Heuvelrugnieuws van zondag 1 mei 2005

Van Vollenhovenpark 21-22 Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.30 uur  temperatuur: 20 °C

meer foto’s van deze straat

Gras en bloem in de Amerongse Bovenpolder

AMERONGEN   Een hoogtepunt aan flora in onze omgeving vindt u in de Amerongse Bovenpolder. Grote delen van deze mooie polder dienden door de eeuwen heen als hooiland, waardoor de bijzondere stroomdalflora zich voor een groot deel heeft kunnen handhaven.

Daarom wandelen natuurgidsen van het IVN Heuvelrug en Kromme Rijn (vereniging voor natuur- en milieu-educatie) op zondag 8 mei door de hooilanden en geven aandacht aan de vele gras- en bloemsoorten.
Voordat de polder half juni weer wordt gemaaid, en het kruidenrijke hooi bij opbod aan boeren en manege-eigenaren wordt verkocht, valt er prima van de kruidenrijkdom te genieten. Uitgekeken wordt naar planten als Gele morgenster, Kleine ratelaar, Beemdkroon, en Sofiekruid.
De uiterwaarden van deze polder maken deel uit van het “Natuurontwikkelingsproject Noordoever Rijn”.

Naast de bijzondere hooilanden is aan de oostkant een 45 hectare groot kwelmoeras aangelegd. Hier verwacht men bijzondere plantensoorten die behoefte hebben aan (ijzerrijk) grondwater, zoals waterviolier en lidsteng. In dit deel van de Amerongse Bovenpolder is een wandelpad aangelegd, het zogenaamde laarzenpad, wat in het voorjaar van 2004 is opengesteld.

De wandeling start om 14.00 uur bij de parkeerplaats van Kasteel Amerongen, en duurt ongeveer twee uur. Honden worden niet toegelaten en waterdicht schoeisel is aan te bevelen. Aan het eind van de wandeling is er tegen een vrijwillige bijdrage koffie en thee verkrijgbaar en is er de mogelijkheid om wat na te praten met de gidsen. Deelname is gratis en u hoeft zich niet van te voren aan te melden. Voor meer informatie over de IVN en de diverse activiteiten surft u naar ivn-info.nl

3x eerste prijs bij ‘5 mei, 60 jaar provincie Utrecht vrij’

UTRECHT Afgelopen vrijdag maakte de provincie Utrecht de winnaars bekend van de wedstrijd ‘5 mei, 60 jaar provincie Utrecht vrij!’. Met een kunstwerk of verhaal hebben verschillende leerlingen van groep 8 op hun eigen manier laten zien hoe zij denken over oorlog, vrijheid en bevrijdingsdag.
De drie mooiste en meest originele inzendingen wonnen een tocht op het statenjacht ‘De Utrecht’.

Een speciaal samengestelde jury, met mevrouw Staal, kinderboekenschrijver de heer Terlouw, de voorzitter van Kamp Amersfoort de heer Schreuder, en de hoofdredacteur van het Utrechts Nieuwsblad de heer Kalmann, heeft alle bijzondere inzendingen beoordeeld. Dat is geen gemakkelijke opgave geweest. De drie klassen die in de prijzen vallen zijn:

 • Groep 7/8c van de OBS Voordorp uit Utrecht, dankzij een prachtig gedicht met groot schilderij gemaakt door Saimi Triemstra, Tinka van Trier en Martine Stolk.
 • Groep 8 van de Comeniusschool uit Zeist, dankzij een inzending van een tekening die de schaduwzijde en sombere kant van de oorlog verbeeldt en verbindt met de zonnige kant van vrijheid, getekend door Willem Stapel en Rutger Slijper.
 • Groep 8 van Het Visnet uit Elst, met een mooi interview over leven in vrijheid met een oorlogsgetuige, opgeschreven door Judith Clerx en Marianne Jansen.

Deze bijdragen en de andere die niet in de prijzen zijn gevallen zullen te bewonderen zijn in een bijzonder boekje dat de provincie Utrecht binnenkort uitgeeft en uitdeelt onder alle leerlingen van groep 8 van de basisscholen in de provincie.

Als je alleen al door je geloof,
Door de God waarvan je houdt,
Door de ster die je draagt
van in de zon net goud

Zo vernederd,
Zo gediscrimineerd,
En zoveel pijn moet lijden:
Hoe kun je dan nog geloven
Dat mensen je willen bevrijden?

Als je daar zit,
Verlaten in de kou
Met veel honger,
Je ziet al grauw
De Nederlandse vlag
Uit ziet gaan,
De Dom hoort slaan,
Allemaal blije mensen
Ziet staan

Overal hoort:
“We zijn vrij!” “We zijn vrij”
Hoe gelukkig
Moet je op zo’n moment zijn?

Gedicht van de kinderen van de OBS Voordorp uit Utrecht

Heuvelrugnieuws van maandag 2 mei 2005

Sperwerkamp Driebergen: centraal plantsoen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.45 uur  temperatuur: 16 °C

meer foto’s van deze straat

Nieuwe misdaadroman op Utrechtse Heuvelrug

DOORN Vandaag verschijnt bij uitgeverij Ellessy de nieuwste misdaadroman van M.P.O. Books. Deze in Doorn woonachtige thrillerauteur komt hiermee met het vervolg op het succesvolle ‘Bij verstek veroordeeld’, waarmee hij vorig jaar debuteerde. De titel van het nieuwe boek is ‘De bloedzuiger’. Het verhaal speelt zich af op en rond de Utrechtse Heuvelrug, waar de schrijver opgroeide.

SWD distantieert zich van tekst in 4-5 mei programma

Middels een ingezonden brief distantieert de directeur van de SWD zich van een stuk tekst in het programma voor de viering van 4 en 5 mei.

De bewuste passage
Het comité vindt het overigens jammer dat de Stichting Welzijn Driebergen (SWD) om ‘onduidelijke redenen’ niet in staat is geweest om op professionele wijze haar medewerking, vooral wat betreft de inbreng van de medelanders (de allochtone groeperingen) in Driebergen-Rijsenburg, te verlenen. Dit in tegenstelling tot de vorige lustrumjaren. Het comité maakt overigens een uitzondering voor de voortreffelijke inspanningen van individuele medewerkers van de SWD. Via eigen kanalen is het comité er overigens in geslaagd ook de allochtone medeburgers te betrekken bij de festiviteiten.”

De ingezonden brief
Het Comité 4 en 5 mei vergist zich …..
In de “Stichtse Courant” van vorige week werd het programma Bevrijdingsdag gepubliceerd.
Het “Comité 4 en 5 mei” had er de behoefte aan om te vermelden, dat het jammer gevonden werd dat de Stichting Welzijn Driebergen (SWD) niet in staat is geweest om onduidelijke redenen op professionele wijze haar medewerking te verlenen op een aantal terreinen.
De SWD distantieert zich nadrukkelijk van de bewoordingen en de feitelijke inhoud ervan, zoals die door het Comité worden gehanteerd, evenals de wijze waarop dit gebeurt.
Met nadruk is er op gewezen dat wij over weinig mogelijkheden beschikten. Van de vier concrete voorstellen, die door ons zijn ingediend, zijn er drie op een laat tijdstip door het comité zonder overleg afgeblazen, terwijl men al lang met de voorbereiding bezig was. Hoezo professioneel?
Eveneens verbaasd zijn wij, waar er aan de ene kant gesproken wordt over het niet in staat zijn van de SWD om op professionele wijze medewerking te verlenen en aan andere kant de inbreng van SWD-medewerkers voortreffelijk wordt genoemd. Hebben we ons werk nu wel of niet voortreffelijk gedaan?
Bij het contact vanuit onze stichting met voorzitter F. van Schaik is minstens twee maal vooraf aangegeven en benadrukt, dat de inbreng van de SWD om verschillende redenen slechts beperkt kon zijn. Die redenen zijn expliciet genoemd en geaccordeerd door diezelfde voorzitter. Hij is het ook, die de genoemde redenen in een andere positie als lid van de gemeenteraad mede heeft bewerkstelligd en deze redenen moet kunnen begrijpen en respecteren; mogelijkheden om aan allerlei overlegorganen en comité’s te deel te nemen zijn nu eenmaal vanaf 2005 drastisch beperkt.
We betreuren dus de gedane uitlating ernstig. Maar zijn toch wel blij dat de inbreng van de SWD-medewerkers het predikaat voortreffelijk krijgt. Daar doen we het toch voor?
John van Leeuwen
Directeur.

De reactie van Frits van Schaik
Bedankt voor jouw mail. Ik ben uiteraard op de hoogte van de (nieuwe) subsidieregeling voor de SWD alsmede de voorwaarden die eraan zijn verbonden. Het zou, als raadslid, niet goed zijn als ik daar niets over zou weten. In januari heb ik een gesprek met de directeur gehad. Hij wees mij op de nieuwe richtlijnen. Mijn reactie was daarmee bekend te zijn. Desalniettemin zou de SWD een brief van het comité krijgen met het verzoek voor een stukje medewerking, vooral wat betreft de connecties van de SWD met de allochtonengemeenschap.

In maart had het comité nog geen antwoord gekregen op zijn brief aan de directie van de SWD. Ik heb toen (begin april) telefonisch contact gehad met John van Leeuwen. Hij bracht mij in contact met een van de medewerkers die vijf jaar geleden namens de SWD een perfecte inbreng had. Diezelfde medewerker liet mij vrij snel daarna (schriftelijk) weten, dat hij ‘nog niets had kunnen realiseren en dat in ieder geval geen rekening moest worden gehouden met een mogelijke ondersteuning van de zijde van de SWD richting de allochtonen.’ Weer twee weken later – de tijd schreed inmiddels voort – kregen wij van de desbetreffende medewerker alsmede van een van zijn collega’s enkele contactadressen door van groepjes die iets voor de 5-mei-viering konden betekenen. Daar hebben we een keuze uit gemaakt.

Deze op zich prima initiatieven hebben niets te maken met een min of meer structurele inbreng van de zijde van de SWD voor de huidige 5-mei-viering, waar om was gevraagd. Daar gaat het nl. om. De SWD had het comité moeten laten weten dat het haar medewerking slechts kon verlenen op die en die basis (dus kosten). Dan zou op zijn beurt het comité hebben gereageerd of een en ander wel of niet acceptabel was. Het comité heeft niets vernomen; geen onderbouwd voorstel, voorzien van een kostenplaatje.

Het comité beschikt over een redelijk budget. In beginsel zou over alles te praten zijn geweest. John van Leeuwen, of wie dan ook, moet de zaak niet omdraaien. In de visie van het comité heeft de SWD-top het er gewoon bij laten zitten. Het comité betreurt dit.

Frits van Schaik,
namens het Comité 4 en 5 mei Driebergen-Rijsenburg.

John van Leeuwen reageert op Frits van Schaik
Nog steeds vergist het Comité 4 en 5 mei zich….
Uit de reactie van de heer Frits van Schaik moge blijken, wat er feitelijk gebeurd is.
Het Comité vraagt iets aan de SWD……. Het Comité verwacht iets van de SWD…….  Het Comité zegt, dat de SWD iets moet…….De SWD zegt: wat u allemaal van ons verwacht kunnen we niet waarmaken…… Het Comité krijgt zijn zin niet en gaat dan de SWD publiekelijk aan de schandpaal nagelen (op een plaats waar dat eigenlijk niet hoort)………..
Omdraaien? Wie draait eigenlijk de zaak om?
Onze mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot onze inbreng bij de 4 en 5 meiviering zijn open en eerlijk aangegeven. De heer Frits van Schaik wist en kon verwachten, dat er van de SWD geen min of meer structurele inbreng verlangd kon worden. Hij was er meermalen voor gewaarschuwd. Dat het Comité zijn zin niet krijgt is jammer, maar het Comité is echt niet de baas over de SWD!
Toch nog steeds blij en trots dat de betreffende SWD-medewerkers volgens het Comité hun werk voortreffelijk gedaan hebben. De “top” (lees: de directeur) heeft het er weliswaar bij laten zitten,  zijn medewerkers hebben  echter gelukkig hun werk voortreffelijk gedaan. Waar vind je dat tegenwoordig nog?

John van Leeuwen, directeur.

Installatie nieuwe pastoor Heuvelrug-Zeist

HEUVELRUG   De katholieke parochies van de Utrechtse Heuvelrug en Zeist heten hun nieuwe pastoor, drs. Herman Woorts (41), welkom tijdens een feestelijke Eucharistieviering op zaterdag 7 mei.

De viering begint om 19.00 uur in de Sint Petrus’ banden-kerk aan het Kerkplein in Driebergen-Rijsenburg. Pastoor Woorts gaat in deze viering voor samen met de deken van Utrecht en zijn collega’s van het pastoraal team Heuvelrug-Zeist. Voor de kinderen is er een aangepaste kindernevendienst.
De nieuwe pastoor is per 1 april door de aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Simonis, benoemd. Pastoor Woorts was eerder werkzaam in parochies in Doetinchem, Raalte en Noordoost-Salland. Binnen het pastoraal team van de regio Heuvelrug-Zeist krijgt pastoor Woorts liturgie als taakveld.

De regio Heuvelrug omvat de parochies van Austerlitz, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum, Maarn, Scherpenzeel en Woudenberg. Het parochieverband Zeist (Emmausparochie) werkt met de regio samen.

Speelmateriaal voor kinderboerderij

DRIEBERGEN Vorige week werd de kinderboerderij verrast met speelmateriaal dat de inmiddels opgeheven Speel-o-theek voor de kinderboerderij had aangeschaft uit de opbrengst van de verkoop van haar inboedel.


Stichting haalt werkloze achter de vitrage vandaan

DOORN  De Barneveldse stichting Innovatief en Welzijn heeft sinds een half jaar een werkplaats op landgoed Beukenrode in Doorn waar langdurig werklozen een opstap maken naar betaalde arbeid.
Utrechts Nieuwsblad 2-5-2005

Rustige luilak in Leersum

LEERSUM  Luilakkennacht in Leersum, de nacht voor Koninginnedag, is vrij rustig verlopen. Zoals altijd werd er wel flink lawaai gemaakt, maar veel vernielingen waren er niet.
Utrechts Nieuwsblad 2-5-2005

Heuvelrugnieuws van dinsdag 3 mei 2005

Horstlaan Driebergen: vanaf Arnhemsebovenweg
foto: © Renk Knol
tijd: 9.30 uur  temperatuur: 14 °C

meer foto’s van deze straat

Gemeenten wijzen burgerpeiling van de hand

HEUVELRUG De gemeenten Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen hebben het voorstel om tegelijk met het referendum over de Europese grondwet een peiling over herindeling te houden, afgewezen. In een persbericht reageert het Comité Herindeling Nee! op de afwijzing van haar initiatief.    

Het comité is teleurgesteld in deze uitslag. Volgens voorzitter Linda de Mooij heeft de politiek in de herindelingsprocedure grote steken laten vallen: “Al bij de behandeling van het herindelingsvoorstel in de Provinciale Staten gaven verschillende politici toe dat de bevolking niet behoorlijk gehoord is. Ons voorstel was een sterk en positief aanbod om dit definitief in orde te maken.”

