‘Geld storten’, en dat bij de VVV

Jeroen Kreule verhaalt over de slechte vindbaarheid van het nieuwe onderkomen van de VVV. De VVV zit nu aan de Bosstraat 12a, bij de Rabo-bank. De bewegwijzeringbordjes wijzen echter nog steeds naar de vorige locatie aan de Hoofdstraat.
Utrechts Nieuwsblad van 1 maart 2003

Provinciale visie op bescherming grondwater Utrechtse Heuvelrug

Omdat de provincie Utrecht het grondwater op de Utrechtse Heuvelrug wil beschermen, hebben gedeputeerde staten vandaag de ‘Grondwatervisie Utrechtse Heuvelrug’ vastgesteld.

Met het oog op bescherming van het grondwater wordt een visie gegeven op de vraag welke ruimtelijke mogelijkheden en beperkingen er zijn voor het grondgebruik op de Heuvelrug. Ruimtelijke ontwikkelingen die bedreigend zijn voor de grondwaterkwaliteit, zijn ongewenst.
Het grondwater is van cruciaal belang voor de drinkwaterwinning en voor natuur in de kwelzones langs de Heuvelrug. Verontreinigingen kunnen in dit kwetsbare gebied gemakkelijk het grondwater vervuilen. In het huidige Streekplan is dan ook opgenomen dat op de Heuvelrug “geen ruimtelijke ontwikkelingen mogen plaatsvinden die een bedreiging vormen voor de grondwaterkwaliteit”. De Grondwatervisie Utrechtse Heuvelrug maakt concreet wat dit voor nieuwe en bestaande functies in het gebied betekent. De visie vormt één van de bouwstenen voor het Streekplan 2005-2015, dat nu in ontwikkeling is.
Er komt een motiveringsplicht die gemeenten en andere opstellers van ruimtelijke plannen verplicht om aan te geven met welke reden eventueel afgeweken wordt van de Grondwatervisie.
De visie wordt op 14 april in de Commissie Water en Milieu van provinciale staten besproken.

24 uurs-sponsor-blaas-marathon

Op 7 en 8 maart 2003 zal de Harmonie Aurora een 24 uurs sponsor- blaasmarathon houden in het Muziekcentrum van Aurora aan de Woerd. Het doel voor deze actie is het bijeenspelen van een geldbedrag ten behoeve van nieuwe concertjasjes voor binnen-optredens en buiten-concerten tijdens warm weer.

Vanaf 7 maart 19.00 uur tot 8 maart 19.00 uur spelen minimaal 22 muzikanten (plus dirigent) uur na uur. Voor elk uur dat een muzikant speelt wordt het voor een uurbedrag gesponsord. De leden van Harmonie Aurora benaderen vrienden, familieleden, Driebergse bedrijven, donateurs en kennissen om hun tijdens deze marathon te sponsoren. Het bedrijfsleven uit Driebergen heeft al vele toezeggingen gedaan voor sponsoring van de marathon. Alle Driebergse inwoners zijn van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen tijdens deze 24–uurs marathon. De koffie staat altijd klaar en aan muziek ook geen gebrek. Voor meer informatie en vragen over de sponsoring. Edith Piguillet (tel. O343 517142) of  Mewis Breij (tel. 0343 514206)

Maarn zendt motie naar minister

De gemeente Maarn is dermate gefrustreerd over de manier waarop de rijksoverheid de verbreding van de A12 via de Spoedwet wil uitvoeren, dat de gemeenteraad b&w heeft opgedragen een motie aan de minister persoonlijk te overhandigen. Rijkswaterstaat gaat bij Maarsbergen namelijk gewoon de eigen oplossing voor de wegaansluiting uitvoeren en dus niet de door Maarn gewenste uitvoering.
Utrechts Nieuwsblad van 4 maart 2003

Onderzoek naar verbouwing duurt al drie maanden

Het onderzoek dat Folkers Bouwmanagement BV in opdracht van het Driebergse college van B&W verricht naar de kosten die voor de verbouwing van het gemeentekantoor zijn gemaakt, duurt op dit moment al drie maanden.

Het college heeft in december vorig jaar opdracht gegeven voor dit onderzoek omdat men antwoord wil hebben op de vraag waarom de verbouwing zo’n 500.000 euro méér heeft gekost dan geraamd was. Het is niet duidelijk waarom het onderzoek nog steeds niet is afgerond. Er zijn inmiddels raadsleden die ‘een ramp’ verwachten; ze vrezen dat het om een heuse bouwaffaire gaat die een zelfde impact zal krijgen als de beruchte Roma-kwestie.
Stichtse Courant van 6 maart 2003

Nieuwe jongerenwerker bij SWD

Op 10 maart zal Liane de Clerck in dienst treden bij de SWD als jongerenopbouwwerker. Zij zal zich gaan bezig houden met de activiteiten in het jongerencentrum Nix. Zij volgt Lennaert van ’t Hof op, die zich kort na zijn aanstelling terug trok.
Stichtse Courant van 6 maart 2003

Speciale dienst met de 80-jarige dominee Piet de Vries

A.s zondag wordt in de Grote Kerk een speciale dienst gehouden waarin ook oud-predikant dominee de Vries zal voorgaan. Dit naar aanleiding van zijn 80ste verjaardag afgelopen 5 maart.
Stichtse Courant van 6 maart 2003

Opnieuw geplet

Voor de tweede keer is de design afvalbak, die na de Traaijrenovatie voor restaurant De Reiziger werd geplaatst, tot schroot verwerkt. Vermoedelijk heeft opnieuw een laad-en-los-auto hier een onvoorzichtige draai gemaakt.
Stichtse Courant van 6 maart 2003

Oud-wethouder wil zich inzetten voor cameratoezicht

De spraakmakende oud-wethouder van Driebergen, Bas de Vogel, wil zich als lid van Provinciale Staten vooral gaan inzetten voor de veiligheid, bijvoorbeeld door het adequaat toepassen van cameratoezicht. Dat heeft hij deze week aan de Stichtse Courant gemeld.

De Vogel die in dit dorp naam maakte als de wethouder die de ‘Traaij-knoop’ doorhakte (“ik zat op het juiste moment op de juiste plek” zegt hij zelf) staat op nummer 15 van de VVD-lijst voor de Statenverkiezing die volgende week plaatsvindt. De VVD is momenteel met 18 zetels de grootste statenfractie in de provincie Utrecht en De Vogel heeft dus een reële kans dat hij inderdaad op het pluche van het provinciehuis mag plaatsnemen.
Stichtse Courant van 6 maart 2003

Actualiteiten bij carnavalsoptocht

In de carnavalsoptocht van de Sparrenarren was veel aandacht voor de actualiteit: o.a. de Ahold-affaire maar ook de overschrijding van de bouwkosten van het gemeentekantoor.
Stichtse Courant van 6 maart 2003

Huwelijksaanzoek op het carnavalspodium

Tony van Wingerden heeft op het carnavalspodium zijn vriendin Angelique van de Burgt ten huwelijk gevraagd. Voor een groot publiek zei zij ja; het huwelijk vindt plaats op 31 oktober.
Stichtse Courant van 6 maart 2003

This site tracked by OneStat.com. Get your own free site counter.

Opbrengst collecte Amnesty

De collecte van Amnesty die in de week van 9 t/m 15 februari in Driebergen werd gehouden heeft € 4846,82 opgebracht.
Stichtse Courant van 6 maart 2003

Maarn loopt te hoop tegen Spoedwet Balkenende

Onbetrouwbaar en incompetent. Met die termen moest projectmanager Erens van Rijkswaterstaat het doen, toen ze de gemeenteraad van Maarn vertelde over de gevolgen van de Spoedwet Balkenende. Deze wet is ingesteld om fileleed te verminderen en verwijst alle Maarnse initiatieven om de tweedeling van Maarn op te heffen naar de prullenbak.

De Spoedwet geldt voor alle projecten aan de A12 vanaf Lunetten tot aan Maarn. De wet maakt het mogelijk dat een project in 16 weken verandert van ontwerp tot definitief plan.
Nieuwsbode van 6 maart 2003

El Ousrouti al jaren politiek actief

Hij is 38 jaar, werkt als proces-operator in Veenendaal, heeft 4 dochters en woont in een rijtjeshuis in Driebergen en wil nu cultureel maatschappelijke vorming gaan studeren aan De Horst in Driebergen. Daarnaast staat hij op de kandidatenlijst voor de provinciale staten voor de Socialistische Partij. René Borkent heeft een interview met hem.
Nieuwsbode van 6 maart 2003

Vroeger en Nu: Ursulinen-terrein niet versnipperen

De stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu is geschrokken van het plan om op een deel van het terrein van de Zusters Ursulinen 22 en mogelijk zelfs 30 woningen te bouwen. Dit plan staat haaks op de door college en gemeenteraad onderschreven uitgangspunten voor ontwikkeling van het kwetsbare gebied.

