Heuvelrugnieuws van zaterdag 1 mei 2004

Tussen de Dreven Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.40 uur 

meer foto’s van deze straat

Driebergen blijft Driebergen-Rijsenburg

Als het aan de meerderheid van de kijkers naar DriebergenNet ligt, blijft Driebergen gewoon Driebergen-Rijsenburg heten. Voor alleen maar Driebergen kiest 33%. Als de peiling langer had geduurd en als de eerste stemmers al kennis hadden kunnen nemen van de discussie in het forum van DriebergenNet, was de uitslag waarschijnlijk anders geweest. Na de publicatie van die bijdragen in het forum werd er voornamelijk gestemd op de mogelijkheid “Driebergen”. Hieronder kunt u de forumbijdragen lezen en u kunt natuurlijk ook nog in het forum reageren.

Bijdrage van Henk Jan Derksen
De stelling dat we de plaatsnaam Driebergen moeten gaan hanteren in plaats van Driebergen-Rijsenburg kan ik helemaal ondersteunen. Om vele redenen: Historische redenen: Driebergen is veel ouder dan Rijsenburg. Driebergen wordt voor het eerst genoemd in 1159, het nieuwbouwdorp Rijsenburg is gesticht in 1810; zelfs het voormalige kasteel van die naam is jonger dan het dorp Driebergen. Er is dus geen sprake van een tweelingdorp: een tweeling is in ieder geval even oud, en meestal even groot. Ook de gemeenten Sterkenburg en Hardenbroek (met kastelen, zonder dorp) zijn opgegaan in Driebergen zonder dat de naam aan die van Driebergen is toegevoegd. Lees de geschiedenis er maar eens op na: zelfs de laatste gemeenteraad van Rijsenburg was verdeeld over de gemeentenaam na de samenvoeging: van de helft van de raad mocht de nieuwe gemeentenaam Driebergen zijn. Het waren juist Driebergse raadsleden die ervoor kozen, maar dat was dan ook de raad met meerdere mensen met dubbele achternamen die in de jaren daarvoor al dubbele straatnamen had gegeven in Driebergen-Noord, zoals de Melvill van Carnbeelaan. Was dat misschien uit misplaatste sjiekdoenerij? Geografische redenen: Het gebied van voormalig Rijsenburg beslaat slechts 1/13 deel van de totale gemeente. De enclave Rijsenburg was over de weg niet anders te bereiken dan over Driebergs grondgebied. Er zijn heel wat dorpen en steden in Nederland die een kleinere plaats hebben ingelijfd, zonder dat dit een dubbelnaam opleverde, denk aan Utrecht met Zuilen. Gemeenten met een dubbele naam hebben vaak twee kernen, min of meer gelijkwaardig, dan wel los van elkaar. Dat is met Driebergen niet het geval, daar Rijsenburg in feite een wijk is van het grotere geheel. Zeker nu het voormalige dorp is omgeven door de Driebergse nieuwbouwwijken. Bestuurlijke redenen: Het dorp Rijsenburg is pas in 1818 losgemaakt uit de gemeente Driebergen. Helemaal zelfstandig heeft het nooit kunnen functioneren. Het had bijvoorbeeld geen eigen openbare school (wettelijke taak) en moest daarvoor een overeenkomst met Driebergen aangaan, opdat de Rijsenburgse leerlingen naar de school in Driebergen konden. Rijsenburg was eigenlijk altijd al te klein om als aparte gemeente voort te bestaan. Al in 1829 kwam het eerste voorstel tot samenvoeging aan de orde. In 1857 is Rijsenburg op het laatste moment door de Tweede Kamer uit het herindelingsplan gehaald, waardoor alleen Sterkenburg aan Driebergen werd toegevoegd. Ook in andere gemeenten zijn kleinere “ambachtsheerlijkheden”of gerechten” opgegaan zonder dat die namen zijn toegevoegd aan de gemeente: Darthuizen is aan Leersum toegevoegd, evenals Zuijlenstein; zo ook De Breul, Cattenbroek en Stoetwegen aan Zeist. Begin jaren ’90 van de vorige eeuw overigens heeft de gemeenteraad zonder discussie een contract met de ANWB goedgekeurd waarin de ANWB voorstelde de aanduiding Rijsenburg (die al niet eens voorkomt op wegwijzers) niet meer te vermelden op de ‘ANWB-paddestoelen’, omdat het een “verouderde aanduiding” is. Sociale en economische redenen: Er is geen sprake van twee gelijkwaardige dorpskernen. Economisch gezien zowel als sociaal is Rijsenburg een wijk van Driebergen, denk maar aan het verenigingsleven. Economisch is het centrum van Driebergen het centrum van Driebergen-Rijsenburg. Rijsenburg was een wijkwinkelcentrum ook naar de maatstaven van onderzoekers. Praktische redenen: De gemeentenaam Driebergen-Rijsenburg is te lang, wordt vaak verbasterd en heel verschillend afgekort. Bovendien werkt de dubbele stationsnaam verwarrend. Mensen begrijpen het verschil vaak niet tussen Driebergen en Driebergen-Rijsenburg In feite wordt is naast de formele gemeentenaam door de mensen de gebruikelijke woonplaatsnaam Driebergen algemeen toegepast. De dubbelnaam van 1931 is nooit echt gemeengoed geworden, behalve bij de gemeente zelf en bij een kleine maar betrokken kring van Rijsenburgers. Het is toch vreemd dat in het telefoonboek en in het postcodeboek wel onder Rijsenburg staat vermeld Zie Driebergen-Rijsenburg en dat er wel Driebergen-Rijsenburg staat, maar niet Driebergen. Dat moet anders. Maar verdwijnt de naam Rijsenburg dan? Wat mij betreft kan Driebergen trots zijn op het kerkje en plein van Rijsenburg. Maar gepaste trots is nog geen blinde liefde. Het is passend dat de naam bewaard blijft zoals in de Rijsenburgselaan, en met de naam van het Wapen van Rijsenburg.. Laten we het zo doen: binnen onze gemeente Driebergen (die straks onderdeel kan zijn van een Heuvelruggmeente, we hoeven daar niet op te wachten) kennen we behalve de hoofdplaats Driebergen ook de met borden aangegeven buurtschappen Sterkenburg en Oud-Rijsenburg, beide aan de wetering gelegen. Dan blijft de naam toch bewaard, maar niet zo lastig, en niet de suggestie wekkend van een tweelingdorp. Driebergen en Rijsenburg: het is een beetje als die olifant en die muis die op de brug lopen, waar de muis tegen de olifant zegt: wat stampen we lekker samen hè? En hoe heette die brug? Ongetwijfeld was dat de Driebergse brug!

Bijdrage van Frank van den Hoven
Helemaal eens met het scala aan redenen dat Henk Jan noemt. Wat velen door elkaar halen (in het hele land speelt dit, ik ben gespecialiseerd in topografie) is de gemeentenaam en de plaatsnaam. In dit geval is, dankzij de herindeling van 1931, de gemeentenaam Driebergen-Rijsenburg. Maar inderdaad iedereen die ik ken uit deze plaats zegt ik woon in Driebergen, ook als ze in (het voormalige dorp) Rijsenburg wonen. Punt is in dit geval dat je Rijsenburg niet meer als apart dorp kunt beschouwen want geintegreerd in de kern Driebergen. Uit historisch oogpunt valt er wat voor te zeggen om bijvoorbeeld straks na de herindeling een dorp Driebergen te hebben met daarbinnen voor het gebied Rijsenburg witte plaatsnaambordjes, dat aangeeft dat het een wijk of buurt is binnen het hoofddorp Driebergen. Sterkenburg is volgens plattegronden nog een aparte buurtschap, die je ook met witte borden kunt aangeven. Overigens viel Hardenbroek destijds ook onder de gem. Sterkenburg, voor deze in 1857 opging in de gem. Driebergen (de gem. Sterkenburg had in 1840 30 huizen, 243 inwoners, waarvan buurtschap Sterkenburg 13/102 en buurtschap Hardenbroek 17/141. Gemeente Rijsenburg had toen 46 huizen, 239 inwoners verdeeld in dorp Rijsenburg met 39 huizen, 184 inwoners, en buurtschap Oud-Rijsenburg met 7 huizen en 55 inwoners. Dorp en gemeente Driebergen hadden in 1840 135 huizen met 901 inwoners. Als filatelist zie ik overigens in postkantorenlijsten dat het postkantoor (en dus de stempels) tot 1970 Driebergen heeft geheten, daarna is men het pas Driebergen-Rijsenburg gaan noemen.

Bijdrage van Mike van Milligen
Henk Jan jij verwijst vermoedelijk naar de vermelding “Lubertus de Thribergen” uit 1159. Men heeft echter nooit officieel vast kunnen stellen dat er hier gesproken wordt over Driebergen. De eerste officiele vermelding van de naam komt uit een Bisschoppelijk oorkonde uit 1309 waarin gesproken wordt over “…apud Drieberghen in parochia de Dorne” (Zie ook de boeken van Wim Harzing en Dick Steenwijk). De eerste keer dat de naam ‘Rijsenburg’ voorkwam is in 1274 toen het kasteel (en let wel; ik sprak over de naam en niet het dorp Rijsenburg) door Gijsbrecht van Amstel was verwoest. Leuk detail is misschien dat de weduwe van Van Oosthuyse deze leeftijd al in 1829, bij de toenmalige herindelingsplannen, aanvoerde om de nieuw te vormen gemeente de naam “Rijsenburg-Driebergen” te geven. De beide gemeenten zijn toen echter niet samengevoegd mede doordat zij haar invloed hier tegen had gebruikt.

D66 Heuvelrug kijkt vooruit

Op 20 april hebben de afdelingen van D66 in de MALDD-gemeenten besloten een voorstel voor fusering van de afdelingen aan hun leden voor te leggen. Al sinds de jaarwisseling zijn de D66-afdelingen van de Heuvelrug in overleg over de fusie van de betrokken gemeenten. Op 20 april was daarom een gezamenlijke ledenvergadering belegd van deze D66-afdelingen.
Bij toeval werd juist die avond ook bekend dat het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht het voorlopig besluit had genomen het proces te starten tot samenvoeging van de MALDD-gemeenten.

