Heuvelrugnieuws van zaterdag 1 juli 2006

Hoofdstraat 41 Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.40 uur  temperatuur: 22 °C

meer foto’s van deze straat

Dominee Jorissen nam afscheid

DOORN  Dominee Jorissen heeft na precies zes jaar afscheid genomen van de Protestante Gemeente Doorn. Dat gebeurde tijdens een speciale kerkdienst in de Maartenskerk en een receptie in de Koningshof. In 2000 kwam hij vanuit Groningen met zijn gezin naar Doorn. Toevallig vond zijn intrededienst in de Maartenskerk plaats op 18 juni en zijn afscheidsdienst eveneens op 18 juni. De dominee vertrekt naar een wijkgemeente in Zwolle, aldus het bericht in De Kaap.

Platform moet recreatiebeleid Heuvelrug aanzwengelen

HEUVELRUG  Gericht beleid op het gebied van recreatie en toerisme ontbreekt in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Daarom wordt binnenkort een platform opgericht om zo’n beleid van de grond te krijgen. Dat zegt Olaf Petram in het AD/UN.

Petram is eigenaar van camping Laag Kanje in Maarn en vice-voorzitter van de Recron Utrecht. ,,De afzonderlijke gemeenten op de Utrechtse Heuvelrug hadden voor de fusie eigenlijk geen beleid op het gebied van toerisme. Nu we een grote gemeente zijn geworden, leek ons de tijd rijp om eens met de gemeente te praten over een visie op het toerisme- en recreatiebeleid. Een belangrijke wens van ons is bijvoorbeeld te komen tot één loketfunctie voor horeca- en recreatieondernemers. Wij krijgen als toerisme-ondernemingen te maken met heel veel verschillende gemeentelijke afdelingen: vergunningen, ruimtelijke ordening, verkeer etcetera. Dat duurt vaak veel te lang. We willen een versterking van de sector, die een positieve uitstraling heeft in het hele gebied.’’ In het platform hebben onder meer Koninklijk Horeca Nederland, de Recron, de ondernemerskoepel Utrechtse Heuvelrug en de gemeente Utrechtse Heuvelrug zitting.


Eén loket bij de gemeente lijkt wel het belangrijkste speerpunt te zijn voor de recreatieondernemers in deze gemeente. Zorg er nu eerst maar voor dat je een aantrekkelijk recreatieaanbod hebt, dan komt het met de gemeente vast wel goed.
De Utrechtse Heuvelrug is natuurlijk een interessant natuurgebied, maar de recreatieve economische potenties zijn nihil. Het gebied is alleen interessant voor natuurlievende 50-plussers; en dat zijn in het algemeen mensen die hun boterham meenemen. Er valt dus niets aan te verdienen. Gezien de huidige recreatievraag lijkt mij een rendabele  dagrecreatief project in deze gemeente niet haalbaar.
Met betrekking tot de verblijfsrecreantje geldt ongeveer hetzelfde. Campings uit de zestiger jaren van de vorige eeuw bevolkt door mensen uit het westen die het grootste deel van hun proviand meenemen uit hun eigen woonplaats.
Kortom, dat platform hoeft er niet te komen. Dit gebied is bestempeld als Nationaal Park en daarmee is elke commerciële exploitatie van het gebied van de baan. En dat is maar goed ook.
Renk Knol, 1-7-2006

Nou, nou, Renk, die durft gelijk niets meer, amen.
Vergeet je het recreatiegebied niet dat bij de Maarnse zandafgraving in wording is?
Hans Hermans, 1-7-2006

Ik ben het absoluut niet eens met Renk want de Utrechtse Heuvelrug heeft absoluut potentie. Ik werk zelf op een van de recreatiebedrijven die de nieuwe gemeente rijk is en zie al jaren een positieve ontwikkeling. Ook het verhaal dat de westerlingen alles mee van huis nemen is lariekoek!! Ik weet zeker dat er een hoop ondernemers het zouden merken als alle recreatieparken binnen het nationaal park hun deuren zouden moeten sluiten. Regelgeving vanuit de gemeente moet juist op een positieve manier invloed hebben en bijdragen aan de komst van nog meer toeristen van dit mooie stukje Utrecht. Een loket zou daarom een groot pluspunt zijn om veel onnodige vertraging bij veel zaken weg te nemen en snel duidelijkheid te krijgen voor een hoop gemeentelijke zaken.
Eelco Stienstra, 1-7-2006