Het gebied dreigt op deze manier versnipperd te raken. De stichting Driebergen-Rijsenburg pleit daarom voor een integrale benadering van het hele gebied. Pas als alle plannen in kaart gebracht zijn, kunnen college en raad beoordelen of woningbouw op deze locatie wenselijk is. Behoud en herstel van ecologische waarden zijn belangrijker dan woningbouw.
Als er al gebouwd moet worden op dit deelgebied, dan hooguit vijftien woningen. Dat staat verwoord in de studie ‘De geheime tuin’, die in 2001 is uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Driebergen-Rijsenburg hebben dit uitgangspunt vervolgens onderschreven.
In de huidige discussie over het Ursulinen-terrein lijkt het maximum aantal van vijftien woningen echter al geen rol meer te spelen. De stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu dringt er bij college en raad op aan om onverkort vast te houden aan zijn eigen uitgangspunt. Het toestaan van meer woningen verspreid over het terrein zet de deur open voor een ongebreidelde bebouwing die ten koste gaat van de ecologie. Dan verliest dit gebied zijn waarde.
In de studie ‘De geheime tuin’ wordt uitgegaan van maximaal 15 woningen op dit gedeelte van het terrein in een geconcentreerde vorm langs de rand van het gebied. Daarnaast is het noodzakelijk de bebouwing en vormgeving voor het gehele gebied te bezien. Zo zou weer de samenhang kunnen terugkeren die kenmerkend was voor de vroegere buitenplaats Valentijn.

Versoberen Randstadspoor en HSL levert het meeste geld op

Minister de Boer heeft een aantal projecten in met name Midden Nederland uitgesteld om het achterstallig onderhoud aan het spoor te financieren. Voor Driebergen heeft dat tot gevolg dat de verlenging van de perrons bij het station Driebergen-Zeist voorlopig niet doorgaat.
Utrechts Nieuwsblad van 8 maart 2003

24 uurs-blaasmarathon Aurora brengt € 4600 op

Gisteravond om klokslag zeven uur sloot Burgemeester Bloemen met welgemikte bekkenslagen de 24-uurs blaasmarathon van Harmonie Aurora af. Bloemen benadrukte eens te meer dat Aurora één van de parels is van Driebergen-Rijsenburg.

Zeven muzikanten hebben de volle 24 uur gespeeld. Via het prikbord van DriebergenNet werden op internet de tussenstanden gegeven van de sponsoropbrengst. Deze opbrengst bedroeg om zeven uur € 4667,83. Het definitieve eindbedrag zal op zaterdag 22 maart bekend worden gemaakt. Om 20.00 geeft Aurora dan een gratis concert in haar muziekgebouw aan de Woerd.
Heuvelrug Nieuws 9 maart 2003

This site tracked by OneStat.com. Get your own free site counter.

Maatregelen vogelpest in Driebergen

Sinds gisteren valt ook een deel van Driebergen binnen het 10km-gebied waar sprake is van risico op besmetting met vogelpest. De grens van het gebied is de Hoofdstraat. Dat deel van Driebergen dat ten noorden van de Hoofdstraat ligt, valt binnen het gebied.
Wat betekent dit?
Inwoners en bedrijven die bedrijfsmatig of hobbymatig pluimvee houden en ten noorden van de Hoofdstraat wonen/gevestigd zijn, moeten deze ophokken. In Driebergen zijn overigens geen pluimveebedrijven. Het ophokken van hobbypluimvee is nodig om de kans op verspreiding van Klassieke Vogelpest zo klein mogelijk te houden. Het virus dat Klassieke Vogelpest veroorzaakt, is zeer besmettelijk voor pluimvee.
Symptomen Vogelpest
Het verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is om te letten op eventuele dierziekteverschijnselen. Alle hobbydierhouders die zieke of zelfs dode dieren aantreffen, zijn verplicht een dierenarts te waarschuwen. Symptomen zijn onder andere: zwellingen aan kop en hals, sufheid en vooral onverwachte, snelle sterfte. In alle gevallen is het belangrijk de dieren niet te verplaatsen, maar binnen te houden.
Pluimvee: welke dieren zijn vatbaar?
Het gaat om kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven bestemd voor consumptie (dus geen postduiven) fazanten, patrijzen en loopvogels (struisvogels, emoes en nandoes). De belangrijkste bron van besmetting is direct contact tussen dieren onderling, maar ook mensen die met zieke dieren in aanraking zijn geweest, kunnen het virus daarna op andere dieren overbrengen. Daarom is het belangrijk dat iedereen die in aanraking komt met pluimvee, na afloop zijn handen wast en zich omkleedt.
Vervoersverbod
Omdat er in heel Nederland een verbod op vervoer van pluimvee geldt, mogen kippen en ander pluimvee niet vervoerd worden.
Meer informatie
Voor informatie kunt u bellen met het gratis informatienummer van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij:
tel. 0800-22 333 22 (ma-vr 08:30 tot 22:00 uur za-zo 09:00 tot 22:00).
Nadere informatie is ook te vinden op de website van het ministerie: www.minlnv.nl/vogelpest

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Midden Nederland

Alle vrouwen van 30 tot en met 60 jaar krijgen eens in de vijf jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. De uitnodiging wordt verzonden door Stichting Preventicon voor de vroegtijdige opsporing van kanker in Midden Nederland.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de huisarts(assistente). Het is, na ontvangst van de uitnodiging, aan te raden zo snel mogelijk een afspraak te maken met de huisarts(assistente) voor een uitstrijkje. Deelname aan het bevolkingsonderzoek is gratis en geheel vrijwillig. In het jaar 2003 worden alle vrouwen uitgenodigd, met de volgende geboortejaren:1973, 1968, 1963, 1958, 1953, 1948 en 1943.
Het maken van een uitstrijkje duurt ongeveer 10 minuten en kan, op verzoek, door een vrouwelijke huisarts(assistente) plaatsvinden. Voor meer informatie kunt u de informatietelefoon bellen van maandag t/m donderdag van 9.00 – 12.00 uur: (030) 231 41 84.

Ergernis over uitstel vernieuwing

De Zeister burgemeester Boekhoven is ongerust en teleurgesteld over het uitstel van de vernieuwing van het station Driebergen-Zeist. Hij vreest dat hierdoor de kans dat het station en de snelweg A12, vlakbij het spoor, tegelijk aangepakt kunnen worden verkeken is. Samen met zijn collega Bloemen van Driebergen vreest hij dat de stationsomgeving nu twee keer met verbouwingsoverlast zal worden geconfronteerd: eerst voor de reconstructie van de A12 en daarna nog een keer in verband met het station en HSL.
Utrechts Nieuwsblad van 10 maart 2003

‘Plannen Rijkswaterstaat met A12 onaanvaardbaar’

Het is onaanvaardbaar dat Rijkswaterstaat de A12 tussen Driebergen en Maarsbergen gaat verbreden zonder daar de plannen voor de spoorlijn op dit traject bij te betrekken. Hierdoor zit de gemeente Maarn twaalf jaar in de rotzooi. Dat stelt de PvdA-statenfractie in vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht.
Utrechts Nieuwsblad van 10 maart 2003

Verkoop REMU vindt eindelijk genade in ogen overheid

De verkoop van REMU aan het Rotterdamse Eneco Energie gaat definitief door. Gisteren zijn de aandelen van het Utrechtse energiebedrijf verkocht. Welk bedrag Eneco betaalt is ‘geheim’, maar naar verluidt zal het om ongeveer 1 miljard euro gaan.
Utrechts Nieuwsblad van 11 maart 2003

Management zwembad De Zwoer: ‘Het gaat goed bij ons’

Zwembad De Zwoer ontwikkelt zich langzaam maar zeker tot een zwembad, waar een balans is gevonden tussen basisvoorziening en zwemparadijs. Netty Krook praat met het management: Theo Stokman, Menno de Roode en Henk Schriekenberg. Intussen wil de gemeente van het exploitatierisico af, maar de gemeente realiseert zich daarbij wel dat een gemeentelijke bijdrage aan het zwembad nodig blijft.
Nieuwsbode van 11 maart 2003

Internationale Vrouwendag

Nederlandse, Turkse en Marokkaanse vrouwen ontmoetten elkaar op de Internationale Vrouwendag in de Nix. Ook vrouwen uit politiek Driebergen van PvdA, CDA en ChristenUnie waren aanwezig.
Nieuwsbode van 11 maart 2003

Verkiezingskramen

PvdA, CDA en VVD stonden zaterdag op gepaste afstand van elkaar met een kraam op de Traaij. Bij de CDA-kraam werden de prijswinnaars van de ballonnenwedstrijd bekend gemaakt. Tim Jager, Bastiaan Beth en Aschwin van der Vlugt waren de winnaars.
Nieuwsbode van 11 maart 2003

Kunstproject op De Dolfijn

Eén keer per jaar wordt op openbare basisschool De Dolfijn een project uitgedacht dat door de hele school gedragen wordt. Vorig jaar trok het succesvolle verkiezingsproject volop de aandacht. Dit jaar wordt onder de titel “Het hangt in de lucht” op beide locaties twee weken lang een kunstproject ten uitvoer gebracht.
Nieuwsbode van 11 maart 2003

Vergunning voor Antropia

Cultuur- en congrescentrum Antropia heeft op de valreep de gebruiksvergunning voor het Ionagebouw gekregen. Hiervoor zijn ingrijpende maatregelen getroffen zoals rookluiken in het dak.
Nieuwsbode van 11 maart 2003

This site tracked by OneStat.com. Get your own free site counter.

