Heuvelrugnieuws van donderdag 1 juni 2006

Hoofdstraat 135 Driebergen: bouwlocatie Villa Nuova
foto: © Renk Knol
tijd: 11:10 uur    temperatuur: 10 °C

meer foto’s van deze straat

Excursies over bos en bosbeheer

LEERSUM  De laatste tijd is er in de regionale kranten veel geschreven over het bosbeheer op de Utrechtse Heuvelrug. Met name het al dan niet wegnemen van de exotische naaldbomen roept bij veel mensen vragen of zelfs weerstand op.
Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug organiseert in samenwerking met de gemeente Utrechtse Heuvelrug twee keer een excursie over dit onderwerp en wel op vrijdagochtend 16 juni van 9.30 tot 12.00 uur en op donderdagavond 22 juni van 18.30 tot 21.00 uur.
Simon Klingen, bossendeskundige en lid van het Overlegorgaan van het Nationaal Park, leidt de excursies. Klingen geeft veel cursussen over bosbeheer aan vakmensen. Hij is vertrouwd met de verschillende eigenaren en hun eigen doelstelling van de Utrechtse Heuvelrug. Tijdens de interactieve excursies is er naast uitleg ook alle ruimte voor discussie.
Plaats van samenkomst: parkeerplaats aan het begin van De Hoogstraat in Leersum. Er is per excursie plaats voor maximaal 20 personen. Als meer mensen zich aanmelden, worden de excursies na de zomervakantie herhaald. Deelname is gratis.
U wordt verzocht zich aan te melden, telefonisch bij de receptie van het gemeentehuis, telefoon (0343) 56 56 00.


Ik vind dit van beide organisaties een leuk en goed initiatief. Blijkbaar hebben ze de discussies in de media hierover gevolgd en zijn ze gevoelig voor wat er onder de bevolking leeft.
Jan-Koert Lange, Driebergen, 1-6-2006

SGP-jongeren discussiëren over vrouwenstandpunt

DOORN De jongerenvereniging Darda (Driebergen/Zeist) van de SGP discussiëert tijdens een jongerenavond op 9 juni over het vrouwenstandpunt van de SGP. De avond wordt gehouden in de Gisbertus Voetius school in Doorn, Bloemengaard 69 en begint om 20.00 uur.


Uiteindelijk krabt iedereen zich achter de oren.
Renk Knol, 1-6-2006

Nou maar hopen dat er ook wat uitkomt. Jaren geleden was ik al eens in debat bij de SGP-jongeren. De slimste van allemaal – een meisje – verkondigde dat de plaats van de vrouw toch altijd thuis bij de kinderen is.
Goof Lindjer, 2-6-2006

Achterstanden bij vergunning-verlening gemeente lopen op

DOORN  Weekblad De Kaap meldt dat de achterstanden van de gemeente bij het verlenen en handhaven van vergunningen verder op lopen. Oorzaak een nijpend personeelstekort. Dit blijkt uit een onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren naar de oorzaak van de oplopende achterstanden. Uit het rapport blijkt dat er een fundamenteel tekort aan mensen is. Er zijn zeker tien extra mensen nodig om de nood bij het verlenen van vergunningen te lenigen. Wanneer het ook over de handhaving van vergunningen gaat zijn dit er niet eens voldoende.


Tien bureelklevers extra om vergunningen te gaan behandelen? Maar door de gemeentelijke herindeling kon er toch efficiënter worden gewerkt? En streefde de overheid niet naar minder regeltjes? Gewoon afschaffen dus, dat suffige vergunningenbeleid. Maar ja, dan mist de gemeente inkomsten, want een vergunning is echt niet voordelig. Toch wel bizar, de herindeling werd ons door de strot geduwd met onder andere het argument dat door een betere efficiëntie onder andere de kosten zouden afnemen. Waar velen, inclusief ondergetekende, echter voor waarschuwden, wordt telkens weer bevestigd. Er is nog niets voordeliger geworden en de bureaucratie neemt alleen maar toe. De burger wordt voortdurend genaaid.
Hans Hermans, 2-6-2006

Ambtenaren als ” bureelklevers” zoals de heer Hermans dat uitdrukt ? Deze minachting voor ambtenaren als uitvretende nietsnutten heeft in het coalitieakkoord geleid tot de afspraak dat het ambtenarenapparaat met 10 procent moet worden ingekrompen.Buitengewoon merkwaardig. Naar de mening van de SP behoor je eerst vast te stellen welke taken de gemeente behoort uit te voeren en welke omvang dat ambtenarenapparaat dan moet hebben  en niet andersom.
De heer Hermans zou overigens vreemd staan te kijken als het vergunningenstelsel in zijn geheel zou worden opgeheven. De eerste de beste idioot kan dan voor de huisdeur van de heer Hermans een frietkraam plaatsen om maar eens een zijstraat te noemen.
Borrelpraat dus van de heer Hermans.
Wel heeft hij gelijk dat de herindeling ons werd verkocht met het argument dat de bestuurlijke kracht zou worden vergroot. De kwaliteit van die argumentatie overstijgt niet de primitieve opvatting dat ” groter ook beter” zou zijn. De SP heeft daartegen altijd bezwaar gemaakt en om die reden als enige partij in Staten, Tweede -en Eerste Kamer tegen de herindeling gestemd.
De SP wenst een zodanige omvang van het ambtenarenapparaat dat een ordentelijke uitvoering van de taken is gewaarborgd.
De heer Hermans bezoekt het gemeentehuis blijkbaar nooit. Hij zou dan weten dat een te klein apparaat voor een te grote klus staat. De SP heeft groot respect voor de mensen die daar werken.
Pleidooien van met name de VVD om dat apparaat verder uit te kleden leidt tot demotivatie, een hoger ziekteverzuim en verdere verloedering van de dienstverlening.
Oprispingen als van de heer Hermans getuigen alleen maar van kleinburgelijke bekrompenheid en als hij zijn zin zou krijgen – minder ambtenaren, opheffingen vergunningen etc.- zal hij ongetwijfeld de eerste zijn om Heuvelrugnieuws weer te voorzien van zijn commentaar op de tekortschietende dienstverlening.
Ad Schiedon, fractievoorzitter SP, 3-6-2006

Hè, hè, eindelijk eens lekker pittige respons. Alleen jammer dat de heer Schiedon de ironie van mijn reacties niet doorheeft. Zou dat nu “politiek correct” heten? Voorts is het door mij uitgevonden woord “bureelklever” niets anders dan een grappig bedoeld synoniem voor ambtenaar. “Minachting voor ambtenaren als uitvretende nietsnutten” is dus kennelijk het stigma dat heeft postgevat in de socialistische hersenpan van Ad Schiedon en er nu per ongeluk uit is gefloept; ik adviseer Schiedon voorlopig weg te blijven uit het gemeentehuis. Ad Schiedon heeft niet door dat ik bedoel te zeggen dat de ongebreidelde regelzucht kan worden ingedamd; minder regels leidt tot minder ambtenaren. Alle overheden zijn thans zichzelf instandhoudende fenomenen, die grotendeels bestaan bij de gratie van hun eigen regelzucht. Overigens past dat laatste perfect in de denktrant van de Socialistische Partij, de club met de grootste nivellerende roofridders.
Hans Hermans, 3-6-2006

De SP als ” nivellerende roofridders”. Toe maar. Waarschijnlijk ook weer grappig bedoeld door de heer Hermans. Onder roofridders versta ik in  ieder geval de zakkenvullende directies van energiebedrijven, het managersdom in de gezondheidszorg,de graaiende
toppen van de grote ondernemingen.
Daar gaat de SP graag wat aan doen. Noemt de heer Hermans mij dan een ” nivellerende roofridder” ? Die geuzennaam neem ik graag uit zijn handen aan.
Ad Schiedon, 4-6-2006

Hallo, hallo. Misschien zijn er best genoeg ambtenaren maar is de wetgeving te ingewikkeld en de uitvoering op de Heuvelrug wat tijdrovend ingekleed.
Afgezien daarvan is er naar ik heb vernomen door de ambtenarenbonden bij de fusieonderhandelingen zoveel uitgesleept dat de gemeente nu vrij lam is. Niemand mocht eruit en iedereen mocht de eigen functie kiezen. Reden dat er op bepaalde afdelingen veels te veel mensen zitten en op een andere afdeling veels te weinig. Er zijn dus ambtenaren die zich het vuur uit de sloffen (moeten) lopen terwijl anderen lekker pulken. Je zou zeggen, verander wat in de organisatie en schuif wat met mensen maar daar zijn de bonden dus voor gaan liggen, dat hoeven de mensen niet. Daar hoor ik meneer Schiedon niet over. Niemand trouwens. Heel fijn, bescherming van de werknemer, maar niet als het te zeer ten koste van het algemeen belang gaat. In die zin zijn sommige ambtenaren net de door sommige ambtenaren verafschuwde nimbies, mensen die hun eigenbelang boven alles stellen. In die zin zijn ambtenaren dus net gewone mensen zoals u en ik en meneer Hermans vast ook.
Overigens, werkt meneer Hermans misschien niet ook achter een bureau? En zo ja, hoelang zit die er dan al?
Anthon Keuchenius, 4-6-2006

Uit de reactie van Keuchenius lijkt een negatief oordeel over de vakbonden te spreken. Maar laten we eerlijk zijn. De vakbonden zijn er niet voor de belangenbehartiging van de inwoners van deze nieuwe gemeente. De vakbonden zijn er alleen maar voor de belangenbehartiging van de werknemers. En dat hebben ze uitstekend gedaan. Dat dat nu niet direct positief uitpakt voor de bevolking, moet gewoon verweten worden aan de werkgever, die toentertijd blijkbaar zo geil was op het doen slagen van de gemeentelijke herindeling, dat ze ingingen op de eisen van de bonden. Was er immers weer een obstakel opgeruimd om tot herindeling te komen. Daarbij hebben de bestuurders nooit gekeken naar de belangen van de burgers. Mij ligt vaag bij dat de toenmalige wethouder Klijnhout van de VVD hierop heeft gewezen. En Ad Schiedon kan inderdaad zijn handen in onschuld wassen. De SP was tegen de herindeling en droeg geen bestuursverantwoordelijkheid. De schuldigen van dit ‘drama’ zijn het CDA, de VVD, D66 en PvdA. Ook de SGP was tegen de herindeling. Kortom: de schuld moet gelegd worden bij de huidige coalitie (muv de SGP).
Renk Knol, 4-6-2006

Weet u nog, heer Keuchenius, wat u over mij in uw column “Bosbrandgevaar” schreef? “Vroeger nam Hermans de vulpen met inscriptie ter hand, afscheidscadeau van de zaak. De laatste jaren hanteert Hermans het keyboard”. We gaan toch niet jijbakken, dat vind ik te goedkoop voor een gevestigd columnist.
Wat jullie allen maar niet willen begrijpen, is dat fusies zijn bedoeld om macht te concentreren en om kosten te besparen. Bij de overheid, die graag het bedrijfsleven imiteert, is tot op heden in dergelijke gevallen altijd het omgekeerdevenredige gebleken. Voor wat betreft het door ondergetekende al dan niet achter een bureau functioneren, is dat nog altijd achter het bureau van een bedrijf waar een ieder vrijwillig diensten van kan afnemen. Bij de overheid is dat niet mogelijk én zijn de vele regeltjes heilig.
Hans Hermans, 5-6-2006

Zijn we opeens op zoek naar schuldigen van de herindeling? Vakbonden zijn niet oppermachtig en het scenario lag allang klaar bij de (provinciale) overheid, die geen zin had/heeft zich te verstaan met alle mogelijke kleine dorpjes in den lande. Alleen is het voor heringedeelde gemeenten niet stoer om dat te willen toegeven en beginnen al die politieke partijtjes, in weerwil van het centrale politbureau, alle mogelijke loze beloftes te doen. Voor of tegen, de herindeling was toch wel doorgegaan. De oppositie, die traditiegetrouw altijd tegen alles is en waarin toevallig ook de SP zat, kan nu lekker zeggen dat ze nergens schuldig aan is.
Politiek? Het blijft een zielig en vuil spelletje, maar uiteraard vinden politici zelf dat niet.
Hans Hermans, 5-6-2006

Het is geen zielig en vuil spelletje. De politiek, de overheid ben je zelf in een democratie. Tenzij je geen voorstander van de democratie bent, kun je toch niet anders concluderen dat alle overheidregeltjes en wat dies meer zij, het gevolg zijn van democratische besluiten. Als je die besluiten niet accepteert, ben je geen democraat. Nu is dat geen verwijt, want het valt nog maar te bezien of democratie de beste regeringsvorm is. Niet dat ik pleit voor het Ancien Regime, maar ‘one man, one vote’ betekent dat ook criminelen en andere wetsovertreders net zoveel stemrecht hebben als burgers die zich wel aan de regels en wetten houden. Ik vind dit principieel onjuist.
Renk Knol, 5-6-2006

De heer Hermans weet van geen ophouden. “De oppositie waartoe de SP toevallig ook behoort,  was overal tegen en wast zijn handen in onschuld”. Wat bedoelt de heer Hermans met “de oppositie” ? Die in in het parlement of in de raden ?
ALLE partijen, behalve de SP, spraken zich uit voor de herindeling. PvdA en Groenlinks waren zelfs lokaal, provinciaal en landelijk de  meest uitgesproken voorstanders. De SGP was lokaal dan wel tegenstander, maar had in de Staten en de Kamers geen enkel
probleem met de herindeling. De haast waar deze herindeling mee moest worden doorgedrukt heeft ertoe geleid dat de stuurgroep herindeling vele losse eindjes heeft achter gelaten.
De personeelsproblematiek is er een van. De vakbonden daarvoor verantwoordelijk stellen is wel heel erg kort door de bocht.
De SP wast zijn handen dus niet in onschuld , omdat zij als deel van de oppositie ” nu eenmaal overal tegen is “.Het zal de heer Hermans nog meevallen als hij eens turft waar de SP VOOR  stemt en TEGEN stemt.
De SP was , en ik herhaal het nog maar eens, de enige partij die consequent en op zeer goede gronden tegen de herindeling heeft gestemd. Nu die herindeling er is hoop ik oprecht dat die succesvol zal zijn, maar de signalen staan op rood.
Ad Schiedon, fractievoorzitter SP, 5-6-2006
 

Ik houd ermee op. Dit nieuwsbericht verdwijnt straks toch van de voorpagina en discussies met politici moet je tot op zeker niveau stoppen, daarna gaat het altijd de verkeerde kant op. Het is net zoals discussies over het geloof, begin er niet aan of stop op tijd. Renk Knol adviseerde mij ook eens een positieve reactie ergens op te geven; welnu, ik vind het het zeer lovenswaardig dat de heer Schiedon zo netjes vasthoudt aan zijn eigen gelijk en op treffende wijze heeft aangetoond dat discussies over politiek én geloof altijd stranden, hij komt namelijk als eerste met de ultieme handeling van Pontius Piltatus.
Hans Hermans, 5-6-2006

Hans,
Zit je eerst te vitten op politici en bestuurders, die niet op een forum of anderszins zijn of haar mening willen geven,  en dan heb je blijkbaar geen redelijke argumenten meer en eindig je met “het nieuws is toch van de voorpagina af” en vergelijk je Ad Schiedon met P.P. Waar slaat dat nou op? Als je het niet kunt winnen moet je niet gelijk jijbakken want daar lijkt het wel op! Ik verwacht van een ondernemer (gericht op winst, veel winst) wel een bedrijfmatiger houding.
Jan Koert Lange, 5-6-2006

Ik houd er ook mee op. De heer Hermans  wil per se zijn gelijk. Van roofridder bevordert hij mij nu tot Pontius Pilatus. Nu vermoed ik dat de heer Hermans weer iets alleen humoristisch bedoelt zonder enige kennis van zaken. Nu hij toch de oudheid er bij sleept doet zijn hardnekkige volhouden mij toch denken aan de uitspraak van diezelfde Pontius Pilatus : Qoud scripsi, scripsi
De heer Hermans zal als deskundige op alle denkbare terreinen vast geen vertaling nodig hebben.
Ad Schiedon, 5-6-2006

Leo Putman overtuigend kampioen

AMERONGEN Met grote overmacht werd Leo Putman met zijn paard Willy enige tijd geleden indoorkampioen van het mendistrict West op het onderdeel dressuur en vaardigheid. In het bericht in weekblad De Kaap wordt verder vermeldt: “Bijzonder is dat hij in manege Nimmerdor in Leusden tweemaal gehuldigd werd, want ook met zijn tweede paard Nanita werd hij reservekampioen op beide onderdelen. In de menwereld wordt dit als een prestatie van formaat gezien, omdat het erg zwaar is om in twee klassen uit te komen.”

Nieuwe trainer Pink Panthers

DRIEBERGEN Aanstaande woensdagavond 7 juni gaat de Rugby Club The Pink Panthers een overeenkomst aan met een nieuwe trainer. In de persoon van Obbe Winkels. De ondertekening van het contract zal plaats vinden tijden de Algemene Leden Vergadering van de vereniging. Aanvang 20.00 uur. Locatie clubhuis der Pink Panthers, De Woerd 6, Driebergen

Obbe Winkels is een jonge en ervaren rugby trainer. Met zijn 31 jaar jong barst Obbe van ambitie. Dus pas hij perfect bij een jonge club als The Pink Panthers. De club gaat volgend seizoen zijn 23 seizoen en start voor het eerst in zijn bestaan in de nationale eerste klasse. Dit met een erg jong eerste team, de ziel van dit eerste team bestaat uit spelers rond de 22 jaar oud. Het gevolg van het Pink Panthers Junioren team van het seizoen 200-2001 dat toen kampioen van Nederland is geworden. The Pink Panthers zijn er in geslaagd om van de toen 17 spelers er 14 vast te houden voor het rugbyspel. Slechts één speler speelt nog bij een andere club echter de verwachting is dat deze topper in het seizoen 2007-2008 ook weer terug komt bij zijn geliefde roze vrienden.

Obbe heeft meer dan 40 interlands op zijn naam, vind zijn roots bij Rugbyclub Delft, later diverse jaren bij de Haagsche RC en Cas RC de top van rugby Nederland. Ervaring als trainer: Obbe traint al vanaf zijn 22ste diverse Nationale jeugdteams. Later twee jaar trainer/coach van het Nationale Sevens team, drie jaar Nationale Dames team en dit afgelopen seizoen trainer/coach van het Dames Sevens team. Daarnaast verzorgt hij voor de Nederlandse Rugby Bond de trainerscursussen. Zelf heeft hij bijna zijn IRB (Internationale Rugby Board, de wereld rugby bond) level 3.

Obbe gaat zich binnen de Pink Panthers bezig houden met de totale senioren groep. Dat zijn meer dan 45 spelers. Daarnaast bemoeit zij zich met de technische ontwikkeling van de jeugd. Dit laatste voor Obbe is een extra, echter door zijn ervaring als jeugdontwikkelaar van de NRB een welkome afwisseling. Hoofdfunctie van Obbe wordt 100% verantwoordelijkheid voor de prestaties van The First XV van The Panthers. Nu deze eerste klasse spelen is de eerste opdracht welke Obbe heeft aanvaard behoud van deze status. De plannen gaan echter verder, over drie jaar bestaan The Pink Panthers 25 jaar en hét cadeau voor de club moet worden acteren op het hoogste nivea, ere klasse.


Ben benieuwd of er meer mensen zijn die bij vluchtige blik op het artikel dachten te lezen dat Wubbo Ockels de nieuwe rugbytrainer is.
Renk Knol, 1-6-2006

Als je dat er in ziet moet je volgens mij wel analfabeet zijn.
Tommy Hoekstra, 5-6-2006

Dislectisch zul je bedoelen, ook niet dus
Renk Knol, 5-6-2006

Heuvelrugnieuws van vrijdag 2 juni 2006

Wulfert Floorlaan Driebergen: vanaf St Hubertuslaan
foto: © Robert Zwart
tijd: 8.45 uur  temperatuur: 11 °C

meer foto’s van deze straat

Het bleef niet bij één buitje tijdens markt

MAARN  Het was weer tijd voor de jaarlijkse grote vlooienmarkt op het Burgemeester Everwijn Langeplein. Elk jaar trekt het veel mensen uit de omgeving en toeristen van de nabij gelegen campings. Dit jaar was het echter erg rustig tussen de uitgestalde waren. De aanhoudende regen gooide roet in het eten.

Te weinig sociale koopwoningen in Leersum

LEERSUM  Het AD/UN bericht dat de leden van de commissie Ruimte van de gemeente Utrechtse Heuvelrug akkoord gingen met het voorstel van het college, maar dat ze vinden dat het aantal sociale koopwoningen te mager is. De veertien woningen komen op de Middelweg tussen de huisnummers 24 t/m 36 en op de Rijksstraatweg tussen de huisnummers 245 t/m 253. Het gebied draagt de naam Dartheze. Van de veertien woningen zijn er drie bestemd voor starters. Door de voormalige gemeente Leersum zijn die aangemerkt als sociaal. De prijs van 190.00,00 euro ligt echter boven de sociale koopgrens van 181.512,00 euro. Een aantal leden van de commissie Ruimte vindt drie sociale woningen te weinig.,,De belangen van de projectontwikkelaar zijn kennelijk groter dan die van de burgers,’’ aldus SP’er Sjoerd Uitslag. Ook wethouder Waltmann is niet blij met het voorstel en vindt ook dat er te weinig sociale koopwoningen zijn. ,,De voormalige gemeente Leersum heeft afspraken gemaakt met de projectontwikkelaar. Ik wil best proberen of veranderen nog mogelijk is. Ik sta echter met de rug tegen de muur.’’