De motivaties voor de afwijzingen verschilden per gemeente sterk. Amerongen nam het voorstel van Comité Herindeling Nee! slechts voor kennisgeving aan, terwijl Maarn vond dat de bevolking alle gelegenheid had gehad zich via de gemeenteraadsverkiezingen uit te spreken. Bovendien was de bevolking van Maarn in meerderheid voor herindeling, zo gaf gemeente Maarn richting Comité aan.  Linda de Mooij: “Dat is echt te gek voor woorden. Verkiezingen gaan over een groot aantal onderwerpen. Dat iemand op een partij stemt die voor herindeling is, wil niet zeggen dat die kiezer het ook op dat ene punt met die partij eens is. In Maarn is het des te schrijnender, want daar zijn alle zittende partijen voor herindeling. Maarnse kiezers hadden dus geen alternatief! Afgelopen najaar ontdekten wij dat er onder de bevolking in Maarn juist grote weerstand tegen MALDD bestaat. Die mening moet volgens de gemeenteraad blijkbaar gesmoord worden. De houding van de meerderheid in de gemeenteraad in Driebergen-Rijsenburg is al net zo, terwijl Doorn de peiling zonder meer afwees.”

De Mooij: “Leersum zag zich in de moeilijke positie geplaatst op zich sympathie voor het voorstel te hebben, maar de eenheid binnen de Heuvelrug te willen bewaren. Ook Leersum heeft daarom afstand van het voorstel gedaan, wat wij op zich wel begrijpen; Leersum heeft als enige gemeente geluisterd naar de eigen bevolking en dus tegen herindeling MALDD gestemd – een peiling in combinatie met het referendum over de Europese grondwet helpt Leersum niet meer.”
Dat het voorstel door alle gemeenten is afgewezen, kan volgens De Mooij geweten worden aan de Raadscommissie Herindeling Heuvelrug, die op voorhand een negatieve aanbeveling aan de gemeenteraden afgaf. “De reactie van mevrouw Paques die namens Groenlinks in die commissievergadering zat, is typerend”, vindt de voorzitter van het comité. “Zij huiverde al bij het idee dat de bevolking in grote getalen tegen herindeling zou stemmen. Van een politica zou meer doortastendheid en democratisch besef verwacht mogen worden.”
“Als comité zijn wij van mening dat het voor een peiling onder de bevolking niet alleen nog niet te laat is, maar dat deze ook noodzakelijk is. Noodzakelijk, omdat het beleidskader van het kabinet dit voorschrijft én omdat de provincie altijd heeft benadrukt dat draagvlak onder de bevolking een doorslaggevend criterium is. Wat wij als comité proberen te bereiken, is niets anders dan het rechtzetten van fouten die door de lokale politiek en provincie gemaakt zijn.”
Volgens Comité Herindeling Nee! is het nog steeds niet te laat voor een peiling. Linda de Mooij: “Die peiling moet door de politiek zelf gedaan worden, zodat ze wel naar de uitslag móeten luisteren. Dat zijn ze aan zichzelf verplicht. De Tweede Kamer – en later de Eerste Kamer – moet nog over MALDD beslissen. Een bevolkingsonderzoek moet daarom vooral gezien worden als een raadgevende peiling. Een hoorzitting zoals de Tweede Kamer die op 30 mei van plan is te houden, is beslist onvoldoende. Ze zijn nota bene van plan de hoorzitting op een maandagmiddag te organiseren, waarschijnlijk van 14.00 uur tot 16.00 uur. Dan komt natuurlijk niemand, en de ingeruimde tijd is eigenaardig kort! Desondanks willen we iedereen oproepen die dag naar de zitting te komen, en de landelijke politici te laten merken dat we het niet eens zijn met de gang van zaken en daar ook hele sterke argumenten voor hebben. Als Comité zijn we ook van plan die dag stevig van ons te laten horen. Via onze website www.comiteherindelingnee.nl  houden we iedereen op de hoogte!”

Driebergen naar politiedistrict Heuvelrug

DRIEBERGEN   Gelijk met de herindeling op 1 januari 2006, zal het grondgebied van de dan voormalige gemeente Driebergen gevoegd worden bij het politiedistrict Heuvelrug. Het district bestaat dan uit de gemeenten Veenendaal, Rhenen, Wijk bij Duurstede en Heuvelrug.
Utrechts Nieuwsblad 3-5-2005

Piet Felix gaat op 5 mei opnieuw naar Wageningen

DRIEBERGEN Netty Krook heeft een interview met Piet Felix (85) die dit jaar weer naar de herdenking in Wageningen gaat.
Nieuwsbode 3-5-2005

Lessen in levenskunst

DRIEBERGEN Van de hand van Laura Reedijk-Boersma (73) is een nieuw boekje verschenen onder de titel ‘Gewoon genieten’. Marga Wieringa praat met haar.
Nieuwsbode 3-5-2005

Maarn-Maarsbergen in actie voor luidklok

MAARN In de hal van De Twee Marken is de hele maand mei de luidklok te zien die een plaats gaat krijgen de grens van het katholieke kerkhof en de algemene begraafplaats. De in 1963 gegoten klok is afkomstig uit een afgebroken katholieke kerk uit Sint Michielsgestel. De kosten van het hele project bedragen 30.000 euro waar nu de helft van binnen is.
Nieuwsbode 3-5-2005

Koolmees vliegt op eigen spiegelbeeld af

DRIEBERGEN Bij een hoekhuis aan de Valkenkamp zit in een berk een koolmees die continu tegen zijn spiegelbeeld in de ramen van de woning vliegt. De bewoner is nu al maanden bezig om gedaan te krijgen dat de eigenaar van de boom (de gemeente) iets onderneemt, maar dat is niet zo eenvoudig.
Nieuwsbode 3-5-2005

Stichting Terra Terra bij notaris ondertekend

DRIEBERGEN De stichting voor het project Rode Aarde met de naam ‘Terra Terra’ van de Driebergse kunstenaar Ziko werd bij de notaris een feit. Het is een stap in een prestigieus kunstproject waaraan hij momenteel werkt.
Nieuwsbode 3-5-2005

An en Piet Kraan 50 jaar getrouwd

DOORN Piet Kraan en Ans Biesheuvel waren beide 25 jaar oud toen ze 50 jaar geleden in Almkerk in het huwelijk traden. Burgemeester Reeringh kwam hen feliciteren.
Nieuwsbode 3-5-2005

Bloemen voor ANBO-leden

DRIEBERGEN De Anbo nam tijdens de onlangs gehouden afdelingsvergadering afscheid van de bestuursleden Henna Stegeman en Henk Achterberg.
Nieuwsbode 3-5-2005

Heuvelrugnieuws van woensdag 4 mei 2005

Catharijnestraat Driebergen: vanaf Heetveld richting Bosstraat
foto: © Renk Knol
tijd: 9.30 uur  temperatuur: 14 °C

meer foto’s van deze straat

Ontdekboek Utrechtse Heuvelrug, toen en doen

DRIEBERGEN  Vanochtend werd het eerste exemplaar van het Ontdekboek Utrechtse Heuvelrug, toen en doen aangeboden aan de voorzitter van de stuurgroep herindeling Heuvelrug, de heer Ouwerkerk.

Het Ontdekboek Utrechtse Heuvelrug toen en doen is een verrassend boek vol verhalen over cultuur en natuur op de Heuvelrug, doedingen, hoofdbrekers, experimentjes , weetjes, bezoektips en heel veel leuke plaatjes. Hoe komt de Heuvelrug aan zijn naam? Wat is een sterrenbos? Waarom staat er een piramide in Austerlitz? Hoe hoog is de kerktoren van Rhenen? Waarom is er een tabaksmuseum in Amerongen? Heeft er echt een keizer in Doorn gewoond?

Het Ontdekboek Utrechtse Heuvelrug is voor kinderen van 8 –13 jaar. Met het boek ontdekken zij wat er op de Heuvelrug te beleven valt. En ze kunnen een windgong maken, rozijnen laten dansen en het weer voorspellen. Goed voor uren lees-, knutsel en speelplezier, op school of tijdens de vakantie!

Het boek is een product van een breed samenwerkingsverband dat tot doel heeft de rijkdom van dit gebied voor iedereen beleefbaar te maken.
Het Ontdekboek Utrechtse Heuvelrug is verkrijgbaar bij musea, boekhandels, vvv’s en openbare bibliotheken op de Heuvelrug. Het kost € 5,95.

Het Ontdekboek Utrechtse Heuvelrug, toen en doen is gemaakt door het Erfgoedhuis Utrecht met de vele samenwerkingspartners (w.o. musea, bibliotheken, historische verenigingen en vvv’s, het Utrecht Archief, het Utrechts Landschap en Nationaal Park De Utrechtse Heuvelrug), en is mogelijk gemaakt met subsidie van Provincie Utrecht, Ministerie van OCW, K.F. Hein Fonds, Stichting VSB Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds


Kamercommissie komt naar Heuvelrug

HEUVELRUG Een afvaardiging van de vaste kamercommissie voor binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties brengt op maandag 23 mei een werkbezoek aan de gemeente Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen. In de middag wordt een openbare hoorzitting gehouden over de voorgenomen herindeling.

Spreektijd wordt toegekend aan de besturen, en desgewenst de raden, van de gemeenten die belanghebbende zijn bij de herindeling en aan organisaties en groepen. Ieder die tijdens de hoorzitting op maandag 23 mei wil inspreken, kan dit tot uiterlijk 17 mei melden bij de Vaste commissie voor Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, drs. F.M.J. Hendrickx, Postbus 20018, 2500 EA Den Haag.

‘Nieuwe weg door Langbroekerwetering’

LEERSUM   De Kamer van Koophandel Utrecht wil een nieuwe weg tussen Leersum en Wijk bij Duurstede aanleggen. De meningen over dit plan lopen uiteen van ‘faliekant tegen’ tot ‘goede optie’.
Utrechts Nieuwsblad 4-5-2005

Dodenherdenking 2005

DRIEBERGEN Na een korte toespraak van burgemeester Bloemen werd er twee minuten stilte in acht genomen bij het monument in het Wildbaanpark. Daarvoor was er een herdenkingsdienst in Sint Petrus’Banden gehouden.
Bij Beverweert kwamen zo’n tachtig mensen bijeen bij de gedenksteen voor de Franse piloot Regis DeLeuze die daar op 25 februari 1945 met zijn vliegtuig neerstortte.


Heuvelrugnieuws van donderdag 5 mei 2005

Bosbeemd Driebergen: richting Buntlaan
foto: © Robert Zwart
tijd: 9.30 uur  temperatuur: 11 °C

meer foto’s van deze straat

Bevrijdingsdag 2005

DRIEBERGEN  Estafettelopers (zie foto) brachten vanochtend de bevrijdingsfakkel vanuit Wageningen naar Driebergen waar de fakkel door burgemeester Bloemen in ontvangst werd genomen en die daarmee het officiële startsein gaf voor de bevrijdingsdagfestiviteiten.

Tientallen mensen hebben meer dan een uur staan wachten op de tocht van oude legervoertuigen van  Keep Them Rolling. Op de foto de mensen die stonden te koukleumen op de hoek Oranjestraat-Hoofdstraat. De volhouders onder hen hebben de optocht uiteindelijk wel gezien.

Heuvelrugnieuws van vrijdag 6 mei 2005

Timmerijgang Driebergen: richting Traaij
foto: © Robert Zwart
tijd: 9.55 uur  temperatuur: 11 °C

meer foto’s van deze straat

Wijziging management Kasteel Amerongen

AMERONGEN  Op 14 april werd door de gedeputeerde voor Cultuur van de Provincie Utrecht , de heer J.G.P. van Bergen , op feestelijke wijze het startsein gegeven voor de grootschalige restauratie van de collectie van Kasteel Amerongen.

Deze restauratie werd mogelijk op grond van een aanzienlijke door de provincie Utrecht beschikbaar gestelde subsidie.Op dezelfde dag vond tevens de oplevering plaats van deelrestauratiewerkzaamheden van gebouwen in het kader van de zogenaamde Kanjer II. Hiertoe behoorden o.a. de restauratie van het Poortgebouw en een deel van de kasteelmuren.

De bouwketen blijven op het terrein staan omdat doorgegaan kan worden met de restauratie in het kader van Kanjer III. De aanvraag in het kader van Kanjer III werd eind 2004 door de Rijksoverheid gehonoreerd. Er wordt op korte termijn gestart met het herstel van nog niet gerestaureerde kasteelmuren. Ook in het kasteel zelf wordt een aanvang met de restauratiewerkzaamheden gemaakt.
Omdat in het kasteel zelf noodvoorzieningen zijn aangebracht is het mogelijk, – zij het op bescheiden schaal-, weer publiek te ontvangen.
Onder de titel “Wegens restauratie geopend,” kan het publiek zich op de hoogte stellen van de manier waarop wordt gerestaureerd en over de voortgang daarvan.

De toekenning van Kanjer III is verheugend maar legt tevens een zware taak op de schouders van het bestuur. De eigen financiële bijdrage die door Kasteel Amerongen in dit verband moet worden geleverd bedraagt ruim 30%. Het bijeenbrengen van deze gelden zal aanzienlijke inspanning vergen.

Daarvoor is maatwerk nodig. Dit geldt niet alleen op het gebied van sponsorwerving ten behoeve van het eigen aandeel in de Kanjeroperaties, maar ook met betrekking tot realisering van het reeds opgestelde toekomstplan en ondernemersplan.
Per 1 mei zijn voor deze doeleinden dan ook twee projectleiders in deeltijd aangetrokken. De huidige directeur mr. D.van Beekhoff zal, onder dankzegging van het bestuur, zijn in deeltijd uitgevoerde werkzaamheden voor Amerongen per 1 mei 2005 beëindigen. Zijn andere deelfunctie – voor Huis Doorn – wordt normaal voortgezet.

Het bestuur van Kasteel Amerongen heeft drs.L. Roggeveen per 1 mei 2005 als eindverantwoordelijke voor het vervolgproces aangesteld. Hij zal zich tevens in het bijzonder richten op sponsorwerving. Dr.ir. E.H. Limborgh zal zich met de procesbewaking belasten en de belangrijke contacten onderhouden. De zorg voor restauratie van de collectie blijft in handen van de conservator van Kasteel Amerongen, drs N.van der Woude. De heer Roggeveen was enkele jaren directeur van de Stichting Hermitage aan de Amstel . Hij was in dat verband o.a. verantwoordelijk voor sponsorwerving. De heer Limborgh heeft ruime managementervaring opgedaan in leidinggevende functies zowel bij gemeentelijke overheden als op provinciaal niveau.

Loket geeft jongeren hulp en advies over carrière

HEUVELRUG   Negen gemeenten op de Heuvelrug en het Centrum Werk & Inkomen (CWI) leveren een gezamenlijke inspanning om te zorgen dat schoolverlaters en te laag gediplomeerden niet tussen wal en schip raken: het jongerenloket.
Nieuwsbode 6-5-2005

Restaurant Groenland

DRIEBERGEN   In de rubriek “uit eten” staat vandaag Restaurant Groenland in Driebergen centraal. De slotconclusie luidt: “De hoogdravende omschrijvingen op de menukaart worden niet helemaal waargemaakt. Maar het eten ziet er mooi uit, het smaakt niet verkeerd en de sfeer is prima.”
Volkskrant 6-5-2005

Bibliotheek naar tijdelijke locatie verhuisd

LEERSUM De openbare Bibliotheek Leersum verhuist in mei naar een nieuwe, tijdelijke, locatie aan de Rijksstraatweg 112. Het gaat om het pand, waar voorheen de verlichtingszaak van Marion van Ee gevestigd was.