Adriaan van Dis in topvorm

Champ’Aubert had erop gerekend dat het druk zou worden. Alle beschikbare kaarten waren al verkocht ruim voor van dis naar driebergen afreisde. Koffie werd in de bovenzaal geserveerd. De benedenzaal was tot aan de nok toe gevuld met Van dis bewonderaars, ook van ver buiten Driebergen gekomen. Netty Krook geeft een verslag van Van Dis in het Literair Café, afgelopen vrijdag.
Nieuwsbode van 11 maart 2003

VVD-delegatie

Een VVD-delegatie van kandidaat statenleden bracht een bezoek aan verschillende plaatsen in Utrecht. Bij station Driebergen-Zeist werd gesproken over de verkeerssituatie op die plek.
Nieuwsbode van 11 maart 2003

Koffieconcert

De in Driebergen wonende pianist Bas Verheijden gaf op Sparrendaal een koffieconcert voor een aandachtig en enthousiast publiek. Het publiek bracht de kunstenaar twee keer terug voor een toegift en applaus. Opnieuw bleek de zaal te klein om iedereen van een toegangskaart te voorzien.
Nieuwsbode van 11 maart 2003

Driebergen met twee inwoners in Provinciale Staten

Op basis van de laatste prognose en met het voorbehoud dat voorkeursstemmen de uitslag nog kunnen veranderen ziet het er naar uit dat Driebergen in de Provinciale Staten vertegenwoordigd zal zijn met twee inwoners. Karin Fokker zal namens de PvdA zitting nemen in Provinciale Staten. Kees van Kranenburg van de ChristenUnie haalt de Staten waarschijnlijk net. Door het forse verlies van de VVD haalt Bas de Vogel het niet.

Einduitslag verkiezingen toch anders dan eindprognose

Op basis van de laatste prognose kwam de VVD op 13 zetels en de ChristenUnie op vier. De definitieve uitkomst laat zien dat de VVD uitkomt op veertien en de ChristenUnie op drie zetels. Dit betekent dat Drieberger Kees van Kranenburg de staten niet heeft gehaald en dat derhalve Driebergen in Provinciale Staten alleen vertegenwoordigd wordt door Karin Fokker.
Heuvelrug Nieuws 12 maart

‘Nieuw’ fietspad op Heuvelrug

Een werkgroep van de gemeenten Leersum, Driebergen, Doorn, Amerongen, Maarn en Rhenen heeft het plan gelanceerd om een fietspad aan te leggen van Driebergen naar Rhenen. Het gaat om een vrijliggend fietspad langs de dorpen en door de bossen dat de stations Driebergen en Rhenen als eindpunten heeft. Het zou binnen drie jaar gerealiseerd moeten worden.
Utrechts Nieuwsblad van 12 maart 2003

Organisaties ‘geschrokken’ van houding raad

De Stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu en het Platform Groene Ruimte hebben luidruchtig aan de bel getrokken om de Driebergse gemeenteraad er van te overtuigen dat een ecologisch onderzoek voor het Ursulinen-terrein wél noodzakelijk is.

Beide organisaties tonen zich ‘geschrokken’ over de houding van de raad om de bouwclub ECWD, die op dit terrein een ecowijk wil realiseren, tegemoet te komen. Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Groen enkele weken geleden lieten alle partijen -met uitzondering van het CDA- weten dat een nieuw onderzoek overbodig is. Wethouder Van der Burg (CDA) is een duidelijk voorstander van zo’n onderzoek, ook al kan dit tot gevolg hebben dat de bouwplannen van de ECWD hierdoor ernstig in het gedrang komen. Hij heeft de zaak op scherp gezet door te melden dat ‘de raad maar met een motie moet komen als men het daar niet mee eens is’. De wethouder weet zich nu gesteund door twee prominente belangenorganisaties.

 

sc 20030313

Circus Renz slaat zijn tenten op aan rand Driebergen

Het Nederlands Nationaal Circus Herman Renz slaat volgende week (18 en 19 maart) de tenten op aan de rand van Driebergen. Thema van de voorstelling is Fiësta Tropicana, met inmiddels internationaal bekroonde circusacts.
Utrechts Nieuwsblad van 13 maart 2003

This site tracked by OneStat.com. Get your own free site counter.

Nieuw spreekuuradres PPGD

Het Platform Patiënten & Gehandicapten Driebergen is na een lange zoektocht erin geslaagd een nieuw adres voor haar spreekuur te vinden. Het spreekuur wordt nu gehouden in zorgcentrum Beukenstein, iedere woensdag van 10 tot 12 uur.
Stichtse Courant van 13 maart 2003

Brood van de katholieke bakker, vlees van de katholieke slager

Fred van Burken praat met mevrouw van Werkhoven die in het begin van de jaren twintig in de Van Rijckevorselstraat werd geboren. Zij groeide op in een tijd dat de kerk nog veel te vertellen had. Een ‘oral history’.
Stichtse Courant van 13 maart 2003

Felicitaties voor ds. De Vries

Zeer veel mensen kwamen dominee De Vries de hand schudden na de speciale dienst die zondag in de Grote Kerk werd gehouden. Dominee De Vries is vorige week 80 jaar geworden en al 50 jaar actief in Driebergen.
Stichtse Courant van 13 maart 2003

Gemeentelijke kippen in de bouwkeet

In verband met de vogelpest zijn de kippen die rond het gemeentekantoor scharrelen opgehokt in een daar aanwezige bouwkeet.
Stichtse Courant van 13 maart 2003

Boomhut in brand

Een boomhut in de nabijheid van de ijsbaan ging afgelopen maandag in vlammen op. De brandweer heeft het vuur geblust.
Stichtse Courant van 13 maart 2003

Juf Maaike is getrouwd

Maandag 3 maart trouwde juf Maaike Somer van basisschool De Zonheuvel met Arno Patje. Na de kerkdienst was er een kinderreceptie.
Stichtse Courant van 13 maart 2003

Desnoods timmert Driebergen zelf een stukje aan het perron

Raadslid F. van den Broek stelde gisteren in de raad voor zelf maar een stukje aan het perron te timmeren. Met deze ludieke actie zouden de mensen in Den Haag overtuigd moeten worden dat verlenging van het perron echt noodzakelijk is.

Aanleiding tot zijn voorstel was het uitstel van investeringen aan de spoorlijn Utrecht-Arnhem. Deze investeringen zijn opgeschort om noodzakelijk onderhoud aan het spoor financieel mogelijk te maken.
Utrechts Nieuwsblad van 14 maart 2003

Herindeling laat Leersum koud

De Leersumse gemeenteraad hield gisteren een themaavond over gemeentelijke herindeling. De belangstelling van de bevolking was matig. Bijna alle aanwezigen waren tegen herindeling en ook de gemeenteraad is er geen voorstander van. In Leersum ziet men meer in samenwerking.
Utrechts Nieuwsblad van 14 maart 2003

Nieuwe historische uitgave van de provincie

De geschiedenis van het Utrechtse provinciebestuur is sinds kort gebundeld in een handzame brochure. Deze uitgave neemt de lezer mee tijdens een wandeling door maar liefst zeven eeuwen historie, want zo oud is de provincie Utrecht.