Fietsen zonder verlichting

DRIEBERGEN Op de Rijsenburgselaan hielden agenten vrijdag rond 00.45 uur twee mannen aan (28 en 30 jaar uit Driebergen), die zonder verlichting over straat fietsten.  Het tweetal werd gevraagd naar hun identiteit, maar dat konden zij niet laten zien. Hierop kregen zij gelegenheid om iemand hun identiteitskaart te laten komen tonen. Daar had het tweetal geen zin in. Hierop werden zij aangehouden.


zoek een nieuwe tekstschrijver
Anthon Keuchenius, 2-6-2006

Ik zit al tijden aan jou te denken, maar die tarieven kan ik niet opbrengen.
Renk Knol, 2-6-2006

Het is volkomen terecht dat deze twee mannen zijn opgepakt, iedereen weet dat het verplicht is om verlichting op je fiets te hebben en om je te legitimeren. Als je dit dan niet kan en vervolgens ook nog eens onfatsoenlijk doet tegen een ambtenaar in functie is er maar 1 passende straf, welke in dit geval is toegepast.
Sjaak Marchal, 4-6-2006

Zo Sjaak, jij moet bij de politie!
Half Nederland fietst straffeloos zonder verlichting. In deze regio zal de misdaad niet veel anders zijn dan in andere regio’s, maar de politie concentreert zich vooral op fietsers zonder verlichting. Toevallig zag ik een week geleden een televisieprogramma waarin alle Nederlandse hoofdcommissarissen zich opwonden over……… fietsers zonder verlichting.
Hans Hermans, 4-6-2006

Inmiddels heb ik mij laten vertellen met hoeveel omhaal deze mannen zijn staandegehouden, hoeveel agenten daarbij waren betrokken en dat de arrestanten naar twee verschillende bureaus zijn gebracht. Het is gewoon te zielig voor woorden. Die nacht en de nacht daarvoor zijn er ook wat stevige vernielingen verricht aan auto’s en bushokjes; die daders zijn niet opgepakt. Maar ja, zonder licht en zonder legitimatie rondfietsen is natuurlijk veel erger dan andermans eigendommen vernielen.
Je moet als politieman prioriteiten stellen.
Hans Hermans, 11-06-2006

Maarn in de bres voor behoud oude raadhuis

MAARN De Cultuurhistorische commissie van de vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk en het Maarns Beraad ijveren al enige tijd voor het behoud van het oude raadhuis van Maarn voor publieke functies. Eén van de acties is het aanschrijven van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Zie hieronder.

 

Het College van Burgemeester en Wethouders en de leden van de gemeenteraad van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug,
Postbus 200
3940 AE Doorn

Betreft: Behoud van het Raadhuis te Maarn

Maarn, 20 februari, 2006.

Geacht College en leden van de gemeenteraad,

Inleiding

Al in het jaar 2005 hebben wij met burgemeester Bloemen en de Wethouders van de gemeente Maarn gesproken over het behoud van het Raadhuis (rijksmonument) te Maarn met behoud van een publieke functie. Daar is inhoudelijk positief op gereageerd. In de stuurgroep “Herindeling” zijn echter hoofdzakelijk de financiële aspecten van de bouw van het nieuwe gemeentehuis in de dorpskern Doorn in beschouwing genomen en de daaraan gekoppelde financiering. Het was vrij eenvoudig hier de verkoop van de oude raadhuizen tegenover te zetten.

Deze financiële overweging is ons inziens belangrijk, echter veel te eng uitgevoerd. Zeker in Maarn is het oude Raadhuis de karakteristiek van de dorpskern. Alle politieke partijen en daarmede de raadsfracties hebben hoog in het vaandel en in hun politieke programma staan, dat de identiteit van de dorpskernen bewaard moet blijven. Dit aspect is in de voordracht van de stuurgroep om tot het verkopen van het Raadhuis te Maarn over te gaan, voor zover ons bekend, onderbelicht gebleven.

Het huidige Raadhuis van de voormalige gemeente Maarn is één van de mooiste raadhuizen van de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het oude gedeelte is rijksmonument. Met de voortuin, het gedenkteken, de fontein, ingebed in de omgeving van de jaren dertig, dient dit gebied te worden aangewezen als beschermd dorpsgezicht. De status kan het best voor de toekomst worden bewaard door het totale complex in bezit en eigendom te houden van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het gebouw dient derhalve een publieke functie te behouden. Met dit voornemen schept de nieuwe gemeenteraad een unieke kans om aan haar voorgenomen programma inhoud te geven.

Publieke Functie

Om u in de planvorming van dienst te zijn, schetsen wij een aantal mogelijkheden, om de publieke functie vorm te geven. Een opsomming van mogelijke invulling van toekomstig gebruik is in het navolgende verwoord.

De brandweer, die nu een behuizing heeft gekregen in de oude villa naast het voormalige raadhuis, wordt hoofdbewoner van het raadhuis.

De politie krijgt haar bureau in het representatieve deel van het raadhuis.

De trouwzaal blijft gehandhaafd. Het houden van huwelijksplechtigheden blijft een recht in de dorpskern Maarn. Het is essentieel, dat inwoners van de voormalige gemeente Maarn en anderen hun burgerlijk huwelijk in het raadhuis kunnen laten sluiten. In samenhang met de St. Theresiakerk en de PKN-kerken De Kapel en de Ontmoetingskerk te Maarn of de Dorpskerk te Maarsbergen geven velen aan deze plaats voor huwelijksvoltrekking de voorkeur boven andere dorpskernen binnen de regio. Een argument, dat er ook een mogelijkheid is het burgerlijk huwelijk te sluiten in de Oranjerie te Maarsbergen is niet relevant, omdat op dat moment, zij die minder geld willen besteden aan de huwelijksvoltrekking, worden uitgesloten van een burgerlijk huwelijk in Maarn. Bovendien is de Oranjerie in de winterperiode niet beschikbaar voor het sluiten van een huwelijk.

Voor de één-loketfunctie op enige dagen in de week kan een ruimte worden gereserveerd in het oude Raadhuis. Deze functie behoort niet te worden weggemoffeld in een ander gebouw, een winkelpand of een ingewikkelde regeling van reizende ambtenaren en taxivervoer.

De gemeenschap in Maarn-Maarsbergen maakt zich ernstig zorgen over de herdenking op 4 mei, het houden van koninginnedag en de intocht van Sinterklaas op het Raadhuisplein. Het bordes en het plein zijn een wezenlijk onderdeel van deze manifestaties.

De VVV heeft al jaren een vaste plaats nodig. Een ruimte in het Raadhuis is hiervoor ideaal

De plaats van de VVV kan in dat geval gecombineerd worden met een goede toegangspoort tot het Nationale Park de Utrechtse Heuvelrug. Het station van Maarn heeft de kortste afstand van de trein naar het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug in de nieuwe gemeente. Dit betreft de zuidzijde van de spoorlijn, aan de noordzijde van het dorp liggen de bekende wandelroutes van en naar Driebergen en de wandelroutes in de Treek en rond het Henschotermeer. Het is een uitgelezen plaats voor een informatiecentrum Utrechtse Heuvelrug voor openbaar vervoer reizigers.

De Cultuurhistorische Commissie (CHC) Maarn-Maarsbergen ijvert al jaren voor een oudheidskamer in de gemeente Maarn. Vrijblijvende toezeggingen zijn er in het verleden gedaan, dat na de verbouwing in 2004, hiervoor een ruimte zou worden geschapen. De Cultuurhistorische Waardenkaart in de hal van het raadhuis was hier een teken van. De CHC heeft ruimte nodig voor expositie, documentatie, archivering en secretariaat.

Ongetwijfeld is deze opsomming van functies niet compleet, omdat er zo mogelijk ook gemeentelijke taken aan kunnen worden toegevoegd. Van belang is echter dat het eigendom en beheer van het Oude Raadhuis in Maarn bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug komt en dat aan het gebouw een zinvolle publieke functie wordt gegeven om de identiteit van de dorpskern te behouden en het mooiste raadhuis in de gemeente als zodanig te waarderen.

Financiën

De financiën spelen terecht een belangrijke rol Eerst echter dient een visie te worden ontwikkeld, hoe het gezichtsbepalende raadhuis met omgeving naar de toekomst beschermd kan worden. Een publieke functie lijkt hierbij een voorwaarde. Als de randvoorwaarden zijn geformuleerd, kan een bij behorende begroting worden gemaakt. Overgang van de Brandweer en de Politie kan zorgdragen voor de eerste kostendrager. De verkoop van de oude villa van de bode/burgemeester als woonhuis of kantoor draagt zorg voor een tweede deel van de benodigde financiën.

Verdere opbrengsten kunnen worden voorzien vanuit de opbrengst als trouwzaal. Tenslotte kan een deel van het nieuwe gedeelte van het raadhuis worden verkocht of worden verhuurd.

Alleen al de aanblik van het statige gemeentehuis van Maarn geeft veel bewoners het gevoel thuis te zijn of te komen. Het moet de Utrechtse Heuvelrug iets waard zijn , dit monument in de stijl waarin het gebouwd is, in de gemeente te koesteren en het ten behoeve van deze dorpskern te blijven benutten. De Maarnse gemeenschap zal de politiek dankbaar zijn wanneer de partijen zich hiervoor in de Utrechtse Heuvelrug eensgezind sterk maken.

Het Maarns Beraad houdt zich aanbevolen actief mee te denken teneinde het gewenste doel te bereiken. Dat doel is –zoals u in het Maarns Document kunt lezen – de leefbaarheid van de Maarn/Maarsbergse kernen te bewaken en te bevorderen. Het behoud van het Maarnse gemeentehuis als publieke ruimte maakt daar deel van uit. Het ontwikkelen van toekomstplannen voor ons raadhuis zou een uitstekend item zijn om samen met de inwoners en de verenigingen binnen Maarn en Maarsbergen te ontwikkelen. Het is een kans en een uitdaging om van de gemeentepolitiek iets te maken dat het hart van de inwoners raakt.

Wij zouden het op prijs stellen met u in gesprek te komen over dit voor ons zo belangrijke onderwerp.

Met vriendelijke groeten,
Namens het Maarns Beraad,
G. Kappe
e-mail: gkappe@wxs.nl 

 

 

 

 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Postbus 200,
39440 AE Doorn.
t.a.v de heer J. Salverda.

Project: Behoud Raadhuis te Maarn

Betreft: Comité van Aanbeveling

Maarn, 22 mei 2006.

 

Geachte heer Salverda,

In onze brief van 20 februari 2006 vraagt het Maarns Beraad U de visie van het College op het behoud van het prachtige Raadhuis met voorplein te Maarn met handhaving van de publieke functie. Het initiatief hiertoe is in onze gemeente uitgegaan van de Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen, als onderdeel van de Vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk. Dit initiatief is door de vereniging ingebracht in het Maarns Beraad en wordt in Maarn en Maarsbergen breed gedragen. Voor onze inhoudelijke visie verwijzen wij u naar de genoemde correspondentie.

Inmiddels kunnen wij twee feitelijke gebeurtenissen aan onze argumentatie toevoegen.

Op 29 april 2006 heeft uw collega wethouder mevrouw E van Oostrum de aubade afgenomen op Koninginnedag en op 4 mei 2006 heeft uw collega R. Pamboer de herdenking van de gevallenen mogen bijwonen. In beide evenementen speelde het oude raadhuis, het bordes en het voorplein een essentieel onderdeel van de vieringen. Ook een ruimte voor ontvangst en verblijf was hierbij een onderdeel van de gebeurtenissen. Zij hebben kunnen constateren, dat het oude raadhuis zowel functioneel als emotioneel een belangrijk gebouw is in de leefomgeving van de bewoners van de voormalige gemeente Maarn.

Het tweede feit is, dat de Cultuurhistorische Commissie inmiddels een comité van aanbeveling heeft gevormd, waarin de volgende personen met voldoening hebben zitting genomen. De personen hebben allen de functie van burgemeester van de gemeente Maarn mogen vervullen. De namen zijn:

Mevrouw drs. A.D. de Stigter- Huising

Mevrouw drs M. Burgman, heden burgemeester van de gemeente Ronde Venen

Heer mr. A.B.L. de Jonge, heden burgemeester van de gemeente Dronten

Heer mr. H L.M. Bloemen, heden burgemeester van de gemeente Berkelland

Heer A.C. Houtsma, voorheen burgemeester van de gemeente Wijk bij Duurstede

Zij allen steunen het initiatief, dat wij in de brief van 20 februari 2006 hebben verwoord. De leefbaarheid van de voormalige gemeente Maarn is ten zeerste gediend bij het handhaven van de publieke functie en het gebruik van het oude raadhuis. De identiteit van de dorpskern blijft hierbij op deze plaats intact.

Wij verzoeken u hierbij niet voorbij te gaan aan de inspraak van de burgers van de gemeente Maarn en hen daadwerkelijk te betrekken bij de planvorming rond het oude raadhuis, inclusief het voorplein. Ook het vaststellen van de status van beschermd dorpsgezicht kan daarbij een bepalende rol spelen.

Het comité van aanbeveling, het Maarns Beraad en de Cultuurhistorische Commissie doen een dringend beroep op u de voorbereiding op te starten om te komen tot voor een ieder aanvaardbare oplossing.

Een kopie van deze brief zenden wij aan de heer R.Boekhoven, Mevrouw E van Oostrum en de heer R. Pamboer.

In afwachting van uw reactie, met vriendelijke groet,

Namens het Maarns Beraad
G.Kappe
Email: gkappe@wxs.nl 

Provincie Utrecht ondersteunt avondvierdaagse Doorn (13 t/m 16 juni)

DOORN  De provincie Utrecht ondersteunt jubilerende avondvierdaagsen, waaronder Doorn, door middel van het uitdelen van keycords. Hiermee wil de provincie Utrecht het wandelen in de provincie stimuleren en bekendheid geven aan een onderdeel van haar website. Op de website staan alle bewegwijzerde routes in de provincie Utrecht. Deze routes zijn te selecteren op gemeente en afstand, zodat iedereen de juiste route kan vinden.
De ondersteuning van verschillende jubilerende avondvierdaagsen in de provincie Utrecht valt onder Agenda 2010 – project Wandelen in Utrecht.
Wandelen is leuk, ontspannend en gezond. En dat kan steeds makkelijker en beter in de provincie Utrecht. Dankzij de verbetering en uitbreiding van de bewegwijzerde routes en een digitale wandelroute op www.provincie-utrecht.nl/wandelen 

Milieucontrole: 174 overtredingen in provincie Utrecht

UTRECHT  Tijdens de landelijke 24-uurs milieucontrole zijn in de provincie Utrecht ruim 250 controles uitgevoerd. In totaal zijn daarbij 174 overtredingen geconstateerd, variërend van het ontbreken van afvaladministratie tot het zonder enige voorzieningen slopen van asbest.

Tussen donderdag 1 juni 12.00 uur en vrijdag 2 juni 12.00 uur heeft een landelijke 24-uurs handhavingsactie plaatsgevonden. In de provincie Utrecht hebben 141 milieucontroleurs controles uitgevoerd. De speerpunten waren asbest en elektronica-afval. Het doel van milieuhandhaving is om illegale of onwenselijke milieusituaties tegen te gaan en ervoor te zorgen dat bedrijven en instellingen zich houden aan de wet. Zo kan de veiligheid voor werknemers en omwonenden gewaarborgd blijven en wordt verontreiniging van bijvoorbeeld water of bodem voorkomen. De 24-uursactie heeft daarnaast tot doel om de verschillende handhavende instanties onderling goed met elkaar te laten samenwerken.

Overtredingen
Vooral de samenwerking van de verschillende overheden bij de controle van asbestsloop bleek erg effectief. In Utrecht werd zelfs een sloopbedrijf aangetroffen dat – zonder inschakeling van een asbestbedrijf en zonder de noodzakelijke bescherming – zelf op grote schaal asbest aan het verwijderen was. Niet alleen zijn er sloopwerkzaamheden stilgelegd en boetes uitgedeeld. Ook bleken bepaalde sloopbedrijven van de grootscheepse controles zodanig geschrokken, dat zijzelf aangekondigde sloopwerkzaamheden voorlopig hebben opgeschort.

Bij de controle van elektronica-afval werd vooral gekeken of het afval wordt afgegeven aan de juiste inzamelaar. Een deel van ons elektronica-afval verdwijnt namelijk illegaal richting derdewereldlanden. Hier worden kinderen gedwongen om onder erbarmelijke omstandigheden bepaalde metalen uit de apparaten te slopen. Het overige afval wordt gedumpt en leidt tot grote milieuproblemen. Bij diverse elektronicabedrijven bleek de administratie van de afgifte van hun afval niet in orde. Daartegen is opgetreden. Op basis van de controlegegevens wordt inmiddels een transport naar China vooralsnog tegengehouden.

De overtredingen krijgen in de meeste gevallen een vervolg. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van schriftelijke waarschuwingen, dwangsommen, bestuursdwang, hercontroles of nader onderzoek. In enkele gevallen is ook proces-verbaal opgemaakt en wordt een strafrechtelijke procedure in gang gezet.

Bestuurlijke aandacht
De landelijke actie staat ook volop in de belangstelling van de betrokken milieubestuurders. Zo is de Utrechtse milieugedeputeerde Binnekamp gisteren mee geweest met een asbestcontrole. Hij toonde zich verheugd over de bereikte samenwerking. “In het verleden ben ik erg kritisch geweest over ketenhandhaving. De wijze waarop nu wordt samengewerkt rond asbest en het doorspelen van relevante informatie naar elkaar, geven me echter goede hoop voor de toekomst. Het is nu vooral zaak om de bereikte samenwerking structureel te maken.”

Deelname
De controles vonden plaats vanuit de lucht, vanaf het water, op de weg, in het veld en bij bedrijven en op slooplocaties. Er werd samengewerkt tussen 40 verschillende overheden, waaronder gemeenten, provincie, politie, justitie, waterschappen, Rijkswaterstaat, VROM-inspectie, brandweer, Arbeidsinspectie, Belastingdienst, natuurbeschermingsinstanties, landschappen en recreatieschappen. De Utrechtse partners deden dit jaar voor de vierde keer mee aan de landelijke 24-uursactie.

Heuvelrugnieuws van zaterdag 3 juni 2006

Parklaan 7 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 12:30 uur    temperatuur: 17 °C

meer foto’s van deze straat

CBWH sluit samenwerkingsovereenkomst

DRIEBERGEN  Op woensdag 31 mei heeft in Driebergen de officiële ondertekening plaats gevonden van de samenwerkingsovereenkomst die de stichting Centraal Bouwen en Wonen Heuvelrug met Klaasen Vastgoedontwikkeling uit Arnhem en ERS Architecten uit Terborg heeft opgesteld. Kern van deze samenwerking is dat woongroepen die met behulp van CBWH gevormd zijn een mogelijke locatie voordragen aan Klaassen en ERS om samen met hen te onderzoeken of hun gezamenlijke woonwensen op deze locatie te realiseren zijn.

De ondertekening van de overeenkomst door het bestuur van CBWH en vertegenwoordigers van Klaassen en ERS vond plaats in het bijzijn van leden van CBWH. De opstartfase van CBWH is met de ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst afgerond. Er worden al groepen gevormd en er zijn nu serieuze mogelijkheden om met behulp van professionals aan bijzondere woonprojecten vorm èn uitvoering te geven.

Klaassen en ERS hadden al een samenwerkingsovereenkomst waaruit woningtypen voortgekomen zijn die passen bij gezamenlijke woonvormen en bij de omgevingskarakteristiek van de Utrechtse Heuvelrug. Tevens zijn deze woningtypen geschikt voor startende huishoudens en kunnen zij tegen een vaste prijs gebouwd worden. CBWH brengt mensen met overeenkomende woonwensen bij elkaar en zoekt samen met hen naar locaties. CBWH draagt deze locaties voor aan Klaassen en ERS. Deze twee partijen dragen zorg voor advies over de ontwikkelingsmogelijkheden en nemen uiteindelijk ook de voorfinanciering van de uitvoering op zich.

CBWH is in oktober 2005 opgericht met als voornaamste doel het centraal bouwen en wonen op de Utrechtse Heuvelrug te stimuleren en initiatiefgroepen voor bijzondere woonprojecten te ondersteunen. Wie lid wil worden van CBWH kan zich inschrijven (kosten: € 25,00 voor het eerste jaar en € 15,00 voor elk volgend jaar). Wanneer mensen al een groep vormen, kunnen zij zich ook als groep of vereniging inschrijven (kosten € 75,00 voor het eerste jaar en € 50,00 voor elk volgend jaar onafhankelijk van het aantal leden).

