar Eric Claus beschikbaar gesteld beeld (met een marktwaarde van f. 12.000) geveild worden..Het concert vindt op 27 oktober plaats in Sporthal Hoenderdaal.
Utrechts Nieuwsblad van 19 oktober 2000

Roma geven deel vertrekpremie terug in ruil voor woonruimte

Twee van de vijf Roma-families die in juni de gemeente Driebergen verlieten met een vertrekpremie van zes ton, zijn nu bereid een deel van het geld terug te betalen. In ruil daarvoor krijgen zij nog voor de winter een huis in de regio Utrecht.
Volkskrant van 19 oktober 2000

Cheque voor kinderboerderij

Kinderboerderij ’t Woelige Nest kreeg vanochtend een cheque van bewoners uit de wijk. Het bedrag is de opbrengst van het wijkfeest van 16 september.
Utrechts Nieuwsblad van 20 oktober 2000

Ontwikkeling lastendruk volgens verwachting

De lastendruk in de gemeente Driebergen neemt weliswaar toe, maar niet meer dan dat reeds was aangekondigd in het beleidsprogramma van 1998-2002. Voor een meerpersoonshuishouden met een eigen huis is er sprake van een lastenstijging van 5,2%. Deze wordt vooral veroorzaakt door stijging van de rioolaansluitrechten die gefaseerd worden verhoogd tot volledige dekking van de kosten van de riolering is bereikt. In het beleidsprogramma was een lastendruk van f 1890 voorspeld; deze is tenslotte 21 gulden lager uitgekomen op f 1869. Voor een eenpersoonshuishouding in een huurwoning stijgen de lasten met 2,8% van 949 naar 976 gulden per jaar.

‘Netelenbos, Maarn kan niet wachten op Willie Wortel’

De Maarnse burgemeester Burgman vindt dat minister Netelenbos ‘onbehoorlijk bestuur’ pleegt en dat zij een bestuurlijk onbetrouwbare partner is. Burgman zegt dat n.a.v. de trajectnota over de HSL-oost, waarin van 5 jaar plannenmakerij voor de omleiding van het spoor en snelweg rond Maarn niets meer is terug te vinden.
Utrechts Nieuwsblad van 21 oktober 2000

Terugbetaling Roma blijft geheim

Hoeveel twee van de vijf zigeunergezinnen terugbetaald hebben in ruil voor huisvesting, blijft geheim. Commissaris van de koningin Boele Staal houdt vast aan geheimhouding over dit contract. Staal komt dus niet tegemoet aan het Utrechts Nieuwsblad die op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur inzage heeft geëist.
Utrechts Nieuwsblad van 21 oktober 2000.

Theoloog (83) vangt God in formule

Aanstaande maandag promoveert de 83-jarige Willem Stenfert Kroese uit Driebergen in de godgeleerdheid met een proefschrift over de middeleeuwse abt Anselmus. Kroese is daarmee één van de oudste promovendi van de Rijksuniversiteit Groningen. Anthon Keuchenius heeft een interview met hem.
Utrechts Nieuwsblad van 21 oktober 2000

Beauforthuis start volgende fase in de verbouwing

Het ook bij veel Driebergers bekende theater Het Beauforthuis in Austerlitz begint met de volgende fase van de verbouwing. Hiervoor is de bekende architect Martien van Goor aangetrokken. Van Goor verbouwde ook Carré en het Van Goghmuseum. Ook ditmaal is er weer een fiscaal interessant schenkingsplan waarmee men de verbouwing hoopt te financieren. Inlichtingen hierover zijn te krijgen via 0343-491858.

Pappa alfa drie echo lima sierra foxtrot

Jan Dankbaar doet verslag van de de jaarlijkse JOTA. Dat staat voor Jamboree On The Air. Waarschijnlijk door het mooie weer hadden de tientallen aanwezige scouts van de Dr Hermansgroep aan de Baden Powelllaan meer belangstelling voor allerlei buitenactiviteiten dan het via een zender contact leggen met andere scouts.
Utrechts Nieuwsblad van 23 oktober 2000

Uitbreiding parkeerterrein door afbraak bedrijfspand

Vandaag is door Ahold Vastgoed begonnen met de afbraak van een oud bedrijfspand om plaats te maken voor een tijdelijk parkeerterrein. In de plannen van Ahold zal hier later een pand gebouwd worden met beneden winkels en daarboven appartementen.
Heuvelrug Nieuws 24 oktober 2000

Mooiste tuin van Driebergen

Burgemeester Bloemen reikte op 19 oktober de zilveren schaal voor de mooiste voortuin van Driebergen uit aan C.E. van Esch.
Nieuwsbode van 24 oktober 2000

Progressief Driebergen vierde haar 6e lustrum

In een weliswaar niet afgeladen zaal vierde Progressief Driebergen gisteren haar 6e lustrum. Voor deze feestelijke avond had men twee inleiders uitgenodigd om met de zaal te discussiëren over de toekomst van de gemeentelijke politiek. De inleiders, Paul Frissen (hoogleraar te Tilburg) en Staf Depla (2e kamerlid van de PvdA) gingen in debat met de zaal. Na afloop van de discussie volgde een optreden van jazzzangeres Monique Roosmalen en haar band.