Beste Eelco, ik neem zonder meer van jou aan dat een aantal ondernemers (vooral grootwinkelbedrijven) het zouden merken als de verblijfsrecreatie zou sluiten. We hebben het dan wel over AH, C1000, Blokker etc. Maar ik denk dat het voor de slager, groenteboer en bakker uit de regio niet zoveel uitmaakt. Wat ik wil stellen is dat er op de Heuvelrug geen toeristische trekpleisters van een gedegen omvang zijn als een pretpark of iets dergelijks. De Heuvelrug biedt rust en natuurschoon, en wat mij betreft blijft dat zo. Maar het is wel een toeristisch aanbod dat geen geldstroom teweeg brengt. Een nationaal park is mooi, maar economisch gezien heb je er meer last van dan dat het profijt oplevert. Ik ben daarom ook zeer benieuwd wat voor plannen de recreatieondernemers hebben om een eigen loket te rechtvaardigen. Veel plannen, als die er al zijn, zullen niet uitvoerbaar zijn, omdat het gebied een nationaal park is. En in zo’n gebied krijg je geen gezinnen die op één dag 300 euro verteren, hooguit wat ouderen zonder kinderen die maximaal 60 euro bij een horeca-uitbater besteden.
Renk Knol, 2-7-2006

Heuvelrugnieuws van zondag 2 juli 2006

Bouwlust 9-11 Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 7.50 uur  temperatuur: 21 °C

meer foto’s van deze straat

Fusie Hydron

DOORN  De N.V. Hydron Midden-Nederland is voornemens te fuseren met twee andere waterleidingbedrijven: N.V. Hydron Flevoland en Vitens N.V. De gemeente Utrechtse Heuvelrug is aandeelhouder van Hydron Midden-Nederland en heeft op deze wijze medezeggenschap over de voorgenomen fusie.

Ten behoeve van de fusie zijn de drie bedrijven gewaardeerd door een onafhankelijke deskundige (KPMG). Daaruit is gebleken dat Hydron Midden-Nederland een relatieve overwaarde heeft. Deze overwaarde zal aan de aandeelhouders worden uitgekeerd, bij totstandkoming van de fusie.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug zal in gevolge de afkoopsom – om te zetten in een achtergestelde lening die in 15 jaar lineair wordt afgelost – een jaarlijks afnemend bedrag aan aflossing en rente ontvangen ter grootte van naar verwachting € 57.726,– in het 1e jaar en € 34.031,– in het 15e jaar. De totale betaling over 15 jaar bedraagt € 688.178,–. Op het moment dat de exacte bedragen bekend zijn kunnen deze worden verwerkt in de begroting. Het college stelt de raad dan ook voor in te stemmen met de fusie en het te verwachten voordeel in te zetten voor de te realiseren taakstellende bezuiniging.

Heuvelrugnieuws van maandag 3 juli 2006

Traaij 42-44 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 11.30 uur  temperatuur: 26 °C

meer foto’s van deze straat

Jaarlijkse politieke terugblik

DRIEBERGEN Het oud-raadslid voor het CDA in Driebergen, Ellen van der Plas, heeft er een gewoonte van gemaakt zo vlak voor het begin van de zomervakantie, terug te blikken op het politieke wel en wee van het afgelopen jaar. Deed ze het vroeger op de site van het CDA, nu doet ze het via een open brief die hieronder staat afgedrukt.

Open brief aan de inwoners van de ‘nieuwe’ gemeente Utrechtse Heuvelrug.
 
Van oud naar nieuw
De nieuwe gemeente bestaat alweer een halfjaar! Wij kijken even terug maar zeker ook vooruit!
 
Het heeft heel wat voeten in aarde gehad voor de beslissing tot herindeling viel – veel mensen waren er niet blij mee! Toch is er voor de herindeling gekozen – de verschillende gemeentes moesten samen sterker worden. Zijn we er ook sterker van geworden? Dat vragen velen zich af – in ieder geval heeft de ‘nieuwe’ CDA-fractie er hard voor gewerkt in de afgelopen maanden!
 
