Rijkswaterstaat stelt afsluiten tunnel Odijk uit

Het voor het woon-werkverkeer belangrijke tunneltje onder de A12 in de weg tussen Odijk en het station Driebergen Zeist wordt voorlopig niet afgesloten wegens onvoorziene omstandigheden.
Utrechts Nieuwsblad van 6 oktober 1998

Sparrendaal op de commerciële toer

De raadscommissie ABZ heeft gisteravond besloten dat in Sparrendaal meer commerciële activiteiten mogen plaats vinden dan vorig jaar door de gemeenteraad is besloten. Dit onder de voorwaarde van een goede financiële onderbouwing. Komt die er niet dan wordt verkoop van Sparrendaal alsnog overwogen.
Utrechts Nieuwsblad van 6 oktober 1998

Driebergs duo op stage bij Sheffield United

De jeugdspelers Jeffrey Veenendaal en Bas Bruining  van het A1-elftal van CDN zijn in de herfstvakantie uitgenodigd voor een stage bij de Engelse voetbalclub Sheffield United.
Utrechts Nieuwsblad van 6 oktober 1998

Prins Carnaval bijt van zich af

Kevin Oosthuyzen (prins Kevin de 23e) stond gisteren als directeur van zijn bedrijf Fiën in de Utrechtse rechtbank in kort geding tegenover Kooyman van de Brinckstaete Adviesgroep bv uit Zeist. Inzet van het voorlopig aangehoudien geding is dat de bedrijven elkaar wederzijds beschuldigen van het vertellen en schrijven van onwaarheden over elkaar.
Utrechts Nieuwsblad van 6 oktober 1998

Schoolbus Wijk-Zeist succesvol

De schoolbus die sinds 26 augustus via Driebergen en Doorn van Zeist naar Wijk bij Duurstede rijdt is volgens Midnet een groot succes.
Utrechts Nieuwsblad van 6 oktober 1998

Bunnik wil A12 en flitslijn bundelen

In een raadscommissievergadering van gisteren heeft de politiek in Bunnik gekozen voor de “verschoven G-variant”. D.w.z. een bundeling van spoor- en flitstrein en de A12 ten zuiden van Bunnik.
Utrechts Nieuwsblad van 7 oktober 1998

Rijk moet soepel omgaan met subsidie HOV De Bilt en Zeist

In de plannen voor het HOV (hoogwaardig openbaar vervoer) gaat de vrije buslijn uit Utrecht niet verder dan Zeist omdat de gemeenten Zeist en De Bilt protesteren tegen een vrije busbaan door hun centra. Voor Driebergen zou dit betekenen dat het bij het station geplande transferium geen busverbinding via een vrije baan zal krijgen
Utrechts Nieuwsblad van 7 oktober 1998