De provincie Utrecht is ouder dan de Nederlandse staat, zo blijkt uit deze nieuwe uitgave. De brochure is een populaire samenvatting van het boek “Wij en onze opvolgers zullen allen recht doen”, dat op 13 februari jl. door de provincie is gepresenteerd. Schrijver is professor dr. Renger de Bruin, conservator stadsgeschiedenis aan het Centraal Museum en bijzonder hoogleraar Utrecht studies aan de Universiteit Utrecht.
De brochure “Zeven eeuwen provinciaal bestuur” is gratis verkrijgbaar bij bureau Verkoop van de provincie. U kunt een brochure aanvragen via verkoop@provincie-utrecht.nl

Dalto-gevoel: iedereen voor iedereen

Jeroen Kreule heeft een interview met de 72-jarige Rijk van Ginkel uit Driebergen naar aanleiding van het vijftig-jarig bestaan van Dalto. Van Ginkel was voorzitter, wedstrijdsecretaris en juniorbegeleider van de Driebergse korfbalclub.
Utrechts Nieuwsblad van 18 maart 2003

Samen eten is gezelliger

De eerste keer dat het SWD-Eetcafé zijn deuren opende was het gelijk vol. Twintig mensen schoven aan voor een drie-gangen menu. Een kookgrage vrijwilligersgroep, de kookbrigade had gekookt, dekte de tafels, serveerde en ruimde de boel weer op. Voor 5 euro is het café op 25 maart weer open.
Nieuwsbode van 18 maart 2003

EHBO-examen

Alle leerlingen van groep 8 van De Zonneheuvel zijn geslaagd voor het jeugd ehbo-diploma.
Nieuwsbode van 18 maart 2003

This site tracked by OneStat.com. Get your own free site counter.

Rijkswaterstaat geeft uitleg voor spoedwet

De Vereniging Bewonersbelangen Maarn-Maarsbergen heeft ir. M.C. Erens, projectleider van Rijkswaterstaat, bereid gevonden een presentatie te houden over de Spoedwet op 27 maart in De Twee Marken.
Nieuwsbode van 18 maart 2003

Pluimveemest mag niet in afvalcontainer

De mest van pluimvee van particulieren mag niet in de afvalcontainers worden aangeboden. Men wordt geacht de mest afgedekt op te slaan.
Nieuwsbode van 18 maart 2003

Nederland levert geen militaire bijdrage

Minister-president Balkenende legde na de extra Ministerraad op 17 maart 2003 de volgende korte verklaring af waaruit blijkt dat Nederland een actie tegen Irak politiek zal steunen maar dat ons land geen militaire bijdrage zal leveren.
Verklaring van de Minister-president:
“Gezien de internationale ontwikkelingen rond Irak vandaag, is het kabinet vanavond bijeengekomen voor een extra ministerraad. De situatie geeft daar alle aanleiding toe.
De Nederlandse regering heeft altijd ingezet op het bereiken van een oplossing via de weg van de Verenigde Naties. We wilden het diplomatieke pad van de VN tot de laatste centimeter aflopen. Het is dan ook zeer spijtig dat vandaag is gebleken dat het niet is gelukt in de Veiligheidsraad tot overeenstemming te komen. Ik betreur dat bijzonder.
Dat betekent echter niet dat er binnen de Verenigde Naties geen overeenstemming is over het doel dat we voor ogen hebben. Het gezamenlijke doel is: onvoorwaardelijke, onmiddellijke en actieve medewerking van Saddam Hussein bij het onschadelijk maken van zijn wapens. Dat is vastgelegd in resolutie 1441.
Die resolutie zegt ook dat er serieuze consequenties zijn als Saddam niet aan de eisen van de internationale gemeenschap tegemoet komt.
Nederland heeft steeds gezegd een eigen afweging te zullen maken. Nu het diplomatieke spoor van de VN is afgebroken, heeft het kabinet gesproken over de nieuwe fase die is ingegaan.
In het bijzonder heeft het kabinet gesproken over de vraag of er sprake is van een ‘material breach’, een essentiële schending door Saddam van de resoluties van de internationale gemeenschap.
Wij kunnen niet anders constateren dan dat Saddam tot op heden geen gehoor heeft gegeven aan resolutie 1441. In de logische redenering van resolutie 1441 betekent dat ook dat serieuze consequenties nu aan de orde zijn.
Daar komt bij dat de kwestie-Irak al heel lang speelt. Twaalf jaar geleden heeft de VN Saddam voor het eerst opgeroepen te ontwapenen. In die twaalf jaar heeft de Veiligheidsraad in totaal zeventien resoluties aangenomen waarin Saddam wordt aangespoord te voldoen aan de wens van de internationale gemeenschap. Geen enkele daarvan werd door Saddam ingewilligd.
Wij blijven ons tot het laatste toe inzetten voor een oplossing zonder geweld. Dat zijn we ook verplicht aan alle mensen die zich terecht zorgen maken.
Maar gezien de laatste ontwikkelingen moeten we er ernstig rekening mee houden dat het toch komt tot een militair ingrijpen.
Het steeds weer negeren van de nadrukkelijke wens van de internationale gemeenschap maakt Saddam tot een veelpleger. En veelplegers roepen het over zichzelf af als ze op een gegeven moment worden aangepakt.
We moeten de zaken in het juiste perspectief blijven zien. Saddam is niet het slachtoffer van een harde aanpak. Hij is er zelf de aanstichter van.
Internationaal is er echter geen breed draagvlak voor militaire acties tegen Saddam. Daar komt bij dat ook nationaal geen breed draagvlak bestaat voor actieve militaire steun van Nederland aan acties tegen Saddam. Dan spreek ik zowel over het gevoelen in de samenleving als over het draagvlak in het parlement.
Het kabinet heeft daarom besloten dat het een eventuele actie tegen Irak politiek kan steunen. Maar dat het daaraan geen militaire bijdrage zal leveren.
Nederland zal wèl zijn rol blijven spelen op defensief gebied. Nederlandse Patriots blijven aanwezig op het grondgebied van NAVO-bondgenoot Turkije.
Vanzelfsprekend zal Nederland ook volop meedoen aan de heropbouw van een vrij, democratisch Irak nadat een eventueel gewapend conflict voorbij is. Die wederopbouw zal onder de vlag van de VN gestalte moeten krijgen.”

