Herziening bezuinigingen redt bestaan van zwemclub

De Driebergse Zwem- en Poloclub De Zwoer kan blijven bestaan. De vereniging hoeft niet meer alleen voor een bezuiniging van 31.000 gulden opdraaien. De sportclubs in Driebergen moeten nu samen kijken of ze die extra bezuinigingen kunnen opbrengen.In het artikel gaat Anton Keuchenius in op een aantal wijzigingen in het beleidsprogramma van de gemeente. Bij de behandeling komende donderdag van het beleidsprogramma en de begroting 1999 moet blijken of de raad instemt met de voorstellen.
Utrechts Nieuwsblad  van 2 november 1998

Felle discussie bij start bomenkap Driebergen

“Jullie mogen elkaar hier niet de ogen uitkrabben hoor”. Vriendelijke, maar ook duidelijke woorden van de Driebergse burgemeester van Rappard vanochtend op de Engweg. In het artikel wordt ingegaan op de opschudding die is ontstaan na publicatie van een aankondiging tot bomenkap aan de Engweg.
Utrechts Nieuwsblad  van 2 november 1998

Aanpassing beleidsplan gunstig voor speelweek en zwemclub

Naar aanleiding van de inspraakronde die volgde op de presentatie van het beleidsplan 1998-2002 heeft het Driebergse college van B&W enkele wijzigingen aangebracht in de bezuinigingsvoorstellen. Met name voor de zwem- en poloclub De Zwoer en de Stichting Jeugdrecreatie heeft deze aanpassing gunstige gevolgen.
Stichtse Courant  van 5 november 1998

Commotie rond bomenkap

In een uitgebreid artikel geeft Jan de Beer achtergronden en meningen over het kappen van een twintig tal bomen aan de Engweg.
Stichtse Courant  van 5 november 1998

Ziekenomroep wordt opgeheven

De sinds 1974 actieve stichting regionale ziekenen bejaardenomroep DZO die met name uitzendingen verzorgt in Driebergen, Zeist, Houten, Bunnik, Bilthoven en De Bilt wordt per 31 december opgeheven. De redenen hiervoor: verhuizingen, arbeidsinspanning, studie, huwelijk, bezuinigingen in tehuizen en het ouder worden van trouwe medewerkers maken het steeds moeilijker om door te gaan met de activiteiten.
Stichtse Courant  van 5 november 1998

Driebergse theaterstichting werkt aan nieuwe spektakelproductie

Ad Bom laat in het artikel twee Driebergenaren (Sven Jense en Bram Jansen)aan het woord over hun nieuwe theaterspektakel: een toneelbewerking van Tessa de Loo’s boek “Isabelle”. In januari is men al begonnen met de voorbereidingen die moeten uitmonden in een aantal voorstellingen in maart 1999. De audities van de acteurs beginnen binnenkort. 
Stichtse Courant  van 5 november 1998

Eénderde inwoners is eenzaam

Eenzaamheid blijkt in de regio Zuidoost Utrecht een groot probleem te zijn. Ruim eenderde van de inwoners zegt zich eenzaam te voelen, negen procent noemt zich zelfs zeer eenzaam. Dit is één van de uitkomsten van de gezondheidsenquête die de GGD Zuidoost Utrecht in januari dit jaar heeft gehouden onder 4750 inwoners uit de gemeenten Amerongen, De Bilt, Bunnik, Doorn, Driebergen, Leersum, Maarn, Renswoude, Rhenen, Wijk bij Duurstede, Veenendaal en Zeist. Andere uitkomsten zijn:
56% vindt eigen leefwijze gezond;
58% heeft last van een chronische aandoening;
10% gebruikt wel eens soft drugs;
8% heeft slaap- of kalmeringstabletten gebruikt;
41% vindt eigen leefwijze ongezond;
46% doet niet aan sport
Utrechts Nieuwsblad  van 5 november 1998