Het pand aan de Hoflaan wordt gesloopt en vervangen door het nieuwe multifunctionele centrum De Binder. Daar zal, naast een sport- en theaterzaal ook een geheel vernieuwde bibliotheek komen.Vrijdagavond was de laatste uitleenavond.
Doornse Krant 6-5-2005

Poli viert tienjarig bestaan

DOORN De stemming in de Doornse buitenpolikliniek was vorige week donderdagmiddag wel heel anders dan ongeveer anderhalf jaar geleden. In december 2003 overheersten de zorgelijke gezichten en kregen de medewerkers van hun directie een spreekverbod opgelegd.

Nu, op 28 april 2005, schalde de lach door de buitenpolikliniek en waren en hapjes en drankjes voor diezelfde medewerkers en voor de genodigden. Er was dan ook wel iets te vieren: Op 1 april 2005 was het precies tien jaar geleden dat de buitenpolikliniek werd opgericht. Daar werd nu even bij stilgestaan.
Doornse Krant 6-5-2005

Lintjesregen treft vrijwilligers

LEERSUM De raadszaal was vrijdagmorgen afgeladen voor de jaarlijkse lintjesregen. Vier Leersumse burgers: de heren M.J. van Heest, J. Legemaat, G.J.S. Meijer en mevrouw A. de Ridder-Feller werden Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ir. J. van den Heuvel werd Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Doornse Krant 6-5-2005

Onderscheidingen

MAARN In Maarn decoreerde burgemeester Bloemen de heren W.B Arendsen, W.J. Reinders. R.J. van Doveren en A.J. Werkhoven. Zij werden Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Doornse Krant 6-5-2005

Mevrouw J.W. van Ginkel-Veenendaal onderscheiden

DOORN Burgemeester Reeringh reiktwe één koninklijke onderscheiding uit. Mw J.W. van Ginkel werd Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Doornse Krant 6-5-2005

Lintjesregen valt over Amerongen

AMERONGEN In Amerongen spelde burgemeester Haitsma het lintje van Lid van de Orde van Oranje Nassau op bij de heer en mevrouw Van Ginkel en bij de heer H.O. de Roode. Dr. A.J.H. Thiadens werd Officier in de Orde van Oranje Nassau.
Doornse Krant 6-5-2005

Vijftig jaar samen

DOORN Het echtpaar Kraan-Biesheuvel vierde vorige week haar vijftig-jarig huwelijksfeest.
Doornse Krant 6-5-2005

Jongerendebat over alcohol en drugs

LEERSUM De stichting Jongeren Platform Leersum organiseerde dinsdag een jongerendebat over het gebruik van drugs en alcohol. Er kwamen vooral 12 tot 15-jarigen op af.
Doornse Krant 6-5-2005

Heuvelrugnieuws van zaterdag 7 mei 2005

Marterkamp Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 7.55 uur  temperatuur: 9 °C

meer foto’s van deze straat

Aangenaam: Contacten voor Senioren

HEUVELRUG  De Stichting Omnium in Zeist, de Doornse Welzijns Stichting, de Stichting Welzijnszorg Maarn/Maarsbergen en de Stichting Welzijn Driebergen hebben het initiatief genomen om een contactblad voor senioren uit te geven. De tweede uitgave is al weer verschenen.

Alom zijn er positieve reacties over dit initiatief. De Protestants Christelijke Ouderen Bond en de Algemene Nederlandse Bond van Ouderen in Driebergen hebben zich bereid verklaard het contactblad met de maandbrief aan hun leden te verspreiden. Het blad kan ook op verzoek worden toegezonden. Op dit moment is de redactie bezig met de voorbereiding van de derde uitgave. Indien men een gratis contactadvertentie wil plaatsen dient men deze voor 15 augustus op te geven.

Veel senioren willen graag activiteiten ontplooien en contacten leggen. Het is echter niet altijd mogelijk iemand te vinden die dezelfde belangstelling heeft. Het blad is bestemd voor inwoners van genoemde gemeenten; er kunnen door senioren gratis oproepen in worden geplaatst.
Wilt u het blad toegestuurd krijgen of advertenties opgeven dan kunt u terecht bij de Seniorenservicelijn dhr.J.Zikking tel.0343-523007 (tussen 9.00-10.00 uur) of langs komen bij het kantoor in het gebouw “De Vijver” Vijverlaan 10, 3971 HK Driebergen/Rijsenburg

Weer bezwaar tegen bouw voor jongeren

LEERSUM   Door bezwaren van omwonenden loopt de bouw van veertien appartementen aan de Kon Wilhlminalaan in Leersum weer vertraging op. De bouw is al enkele jaren uitgesteld.
Utrechts Nieuwsblad 7-5-2005

Heuvelrugnieuws van zondag 8 mei 2005

Van Berckstraat 18-24 Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 9.50 uur  temperatuur: 8 °C

meer foto’s van deze straat

Dialezing Stichtse Lustwarande

DRIEBERGEN Woensdag 11 mei, 20 uur, is er een dialezing in de bibliotheek Driebergen over de Stichtse Lustwarande. Namens het Utrechts Landschap vertelt het echtpaar Haan over de talrijke buitenplaatsen gelegen langs de oude verbindingsweg van De Bilt naar Amerongen. De toegang is gratis. Tevens is er een expositie van oude foto’s van gebouwen en landschappen in Driebergen uit de periode 1900-1940.

Heuvelrugnieuws van maandag 9 mei 2005

Van Heemstrastraat Driebergen: richting Traaij vanaf Zonstraat
foto: © Renk Knol
tijd: 10:25 uur    temperatuur: 10 °C

meer foto’s van deze straat

‘Mijn slechtste Fietspad’

DRIEBERGEN  Op dinsdag 10 mei opent de Fietsersbond het meldpunt voor slechte fietspaden in Nederland. Via de website http://www.fietsersbond.nl/ meldpunt kan iedereen slechte fietspaden aangeven.

De Fietsersbond zorgt dat de melding wordt doorgestuurd naar de betrokken gemeente.
In Driebergen zal de lokale afdeling de gemeente geregeld vragen om de gemelde knelpunten op te lossen. De actie ‘Mijn slechtste Fietspad’ wordt gevoerd in het kader van het 30-jarig bestaan van de Fietsersbond. “Hoewel er in die jaren heel veel bereikt is voor fietsers, kan het altijd beter”, aldus Jaap Jelle Feenstra, voorzitter van de Fietsersbond.

Bij slechte fietspaden gaat het om een slechte verharding, een onlogisch verkeersontwerp of het ontbreken van een deel van het fietspad. De slechte toestand van het wegdek is een bron van verkeersonveiligheid. Het aantal fietsers dat jaarlijks een ongeval krijgt ten gevolge van hobbels, scheuren en kuilen op het fietspad wordt geschat op 20.000.

Dit zijn voor een groot deel lichte ongevallen, maar ook zwaardere ongevallen komen voor. Slechte verharding kan ook indirect tot ongevallen leiden: doordat fietsers hun aandacht teveel op het wegdek moeten richten, letten ze te weinig op het overige verkeer, waardoor ze bij aanrijdingen betrokken kunnen raken.

Slechte verharding zorgt voor energieverlies, discomfort, vermoeidheid en soms gezondheidsklachten. Fietsers met bijvoorbeeld rug- en andere gewrichtsklachten kunnen extra last krijgen op hobbelende fietspaden. Volgens de sportarts Kor van Hulten kunnen de trillingen zelfs tot een fietsers-RSI leiden. De helft van de fietspaden in Nederland is betegeld, wat veel onderhoud vergt. Als die tegelpaden worden vervangen door asfalt, wordt het comfort enorm verbeterd en is veel minder onderhoud noodzakelijk.

Juffrouw Els verlaat ’t Valkenest na 11 jaar trouwe dienst

DRIEBERGEN   Op 29 april nam juffrouw Els Kooy afscheid van de peuters van het Valkenest. Sinds 1994 ondersteunde zij, als hulpmoeder, leidster Mirjam Thomas in de opvang van 14 peuters.

Elf jaar lang was zij twee dagdelen per week een vertrouwd gezicht voor de groep kinderen. De peuters en hun ouders namen op de 29ste april uitgebreid afscheid van hun juf.

Met ingang van het nieuwe schooljaar wordt de particuliere peuterspeelzaal het Valkenest overgenomen door de Stichting Kinderopvang Driebergen Doorn. Deze stichting werkt alleen met gediplomeerde leidsters. Voor de vrijwilligsters/hulpmoeders van het Valkenest, Els Kooy en Thea van Drie, is er dan ook, helaas, geen werkplek meer. Daarom heeft Els gekozen om een andere werkrichting te kiezen. Eind mei start zij in de thuiszorg bij Vitras. Alle betrokkenen bij ’t Valkenest wensen Els veel succes toe!


Heuvelrugnieuws van dinsdag 10 mei 2005

Koninging Julianalaan Driebergen
foto: © Anthon Keuchenius
tijd: 9:20 uur      temperatuur: 10 °C

meer foto’s van deze straat

Heuvelrug Wonen en gemeente tekenen intentieovereenkomst

DRIEBERGEN  Vanochtend vond op het gemeentekantoor van Driebergen de ondertekening plaats van een intentieovereenkomst tussen de gemeente en de woningcorporatie Heuvelrug Wonen.

Daarmee wordt een start gegeven aan het instellen van een groot aantal onderzoeken voor zowel de realiseringskansen voor het woningbouwprogramma aan de Lange Dreef als de bouw van een aantal appartementen aan de kopgevels van de bestaande appartementen aan de Lange Dreef.

De gemeente wil op de locatie Lange Dreef een woningbouwlocatie ontwikkelen van maximaal 250 woningen. Door de gemeenteraad is als eis gesteld, dat circa 25% van dit aantal woningen bestemd moet worden voor de sociale huur. Dit is een zware opgave, zeker gezien de hoge grondkosten die tegenwoordig betaald moeten worden om woningbouwprogramma’s voor dit doel te kunnen realiseren.

Heuvelrug Wonen is bereid om onder voorwaarden de invulling van het sociale deel van het woningbouwprogramma voor haar rekening te nemen. De ontwikkeling van een dergelijk woningbouwprogramma brengt risico’s met zich mee. Onderzocht moet worden of de gemeente en de woningcorporatie in staat zijn om deze woningbouwlocatie gezamenlijk te kunnen ontwikkelen en – om de risico’s te spreiden – welke andere partijen eventueel in de ontwikkeling betrokken kunnen worden.

De woningcorporatie wil dit jaar starten met de renovatie van de appartementen aan de Lange Dreef. Ook dit brengt hoge kosten met zich mee en een deel daarvan zou betaald kunnen worden uit de opbrengsten van de bouw van een aantal nieuwe appartementen aan de kopgevels van de bestaande bebouwing langs de Lange Dreef. Voor de realisering van dit plan ontbreekt echter de nodige ruimte. Door uitwisseling van gronden is het mogelijk om de benodigde ruimte te creëren en daar is samenwerking voor nodig.

Kortom de gemeente heeft belang bij de sociale invulling van het te realiseren woningbouwprogramma op de locatie Lange Dreef, een goede kwalitatieve afronding van dit deel van de Wildbaan en de realisering van een inbreidingslocatie en de belangen van de woningcorporatie lopen hier parallel mee. Een gezamenlijk belang, visie en doelstelling vormen voldoende redenen om te onderzoeken of er een basis kan worden gevonden om deze projecten te combineren en gezamenlijk uit te werken.

Zonnehuis Doorn vervult ‘verborgen verlangens’

DOORN   Jan Roelofs, lid van de raad van bestuur van Het Zonnehuis gaf onlangs het startschot voor het project ‘Verborgen Verlangens’. De eerste wens werd al direct vervuld: de wens van Jan Nieland (73) om zijn schilderijen te mogen exposeren in de recreatiezaal van Het Zonnehuis.
Nieuwsbode 10-5-2005

Duitsland centraal tijdens de Weken van het Reisboek

DRIEBERGEN  Onder het motto “Een land bezoeken doe je met boeken” houdt de Stichting CPNB van woensdag 11 tot en met woensdag 25 mei de Weken van het Reisboek.
Daarin staan de boeken uit één land centraal, dit jaar Duitsland. In de Bibliotheek Driebergen is een boekentafel ingericht met informatie over ons fascinerende buurland vol cultuur, geschiedenis, dynamische steden en grootse natuur. Wie Duitsland beter wil leren kennen, hoeft dus niet direct af te reizen.

Adviescommissie tikt Provinciale Staten op de vingers

HEUVELRUG   Comité Herindeling Nee! is door de Adviescommissie Algemene wet Bestuur van de provincie Utrecht in het gelijk gesteld. Het comité diende in januari een bezwaar in tegen het besluit van Provinciale Staten, het burgerinitiatiefvoorstel van het comité niet geldig te verklaren.

Met het voorstel wilde Comité Herindeling Nee! dat er eindelijk een representatief, onafhankelijk onderzoek zou komen naar de mening van de bevolking over de voorgenomen fusie van de gemeenten Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen-Rijsenburg (MALDD). Uit een nu boven water gekomen advies blijkt dat het burgerinitiatiefvoorstel ten onrechte op drie punten niet geldig werd verklaard.

Deze uitslag komt voor comitévoorzitter Linda de Mooij niet als een verrassing. “We waren vorig jaar nogal verbaasd dat de Statengriffie aan Provinciale Staten adviseerde ons voorstel niet geldig te verklaren. De motivatie van de Statengriffie was erg gezocht. In de verordening van burgeriniatieven staat bijvoorbeeld dat een voorstel niet een vraag over het beleid mag inhouden. In ons voorstel staat helemaal geen vraag over het beleid!”

Wat het comité verbijsterde, was dat het advies van de Statengriffie vervolgens bijna unaniem door Provinciale Staten werd overgenomen. Alleen de SP kwam tot een andere conclusie. Linda de Mooij: “De overige partijen liepen als makke schapen achter het uiterst discutabele advies van de Griffie aan. Ons voorstel werd overigens wel behandeld, maar in werkelijkheid werd het afgeserveerd. Door het niet geldig verklaren, voelde men zich duidelijk niet genoodzaakt ons voorstel echt serieus te bekijken. Duizenden mensen vroegen om een burgeronderzoek; dat is er niet van gekomen.”

Het advies van de commissie bevestigt dat het burgerinitiatiefvoorstel inderdaad geen vraag over het beleid bevat. De Statengriffie had tevens beweerd dat het voorstel niet aan de voorwaarden van de verordening voldeed, omdat de provincie over dit onderwerp geen bevoegdheid heeft. “Dit vonden we echt onbegrijpelijk”, zegt de voorzitter van het comité. “De provincie had de gemeenten als voorwaarde gesteld, dat de mening van de burger gepeild moest worden. Dit is door een aantal gemeenten nagelaten. Als de provincie wel een voorwaarde aan de gemeente kan stellen, dan impliceert dat bevoegdheid van de provincie. De bezwaarcommissie heeft ons op dat punt in het gelijk gesteld.”

Linda de Mooij is erg ingenomen met deze uitslag. De Adviescommissie Algemene wet Bestuur tikt de provincie volgens haar pijnlijk op de vingers. Zelfs op het derde punt waarop het burgerinitiatiefvoorstel niet ontvankelijk werd verklaard, kreeg het comité goeddeels gelijk. De Mooij: “Dit betreft de voorwaarde dat een burgerinitiatief niet een onderwerp mag bevatten waarover al een besluit is gevallen. In het advies geeft de commissie toe dat het burgerinitiatiefvoorstel strikt genomen geen onderwerp bevat waarover al een besluit is gevallen. Er is namelijk door de provincie nooit een besluit genomen over het al dan niet houden van een peiling.”