Oorlog tegen Irak lijkt onvermijdelijk

President Bush hield onderstaande rede op 18 maart 2.00 uur nederlandse tijd. Hij geeft het regime van Saddam Hussein nog 48 uur om het land te verlaten voordat de Verenigde Staten militair zal ingrijpen.
“My fellow citizens, events in Iraq have now reached the final days of decision.
For more than a decade, the United States and other nations have pursued patient and honorable efforts to disarm the Iraqi regime without war. That regime pledged to reveal and destroy all of its weapons of mass destruction as a condition for ending the Persian Gulf War in 1991.
Since then, the world has engaged in 12 years of diplomacy. We have passed more than a dozen resolutions in the United Nations Security Council. We have sent hundreds of weapons inspectors to oversee the disarmament of Iraq.
Our good faith has not been returned. The Iraqi regime has used diplomacy as a ploy to gain time and advantage. It has uniformly defied Security Council resolutions demanding full disarmament.
Over the years, U.N. weapons inspectors have been threatened by Iraqi officials, electronically bugged and systematically deceived. Peaceful efforts to disarm the Iraq regime have failed again and again because we are not dealing with peaceful men.
Intelligence gathered by this and other governments leaves no doubt that the Iraq regime continues to possess and conceal some of the most lethal weapons ever devised. This regime has already used weapons of mass destruction against Iraq’s neighbors and against Iraq’s people.
The regime has a history of reckless aggression in the Middle East. It has a deep hatred of America and our friends and it has aided, trained and harbored terrorists, including operatives of Al Qaeda. The danger is clear: Using chemical, biological or, one day, nuclear weapons obtained with the help of Iraq, the terrorists could fulfill their stated ambitions and kill thousands or hundreds of thousands of innocent people in our country or any other.
The United States and other nations did nothing to deserve or invite this threat, but we will do everything to defeat it. Instead of drifting along toward tragedy, we will set a course toward safety.
Before the day of horror can come, before it is too late to act, this danger will be removed.
The United States of America has the sovereign authority to use force in assuring its own national security. That duty falls to me as commander of chief by the oath I have sworn, by the oath I will keep. Recognizing the threat to our country, the United States Congress voted overwhelmingly last year to support the use of force against Iraq.
America tried to work with the United Nations to address this threat because we wanted to resolve the issue peacefully. We believe in the mission of the United Nations.
One reason the U.N. was founded after the Second World War was to confront aggressive dictators actively and early, before they can attack the innocent and destroy the peace.
In the case of Iraq, the Security Council did act in the early 1990s. Under Resolutions 678 and 687, both still in effect, the United States and our allies are authorized to use force in ridding Iraq of weapons of mass destruction. This is not a question of authority, it is a question of will.
Last September, I went to the U.N. General Assembly and urged the nations of the world to unite and bring an end to this danger. On November 8th, the Security Council unanimously passed Resolution 1441, finding Iraq in material breach of its obligations and vowing serious consequences if Iraq did not fully and immediately disarm.
Today, no nation can possibly claim that Iraq has disarmed. And it will not disarm so long as Saddam Hussein holds power.
For the last four and a half months, the United States and our allies have worked within the Security Council to enforce that council’s longstanding demands. Yet some permanent members of the Security Council have publicly announced that they will veto any resolution that compels the disarmament of Iraq. These governments share our assessment of the danger, but not our resolve to meet it.
Many nations, however, do have the resolve and fortitude to act against this threat to peace, and a broad coalition is now gathering to enforce the just demands of the world.
The United Nations Security Council has not lived up to its responsibilities, so we will rise to ours. In recent days, some governments in the Middle East have been doing their part. They have delivered public and private messages urging the dictator to leave Iraq so that disarmament can proceed peacefully.
He has thus far refused.
All the decades of deceit and cruelty have now reached an end. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict commenced at a time of our choosing.
For their own safety, all foreign nationals, including journalists and inspectors, should leave Iraq immediately.
Many Iraqis can hear me tonight in a translated radio broadcast, and I have a message for them: If we must begin a military campaign, it will be directed against the lawless men who rule your country and not against you.
As our coalition takes away their power, we will deliver the food and medicine you need. We will tear down the apparatus of terror and we will help you to build a new Iraq that is prosperous and free.
In free Iraq there will be no more wars of aggression against your neighbors, no more poison factories, no more executions of dissidents, no more torture chambers and rape rooms.
The tyrant will soon be gone. The day of your liberation is near.
It is too late for Saddam Hussein to remain in power. It is not too late for the Iraq military to act with honor and protect your country, by permitting the peaceful entry of coalition forces to eliminate weapons of mass destruction. Our forces will give Iraqi military units clear instructions on actions they can take to avoid being attack and destroyed.
I urge every member of the Iraqi military and intelligence services: If war comes, do not fight for a dying regime that is not worth your own life.
And all Iraqi military and civilian personnel should listen carefully to this warning: In any conflict, your fate will depend on your actions. Do not destroy oil wells, a source of wealth that belongs to the Iraqi people. Do not obey any command to use weapons of mass destruction against anyone, including the Iraqi people. War crimes will be prosecuted, war criminals will be punished and it will be no defense to say, “I was just following orders.” Should Saddam Hussein choose confrontation, the American people can know that every measure has been taken to avoid war and every measure will be taken to win it.
Americans understand the costs of conflict because we have paid them in the past. War has no certainty except the certainty of sacrifice.
Yet the only way to reduce the harm and duration of war is to apply the full force and might of our military, and we are prepared to do so.
If Saddam Hussein attempts to cling to power, he will remain a deadly foe until the end.
In desperation, he and terrorist groups might try to conduct terrorist operations against the American people and our friends. These attacks are not inevitable. They are, however, possible.
And this very fact underscores the reason we cannot live under the threat of blackmail. The terrorist threat to America and the world will be diminished the moment that Saddam Hussein is disarmed. Our government is on heightened watch against these dangers. Just as we are preparing to ensure victory in Iraq, we are taking further actions to protect our homeland.
In recent days, American authorities have expelled from the country certain individuals with ties to Iraqi intelligence services.
Among other measures, I have directed additional security at our airports and increased Coast Guard patrols of major seaports. The Department of Homeland Security is working closely with the nation’s governors to increase armed security at critical facilities across America.
Should enemies strike our country, they would be attempting to shift our attention with panic and weaken our morale with fear. In this, they would fail.
No act of theirs can alter the course or shake the resolve of this country. We are a peaceful people, yet we are not a fragile people. And we will not be intimidated by thugs and killers.
If our enemies dare to strike us, they and all who have aided them will face fearful consequences.
We are now acting because the risks of inaction would be far greater. In one year, or five years, the power of Iraq to inflict harm on all free nations would be multiplied many times over. With these capabilities, Saddam Hussein and his terrorist allies could choose the moment of deadly conflict when they are strongest. We choose to meet that threat now where it arises, before it can appear suddenly in our skies and cities.
The cause of peace requires all free nations to recognize new and undeniable realities. In the 20th century, some chose to appease murderous dictators whose threats were allowed to grow into genocide and global war.
In this century, when evil men plot chemical, biological and nuclear terror, a policy of appeasement could bring destruction of a kind never before seen on this earth. Terrorists and terrorist states do not reveal these threats with fair notice in formal declarations.
And responding to such enemies only after they have struck first is not self defense. It is suicide. The security of the world requires disarming Saddam Hussein now.
As we enforce the just demands of the world, we will also honor the deepest commitments of our country. Unlike Saddam Hussein, we believe the Iraqi people are deserving and capable of human liberty, and when the dictator has departed, they can set an example to all the Middle East of a vital and peaceful and self-governing nation.
The United States with other countries will work to advance liberty and peace in that region. Our goal will not be achieved overnight, but it can come over time. The power and appeal of human liberty is felt in every life and every land, and the greatest power of freedom is to overcome hatred and violence, and turn the creative gifts of men and women to the pursuits of peace. That is the future we choose.
Free nations have a duty to defend our people by uniting against the violent, and tonight, as we have done before, America and our allies accept that responsibility.
Good night, and may God continue to bless America.”

Driebergen moet knopen doorhakken

Heidetuin, Hertenkamp en Rosarium afstoten of het rijbewijs duurder maken? Minder geld geven aan de VVV of snijden in de Wet Voorziening Gehandicapten. Oftewel: de Driebergse raad moet binnenkort knopen doorhakken met als doel een structurele bezuiniging van 150.000 euro. Daarvoor heeft het college nu een lijst opgesteld met mogelijke bezuinigingen. Op 24 maart zal de raadscommissie middelen en bestuur een keus moeten maken.
Utrechts Nieuwsblad van 19 maart 2003

Informateur benoemd voor nieuw te vormen provinciebestuur

Drs.C.J.G.M. de Vet (CDA, 45 jr), burgemeester van Leusden, gaat morgen aan de slag als informateur voor het nieuw te vormen provinciebestuur van Utrecht. Het CDA, na de verkiezingen voor Provinciale Staten van 11 maart jl met 16 zetels de grootste partij, heeft vorige week het initiatief genomen voor het formatieproces.

Drs. J.P.J.Lokker, de politiek leider van het CDA, nodigde toen alle partijen uit om het debat over de verkiezingsanalyse als startpunt voor het proces te nemen. Dat debat vond vandaag  plaats in de eerste vergadering van provinciale staten in de nieuwe samenstelling.
Lokker had de andere partijen uitgenodigd om daar hun visies en wensen op tafel te leggen. Hij leidt daarmee een zo open mogelijk proces van informeren en formeren, waarbij geen enkele optie tevoren uitgesloten is. Zijn eerste stap was het voordragen van  burgemeester De Vet als informateur. De Vet wordt, ook buiten CDA-kringen, gezien als een informateur met gezag. Hij is onder andere voorzitter van de begeleidingscommissie Dualisme en Democratie (“cie.Elzinga”) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.  De op dit punt samenwerkende politieke partijen, vertegenwoordigd in provinciale staten, verstrekken hem dan ook de opdracht om binnen 10 dagen een overzicht en analyse op tafel van de onderhandelaars
te leggen van programmatische en getalsmatige coalitiemogelijkheden.
Dat advies wordt als het aan Lokker ligt plenair met alle partijen en in de volle openbaarheid besproken: de formatie moet voor de kiezer te volgen zijn. Na de informatieperiode volgt de formatieperiode. Overleg vindt plaats met partijen die op basis van de programvergelijking samen een
college kunnen vormen. Op enig moment – zo staat in de informatieopdracht van De Vet – spreken partijen zich uit met wie zij wel en met wie zij niet een college willen vormen.