VVD zaait verwarring tijdens begrotingsraad

Anton Keuchenius bericht dat de Driebergse begroting voor 1999 is goedgekeurd. De gemeenteraad stemde gisteravond zowel met de begroting in als met het beleidsprogramma tot en met 2002. De VVD zaaide op de valreep de nodige verwarring met een amendement over de financiering van het Centrumplan.
Utrechts Nieuwsblad van 6 november 1998

“Jarigen” brengen skatebaan dichterbij

Skatende jongeren kunnen wellicht binnenkort terecht op een skatebaan aan de rand van het speelveld dat wordt aangelegd bij sporthal Hoenderdaal. Wegenbouwer Heijmans geeft 1000 gulden voor de baan vanwege haar 75jarig bestaan en de winkel Gimsel viert haar 10jarig bestaan met een stempelactie waar zowel klanten als skaters van profiteren: elke volle stempelkaart levert een rijksdaalder op voor de klant en 4 gulden voor de skatebaan.
Utrechts Nieuwsblad van 6 november 1998

Driebergen wil deel textielwinst

Driebergen wil een deel van de winst die textielinzamelaars maken in de gemeente. Op dit moment wordt onderhandeld over een langdurig contract met de vereniging van afvalophalers (VAOP). Stichting Humana, in Driebergen de belangrijkste textielinzamelaar, gaat akkoord met de afdracht. “Een langdurig contract waarborgt de continuïteit, waar wij naar zoeken,” aldus stichtingsdirecteur Jensen. 
Utrechts Nieuwsblad  van 7 november 1998

Toch extra geld voor snelwegen

In het hoofdartikel van het Utrechts Nieuwsblad wordt ingegaan op de afloop van de ministerraad van gisteren. Het ziet er naar uit dat gemeenten en provincies toch nog een kans maken op geld voor de aanleg van snelwegen in verschillende regio’s omdat de regering juridisch zwak staat: verschillende afspraken blijken toch min of meer bindend te zijn.
Utrechts Nieuwsblad  van 7 november 1998

Driebergse Omroep wint vierde prijs met De Salon

De Driebergse Omroep heeft zaterdag in Dronten de vierde prijs gewonnen bij de landelijke wedstrijd Lezen Lokaal 1998. De lokale omroep kreeg de prijs, 1000 gulden, voor het boekenprogramma De Salon.
Utrechts Nieuwsblad  van 9 november 1998

Driebergen gul voor Aurora

Nu de gemeente Driebergen bereid is 100.000 gulden bij te dragen voor de nieuwe oefenruimte voor harmonie Aurora staat niets de bouw meer in de weg. In ruil voor deze bijdrage ziet Aurora af van de jaarlijkse subsidie van 6000 gulden.
Utrechts Nieuwsblad  van 9 november 1998

Driebergen krijgt wellicht abri’s met reclame

De bushokjes in Driebergen worden waarschijnlijk vervangen door nieuwe abri’s met reclame. Het college van B&W stelt voor een overeenkomst aan te gaan met Alrecon. Tot nog toe schrok de gemeenteraad terug voor reclame langs de openbare weg.
Utrechts Nieuwsblad  van 10 november 1998

Stedenband werkt: Jef Helmers doet verslag van workshop in Semily

Op initiatief van de gemeente Semily is een workshop gehouden in het kader van de stedenband met Driebergen. Centraal stond de positie van de Roma (zigeuners) en hoe die verbeterd kan worden. Vanuit Driebergen was Jef Helmer in Semily aanwezig.  Het artikel geeft een verslag van de wokshop.
Nieuwsbode  van 10 november 1998

Gimsel en Heijmans jubileren en steken geld in skatebaan

Nog geen maand geleden ontving de gemeente een verzoek van Monno Bocken, Joris Stolker en Hugo Brinkman voor het aanleggen van een skatebaan. Gemeenteambtenaar Koen Langkemper bracht de groep jongeren in contact met Gimsel en Heijmans die dit jaar jubileren.
Nieuwsbode  van 10 november 1998