Terugkijkend op de besluitvorming in de provincie, kan de voorzitter van Comité Herindeling Nee! nog niet begrijpen dat bijna alle leden van Provinciale Staten vonden dat het voorstel niet aan de voorwaarden voldeed. Volgens haar is het spel niet bepaald volgens de regels van zorgvuldig bestuur gespeeld.

Linda de Mooij: “Feit is dat de staten het Burgerinitiatiefvoorstel schijnbaar uitgebreid hebben behandeld, ondanks het – onterecht – niet geldig verklaren. Echter, dit is alleen maar een politiek slimme zet geweest; behandeld? Ja. Maar inhoudelijk op zijn eigen waarde beoordeeld? Nee! Er is immers geen peiling onder alle inwoners gehouden, maar de peiling zelf is als onderwerp wel “behandeld”. Bovendien werd gesteld dat bestuurders vooraf het mandaat van de kiezers krijgen om tot besluiten als deze herindeling te komen, zonder daarvoor per se een bevolkingsonderzoek te doen. Waarom heeft de provincie middels Gedeputeerde Staten dan toch aangedrongen op peilingen onder de bevolking? En vervolgens niet gecorrigeerd toen peilingen niet of niet goed zijn gehouden? Conclusie: de politieke wil om democratisch zuiver te handelen, en daadwerkelijk naar de burger te luisteren, ontbreekt. Wat erop neerkomt dat politiek en democratie twee heel verschillende zaken zijn. Misschien moeten wij burgers daar eens goed over nadenken, als er straks verkiezingen komen …”

Het rapport van de bezwaarcommissie zal op zes juni besproken worden. De volledige tekst van het burgeriniatiefvoorstel en de bezwaarschriften van het comité zijn te vinden op: www.comiteherindelingnee.nl .

Communicatie wethouder en burgers weer op gang

DRIEBERGEN   Netty Krook doet verslag van een bijeenkomst van 15 bewoners van de Sparrenlaan met wethouder Van der Burg over het verlichtingsplan. De vergadering begon gespannen omdat de communicatie tussen bewoners en gemeente ondermaats was geweest, maar tijdens de vergadering brak het ijs en is men weer on speaking terms.
Nieuwsbode 10-5-2005

‘Funshoppen’ in toekomstig hart van Doorn

DOORN   ‘Funshoppen’ in een gezellig, autovrij winkelgebied in het groene, bruisende dorpshart van Doorn. Een centrum waar Doornaren en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten. Een utopie? Niet als het aan het VVD-raadslid Age van der Werf ligt. Zij bracht partijen bijeen voor een integrale aanpak voor nieuwe vitaliteit in het dorp.
Utrechts Nieuwsblad 10-5-2005

Heuvelrugnieuws van woensdag 11 mei 2005

Langbroekerdijk Driebergen: richting Langbroek thv Broekbergerpad
foto: © Anthon Keuchenius
tijd: 10:05 uur      temperatuur: 12 °C

meer foto’s van deze straat

IVN-fietstocht in Kromme Rijn gebied

DRIEBERGEN  Zondag 15 mei, eerste Pinksterdag, wordt een fietsexcursie gehouden langs een aantal historische en landschappelijk interessante plaatsen in het Kromme Rijn gebied. De start is om 13.00 uur aan de voorzijde van NS-station Driebergen-Zeist.

Twee natuurgidsen van het IVN (vereniging voor natuur- en milieu-educatie) begeleiden u langs oude oeverwallen van de Rijn, via dorpsbrink en kronkelwaard, langs stenen woontorens en langs weteringen. De Kromme Rijn is ooit een rivier van formaat geweest en dat is nog steeds te zien aan bepaalde patronen in het landschap. Op deze fietsexcursie wordt teruggeblikt naar het verleden en wordt door de IVN-gidsen duidelijk gemaakt hoe een ontoegankelijk moerasgebied geleidelijk aan werd ontgonnen en geschikt gemaakt voor bewoning.

De fietsafstand bedraagt ongeveer 30 km, terugkomst bij NS-station rond 17.00 uur. Deelname is gratis en u hoeft zich niet van te voren aan te melden. Denk aan voldoende eten en drinken voor onderweg en eventuele regenkleding. Meer informatie over de IVN en de diverse activiteiten vindt u op ivn-info.nl.

Politiek anders

HEUVELRUG De initiatiefgroep Heuvelrug Interactief, met o.a. Jan Broekgaarden (PDR raadslid Driebergen) en Eelke Wielinga (fractievoorzitter D66 Driebergen) wil burger en openbaar bestuur dichter bij elkaar brengen in de nieuwe Heuvelruggemeente. Daarvoor nodigen zij in een persbericht burgers op tot discussie op 23 mei, 20.00 uur, in de Koningshof, Kerkplein 1 te Doorn.


het persbericht

 • Thema
  Hoe brengen we burger en openbaar bestuur dichter bij elkaar in de nieuwe Heuvelruggemeente?
 • Deelnemers
  geïnteresseerde inwoners van Doorn, Maarn, Leersum, Amerongen en Driebergen-Rijsenburg, belangengroepen, politieke vertegenwoordigers en ambtenaren.
 • Einddoel
  Een goed doordachte en uitnodigende procedure voor menings- en besluitvorming voor de nieuwe gemeenteraad.
 • Samen beleid maken
  De vorming van een nieuwe gemeente op de Heuvelrug biedt een kans om te ontsnappen aan oude stroperigheid en te experimenteren met nieuwe vormen van het maken van beleid met de mensen om wie het gaat.
  Een kleine initiatiefgroep zoekt andere koplopers die mee willen denken over de manier waarop dat in de nieuw te vormen gemeente vorm zou kunnen krijgen. Het initiatief staat los van partijpolitiek: we hopen dat mensen met verschillende achtergrond (politiek en a-politiek) aan deze beweging willen meewerken.

  Waarom dit initiatief?
  Je moet wel een buitengewone volhouder zijn om je in te blijven spannen voor zaken waar je het gemeentebestuur bij nodig hebt. Of je nu actie voert voor een buurtkwestie, een belangenvereniging zoals de winkeliers of de natuurbeschermers: de weg naar politieke besluitvorming is zo lang en stroperig dat de meeste mensen er al niet eens meer aan beginnen. Heb je dan alle moed bij elkaar geraapt om in een commissievergadering iets te zeggen, dan word je vriendelijk bedankt en hoor je dat “het zal worden meegenomen in de discussie”. Als het meezit is dat later op de avond wanneer je niet meer mee mag praten. Maar vaker wijken de politici niet af van wat ze al bedacht hadden om te gaan zeggen. Houd je het nog langer vol en krijg je daadwerkelijk de kwestie op de agenda, dan blijkt het initiatief vaak toch nog te sneuvelen in het politieke gehakketak. Kortom: het klimaat is niet uitnodigend voor mensen om zich met de publieke zaak te bemoeien.

  Geldt dit alleen voor actieve burgers? Nee, ook voor de politieke vertegenwoordigers is de huidige structuur onbevredigend. Het is al een heel karwij om alles wat door het ambtelijk apparaat wordt geproduceerd op waarde te schatten en daarover een gegronde mening te vormen. Wie nog iets anders wil dan volgen en controleren ervaart al snel dat hij/zij zich een berg extra werk op de hals haalt terwijl de afloop in het politieke krachtenveld erg onzeker is. De huidige structuur slorpt energie en jaagt mensen met idealen de deur uit.

  Is dit erg? Ja. Het is erg als mensen het vertrouwen in hun openbare bestuur verliezen omdat zij in een andere wereld lijken te leven dan hun bestuurders. Het is ook erg als mensen ontmoedigd worden om zelf de handen uit de mouwen te steken om hun omgeving zo vorm te geven als zij dat willen. Want een lokale overheid kan niet alles alleen.

  Het moet mogelijk zijn om het samenspel tussen lokaal bestuur en de andere spelers in de samenleving zo vorm te geven dat mensen er weer geloof en plezier in krijgen. We hebben nog geen blauwdruk voor de ideale nieuwe structuur. Wel een aantal leidende principes. De kans die de gemeentelijke herindeling nu biedt willen we uitbuiten om daarmee een voorstel te ontwikkelen met ieder die daarover mee wil denken.

  Wat willen we bereiken?
  We willen dat de nieuwe gemeente op een andere manier te werk gaat dan nu in de MALDD gemeenten gebruikelijk is: een manier die toegankelijker is voor mensen die voor hun belangen of mening op willen komen, en die ruimte biedt voor debat tussen belanghebbenden, deskundigen en bestuurders.

  Daarvoor willen we een concreet voorstel ontwikkelen waarover in de herindelingsoperatie gesproken kan worden en waarover de nieuwe gemeenteraad kan beslissen. Dit voorstel moet een alternatief zijn voor de huidige structuur van ambtelijke voorbereiding, commentaarrondes in de vaste commissies en raadsbesluiten. De plannen die hierover in formele kring in de maak zijn wijken tot dusver nauwelijks af van de huidige structuur. We denken dat inspirerende ideeën nooit te laat zijn.

  Wie hebben we daarbij nodig?
  We zoeken mensen die tegen deze problematiek zijn aangelopen. Mensen die ideeën hebben over hoe het anders kan, of daar op zijn minst over mee willen denken. We hebben het hier over actievoerders, mensen die zich inzetten voor verenigingen en belangengroepen, en mensen die politiek actief zijn. Ook ambtenaren die op persoonlijke titel hun ervaring willen delen en meedenken zijn welkom. We willen dat de energie die al deze mensen steken in zaken van publiek belang meer effect krijgt. Met een manier van werken die we samen gaan ontwikkelen.

  Wat gaan we doen?
  Op 23 mei maken we samen zichtbaar waar het eigenlijk om gaat. Wat er mis gaat en wat er in essentie in de nieuwe structuur anders moet. We zorgen voor een denkkader om niet in de discussies te verdwalen. Misschien komen er ook al ideeën over de manier waarop het zou kunnen. In elk geval levert het voldoende materiaal op voor een kleinere groep trekkers die de ideeën verder gaan uitwerken.

  En dan?
  Op 23 mei vormen we een werkgroep die plannen gaat maken en mogelijk ook elders gaan rondkijken om zich te laten inspireren. Er zijn in andere gemeenten interessante experimenten aan de gang. Het resultaat wordt ingebracht in het politieke besluitvormingscircuit. Als alles goed gaat kan en wil niemand er dan nog omheen.

  Opgeven voor deelname
  Belangstellenden worden verzocht zich op te geven voor deelname aan de discussie. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt tot 60.

  Opgave bij voorkeur per E-mail: hewielinga@cs.com  

  Per post kan ook:
  Eelke Wielinga
  Koningin Wilhelminalaan 1
  3972 EX Driebergen

  Heuvelrugnieuws van donderdag 12 mei 2005

  Damhertlaan Driebergen: plantsoen
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 8.30 uur  temperatuur: 10 °C

  meer foto’s van deze straat

  Zestigste bevrijdingsdag gevierd

  LEERSUM  Voor de tweede maal organiseerde de muziekvereniging EMM een zeer geslaagd bevrijdingsconcert. In een in oorlogssfeer aangeklede volle sportzaal van het dorpshuis Het Hof genoten vele inwoners, alsmede Canadese en ook Nederlandse veteranen met hun familie van het voor deze gelegenheid samengestelde programma.
  Doornse Krant 12-5-2005

  Iedereen welkom bij 22e stratentoernooi

  MAARN  Voor de 22e keer wordt in de Gemeente Maarn een stratentoernooi gehouden, van woensdag 18 tot en met vrijdag 20 mei, op het sportveld van de hockeyvereniging Maarn aan de Planetenbaan.
  Doornse Krant 12-5-2005

  Op zoek naar ‘gekke professor’

  DOORN   In Doorn is een werkgroep die zich hard inzet om een activiteitenweek voor kinderen te organiseren in de zomervakantie. Om te kijken of er animo bestaat was woensdag een pilot georganiseerd. Tijdens een geslaagde middag zochten meer dan 40 kinderen naar de ‘gekke professor’ die zich in een boom had verstopt.
  Nieuwsbode 12-5-2005

  Driebergen gaat fracties in Tweede Kamer bestoken

  DRIEBERGEN Het Driebergse college van b&w gaat de fracties in de Tweede Kamer een brief sturen waarin nog eens duidelijk uiteengezet wordt dat het stationsgebied bij Driebergen hoort.
  Stichtse Courant 12-5-2005

  Als het aan de burgemeester ligt, komt er geen prijsvraag

  DRIEBERGEN Burgemeester Bloemen is geen voorstander om via een prijsvraag bewoners mee te laten denken over de naam van de nieuwe gemeente. Onder andere de fractievoorzitter van het CDA had daarom gevraagd.
  Stichtse Courant 12-5-2005

  Proef met afsluiting Langbroekerdijk

  DRIEBERGEN De gemeente Driebergen gaat onderzoeken om de Langbroekerdijk tijdens de spitsuren af te sluiten. Binnenkort zal een proef worden gedaan.
  Stichtse Courant 12-5-2005

  VrouwenKamerKoor viert jubileum met concert

  DRIEBERGEN Het VrouwenKamerKoor Driebergen e.o. bestaat 15 jaar. Daarom wordt er op 28 mei in de Broederkerk te Zeist een concert gegeven.
  Stichtse Courant 12-5-2005

  Ilse Wolleswinkel, een opvallende pleegouder

  DRIEBERGEN Ad Bom heeft een interview met Ilse Wolleswinkel die vorige week een koninklijke onderscheiding kreeg voor haar inzet als vrijwillige pleegouder.
  Stichtse Courant 12-5-2005

  Echpaar Brinkhuis 50 jaar getrouwd

  DOORN Afgelopen dinsdag herdachten Loek Brinkhuis en Maaike Bos het feit dat ze 50 aar geleden in Nijmegen in het huwelijk traden.
  Doornse Krant 12-5-2005

  Huurdersvereniging Leersum opgericht

  LEERSUM Niet omdat de relatie van huurders met de Woningbouwstichting Leersum (WBS) niet goed is, maar uitsluitend als gevolg van een wettelijke verandering is de Huurdersbelangenvereniging WBS opgericht.
  Doornse Krant 12-5-2005

  Inwoners Amerongen zullen het gelag zelf moeten betalen

  AMERONGEN De raad kreeg vorige week een geactualiseerd plan van aanpak fusie Heuvelruggemeenten aangeboden met het verzoek in te stemmen met de daaraan verbonden aanzienlijk hogere kosten dan bij de start werd begroot.
  Doornse Krant 12-5-2005

  Problemen nieuwe uitkijktoren

  DOORN De financiering van de nieuw te bouwen uitkijktoren op het terrein van Natuurmonumenten in de Kaapse Bosswen levert problemen op omdat nog maar 240.000 euro binnen is van de benodigde 360.000 euro.
  Doornse Krant 12-5-2005

  Heuvelrugnieuws van vrijdag 13 mei 2005

  Schippersdreef Driebergen: vijver richting St Hubertuslaan
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 9.30 uur  temperatuur: 13 °C

  meer foto’s van deze straat

  ANBO telt nu 400 leden

  DRIEBERGEN Het was zover. Er was een prijsje gezet op het hoofd van het 400ste lid. Dat werd mevrouw I(nge) D. Meulenbelt. Een delegatie van het bestuur ging bij haar op bezoek met een dikke bos bloemen. Tevens werd haar een contributiebon aangereikt voor een jaar gratis lidmaatschap van de ANBO-afdeling Driebergen/Doorn.