Dit besluit komt overeen van de wens van de betrokken D66-afdelingen en het voorstel om als één afdeling verder te gaan viel in goede aarde. Het voorstel zal worden voorgelegd aan de ledenvergaderingen van de afzonderlijke afdelingen, een naam voor de nieuwe afdeling is nog niet bekend. In het gezamenlijke overleg slaan de betrokken D66-leden al vanaf het begin de stap over om te praten over de kleine kans dat sommige dorpen zelfstandig blijven of om andere alternatieven zoals 3MADO te onderzoeken. Dat vinden ze verspilde energie.
Ze vinden het belangrijk om hun energie te steken in een fijne nieuwe gemeente, die goed en efficiënt georganiseerd en bestuurd gaat worden (lees: geen geld verspilt), en die zoveel mogelijk tevreden inwoners zal hebben.
Door de afdelingen is als eerste actie een profiel geschetst van de nieuwe gemeente. Deze schets “MALDD: Menselijk, Aantrekkelijk, Levenslustig, Divers en Doorleefd” is een voorlopige beschrijving van het gewenste karakter van de nieuwe gemeente met als doel het denken hierover aan te wakkeren. Het stuk is voor iedereen te lezen op de website van D66- Driebergen (www.driebergen.net/D66). Reacties van inwoners op dit stuk zijn van harte welkom en zullen meegenomen worden in de verdere discussie.
Als tweede actie hebben de D66-afdelingen een gezamenlijke werkgroep gevormd die met behulp van overige actieve leden verder gaat met drie onderwerpen:

  • Hoe zorgen we voor een goed gemeentelijk fusieproces? Hiervoor wordt door de werkgroep o.a. kennis verzameld over andere herindelingen. Dit om niet opnieuw het wiel uit te gaan vinden en fouten die elders zijn gemaakt op de Heuvelrug te voorkomen.
  • Hoe willen we dat de Heuvelruggemeente er uit gaat zien, in de breedste zin van het woord?
  • Hoe zorgen we dat er in de nieuwe gemeente een goede organisatie, een goed bestuur en een goede vorm van invloed van de burgers hierop tot stand komt?
Het belangrijkste gezamenlijke gevoel van de afdelingen bij het overleg is om nu al te redeneren alsof we één gemeente zijn. Afvragen wat het beste is voor de mensen in Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen als geheel, in plaats van een -geld en energie verspillende- belangenstrijd tussen de dorpen te laten ontstaan.
De voorgestelde fusie van de partijafdelingen past dan ook volledig in die lijn.
Dit bericht is uitgebracht door de twee besturen van D66 afdeling Driebergen en afdeling Heuvelrug. (D66 Leersum, Amerongen, Doorn en Maarn zijn al gefuseerd en vormen de afdeling Heuvelrug)

Van halve toezegging tot nieuwe uitweg

Op de tekentafel zijn de congestieproblemen rondom station Driebergen-Zeist al lang en breed opgelost. Maar Rijkswaterstaat wekt niet de indruk open te staan voor de suggesties van de betrokken gemeenten. Anthon Keuchenius zet de perikelen rondom station en gesplitste aansluiting nog eens op een rijtje en praat daarover met Henk Dekker, destijds hoofdambtenaar bij de gemeente Zeist.
Volkskrant van 1 mei 2004

Langs bloeiende heide naar de Zwitserse brug

In de rubriek Mens en Natuur besteedt de Volkskrant aandacht aan de Heidetuin en haar geschiedenis.
Volkskrant van 1 mei 2004

Regionale koepel wil meedenken over toekomst Heuvelrug

De lokale ondernemersverenigingen van de gemeenten Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen bundelen vanaf aanstaande maandag de krachten. Vooruitlopend op de gemeentelijke herindeling hebben ze de Ondernemers Koepel Heuvelrug opgericht.
Utrechts Nieuwsblad van 1 mei 2004 

Heuvelrugnieuws van zondag 2 mei 2004

De beaufortlaan 4-6 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.55 uur 

meer foto’s van deze straat

Eigen museum voor Vroeger en Nu

De stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu krijgt de beschikking over een eigen museum. Een sinds de oprichting gekoesterde wens gaat hiermee in vervulling. Het bestuur van de stichting Collectie Militaire Traditie, eigenaar van museum ’t Schilderhuis aan de Van Rijckevorselstraat, heeft Vroeger en Nu twee expositieruimtes aangeboden. De stichting hoopt dat het nieuwe museum mensen zal stimuleren om objecten ter expositie aan te bieden. Op zolders en in kelders en schuurtjes zwerven nu nog talloze voorwerpen rond die van belang zijn voor de geschiedenis van Driebergen en Rijsenburg. Met een eigen museum kan Vroeger en Nu deze ‘schatten’ veilig stellen en op gepaste wijze presenteren. De komende maanden wordt in ’t Schilderhuis een permanente expositie over Driebergen en Rijsenburg ingericht. Daarnaast wil Vroeger en Nu wisselende thema-exposities houden. Tijdens een regelmatig te houden ‘inloop-spreekuur’ in het museum kunnen mensen bij Vroeger en Nu terecht met vragen over de historie èn over actuele kwesties.

Ooievaars in Driebergen

Sinds een week of drie heeft zich een ooievaarspaar genesteld in de nabijheid van het Kloosterlaantje. Op dit moment zijn er nog geen jongen gesignaleerd, maar die zullen zich binnenkort vast wel aandienen. Een foto-impressie.

Heuvelrugnieuws van maandag 3 mei 2004

Hoofdstraat Driebergen: reconstructie Hoofdstraat 2004
foto: © Renk Knol
tijd: 11.25 uur 

meer foto’s van deze straat

Utrechts Landschap en Natuur en Milieufederatie Utrecht wijzen gesplitste aansluiting af

Het Utrechts Landschap (UL) en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) hebben op 29 april jl. een open brief gestuurd aan de fraktievoorzitters van de politieke partijen in de 2e kamer. In deze brief doen zij een dringend beroep op de 2e kamer om zich actief in te zetten om de realisatie van de ongelijkvloerse kruising bij het station Driebergen/Zeist in de planning naar voren te halen. Door het realiseren van deze ongelijkvloerse kruising kunnen er een groot aantal knelpunten worden opgelost.  Met deze kruising is het niet nodig om bij de rijksweg A12 een 2e afslag richting Zeist te maken. Deze afslag tast de open groene ruimte in deze regio aan en heeft grote gevolgen voor de ecologie.
Heuvelrug Nieuws 3 mei 2004

Open brief:

Aan de voorzitters van de fracties van de Tweede Kamer

De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en Stichting Het Utrechts Landschap (UL) willen graag uw aandacht vragen voor de ontwikkelingen betreffende de aansluiting op de A12 ter hoogte van Driebergen.

Al enige jaren worden plannen uitgewerkt voor de aanpassing van de A12. Het traject van de A12 tussen Lunetten en Maarsbergen is inmiddels onder de Spoedwet gebracht. Onderdeel van de planvorming vormt de vergroting van de huidige aansluiting op de A12 bij Driebergen.

De gemeentes Driebergen en Zeist hebben een alternatief plan ontwikkeld voor een aansluiting: de gesplitste variant. Daarbij worden de op- en afritten richting Utrecht en Arnhem gescheiden en worden nieuwe toegangswegen aangelegd. Het argument van de gemeentes voor deze aansluiting is dat het een ontlasting vormt voor de verkeersafwikkeling op de provinciale weg N225. De provincie en het Bestuurs Regio Utrecht(BRU) steunen dit initiatief en hebben (net zoals de gemeentes) financiën hiervoor beschikbaar gesteld.

Standpunt natuur- en milieuorganisaties
De NMU en het UL hebben zich afgelopen jaren verdiept in de keuze tussen de verschillende aansluitingsvarianten. Hierover is uitgebreid informatie uitgewisseld met de gemeentes Driebergen en Zeist, de Provincie Utrecht en het BRU.

Wij kunnen ons niet vinden in de plannen voor de gesplitste variant. Het gebied bij Driebergen is vanuit natuur, landschap en cultuurhistorie bijzonder waardevol. Het behoort tot het Belvedere-gebied Kromme Rijngebied & Heuvelrug (Stichtse Lustwarande), grote delen zijn aangeduid als EHS als schakel tussen de Utrechtse Heuvelrug, het Kromme Rijngebied en het Langbroekerweteringgebied. Beide laatste gebieden worden verder in de nota Ruimte van minister Dekker aangeduid als Nationaal Landschap.

Juist vanwege deze bijzondere kwaliteiten dienen dergelijke infrastructurele ingrepen nadrukkelijk te worden getoetst op ruimtelijke aspecten en ontwikkelingen. Aanleg van de gesplitste variant heeft vergaande ruimtelijke consequenties voor het gebied.
De aanleg van de benodigde nieuwe infrastructuur leidt tot een nieuwe doorsnijding van de open ruimte en een verhoogde ligging van de A12. De huidige sportvelden bij Driebergen dienen te worden verplaatst naar een locatie elders in het buitengebied. Een deel van de EHS wordt doorsneden. Dat alles betekent een aantasting van de cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarden die vanuit het rijks en het provinciale beleid hier juist worden beschermd.

De gesplitste aansluiting zal leiden tot een toename van economische ontwikkelingen, al is het alleen maar om de investeringen die vanuit de regio nodig zijn voor deze aansluiting terug te kunnen verdienen. Een voorbeeld hiervan is de mogelijkheid voor de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein aan de westkant van Driebergen, gekoppeld aan de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg voor de gesplitste variant, zoals momenteel is opgenomen in het ontwerp-streekplan van de Provincie Utrecht. Dergelijke ontwikkelingen leiden tot meer verkeersbewegingen, wat juist tegenstrijdig is met de motivatie voor de gesplitste variant.

Inzetten voor ongelijkvloerse spoorkruising
Het grootste probleem voor de verkeersafwikkeling op de provinciale weg N225 is de gelijkvloerse kruising met het spoor bij het station Driebergen/Zeist. Dit knelpunt zal de komende jaren verder toenemen door een intensievere benutting van het spoor. Gezien de problematiek in dit gebied vinden wij het veel belangrijker dat overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in deze regio zich gezamenlijk inzetten voor een spoedige realisatie van een ongelijkvloerse kruising. Helaas zijn de plannen voor de ongelijkvloerse kruising in het MIT naar achteren geschoven, mede omdat het Ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt dat er geen geld beschikbaar is. Investeringen vanuit de regio om de verkeersproblematiek op te lossen zijn naar ons idee vele malen noodzakelijker voor de spoorkruising dan voor de gesplitste variant.

Tot slot
De aanleg van de gesplitste variant is een ingreep die ruimtelijk meer (toekomstige) consequenties heeft dan op het eerste gezicht lijkt. Wij hopen dat wij met deze brief duidelijk hebben gemaakt dat de afweging voor een uitbreiding van de bestaande aansluiting of de gesplitste aansluiting zeer zorgvuldig dient te gebeuren en dat er andere oplossingen zijn voor de knelpunten. Verder roepen wij u op om u in te zetten voor het in de planning naar voren halen van de realisatie van de ongelijkvloerse spoorkruising

Hoogachtend, N. Papineau Salm
Directeur Natuur en Milieufederatie Utrecht
H.K.M. Lugtmeijer
Directeur Het Utrechts Landschap

Heuvelrugnieuws van dinsdag 4 mei 2004

Koningin Julianalaan Driebergen: vanaf Prinses Margrietlaan
foto: © Renk Knol
tijd: 9.15 uur 

meer foto’s van deze straat

SWD financieel gedwongen Nix te sluiten

Als er in de tussentijd geen oplossing komt zal gebouw de Nix door de SWD per 1 juli gesloten worden. In een persbericht meldt de SWD dat ze niet langer in staat is de financiële consequenties van beheer en exploitatie van de Nix te dragen.