Voor het ‘opzetten’ van die nieuwe gemeente is veel voorwerk gedaan in 2004 en 2005. De fractievoorzitters van de vorige raden en de ambtenaren hebben er sterk hun best voor gedaan. Het moest allemaal zo soepel mogelijk verlopen! Helemaal gelukt? Was dat maar waar!
De ‘oude’ gemeentes zaten in die tijd van voorbereiding min of meer op slot! De Provincie hield de boel strak in de gaten: geen nieuwe plannen uitvoeren: geen geld (meer) uitgeven. Een plan bedenken dat kon soms nog net wel, maar uitvoeren: ho maar! Neen, dat moest worden overgelaten aan de nieuwe gemeenteraad. Dat hoort zo, dan kan er niet snel nog even veel geld worden uitgegeven. Lastig nu? Ja! Vooral als een beslissing over een plan of het doorgaan van bepaalde zaken eigenlijk al in een ‘oude’ raad was genomen.
Veel van de ‘oude’ raadsleden zijn niet teruggekomen. Dat kon ook niet anders, want hadden we eerder in totaal 69 raadsleden in die vijf gemeentes, nu zijn het er nog maar 29! En die 29 moeten alles nu een vervolg geven.
De meeste nieuwe raadsleden kenden elkaar al wel, maar dan meer uit de wandelgangen, en dat is andere koek! Ze komen uit de vijf vorige gemeentes – echt wel even wennen, ook een beetje vreemd soms – het is een hele overgang!
Het raadswerk is ook anders: veel meer stukken (lezen, navraag doen, overleggen, debatteren), veel mails enz. dus: druk, druk! Maar we doen ons werk met plezier!
 
Vergaderen en nog eens vergaderen
Er zijn er al heel veel vergaderingen geweest in die eerste zes maanden. Lange vergaderingen ook, tot heel laat – je zult maar vroeg moeten opstaan voor je ‘gewone’ werk!
Over van alles en nog wat is al gepraat. Allerlei zaken moesten opnieuw worden besloten vanwege die ene gemeente die we nu samen zijn. Allerlei commissies zijn ermee bezig geweest. Daarnaast moeten gewone zaken gewoon verder worden afgehandeld of behandeld.
Natuurlijk werd ook druk gepraat over geld. Eind maart was de agenda gevuld met de begrotingsbehandeling – dat was niet zo lastig: op een enkel punt na gaat alles gewoon door zoals het was – geen vereniging hoeft bang te zijn dat ze minder subsidie krijgen, dat blijft even hetzelfde. Zal het ook zo blijven? Even afwachten nog!
Over de gemeentelijke lasten zijn al wel beslissingen genomen, dat hebt u gemerkt. Nu de rest dus nog! De verschillende subsidieverordeningen moeten nog worden vervangen door één verordening: alles moet op elkaar worden afgestemd – harmonisatie.
Ook een nieuwe burgemeester moest worden gezocht – ja hoor, ook daarvoor kwam een commissie! En die nieuwe burgemeester? Hij komt eraan!
Het nieuwe gemeentekantoor: veel over gepraat – waar moeten al die ambtenaren naartoe? Het bestuursdeel van de gemeente en de loketten van Burgerzaken gaan naar het cultuurhuis in Doorn. Maar er zijn nog meer ambtenaren, ook zij moeten samen een behoorlijke werkplek hebben, maar waar? Er werd en wordt gezocht – zelfs inwoners mochten zeggen wat zij een goede plek vinden om ambtenarenkamers te bouwen. En ja, een aardig aantal tips is binnengekomen. Waar het nu komt? Nog steeds niet bekend!
 
Die nieuwe gemeente
Wat merken de inwoners nu van die nieuwe gemeente? Natuurlijk weten en merken we dat het nog niet allemaal soepel loopt. Bijna iedereen moet meer moeite doen om bij het gemeentekantoor te komen – weg zijn de kamers met ambtenaren in je eigen oude dorp, waar je zo maar even snel kon binnenlopen!
Het kán ook allemaal nog niet goed gaan volgens de “ervaringsdeskundigen”. In de heringedeelde gemeente Coevorden bijvoorbeeld, heeft het zes jaar geduurd voor de boel vlot verliep (meer dan 20 kernen zijn daar samengevoegd). Bij ons moet het sneller beter kunnen, want wij hebben een ruime voorbereidingstijd gehad, zij in Coevorden niet!
 
Een mooie fijne gemeente!
Plotseling konden we kort geleden lezen in het weekblad Elsevier, dat onze gemeente landelijk de op één na beste gemeente is om in te wonen! Als nummer 2 worden aangewezen als er wordt gekozen uit 458 gemeentes, dan kun echt je zeggen: dat is bepaald niet niks! Daar kunnen we wel een beetje trots van worden!
Maar die honderden aanvragen van vergunningen dan? Er wordt al aan gewerkt!
En al die andere mopperpunten? Let op: het komt goed, nog even geduld alstublieft!
 