  Het toegezegde prijsje voor de aanbrenger van het 400ste lid kon niet uitgereikt worden, want mevrouw Meulenbelt bracht zichzelf aan.
  Volgens kortgeleden gehouden enquêtes heerst er somberheid in Nederland. Ook over de toekomst. De bevolking wordt steeds ouder. De AOW zou onbetaalbaar worden etc. Dat doet bij veel ouder wordende mensen het besef rijzen dat men iets moet doen. Lid worden van ouderenbond bijvoorbeeld. De macht van het getal.

  Maar ook om pragmatische redenen wordt men lid van een bond. Voordelige rijbewijskeuringen is zo’n reden.
  Met name de ANBO heeft met enkele keuringsartsen een afspraak gemaakt dat zij een keuring verrichten voor leden tegen een sterk gereduceerd honorarium. Daar maken veel mensen gebruik van.
  We zijn de gemeente Driebergen dankbaar dat zij in hun folder voor vernieuwing van het rijbewijs gewag maken van deze mogelijkheid. ANBO Samen sterk! Informatie: Tel. -512 930

  Heuvelrugnieuws van zaterdag 14 mei 2005

  Aalscholver Driebergen
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 9.15 uur  temperatuur: 12 °C

  meer foto’s van deze straat

  D66 heeft concept verkiezingsprogramma gereed

  HEUVELRUG Waarschijnlijk als eerste heeft D66 afdeling Heuvelrug haar concept verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadverkiezingen in november gereed. Het program is te lezen op de website en daar kan ook op het programma gereageerd worden.

  Burgers de mond gesnoerd door Tweede Kamer

  HEUVELRUG   Het wordt individuele burgers verboden in te spreken tijdens een hoorzitting van de vaste kamercommissie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  Comité Herindeling Nee! is hier verbolgen over en beraadt zich dan ook op stappen.

  Voor het comité komt het nieuws dat burgers niet toegestaan wordt in te spreken, als een schok. Voorzitter Linda de Mooij: “Dit druist tegen alles in waarvoor we ons als comité sinds onze oprichting in oktober vorig jaar hebben ingezet. Wij en alle burgers die ons steunen, willen dat er naar de bevolking geluisterd wordt. Is de bevolking voor herindeling, dan leggen we ons daarbij neer. Maar niets lijkt daarop. We hebben daarom een burgeriniatiefvoorstel bij de provincie ingediend om een bevolkingsonderzoek af te dwingen. We werden gesteund door duizenden mensen van wie we een handtekening ontvingen. Het voorstel werd, zo is inmiddels gebleken, ten onrechte op drie punten ongeldig verklaard.”

  “Nu krijgt de democratie opnieuw een knauw”, (je kunt iets maar één keer om zeep helpen …) zegt De Mooij, die oprecht kwaad is. “Elke keer als de bevolking aangaf gehoord te willen worden, gaf de politiek niet thuis. Nu wisten we dat er een hoorzitting zou komen en rekenden de burgers erop dat men toch nog van zich zou kunnen laten horen. Blijkbaar mag dat niet op deze hoorzitting. In een brief van de vaste kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is aangegeven dat individuele burgers niet mogen inspreken. Wij hebben dit als comité nog bij de adjunct-griffier nagevraagd en hij heeft het bevestigd. Daarmee is de democratie gereduceerd tot een poppenkast. Wij burgers mogen wel toekijken hoe erover ons beslist wordt, inspreken mag niet. Deze commissie is juist bij ons te gast. Volkomen bespottelijk. De burgers moeten straks wel de gevolgen van een herindeling dragen, niet deze commissie!”

  Hoe het comité op deze nieuwe situatie zal reageren, wil Linda de Mooij nog niet zeggen. Wel heeft het comité verschillende opties in overweging. “Wij laten de burger niet het zwijgen opleggen”, zegt zij. “Dat heeft men aldoor al geprobeerd te doen. Hoewel de politiek niet bepaald democratisch in het herindelingsproces heeft gestaan, willen wij ons wel aan de regels van het spel houden. Maar dan blijven er tal van mogelijkheden om ons tegen deze gang van zaken te verzetten over. Er moet een zeer krachtig signaal door ons afgegeven worden, dat dit toch écht niet kan! Omdat een vertegenwoordiging van het comité volgens de griffie van de Tweede Kamer wél mag inspreken, zullen wij in ieder geval op die manier proberen een stem aan de burger te geven. Dat is het minste dat wij kunnen doen!”

  Eerder was al aangekondigd dat de gewraakte hoorzitting op 30 mei zou plaatsvinden. Inmiddels is dit op het allerlaatste moment met een week vervroegd. Ook over tijdstip en plaats is het comité hoogst ongelukkig. De Mooij: “De hoorzitting wordt op een werkdag gehouden, van 14.00 tot 16.00 uur. Wie kan dan komen? De locatie die men gekozen heeft, bevindt zich ook nog eens ver buiten de bebouwde kom. Kennelijk heeft men de drempel voor de burger zo hoog mogelijk willen maken. Tegengeluiden mogen niet gehoord worden en de Kamer wordt op deze wijze ook nog eens eenzijdig ingelicht.”

  Ondertussen heeft het comité een formeel bezwaar tegen zowel het herindelingsproces als de herindeling zelf aan de griffier van de Commissie Binnnelandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden; het comité roept de bevolking via haar website www.comiteherindelingnee.nl  op eveneens bezwaarschriften in te sturen over het wetsvoorstel van de voorgenomen herindeling. Dit kan naar de kamercommissie BZK, t.a.v. mevr. Mr. H.J.M.M. de Gier, Postbus 20018, 2500 EA Den Haag. Reacties op het wetsvoorstel moeten uiterlijk donderdag 19 mei binnen zijn. Hiervoor staat ook het e-mail adres cie.bzk@tweedekamer.nl  open.

  Kraaybekerhof: Parkfunctie en peentjes

  DRIEBERGEN Kraaybekerhof in Driebergen opent de laatste twee zondagen in mei haar deuren. Directeur Michiel Rietveld zelf leidt de belangstellenden langs het bijzondere landgoed, dat als een van de weinige parkfunctie met het verbouwen van biologische producten combineert.
  Utrechts Nieuwsblad 14-5-2005

  Maarn presenteert Centrumplan

  MAARN Volgende week wordt het centrumplan van Maarn gepresenteerd in de openbare raadscommissie Samenlevingszaken. Volgens wethouder Cremer komt het plan pas nu in de openbaarheid in verband met commerciële belangen.
  Utrechts Nieuwsblad 14-5-2005

  Dominee vertrekt uit Leersum

  LEERSUM De Gereformeerde Kerk in Leersum moet weer op zoek naar een nieuwe dominee. Heleen Zorgdrager (46) treedt per 1 augustus in dienst van het Protestants Landelijk Dienstencentrum in Utrecht.
  Utrechts Nieuwsblad 14-5-2005

  Heuvelrugnieuws van zondag 15 mei 2005

  Engweg 24f Driebergen
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 10.30 uur  temperatuur: 10 °C

  meer foto’s van deze straat

  Seminar bereikbaarheid Utrechtse Heuvelrug

  LEERSUM Op donderdagmiddag 19 mei organiseren het plaatselijke bedrijfsleven en de KvK Utrecht in restaurant d’Arthuizen, Rijksstraatweg 315 te Leersum om 16.00 uur een seminar over de bereikbaarheid van de Utrechtse Heuvelrug.

  Het bedrijfsleven doet een aantal voorstellen om die te verbeteren. Een van de suggesties is een nieuwe weg tussen Wijk bij Duurstede en Leersum om de ontsluiting naar de A12 te verbeteren en de kern van Doorn te ontzien.

  De plannen worden op 19 mei aangeboden aan gedeputeerde Mik van de provincie Utrecht. De middag is bedoeld om ondernemers en bestuurders hierover van gedachten te laten wisselen. Als het even kan wil de kamer de provincie een uitspraak ontlokken hoe het nu verder gaat.

  Dwars over de Veluwe

  DRIEBERGEN Op Tweede Pinkersterdag organiseert de Driebergse Tourclub (DTC) de tourklassieker Dwars over de Veluwe. Bij deze gepijlde fietstourtocht komt zowel de recreatieve fietser als de prestatiefietsers aan zijn trekken.
  In 1981 deden 215 mensen mee aan de eerste Dwars over de Veluwe. Vorig jaar kon de DTC al bijna 1600 fietsers inschrijven.
  De tocht kan gereden worden over 6 afstanden: 30, 60, 75, 100, 135 en 165 km. De routes gaan door de prachtige bossen van de Utrechtse Heuvelrug met alle heuvels in de omgeving. In de langste tochten zijn ook nog de Veluwse heuvels opgenomen.
  Start en finish zijn bij Rugyclub De Pink Panthers op Sportpark de Woerd Driebergen. De starttijden zijn voor 165 km 07.30-09.00 uur, voor de 135 en 100 km 07.30-11.00 uur en de 30, 60, en 75 km 08.00-11.00 uur.

  Heuvelrugnieuws van maandag 16 mei 2005

  Kloosterlaantje 1 Driebergen: Arca Pacis
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 9.30 uur  temperatuur: 16 °C

  meer foto’s van deze straat

  Vervanging drempels Arnhemsebovenweg

  DRIEBERGEN  De gemeente Driebergen gaat alle zeven drempels op de Arnhemsebovenweg asfalteren. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd van woensdag 25 t/m vrijdag 27 mei tussen 19:00 en 6:00 uur.

  Buiten deze tijden zal de Arnhemsebovenweg wel geopend zijn voor verkeer. Tijdelijk zal een maximumsnelheid gelden van 30 km.
  De gehele Arnhemsebovenweg – tussen de Breullaan en de Hydeparklaan – zal worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Ter plaatse van de drempels wordt de weg geheel afgesloten. De (hoofd)omleiding over de Hoofdstraat zal met borden worden aangegeven via de Breullaan en de Hydeparklaan.

  Om de Sportlaan en nabij gelegen woningen bereikbaar te houden zal de eerste drempel (zijde Zeist, nabij Breullaan) ten alle tijden open blijven d.m.v. tijdelijke verkeerslichten.
  Bestemmingsverkeer voor de woningen en bedrijven aan de Arnhemsebovenweg kan wel van gedeeltes van de Arnhemsebovenweg gebruik maken via de diverse zijwegen. Ter plaatse van de drempels is echter geen verkeer mogelijk. Het verkeer op de hoofdroute wordt via de Hoofdstraat omgeleid. Bij de wegafsluitingen (bij de drempels) zullen geen verdere omleidingen worden aangegeven.
  Om de wijken ten noorden van de Arnhemsebovenweg te bereiken wordt geadviseerd om gebruik te maken van de Traaij en de Oranjelaan.

  Sparrenarren organiseert Cooling down

  DRIEBERGEN Op zaterdag 21 mei organiseert Carnavalsstichting De Sparrenarren haar Cooling down. Een gezellige avond voor haar leden, medewerkers, donateurs en adverteerders.

  Om samen nog even terug te kijken op het carnavalsseizoen 2004/2005; om met elkaar de ervaringen van de afgelopen periode uit te wisselen; om diegenen die het carnaval mogelijk hebben gemaakt te bedanken. En ook alweer vooruit te kijken naar een nieuw carnavalsfeest. Want wie wordt de 31ste prins Carnaval?
  De cooling down wordt gehouden in de Leuterie, de Woerd, van 21.00 tot 01.00 uur. De toegang is gratis. Alle medewerkers, adverteerder en donateurs zijn van harte welkom!

  Heuvelrugnieuws van dinsdag 17 mei 2005

  Weidestraat 1 Driebergen
  foto: © Renk Knol
  tijd: 9.10 uur  temperatuur: 8 °C

  meer foto’s van deze straat

  Gemeenten krijgen provincievlag

  DRIEBERGEN Alle Utrechtse gemeenten kregen vanochtend een provincievlag aangeboden. In Driebergen nam burgemeester Bloemen de vlag in ontvangst van het Statenlid Kees van Kranenburg.
  Provinciale staten willen voortaan op 17 mei aandacht besteden aan de geboortedag van de provincie in 1375.

  Er wordt nog gezocht naar een vorm waarbij ook de inwoners van de provincie betrokken kunnen zijn. Dat vergt de nodige voorbereiding en daarom is de eerste wat uitgebreidere “verjaardag” gepland op woensdag 17 mei 2006, volgend jaar dus.

  Dit jaar wordt er al, zij het op bescheiden schaal, aandacht aan besteedt. Op dinsdag 17 mei van 18.00 tot 20.00 uur is er een openbaar debat onder het motto “Halverwege” in de Statenzaal in Utrecht onder leiding van de commissaris van de Koningin, mr. B. Staal. Onder meer provinciale fractievoorzitters spreken over het werk van de volksvertegenwoordigers op provinciaal niveau.


  Hogeschool De Horst neemt na 60 jaar afscheid van Driebergen

  DRIEBERGEN  Op vrijdag 20 mei 2005 neemt Hogeschool De Horst met een groots feest afscheid van Driebergen. Ruim 1000 studenten, medewerkers, oud-studenten, oud-medewerkers en relaties nemen na bijna 60 jaar afscheid van landgoed ‘De Horst’ en Driebergen. In september opent Hogeschool De Horst haar deuren in Amersfoort.

  Het wordt een speciaal feest waarin hoofdrollen zijn weggelegd voor veel (bekende) oud-medewerkers en studenten van De Horst. Piet Reckman, oud-directeur Hogeschool De Horst, presenteert zijn boek ‘Opvoeden ieders ambacht’. Onder meer Ella Vogelaar, oud-student en voorzitter Raad van Commissarissen Unilever Nederland B.V., zal reageren op zijn stellingen. Anneke Menger, lid van de domeindirectie Social Work en auteur van het boek ‘het delict als maatstaf’ verzorgt samen met Sjef van Gennip, algemeen directeur van Reclassering Nederland, een workshop over reclassering in Nederland.

  Daarnaast staat Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO-raad, stil bij de bijzondere geschiedenis van Hogeschool De Horst. Diverse oud-studenten en medewerkers verzorgen inhoudelijk of creatieve workshops. Zo kunnen aanwezigen een afscheidslied componeren onder begeleiding van Horstdocent Willem van de Heuvel en wordt de dag opgeluisterd door cabaretier Anuar Alouad Abdelkrim, oud-student en winnaar van het Camarettenfestival. Verder zijn er optredens van diverse bands en dj’s.

  Margiet Jongerius, voorzitter Centrale Directie Hogeschool De Horst staat stil bij de bijzondere betekenis van De Horst voor het sociaal agogisch werkveld. Margriet Jongerius: “Van werkgevers hoor ik dat De Horst bijzondere mensen aflevert: mondig, betrokken en verantwoordelijk. Deze tijd vraagt om stevige en resultaatgerichte medewerkers met het hart op de juiste plaats, zeker in de sector waarvoor De Horst opleidt. Natuurlijk doet afscheid nemen een beetje pijn, maar Amersfoort biedt De Horst veel kansen en mogelijkheden om het werk voort te zetten.”