Heuvelrugnieuws van zondag 4 juni 2006

Hoofdstraat 109-113 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 12:50 uur    temperatuur: 15 °C

meer foto’s van deze straat

Verbazing over advertentie

DRIEBERGEN  “Wie heeft het hier voor het zeggen? De projectontwikkelaar of de gemeente?”. Met die woorden maakte een Driebergenaar dinsdag tijdens de vergadering van de raadscommissie Ruimte zijn verbazing kenbaar over het feit dat in de Stichtse Courant vorige week een paginagrote advertentie stond voor de woningen die aan de Schotellaan rond de nieuw te bouwen wijkschool gepland zijn.

Jan de Beer doet in weekblad De Kaap verslag. “De bouwvergunning is nog niet afgegeven en de inspraakprocedure loopt nog, maar toch heeft de projectontwikkelaar al een advertentie geplaatst” zei de Driebergenaar die namens de bewoners van Dennenhorst sprak. Ook een andere inspreker, die namens de bewoners van Schotellaan en Akkerweg optrad, had forse kritiek op de inspraakprocedure rond dit Driebergse ‘wijkschoolproject’. Het project betreft de bouw van een nieuwe wijkschool met kinderopvang, een grotere gymzaal en een sociale werkplaats.Op het ‘voorzieningengebouw’ worden tien appartementen gebouwd en naast dit gebouw zijn twintig grondgebonden woningen gepland.

Turkse Bazaar

DRIEBERGEN Gisteren organiseerden vrijwilligers van de Driebergse Turkse gemeenschap een Bazaar op de Akkerweg. Er waren veel lekkere hapjes te koop en het aantal bezoekers zorgde voor een gezellige drukte.

Windstoot doet boom vellen

DRIERGEN  Afgelopen week legde een grote boom in het Wildbaanpark het loodje. Dat de boom eerdere stormen overleefde, mag een wonder zijn.


welk merk boom?
Anthon Keuchenius, 4-6-2006

Ik weet het niet. Wellicht weet iemand dat en meldt dat even.
Renk Knol, 4-6-2006

Een Heuvelrugse boom, waarvan de stavergunning kennelijk nog niet was gecontroleerd.
Hans Hermans, 4-6-2006


Heuvelrugnieuws van maandag 5 juni 2006

Jachtlaan 81-83 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 12:10 uur    temperatuur: 14 °C

meer foto’s van deze straat

Viaduct te laag of lading te hoog

MAARN Een 41-jarige bestuurder uit Maarn is vrijdagavond om 18.30 uur gewond geraakt na een aanrijding met een 57-jarige bestuurder uit Rhenen. De 57-jarige man uit Rhenen kreeg de schrik van zijn leven, toen hij met een aanhanger achter zijn auto onder het viaduct aan de Raadhuislaan richting de Tuindorpweg wilde rijden. De lading was hoger dan de aangegeven 2.50 meter en hierdoor spatte de lading van de aanhanger over het wegdek. De 41-jarige bestuurder die achter het voertuig van de man uit Rhenen reed, botste op zijn voorganger en raakte daarbij gewond. Hij liep rugletsel op en is overgebracht naar het UMC. Tegen de 57-jarige bestuurder is proces-verbaal opgemaakt.

Bromfietser licht gewond

AMERONGEN  Een 18-jarige man uit Leersum is zaterdagmiddag omstreeks 13.30 uur licht gewond geraakt toen hij met zijn brommer van de weg raakte. De bromfietser moest uitwijken voor een inhaalmanoeuvre van een auto uit tegemoetkomende richting. De bromfietser kon het voertuig net ontwijken. De bestuurder van dit voertuig is doorgereden. Getuigen van het ongeval worden verzocht zich te melden bij district Heuvelrug via 0900-8844.

Heuvelrugnieuws van dinsdag 6 juni 2006

Hoofdstraat 135 Driebergen: bouwlocatie Villa Nuova
foto: © Renk Knol
tijd: 12:30 uur    temperatuur: 13 °C

meer foto’s van deze straat

Mis de bus niet: behoud lijn 51

LEERSUM  Op vrijdag 9 juni aanstaande start de SP een handtekeningenactie voor het behoud van het gedeelte tussen Amerongen en Doorn van buslijn 51 van Connexxion.  Tijdens de ochtend- en de avondspits zullen Sp-ers met bussen meerijden om handtekeningen te verzamelen bij de passagiers. Bij grote instellingen gelegen aan het traject van lijn 51, zoals het Christelijk Lyceum in Veenendaal en het UMC ziekenhuis in Utrecht, zullen handtekeningenformulieren worden neergelegd. Sp-ers en anderen zullen daarnaast in de hele gemeente aktief handtekeningen gaan verzamelen.

De dreigende opheffing van een gedeelte van het traject van lijn 51 is onacceptabel voor de SP. De buslijn heeft een erg belangrijke functie binnen de gemeente. Mensen zonder auto gebruiken deze lijn als `winkellijn` naar Veenendaal. De 51 stopt voor de deur van het Christelijk Lyceum in Veenendaal. Er zitten daar veel kinderen uit Amerongen en Leersum op school en met name ’s winters is lijn 51 de enige manier om deze kinderen veilig op school te krijgen. De bussen maken lussen door de dorpen Amerongen, Leersum en Doorn: ideaal voor oudere mensen die slecht ter been zijn. Bovendien stopt lijn 51 voor de deur van het UMC ziekenhuis in Utrecht en ter hoogte van het Asielzoekerscentrum Hoogstraat in Leersum. Als het gedeelte tussen Amerongen en Doorn wordt opgeheven rijdt er daar slechts ieder half uur een bus op de N225. Vooral in de winter gaat dit propvolle bussen opleveren.

Aangezien het toekomstige gemeentehuis en het gemeentelijke cultuurhuis in Doorn (zullen) staan, is een goede bereikbaarheid van deze faciliteiten voor alle burgers van groot belang. Ook voor degenen in Leersum en Amerongen die niet over een auto beschikken. Goed openbaar vervoer is dus een noodzaak.

De SP sluit met het voeren van de handtekeningenactie aan bij de oproep van wethouder Salverda, gedaan tijdens het kernenbezoek aan Doorn. De SP zal hem vragen de beloofde brief met steunbetuiging van de gemeente toe te voegen aan de verzamelde handtekeningen. Het geheel zal daarna aan het Bestuur Regio Utrecht, verantwoordelijk voor het eventueel opheffen van het traject, worden aangeboden.

Handtekeningenlijsten kunnen worden aangevraagd bij het onderstaande adres. Ze kunnen in geprinte vorm of digitaal worden toegestuurd.
SP afdeling Heuvelrug
Fried Anepool, voorzitter
tel. 0343-533155


Zonder lijn 51 gaat het contact met onze zoon en zijn vrouw en kind uit Zeist sterk verschralen. Bus is moeilijker te bereiken, reis Leersum-Zeist v.v. wordt meer een zwerftocht. Het is een aanlag op de weinige mobiliteit die ons tachtigers nog gegeven is.
R. Roozendaal, 28-7-2006

Vacature gemeenteraad

DOORN  Met de benoeming van mevrouw S. Rinsma tot wethouder van de gemeente Bunnik is er een vacature in de gemeenteraad ontstaan. Mevrouw Rinsma maakte deel uit van de fractie van de PvdA. In deze vacature is, door de burgemeester, inmiddels de heer N.A. Uildriks, wonende te Maarn, benoemd.

Heuvelrugnieuws van woensdag 7 juni 2006

Engweg 34 Driebergen
foto: © Anthon Keuchenius
tijd: 9:40 uur      temperatuur: 16 °C

meer foto’s van deze straat

Schapen scheren op Heidestein

ZEIST  Landgoed Heidestein in Zeist is zaterdag 10 juni het decor voor het jaarlijkse schaapscheerfeest van 11.00 – 16.30 uur. De Drentse Heideschapen worden ontdaan van hun winterwol.
Rondom het scheren zowel machinaal als handmatig vinden diverse activiteiten plaats. Er zijn demonstraties ganzen drijven en schapen drijven. Rondom de schaapskooi op landgoed Heidestein is een warenmarkt met natuurgerelateerde producten. Vooral voor de jonge bezoeker zijn er veel activiteiten. Tegen een kleine vergoeding kan een rondrit worden gemaakt met paard en wagen, er kunnen nestkastjes getimmerd worden, gipsbeeldjes gemaakt worden, wol geverfd worden en pannenkoeken gebakken worden. Ook zijn er oud-Hollandse spelletjes als zaklopen en schaapje prikken. De schapenroute zal ook voorzien zijn van een nieuwe wandeling. Deze staan uitgezet in het begrazingsgebied waar de Drentse Heideschapen normaal gesproken rondlopen.

Het schaapscheerfeest is gratis toegankelijk. Honden zijn bij de schaapskooi niet toegestaan. De schaapskooi op landgoed Heidestein is te bereiken via de ingang aan de Prinses Margrietlaan in Zeist.

Heuvelrugnieuws van donderdag 8 juni 2006

Sportlaan 65 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 9:05 uur    temperatuur: 15 °C

meer foto’s van deze straat

School beduusd door inbraak

DRIEBERGEN  Weekblad De Kaap meldt dat leerlingen en leerkrachten van de Driebergse openbare basisschool Dolfijn beduusd zijn door de brute inbraak die in de nacht van maandag op dinsdag plaatsvond in het schoolgebouw op de Weidestraat. Niet alleen werd er nogal wat gestolen, ook de schade aan het gebouw is aanzienlijk.

Drempels in M.C. Verloopweg worden lager

LEERSUM De zeven drempels in de M.C. Verloopweg worden aangepast. Dat was de inhoud van de boodschap die Ronald Broekhuizen van Copier Adviesbureau de aanwonenden bracht op de informatieavond van dinsdag 20 mei. Dat meldt weekblad De Kaap. Toch waren daarmee de problemen niet opgelost. Er waren ook mensen die pleitten voor méér drempels, ook al waren zij in de minderheid.

Dalto/ Human Network speelt gelijk

DRIEBERGEN  Dalto/Human Network heeft het traditioneel moeilijk tegen DOS-WK uit Enschede. En ook de wedstrijd van gisteravond was hierop geen uitzondering. Dalto/ Human Network vocht voor wat het waard was, maar kon maar geen gaatje slaan en bleef zodoende de gehele wedstrijd last houden van de Enschedese formatie van Erik Wolsink (volgend jaar hoofdcoach in Driebergen).

Met Hieke Bessels als debutant en Riko Kruit weer terug in de basis nam Dalto/ Human Network een 1-0 voorsprong via een vrije bal van Sietske van de Sande. De Driebergse aanvalster zou in de eerste helft liefst drie maal raak schieten uit een vrije bal, maar kon verder in deze wedstrijd niet echt aanvallende potten breken. De aanvallende impulsen kwamen wat dat betreft traditioneel van Riko Kruit en Bob de Jong, samen goed voor 11 van de in totaal 18 treffers.

De wedstrijd ging vanaf minuut één gelijk op en bij de 6-4 uit handen van Hannarixt de Vries had Dalto de grootste voorsprong in handen. Daarna zou het verschil steeds slechts één punt bedragen, de ene keer in het voordeel van DOS-WK en de andere keer in het voordeel van Dalto/ Human Network.

Aan Enschedese zijde had voornamelijk Peter Tiekink het op zijn heupen. Hij scoorde liefst zeven maal en hield daarmee zijn ploeg steeds in de race voor de overwinning. Opvallend was overigens wel dat men aan Driebergse zijde grossierde in verdedigende blunders. Het was nog niet eens zo dat de blauw-witten onhoudbaar waren, maar domme overtredingen en onoplettendheden in de verdediging leverden steeds een Enschedese treffer op. Arbiter Vonhoff legde de bal liefst negen keer op de strafworpstip en in slechts twee van deze gevallen mocht Dalto daarop plaatsnemen. Het was wellicht de reden dat DOS-WK bij kon blijven en uiteindelijk met een puntje tevreden huiswaarts kon keren.

Bij 18-18 floot de scheidsrechter voor het laatst en omdat Blauw Wit uit Amsterdam op datzelfde moment DOS’46 had verslagen deed de wedstrijd in Driebergen er eigenlijk al niet meer toe. Als DOS’46 had gewonnen, dan had Dalto nog als eerste kunnen eindigen en zo een thuiswedstrijd kunnen afdwingen voor de kruisfinale. Nu moet de ploeg aanstaande zaterdag in Papendrecht aantreden tegen PKC/ Café Bar. De winnaar plaats zich voor de finale om het Nederlands Kampioenschap Veldkorfbal een week later in Eindhoven.

Doelpunten Dalto/Human Network: Bob de Jong 6, Riko Kruit 5, Sietske van de Sande 4, Hannarixt de Vries 1, Hieke Bessels 1, Arjen Blankenstein 1.

Doelpunten DOS-WK: Peter Tiekink 7, Jeffrey Pelle 5, Kristel Meijer 2, Samantha Jonkman 1, Wendy Burchartz 1, Claudia Rotsma 1, Frank Oranje 1.

Eikenprocessierups in de Utrechtse Heuvelrug

HEUVELRUG  De eikenprocessierups is voor het derde achtereenvolgende jaar op de Heuvelrug aangetroffen. Het lijkt er op dat de soort zich definitief in de regio gevestigd heeft. Contact met de haren van deze rups veroorzaakt lichamelijke klachten als jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen.
De rups is in beperkte mate aanwezig, maar de gemeente wil overlast voorkomen. Direct na ontdekking van de rupsen is de gemeente daarom overgaan op bestrijding van de rupsen. Afhankelijk van de locatie worden de nesten verbrand of opgezogen in een watertank.
 
De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder die haar eitjes in de toppen van eikenbomen legt. Eind april komen de rupsen uit de eitjes en na de derde vervelling krijgen de rupsen brandharen die voor lichamelijke klachten kunnen zorgen.
 
Klachten door brandharen
Door het verwaaien van de brandharen en lege nesten kunnen de haren met hun weerhaakjes gemakkelijk in de huid, ogen en luchtwegen dringen. Stoffen die daarbij vrijkomen, roepen allergische reacties op die van persoon tot persoon sterk kunnen verschillen. De huidirritaties die binnen acht uur optreden zijn rood en pijnlijk en gaan gepaard met hevige jeuk. Als de brandharen in de ogen komen, kan binnen enkele uren een rode, pijnlijke en jeukende zwelling en irritatie optreden. Inademing van de brandharen kan leiden tot irritaties en ontsteking van het slijmvlies van de neus, keel en luchtwegen.
 
Hoe is de eikenprocessierups te herkennen?
De rupsen leven in groepen en maken nesten op de stam of dikke takken van eiken. De nesten bestaan uit een dicht spinsel van vervellinghuidjes, met (brand)haren en uitwerpselen. Vanuit hun nesten kruipen de rupsen ’s nachts de kroon van de boom in op zoek naar eikenbladeren.
 
Hoe voorkomt u ongemak?   
Vermijd elk contact met de rupsen en resten ervan, zoals vrijgekomen brandharen en lege nesten. Ga na aanraking van de rupsen of haren niet krabben of wrijven, maar was of spoel de huid of ogen goed met water. Een zachte crème met kamfer of menthol kan verlichting geven. Klachten verdwijnen in het algemeen binnen twee weken. Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts.
 
Eikenprocessierupsen gezien?
Heeft u in de gemeente langs openbare wegen een nest met eikenprocessierupsen gezien? Neem dan contact op met de melddesk van de gemeente Utrechtse Heuvelrug (0343-565656) en geef uw melding door.

Molenterrein gepresenteerd

AMERONGEN  Het samenwerkingsverband Molenbrink VOF heeft goedkeuring ontvangen van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug en de provincie om woningen te realiseren op het molenterrein aan de Burgemeester van den Boschstraat. Aldus een bericht in weekblad De Kaap. Het verplaatsen van de molen Maallust naar de hoek Molenstraat met de Betonweg maakt onderdeel uit van dit plan. Initiatiefnemers Jan Griffioen en Jaap Broekhuizen onthulden vorige week woensdag trots een groot informatiebord langs de Wilhelminaweg met daarop de afbeelding van Bert van de Brink met zijn geit.

Heuvelrugnieuws van vrijdag 9 juni 2006

Rijsenburgselaan Driebergen: de Rhijn
foto: © Robert Zwart
tijd: 8.35 uur  temperatuur: 16 °C

meer foto’s van deze straat

Sein op groen voor verbetering spoorwegovergangen Utrecht-Oost

DRIEBERGEN  Het sein staat op groen voor verbetering van de spoorwegovergangen bij Bunnik, Driebergen-Zeist en Maarsbergen. Een totaalpakket met maatregelen ligt klaar voor de realisatie van een ongelijkvloerse kruising van spoor en weg bij deze drie stations. In dit pakket zijn ook extra maatregelen meegenomen, ter verbetering van de stationsomgeving Driebergen-Zeist. ProRail gaat met de drie projecten in juni 2006 aan de slag. Hiervoor is 170 miljoen euro beschikbaar.

Dat is de strekking van een bestuurlijke overeenkomst tussen het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de provincie Utrecht, het Bestuur Regio Utrecht (BRU) en de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist. De betrokken colleges van B&W, het dagelijks bestuur van BRU en de provincie Utrecht zijn allen met ondertekening van deze overeenkomst akkoord gegaan.

De overeenkomst is een uitwerking van afspraken die het rijk eind vorig jaar heeft gemaakt met de provincie Utrecht, BRU en de twee betrokken gemeenten. Op verzoek van de regionale partijen is toen gekozen voor een bijzondere aanpak. De drie projecten worden in één gezamenlijk pakket uitgevoerd. Financiële meevallers, bijvoorbeeld uit een gezamenlijke aanbesteding van alle projecten, worden in een ‘saldorekening’ gestort, waarmee kan worden geïnvesteerd in extra maatregelen voor de stationsomgeving Driebergen-Zeist. In het geval dat dit onvoldoende middelen oplevert, is de afspraak dat de betrokken gemeenten, BRU en provincie Utrecht zich inspannen om het resterende bedrag te financieren.

Pluspakket voor station Driebergen-Zeist
Inmiddels heeft het rijk besloten om het spoor bij station Driebergen-Zeist uit te breiden. De Hoofdstraat wordt bovendien via een tunnel onder het spoor gelegd, waardoor een einde komt aan de dagelijkse files. De kosten voor deze zogenaamde ‘maaiveldvariant’ zijn door ProRail geraamd op 120 miljoen euro. De regionale partijen willen deze gelegenheid aangrijpen om de positie van dit station als toegangspoort tot de betrokken gemeenten, de Stichtse Lustwarande en het Nationaal Park Heuvelrug uit te bouwen. In het pluspakket van 15 miljoen euro voor dit project zitten daarom aanvullende maatregelen als: landschappelijke inpassing van de tunnelbak onder het spoor, verbreding van de Hoofdstraat zodat het verkeer beter doorstroomt, extra fietsenstallingen en overdekte parkeermogelijkheden evenals de ontwikkeling van het station tot een volwaardig regionaal knooppunt voor het openbaar vervoer. De regionale partijen willen bovendien als extra wens bovenop het pluspakket het nieuwe stationsgebouw ontwikkelen tot een aansprekend en multifunctioneel entreegebouw voor de gehele omgeving.

Vervolg
De ondertekening van de overeenkomst vindt op 22 juni plaats. Namens het rijk tekent minister Peijs van Verkeer en Waterstaat. Nu dit bestuurlijk akkoord beklonken zal worden, is ook het moment aangebroken dat ProRail vanaf de komende zomer aan de slag gaat met het uitwerken van het ontwerp voor de ongelijkvloerse kruising. Dit gebeurt in overleg met de bedrijven en bewoners in de omgeving van het station. Voor de ontwikkeling van de stationsomgeving Driebergen-Zeist is een projectorganisatie in het leven geroepen, die zowel de extra infrastructurele maatregelen voorbereidt als de ruimtelijke ontwikkeling van de stationsomgeving. De definitieve besluitvorming vindt uiteindelijk plaats in de betrokken besturen van provincie Utrecht, BRU en de gemeenten. Realisatie van de ongelijkvloerse kruisingen bij Bunnik en Driebergen-Zeist start in 2010. Het nieuwe station Driebergen-Zeist is volgens planning gereed in 2014. De nieuwe spoorwegovergang in Maarsbergen is naar verwachting in 2008 gereed.

Heuvelrugnieuws van zaterdag 10 juni 2006

Weth Verhaarlaan Driebergen: Heidetuin
foto: © Robert Zwart
tijd: 8.45 uur  temperatuur: 19 °C

meer foto’s van deze straat

Ooievaarspaar aan Roekenes

LEERSUM Hoog boven de bomen in het weiland achter de woning van Gerda en Gijs Schimmel aan de Roekenes torent een ooievaarshorst, zoals het nest van deze prachtige trekvogels heet. Dit jaar heeft voor het eerst het bewonende ooievaarspaar een nest uitgebroed. Twee jongen steken zo nu en dan hun kopjes boven de rand van de horst uit.