Nu eerst even iedereen genieten van een mooie zomertijd – waar dan ook!
En dan: hard ertegenaan! Voor onze mooie gemeente, voor u! Op naar nummer 1?
 


Beste Ellen,
Leuk en interessant verhaal, eigenlijk niets op aan te merken. Één piepklein dingetjes verbaast mij echter in hoge mate; ik kan een e-mail naar het CDA sturen, naar het e-mailadres info@victorie.nl. Wat heeft het CDA in vredesnaam met victorie te maken?
Hans Hermans, 3-7-2006

Beste Ellen,
Positief getoonzette terugblik, maar ik herinner me ook een paar lastige punten. Het niet-geslaagde burgerinitiatief. De samenstelling van het college bijvoorbeeld, en de presentatie van de begroting. Een flinke achterstand in de vergunningverlening (de commissaris van de koningin memoreerde het onlangs nog als groot probleem tegenover de minister van binnenlandse zaken). Het cultuurhus: als ik mij goed herinner is daar een subsidie voor verstrekt door de provincie. Maar vast niet met de bedoeling het college van B en W een mooie werkkamer te geven (hoewel ik op zich niks tegen mooie werkkamers heb, en waar de wethouders nu zitten is werkelijk om te janken). Maar er staan nog een paar uistekende ruimten leeg naar ik vermoed in het voormalige gemeentehuis te Driebergen. We zijn het al haast weer vergeten, maar dat is dat gebouw wat een paar jaar voor de herindeling voor een paar miljoen is verbouwd. iedereen wist toen dat die herindeling er aan zat te komen, maar toch maar gedaan.
Over de WMO hoor ik je niet: een belangrijke wet voor alle Driebergse burgers. Over de omgevingsvergunning ook niet. Over de uitvoering van de Jeugdzorg: geen woord.  Toch zijn het allemaal thema’s die aan de orde zijn geweest. belangrijke dingen. De specifieke inbreng van het CDA is me daarbij overigens ontschoten.
Maar genoeg gemopperd. Er wordt inderdaad hard gewerkt door velen in de raad. Ik hoop dat iedereen tijdens het reces wat tot rust komt, om in september onder aanvoering van de nieuwe burgemeester met verve en daadkrachtig aan de slag te gaan!
Kees van Kranenburg, 9-7-2006

Dankjewel Kees, dat is nu precies het antwoord waarop ik zat te wachten, maar door Ellen niet kon worden gegeven.
Hans Hermans, 9-7-2006

Dag heer Hermans,
Aardige reactie van u! Persoonlijk ken ik u niet (denk ik)! Jammer?
Het piepkleine dingetje dat u in hoge mate verbaast (het mailadres) is heel simpel te beantwoorden : het is mijn zakelijke mailadres!
Victorie heet mijn puzzelbureau – ik maak diverse soorten puzzels en zowel het maken als het oplossen daarvan door de puzzelaars, geeft een gevoel van overwinning, ook wel victorie genoemd!
Voor de CDAfractie wordt sinds korte tijd mijn adres gebruikt omdat ik e.e.a.voor ze doe. U weet wel dat ik raadslid was (met hart en ziel overigens) dus een lijn van de huidige fractie naar mij is tamelijk logisch. Nog steeds zet ik me graag in voor mede-inwoners, daarom ben ik ook voor de CDAfractie ondersteunend bezig als commissielid (Samenleving), ook achter de schermen en in de wandelgangen! Er wordt al lang genoeg vergaderd!! En het CDA heeft wel degelijk iets met victorie te maken!
Groet, Ellen
P.s. U het even moeten wachten op mijn antwoord, maar u ziet : het is er! (De familie hield me nogal bezig en ook de Heuvelrugdagen!)
Ellen van der Plas, 14-7-2006