  Semily en Driebergen verbinden natuurparken

  DRIEBERGEN   Begin deze maand voor het jaarlijkse bezoek plaats van de Stichting Stedenband aan de Tslechische partnerstad Semily. Een verslag
  Nieuwsbode 17-5-2005

  ’t Woelige Nest viert zilveren jubileum

  DRIEBERGEN   De Kinderboerderij ’t Woelige Nest bestaat dit jaar 25 jaar en dat wordt op 4 juni tussen 12 en 16 uur gevierd.
  Nieuwsbode 17-5-2005

  Heuvelrugnieuws van woensdag 18 mei 2005

  Tapperijgang Driebergen: vanaf Appelgaard
  foto: © Renk Knol
  tijd: 9.40 uur  temperatuur: 10 °C

  meer foto’s van deze straat

  Hoortoestellen spreekuur

  DRIEBERGEN Op maandag 23 mei zal er door “Beter horen Hoortoestellen Zeist” in het gebouw De Vijver, Vijverlaan 10 te Driebergen van 10.45-11.30 uur een hoortoestellen service spreekuur worden gehouden. Men kan er zonder afspraak terecht en het hoortoestel wordt gratis gereinigd en gecontroleerd.

  Heuvelrugnieuws van donderdag 19 mei 2005

  Burgemeesterpark 20 Driebergen: Zonneheuvelschool
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 8.30 uur  temperatuur: 12 °C

  meer foto’s van deze straat

  Gemeente te laat met wijziging bestemmingsplan

  DRIEBERGEN De voor vanavond belegde extra raadsvergadering heeft maar kort geduurd. Deze extra vergadering was belegd om een voorbereidingsbesluit vast te stellen tot wijziging van de bestemming van het Premis-terrein.

  Op dit terrein wil de gemeente woningen bouwen (één van de inbreidingslocaties). De huidige bestemming is echter die van winkels en daar heeft de Lidl gebruik van gemaakt en door vanmiddag een bouwaanvraag in te dienen kan de gemeente ook geen voorbereidingsbesluit meer vaststellen. Die Lidl zal er dus wel komen tenzij de gemeenteraad bereid is een waarschijnlijk hoge planschade te betalen.

  De eventuele komst van de Lidl zal gevolgen hebben voor de verkeerscirculatie in het centrum. Oranjelaan en Traaij zullen zwaarder belast worden.

  En als de plannen van Albert Heijn met een afsluitbaar parkeerterrein doorgaan is het hoogst waarschijnlijk dat die andere Duitse prijsstunter Aldi het onderspit zal delven. Dat biedt dan de mogelijkheid om er naar te streven om in ieder geval dat stukje Traaij meer te laten passen in het beeldkwaliteitsplan van de Traaij.

  Open huis Lies van den Berg

  DRIEBERGEN Kunstenares Lies van den Berg houdt op 21 en 22 mei van 12 tot 17 uur open huis in haar atelier aan de Engweg 24G in Driebergen.
  Heuvelrug Nieuws 19-5-2005

  Een nieuw centrum voor Maarn

  MAARN  Stapje voor stapje komen de plannen tot het revitaliseren van het centrum van Maarn dichterbij. Wethouder Cremer denkt dat er na de zomer gestart kan worden met de bouw van een supermarktlocatie en kapperslocatie op de Tuindorpweg/Raadhuislaan.
  Doornse Krant 19-5-2005

  Gemeente start incassoprocedure tegen hockeyclub

  DOORN De gemeente Doorn wil dat de Doornse hockeyclub een openstaande schuld van ongeveer 24.000 euro betaalt. B&W gaan bij de rechtbank een incasso- en beëindigingprocedure aanhangig maken om ervoor te zorgen dat de Doornse hockeyclub het geld overmaakt.

  Het geld dat de hockeyclub moet betalen, is een jaarlijkse vergoeding die geldt voor het gebruik van de accommodatie van de hockeyclub aan de Wijngaardsesteeg. De hockeyclub heeft de vergoeding de afgelopen twee jaar niet betaald.
  Doornse Krant 19-5-2005

  Extra raadsvergadering wegens ‘dreigende ontwikkeling’

  DRIEBERGEN   Vanavond vindt in Nieuw Salem een extra raadsvergadering plaats in verband met een ‘dreigende ontwikkeling’ op de Traaij. B&w heeft de vergadering uitgeschreven om de regie te behouden over de inbreidingslocatie ‘Premis’ waar nu nog de bestemming winkels op ligt.  Het college wil niet dat zich daar een supermarkt vestigt.
  Stichtse Courant 19-5-2005

  NPB kerkje wordt Ludenkapel

  DOORN Met het wegtrekken van een doek onthulde Mauk Luden een naam voor het kerkje aan de Berkenweg, hoek Ludenlaan. De nieuwe naam is Ludenkapel.
  Doornse Krant 19-5-2005

  HBV start in september met spreekuur

  AMERONGEN De Huurders Belangenvereniging start in september meet een spreekuur waar leden terecht kunnen voor vragen over aanvragen huursubsidie, de WOZ-beschikking, enz.
  Doornse Krant 19-5-2005

  Muziekdagen slaan een keertje over

  LEERSUM De Leersumse Muziekdagen die traditiegetrouw in mei worden gehouden zullen dit jaar niet doorgaan. “In 2006 zal het zeker weer op de agenda staan,” verzekert Marja Schaap, bestuurslid van het Gaudier Festival.
  Doornse Krant 19-5-2005

  Foto’s Hoetwas in bibliotheek

  LEERSUM Tijdens de officiële opening van de bibliotheek in het pand Rijksstraatweg 112 op 12 mei, ging tegelijkertijd de foto-expositie van Hans van Brenk onder de titel ‘Hoetwas in Leersum’ van start.
  Doornse Krant 19-5-2005

  Leerlingen adopteren dorpskern

  AMERONGEN Leerlingen van het tweede jaar van de scholengemeenschap Maarsbergen bezochten afgelopen week historische monumenten in Amerongen in het kader van het SAM-project (Scholen Adopteren Monumenten).
  Doornse Krant 19-5-2005

  Revius viert het 55-jarig bestaan

  DOORN Met een reünie op 17 september wil het Revius Lyceum stilstaan bij haar 55-jarig bestaan. Via http://reunie.revius.nl  kan men zich aanmelden.
  Doornse Krant 19-5-2005

  870 handtekeningen voor goothoogte van 6 meter

  DOORN De actie van de Vereniging Leefbaar Doorn om de goothoogte in het nieuwe bestemmingsplan Centrum te begrenzen tot 6 meter heeft de steun van 870 huishoudens. Voorzitter Koster overhandigde de handtekeningen in de raadscommissie Grondgebied.
  Doornse Krant 19-5-2005

  Heuvelrugnieuws van vrijdag 20 mei 2005

  Lange Dreef Driebergen: richting St Hubertuslaan
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 8.45 uur  temperatuur: 15 °C

  meer foto’s van deze straat

  PvdA-Heuvelrug organiseert politiek café Europese Grondwet

  DRIEBERGEN De dag van het referendum over de Europese Grondwet, 1 juni, komt steeds dichterbij. De discussies overal in het land laaien op. Ook op de Heuvelrug zal het debat over de Europese grondwet niet uitblijven.

  Het bestuur van de PvdA-Heuvelrug heeft de parlementariërs Joanneke Kruijsen en Staf Depla uitgenodigd voor een politiek café op woensdag 25 mei in Champ’Aubert te Driebergen.
  De parlementsleden zullen door Vera Kloor, bestuurslid van de PvdA-Heuvelrug kritisch ondervraagd worden over verschillende onderdelen van de Europese Grondwet. Europa socialer, slagvaardiger en democratischer? Een Europees leger? Milieuwetgeving en dierenrechten in de Europese Grondwet? Transparantie en burgerinspraak? Durf het debat aan! Praat mee, luister en vorm uw mening zodat u zonder twijfels op 1 juni naar de stembus kunt gaan.
  De PvdA-Heuvelrug nodigt iedereen uit om op woensdag 25 mei van 19.15 tot 21.30 in het cultureel centrum Champ ‘Aubert, Boterbloem 1, Driebergen, onder het genot van een drankje van gedachten te wisselen over de voor- en tegenargumenten van de Europese Grondwet.

  Heuvelrugnieuws van zaterdag 21 mei 2005

  Aart van Lutzenburglaan Driebergen: richting Floorlaan vanaf Daleslaan
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 11.00 uur  temperatuur: 18 °C

  meer foto’s van deze straat

  Kinderjury nog tot 1 juni

  DRIEBERGEN De Driebergse kinderjuryleden hebben de laatste maanden veel boeken gelezen en beoordeeld. Er kan nog tot 1 juni gestemd worden via een stemformulier in de bibliotheek of via internet : www.kinderjury.nl .
  Je mag ook woensdag 25 t/m zaterdag 28 mei in de bibliotheek gratis komen stemmen via internet. Alle kinderen, die stemmen maken kans op een mooie prijs! Half juni worden de landelijke en de Driebergse prijswinnaars bekendgemaakt. Dus maak gebruik van je recht en kom stemmen!

  Muziekles bij Muziekcirkel Driebergen

  DRIEBERGEN De Muziekcirkel Driebergen maakt zich op voor het nieuwe seizoen 2005/2006. De muziekcirkel viert dan haar eerste lustrum en zal dan extra van zich laten horen.

  Vaak krijgen de docenten van de Muziekcirkel de vraag op welke leeftijd het kind het beste met een instrument kan beginnen. Men spreekt immers van “Jong geleerd is oud gedaan”. Maar afhankelijk van het instrument zijn dit verschillende leeftijden. Een kind van 5/6 jaar kan al beginnen met het bespelen van de blokfluit en de viool. Vanaf 6/7 jaar kan de piano, de cello, en het accordeon worden bespeeld en vanaf 7/8 jaar gitaar en de wat grotere blaasinstrumenten zoals de dwarsfluit, de klarinet en de hobo. Met 8/9 jaar kan met trompet en saxofoon worden begonnen. Als kinderen hoorn, trombone, contrabas of fagot willen spelen moeten ze veel geduld hebben en geven de docenten van deze instrumenten de voorkeur aan wat oudere kinderen die fysiek sterk genoeg zijn om deze instrumenten te kunnen bespelen.

  Maar : “Men is nooit te oud om te leren”! Zo kan het op latere leeftijd leren bespelen of het weer oppakken van een instrument veel plezier met zich meebrengen. Volwassenen die een instrument willen leren spelen of die graag zingen en die vroeger nooit de kans hebben gekregen om muziek te maken kunnen les krijgen bij de docenten van de Muziekcirkel Driebergen. Zij kunnen individueel les krijgen maar ook in een ensemble.

  De Muziekcirkel verzorgt lessen in de volgende instrumenten: viool, cello, piano, accordeon, gitaar, blokfluit, klarinet, saxofoon, dwarsfluit en zang.

  Naast de individuele lessen verzorgt de muziekcirkel ook cursussen. De volgende cursussen starten na de zomervakantie: djembé, “beweeg …. adem… zing”, kamermuziek voor volwassenen, een blokfluit ensemble voor kinderen en voor volwassenen, en voor de allerjongsten is er de cursus “Muziek op schoot”. Voor kinderen is er ook een kinderkoor (het Regionale kinderkoor Driebergen) en een jeugdorkest (“OpStreek”).

  Bel voor opgave en/of informatie over lessen en cursussen van de Muziekcirkel Driebergen: 0343-531576 (Elfriede Kooreman). De brochure voor het seizoen 2005/2006 is in de bibliotheek verkrijgbaar.

  De Horst vertrekt met weemoed

  DRIEBERGEN Na 60 jaar vertrekt Hogeschool De Horst uit Driebergen. Zo’n duizend studenten, medewerkers, oud-studenten, oud-medewerkers en andere genodigden haalden gisteren herinneringen op aan hun tijd op De Horst. Verslaggever Jurgen van Dijk sprak er zes en Ruud Voest maakte de foto’s.
  Utrechts Nieuwsblad 21-5-2005

  Heuvelrugnieuws van zondag 22 mei 2005

  De Engh Driebergen: vanaf Hoofdstraat
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 10.30 uur  temperatuur: 17 °C

  meer foto’s van deze straat

  Lidl

  DRIEBERGEN  In ‘ingezonden brieven’ zet Renk Knol van DriebergenNet kanttekeningen bij de voorbereiding van de extra raadsvergadering van afgelopen donderdag waarin de gemeente Driebergen met een voorbereidingsbesluit probeerde een vestiging van de Lidl op het Premis-terrein te voorkomen.

  Ingezonden
  Afgelopen woensdag vind ik een grote witte envelop van de gemeente in mijn brievenbus. In de veronderstelling dat het wel weer een stuk zou zijn over de gemeentelijke herindeling, leg ik de envelop ongeopend op de stapel nog te lezen post. Pas zaterdag open ik de envelop en zie dat het gaat om een uitnodiging voor een extra raadsvergadering met slechts één inhoudelijk punt op de agenda. Namelijk een voorbereidingsbesluit te nemen voor de percelen Traaij 153a1 en Traaij 153a2, beter bekend als het Premis-terrein.

  De uitkomst van die vergadering is inmiddels bekend. De gemeente is te laat met haar plannen om daar een vestiging van Lidl te voorkomen. Afgezien van het feit of een voorbereidingsbesluit inderdaad een dergelijke vestiging had kunnen voorkomen, is de gemeente te laat omdat op de donderdagmiddag (volgens een raadslid om 17.10 uur) voor de aanvang van de vergadering Lidl een bouwaanvraag in dient. En daarmee is een voorbereidingsbesluit zinloos geworden.

  De vraag dringt zich op waarom Lidl zo vlak voor aanvang van de raadsvergadering de bouwaanvraag doet? De enige reden die daarvoor in aanmerking komt is het gegeven dat Lidl geweten moet hebben dat er een voorbereidingsbesluit zou worden genomen.

  De volgende vraag is dan: hoe kon Lidl dit weten? Het antwoord kan eenvoudig zijn. Het ging donderdag om een openbare raadsvergadering. De pers (waaronder DriebergenNet) had woensdag de stukken voor de vergadering ontvangen en donderdagmiddag opent de Stichtse Courant er dan ook mee zonder in het artikel de naam Lidl te noemen. Wel vermeldt de krant ‘De gemeente was gisteren (woensdag dus, redactie DriebergenNet) zeer terughoudend in het verstrekken van informatie en kon bovengenoemde gegevens vóór het sluiten van deze krant niet bevestigen. “Het ligt allemaal erg gevoelig” zo werd gemeld’.

  Die laatste opmerking in de Stichtse Courant is erg bevreemdend omdat de Stichtse Courant vermoedelijk over hetzelfde stuk beschikte als DriebergenNet. En in dat stuk (voorstel nummer 54) staat precies vermeld waarover het gaat en was er dus helemaal geen bevestiging nodig.

  Maar het wordt nog vreemder. In het genoemde voorstel 54 is een communicatieparagraaf opgenomen met de volgende inhoud: “Dit onderwerp is vertrouwelijk totdat het voorbereidingsbesluit van kracht is geworden. Dit is gebruikelijk bij voorbereidingsbesluiten. Als het voornemen om een voorbereidingsbesluit te nemen namelijk openbaar zou worden, zou de Lidl nog snel een bouwaanvraag kunnen indienen voordat de voorbereidingsbescherming van kracht wordt.

  Het is wel heel erg vreemd om in de stukken voor een openbare vergadering deze paragraaf op te nemen en daarin ook nog te vermelden wat de Lidl moet doen om het voorstel tot voorbereidingsbesluit te omzeilen.

  En voor wie was die communicatieparagraaf bedoeld? Het meest voor de hand liggende antwoord zal zijn ‘voor de raadsleden’. Maar dat is waarschijnlijk niet zo getuige de opmerking ‘dit is gebruikelijk bij voorbereidingsbesluiten’ . Raadsleden weten dit. Daaruit trek ik dan de conclusie dat de communicatieparagraaf bedoeld was voor anderen die de raadstukken ontvangen.