Heuvelrugnieuws van zondag 11 juni 2006

Akkerweg Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 8.30 uur  temperatuur: 22 °C

meer foto’s van deze straat

Nota ‘Bouwen aan Doorn’

DOORN De Vereniging Leefbaar Doorn heeft afgelopen week aan wethouder Robbert Waltmann de nota Bouwen aan Doorn aangeboden. Met deze nota roept de VLD het gemeentebestuur op tot een nieuwe aanpak van de ruimtelijke ordening in Doorn. De VLD wil het gemeentebestuur graag met raad bijstaan.
Weekblad De Kaap vermeldt verder dat Wethouder Waltmann laat weten op enkele punten na positief te staan tegenover de nota van de VLD. ,,Er zit zoveel deskundigheid, je zou wel knettergek zijn als je daar geen gebruik van maakt. Daarnaast zijn deze mensen ook nog betrokken bij het dorp.” Waltmann staat ook achter participatie in het structuurplan dat begin 2007 gemaakt gaat worden.

Brandhaard in bos

AMERONGEN  In het bos aan de Bergjessteeg rook een voorbijganger zondag rond 00.30 uur een brandlucht. De man trof in het bos een kampvuur aan en daarbij enkele jongens. Hij belde de politie, die een 19-jarige jongen uit Amerongen en een 16-jarige Leersummer aantroffen. De agenten troffen eveneens in het bos een soort hangplek aan met stoelen en een kuil met bierblikjes en smeulende papierresten. Dit werd vakkundig gedoofd. Aan de jongens werd medegedeeld dat zij zich met hun vrienden één dezer dagen bij de politie moeten melden voor tekst en uitleg.

Jongens aangehouden

MAARSBERGEN  Bij de politie kwam zaterdagavond de melding binnen dat enkele jongens op het dak van een school aan de Van Beuningenlaan zouden lopen en wellicht wilden inbreken. Meerdere politie-eenheden reden hierop naar het schoolgebouw. Daar werden drie jongens aangetroffen. Zij renden nog weg, maar konden worden aangehouden. De jongens (14-jarige en 15-jarige Driebergenaar en een 16-jarige inwoner van Druten) verklaarden in het politiebureau ‘voor de lol’ te zijn weggerend. In het schoolgebouw werden geen sporen van inbraak aangetroffen, waarna de drie weer huiswaarts konden.

Driebergenaars uitgeblust na slopend en lang seizoen

DRIEBERGEN  Dalto/ Human Network stond na een zestal kwalitatief niet hoogstaande wedstrijden afgelopen zaterdag tóch in de kruisfinale. Het Papendrechtse PKC, dat in de zaalcompetitie nog tweemaal in de competitie en één maal in de kruisfinale werd verslagen, was er op gebrand om te winnen en wilde zich niet nóg eens laten vernederen door Dalto/ Human Network.

PKC startte als gewoonlijk furieus en nam binnen acht minuten een 7-2 voorsprong. De openingstreffer was voor Djin Schott die via een prima uitgespeelde aanval de bal uit de diepte door Leon Simons aangegooid kreeg. De Hagenaar rondde de eerste de beste aanval van PKC prima af en zette direct de toon voor het verdere verloop van de wedstrijd: PKC liep voorop, Dalto hobbelde er achter aan.

Na 7-2 kwam Dalto via doelpunten van Ilona van den Berg, Bob de Jong en Riko Kruit nog wel even terug tot 8-5, maar Djin Schott, Mady Tims en Suzanne Struik stelden orde op zaken. Opvallend was ook de rol van Wim Scholtmeijer, de jonge korfballer kende een valse start bij PKC, maar lijkt zich steeds meer thuis te voelen in Papendrecht. Hij scoorde van afstand, stuurde zijn vak en heerste in de rebound tegen de normaal toch sterk reboundende Arjen Blankenstein.

In de slotfase van de eerste helft miste Mady Tims nog een strafworp, maar Bianca Joustra zette ook dit foutje in de laatste seconden recht. Rust bij 13-7.

Na de rust maakte Leon Simons direct aan alle Driebergse illusies een einde. Hij schoot hoogstpersoonlijk de 14-7 en 15-7 binnen. Alles wat er hierna gebeurde was puur voor de statistieken. De gifbeker moest voor Dalto helemaal leeg en PKC maakte er een korfbalshow van.

Vanuit het andere vak legde Simons aan, de rebound was voor de ingevallen Steven de Graaf en de gepasseerde international maakte de kans koelbloedig af. Dit tot groot genoegen van het luidruchtige Papendrechtse publiek die het voornamelijk gemunt had op Riko Kruit. Bijna de gehele wedstrijd moest Kruit het ontgelden. Kruit liet zich verleiden tot enkele “Leeuwenhoek-vingertjes”, het was onnodig en paste zeker niet bij deze wedstrijd.

De vermoeidheid was op de gezichten van alle spelers van Dalto/ Human Network af te lezen en waarschijnlijk zal men in Driebergen niet al te rouwig doen over het niet behalen van de finale. Het is op, het gaat niet meer. De ploeg van Ben Verbree heeft het beste seizoen uit de historie van Dalto nu helemaal achter de rug. Het kan afscheid nemen van Hannarixt de Vries, die stopt met korfbal en Ben Verbree, die een jaartje rust neemt.

Scores:
Dalto/ Human Network: Riko Kruit 7, Bob de Jong 5, Ilona van den Berg 1, Sietske van de Sande 1
PKC/ Cafe Bar: Djin Schott 8, Mady Tims 4, Wim Scholtmeijer 4, Leon Simons 4, Suzanne Struik 2, Bianca Joustra 2, Steven de Graaf 1

Heuvelrugnieuws van maandag 12 juni 2006

Horstlaan 12a Driebergen
foto: © Anthon Keuchenius
tijd: 9:00 uur      temperatuur: 21 °C

meer foto’s van deze straat

Meedenken over de inzameling van afval

DOORN  De gemeente Utrechtse Heuvelrug is op zoek naar inwoners die mee willen denken over de afvalinzameling bij de huishoudens in de Utrechtse Heuvelrug. Op dit moment is de afvalinzameling in de zeven dorpen van de gemeente zeer verschillend. Het is de bedoeling om op termijn overal op dezelfde wijze het afval in te zamelen.
De gemeentelijke organisatie heeft hier zelf ideeën over, maar als aanbieder van afval heeft u hier vast en zeker ook een mening over. Om een aantal voorbeelden te noemen: afval inzamelen met minicontainers of met grijze vuilniszakken,  grof vuil wegbrengen of aan huis ophalen, glasbakken boven- of ondergronds etc.
Bij de keuze van een afvalinzamelsysteem spelen naast service aan bewoners uiteraard ook milieurendement en kosten een rol.

Wilt u meedenken over de afvalinzameling in de gemeente, dan kunt u zich aanmelden voor de klankbordgroep afvalinzameling.  Dit kan door een mail te sturen met uw naam, adres en telefoonnummer aan anita.holstra@heuvelrug.nl  . Telefonisch aanmelden kan ook. U belt dan tijdens kantooruren: Anita Holstra, de afdeling ruimtelijke ontwikkeling , telefoon (0343) 56 58 73. Ook voor meer informatie kunt u dit nummer bellen.


Zo, dat wordt een moeilijke; ik vermoed dat het thans in geen enkele gemeente hetzelfde gaat. In Driebergen kan werkelijk bijna alles aan de weg worden gezet. Het valt mij wel op dat sinds er glas wordt opgehaald, er meer glas op de weg ligt en bij mij thuis de ‘fietsbandenplakfrequentie’ in belangrijke mate is toegenomen. Maar grosso modo bevalt het Driebergse systeem mij goed. Grofvuil wegbrengen of aan huis ophalen? Als je ziet wat er in Driebergen elke veertien dagen aan grofvuil wordt aangeboden (overigens mag dat gewoon wekelijks, maar de meesten combineren het kennelijk liever met de groenbak, papier en glas), moet je er niet aan denken als een ieder dat zelf moet gaan wegbrengen. Overigens vraag ik mij wel af of voor Driebergen de kosten omlaag gaan als het grofvuil voortaan moet worden weggebracht. Maar het meest positieve van dit nieuwsbericht is voor mij toch wel, dat de gemeente de inwoners laat meedenken over het op dezelfde wijze inzamelen van het afval. Ik hoop dat er ook écht naar alle ideeën zal worden geluisterd.
Hans Hermans, 14-6-2006

Prima inititatief.
Woon sinds 1 jaar in Driebergen en verbaas we werkelijk over de armada van vuilniswagens die elke week door Driebergen trekt.
Handig voor bewoners die al hun vuilnis letterlijk over hun tuinhekje kunnen gooien om er vervolgens vanaf te zijn. Makkelijk, maar zeer kostbaar.
Heb zelf ervaring met Amersfoort:
– 3 containers voor de deur (compost, papier, restafval).
– Elke 2 weken geautomatiseerd ophalen ( 1 wagen, 1 chauffeur)
– Glas in de centrale glascontainer.
– Grof vuil zelf afvoeren naar een depot of laten ophalen.
Voor inwoners van Driebergen misschien iets meer werk, maar een stuk efficiënter en goedkoper dan het huidige systeem.
Paul Bolm, 18-6-2006

Afzwakking stijging OZB voor bedrijven in Amerongen en Leersum

LEERSUM  “De herindeling verplicht de nieuwe gemeente eenduidige tarieven te hanteren voor de Onroerende Zaak Belasting. De een gaat dan iets meer, de ander iets minder betalen. In enkele gevallen kan dat tot buitensporige belastingstijging leiden: voor bedrijven in Leersum gemiddeld 67% in 2006. De ingroeivariant is een instrument, waarmee je die stijging in kleinere stappen kunt realiseren. Dan wordt de harmonisatie ook voor die categorie draaglijker,” verklaart VVD gemeenteraadslid Joop van Ankum.

Elke gemeente is min of meer autonoom in het vaststellen van de tarieven voor de Onroerende Zaak Belasting. In de vijf voormalige gemeenten Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen-Rijsenburg golden tot en met 2005 ongelijke tarieven. Door de gemeentelijke herindeling moeten deze tarieven met ingang van 2006 gelijk worden getrokken. Dat heet harmonisatie. Van Ankum “Mijn fractie schrok van de stijging waarmee bedrijven in Amerongen en Leersum als gevolg van de harmonisatie geconfronteerd zouden worden: gemiddeld 47% in Amerongen en 67% in Leersum. Het bleek dat de beide voormalige gemeenten voor deze categorie jarenlang een mild tarief kenden. Maar een dergelijke verhoging ineens doet wel erg veel pijn.” Daarom vroeg de VVD samen met de Christen Unie bij de behandeling van de gemeentebegroting op 29 maart aan het college om de mogelijkheden te onderzoeken excessieve belastingsstijgingen ineens te vermijden. Het college antwoordde hier geen mogelijkheden te zien.      

Het liberale raadslid liet het daarbij niet zitten en ging zelf op onderzoek uit. Zowel bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten als bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook de uitspraken van belastingkamers van rechtbanken werden nageplozen door Joop van Ankum. Excessieve belastingstijging door gemeentelijke herindeling is toch niet uniek, luidde zijn drijfveer. In artikel 220i van de Gemeentewet vond hij de oplossing onder de naam ingroeivariant. In 2006 mag die nog toegepast worden. Vanaf 2007 vervalt deze.

Van Ankum: “De ingroeivariant maakt het mogelijk om de belastingstijging in fasen op te leggen. En daarmee is er een wettelijk middel om bedrijven in Leersum en Amerongen in stappen te laten gewennen aan het nieuwe gemeentelijk tarief. Ons voorstel is om dat in twee stappen te doen: in 2006 30% en in 2007 de rest.” De gemeente Zwijndrecht pastte dit principe in 2003 toe voor de kern Heerjansdam. Ook daar werd een verhoging van 56% in twee fasen doorgevoerd. 

Als de gemeenteraad donderdag 15 juni beslist over de toepassing van de ingroeivariant op de OZB voor de categorie niet-woningen in Leersum en Amerongen, dan is dat 2,5 maand na de begrotingsraad. Waarom heeft dat zo lang geduurd? Joop van Ankum: “Het veranderen van een gemeentelijk neen in een ja heeft wat tijd gekost. Het resultaat is nu wel dat de gemeentelijke herindeling niet automatisch heeft geleid tot algemene belastingverhogingen. Ook de inflatiecorrectie is in 2006 achterwege gebleven. Die moet door doelmatigheidswinst worden inverdiend. En daar mag de nieuwe gemeente best trots op zijn.”

Schrijf een gedicht over ‘op de vlucht’

HEUVELRUG Op 2 september 2006 organiseert GroenLinks Utrechtse Heuvelrug het festival ‘kleur verrijkt’, waarbij samen leven op de Heuvelrug centraal staat. Samen leven van mensen met verschillende culturele, sociale en religieuze achtergronden in één gemeente. Hierbij denkt GroenLinks onder anderen aan vluchtelingen, die van ver, en vaak bij toeval, hier terecht zijn gekomen en deel uit maken van onze lokale samenleving.

Vooruitlopend op het festival nodigt GroenLinks iedereen in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar uit een gedicht te schrijven over het thema op de vlucht’. Zo wil GroenLinks kinderen en jongeren actief betrekken bij dit onderwerp.
GroenLinks laat zich graag verrassen door de creativiteit en de gedachten en wensen van kinderen en jongeren bij het thema op de vlucht’.
Wil je meedoen aan deze poëziewedstrijd? Stuur je gedicht dan voor 10 juli 2006 in.
De inzendingen worden door een deskundige jury beoordeeld in vijf leeftijdscategorieën.

In de jury zitten: Roeland Schweitzer, schrijver uit Amerongen, Jac Vroemen, dichter/verteller uit Driebergen, Ruud Binkhorst en Lars Klein, boekverkopers in Doorn en Driebergen en Wilma Hielema, fractievoorzitter GroenLinks.
De prijzen worden beschikbaar gesteld door Binkhorst & Van Wijnen Boekverkopers en Boekhandel Jaques Baas.
Genomineerden ontvangen van tevoren bericht. De uiteindelijke prijswinnaars worden bekend gemaakt op het festival op zaterdagmiddag 2 september 2006. De auteurs mogen hun winnende gedicht zelf voordragen. De prijzen zullen worden uitgereikt door burgemeester Boekhoven.
Op de scholen en in de bibliotheken hangen posters en is informatie beschikbaar.
Voor informatie en deelnameregels kun je ook kijken op www.groenlinks.nl/lokaal/heuvelrug  of bellen met Wilma Hielema 0343-416605 of 06-51556973.

Heuvelrugnieuws van dinsdag 13 juni 2006

Horstlaan 6 Driebergen
foto: © Anthon Keuchenius
tijd: 8:45 uur      temperatuur: 24 °C

meer foto’s van deze straat

Provincie Utrecht start inventarisatie flora en fauna met veldcomputer

UTRECHT  Ieder jaar inventariseert de provincie Utrecht in een deel van de provincie welke bijzondere planten en dieren er voorkomen. Nieuw dit jaar is de digitale invoer in het veld met een veldcomputer. Moest voorheen na afloop van het veldseizoen alle papieren informatie nog worden ingevoerd in de provinciale Ecodatabank, nu zijn dezelfde dag de gegevens al digitaal vastgelegd.

De provincie heeft het afgelopen jaar in samenwerking met Arcadis een speciaal programma ontwikkeld om eenvoudig en snel veldwaarnemingen met een veldcomputer vast te leggen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van navigatiesatelieten (GPS) voor een snelle bepaling van de positie in het veld. Na een testperiode is het dit jaar zover dat er geen papier meer aan te pas komt. Door gebruik van de veldcomputer kan de provincie Utrecht snel digitaal beschikken over de flora- en faunagegevens.

De actuele natuurinformatie heeft de provincie nodig voor haar beleid. Met de verzamelde natuurinformatie kan de provincie de belangen van de natuur meenemen in haar afweging van de vele belangen in het landelijk gebied. De provincie gebruikt naast de gegevens uit de eigen veldinventarisaties zoveel mogelijk informatie die al door anderen is verzameld.

Dit jaar gaan de veldwerkers van de provincie Utrecht vooral in het buitengebied in het westen van de provincie aan de slag. Een groot deel van de gemeente Woerden en kleinere delen van de gemeenten Breukelen, De Ronde Venen, Eemnes en Veenendaal staan op het programma, in totaal ruim 8200 hectare. De meeste aandacht zal uitgaan naar wegbermen, sloten, poelen, houtwallen en kleine bosjes. Natuurgebieden worden niet door de provincie geïnventariseerd.

Bestemmingsplan Maarn-Zuid goedgekeurd

MAARN  Gedeputeerde Staten zijn grotendeels akkoord met het bestemmingsplan Maarn-Zuid van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het nieuwe plan biedt meer uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande woningen. GS onthielden om formele reden goedkeuring aan een woonbestemming op de Berkenlaan. Ook de vestiging van een kinderdagverblijf aan de Buurtsteeg is afgekeurd. Dit vanwege de ligging binnen de zone van een hoogspanningslijn.

Start Avond 4 Daagse in Driebergen

DRIEBERGEN  Gisteren is de 24ste Avond 4 Daagse in Driebergen van start gegaan. Er lopen dit jaar 1456 deelnemers mee via een mooi uitgezet parcours. Het aantal deelnemers is bijna gelijk aan dat van vorig jaar. Ondanks het warme weer zijn er weinig blaren gelopen. Iedereen heeft zich goed voorbereid op het warme weer. Omdat er niet meer gestart kan worden nabij de Horst is de startplaats het Seminarieterrein geworden.

Tweede dag avondvierdaagse tropisch

DRIEBERGEN  De tweede dag van de avondvierdaagse werd onder tropische omstandigheden afgelegd. Om 18.30 uur werd nog steeds een temperatuur gemeten van 33 graden celcius (om 16.30 uur wees de thermometer 33,8 graden aan).

Heuvelrugnieuws van woensdag 14 juni 2006

Buntlaan 54 Driebergen
foto: © Anthon Keuchenius
tijd: 8:40 uur      temperatuur: 17 °C

meer foto’s van deze straat

De gemeente en de huisartsen

HEUVELRUG Er verandert veel in de eerstelijnsgezondheidszorg. De zorgvraag neemt sterk toe en de patiënt wordt kritischer. Aan de andere kant willen (nieuwe) zorgverleners meer gaan samenwerken en veelal in parttime dienstverband. En ook in de zorg is de “marktwerking” ingetreden. Alleen een sterke eerste lijn kan goed inspelen op deze veranderingen. Als dit goed is georganiseerd, komt onderlinge samenwerking gemakkelijker tot stand en kunnen zorgverleners zich richten op hun kernactiviteit: het bieden van goede zorg. De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft hierin een faciliterende en ondersteunende rol, volgens de betrokken wethouder mevr. Elisabeth van Oostrum.

In januari heeft er een eerste kennismaking plaatsgevonden tussen de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug en de huisartsen in dit gebied. Uit deze bespreking kwam naar voren dat er wederzijds behoefte is aan informatie-uitwisseling. De gemeente heeft als eerste stap een onderzoeksbureau opdracht gegeven een inventarisatie te houden van de huisartsenzorg per dorpskern. De kosten van dit onderzoek worden betaald door de Provincie. Aandachtspunten in het onderzoek zijn hierbij met name de continuïteit van de huisartsenzorg, eventuele huisvestingsproblemen en ontwikkelingen in de zorg. De resultaten van het onderzoek zijn inmiddels bekend en het rapport is opvraagbaar. Hieronder volgt een korte toelichting en de belangrijkste conclusies.

Waar gaat het over?
In de gemeente Utrechtse Heuvelrug werken bijna 25 huisartsen, van wie rond de helft praktijk aan huis heeft. Deze huisartsen zijn aangesloten bij twee huisartsenposten, één in Ede (voor Amerongen en Leersum) en één in Zeist ( voor Doorn, Driebergen en Maarn). Alle dorpskernen hebben te maken met een vergrijzende bevolking en de trend dat ouderen lang thuis willen blijven wonen. Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) begin 2007 zal dit niet minder worden.

Rol van de gemeente
Uit het onderzoek is gebleken dat de huisartsen een duidelijke een rol voor de gemeente weggelegd zien. Zij verwachten onder andere de nodige informatie van de gemeente, zodat er over bepaalde zaken meegedacht kan worden en beleid en plannen wederzijds op elkaar afgestemd worden. Zij vinden het essentieel dat de gemeente het ouderenbeleid goed faciliteert en er zorg om de vergrijzende, thuiswonende inwoners gecreëerd wordt. Ook zien ze de Wmo als een belangrijk speerpunt voor de gemeente. Per dorpskern zijn de belangrijkste conclusies als volgt:

Amerongen
De artsen in Amerongen sturen aan op een zeer breed gezondheidscentrum (Fysiotherapie, tandartsen, maatschappelijk werk, logopedie, consultatiebureau) en hebben hiervoor enkele locaties op het oog, waaronder het voormalige gemeentehuis.

Doorn
Nadat de vestiging van de huisartsen in het Cultuurhuis niet is doorgegaan, er wordt gezocht naar nieuwe locaties, waaronder rond het Zonnehuis in Doorn.