Duga treedt op in SWD-gebouw

Dinsdagavond vond er een optreden plaats van de groep Duga. Het optreden was vooral bedoeld voor donateurs, familie en vrienden. Duga bestaat 10 jaar en telt 30 dansers, vooral vrouwen.
Nieuwsbode van 26 oktober 2000

Driebergse bibliotheek start publiekswijzer

Sinds enige weken is het mogelijk om in de bibliotheek een publiekswijzer te gebruiken; dit is een zoeksysteem om informatie te vinden in 12 miljoen boeken en 500000 tijdsschriften.
Nieuwsbode van 26 oktober 2000

Presentatie tweede deel ‘De Utrechtse Heuvelrug’

In de serie ‘De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst’ verscheen het tweede deel van ‘De Utrechtse Heuvelrug’.  De auteur Catherina van Groningen heeft in dit deel de dorpen en het landelijk gebied van de Stichtse Lustwarande beschreven. Professor Asselbergs, directeur van de Rijksdienst voor Monumentenzorg, overhandigde op 20 oktober het eerste exemplaar aan gedeputeerde monumentenzorg, de heer Kok.
Nieuwsbode van 26 oktober 2000

Novembernovelle literair debuut Driebergenaar

Linda van den Bremer heeft een interview met de Drieberger Ep Meijer (41) die in anderhalve week zijn debuut ‘Novembernovelle’ schreef. Het boek ligt op 28 oktober bij de boekhandel.
Nieuwsbode van 26 oktober 2000

Jef Helmer: ‘Muziek opent deuren naar elkaar’

Ad Bom in gesprek met Jef Helmer (voorzitter van bestuur van de stichting stedenband Driebergen-Semily) en Liesbeth de Jong-Soer (dirigent van het koor Scherzando) over het aanstaande concert van Scherzando samen met het uit Semily afkomstige koor Jizeran.
Stichtse Courant van 26 oktober 2000

‘Visie moet rol spelen bij meningsvorming publiek’

De gemeente Driebergen wil dat inwoners bij de vorming van hun mening over de trajectplannen voor HSL en A12 rekening houden met de visie die Zeist en Driebergen in maart van dit jaar ontwikkeld hebben.
Stichtse Courant van 26 oktober 2000

Hilarische dorpsdichter zoekt mecenas voor zijn verse verzen

Jan de Beer laat de lezer kennismaken met een aantal nieuwe gedichten van Cees Swaen. Swaen zoekt nog iemand die zijn nieuwe verzen wil uitgeven.
Stichtse Courant van 26 oktober 2000

Gemeente Driebergen heeft start gemaakt met internetbalie

De gemeente Driebergen heeft een start gemaakt met het introduceren van een internetbalie. Sinds vrijdag 27 oktober kunnen inwoners hun zaken met betrekking tot de hondenbelasting via elektronische formulieren regelen. In samenwerking met DriebergenNet zal de komende weken deze nieuwe vorm van dienstverlening verder uitgebreid worden. De elektronische balie is opgezet als een “vraag-en-antwoord-spel”. Door het beantwoorden van een aantal vragen wordt de bezoeker naar het juiste loket geleid. De internetbalie is te bereiken door in het menu van de gemeente op de knop <balie> te klikken.

Wethouder Geveke opende de actie week ‘Koop Groen Natuurlijk Doen’

Na een korte toespraak opende de geheel in het groen gestoken milieuwethouder Kees Geveke vanochtend de week van “Koop Groen Natuurlijk Doen” waar 27 winkeliers van de Traaij aan meedoen. Organisator Marlou Bours overhandigde de wethouder het “Handboek Milieu”, waarna zij samen met hem enkele van de deelnemende winkeliers bezocht. Meer informatie over deze actieweek kunt u lezen door op de banner op de voorpagina van DriebergenNet te klikken.

Eeuwfeest

Nadat de kinderen al om drie uur waren begonnen met feestvieren gaf burgemeester Hein Bloemen gisteren aan het eind van de middag het startsein voor het buurtfeest t.g.v. het 100-jarig bestaan van de BWS-buurt of te wel het eeuwfeest van de Burgemeester-, Wethouders- en Secretarislaan. Hij memoreerde daarbij nog even aan het feit dat grote steden subsidie krijgen om het saamhorigheidsgevoel in woonbuurten weer terug te krijgen, maar dat dat voor de BWS-buurt helemaal niet nodig is. “De WBS-buurt straalt saamhorigheid uit, getuige dit feest”.
Na Bloemen vertelde René Smorenburg aan de hand van dia’s de ontstaansgeschiedenis van de buurt. Daarna kon het feest beginnen.

Pers lyrisch over Novembernovelle

Het boek Novembernovelle van Driebergenaar Ep Meijer is met gejuich ontvangen door recensenten. Erwin van der Wouw van de ‘on-line’ criticus De Recensent neemt woorden in de mond zoals ‘adembenemend mooi’ en spreekt van een ‘verbluffend historisch inlevingsvermogen’ van de auteur. Jan Bontje, die voor verschillende literaire tijdschriften recenseert, maakt zelfs gewag van ‘het beste proza over de Eerste Wereldoorlog sinds Im Westen nichts Neues’.

Doorn pleit voor één Heuvelruggemeente

Doorn zou m.i.v. 1 januari 2003 moeten opgaan in een grote Heuvelruggemeente met in ieder geval Maarn en Driebergen en bij voorkeur ook met Amerongen en Leersum. De VVD hield dit pleidooi gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in Doorn. Zo goed als alle partijen in de Doornse raad steunen deze gedachte.
Utrechts Nieuwsblad van 31 oktober 2000