  Misschien stel ik de verkeerde vragen en geef ik de verkeerde antwoorden. Maar ik ben er wel van overtuigd dat er hier iets zeer mis is gegaan.
  Renk Knol

  Semi-finale Geheim van Utrecht in de Peppel

  ZEIST   Vrijdag 27 mei treden de bands “RubyQ”, “Kamikaze”, “Princepi”, “Land of Airplanes” en “Scratch Collection” op in “de Peppel”, Montaubanstraat 106 te Zeist. De zaal gaat om 20.30 uur open en de entree is 5 Euro.

  Het is weer tijd voor het Geheim van Utrecht. Maar eerst de semi-finales in de Peppel met maar liefst 5 bands die strijden om een plekje in de finale.

  RubyQ: Dit is een groep die kiest voor het verkennen – en het overschrijden – van muzikale en conceptuele grenzen. Diverse muzikale inspiratiebronnen, zoals Rock en Jazz, Opera en Trip Hop, Beat en Funk, worden samengesmeed tot een unieke, eigentijdse Pop benadering.

  Kamikaze: Met inmiddels 3 cd’s op zak staat dit 4-tal uit Utrecht inmiddels stevig met 2 benen in de Hardcore wereld. Met hun agressieve mix van beukende hardcore en metal weten ze menigeen omver te slaan. Ik weer zeker dat dat vanavond ook gaat lukken.

  Princepi: Intelligente rock…(naar eigen zeggen). De liedjes en de optredens van de viermansformatie Princepi zijn niet in een willekeurig hokje te stoppen. Kenners plaatsen de sound van Princepi, geïnspireerd door Coldplay, This Beautiful Mess en The Violet Burning, in de hoek van de labels Excelsior en Sallyforth

  Land of Airplanes: Gitaren inpluggen, versterkers op 11 en blazen. Dat lijkt het motto van LoA. En terecht want hun stonerrawk n roll met een vleugje sophisticated grunge, smaakt nou eenmaal het lekkerst hard geserveerd. Oordoppen bij de hand als je dit trio ziet verschijnen!!

  Scratch Collection: Last but not least deze avond Scratch Collection. Dit collectief uit Veenendaal is klaar om de wereld te veroveren met hun gitaarliedjes. Eerst nog even deze semi-finale in Zeist!

  ‘The Meeting’ in Driebergen

  DRIEBERGEN  Youth for Christ Nederland organiseert in samenwerking met TEAR fund een nieuw evenement genaamd ‘The Meeting’ dat 28 en 29 mei zal plaatsvinden in Driebergen. Dit evenement wil jongeren van het YfC-jeugdprogramma Solid Friends bewustmaken van de armoedeproblematiek in Zuid-Afrika. Dit jaar wordt The Meeting voor het eerst georganiseerd.

  Edward de Kam, directeur YfC: “Wij vinden het belangrijk dat jongeren zich verantwoordelijk voelen voor mens en maatschappij. Maar voor veel jongeren is de armoedeproblematiek in Zuid-Afrika een ver-van-mijn-bed-show. Door middel van The Meeting willen wij de afstand verkleinen en de betrokkenheid bij hun leeftijdsgenoten vergroten.” The Meeting bestaat daarom uit twee onderdelen: een sponsoractie en een Nacht Zonder Dak-programma.

  Programma
  In een speciaal Solid Friends-programma, worden jongeren aangemoedigd om met elkaar als club (sponsor)acties op te zetten voor het project ‘survivalkampen in Kwazulu Natal’ van Youth for Christ Zuid-Afrika. In de nacht van 28 op 29 mei krijgt dit programma een vervolg met het Nacht Zonder Dak-programma van TEAR fund, waar jongeren aan den lijve ondervinden hoe het is om een nacht zonder dak te leven. Mirjam de Bruin, Solid Friends-coördinator: “Jongeren moeten in zelfgemaakte krotten slapen. Verder zit het programma vol spelactiviteiten zoals een survival, GPS-zoektocht en is er veel gelegenheid om jongeren van andere Solid Friends-clubs te ontmoeten. Dat wordt dus een hele belevenis hier in Driebergen! We sluiten het programma af met een pakkende boodschap waarin jongeren horen dat God tips heeft gegeven hoe je verantwoordelijk kunt zijn voor elkaar en je eigen leven zinvol kunt vormgeven.”

  Solid Friends
  Solid Friends is een eigentijds en interactief clubprogramma voor jongeren van circa 14 tot en met 17 jaar. Momenteel zijn er 135 Solid Friends-clubs in Nederland, waaronder ook in Utrecht, Nieuwegein, Houten, Doorn en Zeist. Harro Wessels is medewerker van de lokale werkgroep YfC-Zeist en draait één keer in de twee weken Solid Friends in het jongerencafé De East Coast: “Het programma slaat aan bij jongeren. Ze herkennen zich in thema’s als ‘Hand in hand’ (verkering) en ‘Levensweg’ (toekomst), omdat ze daar in het dagelijks leven mee geconfronteerd worden.” Bij Solid Friends worden jongeren aangemoedigd om na te denken hoe ze zelf tegen deze thema’s aankijken en hun mening ook te verwoorden in kleine groepjes.

  YfC ook in Zeist
  Solid Friends is één van de activiteiten van YfC-Zeist. Ook Rock Solid (een clubprogramma voor tieners) en Youth Alpha (een kennismakingscursus over het christelijk geloof) wordt georganiseerd voor en door jongeren in o.a. het jongerencafé De East Coast. Verder zijn jongeren elke woensdagmiddag welkom in het scholierencafé De Pitstop in De Peppel. YfC-jongerenwerker Corjan Matsinger: “Ontmoeten, relaxen, even bemoedigd worden of een goed gesprek aangaan; het kan allemaal bij YfC-Zeist.”

  Heuvelrugnieuws van maandag 23 mei 2005

  Heetveld Driebergen: vanaf Laan van Blommerweert
  foto: © Renk Knol
  tijd: 10.30 uur  temperatuur: 15 °C

  meer foto’s van deze straat

  Grietmarkt: inspirerend cultureel en groen trefpunt

  AMERONGEN  ‘Griet’ was de bijnaam van Margaretha Turnor, kasteelvrouwe van Amerongen in de 17e eeuw. Haar man verbleef veelal in het buitenland, maar zij was een ondernemende vrouw en leidde het kasteelleven in zeer roerige tijden.

  Er was een groot boerenbedrijf aan Kasteel Amerongen verbonden en bovendien waren er veel contacten met kunstenaars, ambachtslui en muzikanten.
  De Grietmarkt anno 2005 is een vrij toegankelijke, sfeervolle kunst-, muziek- en groenmarkt op zaterdag 28 mei in het historisch hart van Amerongen, geïnspireerd op het 17e eeuwse leven rond Kasteel Amerongen. Meer dan 50 deelnemers tonen hun kunstwerken, biologische en streekproducten. Daarnaast zijn er de hele dag muzikale intermezzo’s (onversterkt). Meer info op www.grietmarkt.nl

  Weg uit Driebergen

  DRIEBERGEN  Vrijdag 20 mei organiseerde Hogeschool De Horst een groots afscheidsfeest. Ruim 1200 studenten, medewerkers en relaties namen op feestelijke wijze afscheid van Driebergen. Na bijna zestig jaar neemt Hogeschool De Horst afscheid van Driebergen. Vanaf september verhuist de hogeschool naar Amersfoort.

  Het programma bestond uit een officieel gedeelte, een gevarieerd middagprogramma en een avondprogramma met buffet en muziek. Voor de gelegenheid was er ook een grote feesttent op de parkeerplaats gezet. Na afloop van het feest grepen ruim 30 bezoekers de kans aan om te blijven kamperen op het terrein van De Horst, waaronder Margriet Jongerius, Voorzitter Centrale Directie.
  “De Horst kijk terug op een fantastische dag”, aldus Margriet Jongerius. “Zowel medewerkers als studenten hebben hard meegewerkt om deze dag te laten slagen. De betrokkenheid van iedereen, ook (oud-)studenten en (oud-)medewerkers heeft mij geraakt.”

  Diverse oud-studenten en medewerkers verzorgden inhoudelijke of creatieve workshops. Zo presenteerde Piet Reckman, oud-directeur Hogeschool De Horst, zijn boek ‘Opvoeden ieders ambacht’ en componeerden aanwezigen een nieuw afscheidslied voor Driebergen onder begeleiding van Horstdocent Willem van de Heuvel. Ook werd de dag opgeluisterd door cabaretier Anuar Alouad Abdelkrim, oud-student en winnaar van het Camarettenfestival en organiseerden Horststudenten een veiling ten bate van een weeshuis in India, waarbij ruim 1650 euro werd opgehaald.
  De dag werd om 24.00 uur afgesloten met een spectaculair optreden van een vuurvreter.

  Op foto: (Oud-)Directieleden Hogeschool De Horst (foto Vera Verhulst)


  Heuvelrugnieuws van dinsdag 24 mei 2005

  Lange Dreef Driebergen: richting St Hubertuslaan
  foto: © Renk Knol
  tijd: 10.00 uur  temperatuur: 13 °C

  meer foto’s van deze straat

  Fietsen in Langbroekerwetering wordt aantrekkelijker

  LEERSUM  De provincie Utrecht investeert ruim 112.000 euro in de aanleg van een nieuw, vrijliggend fietspad tussen Leersum en Wijk bij Duurstede. Deze fietsverbinding zorgt voor een doorsteek over een lengte van 7,5 kilometer tussen de Utrechtse Heuvelrug en het Kromme Rijn gebied.

  Hierdoor ontstaat een korte en veilige fietsroute. Het nieuwe fietspad is één van de ontbrekende schakels in het provinciale fietsnetwerk dat onder de vlag van het Agenda 2010 project “Op de Fiets” wordt gerealiseerd.

  Het nieuwe fietspad is een initiatief van de gemeente Leersum en levert zowel voor recreatieve fietsers als gebruik voor woon-werkverkeer een aantrekkelijke route op door de Langbroekerwetering. De route begint bij de Darthuizerpoort in Leersum en loopt via de landgoederen Broekhuizen en Darthuizen naar Wijk bij Duurstede. Al fietsend langs deze route trekt een gevarieerd landschap voorbij. Het nieuwe fietspad is merendeels halfverhard met schelpen en wordt geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. De eigenaren van de landgoederen langs deze route willen meewerken aan de aanleg van het fietspad.

  Met de provinciale bijdrage is eenderde deel van de aanlegkosten gedekt. Voor het project is verder Europese subsidie aangevraagd uit het programma Leader (plattelandsontwikkeling). Ook de gemeenten Leersum en Wijk bij Duurstede dragen financieel bij in de aanleg en het onderhoud van het fietspad. De gemeenten begeleiden bovendien de uitvoering van dit project. Realisatie van het nieuwe fietspad start eind 2005, zodra de gehele financiering is afgerond.

  Felle kritiek op grenscorrectie om station

  DOORN   Verslaggever Jurgen van Dijk doet verslag van de gisteren gehouden hoorzitting van de Tweede Kamer over de gemeentelijke herindeling. Het ziet er naar uit dat er geen grenscorrecties zullen plaatsvinden en het station dus bij Driebergen blijft.
  Utrechts Nieuwsblad 24-5-2005

  ‘Kraaybeek’ kan weer door

  DRIEBERGEN De Vereniging rondom Kraaybeek (VRK) maakt zich sterk voor behoud van de ecologische en culturele waarden van het Landgoed Kraaybeek. In dat kader hebben twee Wageningse studenten studies verricht voor mogelijke verdere ontwikkelingen.
  Nieuwsbode 24-5-2005

  Onderzoek naar ‘sprengbeleving’

  DRIEBERGEN Zo’n 40 belangstellenden uit Driebergen en Doorn waren naar Nieuw Salem gekomen om mee te werken in een workshop om er achter te komen hoe de sprengen in Driebergen en Doorn – ze zijn sterk verwaarloosd- beleefd worden.
  Nieuwsbode 24-5-2005

  Heuvelrugnieuws van woensdag 25 mei 2005

  Bosstraat Driebergen: thv Catharijnestraat
  foto: © Renk Knol
  tijd: 10.25 uur  temperatuur: 18 °C

  meer foto’s van deze straat

  IVN-wandeling in het Sanatoriumbos te Zeist

  ZEIST Zondag 29 mei om 14.00 uur kunt u met gidsen van de IVN-afdeling Heuvelrug en Krommerijn een prachtige natuurwandeling maken door één van de resterende “bosparkparels” binnen het bebouwde centrum van Zeist: het Sanatoriumbos.

  Reeds in 1902 werd op dit deels met naaldbomen begroeide stuifduinengebied (ongeveer 62 ha. groot) begonnen met het bouwen van de diverse paviljoens van het Christelijk Sanatorium.

  Ook de latere bebouwingen van dit steeds kostbaarder wordend stuk natuurgebied concentreerden zich steeds aan de oostzijde. Achter deze bebouwing is een prachtig bospark ontstaan met slingerende wandelpaden welke elkaar op diverse plaatsen in stervorm ontmoeten. Mede door de stuifduinen is het bosgebied rijk aan verschillende biotopen, zoals droge en natte gebieden, percelen naaldbos, loofbos en gemengd bos, een prachtige grasweide omzoomd met diverse soorten bomen en veel plantsoenen. De IVN-gidsen zullen tijdens de rondwandeling door dit interessante gebied u helpen de grote diversiteit van aanwezige levensvormen te ontdekken.

  De wandeling start om 14.00 uur vóór het oude Hoofdgebouw aan de Oude Arnhemseweg nr. 260 te Zeist en duurt ongeveer anderhalf uur. Deelname is gratis en men hoeft zich niet vooraf aan te melden. Na afloop is er onder het nuttigen van koffie of thee gelegenheid tot een afsluitend gesprek met de gidsen. Voor meer informatie kunt u bellen tel. 0343 51 61 37 of surfen naar www.ivn-info.nl.

  VVV-wandeling in het Arboretum

  DOORN Op zondag 29 mei nodigen enkele VVV’s op de Heuvelrug u uit om tussen 10.00 en 17.00 uur kennis te maken met de Nederlandse bomen- en struikenroute in het Von Gimborn Arboretum. U vindt langs deze route 30 volwassen exemplaren van inheemse bomen en struiken.
  Sommige staan nog in bloei, anderen hebben al hun eerste blad staan, zodat u goed beoordelen of deze planten geschikt zijn voor uw tuin. Of u kunt gewoon komen genieten van de prachtige natuur en lentetooi in het Arboretum aan de Vossesteinsesteeg 8 in Doorn.

  Op deze zondag krijgen bezoekers voor de normale entreeprijs van 2 euro (kinderen tot 12 jaar zijn gratis) een gratis routeboekje met een korte beschrijving van de Nederlandse bomen en struiken in het Arboretum. In het boekje zit ook een kortingsbon van kwekerij Abbing, die deze wandeling sponsort. U kunt op eigen gelegenheid wandelen als u gericht wilt kijken naar enkele exemplaren op de route of deelnemen aan begeleide wandelingen.

  Om 11.00 en 14.00 uur kunt u de wandeling lopen onder begeleiding van een gids, die u natuurlijk veel extra informatie en ook een antwoord op uw vragen kan geven. Deze wandeling van circa 2 uur voert u langs alle exemplaren. U loopt op paden of door het gras, dus goed schoeisel is aanbevolen! U kunt er ook een dagje uit van maken met een picknickmand. Bij de entree van het Arboretum vindt u een VVV-stand, waar u ook andere toeristische informatie kunt inzien of kopen.