Raadsleden blijven “verkoop” als mogelijkheid openhouden


“We moeten elkaar niet gek maken met steeds bijgestelde cijfers”.  Dat was de reactie van Cathja Maas (D66) maandagavond op de nieuwe kostenraming voor de restauratie van Sparrendaal. Die kostenraming kwam na een second opinion bijna vier miljoen lager uit dan aanvankelijk was begroot. Overigens nog steeds een torenhoog bedrag (7 miljoen) waar de gemeente zwaar mee in de maag zit. De voorzitter van de beheersstichting, de heer Jense, benadrukte tijdens de vergadering van de raadscommissie ABZ dan ook dat commerciële exploitatie pure noodzaak is. En, in weerwil van het besluit uit het verleden, stemden de raadsleden schoorvoetend in met deze zienswijze. Als voorwaarde werd wel gesteld dat duidelijk in kaart gebracht moet worden wat deze exploitatievorm precies voor gevolgen heeft, en dat eventuele verkoop van de buitenplaats als ‘uiterste mogelijkheid’ in beeld moet blijven.
Met name Kees Keijzer (PDR) bleef bedenkingen uiten tegen een puur commercieel gebruik van Sparrendaal: “Het gebouw is niet geschikt voor bepaalde activiteiten” zei hij. “we weten het uit het verleden, na ieder feest was er schade, er is een grens aan commercieel gebruik. Ik wil de mogelijkheid van verkoop dan ook op voorhand niet uitsluiten”.
In een poging de kosten te beperken spitste de discussie zich even toe op een mogelijk onderscheid tussen ‘het achterstal achterstallig onderhoud wegwerken’ en andere investeringen. Maar deze genuanceerde benadering is volgens de heer Jense niet op alle fronten houdbaar. : “Er is minimaal 5 miljoen nodig om het pand in optimale staat te brengen” zei hij. Volgens Jense krijgt de gemeente nu de rekening gepresenteerd voor tientallen jaren verwaarlozing van het rustieke buiten. Bovendien is er volgens hem ‘structureel vergeten’ om het gebouw aan te passen voor minder validen: “Ook dat is van essentieel belang” meende hij. Burgemeester Van Rappard nam de stichting in bescherming met de woorden ‘de boodschapper mag niet veroordeeld worden’ en verklaarde dat de stichting de kans moet krijgen om slagvaardig te opereren. Veltman (CDA) onderstreepte dit: “We moeten de zaak niet overhaasten maar nu wachten op een actie van de stichting, we praten immers over miljoenen”.
De komende maanden mag de beheersstichting, onder meer op basis van de diverse rapporten die al verschenen zijn, gaan onderzoeken hoe een gedegen commerciële exploitatie er uit zal zien. Daarna zal er ongetwijfeld wéér stof tot discussie zijn.Stichtse Courant van 8 oktober 1998

Tunnel flitstrein voor Driebergen geen optie

De raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Driebergen kreeg gisteren van de NS en Rijkswaterstaat te horen dat ondertunneling van het toekomstig trace van de A12 en HST voor Driebergen niet aan de orde is. Op z’n best komt er een verdiepte ligging met overkapping.
Utrechts Nieuwsblad van 8 oktober 1998

Raad Driebergen schrapt deel voorrangsfietsroute

De aanleg van het noordelijke deel van de voorrangsfietsroute gaat voorlopig niet door. De raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling liet zich zodanig uit. Hierdoor wordt de aanleg 175.000 gulden goedkoper dan het oorspronkelijke plan. De commissie was van mening dat de noordelijke tak onnodig is en te duur. 
Utrechts Nieuwsblad van 9 oktober 1998

De Drift: oase van rust

Jan Dankbaar interviewt in een artikel bewoners van aan De Drift gelegen woningen. De Drift is gelegen  tussen de A12 , de spoorlijn Utrecht-Arnhem en de Arnhemsebovenweg, . Aanleiding van het artikel is de discussie over het toekomstig tracé van A12 en spoorlijn. Met name de “verschoven G-variant” maakt kans van slagen. En juist deze variant zou het einde betekenen van de huizen aan De Drift.
Utrechts Nieuwsblad van 12 oktober 1998

Vijf Driebergse kunstenaars exposeren in zustergemeente

Vanaf eind oktober exposeren Lida Baas, Lies van den Berg, Inez Bulthuis, Riet van Nieuwenhuyzen en Heleen Prinsenberg in de Driebergse zustergemeente Semily in Tsjechië.
Nieuwsbode van 13 oktober 1998

Overeenstemming over verkoop grond aan Traaij

Tussen B&W van Driebergen en de eigenaar van De Traaij 28/30 is overeenstemming bereikt over de aankoop van een perceel grond.. Voor de gemeente is de verwerving van deze grond van groot belang omdat daardoor de noodzakelijk geachte ontsluitingsweg in het kader van de plannen tot herinrichting van het centrum, voortgang kunnen hebben. De raad zal    in haar vergadering van 10 december 1998 zich hierover moeten uitspreken.
Nieuwsbode van 13 oktober 1998