Driebergen
In Driebergen is een groot tekort aan zg. noodbedden. Het regelen van oplossingen hiervoor vraagt zeer veel tijd van artsen. Daarnaast is een A-HOED (Apotheker+Huisartsen Onder Een Dak) in voorbereiding

Leersum
In Leersum is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid tot het oprichten van een gezondheidscentrum. Ook willen de huisartsen aldaar graag regelmatig overleg met de gemeente en voldoende informatie krijgen over bijvoorbeeld wegafsluitingen. Daarnaast vragen ze aandacht voor de toenemende groep psychiatrische patiënten die zich in de gemeenschap vestigt en veel aandacht eist van de huisarts.

Maarn
Pleit voor een Wmo-loket dat geworteld is in de eerste lijn en de terugkeer van de wijkzuster die korte en snelle interventies kan plegen. Bovendien dient de gemeente meer werk te maken van haar preventietaak op gezondheidsgebied. Ook Maarn vraagt aandacht voor de GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg) die in toenemende mate gestroomlijnd moet worden.

Gezondheidscentra
De oplossing wordt opvallend vaak gezocht in het oprichten van een gezondheidscentrum. In Amerongen, Doorn en Driebergen worden momenteel initiatieven in die richting ontwikkeld. In Leersum is vorig jaar een eerste haalbaarheidsonderzoek naar een gezondheidscentrum uitgevoerd. Alleen Maarn beschikt al jaren over een dergelijk centrum.

Tenslotte
De gemeente blijft zeker in gesprek met de huisartsen en zal daar waar mogelijk initiatieven faciliteren en ondersteunen. Dit overleg is van belang om wederzijds op de hoogte te blijven van beleid en plannen die betrekking hebben op de eerstelijns zorg.

Fietsrouteplanner

UTRECHT  De Fietsersbond heeft in samenwerking met de provincie Utrecht een Fietsrouteplanner (www.fietsersbond.nl/fietsrouteplanner) ontwikkeld. De planner is gebaseerd op een zeer gedetailleerde fietskaart van de provincie die met hulp van meer dan honderd ervaren fietsers is samengesteld. Hierdoor is voor de provincie Utrecht de meest complete fietskaart ooit ontstaan. Met deze fietsrouteplanner kunnen gebruikers niet alleen begin- en eindpunt van de route opgeven, maar ook persoonlijke voorkeuren zoals de kortste, de best geasfalteerde of de mooiste route. Vandaag wordt de fietsrouteplanner door middel van een opening gelanceerd op internet.

Nieuwe cd Jan de Beer

DRIEBERGEN  Henk van Gelder bespreekt in de NRC de nieuwe cd van Jan de Beer. Al sinds 1970, toen het Nederlandse luisterlied zijn glorietijd beleefde, is Jan de Beer actief. Maar erg bekend is hij nooit geworden. Des te verrassender is zodoende zijn nieuwe cd waarmee hij als gegroefd dichter-zanger met gemak een ereplaats in dit genre zou kunnen verwerven. De Beer zingt strak rijmende zinnetjes op vanzelfsprekende melodietjes in de sferen van rock, blues, honkytonk en hoempa. Hij is gespecialiseerd in kleine vertellingen op muziek, waarin hij weliswaar niet altijd het zonnetje in huis is, maar toch vaak een vrolijke sfeer schept. Al is het maar met een grappig soort cynisme dat soms aan Joop Visser doet denken.
Het leven is aan zijn doorgroefde gelid niet voorbij gegaan, maar De Beer lijkt er niet te zwaar aan te tillen. “Kom kastelein,” zingt hij in het hoogst aanstekelijke titellied, “doe nog wat water bij de wijn.” Jan de Beer: Water bij de wijn. Parsifal CD299

Heuvelrugnieuws van donderdag 15 juni 2006

Akkerweg Driebergen
foto: © Anthon Keuchenius
tijd: 8:45 uur      temperatuur: 13 °C

meer foto’s van deze straat

Jeugdige drankdief

DRIEBERGEN  De politie heeft woensdag omstreeks twee uur een 15-jarige jongen uit Driebergen aangehouden voor vernieling en diefstal. Een getuige had gezien dat de jongen met een steen de ruit van een sportkantine aan de Woerd vernielde en via de ontstane opening een hoeveelheid drank wegnam. De getuige is achter de jongen aangerend en kon hem bij de uitgang van het sportterrein aanhouden. De drank is teruggegeven aan de sportkantine. De jongen is naar Bureau Halt doorverwezen. Zijn ouders zijn in kennisgesteld.

G.F. Naafs eerste op voordracht burgemeester

DOORN  De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft de heer G.F. Naafs (1960)(vvd) voorgedragen als eerste kandidaat voor de post van burgemeester van Utrechtse Heuvelrug. De heer Naafs is thans burgemeester van de gemeente Rhenen.
De aanbeveling voor de voordracht gaat naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Naar verwachting besluit het kabinet medio juli definitief wie de burgemeester van Utrechtse Heuvelrug wordt.

Heuvelrugnieuws van vrijdag 16 juni 2006

Diederichslaan 15 Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 9.30 uur  temperatuur: 13 °C

meer foto’s van deze straat

Lintje voor Merve Tatli

ANKARA Op woensdag 14 juni heeft de Nederlandse ambassadeur in Ankara, Marcel Kurpershoek een oorkonde en medaille uitgereikt aan het 12-jarig meisje, Merve Tatli als waardering voor haar heldhaftig optreden in Nederland waarbij zij vorig jaar juni een 4-jarig kind van de verdrinkingsdood heeft gered in het plaatselijke zwembad De Zwoer. Merve zag het meisje in het zwembad ten onder gaan, terwijl de ouders van het meisje haar even uit het oog hadden verloren. Merve, samen met haar vriendin Rosa Litjes, aarzelde geen moment en redde het meisje van de verdrinkingsdood. Merve had vlak daarvoor haar EHBO-diploma gehaald en kon het meisje reanimeren.

De oorkonde is het initiatief van de Oranjevereniging Driebergen-Rijsenburg. Naar analogie van de traditionele lintjesregen is door de Oranjevereniging van Driebergen-Rijsenburg het initiatief genomen om kinderen van de basisschool die een opmerkelijke daad hebben verricht te huldigen met deze oorkonde en medaille. Merve woont inmiddels weer in Turkije en was compleet verrast met deze feestelijke blijk van waardering. Ambassadeur Kurpershoek, die maar al te graag aan het initiatief wilde meewerken, decoreerde Merve, zette haar in de bloemetjes en prees haar uitvoerig voor haar heldenmoed. Merve is in Nederland geboren. Haar vader, die 18 jaar geleden naar Nederland is gekomen werkt in Driebergen en overweegt terug te keren naar Turkije om dichter bij zijn familie te zijn. Merve die het erg naar haar zin had in Nederland is alvast met haar moeder naar Turkije verhuist om te wennen. Ze mist haar vriendinnen wel met wie ze regelmatig sms-t.

Aangehouden voor belediging

MAARN  De politie heeft donderdagmiddag een 61-jarige inwoner van Maarn aangehouden omdat hij een agent beledigde. De man kreeg een bekeuring omdat de agent had gezien dat hij enkele verkeersovertredingen pleegde. Hij reed via een voorsorteervak in de richting van de Maarnse Grindweg rechtdoor de Amersfoortseweg op, droeg geen autogordel en negeerde een verbod om linksaf te slaan bij het benzinestation op de Amersfoortseweg. De bestuurder van de auto uitte diverse beledigingen aan het adres van de agent waarna hij werd aangehouden. Na het verhoor kon hij met meerdere bekeuringen het politiebureau weer verlaten.

Gezondheidscentrum in Amerongen

AMERONGEN  Weekblad De Kaap meldt dat de huisartsen Paul Breuking en Gabriël Schiebroek het voortouw hebben genomen om een breed gezondheidscentrum op te zetten in Amerongen. Een onderzoek in opdracht van de gemeente naar de huisartsenzorg in de dorpen speelde een belangrijke rol in de aanzet tot de plannen.

Heuvelrugnieuws van zaterdag 17 juni 2006

Traaij 39 Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.00 uur  temperatuur: 17 °C

meer foto’s van deze straat

Vernieler auto aangehouden

MAARSBERGEN  De politie heeft afgelopen donderdagavond een 14-jarige inwoner van Maarsbergen aangehouden voor vernieling van een auto. De politie kreeg de melding dat er op de Valkenheide een jongen over een auto heenliep en dat er schade was ontstaan aan het dak van de auto. Bij het onderzoek aan de auto bleek dat er naast enkele deuken ook schoenafdrukken zichtbaar waren. Op aanwijzing van een getuige konden de agenten in de omgeving de jeugdige dader traceren en zijn schoenen vergelijken met de afdrukken op het dak van de auto. Hierbij bleek dat de afdrukken overeenkwamen met het profiel van de schoenen en volgde de aanhouding van de jongen. De jongen bekende op het politiebureau de vernieling te hebben gepleegd. Hij krijgt een proces-verbaal en heeft toegezegd de schade te vergoeden.

Heuvelrugnieuws van zondag 18 juni 2006

Damhertlaan Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 8.45 uur  temperatuur: 19 °C

meer foto’s van deze straat

Doek valt voor speelzaal

DOORN  Het AD/UN meldt dat ze er al twee jaar mee bezig zijn maar tot nu toe zonder resultaat. Jolanda Busstra van peuterspeelzaal De Blokkendoos in Doorn is ten einde raad. Alle partijen zoeken naar een oplossing voor de op handen zijnde sluiting, maar zoals het er nu uitziet staan eind juni 40 peuters op straat en moeten de ouders op zoek naar een alternatief.

De Blokkendoos ontvangt de kinderen in een lokaal van basisschool Hoog Moersbergen. Twee jaar geleden kondigde de school aan de ruimte zelf te willen gebruiken. Busstra: ,,Alles gaat in goed overleg, de school is bereid mee te denken bij nieuwbouw of een tijdelijk onderkomen. Maar de gemeente Utrechtse Heuvelrug moet wel medewerking verlenen en financieel bijspringen.’’ De vele gesprekken hebben nog niets opgeleverd. Locaties zijn beoordeeld en weer afgevallen, het plaatsen van portocabins stuitte op praktische bezwaren en voor nieuwbouw trekt de gemeente de portemonnee nog niet.

Voetganger geschept

DOORN  Een 18-jarige Doornaar is vrijdagavond frontaal geschept door een auto, bestuurd door een 23-jarige Doornaar. Dat gebeurde toen hij omstreeks elf uur toen hij vanaf Plein 1923 hollend de Amersfoortseweg overstak richting de Kampweg. Het slachtoffer stond direct daarna weer op en rende verder. Agenten die ter plaatse waren in verband met een melding van overlast door jongeren op het plein, gingen achter de hollende man aan en troffen hem even verderop. Hij bleek op de vlucht voor een man in een roze shirt die hem kort voor de aanrijding zou hebben geslagen. Ambulancepersoneel heeft de 18-jarige man onderzocht en voor onderzoek meegenomen naar het ziekenhuis. De man in het roze T-shirt is niet meer aangetroffen.

Nieuwe Kaap in Doorn

DOORN  Het AD/UN meldt dat uitkijktoren de Kaap gisteren is heropend. Tien meter hoger dan voorheen en met een constructie van staal in plaats van hout, torent Doorns trots weer boven de Kaapse bossen uit. De oude Kaap was van hout en werd onveilig, omdat het ging rotten. Na vijftien jaar trouwe dienst begon eigenaar Natuurmonumenten in februari aan de afbraak ervan.
De Kaap werd jaarlijks door zo’n 70.000 mensen beklommen.

Heuvelrugnieuws van maandag 19 juni 2006

Welgelegenlaan 71 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 8:50 uur    temperatuur: 22 °C

meer foto’s van deze straat

Open dag a.s. bruidsparen

DOORN  Op zaterdag 24 juni zijn a.s. bruidsparen van 10.00 tot 13.00 uur welkom in het Maarten Maartenshuis in Doorn. Dit kasteeltje op het landgoed Zonheuvel is een officiële trouwlocatie van de gemeente Doorn en mag zich verheugen in een groeiende populariteit. In de afgelopen maanden is het aantal voltrokken huwelijken met 50% gestegen ten opzichte van 2005. Geen wonder, want de prachtige stijlkamers en de sfeervolle ambiance zorgen voor een bijzonder cachet op ‘de mooiste dag van je leven’.

De inrichting van de Italiaanse kamer en de Muziekkamer zijn helemaal authentiek en bieden in trouwopstelling plaats aan maximaal 100 gasten. In het kasteel is er ook alle gelegenheid om de bruidstaart feestelijk aan te snijden en een receptie te houden. Bij mooi weer kan een en ander ook plaatsvinden op het fraaie terras van het kasteel. Op 24 juni kunt u kennismaken met de locatie en met enkele leveranciers waarmee Zonheuvel samenwerkt, zoals banketbakkerij Maison van Oort en bloemisterij Veldhuysen.

Blinden struikelen over fietsen

DOORN  Onder het motto “GroenLinks- oog voor elkaar” organiseert GroenLinks Utrechtse Heuvelrug, samen met de bewoners van de socio-woning van Bartimeus op de Kerklaan in Doorn, een ludieke actie. De aftrap van deze Bartje-actie is op zaterdag 24 juni om 11.00 uur in winkelcentrum de Passage in Doorn.

Wanneer u uw fiets in het centrum van Doorn buiten de daarvoor bestemde plaatsen neerzet heeft u grote kans uw fiets gelabeld terug te vinden. Op de label een persoonlijke boodschap van ‘Bartje’, zoals; “ik zie niets, ook niet uw fiets” of “hoorde ik uw spaak of mijn spaakbeen kraken?”.

‘Bartje’ wijst de eigenaren van verkeerd geplaatste fietsen hiermee op ludieke wijze op de consequenties daarvan voor blinden en slechtzienden. Achter ‘Bartje’ schuilen de bewoners van de Kerklaan en vele andere blinden en slechtzienden, die zich regelmatig ernstig bezeren omdat ze in botsing komen met, of struikelen over, op het pad geplaatste fietsen. Deze fietsen beperken hen enorm in hun bewegingsvrijheid en de meeste fietsers staan daar niet bij stil. Deze actie beoogt bewustwording!

Bent u benieuwd naar de gezichten achter ‘Bartje’ en naar de teksten van zijn andere ludieke boodschappen? Kom naar de aftrap van de Bartje-actie op zaterdag 24 juni om 11.00 uur in winkelcentrum de Passage in Doorn.


Prima actie. Zou ook in de andere dorpen gehouden moeten worden.
Maar het zal niet alleen aan de fietsers liggen. Vaak zijn er geen fatsoenlijke parkeermogelijkheden voor de fiets. De gemeente zou daar eens wat aan moeten doen door bijvoorbeeld een aantal autoparkeerplaatsen om te bouwen tot fietsparkeerplaatsen. De hieraan verbonden kosten kunnen voor een deel bij de winkeliers gelegd worden
Renk Knol, 19-6-2006

Vernielers aangehouden

DRIEBERGEN  Op zondagochtend werden drie mannen aangehouden voor vernieling. Omstreeks 04.20 uur kreeg de politie de melding dat een auto zou worden vernield op de Groenhoek. Hierbij zou ook een onenigheid zijn geweest waarbij gedreigd zou zijn met een vuurwapen. De mannen vernielden de auto van een 22-jarige man uit Austerlitz. De 22-jarige man kende de vernielers. In de omgeving werden de mannen aangetroffen en, gezien de vuurwapen melding, met getrokken pistool uit de auto gehaald. Het trio, 21, 23 en 27 uit Driebergen en Zeist, werd aangehouden en ingesloten voor verhoor.

Winnende kinderboeken binnen de gemeente zijn bekend

DOORN  De senaat van de kinderjury van de gemeente Utrechtse Heuvelrug kwam maandag in de raadszaal van het gemeentehuis in Doorn bijeen. De reden hiervoor was dat de bekendmaking van het winnende kinderboek op het programma stond. Wethouder Roy Pamboer, die de portefeuille kunst en cultuur beheert, nam de winnende kinderboeken in ontvangst.
Ook ondertekende de wethouder samen met enkele juryleden de certificaten van de winnende boeken. Deze certificaten worden in de verschillende bibliotheken van de gemeente opgehangen.

Het winnende kinderboek in de leeftijdscategorie 6 t/m 9 jaar is:
,,Vos en haas en de dief van Iek (van Sylvia Vanden Heede).”
Het winnende kinderboek in de leeftijdscategorie 10 tot en met 12 jaar is:
,,Hoe overleef ik mijn ouders (en zij mij) van schrijfster Francine Oomen.”

Heuvelrugnieuws van dinsdag 20 juni 2006

Burgemeesterlaan Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 9:15 uur    temperatuur: 19 °C

klik op foto voor vergroting
meer foto’s van deze straat
zie ook heuvelrugnieuws-foto’s op Buienradar

Inbreker aangehouden

DRIEBERGEN  Afgelopen nacht kreeg de politie de melding dat er zou worden ingebroken in een winkel aan de Traaij. De politie trof daar inderdaad een man aan die voldeed aan het opgegeven signalement. Deze man, 20 jaar uit Driebergen, werd aangehouden en ingesloten voor verhoor.

Provincie Utrecht stimuleert uitbreiding Ecologische Hoofdstructuur

UTRECHT  De Provincie Utrecht heeft de Stichting Het Utrechts Landschap subsidies verleend voor de aankoop van gronden voor de uitbreiding van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het gaat om gronden in Stoutenburg (8,3 ha.) en Elster Buitenwaarden (2,6 ha.) in de gemeenten Amersfoort en Rhenen en grond in de Amerongse Bovenpolder (7,3 ha.) in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het Utrechts Landschap krijgt voor de verwerving een subsidie van in totaal 362.000 euro.

Leerling naar Olympiade in Singapore

MAARSBERGEN  Het AD/UN meldt dat Paul Musegaas (17) uit Maarsbergen de Nederlandse Natuurkunde Olympiade heeft gewonnen. Hij mag met vier anderen Nederland vertegenwoordigen op de Internationale Olympiade in Singapore, waaraan 91 landen meedoen.

Het is voor Paul de tweede keer dat hij meedoet aan een Internationale Olympiade: vorig jaar mocht hij, als vijfde van Nederland, naar Salamanca in Spanje. Zijn school, het Revius Lyceum in Doorn, heeft ook een wisselbeker gewonnen, omdat vijf deelnemende leerlingen samen het hoogste scoorden.

Heuvelrugnieuws van woensdag 21 juni 2006

Sterrenboslaan 27 Driebergen
foto: © Anthon Keuchenius
tijd: 8:25 uur      temperatuur: 15 °C

meer foto’s van deze straat

Boekje ,,Een prins op bezoek” officieel uitgereikt

LEERSUM Kinderen van de groepen 6, 7 en 8 van de Leersumse basisscholen zijn toegetreden tot het gilde van schrijvers en kunstenaars. Woensdagmorgen vond op Kasteel Zuylestein in Leersum de overhandiging van het boekwerkje ,,Een prins op bezoek plaats.”
De scholieren verplaatsten zich in gedachten naar januari 1672; de dag dat prins Willem III uitgeput met zijn koets op het kasteel aankwam.
Het boekje bevat 25 verhalen en 17 illustraties door kinderen gemaakt. Met het project werd twee jaar geleden een start gemaakt door Kunst Centraal, het Steunpunt Kunstzinnige vorming voor de Provincie Utrecht. (foto: Kunst Centraal)

In gemeente Utrechtse Heuvelrug is het goed toeven

AMSTERDAM  Naarden is de beste gemeente om in te wonen, nummer twee is de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug en drie het Groningse Haren. De drie voeren de lijst aan van alle 458 gemeenten van Nederland, na een eigen onderzoek door het weekblad Elsevier. Van de vier grote steden scoort Amsterdam het hoogste met de 12de plaats. Den Haag is nummer 1 van de provincie Zuid-Holland, mede dankzij het vele groen en de ligging aan zee. Onder aan de lijst staan Westervoort, Rucphen en Spijkenisse.

De complete ranglijst van ‘De beste gemeenten’ staat deze week in het omslagverhaal van Elsevier ‘Waar is het goed wonen?’. Winnaars zijn de gemeenten met de beste mix van kwaliteiten. Van een groene dan wel waterrijke omgeving tot brede medische zorg, van fraaie huizen tot veilig verkeer, van een ruim onderwijsaanbod tot mogelijkheden voor recreatie, van een gezonde lokale economie tot de afwezigheid van criminelen en jonge herrieschoppers.

Naarden biedt door de bebouwing binnen de vesting een fraai woondecor, het blijkt er veilig wonen, het heeft een gunstig sociaal klimaat met een welstandige bevolking en vergeleken met andere gemeenten weinig last van jeugdproblemen. Minder bekend is dat Naarden ook een gezonde lokale economie kent.

Onder meer Amerongen, Leersum en Doorn gingen per 1 januari van dit jaar op in de fusiegemeente Utrechtse Heuvelrug. De tweede plaats is te danken aan de fraaie dorpskernen, het brede zorgaanbod, de bereikbaarheid en een gunstig sociaal klimaat. Haren, het Wassenaar van het Noorden, biedt een mooie en veilige woonomgeving en naar verhouding goede winkelvoorzieningen.