Sportfederatie is boos: voorzitter schort overleg met wethouder op

De bezuinigingen die aanvankelijk gepland waren voor de Zwem- en Poloclub De Zwoer waren door B&W toegevoegd aan de bezuinigingen die de Sportfederatie moest opbrengen. De sportfederatie vindt dat de wethouder een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven in het bezuinigingsvoorstel zoals dit aan de raadsvergadering is voorgelegd. De Federatie wil pas weer opnieuw praten als duidelijk is gemaakt dat gemaakte afspraken zijn nagekomen.
Nieuwsbode  van 10 november 1998

Speelweek blijft bij jeugdrecreatie

Tijdens de algemene beschouwingen werd een amendement van het CDA in stemming gebracht met als resultaat dat de subsidie van 12000 gulden voor de speelweek niet wordt overgeheveld wordt naar de Stichting Welzijn Driebergen, maar dat deze blijft bij de Stichting Jeugdrecreatie. In het artikel verder nog wat besluiten uit deze begrotingsvergadering van de Driebergse raad.
Nieuwsbode  van 10 november 1998

Driebergen stelt besluit over senioren-zalmsnip uit

De Driebergse gemeenteraad heeft aan het eind van haar begrotingsvergadering op 5 november besloten nog geen beslissing te nemen over het al dan niet uitkeren van de zalmsnip aan bewoners van bejaarden-, verzorgings- en verpleeghuizen. In de omliggende gemeenten is de zalmsnip inmiddels wel aan deze groep uitgekeerd.
Nieuwsbode  van 10 november 1998

Brandweer leert van oefening

Het was net echt, de brand die omstreeks acht uur ’s avonds uitbrak in “de villa” op landgoed de Reehorst, achter de Vrije Hogeschool. Zes slachtoffers waren nog binnen en die moesten worden bevrijd. Een verslag van een grote brandweeroefening in Driebergen.
Nieuwsbode  van 10 november 1998

Driebergen onderzoekt woningbehoefte telefonisch

Momenteel wordt er een onderzoek uitgevoerd naar de woningbehoefte van de Driebergse bevolking. De  gemeente wil daarmee inzicht verkrijgen in de woonwensen van haar inwoners. Een aantal inwoners zal door het onderzoeksbureau Companen telefonisch worden benaderd met vragen over hun huidige woning, eventuele verhuisplannen en hun gewenste woning. De te enquêteren inwoners zijn of worden door een brief van de gemeente op de hoogte gesteld dat ze in de steekproef zitten.
Nieuwsbode van 12 november 1998

Raad vindt dat grens van inspraak is bereikt

Het verslag van Jan de Beer over de begrotingsraad spitst zich toe op de uitspraken van de fractievoorzitters over de inspraak:
De balans van de inspraakmogelijkheden lijkt zo langzamerhand door te slaan. Dat is de mening van drie fracties in de gemeenteraad. RPF/GPV, PDR en D66 stelden zich tijdens de algemene beschouwingen zeer kritisch op. “Het lijkt wel of de politiek onder curatele wordt geplaatst van de vele belangengroepen” zei Ab Berger van de RPF/GPV. En ook Kees Keijzer (PDR) wond er geen doekjes om “We moeten oppassen dat het alleen nog maar om privé- of groepsbelangen gaat” zei hij “want dan dreigen met de solidariteit de maatschappelijke idealen te verdwijnen en zijn de raadsleden loopjongens van de begroting of opportunist geworden”.
Stichtse Courant van 12 november 1998

Onderzoek naar effect stortplaatsen op milieu

De provincie Utrecht steekt 2,5 miljoen gulden in een groot onderzoek naar de gevolgen voor het milieu van 120 vroegere stortplaatsen. Die 120 zijn een selectie uit een totaal van meer dan tweehonderd afvalstorten. Op tien plaatsen in de provincie wordt onderzocht of lichte verontreiniging langs natuurlijke weg kan worden afgebroken. Hans Westervoorde gaat in dit artikel hierop verder in.
Utrechts Nieuwsblad  van 14 november 1998