Werkloosheid in regio stijgt fors

De gemeenten op de Heuvelrug zijn in 2002 zwaarder getroffen door de economische teruggang dan de rest van Nederland. Terwijl Nederland een stijging van de werkloosheid kende van 17,6%, bedroeg deze op de Heuvelrug 18,5%. Daarbij scoorde Driebergen relatief goed met een stijging van “slechts” 13%, terwijl in Doorn de werkloosheid met maar liefst 38,3% toenam.
Nieuwsbode van 20 maart 2003

Gilderondleiders staan voor u klaar op Sparrendaal

Het Gilde van Rondleiders Sparrendaal is de professionele naam van een groepje van zes vrijwilligers dat zich bereid heeft verklaard rondleidingen op Sparrendaal te verzorgen. Vanaf april gaat het Gilde elke tweede woensdagmiddag van de maand op vaste tijden twee rondleidingen verzorgen. Reservering vooraf bij de VVV is noodzakelijk.
Nieuwsbode van 20 maart 2003

Raad dwingt wethouder met motie tot ‘enthousiasme’

“Met deze motie kan het vertrouwen hersteld worden, want door diverse schijnbewegingen is er een gevoel van onbehagen ontstaan”.

Dat zei VVD-raadslid Pamboer vorige week donderdag bij het indienen van een bijna raadsbreed gesteunde motie om CDA-wethouder Van der Burg te dwingen meer enthousiasme te tonen voor het initiatief van de ECWD (Ecologisch Centraal Wonen Driebergen) om op het terrein van de Zusters Ursulinen een ecowijk in te richten. D66-raadslid Wielinga drukte zich nog steviger uit: “De wethouder heeft de verdenking op zich geladen dat hij niet enthousiast is over dit project; wij vinden het van belang dat hij laat zien dat hij de burgers en de raad serieus neemt”. In de motie wordt het college van B&W opgeroepen om ‘alles te doen en niets na te laten’ om de ECWD in staat te stellen het project te verwerkelijken. Een ‘aanvullend’ ecologisch onderzoek (waar de wethouder zo op aangedrongen had) wordt in de motie opvallend genoeg niet afgewezen, maar dit onderzoek moet vóór 1 juli 2003 afgerond zijn, zodat de ECWD ruimschoots de kans krijgt om tijdig een bouwplan in te dienen. Alle partijen hadden de motie ondertekend, behalve het CDA. Deze partij meldde, bij monde van de heer Stor, dat de motie een uiting van ‘georganiseerd wantrouwen’ was, en dat de christen democraten zich daarom van stemming zouden onthouden.
Stichtse Courant van 20 maart 2003

Toch twee Driebergenaren in PS

Doordat de nummer drie van de ChristenUnie afzag van een zetel in Provinciale Staten, is Kees van Kranenburg uit Driebergen alsnog in Provinciale Staten gekozen. De Driebergse Karin Fokker van de PvdA zat daar reeds.
Stichtse Courant van 20 maart 2003

Heidetuin wordt mogelijk wegbezuinigd

De heidetuin omvormen tot bos, het rosarium in een gazon met bomen veranderen, de voorzieningsregeling voor gehandicapten herzien, de begraafplaats privatiseren. Het zijn slechts enkele voorstellen uit de longlist die het college van B&W heeft samengesteld om 150.000 euro structureel te bezuinigen.

Een forse structurele bezuiniging is noodzakelijk om de gemeentelijke financiële huishouding op orde te brengen. De gemeenteraad heeft eind vorig jaar aangegeven dat niet meer van de ‘kaasschaafmethode’ gebruikt mag worden gemaakt: afstoten en inkrimpen dient het motto te zijn. Om die reden is een lijstje samengesteld waar de raad zich de komende weken over mag buigen. Het college heeft zelf reeds laten weten dat het een gevariëerd lijstje is: het gaat zowel om simpel door te voeren acties als om ingrijpende en gevoelige keuzes. Het is aan de raad om te beslissen of de bezuinigingen ook daadwerkelijk doorgevoerd moeten worden.
Stichtse Courant van 20 maart 2003

Dalto B1 ongeslagen landskampioen

Afgelopen zaterdag zette de B1 aspiranten van Dalto/Tremonti kroon op het zaalseizoen 2002-2003: ze werden ongeslagen kampioen van Nederland.
Stichtse Courant van 20 maart 2003

Driebergse schrijfster start ‘praktijk voor levensvragen’

Cornelie van Well uit Driebergen (schrijfster van ‘Kort maar krachtig’  een boek over lilliputters) is een ‘praktijk voor levensvragen’ gestart. Ze wil op die manier mensen ondersteuning bieden bij het vinden van antwoorden op de vraag wat de zin van het leven is.
Stichtse Courant van 20 maart 2003

Perronverlenging op losse schroeven

Burgemeester Bloemen maakt zich ernstig zorgen over beslissing van minister De Boer om de perronverlenging bij het station Driebergen-Zeist uit te stellen. Bloemen is van plan nogmaals een pleidooi in Den Haag te houden.
Stichtse Courant van 20 maart 2003

Ophokplicht geldt in gehele gemeente

Sinds vrijdag geldt een ophokplicht in heel Nederland. Dat betekent dat in heel Driebergen het pluimvee niet meer vrij mag rondlopen.
Stichtse Courant van 20 maart 2003

Noodkreet naar minister om transferium station Driebergen

De bereikbaarheid van de regio Utrecht loopt gevaar door uitstel van het nieuwe transferium bij station Driebergen-Zeist en het Randstadspoor, de lightrail tussen Vleuten, Utrecht en Geldermalsen. Die noodkreet richten werknemers- en werkgeversorganisaties en de Kamer van Koophandel tot minister De Boer. In een brandbrief hekelen zij het besluit de nieuwbouwprojecten ten minste een jaar uit te stellen.
Utrechts Nieuwsblad van 21 maart 2003

Opbrengst blaasmarathon Aurora meer dan 5400 euro

Het gratis concert dat Aurora gaf in haar muziekcentrum werd door ruim zeventig mensen knus gevolgd. Ook werd de totaalopbrengst van de 24-uursblaasmarathon bekend gemaakt. Deze bedroeg  5475,85 euro.
Heuvelrug Nieuws 23 maart 2003

College gaat op wijkbezoek

In 2003 gaat het college van b&w van Driebergen weer de wijk in. De eerste wijk wordt bezocht op maandag 31 maart a.s. en is gelegen tussen de Hoofdstraat en de Rijsenburgselaan (richting Hoenderdaal). Het bezoek start om 16.00 uur met een fietstocht en vanaf 19.30 uur is er een avondprogramma in Health Center Hoenderdaal.
In overleg met de bewoners is het programma samengesteld. Tijdens de fietstocht worden onder meer de volgende knelpunten bekeken:

  • Bermen (Odijkerweg)
  • Kerkplein
  • Kruispunten, parkeerproblemen en overhangend groen (Kon. Wilhelminalaan, Dr. Schaepman, Emmalaan)
  • Fietspad bij de rotonde Nijendal/Rijsenburgselaan
  • Hondenpoep (Rijsenburgselaan)
  • Speellocaties (Hendrik Kraemerlaan, Grutto, Kievit, Waterhoen)
  • Groenstroken (Meerkoet, Roerdomp, Faunalaan).
’s Avonds wordt er onder leiding van de heer J.Hardeman op verzoek van de bewoners gesproken over: te hoge snelheden/snelheidsremmende maatregelen, parkeerproblematiek, overlast van hondenpoep, huisvuil en groen, consequenties afrit A12. Daarnaast zal ook de wijkchef, de heer Van Zutphen een toelichting geven over het werk van de politie.
Alle bewoners zijn persoonlijk uitgenodigd voor het wijkbezoek.

24-uurs estafette milieuhandhaving in provincie Utrecht

In de provincie Utrecht vindt binnenkort een groots opgezette milieucontrole plaats in de vorm van een 24-uurs estafette. Deze estafette is onderdeel van een landelijke actie waar negen provincies aan meedoen. Het is een gezamenlijke actie van verschillende overheidsinstanties die een taak hebben in de handhaving van milieuregels. De estafette is gericht op de vier ‘kleursporen’ van de milieuhandhaving: natuur en landschap (groen), bedrijven (grijs), ruimtelijke ordening (rood) en water (blauw). Waar zinvol en mogelijk gaan handhavingspartners samen het veld in, het water op en de lucht in.

In memoriam drs. Jan Groeneveld

Vorige week overleed Jan Groeneveld. Hij was van 1954 tot 1981 verbonden aan Hogeschool De Horst waar hij de nieuwe opleiding voor maatschappelijk werk opzette.
Nieuwsbode van 25 maart 2003

ODC tevreden over Voor-Traaij

Een interview met de heer Roeten, die nog al eens optreedt als woordvoerder voor de Ondernemers Vereniging Driebergen Centrum (ODC). Hij zegt dat de verhoudingen met de gemeente goed zijn, maar vindt wel dat de gemeente een actiever economisch beleid zou moeten voeren.
Nieuwsbode van 25 maart 2003

Netjes darten

Het dartstoernooi dat afgelopen zondag in sportcentrum Hoenderdaal werd gehouden werd gespeeld op 80 banen met 700 deelnemers. Honderd mensen mochten niet meedoen omdat hun kleding niet voldeed aan de voorschriften: nette broek en een shirt met kraag.
Nieuwsbode van 25 maart 2003

Monuta in bibliotheek vanwege boekenweek

Zo’n 25 belangstellenden waren naar de bibliotheek gekomen om een voordracht bij te wonen van een medewerker van Monuta Uitvaartzorg. Dit alles omdat het thema van de boekenweek ‘de dood’ was.
Nieuwsbode van 25 maart 2003

This site tracked by OneStat.com. Get your own free site counter.