Maarn moet bij tunnelvariant blijven

Carla Rodenburg geeft in een artikel een verslag van de gemeenteraadsvergadering in Maarn. De raad van Maarn wil zich niet neerleggen bij een bovengrondse aanleg van de HST-Oost. “Bij de aanleg van de HST-Oost en de verbreding van de A12 moet de tunnelvariant voor Maarn overeind blijven. De gemeente moet vasthouden aan een ondergrondse oplossing omgeleid ten zuiden van het dorp.
Utrechts Nieuwsblad van 13 oktober 1998

“De salon” hoopt op omroepprijs

Omroep Driebergen is met zijn programma “De Salon” genomineerd voor een prijs van 10000 gulden. De prijs wordt door de stichting OLON, de organisatie van lokale omroepen in Nederland, toegekend aan het radioprogramma dat het meest het lezen bevordert.
Eindredacteur van het programma is Jacques Baas. Hij is niet zozeer verbaasd over de nominatie als wel verwonderd, dat er zoveel poespas van gemaakt wordt. De Salon is elke zondagmiddag van 12.00 tot 13.00 uur te beluisteren op 107,4FM en 102 FM op de kabel.
Nieuwsbode van 13 oktober 1998

Plan Langbroekerwetering: niet alle boeren voor “vogelland”

Anton Keuchenius geeft verslag van de eerste openbare bijeenkomst over het Ontwerpplan van Aanpak. “De boeren wachten de uitwerking van het plan Langbroekerweteringgebied met de nodige argwaan af. Dat bleek gisteravond bij de eerste bijeenkomst waar van de ruim 100 aanwezigen minstens de helft boer was. In het plan krijgen de landeigenaren (lees boeren) een belangrijke rol toebedeeld. Zij moeten in ruil voor subsidies een groot deel van de oude en nieuwe natuur beheren.”
Utrechts Nieuwsblad van 13 oktober 1998

Nieuwbouw Utrecht in Flevoland

De provincies Utrecht en Flevoland zijn overeengekomen dat tussen 2010 en 2050 ongeveer 105000 woningen in de de polder gebouwd zullen worden. Hiervan zijn tussen de 6000 en 15000 woningen het gevolg van woningbouw die anders in het gewest Utrecht had moeten plaatsvinden. Deze plannen vinden hun oorsprong in de z.g.n. Oostflankstudie. Met deze plannen worden kwetsbare gebieden zoals de Gooi- en Vechtstreek grotendeels ontzien en wordt verdere verstedelijking van het Groene Hart voorkomen. De Utrechtse heuvelrug blijft in deze plannen vooral voor natuurdoeleinden bestemd.
Utrechts Nieuwsblad van 14 oktober 199

Digitaal Dorp Driebergen: service voor lokale ‘internetters’

Jan de Beer heeft een interview met Renk Knol die een website voor Driebergen is begonnen. “In navolging van steden als Amsterdam en Amersfoort heeft Driebergen-Rijsenburg sinds enkele weken ook een eigen informatie-service op Internet. Het is niet de gemeente die dit initiatief heeft genomen, maar een particulier. Renk Knol is zijn naam. Via het adreswww.driebergen.net krijgt men op de computer thuis het Digitale Dorp Driebergen in beeld. Een zeer uitgebreide, en nog steeds groeiende website die Renk Knol (in zijn eigen woorden) ‘aan het dorp beschikbaar heeft gesteld’. Een tamelijk opvallende geste vooral omdat het hier een kostbare en zeer arbeidsintensieve actie betreft. “
Stichtse Courant van 15 oktober 1998

Zwieren en zwaaien over Arnhemsebovenweg

Op 28 oktober wordt een inspraakavond gehouden over de toekomstige inrichting van de Arnhemsebovenweg. Er worden nogal wat verkeersobstakels in de plannen geplaatst. Het plan wordt begroot op 2,3 miljoen gulden. De  gemeenteraad doet op 10 december uitspraak.
Utrechts Nieuwsblad van 15 oktober 1998