Boren in de bult van Bornia

In dit artikel wordt ingegaan op een van de 120 afvalstortplaatsen die de provincie Utrecht interessant acht om in de gaten te houden omdat vlak bij deze stort het waterwingebied van het waterleidingbedrijf Midden Nederland begint. Volgens K, van Rooijen van de provincie ziet het ernaar uit dat in Bornia het risico van uitspoeling van de vervuiling via het grondwater klein is. 
Utrechts Nieuwsblad  van 14 november 1998

Raad wil subsidie harmonie niet afkopen

De gemeenteraad van Driebergen wil harmonie Aurora wel helpen bij het realiseren van een eigen oefenruimte, maar niet door de jaarlijkse subsidie van bijna 6000 gulden ineens af te kopen. In het artikel de argumenten van de fracties in de commissie ABZ.  De drijvende kracht achter Aurora, W. Kosterman, was tevreden over het verloop van de discussie.
Utrechts Nieuwsblad van 17 november 1998

Skatebaan bij Sportpark Hoenderdaal?

Aan het begin van de commissievergadering WEMO gaf H.P. van Sprang, eigenaar van Gimsel Natuurvoeding, een cheque van 1300 gulden aan de voorzitter van de commissie wethouder H.J. Derksen. T.g.v. het 10 jarig bestaan van Gimsel waren in de winkel actiedagen georganiseerd die 625 gulden opleverden. Dit bedrag werd door de eigenaar verdubbeld en beschikbaar gesteld voor de aan te leggen skatebaan.
Nieuwsbode van 19 november 1998

Fraai boek over Lustwarande verschijnt op cruciaal moment

Ad Bom brengt in een artikel het nieuwe boek van Hans Sleeuwenhoek onder de aandacht. “De plannen voor A12 en de HSL hebben bij veel liefhebbers van natuurgebieden grote zorgen doen ontstaan. Het komt daarom goed uit dat juist op dit cruciale moment aan het fraaie gebied tussen De Bilt en Rhenen extra aandacht wordt besteed door het verschijnen van het boek “Een prachtvol Lustoord, de Stichtse Lustwarande herontdekt”. Het boek is een uitgave van Uniepers in samenwerking met Het Utrechts Landschap.
Stichtse Courant van 19 november 1998

Burgers zijn verbaasd over uitspraken van gemeenteraad

Verschillende mensen in Driebergen hebben met verbazing kennis genomen van de opmerkingen die RPF/GPV, D66 en PDR tijdens de algemene beschouwingen hebben gemaakt over de inspraak in dit dorp. Ook hebben enkele inwoners met ingezonden brieven gereageerd op het artikel dat wij vorige week plaatsten onder de kop “Raad vindt dat grens van inspraak is bereikt”. Daarin stond onder meer dat genoemde raadsfracties vinden dat de inspraak is ‘doorgeschoten’ omdat kleine groepen hun deelbelangen bij de gemeente proberen af te dwingen.
Stichtse Courant van 19 november 1998

Den Haag beslist over lot Maarn

Het voortbestaan van de gemeente Maarn ligt in handen van de ministers. Als de wensen t.a.v. de ontwikkeling van de HSL-Oost en de verbreding van de A12 worden genegeerd, betekent dat de doodsteek voor de kleine Heuvelruggemeente, volgens burgemeester M. Burgman. Vanavond presenteert de gemeente een ontwikkelingsvisie voor het toekomstige Maarn. In het artikel een beknopte weergave van de structuurvisie van de gemeente.
Utrechts Nieuwsblad van 19 november 1998