Elsevier wees ook winnaars aan voor de acht afzonderlijke onderdelen van de beoordeling. Wassenaar biedt de mooiste woonomgeving, Maastricht per inwoner de beste voorzieningen, Millingen aan de Rijn is de veiligste gemeente, Vlielanders mogen zich verheugen in het breedste zorgaanbod per inwoner, Utrecht is als verkeersknooppunt het best bereikbaar – files niet meegerekend -, Haarlemmermeer levert de grootste economische prestaties, het Zeeuwse Sluis biedt naar verhouding per inwoner de beste uitgaansmogelijkheden. En Midden-Delfland het aangenaamste sociale klimaat.

Over de methode: Elsevier vergeleek de gemeenten op 23 punten, verdeeld over acht groepen:

 • woonomgeving;
 • aanwezigheid scholen en winkels;
 • veiligheid (verkeer en misdaad);
 • aanwezigheid van medische zorg;
 • bereikbaarheid per auto en trein;
 • economische prestaties;
 • mogelijkheden tot recreatie, uitgaan en culturele voorzieningen, en
 • het sociale klimaat (welstand bevolking, jeugdproblematiek).

Bij het onderzoek is een uitgebreide toelichting afgedrukt. Twee jaar geleden maakte Elsevier ook al een vergelijking van alle gemeenten, het onderzoek van dit jaar is geactualiseerd en op tal van punten verbeterd.

Heuvelrugnieuws van donderdag 22 juni 2006

De Grutto 2-36 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10:10 uur    temperatuur: 15 °C

meer foto’s van deze straat

Ouders tegen tijdelijke huisvesting aan De Woerd

DRIEBERGEN  Middels een brief aan b&w en de gemeenteraad laten ouders van leerlingen van basisschool De Kring aan de Schotellaan weten dat ze erg ongerust zijn over de tijdelijke huisvesting van de school in de periode dat er een nieuwe school gebouwd gaat worden. Hieronder een afdruk van de brief die vanmiddag vergezeld van een handtekeningenlijst aan het college van b&w is aangeboden.

Driebergen 21-6-2006

Gisteravond op een ingelaste ouderavond leerden we dat de kans bestaat dat onze Schotellaanschool tijdelijk aan de Woerd, dus ver buiten de wijk gehuisvest moet worden. Met deze brief willen we duidelijk maken dat onder de ouders –en dan bedoelen we letterlijk alle ouders- absoluut geen bereidheid bestaat om hieraan mee te werken.

Enkele jaren geleden hebben we als ouders hard gestreden om onze school te laten voortbestaan in de huidige vorm en op de huidige locatie. Gelukkig bleek de gemeenteraad van Driebergen-Rijsenburg toen ontvankelijk voor de argumenten en is de wijkschool zelfs uitgangspunt van beleid geworden. Als er één school is die vorm geeft aan het idee van wijkschool dan is het ons fijne schooltje wel. We komen bijna allemaal uit de directe omgeving lopend of met de fiets naar school.

In het traject naar nieuwbouw en tijdelijke huisvesting hebben we ons als ouders ditmaal lang op de vlakte gehouden, hoewel de trage gang van zaken ons de laatste maanden wel degelijk zorgen baarde. Nu een mislukking dreigt is het moment gekomen om ons te roeren. Als de school –hoe tijdelijk ook- gehuisvest wordt ver buiten de wijk zou dat veel ouders –huidige en nieuwe- tot heroverweging van hun schoolkeuze dwingen. Hiermee komt het voortbestaan van de school in het geding en daarmee weer uw visie op de wijkschool. Niemand –kortom- is bij een dergelijke verplaatsing gebaat.

De argumenten die we gehoord hebben om te komen tot tijdelijke huisvesting op de Woerd kunnen wij niet anders dan voor kennisgeving aannemen, omdat we geen inzage hebben in het gewicht van die argumenten. Buiten kijf staat echter dat de gemeente al drie jaar weet dat de school een tijdelijke plek moet krijgen, maar dat het u kennelijk aan slagvaardigheid heeft ontbroken. Dan geeft het geen pas ten koste van kinderen, wijk én wijkschool en ten bate van derden de school ineens en op een zeer ongelukkig laatste moment ver buiten de wijk neer te zetten.

Juist vanwege het gebrek aan zekerheid over nieuwbouw –er is nog altijd geen bouwvergunning, procedures lopen nog volop- zal verplaatsing naar de Woerd onze school in een nieuwe fase van onzekerheid storten die funest zal zijn. Busjes en andere vervoersregelingen zullen hier geen soelaas bieden, ouders zullen elders hun heil zoeken. We zien ook absoluut de noodzaak niet; er is een goede tijdelijke locatie beschikbaar, op korte termijn. Wij staan erop in afwachting daarvan in het huidige gebouw te blijven.

We hopen dat u de ernst van de situatie inziet en onze vastberadenheid op waarde schat, zodat ons vertrouwen in het gemeentebestuur hersteld kan worden.

Met vriendelijke groet, Ouders van de Kring


Moet toch geen enkel probleem zijn om de tijdelijke huisvesting voor het “fijne schooltje” aan de Schotellaan in de buurt te zetten. Maar…. wel zelf betalen, “ouders van de Kring”, want op de Woerd, aan dezelfde kant van de Hoofdstraat, staat een groot gedeelte van de tijdelijke huisvesting van de Valkenheuvelschool zo op uw kinderen te wachten.
In uw brief valt mij wel één aspect op; daar waar de lezer ervanuit mag gaan dat u de brief vooral schreef in het belang van uw kinderen, kom ik slechts eenmaal het woord ‘kinderen’ tegen en vele malen het woord ‘ouders’. Daarom vraag ik mij af voor wiens belangen u nu eigenlijk opkomt.
Hans Hermans, 22-6-2006 

Geheel eens met de reactie van Hans Hermans. Het lijkt hierop als of de ouders meer uit eigen belang reageren ivm de afstand naar de andere locatie. Wij hebben ook tijdelijk gebruik moeten maken van De Woerd locatie. Deze locatie is prima in orde voor tijdelijke omvang. Deze ouders lijken op hun wenken te worden bediend, busjesvervoer etc, wat een arrogantie. Gemeente en school houdt je aan je standpunt
Gr, Dennis, 23-6-2006

Het is volgens mij heel terecht dat de ouders in ‘opstand’ komen. Het gemeentebestuur heeft drie jaar de tijd gehad om een oplossing te realiseren voor de tijdelijke huisvesting. In de notulen van b&w van 30 mei 2006 wordt de locatie Gooijerdijk 1 nog genoemd, maar ook andere locaties in de buurt zouden kunnen. Maar door knullig beleid, eventuele bezwaarschriften, etc. kiest de gemeente plotseling voor de voor haar gemakkelijkste oplossing.
De reactie van Hans Hermans zou van een ambtenaar (bureelklever) kunnen zijn. Technocratisch heeft hij gelijk, maar hij vergeet daarbij dat een school meer is dan een onderwijsinstituut. Met name een basisschool is ook een sociaal lokaal instituut. Toen in mijn geboortedorp (500 inwoners) de tweeklassige lagere school werd opgedoekt en afgebroken, werd tegelijkertijd de gemeenschap verkwanselt. Het dorp werd tot een luxe woonwijk zonder sociale cohesie.
Het gaat dan ook niet om de belangen van de kinderen of de ouders: het gaat uitsluitend om het belang van het in stand houden van een, zoals de Duitse sociologen zeggen, een Gemeinschaft in tegenstelling tot een Gesellschaft. En daarbij hoort dat de tijdelijke school gevestigd moet zijn in of aan de rand van de buurt vanwaar de leerlingen komen.
Ontheemd geraken is één van de ernstigste zaken die een individu kan overkomen; een samenleving met veel ontheemden kan hooguit een Gesellschaft genoemd worden.
Renk Knol, 24-6-2006

Beste Renk,
Zou je willen uitleggen waarom mijn reactie van een ambtenaar zou kunnen zijn? de opmerking is duidelijk negatief bedoeld; ik vind dat je hiermee alle ambtenaren beledigt, terwijl we hadden afgesproken dat we dat niet meer zouden doen. Voorts vraag ik mij af waarom je achter het woord ambtenaar tussen haakjes ‘bureelklever’ schrijft. Weten de lezers dan niet wat een ambtenaar is? Mijn reactie kan trouwens nooit van een ambtenaar zijn; het is namelijk bekend dat de overheid per definitie minder doelmatig met gelden omgaat dan het bedrijfsleven. Mijn reactie is er dus één van een econoom.
Om nog meer inhoudelijk op jouw reactie in te gaan, ik ben het geheel met je oneens. De Valkenheuvel stond er binnen een jaar, dus zo’n vaart zal het echt niet lopen met het uiteenvallen van de sociale cohesie. Trouwens, de ouders zullen elkaar nu tegenkomen bij de tijdelijke opvang, dus het sociale karakter blijft behouden, ongeacht waar die tijdelijke school ook zal staan. Goed beschouwd zal er dus niets veranderen. En dat Duitse geklets is ook onzin. De kinderen blijven bij elkaar in de klas zitten en zullen zich écht niet ontheemd voelen. Het gaat niet slechts om wat ‘hoort’, maar het gaat ook om kosten. En de kosten zullen bij een nieuw te bouwen tijdelijke opvang hoger zijn dan bij gebruik van de bestaande op de Woerd. Mag ik het nog iets scherper stellen? Ik denk dat de meeste ouders gewoon geen zin hebben om hun kinderen over een grotere afstand naar school te brengen en te halen. Dát hadden ze als belangrijkste argument in hun brief moeten opvoeren. Want waarschijnlijk had het gezegde “eerlijk duurt het langst” dan opgeld kunnen doen.
Geen enkele ouder zal namelijk elders zijn heil zoeken omdat ze dan zelf die “Gemeinschaft” afbreken én omdat ze dan nog steeds, maar dan zelfs permanent, met die grotere reisafstand blijven zitten. Ik weet het niet zeker, maar ik meen dat voor en in de periode van tijdelijke huisvesting andere scholen zelfs de afspraak met elkaar hebben gemaakt geen tijdelijk gehuisveste leerlingen aan te nemen.
Hans Hermans, 24-6-2006

Beste Hans, (cursief jouw tekst, normaal mijn reactie)
Zou je willen uitleggen waarom mijn reactie van een ambtenaar zou kunnen zijn? de opmerking is duidelijk negatief bedoeld; ik vind dat je hiermee alle ambtenaren beledigt, terwijl we hadden afgesproken dat we dat niet meer zouden doen.
Omdat jij een tamelijk, op het eerste gezicht, objectieve mening verkondigd, en dat is typisch iets voor ambtenaren. Overigens niet alleen voor deze beroepsgroep. Maar als het gaat over het uiten van een mening / advies, dan moet dat in de Nederlandse cultuur wel objectief zijn. Gelukkig zijn er vele voorbeelden te noemen waarbij zogenaamde subjectieve bijdragen de wereld een stapje verder hebben geholpen (Copernicus, Darwin, Mandela).

Voorts vraag ik mij af waarom je achter het woord ambtenaar tussen haakjes ‘bureelklever’ schrijft. Weten de lezers dan niet wat een ambtenaar is? Mijn reactie kan trouwens nooit van een ambtenaar zijn; het is namelijk bekend dat de overheid per definitie minder doelmatig met gelden omgaat dan het bedrijfsleven. Mijn reactie is er dus één van een econoom.
Dat ik bureelklever tussen haakjes heb gezet als synoniem voor ambtenaar, komt door jouw uitvinding van dat woord. Jouw opmerking dat jouw reactie nooit van een ambtenaar kan zijn, omdat je reageert als econoom, slaat natuurlijk nergens op. In Nederland, maar ook daarbuiten zijn de top-economen ambtenaar. De eerste nobelprijs voor economie ging naar Jan Tinbergen, destijds directeur van het CPB. Friedman was ambtenaar. Ik daag je uit om mij een econoom van wetenschappelijke importantie te noemen die geen ambtenaar is of was.

Om nog meer inhoudelijk op jouw reactie in te gaan, ik ben het geheel met je oneens. De Valkenheuvel stond er binnen een jaar, dus zo’n vaart zal het echt niet lopen met het uiteenvallen van de sociale cohesie. Trouwens, de ouders zullen elkaar nu tegenkomen bij de tijdelijke opvang, dus het sociale karakter blijft behouden, ongeacht waar die tijdelijke school ook zal staan. Goed beschouwd zal er dus niets veranderen.
Sterker nog: er zullen nu meer ouders zijn die hun kind(eren) naar school brengen. Kinderen die eerst alleen naar school konden gaan worden straks gebracht en dat zal zonder meer de kansen vergroten dat ouders met elkaar in contact komen. Ik ben het dus helemaal me je eens.

En dat Duitse geklets is ook onzin. De kinderen blijven bij elkaar in de klas zitten en zullen zich écht niet ontheemd voelen. Het gaat niet slechts om wat ‘hoort’, maar het gaat ook om kosten. En de kosten zullen bij een nieuw te bouwen tijdelijke opvang hoger zijn dan bij gebruik van de bestaande op de Woerd.
Dat de kinderen zich niet ontheemd gaan voelen heeft niets te maken met of ze bij elkaar in de klas zitten. Ontheemd heeft te maken met ‘roots’. Verkassen op gevoelige leeftijden (inprenting) heeft altijd negatieve effecten.
En wat betreft dat Duitse geklets: het is een sociologische stroming. En we weten allebei dat zowel economie als sociologie geen wetenschappen zijn: hooguit een leer. Maar dat is altijd nog meer dan medicijnen, want dat is hooguit een ambacht.

Mag ik het nog iets scherper stellen? Ik denk dat de meeste ouders gewoon geen zin hebben om hun kinderen over een grotere afstand naar school te brengen en te halen. Dát hadden ze als belangrijkste argument in hun brief moeten opvoeren.
Helemaal mee eens, Hadden ze ook moeten doen.

Want waarschijnlijk had het gezegde “eerlijk duurt het langst” dan opgeld kunnen doen.
Geen enkele ouder zal namelijk elders zijn heil zoeken omdat ze dan zelf die “Gemeinschaft” afbreken én omdat ze dan nog steeds, maar dan zelfs permanent, met die grotere reisafstand blijven zitten.
Waar eerlijk duurt het langst op slaat ontgaat mij even.

Ik weet het niet zeker, maar ik meen dat voor en in de periode van tijdelijke huisvesting andere scholen zelfs de afspraak met elkaar hebben gemaakt geen tijdelijk gehuisveste leerlingen aan te nemen.
Lijkt mij een kwestie voor de FMA
Renk Knol, 25-6-2006

Voor de duidelijkheid, het gaat om een wijkschool. Een sociale ontmoetingsplek voor velen uit de buurt vooral allochtoon moeders en andere gezinnen. Het schoolplein is voor deze kwetsbare groep de enige plek waarin ze de autochtonen buren kunnen ontmoeten en uit hun isolement komen. Deze school is een voorbeeld voor sociale cohesie en succesvol multiculturalisme. Allochtonen, autochtonen, arme, middenklasse maar ook welwarende ouders steunen elkaar. Kinderen met verschillende achtergronden spelen met elkaar; een voorbeeld in zijn genre voor andere scholen uit de buurt (zonder ze te benoemen) die kinderen van allochtone komaf systematische weigeren op basis van onbekend gronden, terwijl iedereen op de hoogte is van de gehanteerde criteria ( officieel geen plek beschikbaar, officieus blijft de doorstroom van blank kinderen uit welvarende gezinnen onverhinderd door gaan). Mocht deze wijkschool verhuizen dan komt er een einde aan dit bijzondere voorbeeld van cohesie en de succesvolle multiculturele buurt. Deze school vervult een bijzonder sociaal doel voor de buurt in zijn geheel en het dorp, en voorbeeld voor een multiculturele samenleving dat wij moeten koesteren en juist niet te tenietdoen.
Een allochtone ouder, 25-6-2006

Beste ouders van de Kring,
Tuurlijk begrijp ik dat u  veel liever een tijdelijke lokatie vlak bij de huidige school wilt hebben. Destijds wilde de Valkenheuvel ook graag noodlokalen dicht bij huis. Door bezwaren van de buurt is er toen voor de Woerd gekozen. En laten we wel wezen, het jaar is omgevlogen. Kan me niet voorstellen dat er ook maar een ouder geweest is die zijn kind naar een andere school gedaan heeft vanwege de tijdelijke huisvesting. Sterker nog, het vooruitzicht van een gloednieuw schoolgebouw heeft volgens mij alleen maar voor meer nieuwe leerlingen (autochtoon en allochtoon) gezorgd.
Tuurlijk zal het voor menig ouder en leerling geen pretje zijn om iedere schooldag wat verder te moeten. Maar mocht het inderdaad zo ver komen dat u tijdelijk naar de Woerd zult moeten gaan, probeert u dan niet te vergeten dat het gelukkig maar tijdelijk is en u daarna kunt genieten van een prachtig nieuw schoolgebouw dicht bij huis! 
Een Valkenheuvel-ouder, 25-6-2006

Naar mijn mening krijgt de discussie met de twee laatste reacties een onverwachte wending die mij slecht bevalt. Om te beginnen moeten we af van dat gezeur over indeling in etnische vakjes; alle leerlingen hebben gewoon ‘ouders’. Het zal mij een rotzorg zijn waar ze vandaan komen. En voorts zou ik het enorm sportief vinden als die laatste twee ouders gewoon hun naam onder hun reactie zetten. Hoewel ik omwille van een pittige woordenwisseling graag zou willen reageren, doe ik dat niet bij anonieme personen.
Hans Hermans, 26-6-2006

Ik zou wel willen weten of de gemeente Driebergen een paar jaar geleden al wist dat deze beide scholen verbouwd c.q. vernieuwd moesten worden. Dan hadden ze wellicht een plaats kunnen kiezen die voor beide scholen passend was. Bijvoorbeeld het weiland naast de Lange Dreef. Daar gaat toch gebouwd worden (wisten ze een paar jaar geleden ook al) en lag centraal voor beiden scholen. Dan hadden wij dit soort discussies niet hoeven voeren.
Ik kan mij wel indenken dat je als ouder, ook als is het misschien maar voor een jaar, deze keuze niet toejuicht. Tenslotte kies je vaak voor een school in de buurt omdat dit ook gemakkelijk is voor het van en naar school gaan. Nu loop je wederom risico’s dat er onveilige situaties ontstaan vanwege haastige ouders e.d. Daar wordt te weinig over nagedacht.
Jan-Koert Lange, 26-6-2006  

Ik kan mij goed voorstellen dat ouders er niet op zitten te wachten dat de tijdelijke huisvesting van de Kring eventueel op de Woerd zal plaatsvinden. Het is niet te vergelijken met de situatie van de Valkenheuvel. De meeste leerlingen van de Valkenheuvel wonen in het gebied Hoenderdaal/Wildbaan, dus is de afstand van school naar de Woerd te overbruggen. Wij hebben het nu wel over de ene kant van Driebergen en een tijdelijke huisvesting naar de andere kant van Driebergen. Persoonlijk zou ik er ook niet blij mee zijn.

m.vr.gr.,Nicole Looije, 26-6-2006 

Geachte heer Hans Hermans,
Zo te lezen u pleit voor het verlagen van de incasseren vermogen van nog steeds dezelfde groep….Wij al lang zonder media zonder emoties zonder politieke gechargeerd discours hebben we geprobeerd de boel bij elkaar te houden (100% burgers en buurt bewoners initiatief) . Wist u als bewoner van Driebergen dat 99% van de bewoners vanuit de buurt vooral de moeders niet of nauwelijks kan fietsen, wist u dat door de toelating beleid van andere scholen vanuit de buurt deze school ooit dreigde om gesloten te worden , wist u dat kinderen vanuit dezelfde straat, dezelfde buurt treffen elkaar nauwelijks omdat de ene ging naar deze bijzondere school waarin niemand wou investeren terwijl de ander vol trots wordt toegelaten ergens anders (net aan de ander kant van de straat)…  dankzij de inzet van velen vanuit de buurt, met name verantwoordelijke burgers konden we deze bijzonder structuur behouden (geen zwart nog wit school maar simpelweg een evenwichtige weerspiegeling van de samenleving) en met dezelfde motivatie animo willen we deze school in deze bijzonder buurt houden, wij hebben de trend gezet wat betreft sociale cohesie in Driebergen. Mocht u net als ons een humanistisch, sociaal geëngageerd burger dan nodigen wij u om ons te steunen…
Een allochtone ouder, 26-6-2006

Houd nou eens op met dat “allochtone ouder”, u bent een ouder, klaar. We moeten ophouden met indelen in etnische afkomst. Ik steun u niet, dan hebt u toch niet goed mijn betoog gelezen. Er staat op de Woerd een noodschool klaar en dat moet u accepteren voor waarschijnlijk nog minder dan een jaar. En voor wat betreft het fietsen; tja, dan krijgen we een geheel andere discussie die ik hier niet wil gaan voeren. Laat ik dit erover zeggen; ik vermoed dat de school geen rekening kan gaan houden met of ouders al dan niet kunnen fietsen. Er worden nog steeds alle mogelijke drogredenen opgevoerd om toch maar vooral niet te ver de kinderen weg te hoeven brengen. Trouwens, waar doen al die ouders, ook degenen die niet kunnen fietsen, eigenlijk hun boodschappen? Een klein stukje verder en je bent al op de Woerd.
Wel weer een leuke discussie met veel reacties, waarvan het mij opvalt dat tot op heden geen enkele politicus het lef heeft gehad zich erin te mengen. De enige reactie uit die richting komt uit de verkeerde richting, namelijk van een ambtenaar uit een andere gemeente.
De weilanden aan de Lange Dreef zijn nog niet geroofd, de brandschattende overheid noemt dat netjes onteigenen.
Hans Hermans, 26-6-2006

Ultiem betoog
Geachte heer Hans Hermans, voor de boodschappen gaan we massal naar C1000(1/3 van de afstand naar de Woerd, neem eens de Engweg dan misschien treffen we elkaar), mocht u problemen hebben met de gemeente Driebergen dan raad ik u aan om rechtstreeks contact te nemen met de ambtelijke apparaat. Mocht u dit probleem willen politiseren het is uw verantwoordelijkheid, onze verantwoordelijkheid is onze buurt leefbaar te houden en dat onze kinderen bij elkaar blijven en niet verdrijven  worden naar de ander kant van de dorp ( een jaar is vrij lang voor een kind) Verder hartelijke dank voor uw begrip en uw sociale betrokkenheid u oefent uw journalistiekvak met een bijzonder neutraal democratische onpartijdige visie. Ik wens u veel succes met het verder escaleren van een zeer pijnlijke situatie, het was mijn ultiem betoog succes met de rest……
Nogmaals, een geciviliseerd vriendelijke groet
De allochtone ouder, 26-6-2006

Baldadige jeugd

AMERONGEN  Een 13-jarige jongen uit Amerongen is woensdagavond aangehouden na vernieling van een regenpijp op de Industrieweg Noord. Omstreeks zeven uur kreeg de politie een melding dat de jeugd overlast veroorzaakte. Ook een 14-jarige jongen uit Amerongen werd aangehouden, maar zijn 13-jarige kompaan bekende de regenpijp in zijn eentje te hebben vernield. In overleg met zijn ouders krijgt hij een Halt-straf.