De bouw van “Otra Banda” is gestart

De Stichtse Courant besteedt een artikel aan de bouw van 44 appartementen die in opdracht van de AWV Woondiensten in Hoenderdaal worden gerealiseerd. Het appartementengebouw krijgt als naam “Otra Banda”mee, waar mee een naam uit de Driebergse historie weer in ere is hersteld. Het artikel geeft verslag van de geschiedenis van de  totstandkoming van het project en verklaart de naamgeving.
Stichtse Courant van 15 oktober 1998

Bunnik eist regeling voor schaduwschade flitstrein

Heleen Brink geeft verslag van een extra raadsvergadering in Bunnik over de plannen met de HST-Oost. Er moet een goede regeling komen voor de zogenaamde schaduwschade (dit is schade die nu al geleden wordt als gevolg van de onzekerheid rondom de plannen) Het college wil het Rijk daarvoor aansprakelijk stellen.
Utrechts Nieuwsblad van 15 oktober 1998

Driebergen praat mee: rotonde of verkeerslichten

Het college van B&W, de politie en Veilig Verkeer Nederland pleiten voor een rotonde in het kruispunt Arnhemsebovenweg-Loolaan. Burgers kunnen zich,  in de  vandaag gestarte inspraakronde, uitspreken of zij dat ook willen, of dat ze meer zien in de oplossing met verkeerslichten.
Utrechts Nieuwsblad van 15 oktober 1998

REMU en GCN bekijken fusie

Onder druk van de toekomstige verzelfstandiging zijn de directie van Remu en GCN rond de tafel gaan zitten om zich te beramen op een betere concurrentiepositie op de vrije energiemarkt.
Utrechts Nieuwsblad van 15 oktober 1998

‘Actie-stichting’ krijgt veel reacties

Jan de Beer doet verslag van de feestelijke start van de Stichting Vrienden van Sparrendaal. Deze actie-stichting is een initiatief van mevrouw Angela van der Kroft die vorige week in de Stichtse Courant een oproep deed aan de bevolking om zich in te zetten voor het behoud van de fameuze buitenplaats en verkoop te voorkomen. Zij heeft inmiddels veel positieve reacties ontvangen, meldt ze.
Stichtse Courant van 15 oktober 1998

Dagverzorging bestaat 12,5 jaar

Ad Bom schrijft over het 12,5 jarig bestaan van de dagverzorging van de Interkerkelijke Stichting Zorgvoorzieningen “De Brug” (lokatie Sparrenheide). Ter herdenking hiervan zal a.s. zaterdag voor de deelnemers en medewerkers een speciale familiedag worden georganiseerd. Inlichtingen over de dagverzorging zijn te verkrijgen bij Karin Kasper, tel. 0343-516245.
Stichtse Courant van 15 oktober 1998

Ambtenaren Driebergen niet naar politiepand

Volgens het college van B&W van Driebergen is het voormalige pand van de waterpolitie aan de Hoofdstraat te klein en onpraktisch om de huisvestingsproblematiek van het Driebergse ambtenarenapparaat op te lossen.. Het college kiest nu voor een tijdelijke oplossing door het plaatsen van “kantoorcontainers”. Door nieuw- (ver-)bouw (het plaatsen van een extra verdieping op het huidige gemeentekantoor) zal in de toekomst deze problematiek opgelost worden.
Utrechts Nieuwsblad van 21 oktober 1998

Gemeentelijke organisatie blijft op de Bosstraat

De gemeentelijke organisatie zal niet verhuizen naar een gebouw van de KLPD aan de Hoofdstraat. Deze mogelijkheid kwam enkele weken geleden ter sprake toe de gemeenteraad zich boog over het voorstel om noodunits te plaatsen naast het gemeentekantoor aan de Bosstraat. De ambtenaren kampen al jaren met ruimtegebrek en een definitieve oplossing hiervoor is vooralsnog niet realiseerbaar.
Stichtse Courant  van 22 oktober 1998

De eerste stap naar een volledige beheerstaak

Vorige week donderdag is met het plaatsen van de handtekeningen van burgemeester van Rappard en de heer Jense een partiële overdracht bekrachtigd van de beheerstaken van de buitenplaats Sparrendaal aa het bestuur van de gelijknamige stichting. 
Stichtse Courant  van 22 oktober 1998