Driebergen krijgt ‘beweegplek’ bij sporthal

Nog geen jaar geleden ontstond hevig tumult rond het plan voor een hangplek (JOP) aan de Hoendersteeg. Een alternatief plan is intussen in alle harmonie door de betrokkenen aanvaard. Het wordt geen hangplek, maar een tienerspeelplek. En die komt niet een eind voorbij de sporthal, maar vlak ervoor. In het artikel een gesprek met Hans Blankenstein van sporthal Hoenderdaal: eerst een verontrust inspreker en nu een drager van het nieuwe plan.
Utrechts Nieuwsblad van 19 november 1998

Vrijwilligheid boer belangrijk voor slagen van natuurproject

Het is van groot belang dat boeren vrijwillig aan het project Langbroekerwetering meewerken. Dat is van groot belang voor het welslagen van het plan, stelt het college van Wijk bij Duurstede. Eén van de belangrijkste doelen van het project is het behoud van het bijzondere karakter van het Langbroekerweteringgebied dat een schakel vormt tussen de Utrechtse Heuvelrug en het Kromme Rijngebied.
Utrechts Nieuwsblad van 21 november 1998

Medailles voor brandweerlieden

Zestien Driebergse brandweermannen kregen zaterdagavond de vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid. Deze onderscheiding is bedoeld als waardering voor het werk van de vrijwilligers. Loco-burgemeester  Van der Kletersteeg reikte de medailles uit op de jaarlijkse feestavond van de vrijwillige brandweer.
Utrechts Nieuwsblad van 23 november 1998

Aurora speelt geld bij elkaar

De Driebergse Harmonie Aurora maakt zich klaar voor een muzikale marathon van 24 uur. Iedere muzikant laat zich per uur sponsoren. Het geld dat op deze manier binnenkomt heeft Aurora nodig voor de bouw van haar nieuwe onderkomen aan De Woerd. Netty Krook geeft in het artikel verdere achtergronden van dit spektakel.
Nieuwsbode van 24 november 1998

In heel Driebergen 30?

D66 (K. Geveke) en PDR (O. de Jong) vroegen in de commissie RO aan wethouder Kletersteeg om voor te rekenen wat het kost om het hele dorp Driebergen m.u.v. de Hoofdstraat en de Arnhemsebovenweg tot 30-km gebied te maken.
Nieuwsbode van 24 november 1998

Vertragingen teisteren treintraject tussen Driebergen/Zeist en Utrecht

Naomi van Nuland beschrijft in het artikel de veelvuldig voorkomende vertragingen op genoemd spoortraject. Uit het artikel komt naar voren dat de irritatie van de reizigers zou kunnen worden verminderd als de reizigers op de hoogte zouden zijn van de oorzaken van de vertraging. Miscommunicatie tussen het personeel op de trein en de verkeersleiding in Utrecht zijn daar oorzaak van. Vooral de verkeersleiding moet het ontgelden.
Nieuwsbode van 24 november 1998

Bewoners uiten kritiek op plan Arnhemsebovenweg

De herinrichting van de Arnhemsebovenweg kan haast beginnen.  De herinrichting van deze belangrijke verkeersader heeft heel wat stof doen opwaaien. De inspraakmogelijkheden die geweest zijn, worden zelfs “te veel” genoemd. Toch vroegen twee burgers (mw. Siegers van het initiatiefcomité Arnhemse bovenweg en dhr. de Rooij namens de voetgangers en PPGD) weer opnieuw het woord in de commissievergadering RO omdat zij niet gelukkig zijn met het definitieve plan, zoals dat nu voorligt. Netty Krook geeft in het artikel de argumenten van de “insprekers”.
Nieuwsbode van 24 november 1998