International Jos Roseboom naar Dalto/ Human Network

DRIEBERGEN  Jos Roseboom maakt met ingang van het komende seizoen de overstap van het Amsterdamse Blauw Wit naar Dalto/ Human Network. De huidige topscorer van de Korfbal League en vaste keuze in het Oranje van bondscoach Jan Sjouke van den Bosch zet daarmee een bewuste stap in zijn korfbalcarrière. “Op dit moment heerst primair een vervelende gevoel als gevolg van het verlaten van Blauw Wit Amsterdam, maar ik wil mij verder ontwikkelen als korfballer en ik denk dat ik een volgende stap kan maken door over te stappen naar Dalto/ Human Network.”, aldus Jos Roseboom.

Met het binnenhalen van Roseboom heeft Dalto/ Human Network volgend jaar drie van de top-zes topscorers binnen haar selectie. Naast Roseboom (139 treffers) zijn dat Bob de Jong (133 treffers) en Sietske van de Sande (57 treffers, derde in het vrouwenklassement). Daarmee is het scorend vermogen nog verder toegenomen en zal de runner-up van het voorbije seizoen zich ook dit seizoen zeker in de top gaan nestelen. Roseboom: “Ik zie in Dalto/ Human Network een absolute titelkandidaat, maar mijn keuze is tevens gebaseerd op de mogelijkheid om mijzelf als korfballer te ontwikkelen. Natuurlijk is de titel voor mij een doel, maar de voorafgaande kruisfinale en de finale op zich zijn voor mij uitdagende leermomenten. Ik wil dat soort wedstrijden zo vaak mogelijk spelen en ik denk dat ik daar in het shirt van Dalto vaker aan toe zal komen.”

Ook trainer-coach Erik Wolsink is content met de keuze van Roseboom: “Naast het feit dat hij absoluut een toegevoegde waarde is binnen mijn selectie, vind ik het persoonlijk goed dat we een ontzettend gedreven korfballer hebben kunnen binnenhalen. Daarnaast denkt Roseboom breder en heeft hij de keuze gemaakt om zichzelf als topsporter én korfballer nog verder te ontwikkelen. Dat siert hem.”

Roseboom is na Henriëtte Brandsma (DVO) en Willemijn Witten (Oost Arnhem) het derde nieuwe gezicht in de selectie van Dalto/ Human Network. Daarnaast maken de talenten Rik Brouwer, Anke van der Mel en Rosemarie Roozenbeek de overstap vanuit de jeugd en zal Eva Sprangers na een jaar afwezigheid weer haar opwachting maken in de selectie.

Heuvelrugnieuws van vrijdag 23 juni 2006

Oosthuyserlaan 73 Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 9.35 uur  temperatuur: 16 °C

meer foto’s van deze straat

Uitslag kinderjury 2006

DRIEBERGEN  Kinderen van 6 t/m 9 jaar vinden Boze drieling uit de reeks Dolfje Weerwolfje van Paul van Loon het beste kinderboek van vorig jaar. Voor kinderen van 10 t/m 12 jaar is dat het boek Hoe overleef ik mijn ouders? (en zij mij!) van Francine Oomen. Dit heeft de Senaat van de Nederlandse Kinderjury 2006 bekendgemaakt. De Senaat bestaat uit twaalf kinderen. De tien boeken waarop de meeste stemmen werden uitgebracht zijn door de Senaat besproken.
In de bibliotheek van Driebergen hebben veel kinderen een beoordelingsbriefje in de stembus gedaan. Uit al deze briefjes zijn een paar prijswinnaars getrokken. De twee hoofdprijzen zijn gewonnen door Linde Bak ( 6-9 jaar) en Eline Rensenbrink ( 10-12 jaar) . Zij ontvingen het winnende boek van Lars Klein van Boekhandel Jacques Baas. Ook waren er nog tweede en derde prijzen Deze zijn gewonnen door Mandy Donkervoor en Claire Guillon ( 6-9 jaar) en door Frank Kroeze en Loes Broekgaarden ( 10-12 jaar). Ook zij kregen een boekje van Boekhandel Baas. Verder kregen alle kinderen nog een feestelijke zak snoep van de bibliotheek.

160-jarige oude beuk geveld en afgevoerd

DRIEBERGEN  Twee weken geleden is een circa 160-jaar oude beuk in het Driebergse Wildbaanpark gesneuveld. Pure ouderdom, wortelrot, lag aan de val van de beuk ten grondslag. Deze week is de beuk, die gedeeltelijk in de vijver was beland, geveld en afgevoerd.

Winkeldieven gepakt

DOORN  Drie mannen, een 31-jarige uit Den Haag en twee van 36 en 30 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats, zijn donderdag aangehouden na een winkeldiefstal in Doorn. Omstreeks half vier kreeg de politie een melding van de winkeldiefstal.
Toen de agenten arriveerden, wees een getuige hen op een auto waar de verdachte zou zijn ingestapt. De auto reed net weg en de agenten zetten de achtervolging in. Op de Amersfoortseweg kreeg de bestuurder een stopteken, waarna hij stopte. In de auto zaten drie mannen. Ze bleken in bezit van vier geprepareerde tassen met cosmetica-artikelen. Daarop zijn allen aangehouden en ingesloten voor verhoor. De auto is in beslag genomen. De verdachten ontkenden spullen te hebben gestolen.

Sein op groen

UTRECHT  Op 22 juni is een bestuurlijke overeenkomst getekend tussen het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de provincie Utrecht, het BRU en de gemeenten Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Zeist. Dit akkoord zet het sein op groen voor verbetering van de spoorwegovergangen bij Bunnik, Driebergen-Zeist en Maarsbergen. Prorail gaat vanaf nu aan de slag met deze drie projecten. Hiervoor is in totaal 170 miljoen euro gereserveerd.
Op de foto (NFP Photography) v.l.n.r. de ondertekenaars: mw. H. van Rijnbach-de Groot (gemeente Bunnik), G. Mik (provincie Utrecht), A. Tchernoff (Bestuur Regio Utrecht), mw. K. Peijs (ministerie Verkeer en Waterstaat), J. Janssen (gemeente Zeist) en R. Boekhoven (gemeente Utrechtse Heuvelrug).


In de praktijk gaat bij een groen sein de trein direct rijden, hier moet hij nog vier jaar stilstaan; realisering vindt immers pas plaats in 2010, áls tenminste alles meezit. Voorts ben ik zeer benieuwd hoeveel die 170 miljoen euro tegen die tijd waard is; het is bekend dat bij overheidsaanbestedingen nimmer geld overblijft.
Hans Hermans, 23-6-2006

Heuvelrugnieuws van zaterdag 24 juni 2006

Wethouderslaan 17-19 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 11:00 uur    temperatuur: 20 °C

meer foto’s van deze straat

Dalto volgend seizoen in hoofdklasse D

DRIEBERGEN  De korfballers van Dalto zijn voor de veldcompetitie 2006/2007 ingedeeld in de hoofdklasse D. Daarin speelt de ploeg uit Driebergen tegen Meervogels uit Zoetermeer, Die Haghe uit Den Haag en Rohda uit Amsterdam. De eerste twee teams uit elke van de vier poules plaatsen zich voor de kampioenscompetitie.

Heuvelrugnieuws van zondag 25 juni 2006

De Kievit 52 Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 9.15 uur  temperatuur: 20 °C

meer foto’s van deze straat

Provincie Utrecht publiceert regelgeving via internet

UTRECHT  Vanaf 22 juni 2006 zijn alle regels en verordeningen van de provincie Utrecht handig en overzichtelijk te vinden op de website van de provincie, www.provincie-utrecht.nl  (onder Provincieloket). Het nieuwe gebruiksvriendelijke systeem biedt een betrouwbaar en compleet overzicht van alle actuele regels en verordeningen van de provincie Utrecht. Ook oudere versies zijn terug te vinden.

Commissaris van de Koningin van Provincie Utrecht, Mr. B. Staal, gaf officieel het startsein voor de openstelling van de provinciale regelgeving via internet. Hij deed dit tijdens de conferentie ‘Helderheid in transparantie’ een themadag voor provincies over de betekenis van transparantie binnen de overheidsorganisatie. Provincie Utrecht is één van de eerste provincies die met dit initiatief haar regelgeving via internet transparant en makkelijk toegankelijk maakt voor burger en bedrijf.

Provincie Utrecht is niet de enige die werkt aan het beschikbaar stellen van verordeningen via internet. Wel is zij de eerste die hiervoor een open systeem heeft ontwikkeld, dat door andere provincies zo te gebruiken is. Uiteindelijk zullen alle provincies hun verordeningen via het internet gaan publiceren.

Het nu afgeronde project komt voort uit het landelijke programma ‘Decentrale regelgeving op Internet’ (BZK en ICTU). Doel hiervan is uiteindelijk één centraal loket te maken voor alle regelgeving van onder meer rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Kennisnemen van de wet- en regelgeving binnen Nederland is daarmee voor burger en bedrijf een stuk makkelijker.

Gewond na val

AMERONGEN  Op zaterdagavond raakte een man gewond na een val van een scooter. Omstreeks half tien reed een 31-jarige man met twee andere mannen op een scooter over de Lekdijk. Op een gegeven moment begon de 31-jarige man te slingeren en kwamen ten val en de 25-jarige man die als passagier op de scooter zat kwam hard op het wegdek terecht en raakte buiten bewustzijn. De man werd naar het ziekenhuis vervoerd. Onderzoek wees uit dat de 31-jarige man had gedronken en hij blies op het bureau 630 ug/. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt.

Ruit kapot

DRIEBERGEN  Op zaterdagavond werd een ruitenvernieler aangehouden. Omstreeks half negen kreeg de politie de melding dat er een ruit was vernield aan de Traaij. Agenten gingen direct ter plaatse en hier werd een 40-jarige verdachte uit Arnhem aangetroffen. Een ruit van een winkel was vernield en de man werd aangehouden en ingesloten voor verhoor.

Overblijf vrijwilligers/moeders gezocht

DRIEBERGEN  Vanaf het volgend schooljaar (21 augustus) gaat Stichting Lunchen op School de tussenschoolse opvang (tso) verzorgen voor de kinderen op de basisschool de Valkenheuvel (Jagerspad 4, Driebergen). Mede door de veranderende wetgeving zal dit door deze organisatie worden verzorgd.
Deze organisatie zorgt voor voldoende begeleiding van de overblijf vrijwilligers/moeders en investeert per tso-groep in speelgoed.
Deze stichting zoekt nog enkele enthousiaste overblijf vrijwilligers/moeders die tegen een netto vergoeding van € 8,00 per keer het overblijven van de kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 voor 2 of meer dagen willen verzorgen.
Voor meer informatie kunt u bellen naar 030 – 244 00 65.

In de weg staande fietsen gelabeld

DOORN  Op zaterdag 24 juni 2006 zijn de bewoners van de socio-woning van Bartimeus in Doorn, samen met de fractie van GroenLinks Utrechtse Heuvelrug, een ludieke actie begonnen.
Fietsen waar de blinde inwoners over struikelen omdat ze in het looppad staan worden de komende maanden pardoes voorzien van een label.
Op deze label het vriendelijke verzoek de fiets te plaatsen op een daarvoor bestemde plaats. Aan de andere kant van de label een prikkelende uitspraak van ‘Bartje’, zoals: ‘aanstootgevende fiets’; ‘ik zie niets, ook niet uw fiets’; hoorde ik uw spaak of mijn spaakbeen kraken’; alweer per abuis een stuur in mijn kruis’; ‘pas op, ik val op fietsen’; ik liep vandaag tegen de lamp, het bleek uw achterlichtje’ of ‘hoe vaak moet ik nog een knieval maken’.

De blinde bewoners willen met deze labels aandacht vragen voor de enorme overlast die verkeerd geplaatste fietsen hen bezorgen. Zij bezeren zich regelmatig, en soms ernstig, aan fietsen waar ze tegenop lopen of die, door een tikje met de blindenstok, omvallen.

Marcel, Richel en Martien hebben de actie geopend door een fiets die midden in het winkelcentrum de Passage geplaatst was te voorzien van reuzenlabels. Vervolgens hebben ze een rondje door de Passage en langs Albert Heijn en het postkantoor gemaakt en een twintigtal in de weg staande fietsen van een Bartje-label voorzien. De reacties van de terugkerende fietseigenaren waren veelal positief. Men bekende onvoldoende stil te staan bij de consequenties van hun slordig neergezette fiets voor blinden en slechtzienden en beloofde beterschap. Een enkeling reageerde geïrriteerd en vroeg zich af waar hij zijn fiets dan neer zou moeten zetten. Een feit is dat op zaterdag het aantal fietsenklemmen ontoereikend is. Daarover zal GroenLinks met de wethouder verkeer gaan praten. Maar het vriendelijke doch dringende verzoek van blinden en slechtzienden is om, zelfs als de fietsenklemmen vol zijn, uw fiets in elk geval niet in het looppad te plaatsen!

De actie beoogt bewustwording en uit de eerste reacties valt op te maken dat het dat ook bewerkstelligd. De bewoners gaan de komende maanden door met labelen. Bij succes zal de actie zich zeker uitbreiden naar Driebergen en de andere dorpen op de Utrechtse heuvelrug. Hebt u suggesties of weet u nog een prikkelende leus, bel of mail met Wilma Hielema, fractievoorzitter van GroenLinks, tel: 0343-416605


Goed idee, het ‘labelen’ van fietsen die in de weg staan. Maar hoe zit het met al die wapperende, draaiende en heen-en-weer verende reclameborden die winkeliers bij voorkeur midden op de stoep zetten?
Hans Hermans, 26-6-2006

Heuvelrugnieuws van maandag 26 juni 2006

Hoofdstraat 133 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 9:50 uur    temperatuur: 18 °C

meer foto’s van deze straat

CVO Groep en CBO werken samen aan doorstroom leraren

HEUVELRUG  Op 16 juni hebben de CVO Groep Zuidoost-Utrecht en de Stichting Scholen voor Christelijk Basisonderwijs Zeist een overeenkomst gesloten. De overeenkomst houdt in dat beide besturen er gezamenlijk naar gaan streven om arbeidsplaatsen te creëren voor pas afgestudeerde pabo-studenten. Dat willen ze bereiken door leerkrachten uit het basisonderwijs door te laten stromen naar het voortgezet onderwijs.

Op dit moment blijven pas afgestudeerden van de pabo’s langer werkeloos. De nota ‘Werken in het onderwijs 2006’ van het ministerie van Onderwijs, laat zien dat 20 procent van de in 2004 afgestudeerde pabo-studenten, in februari 2005 nog geen baan in het onderwijs had. Daardoor vertrekken zij naar het bedrijfsleven. Over een tijdje verwacht men echter weer een tekort aan leraren.

Om het vertrek van leraren te voorkomen, stelt het ministerie van Onderwijs 29 miljoen euro beschikbaar. Met dit geld kunnen landelijk gezien zeshonderd leraren primair onderwijs doorstromen naar het voortgezet onderwijs, waar het lerarentekort het meest nijpend is. Door de doorstroom van leraren primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs, ontstaat ruimte voor pas afgestudeerde pabo-docenten. Om de doorstroom niet te hoeven afwachten, stimuleert het ministerie dat landelijk gezien driehonderd pas afgestudeerden een jaar lang boven de gewone formatie op basisscholen worden aangesteld. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan het oplossen van de verwachte tekorten in het voortgezet onderwijs èn leraren krijgen carrièremogelijkheden waardoor het beroep weer aantrekkelijker wordt.

Met de overeenkomst werken de CVO Groep en de Stichting Scholen voor Christelijk Basisonderwijs Zeist (CBO), mee aan het project van het ministerie van Onderwijs. Zij zijn de eerste besturen in de regio Midden-Nederland die een dergelijke overeenkomst aangaan. Het streven is dat het CBO de komende twee jaar maximaal tien leraren boventallig benoemt. De CVO Groep streeft ernaar in dezelfde periode tien leraren vanuit het CBO aan te nemen als zijinstromer. Op die manier willen beide besturen gezamenlijk de doorstroom bevorderen. Wik Jansen, voorzitter College van Bestuur van de CVO Groep, verwacht vooral een doorstroom van leraren primair onderwijs naar het eigen vmbo-onderwijs en de onderbouw. “Het gat tussen het basisonderwijs, het vmbo en de onderbouw van het voortgezet onderwijs is niet zo heel groot. Bovendien hebben leerkrachten uit het basisonderwijs een enorme bagage op het gebied van pedagogiek en didactiek en dat is juist deze groep leerlingen zo cruciaal.” Met het project verwacht de CVO Groep dan ook bij te kunnen dragen aan een doorgaande leerlijn tussen basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. “En dat is goed voor onze leerlingen”, aldus Jansen. Jan van der Bijl, algemeen directeur van de stichting CBO Zeist, voegt daaraan toe dat met de overeenkomst de mobiliteit van leerkrachten in het basisonderwijs wordt vergroot. “Dat maakt het beroep een stuk aantrekkelijker.”

Het CBO verzorgt primair onderwijs voor 1781 leerlingen op acht locaties. De CVO Groep bestaat uit vijf scholen voor voortgezet onderwijs, die in totaal door 3897 leerlingen worden bezocht.


In “mijn tijd” kreeg je nog les van een juf of meester van de kweekschool en het hoofdrekenen van toen verleer je niet meer: Effe rekenen hoor, 29.000.000,00 gedeeld door 600…….WAT? Ruim ACHTENVEERTIGDUIZEND euro per persoon om 600 leraren niet te laten vertrekken? Ik snap er werkelijk niets meer van. Misschien dat dit nieuwsbericht kan worden verrijkt met een specificatie van wat ze precies met onze centen gaan doen. Ik krijg al jaren extra rekeningen van zowel lagere als middelbare school voor werkelijk de meest lullige extra uitgaven, maar o wee als een paar leraren dreigen te vertrekken, overigens gaan de meesten de politiek in, dan gaat de pot met geld ruim open. In één woord SCHANDALIG.
Hans Hermans, 26-6-2006

Raadslid van Zetten stoort zich aan communicatie b&w

LEERSUM Raadslid Hans van Zetten (VVD) richt zich (als raadslid en belanghebbende) in een ‘open brief’ tot het college van b&w over de communicatie met betrekking tot de drempels in de M.C. Verloopweg in Leersum. En passant neemt hij ook nog de regenwateroverlast het afgelopen weekend in Leersum Noord mee. Hier onder de betreffende brief.