“Als er acties van de vakbond waren dan kriebelde het wel een beetje”

Ad Bom staat stil bij het afscheid van Dirk Rietkerk als directeur van het conferentie-  en vakantieoord Ons Centrum i.v.m. het bereiken van de VUTgerechtigde leeftijd. In het artikel wordt de geschiedenis van het centrum verhaald.
Stichtse Courant  van 22 oktober 1998

Shinty wil dat ‘de politiek’ nu eindelijk een besluit neemt

De Driebergse hockeyvereniging Shinty wil dat er zo spoedig mogelijk door de gemeenteraad een besluit wordt genomen over de aanleg van een tweede kunstgrasveld op het sportcomplex Beerschoten-Willinkshof. Shinty is momenteel de grootste sportvereniging van dit dorp, maar men vindt dat  onder de huidige omstandigheden het spelpeil niet verhoogd kan worden en dat daardoor ook het gevaar ontstaat dat leden weglopen. Om de zaak in een stroomversnelling te brengen heeft Shinty de gemeente twee nieuwe voorstellen gedaan:
1. De gemeente geeft het bedrag dat zij nu ook al jaarlijks netto kwijt is aan aanleg, onderhoud en kapitaallasten aan Shinty als een jaarlijkse subsidie. Shinty is verantwoordelijk voor de aanleg/renovatie van de kunstgrasvelden, of
2. Hetzelfde als 1, maar de gemeente draagt de kapitaallasten van aanleg en renovatie.
Stichtse Courant  van 22 oktober 1998

Driebergs melkvee moet wijken voor A12 en HSL

Jan de Beer interviewt in dit artikel de landbouwer Van Cooten:
“Een groot weiland vol met koeien, tussen het hertenkamp en de A12. Dat was sinds jaar en dag het vertrouwde beeld als je uit de richting Zeist het dorp Driebergen-Rijsenburg binnenkwam. Sinds vorige week donderdag is dat beeld compleet veranderd. Het weiland is leeg, de honderd koeien zijn weg. Ze grazen nu in Groningen. Daar wordt het agrarisch bedrijf dat landbouwer Van Cooten zijn gehele werkzame leven, samen met zijn vrouw, in Driebergen runde, voortgezet door zijn zoon. ” Redenen voor deze verhuizing zijn de plannen rond de HSL/A12 en het landinrichtingsproject Groenraven-Oost.
Stichtse Courant  van 22 oktober 1998

Trein moet minder snel om landgoederen te beschermen

B&W van Zeist blijven pleiten voor voldoende aandacht voor de positie van Zeist, de omliggende gemeenten en voor de natuurgebieden bij de voorbereiding van de verbreding A12 en de aanleg van de HST. De aanleg van een spoorlijn die geschikt is voor treinen met een snelheid van 300 km/uur is onaanvaardbaar. In een brief aan de bestuurlijke begeleidingsgroep HSL-Oost/A12 legt het college de nadruk op handhaving en zo mogelijk verbetering van de huidige bereikbaarheid van Zeist.
Nieuwsbode van 22 oktober 1998

Uitstel aanleg wegen en tunnels wekt woede van provincies

Het artikel geeft de reacties van een aantal provinciebesturen weer. De provincie Gelderland zegt bij monde van gedeputeerde Doesburg: “Voor onze provincie is er blijkbaar weer eens geen geld. Wij moeten nu al bijna 30 jaar geduld hebben.” Doesburg doelt hier op de bekendmaking van het kabinet dat de verbreding van de A12 en de A50 pas na 2010 aan de orde komt.
Volkskrant van 24 oktober 1998