Overleg met de gemeente heeft ook niet tot een oplossing geleid. Ondanks de sluiting zal de SWD alles in het werk stellen om het jongerenwerk zo goed en professioneel mogelijk voort te zetten en daarvoor ruimte vrij te maken in het gebouw De Vijver. Het college van b&w betreurt in een schriftelijke verklaring aan de pers de berichtgeving over deze zaak en ondersteunt het voornemen tot sluiting niet omdat de SWD niet inzichtelijk heeft gemaakt wat de gevolgen van de sluiting zijn voor het jongerenwerk en ook mist het college een integraal bezuinigingsplan.
Heuvelrug Nieuws 4 mei 2004

Persbericht/mededeling SWD
Zoals algemeen bekend beschikt de Stichting Welzijn Driebergen voor haar activiteiten over een tweetal gebouwen, ‘De Vijver’ aan de Vijverlaan en ‘De Nix’ aan de Engweg.
Het bestuur van de SWD heeft op 8 april jongstleden het College van burgemeester en wethouders op de hoogte gesteld dat de SWD niet langer in staat is de financiële consequenties van het beheer en de exploitatie van ‘De Nix’ te dragen. Bestuur en staf van de SWD zijn tot deze moeilijke en pijnlijke conclusie gekomen vanwege het feit dat tegenover de doorlopende kosten van het onderhoud en beheer van het gebouw vrijwel geen substantiële inkomsten staan. Daarbovenop zal op korte termijn nog meer in het gebouw geïnvesteerd dienen te worden vanwege gestelde milieu- en ARBO-eisen (geluidsoverlast en eisen aan de afzuiging van lucht). Voortzetting van deze situatie is voor de Stichting Welzijn Driebergen financieel niet verantwoord.
Ook in nader overleg met de gemeente tot 29 april zijn geen oplossingen voor deze situatie gevonden. Dit betekent dat ‘De Nix’ per 1 juli aanstaande weer aan de gemeente overgedragen zal worden.
Het bestuur betreurt zeer, dat deze beslissing genomen moest worden, omdat een markant en bijzonder gebouw in ons dorp –waarop we heel trots waren!- hiermee de functie verliest, die de SWD in samenspraak met de gemeente eraan wilde geven.
Ons doel was aan allerlei groeperingen onderdak te bieden voor tal van activiteiten, zoals jongerenwerk, disco’s (zoals die voor licht verstandelijk gehandicapten), popmuziekbijeenkomsten, trefpunt voor groepen allochtonen en groepsbijeenkomsten voor mensen met een minder grote beurs.
Ondanks dit besluit zal de SWD het uiteraard tot haar taak blijven rekenen om het jongerenwerk kwalitatief zo goed en professioneel mogelijk voort te zetten en daarvoor onder meer ruimte vrij te maken in ons gebouw ‘De Vijver’.
Alle inwoners van Driebergen ontvangen omstreeks 6 mei de SWD brochure 2004-2005; daarin staan de cursussen en activiteiten voor het komende jaar. Uit de brochure moge blijken dat de SWD haar activiteiten voor jongeren voortzet; wij blijven dit doen in samenspraak met jongeren en hopen daarnaast nieuwe activiteiten te ontwikkelen.

Verklaring gemeente Driebergen n.a.v. persbericht SWD
Heden, dinsdag 4 mei 2004, heeft de Stichting Welzijn Driebergen (SWD) middels een persbericht bekend gemaakt dat zij “niet langer in staat is de financiële consequenties van het beheer en de exploitatie van ‘De Nix’ te dragen” en dit gebouw dientengevolge per 1 juli a.s. zal sluiten (overdragen aan de gemeente). Dit conform hetgeen bij brief d.d. 8 april j.l. door de SWD is gemeld aan het college van B&W.
Het college van B&W hecht er aan hierover het volgende te verklaren. In reactie op de brief van de SWD van 8 april jl. heeft het college in haar vergadering van 27 april uitgebreid gesproken over de problematiek bij de SWD. Het college heeft gemeend het voornemen van de SWD om gebouw De Nix te sluiten, thans nog niet te kunnen ondersteunen. Dit omdat door de SWD nog niet inzichtelijk is gemaakt wat de gevolgen van sluiting van De Nix zijn voor de activiteiten die daar plaatsvinden (m.n. jongerenwerk). Ook mist het college vooralsnog een integraal bezuinigingsplan waarin de diverse bezuinigingsmogelijkheden worden geïnventariseerd inclusief de financiële gevolgen ervan en de gevolgen voor de huidige activiteiten. Het college heeft het bestuur van de SWD dan ook schriftelijk verzocht om zowel de gevolgen van sluiting van De Nix voor de huidige activiteiten inzichtelijk te maken, alsmede een integraal bezuinigingsplan voor te leggen. Enkel op basis van deze beide zaken is het college van B&W in staat zich een gefundeerd oordeel te kunnen vormen over de toekomst van De Nix. Het college wenst graag over deze kwestie in gesprek te blijven met de SWD voordat hierover definitieve besluiten worden genomen en betreurt de berichtgeving zoals deze vandaag heeft plaatsgevonden.

This site tracked by OneStat.com. Get your own free site counter.

Dodenherdenking

De stille tocht van de dodenherdenking werd weer door enige honderden Driebergers afgelegd. Vanaf het Kerkplein eindigde de tocht bij het monument in het Wildbaanpark. Hier hield burgemeester Bloemen een korte toespraak waarbij hij een citaat voorlas uit het Dagboek van Anne Frank. Na het leggen van de kransen (op de foto de kranslegging namens de basisschoolleerlingen) volgde het defilé langs het monument.

IVA stunt voor Haïti

De jaarlijkse stunt ter afsluiting van het schooljaar stond dit jaar bij het IVA geheel in het teken van de actie voor Haïti om daar een Nederlands artsenechtpaar voor onbepaalde tijd financieel te ondersteunen. Afgelopen week werd al 7500 euro ingezameld.
Nieuwsbode van 4 mei 2004

Heuvelrugnieuws van woensdag 5 mei 2004

Hoofdstraat Driebergen: reconstructie Hoofdstraat 2004
foto: © Renk Knol
tijd: 10.20 uur 

meer foto’s van deze straat

Bouw op landgoed afgeblazen

Woningstichtin De Seyster Veste ziet af van de bouw op het Landgoed Kraaybeekerhof. Sinds 1998 heeft de stichting zich ingezet voor de bouw van een woonzorgcomplex. Zeven jaar later laat De Seyster Veste het project op het landgoed varen. Bezwaren van omwonenden zijn hiervoor de voornaamste oorzaak.
Utrechts Nieuwsblad van 5 mei 2004

Beukenstein speelt rol in Englandspiel

Jaarlijks vindt in het Driebergse verpleegcentrum Beukenstein op 4 mei een herdenking voor Englandspielagenten plaats. Villa Beukenstein speelde een belangrijke rol in het Englandspiel. In het artikel vertellen de verzetsmensen P. Felix (1920), J, van Donselaar (1928), en F. Borgesteijn (1922) hun verhaal.
Utrechts Nieuwsblad van 5 mei 2004

Sluiting ‘De Nix’ in Driebergen onvermijdelijk

Het jongerencentrum De Nix aan de Engweg in Driebergen moet per 1 juli sluiten. De Stichting Welzijn Driebergen heeft dit besloten wegens geldgebrek.De gemeente is het niet eens met de sluiting. Directeur John van Leeuwen heeft echter alle hoop op een compromis met de gemeente verloren.
Utrechts Nieuwsblad van 5 mei 2004

Heuvelrugnieuws van donderdag 6 mei 2004

Kraaybeeklaan Driebergen: vanaf Van Oosthuyselaan
foto: © Renk Knol
tijd: 10.40 uur 

meer foto’s van deze straat

Verhouding tussen gemeente en SWD onder hoogspanning

“De gemeente en de SWD zijn het niet met elkaar eens” zegt John van Leeuwen, directeur van de Stichting Welzijn Driebergen. Het is een overduidelijk understatement voor de zeer gespannen verhouding die deze week tussen de welzijnsinstelling en de gemeente is ontstaan. De SWD heeft laten weten dat men niet langer de financiële consequenties van het beheer en de exploitatie van jongerencentrum De Nix kan dragen. Volgens de SWD moet De Nix per 1 juli gesloten worden omdat tegenover de doorlopende kosten van onderhoud en beheer vrijwel geen substantiële inkomsten staan.
Stichtse Courant van 6 mei 2004

Allochtonen hebben vooral contact in eigen kring

Op initiatief van de SWD is onder de titel ‘Iedereen is welkom’ door studenten van Hogeschool De Horst gewerkt aan een onderzoek rond de toegankelijkheid van welzijnsinstellingen voor Marokkanen en Turken. Het onderzoek is verricht door Fatima Bich-Bich, Husniye Inci en Naima Rahmouni. Ad Bom heeft een interview met Fatima Bich-Bich.
Stichtse Courant van 6 mei 2004

De groeten van Jopie!

Hans Sleeuwenhoek ontmoette tijdens zijn vakantie in Zuid Afrika Jopie van der Laan die geboren is in de Bosstraat. Sleeuwenhoek tekende in het kort haar levensloop op. Wie Jopie de groeten wil doen: Jopie van Velze, Old Oakweg 10, Schuilplaats/Stellenbosch, 7600 Zuid-Afrika, tel. 0027-21-8800817.
Stichtse Courant van 6 mei 2004

Knallen ‘recht boven Driebergen’ kwamen van kilometers verder

Kwart over twee was het zaterdag, toen het winkelend publiek op de Traaij werd opgeschrikt door twee enorme knallen. Mensen keken elkaar aan: “Welke idioot steekt er nu vuurwerk af?” zei de één. “Nee” zei de ander “het is waarschijnlijk een achterlijke piloot”. Dat laatste was het dichtst bij de waarheid. Twee straaljagers van de Luchtmacht gingen boven de Veluwe door de geluidsbarrière om een passagiersvliegtuig te escorteren dat niet op radiosignalen reageerde.
Stichtse Courant van 6 mei 2004

Driebergse familie wint 135.000 euro

“Totaal overrompeld’ is de familie De Kruijf, woonachtig aan De Kievit. Zondagavond bleek dat de Driebergse familie een bedrag van 135.000 euro heeft gewonnen in de Postcode Loterij Miljoenenjacht.
Stichtse Courant van 6 mei 2004

Autobedrijf viert gouden jubileum

Op 7 mei zal het Driebergse autobedrijf Van der Mispel een gouden jubileum vieren. Het bedrijf is al 50 jaar lang gevestigd op dezelfde plek aan de Loolaan.
Stichtse Courant van 6 mei 2004

This site tracked by OneStat.com. Get your own free site counter.