  Huisartsenstaking in Driebergen

  DRIEBERGEN   Middels een ingezonden brief op DriebergenNet leggen de Driebergse huisartsen uit waarom ook zij in staking gaan.

  De ingezonden brief

  Huisartsen staking
  U zult inmiddels gehoord of gemerkt hebben dat ook de huisartsen in Driebergen staken. Huisartsen komen in het algemeen niet lichtzinnig tot dit soort acties. Er is dus wat aan de hand.

  In de media wordt vaak de indruk gewekt dat het de huisartsen enkel om inkomen te doen is. Dat wil ik mede namens mijn collega’s rechtzetten.

  Natuurlijk gaan de acties ook over geld. De minister pakt een substantieel deel van onze omzet af, en geeft dat geld aan de zorgverzekeraars. Onder voorwaarden kunnen wij dat geld via onderhandelingen dan weer terugkrijgen. Met dat geld wil de minister ons aanzetten om harder te werken. Wij moeten dan inderdaad harder gaan werken om deze bureaucratische mallemolen draaiende te houden. Bovendien suggereert de minister dat wij dat geld er extra bij krijgen! Daar is echter geen sprake van. Het is een sigaar uit eigen doos, en dan nog maar een gedeelte van de sigaar.

  Dit is echter maar één reden waarom de huisartsen zich genoodzaakt voelen actie te gaan voeren.

  Langzamerhand worden zorgverleners wakker geschud over de gevolgen die de nieuwe zorgverzekeringswet (ZVW) zal hebben voor zorgverleners en patiënten. Omdat we hebben zitten slapen is de nieuwe ZVW op eigenlijk onbegrijpelijke wijze eind december 2004 de Tweede Kamer gepasseerd. Ook tweede kamerleden hebben niet goed opgelet want ik kan me niet voorstellen dat indien zij de onderstaande gevolgen van de wet hadden doorzien, dat ze dan hadden voorgestemd. Van de zorg een markt maken is een heilloze weg. “Zorg” is in het belang van de ander, “markt” is in het belang van jezelf. Bovendien is gunstige invloed van marktwerking nooit bewezen: diverse onderzoeken die het tegendeel wetenschappelijk onderbouwen (o.a. Starfield e.a.) tonen dit aan. Het Amerikaanse gezondheidssysteem is een goed voorbeeld van wat er met marktwerking en een sterke macht van zorgverzekeraars kan gebeuren. Het systeem is onbetaalbaar en inefficiënt. (In de VS gezondheidszorg 15% van BNP, in Nederland 9%). Dus aan het doel waarvoor de wet ontworpen is, nl. kostenbeheersing, schiet deze wet voorbij.

  Andere, niet minder belangrijke redenen, om tegen deze wet te zijn zijn:

  De keuzevrijheid van de patiënt zal worden beperkt. Niet de patiënt, maar de zorgverzekeraar bepaalt welke dokter of specialist de patiënt mag bezoeken.

  De kwaliteit van de zorg komt in gevaar. Door onderlinge concurrentie bij zorgverzekeraars zal de prijs van de zorg belangrijker zijn dan de kwaliteit De zorgverzekeraars zullen eisen stellen aan de inhoud van het zorgaanbod, terwijl de deskundigheid hiervoor juist bij de artsen ligt.

  Artsen worden gedwongen hun beroepsgeheim te schenden. De patiënt heeft hier geen invloed op. In de nieuwe zorgwet heeft de zorgverzekeraar het recht medische gegevens bij de arts op te eisen, op straffe van boete. Worden deze gegevens straks ook gebruikt om patiënten te selecteren voor aanvullende verzekeringen? (hierdoor zullen aanvullende verzekeringen voor chronisch zieken onbetaalbaar worden) Garanties hiervoor staan niet in het wetsvoorstel. Misbruik van deze gegevens kan niet uitgesloten worden.

  Een verlies aan solidariteit. Zorg die tot de basiszorg zou moeten behoren, verschuift naar de aanvullende verzekering, waardoor de premie voor chronisch zieken en ouderen duurder zal worden ( Hoogervorst in een interview met de Volkskrant: chronisch zieken profiteren van de zorg!!!). Bovendien is er geen garantie dat de inhoud van de basiszorg door de zorgverzekeraars steeds verder zal worden uitgekleed.

  Huisartsenzorg wordt straks geleverd door niet goed gekwalificeerd personeel. Huisartsenzorg mag straks, tegen de Europese regelgeving in, ook door andere zorgverleners, zoals basisartsen of HBO-geschoolden, verleend gaan worden. Nu mag alleen de huisarts dat. Dit zal leiden tot kwaliteitsverlies en versnippering van zorg.

  Huisartsen zullen steeds minder tijd krijgen voor hun patiënten, onder andere door een toename in administratieve lasten. Dit kan er toe lijden dat huisartsen sneller zullen gaan verwijzen waardoor de zorg juist duurder zal worden. (2e lijns zorg is duurder dan 1e lijns zorg)

  Genoeg argumenten tegen de ZVW dus. Het is in de medische wetenschap een goed gebruik dat een nieuwe therapie pas wordt toegepast, als het effect van zo’n therapie “evidence based” is. Deze nieuwe wet is dat zeker niet. Het is een experiment van minister Hoogervorst, waarvan hij zelf hoge verwachtingen heeft. Er zijn maar weinig deskundigen die hem daarin steunen.

  Namens de Driebergse huisartsen,

  E.M. van Grondelle

  Boekhoven: ‘Zeist wil geen landjepik in Driebergen’

  ZEIST   Burgemeester Boekhoven van Zeist had geen behoefte aanwezig te zijn in Doorn bij de hoorzitting van de Tweede Kamer over de herindeling. Hij stuurt een brief aan commissielid W. van Beek (VVD) om het standpunt van de gemeente Zeist op te helderen wat betreft het stationsgebied.
  Utrechts Nieuwsblad 25-5-2005

  Heuvelrugnieuws van donderdag 26 mei 2005

  Akkerweg 3 Driebergen: Turkse en Marokkaanse moskee
  foto: © Anthon Keuchenius
  tijd: 10:30 uur      temperatuur: 24 °C

  meer foto’s van deze straat

  Huisartsenactie in Driebergen

  DRIEBERGEN  De eerste dag van de huisartsenactie in Driebergen is zonder problemen verlopen. De actievoerende artsen (ze doen in Driebergen allemaal mee) hebben in ’t Hoge Licht een actiecentrum ingericht waar het publiek met vragen terecht kan.

  Voor spoedgevallen zijn er steeds twee huisartsen via de mobiele telefoon oproepbaar.
  Indien het op de Spoedeisende Hulp van het Diaconessen Ziekenhuis in Zeist erg druk wordt zijn de Driebergse huisartsen beschikbaar om assistentie te verlenen. Al met al proberen de huisartsen het ongemak voor het publiek zo gering mogelijk te houden.
  Een aantal huisartsen heeft gistermiddag op de Driebergse markt gefolderd. Er werden zo’n 500 folders uitgedeeld en de reacties van het publiek waren in het algemeen positief.

  Bloemen verslaat BRU tijdens hoorzitting Kamercommissie

  DOORN   Een verslag van Jan de Beer van hoorzitting van de Tweede Kamer Commissie over de gemeentelijke herindeling waarin burgemeester Bloemen een sterk pleidooi hield voor behoud van het station.
  Stichtse Courant 26-5-2005

  Jubileumkrant Doornse Krant ‘De Kaap’

  DOORN In de raadzaal van het Doornse gemeentehuis werden dinsdagmiddag de eerste exemplaren van de jubileumkrant uitgereikt aan de burgemeesters van Maarn, Doorn, Leersum en Amerongen.
  Doornse Krant 26-5-2005

  Eerste prijs brandweer Doorn in Montfoort

  DOORN De wedstrijdploeg van de Brandweer Doorn is zaterdag eerste geworden op de provinciale 112 wedstrijden in Montfoort.
  Doornse Krant 26-5-2005

  ‘Betrek ouders als kinderen zorgen voor overlast’

  DOORN De wijkpolitie in Doorn, Maarn en Leersum gaat binnenkort ouders van overlastgevers informeren en bij notoire overlastgevers een gesprek aan. Met deze aanpak wil de politie het aantal meldingen van overlast en vernieling verminderen.
  Doornse Krant 26-5-2005

  Mollenveld wordt sportcomplex

  DOORN Vroeger was het een grasveld met veel mollen. Tegenwoordig is het een multifunctioneel kunstgrasveld dat vrijdagmiddag werd geopend op het terrein van MRC Aardenburg. Het complex is bedoeld voor revaliderende militairen.
  Doornse Krant 26-5-2005

  College wil geen privatisering buitensportaccommodaties

  DOORN B&W stellen voor de voorgenomen privatisering van de buitensportaccommodaties niet ten uitvoer te brengen.
  Doornse Krant 26-5-2005

  Wanneer kunnen we er wonen?

  LEERSUM Voor de inspraakavond over de bouwplannen aan de Kerkweg was opnieuw grote belangstelling. Vooral het grote aantal jongeren was opvallend. Het illustreerde nog maar eens hoe groot de behoefte is aan sociale woningbouw in Leersum.
  Doornse Krant 26-5-2005

  Heuvelrugnieuws van vrijdag 27 mei 2005

  Rijsenburgselaan 11 Driebergen
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 10.15 uur  temperatuur: 22 °C

  meer foto’s van deze straat

  Reizend Toneelgezelschap op Kasteel Amerongen

  AMERONGEN In het kader van het Jaar van het Kasteel vindt op 4 en 5 juni 2005 van 14-16uur op Kasteel Amerongen een historisch evenement plaats in de sfeer van de 17e eeuw. Reizende toneelspelers brengen een komedie uit de Gouden Eeuw voor jong en oud ten beste, terwijl het geheel wordt omgeven door Breugheliaanse kinderspelen.

  Bezoekers kunnen zich vanaf 14 u. begeven onder de plaatselijke 17e eeuwse bevolking. Groepjes kinderen spelen kinderspelen zoals we die kennen de schilderijen van Breughel. Onderwijl meten de ouderen zich bij het kegelspel, en doen zich op het grasveld tegoed aan dranken en spijzen in afwachting van de dingen die gaan komen. Dan klinkt in de verte een trom: het Reizend Toneelgezelschap arriveert. De kinderen bewonderen de opzichtig geklede komedianten, hun geheimzinnige koffers en vreemde requisieten. De trommelslager kondigt met veel geraas de komende voorstelling aan: “De schipbreuk van de Neeltje Maria”.

  Geheel in de speelstijl van de 16e/17e eeuw bevat dit spel, door het Toneelatelier ontworpen voor het Jaar van het Kasteel, alle ingrediënten om toeschouwers van toen en nu, ongeacht hun leeftijd, in spanning – en vooral aan het lachen te brengen: Zal de gierige koopman, die zijn hongerige knecht wel honderd keer naar de haven stuurt om te zien of zijn schip al is aangekomen, een rijke buit aan zijn borst kunnen koesteren? Welk vreselijk geheim draagt de bluffende kapitein, bijgenaamd “De schrik van Vlissingen”, met zich mee? En zal de knecht Krispijn er in slagen eindelijk wat eten te bemachtigen?
  Een heerlijke voorstelling voor iedereen, gespeeld door het Toneelatelier uit Zeist, dat de laatste jaren zijn sporen heeft verdiend op het gebied van historisch toneel. Aan dit spel onder regie van Arnold Sandhaus, met historische kostuums van MarieClaude Lamourre, werken leerlingen van de Anfortasschool uit Breda mee om de historische entourage vorm te geven.

  Bezoekers kunnen op deze dagen in de Oranjerie van Kasteel Amerongen tevens de tentoonstelling “Het Jaar van het Kasteel” bezoeken. En ook de inwendige mens kan op het kasteelterrein verzorgd worden.

  Radio 90FM enkele uren uit de lucht

  LEERSUM Radio 90FM zal vandaag voor enkele uren haar programma’s onderbreken als gevolg van onderhoud aan zender en mast. De werkzaamheden moeten ervoor zorgen dat de etherontvangst van 90FM verbeterd wordt. Ook worden er voorbereidingen getroffen voor een betere ontvangst in Driebergen.

  Heuvelrugnieuws van zaterdag 28 mei 2005

  De Hermelijn Driebergen: vanaf Jachtlaan
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 10.20 uur  temperatuur: 24 °C

  meer foto’s van deze straat

  Ondernemers vrezen leegstand

  MAARN   Maarnse ondernemers betwijfelen of het nieuwe winkelgebied wel voldoende ingevuld kan worden nu er in dat zelfde centrum drie winkelpanden langs de Tuindorpweg leeg staan. Wethouder Cremer stelt dat die leegstand binnenkort voorbij is en dat het er eerder naar uitziet dat er een tekort aan winkelruimte komt.
  Utrechts Nieuwsblad 28-5-2005

  Heuvelrugnieuws van zondag 29 mei 2005

  Hoendersteeg Driebergen: sporthal
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 9.50 uur  temperatuur: 18 °C

  meer foto’s van deze straat

  Driebergse Vertelclub in de bibliotheek

  DRIEBERGEN  Het thema is 19-toen: de Heuvelrug in de periode 1900-1940. Een aantal leden van de Driebergse Vertelclub vertelt zaterdag 4 juni van 11.30 tot 13.00 beurtelings een verhaal van ongeveer 10 minuten waarvan een aantal ook in Driebergen en omgeving spelen in de eerste helft van de vorige eeuw. Altijd al iets met verhalen vertellen gehad? Kom dan naar de bibliotheek in Driebergen, Hoofdstraat 164.

  Heuvelrugnieuws van maandag 30 mei 2005

  Arnhemsebovenweg Driebergen: richting Zeist thv Gezichtslaan
  foto: © Michiel van der Vlist
  tijd: 8.50 uur  temperatuur: 12 °C

  meer foto’s van deze straat

  Meeting brengt 4700 euro op

  DRIEBERGEN  De Meeting, een groot evenement voor jongeren dat in de nacht van 28 op 29 werd georganiseerd door Youth for Christ Nederland, werd bezocht door zo’n 150 jongeren. Door middel van (sponsor)acties hebben de jongeren voor het project ‘Survivalkampen in Kwazulu Natal’ 4700 euro ingezameld.

  Dalto eindelijk een keer in de finale

  DRIEBERGEN   Met het vrouwenkwartet in een glansrol heeft Dalto zich geplaatst voor de finale om de landstitel veldkorfbal. De Driebergers versloegen Fortuna uit Delft met 19-15.
  Utrechts Nieuwsblad 30-5-2005

  Heuvelrugnieuws van dinsdag 31 mei 2005

  Weth Verhaarlaan Driebergen: Heidetuin
  foto: © Michiel van der Vlist
  tijd: 9.15 uur  temperatuur: 14 °C

  meer foto’s van deze straat

  Nieuw onderdak koffieconcerten

  DRIEBERGEN De Stichting Koffieconcerten is reuze content de bewoners van Driebergen te kunnen vertellen een nieuwe fraaie concertlocatie gevonden te hebben in plaats van Sparrendaal, namelijk de kerk Sint Petrus’Banden.
  Nieuwsbode 31-5-2005

  Irritaties rond stationsplein Driebergen

  DRIEBERGEN In de raadscommissie Ruimte en Groen werd vorige week ‘Kwaliteitsimpuls Station Driebergen-Zeist’ besproken. De commissieleden hadden nogal wat kritiek: visie zou ontbreken.
  Nieuwsbode 31-5-2005