Kabinet mild voor vervoer rond Utrecht

“De Haagse bezuinigingswoede is grotendeels voorbij gegaan aan de Utrechtse projecten voor verbetering van het openbaar vervoer. Randstadspoor en het hoogwaardig openbaar vervoer rondom Utrecht gaan gewoon door. Wel komt de Hogesnelheidstrein-Oost (HST-Oost) een jaar of vijf later, als het aan het kabinet ligt.”
Met betrekking tot de A12 vermeld het artikel: “Op de A12 blijft het aanmodderen. Zowel ten oosten als ten westen van Utrecht zijn de regionale wensen niet gehonoreerd. Tenzij er zich financiële meevallers aandienen, komt het traject Utrecht-Veenendaal niet voor 2010 aan bod.” 
Gedeputeerde D.Kok over de HST-Oost: “Een zelfde appèl zal de provincie laten horen over de HST-Oost; ‘Die moet er gewoon komen, als alternatief van Schiphol. Wij gaan ervan uit dat de trein in 2005 moet rijden’.”
Utrechts Nieuwsblad van 24 oktober 1998

Kabinet stelt investering regionale snelwegen uit

“Het kabinet investeert de komende jaren met voorrang in het openbaar vervoer, de bereikbaarheid van luchthavens en in vaarwegen.. Voor regionale snelwegen heeft het rijk op dit moment geen geld.  Alleen als provincies en bedrijfsleven meebetalen, wordt de aanleg volgens plan uitgevoerd.”
Voor onze regio is van belang het voornemen van het kabinet om de spoorlijn HSL-Oost richting Duitsland pas na 2005 aan te leggen.
Volkskrant van 24 oktober 1998

CVV-bus komt in plaats van belbus

Naast de belbus zal medio 1999 nog een andere door de gemeente gesubsidieerde openbaar vervoervoorziening door Driebergen rijden. De commissie RO nam met enige kanttekeningen het voorstel van B&W over om mee te doen met de Collectief aanvullende vervoersvoorziening (c.v.v.) . De c.v.v-bus is met name bedoeld voor ouderen en gehandicapten. In plaats van vervoer in de eigen gemeente naar 4 andere gemeenten (zoals bij de belbus) kan men met de c.v.v. bus over 4 zones reizen in 26 gemeenten
Nieuwsbode van 27 oktober 1998

Maarn verbijsterd over loskoppeling weg en spoor

“Maarn heeft zware kritiek dat het Rijk de plannen voor de spoorlijn en de snelweg van elkaar loskoppelt. Maarn wil dat de plannen voor spoorlijn en weg gelijktijdig worden aangepakt omdat men anders vreest nog extra jaren in een bouwput te zitten. Ook wordt de vrees uitgesproken dat met niet gelijktijdige aanleg de HSL-Oost aan de zuidkant wordt aangelegd en dat de snelweg nog jaren dwars door het dorp blijft lopen. 
Utrechts Nieuwsblad van 28 oktober 1998

Weinig animo voor inspraakavond over rotonde Driebergen

De gemeente Driebergen kan verder met de plannen voor de herinrichting van de Arnhemsebovenweg, en in het bijzonder met het voornemen de kruising met de Loolaan te voorzien van een rotronde. Op een inspraakavond werd gisteren de mening van de aanwezigen over dit laatste onderwerp gepeild. Veertien mensen staken hun hand op voor de rotonde, één persoon koos voor de oplossing met verkeerslichten.
Utrechts Nieuwsblad  van 29 oktober 1998

Brandweer gaat met container op stap

Informatie geven vanuit een container. Dat gaan de brandweerkorpsen doen van Zeist, Driebergen, De Bilt-Bilthoven, Maartensdijk en Bunnik. De burgemeesters van deze gemeentten nemen de voorlichtingscontainer morgenochtend officieel in gebruik bij de brandweerkazerne van Driebergen-Rijsenburg.
Utrechts Nieuwsblad  van 29 oktober 1998

Driebergen betaalt verbetering Engweg

Het voorterrein van de kinderopvang aan de Engweg wordt binnen afzienbare tijd heringericht. De modderpoel van nu maakt plaats voor parkeerplaatsen, fietsklemmen en groen. Het besluit hing tot nu toe op de vraag wie dit moest betalen. Dat wordt de gemeente.
Utrechts Nieuwsblad  van 29 oktober 1998