Oranjevereniging 30 jaar

Dit jaar bestond de Oranjevereniging Driebergen-Rijsenburg 30 jaar. Als blijk van waardering had het college van b&w een bijeenkomst op Sparrendaal belegd met de huidige en voormalige bestuursleden.
Stichtse Courant van 6 mei 2004

Ondernemerskoepel verenigt 400 bedrijven op de Heuvelrug

Op het Landgoed De Horst werd, na een voorbereidingsfase van bijn een jaar, in nauwe samenwerking met de Kamer van Koophandel, de vereniging Ondernemers Koepel Heuvelrug een feit. De besturen van zes lokale ondernemersverenigingen van de MALDD-gemeenten zijn lid van deze koepel. Men anticipeert op de ontwikkeling van een fusie in 2006, met een eigen visie. De koepel verenigt ruim 400 bedrijven.
Nieuwsbode van 6 mei 2004

Geen extra nieuwbouw op landgoed Kraaybeek

De Stichting Onroerend Goed Kraaybeekerhof (SOGK), De Seyster Veste en de Leendert Mees Stichting, hebben een aantal jaren samengewerkt aan plannen voor herstel van het Landgoed Kraaybeek. Een van de doelen was de bouw van een woonzorgcomplex. Dit gaat nu niet meer door. De Seyster Veste ziet op verzoek van de SOGK af van haar bouwplannen.
Nieuwsbode van 6 mei 2004

Heuvelrugnieuws van vrijdag 7 mei 2004

Sint Hubertuslaan Driebergen: richting Rijsenburgselaan vanaf Jagersdreeef
foto: © Renk Knol
tijd: 10.40 uur 

meer foto’s van deze straat

Vrees voor hangjeugd woonwijken

Jongerenwerker R. Wiersma vindt het onvoorstelbaar dat jongerencentrum De Nix in Driebergen zijn deuren moet sluiten: “De gemeente Driebergen laat iets unieks uit haar handen glippen.” Bovendien is hij bang voor overlast, door rondhangers, in de Driebergse wijken als de opvang er niet meer is. Wiersma was, tot twee jaar geleden, jongerenwerker bij De Nix.
Utrechts Nieuwsblad van 7 mei 2004

Dure merkkleding is als stroop voor ramkrakers

Lege kasten, lege planken, een lege toonbank, eigenaar van herenmodezaak Edgar N. aan de Hoofdstraat in Driebergen staat er geslagen bij. Voor 100.000 euro aan dure merkkleding verdween in een paar minuten uit zijn winkel. Donderdagochtend in alle vroegte was zijn zaak voor de derde keer in twee jaar tijd het doelwit van een ramkraak.
Utrechts Nieuwsblad van 7 mei 2004

Heuvelrugnieuws van zaterdag 8 mei 2004

Hoofdstraat Driebergen: reconstructie Hoofdstraat 2004
foto: © Renk Knol
tijd: 10.55 uur 

meer foto’s van deze straat

Ook koningsdag op 30 april

Toen Beatrix in 1980 koningin werd besloot ze, om haar moeder te eren, dat koninginnedag op 30 april gevierd zou blijven worden. Dat de weersomstandigheden op 31 januari nu niet direct uitnodigen voor een feest zal ook een rol gespeeld hebben.

Ten tijde van Wilhelmina werd koninginnedag gevierd op haar verjaardag op 31 augustus. Beatrix is dus de eerste vorstin die een andere datum dan haar verjaardag koos.
Als straks Willem Alexander koning wordt is er geen enkele reden om dan koningsdag niet te vieren op zijn verjaardag. 27 april heeft nagenoeg dezelfde weersomstandigheden als 30 april.
De Kijkers naar DriebergenNet delen die mening in de Wekelijkse Peiling in meerderheid niet. 47% is voor viering op 27 april, maar 53% vindt dat het 30 april moet blijven.
Pas bij het aantreden van Amalia kan er weer van koninginnedag gesproken worden en omdat zij ook geboren is in een jaargetijde dat slecht is om feest te vieren zal zij dan wel verkondigen dat koninginnedag ter ere van haar vader op 27 april gevierd zal blijven worden. Of het blijft eeuwig 30 april, maar laten we dat dan gewoon nationale feestdag noemen.

Driebergen wil De Nix behouden

Wethouder Schravesande voelt zich door de Stichting Welzijn Driebergen voor het blok gezet. De stichting kondigde deze week aan, dat jongerencentrum De Nix per 1 juli de deuren sluit.

De wethouder heeft nu geen andere keuze dan zo snel mogelijk een oplossing te zoeken. Volgens Schravesande heeft de sluiting niets van doen met een gemeentelijke bezuiniging, maar wordt veroorzaakt door de SWD omdat die de exploitatie van De Nix niet sluitend kan krijgen.
Utrechts Nieuwsblad van 8 mei 2004

Vergunningen inzichtelijker

Een vergelijkbaar beleid, als het gaat om verbouwingen aan woningen. Daar streven de gemeenten op de Utrechtse Heuvelrug naar. Zo gingen de MALDD-gemeenten met Zeist en Rhenen aan de slag om een gezamenlijke visie voor het Heuvelruggebied te ontwikkelen. 

Afstemming van het welstandsbeleid was vooral voor het buitengebied, zegt woordvoerder Klarenbeek van de gemeente Driebergen. “Voor de bossen en grensoverschrijdend gebied als de Langbroekerwetering gelden straks dezelfde criteria voor mensen uit verschillende gemeenten”.
Utrechts Nieuwsblad van 8 mei 2004

Heuvelrugnieuws van zondag 9 mei 2004

Arnhemsebovenweg Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 11.10 uur 

meer foto’s van deze straat

Kandidaten gezocht voor de Prijs der Vervoering 2004

Een goed voorbeeld doet goed volgen. Met deze gedachte reikt de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) de Prijs der Vervoering uit aan overheden en organisaties die feitelijk werk maken van duurzame mobiliteit. De jury onder leiding van N. Papineau Salm, directeur van de NMU, beoordeelt kandidaten op uitgevoerd beleid en de wil om de ingezette weg te vervolgen. Voor 2004 zoekt de NMU kandidaten voor de Prijs. Kent of bent u een goede kandidaat?

Sommige vormen van mobiliteit hebben grote gevolgen voor mens en natuur. Wegen gaan dwars door natuurgebieden, uitlaatgassen (en roetdeeltjes) leveren een slechte luchtkwaliteit in stedelijk gebied en hebben grote gevolgen voor het klimaat. Gelukkig is daar wel wat aan te doen. Aantrekkelijk maken van de fiets voor de korte afstand, beperken van wegen door natuurgebieden en verstandig omgaan met de auto zijn voorbeelden van duurzame mobiliteit. Maar er is veel meer mogelijk.

Winnaars 2003
Eerder ontvingen de gemeenten Veenendaal en Amersfoort de ‘Prijs der Vervoering’. Veenendaal voor het innovatieve korte rittenbeleid. Fietsers en wandelaars hebben een streepje voor in Veenendaal. Een nieuwe rijwielstalling en een routekaart welke scholieren de snelste en veiligste weg naar school wijst. Wethouder Brink nam de Prijs in ontvangst voor Amersfoort. Vervoermanagement met innovatieve ideeën, zoals rechtstreeks de actuele verkeersdrukte op internet bekijken, was aanleiding om Amersfoort te belonen.

Uitreiking
Tijdens de Europese Week van de Vooruitgang van 16 tot en met 22 september 2004 is de prijsuitreiking. In deze week is overal veel aandacht voor allerlei lokale activiteiten met als doel mensen op een prikkelende manier de voordelen te laten ervaren van diverse vormen van mobiliteit.

Aanmelden kandidaten
Iedereen kan kandidaten nomineren voor de Prijs der Vervoering. Zij dienen aan onderstaande voorwaarden voldoen.

De voorgedragen organisatie (gemeente, vereniging, bedrijf):

  • is werkzaam in de Provincie Utrecht
  • heeft beleid of plannen uitgevoerd met een positief resultaat voor duurzame mobiliteit
  • wil de ingeslagen weg vervolgen
  • is een voorbeeld voor andere organisaties
Kent u of bent u zo’n organisatie? Geef dan de organisatienaam door en wat deze feitelijk heeft gedaan voor duurzame mobiliteit. Daar gebruikt u het aanmeldingsformulier voor dat opvraagbaar is bij de NMU en van de website (www.nmu.nl) te downloaden is.

Heuvelrugnieuws van maandag 10 mei 2004

De Kiviet Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.40 uur 

meer foto’s van deze straat

Grote milieucontrole in provincie Utrecht

Binnenkort vindt in de provincie Utrecht een grote milieucontrole plaats. Deze actie wordt gezamenlijk uitgevoerd door de instanties die een taak hebben in de handhaving van milieuregels: gemeenten, provincie, waterschappen, milieudiensten, politie en natuur-beheerders.

Vanwege het verrassingseffect wordt de datum niet bekendgemaakt.
Naar schatting zullen tientallen toezichthouders in touw zijn tijdens de ‘handhavingsestafette’. Op verschillende onderdelen van het milieubeleid zijn zij actief: van transport tot grondwaterkwaliteit, van asbestverwijdering tot de opslag van gevaarlijke stoffen. De controles zijn gericht op de vier ‘kleursporen’ van de milieuhandhaving: natuur en landschap (groen), bedrijven (grijs), ruimtelijke ordening (rood) en water (blauw). Waar zinvol en mogelijk gaan handhavers van verschillende organisaties samen bedrijven bezoeken, het veld in en het water op. Ook de politie en het OM nemen deel aan de estafette, zodat zij bij zogenaamde ‘heterdaadjes’ onmiddellijk kunnen optreden.
Qua samenwerking en schaalgrootte is de milieucontrole een unicum voor Nederland. De estafette is drie jaar geleden voor het eerst gehouden, op initiatief van de provincie Limburg. In de afgelopen jaren is de actie overgenomen door de andere provincies. Dit jaar doen 10 provincies mee. In 2003 stond het landelijk gebied centraal en was de estafette succesvol. Er zijn veel overtredingen geconstateerd en met genomen maatregelen zijn deze situaties verbeterd.

Informatiebijeenkomst verbreding A12

Rijkswaterstaat organiseert morgen 11 mei in Cultuur- en Congrescentrum Antropia, Hoofdstraat 8 te Driebergen een informatiebijeenkomst over de verbreding van de A12.

Medewerkers van Rijkswaterstaat staan vanaf 18.30 uur tot 22.00 uur klaar om vragen te beantwoorden.
Een week later op dinsdag 18 mei volgt de officiële hoorzitting ook in Antropia.
Voor de hoorzitting moet men zich vooraf aanmelden. Als men gebruik wilt maken van de mondelinge mogelijkheid tot inspraak, wordt men verzocht vóór 18 mei aanstaande contact op te nemen met het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, bereikbaar onder telefoonnummer (070) 351 96 00. De avond start om 19.30 uur. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt.
Nadere informatie
Voor het aanvragen van een exemplaar van het ontwerp-wegaanpassingsbesluit, inclusief de aanvragen voor uitvoeringsbesluiten en het MER, kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie van de directie Utrecht van Rijkswaterstaat, bereikbaar onder telefoonnummer (030) 600 97 84. Hier kunt u ook terecht voor nadere informatie over de inhoud van het project. Voor inlichtingen over de procedure kunt u contact opnemen met het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, onder telefoonnummer (070) 351 96 00. U kunt het OWAB ook inzien op de website van het Inspraakpunt: www.inspraakvenw.nl

Heuvelrugnieuws van dinsdag 11 mei 2004

Meenkselaan Driebergen: richting Hoofdstraat
foto: © Renk Knol
tijd: 9.50 uur 

meer foto’s van deze straat

SWD-programma 2004-2005 is uit

Op 6 mei werd de nieuwe brochure 2004-2005 van de Stichting Welzijn Driebergen in heel Driebergen verspreid. Dit jaar voor het eerst voor de zomervakantie, opdat iedereen volop de tijd heeft in te schrijven voor de cursussen en activiteiten. De brochure is in Driebergen verspreid, maar mocht u geen exemplaar hebben ontvangen dan is er nog een beperkte oplage verkrijgbaar bij de receptie van gebouw De Vijver, Vijverlaan 10 te Driebergen. Op zaterdag 29 mei organiseert de SWD een speciale inschrijfdag waar extra informatie over het jaarprogramma wordt gegeven.