Opstapje

De Nix was woensdagmiddag speelterrein voor kinderen en hun ouders die aan het project Opstapje mee doen. Het opstapproject bereidt kinderen en hun ouders voor op hun weg naar groeo één van de basisschool. Het project heeft een duur van twee jaar en twee keer per jaar is er een gezellige middag.
Nieuwsbode van 25 maart 2003

Brandweer blust kleine bosbrand

Een brand in een stapel sprokkelhout aan een bospad aan de Traaij in Driebergen was gisteravond snel onder controle van de brandweer.De politie vermoedt brandstichting: een getuige zag een 15 tot 20 jarige jongen wegrennen.
Utrechts Nieuwsblad van 25 maart 2003

Raadswerkgroep communicatie over bestuurlijke toekomst Driebergen aan de slag

Een werkgroep uit de raad van Driebergen maakt een plan om met de bevolking te praten over de bestuurlijke toekomst van de gemeente. Daarbij gaat het over eventuele intensieve samenwerking met andere gemeenten, herindeling, of zelfstandig voortbestaan van Driebergen. Het is de bedoeling om een duidelijke indruk te krijgen van de meningen van de bewoners.
De werkgroep communicatie is deze maand begonnen met haar werkzaamheden. In de groep zitten Jan Broekgaarden (PDR), Frits van Schaik (CDA), Paul Kelder (VVD) en Eelke Wielinga (D66). De raadsgriffier en de beleidsmedewerker communicatie zorgen voor ondersteuning.
De raadswerkgroep is een uitwerking van een amendement over de bestuurlijke toekomst van Driebergen. De raad heeft dit amendement onlangs unaniem aangenomen. Uit het amendement blijkt dat de raad in twee fasen een definitief besluit wil nemen over de bestuurlijke toekomst. In de eerste fase worden drie mogelijke opties nader onderzocht. Dit zijn: een fusie met Maarn, Amerongen, Leersum en Doorn (MALD), een niet vrijblijvende samenwerking met die gemeenten en het zelfstandig voortbestaan van de gemeente. Voor de eerste fase heeft de raad het college gevraagd een aantal onderwerpen te onderzoeken die een rol spelen bij samenwerking of herindeling, zoals onder meer de bestuurlijke en gemeentelijke organisatie, de voorzieningen voor en dienstverlening aan de inwoners, de mobiliteit en de sociale en culturele identiteit. Voor zover mogelijk zal het college in zijn onderzoek meeliften met het onderzoek dat op dit moment de provincie Utrecht houdt met betrekking tot deze onderwerpen. Ook sluit het aan bij de discussie en onderzoeken die in de MALD gemeenten plaatsvinden met betrekking tot dezelfde onderwerpen. In die gemeenten vindt ook raadpleging van de inwoners plaats. De doelstelling van de werkgroep communicatie is de inwoners van Driebergen te betrekken bij de discussie over de bestuurlijke toekomst door hen te informeren en hun mening te vragen over deze opties. De eerste fase wordt afgerond met een voorlopige keuze voor één van de opties. Deze optie zal in de tweede fase, dit najaar, nader worden uitgewerkt. Ook dan zullen de bewoners betrokken worden.

Stichting Vroeger en Nu nu ook op internet

De stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu gaat met haar tijd mee. Informatie over en van ‘Vroeger en Nu’ is voortaan ook wereldwijd op Internet te vinden, via het adres www.vroeger-en-nu.nl
De Internet-site is bewust beperkt van opzet. De stichting wil graag aan de weg timmeren, maar beschouwt de site als een etalage. Wie meer wil weten, kan de ‘winkel’ binnengaan en donateur worden. De artikelen en foto’s uit ‘Vroeger & Nu’ verschijnen dus niet op de website. Vragen over de historie van Driebergen-Rijsenburg worden desgewenst wel via de site beantwoord of doorgespeeld.

Perronverlenging waarschijnlijk niet op lange baan

De Tweede Kamer is het oneens met de financiering van het plan van minister De Boer om achterstallig onderhoud aan het spoor weg te werken. De minister haalde onder meer geld uit projecten die gepland waren voor de spoorlijn tussen Utrecht en Arnhem.

Nu de Kamer daar niet mee akkoord gaat is er weer hoop dat de perronverlenging bij het station Driebergen-Zeist toch niet op de lange baan wordt geschoven.
Heuvelrug Nieuws 26 maart 2003

Zondagconcerten wegens succes geprolongeerd

Terug van weggeweest: de laagdrempelige zondagconcerten in Driebergen. En dat hebben de mensen van de Stichting Koffieconcerten Sparrendaal geweten, het afgelopen half jaar. De belangstelling was soms zo groot dat mensen terug naar huis gestuurd moesten worden.

De eerste contracten voor het volgende seizoen zijn al weer getekend. 6 april is het laatste concert van het lopende seizoen: om 12.00 uur een optreden van Hande Vries op hobo en Rudolf Jansen op piano.
Utrechts Nieuwsblad van 26 maart 2003

COA sluit AVO Driebergen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) sluit op 27 juni 2003 de aanvullende opvanglocatie (AVO) “Plantwijk” te Driebergen. Door de lage instroom van asielzoekers in Nederland en de hoge uitstroom uit de verschillende opvangcentra is de behoefte aan tijdelijke opvangcapaciteit sterk gedaald.
De bewoners van AVO “Plantwijk” gaan in de komende periode voor 27 juni verhuizen naar een ander asielzoekerscentrum (AZC) binnen of buiten de provincie Utrecht. Vandaag zijn de bewoners hierover schriftelijk geinformeerd door de medewerkers van het COA. Vervolgens zullen de medewerkers gesprekken voeren met de bewoners en nadere toelichting geven. Bewoners kunnen tevens in het gesprek hun voorkeur uitspreken voor één of meerdere AZC’s binnen of buiten de provincie Utrecht. Het is afhankelijk van de bezetting van het voorkeurscentrum of plaatsing daar mogelijk is.
De verhuizing van bewoners zal in overleg en op een zorgvuldige wijze plaatsvinden.
De afgelopen periode is in Driebergen een goed draagvlak voor bewoners van de AVO “Plantwijk” ontstaan. Medewerkers en vrijwilligers van het COA kijken terug op een prettige samenwerking met de gemeente Driebergen, onderwijsorganisaties, kerken, sport- en overige organisaties.
Momenteel is het COA bezig de organisatie aan de verminderde instroom van asielzoekers aan te passen. De huidige organisatie van het COA bestaat uit 3 regio’s en 36 clusters. Het voornemen is de clusters in de loop van dit jaar terug te brengen naar circa 12. De capaciteit zal in de komende twee jaar van 70.000 naar circa 25.000 worden teruggebracht.

De Valkenheuvelschool heeft een eigen geluidsinstallatie

Vorige week is door de kinderen van de Valkenheuvelschool massaal winterviolen verkocht. Ruim 1400 violen zijn aangeschaft door ouders, oma’s, buren enz. In totaal is er meer dan 900 Euro verdiend. Fortis Foundation heeft toegezegd het bedrag te zullen verdubbelen. Woensdagochtend is de geluidsinstallatie op het schoolplein officieel in gebruik genomen. Dit gebeurde door een heuse warming-up op de muziek van o.a. Kabouter Plop. Zelfs de leerkrachten en een aantal ouders stonden actief mee te bewegen.