Handjevol ‘insprekers’ kiest voor rotonde

Jan de Beer doet verslag over de inspreekbijeenkomst die gisteravond werd gehouden over de voorgenomen verkeersmaatregelen op de Arnhemsebovenweg. Alle aanwezigen kozen bij een ‘peiling’ voor een rotonde in plaats van een verkeerslichteninstallatie op de kruising Arnhemsebovenweg-Loolaan.
Stichtse Courant van 29 oktober 1998

Gemeenteraad kan drie dingen doen met het “zalmsnip-advies”

Volgende  week donderdag 5 november krijgt de gemeenteraad het advies voorgelegd van de commissie bezwaar- en beroepschriften inzake de bezwaren tegen het niet uitkeren van de zalmsnip. Op 4 juni 1998 had de gemeenteraad besloten de jaarlijkse lokale lastenverlichting (de zalmsnip) in 1998 en 1999 uit te keren aan belastingplichtigen voor de afvalstoffenheffing. Omdat niet iedereen deze heffing betaalt, komt dus een aantal bewoners niet in aanmerking voor de zalmsnip, bijvoorbeeld bewoners van verzorgingstehuizen. Met name deze bewoners hebben bezwaar gemaakt.
De commissie bezwaar- en beroepschriften heeft in haar advies de bezwaren gegrond verklaard. 
De raad kan nu besluiten overeenkomstig het advies de bezwaren gegrond te verklaren; ze kan het advies afwijzen en de bezwaren ongegrond verklaren en tenslotte kan de raad het college van B&W opdragen om een nader voorstel te doen.
Stichtse Courant van 29 oktober 1998

Mensen weten meestal niet waar het gevaar zit

Jan de Beer interviewt in het kader van de brandpreventieweek de Driebergse brandweercommandant Sloven. “Brand? Ik moet er niet aan denken” . Een veel gehoorde kreet die volgens Sloven illustratief is voor het haperende brandveiligheidsbesef van veel particulieren. “Ze moeten er wel aan denken”, zegt hij. Hoewel brand in woningen relatief gezien minder vaak voorkomt dan vroeger, liggen er nog altijd gevaren op de loer. Om het bewustzijn te vergroten wordt aanstaande zaterdag door het Driebergse brandweerkorps van 11.00 tot 16.00 uur een informatieve open dag gehouden.
Stichtse Courant van 29 oktober 1998

Omroep Driebergen breidt zendtijd uit met programma Avond Lokaal

Vanaf 2 november wordt op maandag t/m donderdag het programma Avond Lokaal uitgezonden.De hoofdmoot van het programma wordt gevormd door nieuws en actualiteit uit Driebergen, de regio en het land. Tussen het nieuws door, wat lichte, gezellige middle-of-the-road muziek vanaf 1970 tot heden. Een life-weerman, een telefonisch interview met iemand uit het nieuws staat geprogrammeerd. Maar ook voor de horoscoop (de Chinese), shownieuws en een vraag- en aanbod mogelijkheid voor luisteraars (Prikbord) is tijd ingeruimd.
Verder gaat het artikel over het ontstaan en het reilen en zeilen van deze omroep.
Nieuwsbode  van 29 oktober 1998

Nieuwe belbus beïnvloedt vervoer gehandicapte niet

De nieuwe uitgebreidere versie van de belbus gaat niet gepaard met een verdere vermindering van vervoersvoorzieningen voor Driebergse gehandicapten. Dat zei wethouder Altena gisteravond bij de behandeling van het raadsvoorstel over het collectieve vraagafhankelijke vervoer, CVV, een uitgebreide vorm van de belbus.
De ritprijs is vastgelegd op 2,45 gulden per zone (plus een instapzone) en wordt betaald met de strippenkaart. De CVV-bus gaat nooit verder dan 5 zones. Van de nieuwe belbus kan iedereen gebruik maken, ook in de avonduren. De geschatte kosten voor Driebergen bedragen 21.000 gulden voor het eerste jaar en 12.000 gulden voor de jaren daarna. 
Utrechts Nieuwsblad  van 30 oktober 1998