Het programma bevat vele cursussen voor kinderen van 4 tot 12 jaar, jongeren, volwassenen en ouderen. Ook wordt enige aandacht besteed aan (buitenlandse) vrouwen en licht verstandelijk gehandicapten.
Dit cursusjaar worden naast de langlopende computercursussen ook een aantal actuele computerworkshops aangeboden.
Naast de vertrouwde creatieve kindercursussen nu ook workshops textiel, workshops muziek, een extra kookcafé en filosofie voor de bovenbouw.
Voor de jongeren staat ambulant werk, een aantal incidentele activiteiten, cursussen en workshops in de steigers. Niet meer in de Nix, maar zoveel mogelijk in gebouw De Vijver, of elders. Voor volwassenen veel schilder- en tekencursussen op alle niveaus, houtbewerking, taarten bakken, diverse dans- en bewegingscursussen, talen, literatuur en fotografie.
Voor senioren is een uitgebreid programma samengesteld van Meldpunt Eenzaamheid tot allerlei cursussen gericht op het behouden van een goede gezondheid tot kunstgeschiedenis. Ook in de sfeer van ontmoeting en recreatie zijn er overdag tal van mogelijkheden van biljarten tot bustochten.
En mocht u bij de SWD als vrijwilliger willen komen werken dan zijn er vacatures te bekijken bij de Vrijwilligerscentrale.

Naschoolse opvang Befijn op 16 augustus van start

Toen Kitty Verkerk, directeur van OBS Dolfijn voor ouders een informatieavond hield over haar wens om van de Dolfijn een Brede School te maken dienden zich tien ouders aan om aan die plannen verder gezicht te geven. Inmiddels is één van de activiteiten, namelijk een andere vorm van naschoolse opvang, ondergebracht in een stichting. En zoals het er nu naar uitziet, zal op 16 augustus BSO Befijn een feit zijn; voorlopig nog alleen op afdeling Noord aan de Weidestraat.
Nieuwsbode van 11 mei 2004

Derde ramkraak bij Edgar N

Voor de derde keer dit jaar had Edgar N Trend met een ramkraak van doen. Voor om en nabij 100.000 euro verkoopwaarde van trendy herenkleding werd weggehaald. Netty Krook interviewt Edgar.
Nieuwsbode van 11 mei 2004

Groenmarkt

Er was minder belangstelling voor de groenmarkt dan andere jaren. Zowel van de kant van de aanbieders die hun bloemenwaar op het voorplein van Sparrendaal aanboden als van de kant van de kopers. Wellicht lag het aan het weer.
Nieuwsbode van 11 mei 2004

Driebergen teert in op reserves

De gemeente Driebergen door bezuinigingen van het rijk minder inkomsten. Om de begroting sluitend te krijgen onttrekt Driebergen geld aan de algemene reserve. Het gaat om 102.000 euro in 2005 en 18.000 euro in 2006. Dit blijkt uit de voorjaarsnota.

un20040511

Heuvelrugnieuws van woensdag 12 mei 2004

Traaij Driebergen: weekmarkt
foto: © Renk Knol
tijd: 12.35 uur 

meer foto’s van deze straat

D66 neemt initiatief in hondenbeleid

Afgelopen maandag kondigde de fractievoorzitter van D66, Eelke Wielinga, in de commissie Middelen en Bestuur aan dat zijn partij een avond wil beleggen over de manier waarop men in Driebergen met honden om wil gaan. Dit naar aanleiding van het verscherpte toezicht op het aangelijnd zijn van honden. In een persbericht laat D66 weten dat de bijeenkomst zal worden gehouden op 18 mei om 20.00 uur in Nieuw Salem.

Persbericht van D66
Hoe willen we met honden omgaan in ons dorp? D66 Driebergen nodigt iedereen uit die mee wil denken over betere afspraken. De bijeenkomst vindt plaats in Nieuw Salem, op dinsdagavond 18 mei om 20:00 uur.
Sinds politiemensen in de Driebergse bossen hondenbezitters manen hun dieren aan te lijnen en ook bonnen uitdelen is veel onrust ontstaan. Het kan toch niet waar zijn dat in het groene Driebergen nergens een plek is waar honden los mogen lopen? Het College van B&W reageerde door aan te wijzen waar het verscherpte toezicht wel zou plaats vinden en waar niet. Onduidelijk en onbevredigend vinden veel mensen waaronder een actiecomité dat zo’n 300 handtekeningen verzamelde, en vindt ook D66. Het kan ook anders. In de Commissie Middelen en Bestuur van maandag 10 mei bleek het College vooralsnog niet bereid om zelf aan andere regels te werken. Daarom neemt D66 nu het initiatief.
Honden geven niet alleen plezier, je kunt er ook last van hebben. Niemand heeft graag kak aan de hak en kinderen willen kunnen spelen op de speelveldjes in het dorp zonder voor hondenpoep uit te moeten kijken. Als we nieuwe afspraken maken, laten we het dan ook meteen goed doen en zorgen dat zoveel mogelijk mensen tevreden kunnen zijn. We nodigen daarom niet alleen de hondenbezitters uit, maar ook de mensen die iets aan de overlast willen doen.
De bedoeling is om met de ideeën die worden aangedragen een concept verordening te maken die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Fundament sporthal krijgt vorm

Het fundament van Driebergens sporthart krijgt deze week vorm. Om alle sportverenigingen zo snel mogelijk een nieuwe accommodatie te kunnen bieden, werken bouwvakkers zes dagen per week aan de wederopbouw van sportcentrum Hoenderdaal.
Utrechts Nieuwsblad van 12 mei 2004

Heuvelrugnieuws van donderdag 13 mei 2004

Lindelaan Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.40 uur 

meer foto’s van deze straat

‘Eens marinier, altijd marinier’

Oud-marinier en Driebergenaar Ton Loontjens had zijn boek nooit geschreven als hij niet zo achter zijn vodden was aangezeten door zijn eveneens in Driebergen wonende oud-collega en schrijver Adriaan Hakkert. Ton Loontjens (81) beschrijft in zijn boek zijn ervaringen in de  tweede wereldoorlog.
Nieuwsbode van 13 mei 2004

Ooievaars

Vlakbij het Kloosterlaantje zijn twee ooievaars neergestreken op het nest dat daar voor ze is klaargezet.. En dat is toch wel bijzonder, vindt Gert Otten van de Vogelbescherming.
Nieuwsbode van 13 mei 2004

‘APV staat vol regels die nooit te handhaven zijn’

Kunnen we de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) op één puntje wijzigen? Die vraag stond maandag centraal bij de vergadering van de raadscommissie Middelen en Bestuur waar, dankzij een handtekeningenactie, de spraakmakende kwestie van de ’aangelijnde honden’ op de agenda was geplaatst. D66, SGP en CU vinden dat de APV moet worden aangepast, VVD en CDA vinden dat niet en PDR is van mening dat over de APV al eerder een principiële discussie had moeten plaatsvinden. Jan de Beer doet verslag van de commissievergadering.
Stichtse Courant van 13 mei 2004

Driebergen heeft jongste vrouwelijke notaris

Met de benoeming van mr. Ingeborg van Schuppen (34) heeft Driebergen de jongste vrouwelijke notaris van de provincie.
Stichtse Courant van 13 mei 2004

‘Pijnlijke maatregelen zijn nodig om te voorkomen dat de SWD failliet gaat’

“Als we willen vermijden dat de SWD in grote problemen komt en misschien zelfs failliet gaat, dan zijn pijnlijke maatregelen onvermijdelijk; daar hebben we de gemeente enkele maanden geleden reeds van op de hoogte gesteld”. John van Leeuwen, directeur van de Stichting Welzijn Driebergen, vindt niet dat de gemeente ‘voor het blok is gezet’ met het besluit om jongerencentrum De Nix af te stoten.
Stichtse Courant van 13 mei 2004

Wethouder Schravesande: ‘SWD heeft de kwestie eenzijdig belicht’

“De SWD heeft ons nooit gevraagd of wij een onderzoek zouden kunnen instellen naar andere mogelijkheden van beheer voor de Nix” zegt wethouder Schravesande en benadrukt dat het besluit om de Nix af te stoten een beslissing is van de SWD en niet van de gemeente.
Stichtse Courant van 13 mei 2004

Driebergen krijgt geluidsschermen van 2 tot 7 meter hoog

In verband met de aanpassingen aan de A12 die tussen Utrecht en Maarsbergen op stapel staan, zullen er tamelijk ingrijpende geluidswerende maatregelen worden getroffen. Ter hoogte van Driebergen zullen op verschillende plaatsen geluidsschermen worden aangebracht met een hoogte die varieert van twee tot zeven meter.
Stichtse Courant van 13 mei 2004

Seniorenwoningen worden aangepast

Tijdens een informatiebijeenkomst heeft Heuvelrug Wonen uitgebreide informatie verstrekt aan bewoners van seniorenwoningen die binnenkort aangepast worden. Ad Bom doet verslag van de bijeenkomst.
Stichtse Courant van 13 mei 2004

Schoolklas zingt gouden echtpaar toe

Een complete schoolklas kwam gisteren de heer en mevrouw Kooi uit de Weth Teselinglaan, toezingen omdat ze vijftig jaar getrouwd zijn.
Stichtse Courant van 13 mei 2004

Jubileum peuterspeelzaal De Wolkenwagen

Peuterspeelzaal De Wolkenwagen werd tien jaar geleden door ouders opgericht. Het bestuur viert dat met een speciale ouderavond.
Stichtse Courant van 13 mei 2004

Driebergse delegatie op bezoek in Semily

In de eerste week van mei is een delegatie uit Driebergen op bezoek geweest in Semily. Belangrijkste punt op de agenda was het stageproject dat begin 2005 in Driebergen zal plaatsvinden. Zestien jonge werklozen gaan in Driebergen werkervaring opdoen.
Stichtse Courant van 13 mei 2004

Gall en Gall

In de rubriek Bedrijf onder de loep praat Ad Bom met Teun Smit (36) die op 26 april eigenaar van de slijterij is geworden.
Stichtse Courant van 13 mei 2004

Heuvelrugnieuws van vrijdag 14 mei 2004

Engweg Driebergen: vanaf Gooijerdijk
foto: © Renk Knol
tijd: 10.45 uur 

meer foto’s van deze straat

Jonge ooievaars in Wijk, broedsel in Driebergen

In het nest op het huis aan de Volderstraat in Wijk bij Duurstede zijn minsten twee ooievaars uitgebroed. In Driebergen broedt sinds zondag een paartje ooievaars in een nest op kwekerij De Eng. Kweker Tiggeloven heeft het paartje, dat er nu drie weken zit, geobserveerd en weet dat het vrouwtje twee eieren heeft gelegd.
Utrechts Nieuwsblad van 14 mei 2004

Informatieavond bestemmingsplan gesplitste aansluiting A12

De gemeente Driebergen is gestart met het opstellen van een bestemmingsplan voor de gesplitste aansluiting op de A12. Dit plan houdt in dat vanaf het stationsgebied en vanaf de wijk Hoenderdaal nieuwe wegen worden gerealiseerd richting de A12.