AAN College van Burgemeester en Wethouders Utrechtse Heuvelrug
VAN Hans van Zetten, M.C. Verloopweg 29, 3956 BM Leersum

Betreft: Communicatie, drempels M.C. Verloopweg en regenwateroverlast in Leersum-noord

Leersum, 26 juni 2006

Geachte college,

Waarom communiceert het gemeentebestuur met inwoners met behulp van enveloppen en briefpapier van Copier Adviesburo B.V.?
Onherkenbare direct-mail berichten verdwijnen bij ons rechtstreekt in de oudpapierbak voor de lokale harmonievereniging E.M.M. Dan loop je tegenwoordig het risico, dat je belangrijke informatie van het gemeentebestuur misloopt. Zo misten wij de uitnodiging voor de gemeentelijke hoorzitting over de drempels op de M.C. Verloopweg. Bij toeval pasten wij onze huisregel niet toe bij de toezending van het Definitieve plan drempels M.C. Verloopweg te Leersum d.d. 20 juni 2006. Uit de enveloppe en op het briefpapier van Copier Adviesburo B.V. troffen wij de ambtelijke conclusies van de hoorzitting aan. Deze vorm van communicatie met inwoners treft geen doel. Het schept eerder het beeld van een gemeentebestuur dat de eigen verantwoordelijkheid voor een herkenbare en effectieve communicatie met de inwoners mijdt. 
Dat kan en zal niet uw intentie zijn. Daarom verzoeken wij u interne maatregelen te treffen die deze uiterlijke vorm van communicatie structureel en definitief onmogelijk maakt.  

Nu de inhoud
Geef de aanwonenden en gebruikers van de M.C. Verloopweg hun rustige en lommerijke weg weer terug!
Namens u ontvingen wij van Copier Adviesburo B.V. te Ede het Definitieve plan drempels M.C. Verloopweg te Leersum d.d. 20 juni 2006. Op een aantal essentiele punten voldoet dit plan niet aan de wensen van aanwonenden en gebruikers. Dat de huidige hoogte en vorm van de dit jaar aangebrachte drempels moeten veranderen, is evident. Evenzo de verwijdering op de kortst mogelijke termijn van het tijdelijke depot op de hoek van M.C. Verloopweg en Bentincklaan. Daar was geen hoorzitting voor nodig geweest. De hoorzitting zou zijn nut hebben bewezen als de aanwezige gemeentevertegenwoordigers echt hadden geluisterd naar de kritiek. Die kritiek betrof met name ook het hoge aantal drempels, dat in het definitieve plan ongewijzigd op zeven is gebleven. Waarom is dat aantal veel groter als bij vergelijkbare parallelwegen Lomboklaan en Scherpenzeelseweg? Waarom wordt er in Leersum-noord op drie vergelijkbare wegen, drie verschillende drempelconcepten toegepast? Op de Lomboklaan zijn er vier verhoogde kruisingen. Op de Scherpenzeelseweg liggen er drie drempels aan de heuvelzijde van kruisingen, alsmede een (1) verhoogde kruising. Dat is logisch, want heuvelaf leidt tot automatische snelheidsvermeerdering, niet heuvelop. Welnu, dit laatste concept voldoet volgens de aanwonenden en gebruikers ook voor de M.C. Verloopweg. Daarmee kan het aantal drempels teruggebracht worden naar maximaal vier: 1. noord van de afslag Peisenlaan, 2. noord van afslag naar Beukenlaan of Kwartellaan, 3. noord van afslag naar Bentincklaan en 4, noord van afslag naar De Dam. Er is geen reden te bedenken er meer van te maken. Daarom verwerpen wij uw Definitieve plan drempels M.C. Verloopweg te Leersum d.d. 20 juni 2006.

Inmiddels heeft de ervaring ook geleerd dat het in het najaar aangelegde systeem om regenwater vast te houden en te scheiden van het riool op een aantal punten niet effectief is en voor grote overlast zorgt. Aan de Peisenlaan 11 zagen de bewoners hun garage en kelders dit weekeinde weer vollopen met regenwater. Daar hadden ze in het verleden nooit last van. Op de M.C. Verloopweg voor nummer 17 zal de handhaving van de verbrede drempel een extra weerstand gaan vormen voor een natuurlijke waterafvoer. Alleen om die reden is de drempel zuid van Bentinklaan/Heuvelzoom al ongewenst, los van de eerdergenoemde overbodigheid. Dit zijn twee voorbeelden. Er zijn meer problemen, die aanwonenden u kunnen duiden. Kortom, alleen een integrale aanpak leidt tot effectieve en doelmatige oplossing van knelpunten.

Conclusie
Wegens de onherkenbaarheid van uw uitnodigingsbrief hebben een onbekend aantal aanwonenden en gebruikers van de M.C. Verloopweg de hoorzitting gemist en niet hun inbreng kunnen geven aan de evaluatie. Uitvoering geven aan het huidige Definitieve plan drempels M.C. Verloopweg te Leersum d.d. 20 juni 2006 is voor vele aanwonenden en gebruikers van de M.C. Verloopweg niet aanvaardbaar, omdat het plan voobij gaat aan essentiele punten van kritiek. 

Wij verzoeken u dringend het huidige plan op de punten van geschil te heroverwegen en aan te passen. Wij bevelen aan daarbij zorg te dragen voor een effectieve communicatie met alle belanghebbenden.

Met vriendelijke groet,
Hans van Zetten
Belanghebbende en gemeenteraadslid


Ik denk dat Hans van Zetten niet goed bezig is met deze ‘open brief’. Als belanghebbende is het prima, maar door ook te ondertekenen als raadslid, wordt het allemaal wat troebel. Als hij het niet eens is met de handelwijze van het college, dan dient hij daar schriftelijke en mondelinge vragen over te stellen, zoals dat ook gebeurt bij andere zaken waar een raadslid opheldering over wil.
Bij de conclusie van zijn brief heeft hij het over wij (“Wij verzoeken u dringend….). Ik leid daaruit af dat de brief dan geschreven is namens een aantal belanghebbenden. Wie dat zijn is niet duidelijk.
Laten we er maar vanuit gaan dat de ondertekening als raadslid een ‘slip of the pen’ is. Raadsleden zitten er tenslotte om het algemeen belang te dienen en ze zitten niet in de raad om individuele belangen of eigen belangen te dienen.
Als oppositie zou ik trouwens de VVD-fractie vragen of het standpunt van BVan Zetten ook het standpunt is van de VVD-fractie.
Renk Knol, 26-6-2006

Beste Hans van Zetten,
Je bent toch gemeenteraadslid? Waarom stel je al die vragen in de pers? (cursief aangepast door de redactie). Je kunt je vragen toch gewoon in een raadsvergadering stellen? Zeker als je zelf ook belanghebbende bent, vind ik het vreemd dat je als raadslid op deze wijze de openbaarheid zoekt. Ik vind het zelfs een beetje rieken naar…. ach nee, dat kan nog niet, de verkiezingen zijn net achter de rug.
Weet je wat ik erg vind? Dat jouw partij, de grootste van de gemeente Heuvelrug, het heeft toegestaan dat er een adviesburo in de arm is genomen voor de aanleg van een paar pesterige drempels. Je schijnt als gemeente zonder externe adviseurs én zonder drempels niet mee te tellen. Maar goed, je richt je in dit geval ook nog eens tot de verkeerde instantie, want niet de gemeente heeft dit verzonnen, maar die peperduurbetaalde adviseurs, die we nog steeds kunnen missen als kiespijn.
Hans Hermans, 26-6-2006

Heeft Driebergen.net eindelijk een plaatselijke politicus die een mening ventileert, is het weer niet goed. Ik neem aan dat hij de brief ook zo naar het college heeft gestuurd. Het was misschien nog beter geweest om de brief aan de raad te richten, dan was deze ten minste op de lijst ingekomen stukken terechtgekomen. Nu moet je nog maar afwachten hoe de afhandeling is. Dat de heer van Zetten aangeeft belanghebbende alsook raadslid te zijn, geeft misschien juist een stuk duidelijkheid.
Jan Koert Lange, 27-6-2006

Heuvelrugnieuws van dinsdag 27 juni 2006

Van der Muelenstraat 43-45 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 9:00 uur    temperatuur: 14 °C

meer foto’s van deze straat

Vechtersbazen aangehouden

DOORN  Op maandagavond werden twee jongens aangehouden nadat ze iemand hadden geslagen. Omstreeks negen uur kreeg de politie de melding dat er gevochten werd op het fietspad aan de Driebergsestraatweg. Ter plaatse troffen agenten een aantal jongeren aan in de leeftijd van 17 tot 19 jaar uit Wijk bij Duurstede. Zij verklaarden te zijn geslagen door twee andere jongens. Agenten ging op zoek naar deze geweldplegers. In de omgeving kon het duo, 17 en 18 jaar oud uit Driebergen, worden aangehouden. De reden van de vechtpartij is nog onbekend.

Vrouw steekt zichzelf in brand

DOORN  RTV Utrecht meldt dat op de Utrechtse Amazonedreef een 31-jarige vrouw uit Doorn geprobeerd heeft zelfmoord te plegen door zichzelf in brand te steken. Getuigen probeerden Doornse nat te houden, maar die konden niet voorkomen dat ze met zware brandwonden naar het ziekenhuis moest, Uiteindelijk bleek dat de verwarde vrouw uit een instelling voor geestelijke gezondheidszorg kwam, waar ze op een open afdeling verbleef.

College heeft standpunt over lijn 51

DOORN Het college van b&w heeft in een brief aan het Bestuur Regio Utrecht (BRU) haar standpunt bekend gemaakt over het voornemen van de BRU om buslijn 51 gedeeltelijk te laten vervallen.
In haar brief geeft het college aan het jammer te vinden dat het BRU het besluit tot gedeeltelijke opheffing van de buslijn 51 heeft genomen zonder dat er vooraf overleg met de gemeente is gevoerd.

 1. Het college is van mening dat de openbaar vervoer bediening binnen de gemeente er als volgt uit moet zien:
 2. Kernen met minder dan 1.500 inwoners hoeven niet door een lijndienst ontsloten te worden, maar dit kan door middel van een buurtbus of regiotaxi.
 3. Vanuit alle kernen (met uitzondering van Maarn en Maarsbergen) moet er minimaal een kwartierdienst mogelijk zijn zonder overstap via Zeist naar Utrecht CS v.v. via de centrale as (N225).
 4. Vanuit alle kernen een halfuurdienst naar Amersfoort en naar Veenendaal/Ede.
 5. Vanuit de woonwijken van enige omvang gelegen op meer dan vijfhonderd meter hemelsbrede afstand van de N225 minimaal een halfuurdienst naar Utrecht CS.
 6. Vanuit alle kernen een openbaar vervoer verbinding naar één van de andere kernen middels minimaal een uurdienst.

(Voor de punten 3, 4 en 5 geldt: maximaal 1 overstap, mits goede aansluiting).

Het college wil op korte termijn graag met de BRU en de provincie Utrecht op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau discussiëren over een integrale visie op het gebied van openbaar vervoer in de regio Zuidoost Utrecht.

Heuvelrugnieuws van woensdag 28 juni 2006

Schotellaan Driebergen
foto: © Anthon Keuchenius
tijd: 8:30 uur      temperatuur: 13 °C

meer foto’s van deze straat

Vreemd ritueel

DOORN  In Doorn is er onrust ontstaan door een vreemd ritueel wat heeft plaatsgevonden op zondag 25 juni 2006. Omstreeks 11.00 uur zag een getuige aan de Ludenlaan een 10-tal personen in het Ludenbos staan. Deze personen, waaronder enkele kinderen, stonden bij elkaar. Er werd muziek gedraaid, bloemen gelegd en een plastic waterzak ophangen. Ook werd gezien dat er iets werd uitgestrooid over de grond. De getuige vond het vreemd maar belde op dat moment niet de politie. Omdat de getuige het niet geheel vertrouwde nam hij een dag later contact op met de politie. Agenten troffen een hoeveelheid as aan en de waterzak met bloemen.
De agenten werden veel aangesproken door buurtbewoners die verontrust waren over hetgeen daar gebeurt was, mede omdat in de omgeving van de plek ook regelmatig kinderen spelen.
De politie verzoekt diegenen die bij dit ritueel aanwezig zijn geweest zich te melden en/of andere getuigen zich te melden bij de politie van het district Heuvelrug; 0900-8844. Dit alles om meer duidelijkheid te krijgen wat hier heeft plaatsgevonden en de bewoners te kunnen informeren.


Storm in een glas (zak) water?
Hans Hermans, 29-6-2006

Feestelijke opening speelveld Drieklinken

DRIEBERGEN Vanmiddag werd het speelveld aan Drieklinken te Driebergen feestelijk geopend door wethouder Emmy van Wijngaarden. Dit speelveld is eind 2005 ingericht met een verhard voetbal/basketbalveld, een grasvoetbalveld en enkele speeltoestellen. In het voorjaar van 2006 zijn de werkzaamheden afgerond.
Het geheel wordt op feestelijke wijze muzikaal omlijst. Heuvelrug Wonen, Jongerenwerk Driebergen en de gemeente Utrechtse Heuvelrug verzorgen samen het programma, waarbij ook voor drinken en een hapje is gezorgd.

Onlangs zijn nog enkele werkzaamheden uitgevoerd, waaronder het inzaaien van een deel van het grasveld. Op dinsdag 20 juni is ter afronding van de inrichting een jongerenontmoetingspunt geplaatst. Met de plaatsing van deze JOP is een wens van jongeren uit de omgeving, die zij al geruime tijd koesteren, vervuld. De realisering van de JOP is dankzij sponsoring van het Rabo coöperatiefonds van de Rabobank Utrechtse Heuvelrug mogelijk gemaakt.

Met Jet en Jan terug naar 1910

AMERONGEN  Het AD/UN meldt dat leerlingen uit groep 5 van de Regenboogschool in Amerongen afgelopen maandag kennis maakten met koffie malen, schrijven met lei en griffel, met de hand de was doen, tollen, hoepelen en andere oude bezigheden. Dat gebeurde in het Tabaksmuseum in Amerongen waar ze konden zien hoe Jet en Jan leefden in 1910. Jet en Jan is de naam van een educatief project van het Erfgoedhuis in Utrecht waarbij steeds op school en in een museum op de geschiedenis wordt ingegaan. De kinderen kregen ook het een en ander te horen over historische kleding en oude gebruiksvoorwerpen. Beheerder van het museum Jan Hoogendoorn gaf uitleg over de tabaksteelt die rond 1910 een belangrijke bron van inkomsten was.

Heuvelrugnieuws van donderdag 29 juni 2006

Welgelegenlaan 9-11 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10:50 uur    temperatuur: 18 °C

meer foto’s van deze straat

Wie heeft beeldmateriaal van vroegere Driebergse feesten

DRIEBERGEN Een eeuw lang feest! Dat is het thema van het Driebergse Open Monumenten weekend in september. Het organiserend comité bereidt twee feestelijke dagen voor, met veel muziek, oude kinderspelen, een ouderwetse bruiloft, ‘wagenspel’ volks- en ballroomdansen en een bruiloftsmaal. Alles op en rond de Binnenplaats en Traaij.

En er worden tentoonstellingen ingericht in de Grote Kerk en in Nieuw Salem. Oude muziekinstrumenten, doopjurken, oude films en foto’s. Allemaal onderdelen van ‘een eeuw lang feest’, in verschillende vormen.

Voor die tentoonstellingen roept het comité de hulp van de Driebergenaren in. Want men is onder meer op zoek naar oud film-, video- en fotomateriaal van Driebergse feesten. Met name heel oude foto’s en filmbeelden zijn welkom. Niet alleen van openbare feesten, maar ook van festiviteiten in kleine of huiselijke kring. Die vormen dan binnenkort onderdeel van de uitgebreide tentoonstelling.

De festiviteiten in september passen binnen het landelijke thema van Open Monumenten Dag. Die werd 20 jaar geleden voor het eerst gehouden en daarom is landelijk gekozen voor het thema Feest. Er zijn in Driebergen weinig monumenten of andere gebouwen die met het thema ‘feest’ te maken hebben. Maar er is in Driebergen in de vorige eeuw uitbundig feest gevierd. En dat wil het comité in het weekend van 9 en 10 september nog eens dunnetjes over doen.

Wie over materiaal beschikt dat op de tentoonstelling gebruikt kan worden wordt gevraagd dat telefonisch te melden bij Ria v.d. Maat , via nummer 0651088273. Zij coördineert het inrichten van de tentoonstellingen.

Uitreiking EHBO-diploma’s in Amerongen

AMERONGEN In de Wilhelminaschool in Amerongen heeft wethouder Emmy van Wijngaarden woensdagmorgen 45 EHBO-diploma’s uitgereikt aan leerlingen in groep 8 van de Wilhelminaschool en de Regenboogschool.
De wethouder gaf in haar toespraak het belang van het EHBO-diploma aan, maar ze hoopte tevens dat de EHBO-deskundigen de in drie maanden opgedane kennis nooit in de praktijk hoeven te brengen. ,,Maar jullie weten nu hoe te handelen als er wel een klein ongelukje plaatsvindt.”

Raadsvoorstellen nu ook via internet

DOORN Sinds kort kunnen geïnteresseerde burgers raadsvoorstellen digitaal lezen. Zo staan er op de gemeentelijke site nu onder andere voorstellen te lezen met betrekking tot de fusie van Hydron, de snelheid op de Maarsbergseweg in Leersum en het voorstel om tot één regeling te komen voor het leerlingen vervoer. Klik hier om de voorstellen te lezen.

Dwergpop gaat niet door

DRIEBERGEN  Weekblad De Kaap meldt dat de voorbereiding van de dertiende aflevering van het Driebergse muziekfestival Dwergpop op dermate grote problemen is gestuit, dat de organisatie van het festival heeft besloten dat er dit jaar geen festival zal plaatsvinden.

Heuvelrugnieuws van vrijdag 30 juni 2006

Dennenlaan 1 Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 9.00 uur  temperatuur: 20 °C

meer foto’s van deze straat

Politiebureau Maarn gekraakt

MAARN  Sinds vorige week vrijdag is het voormalige politiebureau aan de Plattenberg in Maarn gekraakt, aldus een artil in De Kaap. Drie jongelui hebben hun intrek genomen. Met een paar stoeltjes, een tafel, een kastje en een matras wachten zij af wat er gaat gebeuren.

Staal niet vervolgd wegens smaad

DRIEBERGEN  Commissaris van de Koningin Boele Staal wordt niet vervolgd wegens smaad. Dat meldt RTV Utrecht. Bij RTV Utrecht deed Staal vorig jaar uitspraken over woonwagenbewoners uit Driebergen. Hij suggereerde dat kampbewoners ex-burgemeester Bloemen van Driebergen hebben bedreigd.
De bewoners waren kwaad over die uitspraken en deden aangifte wegens smaad. Maar volgens het Openbaar Ministerie heeft Staal geen rechtstreekse beschuldigingen geuit. De zaak is daarom geseponeerd.
RTV Utrecht sprak met Staal, nadat bij oud-burgemeester Bloemen de ruiten waren ingegooid en zijn auto in brand was gestoken. De zaak is nooit opgelost.

Vrijwilligers van het Zonnehuis vallen in de prijzen

DOORN  Donderdag 29 juni heeft wethouder Elisabeth van Oostrum de Vrijwilligersprijs 2006 Doorn aan het Zonnehuis uitgereikt. Het Zonnehuis beschikt over een grote schare aan vrijwilligers (300) die zich al jarenlang op allerlei gebied inzetten voor de bewoners van het Zonnehuis.

De vrijwilligersactiviteiten bestaan onder andere uit: optreden als gastvrouw/gastheer, de redactie voeren en het verzorgen van het huisblad, chauffeur- en ondersteunende taken, behandelen en begeleiden van langdurige zieke ouderen etc.
Daarnaast is het Zonnehuis met ingang van het jaar 2000 gestart met palliatieve terminale zorg. De doelstelling daavan is het verbeteren of zoveel mogelijk behouden van de kwaliteit van het leven van terminale patiënten en hun omgeving en het verminderen en het voorkomen van problemen en klachten die kunnen optreden in de laatste levensfase. Hiervoor zijn diverse vrijwilligers geworven die na zowel in- als externe trainingen de stervende mensen en zijn/haar familie ondersteunen.
Op de foto v.l.n.r.: Elisabeth van Oostrum (wethouder), Christine van Lavieren (coördinatrice vrijwilligerswerk), Jan Roelofs (lid raad van bestuur), Aalt Petersen (voorzitter vrijwilligersraad), Job van Hal (adviseur vrije tijd gemeente Utrechtse Heuvelrug)

Eén tip over grafschennis

AMERONGEN De politie heeft tot nu toe één bruikbare tip gekregen in het onderzoek naar de vernielde graven op de monumentale begraafplaats aan de Rijksstraatweg in Amerongen. Dat meldt het AD/UN. Aan deze zaak werd onlangs in het programma Bureau Hengeveld van RTV-Utrecht aandacht besteed.

Tussen 14 april en 19 mei werden dertien graven vernield. Daarbij zijn grafstenen kapotgemaakt en nummerpaaltjes uit de grond getrokken. De politie heeft van de tipgever een bruikbaar signalement van de daders gekregen. Volgens de beheerder van de begraafplaats, Ben Budding, is het voor het eerst dat op deze begraafplaats zulke vernielingen zijn aangericht. ,,Maar op de nieuwe begraafplaats hier in de buurt, zijn ook vandalen aan de gang geweest. Daar zijn coniferen in brand gestoken en een paar weken geleden werd hier in de buurt een hardhouten bankje gevonden, dat van de nieuwe begraafplaats was gestolen. Misschien zijn het dezelfde daders geweest.’’