Drie Anwb-sterren voor Bergse Bossen

Bij de poort van het Nationaal Park de Utrechtse Heuvel ligt Hotel de Bergse Bossen. Het voormalig vakbondscentrum van het CNV ondergaat een metamorfose. Het is nu een door de Anwb erkend drie-sterren hotel met 74 kamers. Daarnaast is het nog steeds een congrescentrum.
Nieuwsbode van 27 maart 2003

Tweede Kamer voor eerder verlengen perron

Het perron van het station Driebergen-Zeist wordt mogelijk toch eerder verlengd dan minister De Boer wil. De Tweede Kamer is fel gekant tegen zijn plannen om op dergelijke spoortrajecten te bezuinigen. Tot groot genoegen van burgemeester Bloemen, die gisteren samen met gedeputeerde Kallen bij het debat aanwezig was.
Utrechts Nieuwsblad van 27 maart 2003

 

Driebergen en Zeist zijn razend op minister De Boer

Roelf de Boer, de minister van Verkeer en Waterstaat, heeft zowel de gemeente Driebergen als de gemeente Zeist flink in de gordijnen gejaagd. Zijn voornemen om de perronverlenging bij het Driebergse station uit te stellen en de onzekerheid over de ongelijkvloerse kruising bij dat zelfde station leidde al tot grote commotie, nu heeft hij ook nog per brief laten weten dat de beide gemeentes samen met de provincie en het BRU binnen zes weken 25 miljoen moeten ophoesten voordat hij überhaupt wil nadenken over een gesplitste aansluiting op de A12. Burgemeester Bloemen is des duivels. Hij heeft maandag alle raadsleden opgeroepen om hun geestverwanten in Den Haag te mobiliseren om de minister onder druk te zetten.
Stichtse Courant van 27 maart 2003

Raad maakt gehakt van bezuinigingsvoorstellen

Het lijstje met voorstellen tot ‘inkrimpen en afstoten’ dat het Driebergse college van B&W had gepresenteerd om jaarlijks 150.000 euro op de begroting te bezuinigen, is maandag door de leden van de raadscommissie Middelen en Bestuur unaniem van tafel geveegd. Alle partijen waren van mening dat de verkeerde onderwerpen zijn gekozen om ‘het lek in het gemeentekantoor te dichten’. “De kleine visjes worden gevangen, maar de grote vissen zwemmen door” zei Wielinga (D66) en wees nog eens op de enorme kostenoverschrijding bij de verbouwing van het gemeentekantoor en de geldverslindende inhuur van interim-managers. Een voorstel als het wegbezuinigen van de heidetuin is in dat licht volgens de raad volledig uit den boze.
Stichtse Courant van 27 maart 2003

Nieuwe Kiwanis Club Driebergen-Heuvelrug sponsort onderzoek epilepsie bij kinderen

Afgelopen zaterdag werd de nieuwe serviceclub “Kiwanis Club Driebergen-Heuvelrug” aan de Internationale Kiwanis organisatie toegevoegd. Dit gebeurde tijdens een stijlvolle bijeenkomst op Sparrendaal. Als charterproject sponsort de Driebergse Kiwanis het onderzoek naar epilepsie onder kinderen dat in Utrecht wordt uitgevoerd door Onno van Nieuwenhuizen uit Driebergen.
Stichtse Courant van 27 maart 2003

Burgemeester krijgt goedgekeurde hamer

Evenals de 489 andere burgemeester kreeg burgemeester Bloemen gisteren een voorzittershamer van het Wereldnatuurfonds. De hamer is gemaakt van hout met het FSC keurmerk.
Stichtse Courant van 27 maart 2003

Studenten De Horst doen onderzoek naar Mantelzorg in Driebergen

Hanneke Prins, Yardena Vermaat en Joyce Zeeman hebben onderzoek gedaan bij hulpverleners en gevraagd in hoeverre men bekend was en welke knelpunt men tegenkomt in de omgang met mantelzorgers.
Stichtse Courant van 27 maart 2003

Nieuwe Ehbo-ers

Afgelopen maandag slaagden alle 28 leerlingen van groep 8 van basisschool Coolsma voor het ehbo-examen.
Stichtse Courant van 27 maart 2003

Bosbrand aangestoken

Maandagavond heeft de Driebergse brandweer weten te voorkomen dat er een flinke bosbrand ontstond. Rond middernacht zag een getuige een jongeman  bij een brand. Er bleek een stapel sprokkelhout te zijn aangestoken.
Stichtse Courant van 27 maart 2003

Bloemen vervangt Barney

Burgemeester Bloemen opende zondag het grote dartspektakel in Hoenderdaal Sport. De vermaarde Barney kwam niet opdagen, maar Bloemen bleek deze tak van sport goed te beheersen.
Stichtse Courant van 27 maart 2003

Driebergs speelgoed voor gevluchte kinderen

Vorige zomer hebben leerlingen van de stamgroep Orka van basisschool Dolfijn speelgoed ingezameld voor kinderen in Afghanistan.  Afgelopen maanden is dat speelgoed bezorgd via Artsen Zonder Grenzen.
Stichtse Courant van 27 maart 2003

Opbrengst collectes

De collecte van het Reumafonds bracht 5154,05 euro op. De collecte van het Simavi kwam tot 4896,95 euro.
Stichtse Courant van 27 maart 2003

Maarn vreest jarenlange bouwput

De verbreding van de A12 via de Spoedwet betekent een regelrechte ramp voor Maarn en Maarsbergen, vindt de Maarnaar. Alle Maarnse varianten zijn van tafel geveegd. Inspraak is nauwelijks nog mogelijk. Geen integrale aanpak van weg en spoor. Bewoners vrezen dat de gemeente tien jaar lang in een bouwput komt te zitten. De boosheid en machteloosheid zijn groot: “Moeten we dan met tractoren de A12 op?”
Utrechts Nieuwsblad van 28 maart 2003

Your name is my guitar

Op 12 april aanstaande zal de Driebergse formatie Basic Station vanaf 21.00 uur in het muziektheater aan de Rijnstraat 3 in Wijk bij Duurstede haar eerste CD presenteren. De in 1993 opgerichte rock & bluesband Basic Station is inmiddels in Driebergen en wijde omgeving geen onbekende meer.

De band zag het levenslicht in Studio Siskin te Driebergen, waar al 25 jaar lang muzikanten uit de regio samenkomen om te spelen, te oefenen en te jammen. De formatie wordt gevormd door vijf muzikanten: Willem Schriekenberg (gitaar en zang), Ben Petersen (toetsen en background vocals), Henk Haar (basgitaar), Marie-Therèse van de Kamp (sax en background vocals) en Hans van Domselaar (drums en background vocals). Techniek en geluid zijn in handen van Bert Bannink en Frans Wachelder.
Naast enkele covers van o.a. Stevie Ray Vaughan en Jimi Hendrix speelt Basic Station vooral eigen repertoire, geënt op de rhythm & blues uit de jaren zestig , zeventig en tachtig. In die jaren liggen de muzikale roots van het merendeel van de ‘bende’. En dat is goed te horen aan hun muziek: swingende, snaarstrakke rock & blues, stevig en gevoelig, uitbundig en ingetogen; kortom muziek vanuit het hart.
Alle leden van de formatie Basic Station kunnen teruggrijpen op jarenlange podiumervaring in uiteenlopende bands. Basic Station speelt niet alleen regelmatig op festivals, maar ook ‘in de kroeg op de hoek’. De wisselwerking met het publiek in een ontspannen sfeer is voor hen een must om de rock & blues goed tot zijn recht te laten komen.
Toegang tot de avond in Wijk bij Duurstede krijg je uitsluitend op vertoon van een toegangskaart (“zo houden we het gezellig!”, laat de band weten). Deze toegangskaart kan gratis besteld worden door een mailtje te sturen naar gratistoegangskaart@basicstation.nl of door contact op te nemen met een van de bandleden.
Meer informatie is te vinden op de website van Basic Station http://www.basicstation.nl


Huisartsen dienen klacht in tegen de Stichtse Courant

Twee huisartsen hebben bij de Raad voor de Journalistiek een klacht ingediend tegen de Stichtse Courant met betrekking tot de artikelen “‘Wij garanderen dat de patiënten niet de dupe worden van deze zaak’” en “Verklaring van de redactie“. Klagers menen dat beide artikelen ten onrechte doen voorkomen alsof zij tekort schieten in hun patiëntenzorg. Verder stellen zij dat verweerder heeft nagelaten wederhoor toe te passen. De zaak dient op 4 april, aldus de website van de Raad voor de Journalistiek.

Meld- en Coördinatiepunt Jeugdzorg in Driebergen

Vanaf 1 april 2003 kunnen beroepskrachten in Driebergen probleemsignalen melden bij het eerste lokale Meld- en Coördinatiepunt Jeugdzorg in de provincie Utrecht. Het coördinatiepunt is voor iedereen die als beroepskracht of als vrijwilliger in aanraking komt met jeugd. Het Punt ondersteunt en bemiddelt als begeleiding door professionele instanties wenselijk is. Het coördinatiepunt is ondergebracht bij Vitras en werkt samen met Bureau Jeugdzorg. Wethouder Schravesande zal op maandag 7 april het coördinatiepunt officieel openen in de Nix.