De informatieavond vindt plaats op woensdag 19 mei in congrescentrum Antropia (Landgoed de Reehorst, Hoofdstraat 8). Om 18.30 uur is de zaal open. De avond vangt aan om 19.00 uur. Aan de orde komen onder meer de thema’s verkeer, natuur en landschap, cultuurhistorie en omgeving. Op korte termijn volgt een officiële inspraakbijeenkomst.

Heuvelrugnieuws van zaterdag 15 mei 2004

Traaij/Hoofdstraat Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.45 uur 

meer foto’s van deze straat

Hoofdstraat weer open

Hoewel de werkzaamheden nog niet geheel zijn afgerond kan er toch weer over de Hoofdstraat gereden worden. Dit is een paar dagen eerder dan verwacht.

Heuvelrugnieuws van zondag 16 mei 2004

Sparrenlaan Driebergen: richting Oosthuyselaan vanaf Acacialaan
foto: © Renk Knol
tijd: 11.45 uur 

meer foto’s van deze straat

Cooling down Sparrenarren

Op zaterdag 22 mei aanstaande organiseert Carnavalsstichting De Sparrenarren haar Cooling down, een gezellige avond voor haar leden, medewerkers, donateurs en adverteerders. Om samen nog even terug te kijken op het carnavalsseizoen 2003/2004; om met elkaar de ervaringen van de afgelopen periode uit te wisselen; om diegenen die het carnaval mogelijk hebben gemaakt te bedanken. En ook alweer vooruit te kijken naar een nieuw carnavalsfeest. Want wie wordt de dertigste prins Carnaval? De cooling down wordt gehouden in de Leuterie, de Woerd, van 21.00 tot 01.00 uur. De toegang is gratis. De Sparrenarren rekenen op grote belangstelling.

Heuvelrugnieuws van maandag 17 mei 2004

Nassaulaan Driebergen: vanaf Lindelaan 17
foto: © Renk Knol
tijd: 8.50 uur 

meer foto’s van deze straat

Dauwtrappen met Het Utrechts Landschap

Wakker worden samen met de natuur: het kan op Hemelvaartsdag, donderdag 20 mei om 6.00 uur, bij Het Utrechts Landschap. Op landgoed Bornia-Noordhout in Driebergen is iedereen welkom om te komen dauwtrappen onder leiding van boswachter Dorrestijn en enkele vrijwilligers. De wandelaar krijgt nu de kans voor dag en dauw door bos en hei te struinen en de ontwakende natuur te betrappen. Misschien komt hij oog in oog te staan met een ree of een vos. De start is op 20 mei (Hemelvaartsdag) om 06.00 uur bij de ingang van landgoed aan de Traaij te Driebergen (t.h.v. Traay 288). De toegang is gratis.

Beschrijf het fraaiste plekje in Driebergen!

Stel u eens voor: u krijgt bezoek van vrienden en u wilt ze graag eens laten kennismaken met uw woonomgeving. Waar zou u hen mee naar toe nemen en wat zou u hen vertellen over dat plekje? Dat wil de VVV graag weten. Iedereen kan tot 15 juni via e-mail of een deelnameformulier zijn of haar fraaiste plekje inzenden. De meest originele inzendingen ontvangen een prijs.
Wie mee wil doen kan zijn bijdrage insturen per e-mail met vermelding van naam, adres en leeftijd) of een deelnameformulier afhalen bij het VVV-kantoor op de Bosstraat 12a. Het adres of de ligging van uw favoriete plekje moet duidelijk zijn en de omschrijving mag maximaal 150 woorden bevatten.
In deze ‘uw fraaiste plekje’-actie werken de VVV’s in Driebergen, Doorn en Maarn samen. Een jury kiest in de tweede helft van juni de prijswinnaars. Bij een goede deelname aan deze actie overwegen de VVV’s een aantal inzendingen te bundelen of te verwerken in één of meer routes.
Deze actie is de eerste in een reeks van activiteiten die de VVV’s dit jaar samen gaan ontwikkelen. Het accent zal daarbij liggen op lekker sportief bewegen en historische elementen. Zowel gezinnen met jongere kinderen als senioren moeten meer aan hun trekken komen in deze regio, vinden de VVV’s.

Informatiebijeenkomsten herindeling Heuvelrug

Op 19 mei (dorpshuis De Waaier in Amerongen) en op 3 juni (conferentieoord Zonheuvel in Doorn) organiseren Gedeputeerde Staten van Utrecht informatiebijeenkomsten voor inwoners van de betrokken gemeenten over het herindelingsontwerp Heuvelrug.

De door GS bestudeerde verschillende herindelingsvarianten zullen door gedeputeerde Lokker toegelicht worden, evenals de door GS gekozen voorkeursvariant. Daarna kunnen er vragen gesteld en kan er gediscussieerd worden. De beide bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur.

Heuvelrugnieuws van dinsdag 18 mei 2004

Van der Muelenstraat Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 9.00 uur 

meer foto’s van deze straat

Bustocht SWD

De Stichting Welzijn Driebergen organiseert voor senioren jaarlijks een drietal bustochten. Dit jaar zal dat zijn op 3 juni, 26 augustus en 7 oktober.
De eerste tocht “Utrechtse Heuvelrug” wordt gehouden op 3 juni.

Via Langbroek voert de tocht naar Leersum voor het drinken van een kop koffie met gebak. Daarna met de paardentram die letterlijk “stap-voor-stap” door het prachtige landschap van de Utrechtse Heuvelrug voert.
Na ca. een uur rijden staat de lunch klaar in een restaurant in Voorthuizen. Daarna naar de hoofdbestemming van de dag: een bezoek aan het bekende museum “Oude ambachten en speelgoed” in Terschuur waar volop gelegenheid is om in eigen tempo rond te dwalen langs curiosa, gebruiksvoorwerpen en nog compleet ingerichte nostalgische winkeltjes uit grootmoederstijd. Rond half zes zijn we weer terug.
Vertrek: om 9.00 uur vanaf “De Vijver”, Vijverlaan 10, Driebergen of om 9.30 uur bij bushalte Kerkeland/Julianalaan in Langbroek. De prijs bedraagt 31 euro.
Aanmelden: inschrijfbureau Stichting Welzijn Driebergen, Vijverlaan 10 Driebergen (tel.0343-523011) of mw.C.v.Leeuwen, Julianalaan 10 Langbroek tel.0343-561373.

Meer respons voor ‘referendum’ MALDD

Op DriebergenNet wordt op dit moment een referendum gehouden om onder Driebergenaren en inwoners van Rijsenburg het draagvlak te meten voor het samengaan van het dorp met de overige MALDD-gemeenten. Netty Krook heeft een interview met Renk Knol, webmaster van www.driebergen.net .

nb20040518

Hengelen

Buurtvereniging Juliana organiseert al 82 jaar allerlei activiteiten voor jong en oud. Afgelopen woensdag was de jeugd aan de beurt met de jaarlijkse viswedstrijd. Het aantal deelnemers was iets minder groot dan verwacht door concurrentie van schoolreisjes.
Nieuwsbode van 18 mei 2004

Bewoner Diederichslaan doet beroep op zijn buren

De bewoners van de Diederichslaan waren erg tevreden met de maatregelen van de gemeente om hun laan veiliger te maken. Een dertig-kilometergebied en drempels om het verkeer af te remmen. “De situatie is onveiliger dan ooit te voren”, schrijft Hans Koch.

Omdat de gemeente geen prioriteit geeft aan het handhaven van de regels roept hij via een straatfolder omwonenden op om er zelfs iets aan te gaan doe, zodat er minder hard gereden wordt.

nb20040518

Heuvelrugnieuws van woensdag 19 mei 2004

Schippersdreef Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 9.55 uur 

meer foto’s van deze straat

Zwem 4 daagse in zwembad de Zwoer

Na enige jaren van de kalender te zijn verdwenen is de Zwem-4-daagse op initiatief van de medewerkers weer terug in zwembad de Zwoer. De formule van de Zwem-4-daagse is eenvoudig. Iedere deelnemer zwemt dagelijks 250 of 500 meter.

Onder het zwemmen mag men wel uitrusten, maar het water mag niet worden verlaten. Na 4 dagen hebben de deelnemers dan een afstand van 1 of 2 kilometer afgelegd. Hiervoor ontvangt men een mooie medaille die aangeeft hoe vaak er al is deelgenomen aan de Nationale Zwemvierdaagse. De zwem-4-daagse vindt plaats van 24 t/m 28 mei.
Hoewel het logisch lijkt, dat de zwem-4-daagse gedurende vier dagen georganiseerd wordt, heeft de organisatie besloten de deelnemers vijf dagen de mogelijkheid te bieden hun vierdaagse te zwemmen. Ze kunnen dan één dag laten vallen. Eén ‘vrije’ dag geeft de mensen meer mogelijkheid toch mee te doen. Ook kan men gedurende de gehele openingstijd de banen zwemmen. Zowel in het buitenbad als in het binnenbad. De deelname is € 10,00 p/p en € 35,00 per gezin. De deelnemers mogen gratis gebruik maken van het gehele zwembad.
Gedurende deze feestelijke zwemweek zijn er leuke activiteiten; maandag 24 mei zorgt harmonie Aurora voor een muzikale start; woensdag 26 mei spuit-waterpolo met de vrijwillige brandweer en op vrijdag 28 mei disco slot-avond in het grote bad.  De gehele week een opblaas glijbaan op de speelweide en een hindernisbaan in het bassin. Tevens tijdens deze week 1-euro-actie in het restaurant. Naast het normale toezicht door de medewerkers van zwembad de Zwoer, zal er tijdens de drukst bezochte tijdstippen extra veiligheid worden geboden. Dit gebeurt door de aanwezigheid van duikers (Rescue Divers) van de duikvereniging Dive4all uit Utrecht, die onder water toezicht houden. Gedurende de week van de zwem-4-daagse blijft zwembad de Zwoer ook gewoon open voor de niet deelnemers.

Driebergs college en Ondernemerskring zijn elkaar goed bevallen

Afgelopen maandag is het college van burgemeester en wethouders in gesprek geweest met de Driebergse Ondernemerskring (OKD). De ondernemers hebben het college uiteengezet waar de Kring voor staat en welke ambities er zijn.

Ook is er gesproken over de horecanota, de veiligheid, de verkeersdoorstroming en de gemeentelijke herindeling. OKD en b&w hebben afgesproken voortaan om de negen maanden bijeen te komen om met elkaar van gedachten te wisselen over actuele thema’s.