Hulde voor brandweerlui

Loco-burgemeester van de Kletersteeg reikte afgelopen weekend 16 vrijwilligersmedailles voor openbare orde en veiligheid uit. Alfons Marlet (30 jaar), Cornelis de Vries, Mijendert Heger, Lambertus Gerestein en Bas Bras voor 25 jaar. Christianus Nap, Willy Kiltsie, Petrus van Jaarsveld voor 20 jaar; Bert van Ekeren, Lourenz Brunt, Dirk-Jan Brunt en Erik Bos 15 jaar. Ook waren er medailles voor Hendrik Reitsma, Gerardus van Leeuwen, Jacob Lassche en Robert Kokos, zonder jaarteken.
Het ministerie van binnenlandse zaken is initiatiefnemer voor toekenning van deze medaille. Je komt daarvoor in aanmerking als je gedurende 10 jaar als vrijwilliger hebt gewerkt bij een organisatie die op het gebied van openbare orde en veiligheid actief is en als je daarnaast repressieve taken op dit gebied hebt verricht.
Nieuwsbode van 24 november 1998

Abbeyfield haalt ouderen uit isolement

Alleenstaande ouderen vanaf 65 jaar die moeite hebben met het alleen zijn en daarom met leeftijdgenoten in een groep maar toch zelfstandig willen wonen, kunnen terecht in een Abbeyfieldhuis. Willem van Hoorn doet verslag van de opening, door gedeputeerde J. Kamp, van het eerste Abbeyfieldhuis in de provincie Utrecht. In Driebergen zijn aan de Klaproos, van een complex van 44 seniorenwoningen acht tot tien woningen gereserveerd voor Abbeyfieldbewoners.
Utrechts Nieuwsblad van 25 november 1998

Raad wil meebeslissen over benoemingen openbaar onderwijs

Ad Bom meldt dat in de raadscommissie Wemo het collegevoorstel over de benoeming van een nieuwe leiding van de obs Dolfijn waarbij het college van oordeel was dat de raad hier niet bij betrokken hoefde te worden en de benoeming over te laten aan het schoolteam, ouders, medezeggenschapsraad en de wethouder. De raadsleden Schravesande (PDR) en Bergmans (VVD) maakten hiertegen bezwaar: zij wensten nauw betrokken te blijven bij de benoemingen.
Stichtse Courant van 26 november 1998

Een poolbiljart ‘voor nix’

De Driebergse jeugdsoos ‘Nix’ aan de Engweg is weer een attractie rijker. Vorige week werd een fraai poolbiljart geïnstalleerd dat men voor nix gekregen heeft van de Parochiële Caritas Instelling St.Petrus Banden.
Stichtse Courant van 26 november 1998

Gemeente wapent zich tegen ‘millenniumbug’

In het hoofdartikel van de Stichtse Courant heeft Jan de Beer een interview met de automatiseringscoördinator van de gemeente, Wichert Jan Eenkhoorn, over het millennium probleem en wat de gemeente daar aan doet.
Stichtse Courant van 26 november 1998

Driebergse rockgroep organiseert opmerkelijk benefietconcert

Jan de Beer laat in het artikel bandleider Toots Bregman van de Driebergse hardrockgroep “Moonshine” aan het woord over het benefiet concert dat de band op 19 december geeft in centrum Yumbo in Bunnik. Bunnik, omdat een geschikte locatie in Driebergen niet voorhanden is: . De opbrengst van het concert komt ten goede aan de Dierenbescherming. Kaarten a 10,00 gulden zijn in de voorverkoop bij CD Artline aan de Traaij.
Stichtse Courant van 26 november 1998

Sparrendaal moet weer een huis van de gemeente worden

Anthon Keuchenius laat A. van der Kroft en W. Russel van de Stichting Vrienden van Sparrendaal aan het woord om te pleiten voor het behoud van Sparrendaal als huis van de gemeente. 
Utrechts Nieuwsblad van 28  november 1998

Sponsor van harmonie blazen in de bus

Anton Keuchenius verhaalt over de muziekmarathon van Aurora . De sponsoractie bracht 12.365 gulden op. Dit brengt het startkapitaal voor de oefenruimte op ongeveer 120.000 gulden.
Utrechts Nieuwsblad van 30 november 1998