Forumdiscussie over Europa

Volgende week maandag 24 mei wordt in Champ’Aubert een forumdiscussie gehouden in verband met de komende Europese Verkiezingen. De deelnemers aan de discussie zijn allemaal kandidaten op de verkiezingslijsten. De discussie zal worden geleid door Tineke Booi.
Stichtse Courant van 19 mei 2004

Turks centrum krijgt vier ruimtes voor jongeren

In het Turkse ontmoetingscentrum aan de Akkerweg komt de nadruk op jongeren te liggen. Dat blijkt uit de indeling van het gebouw, waarin vier zalen voor jongeren zijn gereserveerd.
Stichtse Courant van 19 mei 2004

CDA-fracties Heuvelrug slaan de handen ineen

Het CDA in de zogeheten MALDD-gemeenten gaat aan de slag om zowel op politiek- als op niveau van de partijafdelingen de handen ineen te slaan. Dat is afgelopen zaterdag in Maarn besloten op een bijeenkomst van de CDA fracties in de diverse gemeenten.
Stichtse Courant van 19 mei 2004

Aantal bezwaarschriften bijna verdubbeld

Uit het onlangs gepubliceerde jaarverslag 2003 van de commissie bezwaar- en beroepsschriften blijkt dat vorig jaar 112 bezwaarschriften zijn ingediend. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van het jaar 2002.
Stichtse Courant van 19 mei 2004

Een bemoedigend woordje vooraf

Met een bemoedigend woordje van burgemeester Bloemen ging vorige week donderdag bij Sparrendaal de eerste deelnemer van start voor de jaarlijkse verkeersproef die door bijna 200 basisschoolleerlingen werd afgelegd.
Stichtse Courant van 19 mei 2004

Twee giften van Rabo Projectenfonds

Het Rabo Projectenfonds heeft de Driebergse instellingen Magenta Werkplaatsen en de Stichting Jeugdrecreatie Driebergen samen ruim 10.000 euro gegeven.
Stichtse Courant van 19 mei 2004

Heuvelrugnieuws van donderdag 20 mei 2004

Traaij Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.25 uur 

meer foto’s van deze straat

Wielerronde Driebergen

Op donderdagavond 27 mei 2004 wordt de jaarlijks Heuvelrugwielerronde van Driebergen verreden met start en finish aan de Schippersdreef. Om 17.15 uur zal de plaatselijke jeugd van 10 en 11 jaar van start gaan.

Een half uur later gevolgd door de jeugd van 12 en 13 jaar.(Voor inschrijvingen kan men bellen met M.G. van Veldhuizen 0343-518900). Daarna beginnen om 18.30 uur de Amateurs-B aan hun wedstrijd over 50 kilometer.
Het hoofdnummer, de Amateurs-A starten om 20.00 uur.

Heuvelrugnieuws van vrijdag 21 mei 2004

Oosterlaan Driebergen: richting Oosterstraat
foto: © Renk Knol
tijd: 11.10 uur 

meer foto’s van deze straat

’t Valkenest nodigt oud-leerlingen uit voor jubileumfeest

In juni 2004 bestaat Peuterspeelzaal ’t Valkenest 10 jaar. Dit jubileum vieren de peuters en hun leidsters op zaterdag 19 juni. Alle voorbereidingen voor een gezellig feest zijn in volle gang.

Graag nodigt ’t Valkenest ook haar oud-leerlingen uit voor dit jubileumfeest. Zij zijn van harte welkom op de Valkenheuvelschool aan het Jagerspad, op 19 juni om 11.00 uur!

Driebergen maakt zich zorgen om A12

Minister Peijs neemt over twee maanden een definitieve beslissing over de verbreding van de A12 tussen Utrecht en Veenendaal. Volgend jaar moet het werk beginnen en in 2009 moet het klaar zijn.

Dinsdag konden belanghebbenden in een hoorzitting hun mening geven. Men vreest o.a. geluidsoverlast en aantasting van het buitengebied.
Utrechts Nieuwsblad van 21 mei 2004

Heuvelrugnieuws van zaterdag 22 mei 2004

Bosstraat Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.05 uur 

meer foto’s van deze straat

Forumdiscussie Europese verkiezingen

Op maandag 24 mei wordt in Driebergen een bijeenkomst gehouden in het kader van de Europese verkiezingen van 10 juni. In Champ ‘Aubert, Boterbloem 1 in Driebergen, begint om 20.00 uur een forumdiscussie over onderwerpen die door de bezoekers kunnen worden aangedragen.

Deelnemers aan het forum zijn allen kandidaten op de verkiezingslijsten voor de Europese verkiezingen. Het zijn Bas Belder (CU/SGP), Jan Cremers (PvdA), Maarten van den Donk (VVD), Bartho Pronk (CDA), Alexander de Roo (GroenLinks), en Jasper van Dijk (SP). Voor D’66 zullen Margriet de Jong of Suzanne Dekker aanwezig zijn.  De plaatselijke partij, Progressief Driebergen, nodigde Paul van Buitenen uit van Europa Transparant. De forumdiscussie wordt geleid door Tineke Booi.
Belangstellenden van alle politieke partijen zijn welkom. Zaal open om kwart voor acht. In het gedeelte voor de pauze zullen de vertegenwoordigers de gelegenheid krijgen kort iets over zichzelf en hun programma te zeggen. Na de pauze leidt Tineke Booi een discussie tussen de belangstellenden en de forumleden.
Burgemeester Hein Bloemen sluit de avond af.

De onderwerpen die door de forumleden aan de orde worden gesteld zijn o.a. ‘natuur en milieu’, ‘basisvoorzieningen (water, energie, openbaar vervoer en sociale voorzieningen) niet weggeven aan de “markt”’, ‘vreemdelingenhaat’, ‘sociale gerechtigheid en gelijke behandeling’ ‘ouderen beleid en leeftijd discriminatie’, ‘begrotingsdiscipline’, ‘bestrijding marktfundamentalisme’, ‘sociaal(?) Europa’, ‘bestrijding tendens naar superstaat’ en ‘Europese grondwet’, ‘toetreding Turkije’ en ‘integriteit’.

Aan de voorbereiding van deze avond hebben meegewerkt vertegenwoordigers van ChristenUnie, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, SGP en SP.

Wellicht kan het Eurocratisch Zakwoordenboek van GroenLinks een bijdrage leveren in de discussie. Het zakwoordenboek is een aanrader voor iedereen die een serieuze stem wil uitbrengen bij de Europese verkiezingen van 10 juni, maar afgeschrikt wordt door het Europese jargon dat media en politici hanteren. Wie het zakwoordenboek raadpleegt kent voortaan het verschil tussen de Europese Commissie en de Europese Conventie. Tussen het Verdrag van Rome en het Verdrag van Nice. Het boek verklaart ook waarom natuurbeschermers en VVD-wethouders zo vaak in de clinch liggen over de Europese ‘habitatrichtlijn’. Waarom sommige gemeenten geld ontvangen uit de Brusselse ‘Structuurfondsen’. Waarom GroenLinks-lijsttrekker Kathalijne Buitenweg in het Europees Parlement doorgaat voor een ‘jonge hond’. Zelfs termen als ‘Coreper’ en ‘huis clos’ worden van hun geheimzinnigheid ontdaan. Tussen de regels door maakt het zakwoordenboek duidelijk dat er wel degelijk iets te kiezen valt op 10 juni. Het eurocratisch zakwoordenboek is gratis verkrijgbaar bij het landelijk partijbureau van GroenLinks (zolang de voorraad strekt). U kunt het aanvragen via tel. 030-2399900. Het woordenboek is ook via Internet te raadplegen. Surf daarvoor naar: www.groenlinks.nl/europeseverkiezingen/euroabc 

Heuvelrugnieuws van zondag 23 mei 2004

Parklaan Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 11.25 uur 

meer foto’s van deze straat

Varen naar de vistrap

Op vrijdag 28 mei vaart safariboot de Blauwe Bever van Het Utrechts Landschap naar de vistrap in Amerongen. De vistrap is aangelegd, zodat vissen zich ongestoord kunnen verplaatsen langs de stuwen.

De safarivaart is inclusief excursie door stuwen en duurt van 13.00 tot 17.00 uur. Prijzen: EUR 15,- Beschermers, EUR 20 niet-Beschermers van Het Utrechts Landschap. Koffie en thee inbegrepen. De Blauwe Bever vertrekt vanaf PAKO, Rijksstraatweg in Elst (tegenover industrieterrein Remmerden). Reserveren is noodzakelijk.

Heuvelrugnieuws van maandag 24 mei 2004

Park Sparrendaal Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 9.35 uur 

meer foto’s van deze straat

Digitale Pers Driebergen voortaan Heuvelrug Nieuws

Met ingang van vandaag voert Digipub Driebergen niet langer de naam ‘Digitale Pers Driebergen’. Vooruitlopend op de gemeentelijke herindeling is gekozen voor de naam ‘Heuvelrug Nieuws’. In de komende maanden zal ook de website DriebergenNet op deze naamsverandering aangepast worden. Op dit moment kan DriebergenNet ook bereikt worden via www.heuvelrug.net of via www.heuvelrugnieuws.nl .

Speel mee met het OpStreek Jeugdsymfonieorkest

Het jeugdsymfonieorkest ‘OpStreek’ voor de regio Zeist, Driebergen en Doorn houdt op dinsdag 1 juni van 18.30-20.30 uur een meespeel-repetitie voor kinderen die kennis willen maken met dit jeugdorkest.

Zij kunnen deze avond mee komen spelen en op die manier van de sfeer proeven en kijken of het meespelen in een orkest in de toekomst wat voor hen is.
Het OpStreek is een jeugdorkest voor kinderen vanaf 10 jaar. Alle orkest-instrumenten kunnen meedoen! Maar strijkers moeten minimaal drie jaar les hebben en blazers minimaal twee jaar. Het OpStreek jeugdorkest repeteert iedere dinsdagavond van 19.30-21.30 uur in het gebouw van de Vrije Hogeschool op het landgoed de Reehorst naast het Station Driebergen-Zeist. Wie deze dinsdagavond 1 juni mee wil doen kan zich opgeven bij Marja Eigenbrood telefoon: 030-6930279 (ook voor verdere inlichtingen omtrent het jeugdorkest).

Heuvelrugnieuws van dinsdag 25 mei 2004

Oranjelaan Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 9.50 uur 

meer foto’s van deze straat

Oorlogsgraf Driebergen ook op website

Een paar weken terug maakte de Amsterdamse Barbara Dijkman foto’s van het oorlogsgraf op de nieuwe begraafplaats in Driebergen. Zij deed dat voor haar website over oorlogsgraven in Nederland. Zij vond het graf in Driebergen één van de mooiste die zij tot nu toe had gefotografeerd. Het adres van de site is www.oorlogsgraven.org Bekijk het onderdeel Driebergen

Haast beheerst informatieavond over gesplitste aansluiting A12

Behoorlijk wat mensen hadden aan de uitnodiging van de gemeente gevolg gegeven en kwamen naar Antropia om zich te laten informeren over de gesplitste aansluiting. De gemeenten Driebergen en Zeist, de provincie en het BRU stellen alles in het werk om de gesplitste aansluiting te realiseren in plaats van de oplossing van Rijkswaterstaat. De minister wil de gemeente tegemoet komen mits er aan een aantal voorwaarden is voldaan. Eén van die voorwaarden is een kant en klaar bestemmingsplan. Vandaar de haast.
Nieuwsbode van 25 mei 2004

Sponsortocht Gramsers zit erop

Nu de tweede helft van het Pieterpad is afgelegd is aan de sponsorvakantie van Johan en Connie Gramser een einde gekomen. Vorig jaar liepen ze de noordelijke helft van het pad. De ruim 2600 euro die ze bijeenbrachten is bestemd voor de opbouw van een kennel voor blindengeleidehonden in Kroatië.
Nieuwsbode van 25 mei 2004

Hoorzitting Rijkswaterstaat A12 Utrecht Maarsbergen slecht bezocht

Voor de hoorzitting over de verbreding van de A12 verschenen in Antropia zeventien belangstellenden. Na 40 minuten werd de hoorzitting al beëindigd.
Nieuwsbode van 25 mei 2004

Minimale verschillen in regels seksindustrie

In een serie over verschillen tussen de MALDD-gemeenten wordt deze week aandacht besteed aan het hoofdstuk seks van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Er blijken zo goed als geen verschillen te zijn.
Nieuwsbode van 25 mei 2004

Heuvelrugnieuws van woensdag 26 mei 2004

Traaij Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 9.45 uur 

meer foto’s van deze straat

D66-bijeenkomst hondenbeleid trok 70 bezoekers

In een brief aan raad en college doet de fractievoorzitter van D66, Eelke Wielinga, verslag over de D66-bijeenkomst over het hondenbeleid in Driebergen. Die avond trok zo’n 70 bezoekers waarvan het merendeel was gekomen uit onvrede over het toezicht op het aanlijngebod in het Driebergse bos, maar er waren ook mensen gekomen die last hebben van honden.

De brief gaat als volgt verder.
“…Er was natuurlijk ruimte nodig om de onvrede te spuien, maar daarna lukte het redelijk goed om te praten over een pakket maatregelen die recht doen aan de verschillende belangen in het dorp. Met name het actiecomité “Te gek om niet los te lopen” droeg zeer constructief bij aan de discussie en kreeg bijval in de manier waarop men liet zien dat hondenbezitters hun verantwoordelijkheid wel degelijk willen nemen.
Op de voorgestelde maatregelen wil ik nu niet uitvoerig ingaan: die wil ik graag eerst met het comité scherp stellen. Wat ik er nog wel over wil zeggen is dat het me opviel hoeveel ongenoegen er was over de manier waarop de veldtoezichthouders te werk gaan: met weinig respect, mensen voelen zich opgejaagd, snappen niet waar dit goed voor is. Mensen accepteren wel regels en toezicht daarop, als maar duidelijk is welk belang ermee gediend is en de toezichthouder gezag uitstraalt. Zulke mensen zijn er, ook in Driebergen. Hierover zal zeker iets worden opgenomen in het voorstel.
Het plan is om het voorstel uit te werken voor de volgende raadscyclus (Commissie MB 14 juni, Raad 1 juli). Voor de juiste formulering in het kader van de APV reken ik op enige ambtelijke steun. Ik vertrouw erop, zeker ook door de belangstelling die ik van politieke kant ervaar de laatste dagen, dat we nog vóór de zomervakantie een eind kunnen maken aan de onvrede in het dorp met een regeling die beter is dan wat we hadden.”

Brand Schippersdreef

Vanochtend brak rond een uur of tien brand uit in een woning aan de Schippersdreef. De oorzaak van de brand is vermoedelijk kortsluiting in een elektrische deken. Robert Zwart maakte een aantal foto’s.

Heuvelrugnieuws van donderdag 27 mei 2004

De Engh Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 9.20 uur 

meer foto’s van deze straat

Platform vreest dat minister zich alsnog laat overtuigen

“We zullen ons niet aan bomen gaan vastketenen als de minister komt, maar wel willen we graag nog eens laten weten hoe we er over denken” zegt Liesbeth Heerma van Voss, voorzitter van het Driebergse Platform Groene Ruimte. Morgen komt minister Peijs naar Driebergen en Zeist om ter plekke te aanschouwen waarom een gesplitste aansluiting op de A12 noodzakelijk is.
Stichtse Courant van 27 mei 2004

‘Aanleg van baggerdepot is aan duidelijke voorwaarden verbonden’

De komende tien jaar zal er 28.000 keer een vrachtwagen met bagger door de bebouwde kom van Driebergen denderen terwijl tientallen beschermde planten en dieren ter ziele gaan. Dat is het schrikbeeld van de Werkgroep Natuurgebied Langbroekerwetering over de aanleg van een baggerdepot tussen Jachtlaan en Rijsenburgselaan. Maar volgens wethouder Van der Burg is het nog geen uitgemaakte zaak dat het depot er daadwerkelijk komt.
Stichtse Courant van 27 mei 2004

Onverwacht grote belangstelling voor Europese discussie

Onverwacht groot was de belangstelling voor de forumdiscussie over de Europese verkiezingen die maandagavond in Champ’Aubert werd gehouden. De zaal was tot de laatste stoel bezet.
Stichtse Courant van 27 mei 2004

Koor Scherzando viert 10-jarig jubileum met veel activiteiten

Een van de hoogtepunten was het 5-daagse bezoek dat het koor de afgelopen week aan Innsbruck heeft gebracht. Ad Bom bericht.
Stichtse Courant van 27 mei 2004

‘Affaire’op woonwagencentrum loopt met sisser af

De gespannen situatie (illegale bouwsels en bewoning) die enkele maanden geleden in het woonwagencentrum op de Sportlaan ontstond, is zo goed als opgelost.
Stichtse Courant van 27 mei 2004

Schoolklasje

Een klasje met kinderen die in 1936 voor het eerst naar de St. Petrusschool op de Rijsenburgselaan gingen, werd onlangs herenigd op een reünie.
Stichtse Courant van 27 mei 2004

Casema wil populaire zenders uit basispakket

Een aantal commerciële omroepen wil niet langer beschikbaar zijn voor abonnees in het basispakket van Casema. Het gaat om RTL4, RTL5, SBS6, Net5 en Yorin. De programmaraad is het hier echter niet mee eens en beraadt zich op verdere stappen.
Nieuwsbode van 27 mei 2004

Zilveren ambtsjubileum voor dominee Bruining

Dominee Sjouke Bruining viert zijn 25-jarig ambtsjubileum op 30 mei in de Grote Kerk. Hij kwam acht jaar geleden naar Driebergen.
Nieuwsbode van 27 mei 2004

‘Ik noem het een privilege, anderen noemen mij een slaaf’

De villa Providentia dateert uit 1893, zo staat in de gevel te lezen. Zij werd gebouwd door W.H.P. Kok, een timmerman, die het niet voor eigen gebruik bouwde maar van meet af aan verhuurde. Het huis werd in 1983 gekocht door C.L.M. van der Burg. Netty Krook heeft een interview met hem over wat er al zo bij komt kijken om zo’n monumentaal pand te onderhouden.
Nieuwsbode van 27 mei 2004

Heuvelrugnieuws van vrijdag 28 mei 2004

Lindelaan Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 11.15 uur 

meer foto’s van deze straat

Gemeente blaast werkzaamheden af in verband met herindeling

B&W van Driebergen stellen voor om de ‘Dorpsvisie’ als basis te laten dienen bij de inbreng voor het grondleggend document in het kader van de arhi-procedure. Zij zien dan ook af van een evaluatie van die ‘Dorpsvisie’. De ‘Dorpsvisie zal alleen geëvalueerd worden als Driebergen niet met de herindeling meedoet. Dit geldt ook voor de voorbereidingen voor de wijziging van de afvalinzamelstructuur.

Heuvelrugnieuws van zaterdag 29 mei 2004

Traaij Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 9.25 uur 

meer foto’s van deze straat

Minister Peijs heeft oor naar wensen Maarn

Minister Peijs heeft zich gisteravond in Driebergen en Maarn persoonlijk op de hoogste gesteld van de gevolgen die de spoedwet verbreding A12 heeft voor deze gemeenten. Wat Maarn betreft: de minister liet het dorp in een hoopvolle stemming achter.

De gemeente Driebergen wil een gesplitste aansluiting op de A12. Burgemeester Bloemen wil eerst met de regionale partners overleggen alvorens de resultaten van het gesprek met de minister naar buiten te brengen.
Utrechts Nieuwsblad 29 mei 2004

SGP vindt het ‘heel invoelbaar’ dat negen inbraken je iets doen

Een tweede kamer delegatie van de SGP bracht een bezoek aan de modezaak Edgar N. Ter medeleven, maar ook voor informatie over de drie ramkraken die deze winkel troffen. De SGP wil het thema winkelcriminaliteit op de Haagse politieke agenda plaatsen.
Utrechts Nieuwsblad 29 mei 2004

Reconstructie Hoofdstraat: meningen verdeeld

Afgelopen week werd in de Wekelijkse Peiling van DriebergenNet gevraagd hoe men denkt over de reconstructie van de Hoofdstraat. Een vijfde deel van de respondenten vindt het geen verbetering of verslechtering. Maar dan. 42% geeft aan de reconstructie een verbetering te vinden, maar daarentegen geeft 36 % te kennen het een verslechtering te vinden.

De meningen zijn dus erg verdeeld. Wellicht heeft dit te maken welke rol men in gedachten had bij de invulling van de enquête: automobilisten zullen tegen de reconstructie anders aankijken dan fietsers of voetgangers. Bovendien moet opgemerkt worden dat de reconstructie nog niet helemaal af is. Er moeten namelijk nog verkeerslichten geplaatst worden. Daarom zal na de zomervakantie deze enquête nog een keer gehouden worden.

Heuvelrugnieuws van zondag 30 mei 2004

Oranjelaan Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 11.05 uur 

meer foto’s van deze straat

Arends exposeert in bibliotheek Driebergen

Tot eind augustus worden er in de bibliotheek Driebergen schilderijen van Ans Arends geëxposeerd. De inspiratiebron van Ans is meestal de mens, veelal de vrouw, in al zijn of haar emoties. Terugkerende thema’s zijn beeldende verhalen uit bijvoorbeeld de Noorse en Griekse mythologie. Het werk van Ans Arends kenmerkt zich door beweging ; een spel van licht en kleur. De acrylverf waarmee zij werkt leent zich tot verschillende manieren van werken, van transparant en subtiel tot bedekt en direct. Ans heeft voor de bibliotheek een selectie gemaakt uit haar schilderijen, onder andere ’De contrabas’ en ’Applaus’zijn te bewonderen tijdens de openingstijden van de bibliotheek.

Heuvelrugnieuws van maandag 31 mei 2004

Lindelaan Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 11.05 uur 

meer foto’s van deze straat

Nationale verteldag ook in Driebergen

Zondag 6 juni worden er verhalen verteld in de ontmoetingsruimte van Huize Beukenstein, Hoofdstraat 57 in Driebergen. Zes Driebergse vertellers en vertelsters zullen hier verhalen vertellen die bedoeld zijn voor mensen van vijf t/m vijfennegentig jaar.

Met dit initiatief sluiten de Driebergse vertellers zich aan bij de nationale verteldag. In heel Nederland zullen op deze dag vertelvoorstellingen gegeven worden. Zie voor meer informatie www.nationaleverteldag.nl of bel 0343 531957. Tussen de verhalen door wordt er muziek gespeeld en thee en koffie geschonken; sap voor de kinderen. De entree is vrij. Voor het drinken wordt een kleine bijdrage gevraagd. Het geheel zal plaatsvinden van 11.15 tot 13.30.