Dag Kees!
Leuk nu ook eens langs deze weg van je horen c.q te lezen!
Je reageert onder andere door te schrijven dat je je lastige punten herinnert. Nou, dat zijn we dan echt met elkaar eens! Het zijn er zelfs te veel om op te noemen, dat zou een heel lang stuk kopij worden! Ik vraag me af of Renk dat dan wel zou plaatsen!
Je haalt een paar belangrijke punten aan:
– werkplekken van de wethouders nu, vreselijk hé? – dat geldt ook voor een aantal ambtenarenplekken trouwens!
– het oude gemeentekantoor hier: sssstttt!!! Alhoewel …, neen, ik schrijf er toch niet over ! Maar we wisten toen nog niet dat we gingen herindelen! Jij soms wel? Pas vorig jaar hoorden we dat het ministerie er al lange tijd op aanstuurde!!
– de WMO : troost je, daar ben ik al ruim anderhalf jaar mee bezig hoor! In allerlei verbanden zijn al bijeenkomsten geweest in die tijd. Pittig trouwens, lastig ook, daarover moeten goede beslissingen worden genomen, we zijn erbij!
– jeugdzorg : natuurlijk bekend, ook een zorgenverhaal. Je weet hoe snel mijn CDAhart klopt voor jeugd en jongeren en dan niet alleen voor de jeugd die door z’n problemen in de jeugdzorg terechtkomt. Voor de jongeren hier heb ik ooit een inzameling gehouden, opbrengst bijna f 50.000.– voor de herinrichting van de niet verzekerde spullen van de jongeren – zo lees je ook weer eens over guldens!
– janken : ja soms zijn dingen om te janken, maar je kunt ook janken omdat er een zwager is overleden, dat is ander janken. Dat gebeurde heel kort geleden bij ons en daarom heb je pas nu mijn antwoord.
– mopperen : doe maar niet te veel, niets vergeten natuurlijk maar laat ons blij zijn met de vele dingen die wel goed gaan! (Weet jij eigenlijk wel dat ik vaak een engeltje op m’n schouder heb? Vaak heel handig!)
En nu verder : met jou zeg ik : er wordt door velen hard gewerkt. Gelukkig maar, want er is overal nog heeeeel veel te doen, voor de inwoners, voor jezelf, voor je familie, voor je vrienden en ga zo maar door!
Groet, Ellen
Ellen van der Plas, 14-7-2006

Mysterie in Doorns Ludenbos opgehelderd

DOORN  Het mysterie rond een ritueel in het Ludenbos in Doorn is opgehelderd. Dat meldt RTV Utrecht. Vorige week zondag zagen getuigen dat ongeveer tien personen in het bos bloemen legden, muziek draaiden en as op de grond strooiden. Uit onderzoek van de politie bleek dat een inwoner van Tiel het as van zijn overleden vriendin heeft uitgestrooid. Bij het ritueel waren familieleden en vrienden aanwezig.
Volgens politiewoordvoerder Jens wist de man niet dat hij hiervoor toestemming moest vragen. Waarom hij juist in het Ludenbos de as van zijn overleden vriendin verstrooide, is niet bekend.

Verdachten aangehouden na overvallen

DRIEBERGEN  De politie heeft drie verdachten aangehouden voor twee overvallen gepleegd in februari 2006.  Op 11 februari werd een vrouw overvallen toen zij omstreeks 01.00 uur thuiskwam bij haar woning aan de Kievit. Toen zij voor de deur stond kwam er plotseling een onbekende man aanlopen. Deze man begon hard aan haar tas te rukken en de vrouw kwam ten val. De verdachte wist op een gegeven moment toch de tas los te krijgen en verdween.

Op maandag 20 februari 2006 werd omstreeks 22.50 uur een overal gepleegd op een restaurant aan de Traaij. Een medewerkerster sloot de zaak af en plotseling zag zij twee mannen voor zich staan. Zij moest onder bedreiging de dagopbrengst afgeven en de daders vluchten vervolgens weg.

Middels persberichten en een uitzending van bureau Hengeveld werd aandacht voor deze overvallen gevraagd. Vorige week werden drie personen in de leeftijd van in de leeftijd van 17 tot 19 jaar uit Driebergen/Rijsenburg aangehouden. Op dit moment zitten deze personen nog vast.

Vandalen opnieuw aan het werk in Doorn

DOORN  Het is de laatste weken behoorlijk raak. Twee gebouwen in Doorn vormen het doelwit van vandalisme. In het oude postkantoor aan de Dorpsstraat is geen hele ruit meer in de sponningen te vinden. Dit leidt tot een trieste aanblik van wat eens een mooi gebouw was.
Vandalen leven zich de laatste tijd ook steeds meer uit op het gemeentekantoor aan het Raadhuisplein. Ook dit weekend was het weer raak. Diverse ruiten werden onder handen genomen. Daarnaast werd er ook ingebroken. De kamers van de burgemeester en de gemeentesecretaris vormden het doelwit.


Bleef het maar bij het Gemeentekantoor, het Postkantoor (Gemeentelijk monument!) is er sinds de leegstand elk weekend doelwit van.
Geen wonder, leegstand lokt vandalisme uit, en het ongestraft tekeer kunnen gaan maakt de vandalen alleen maar driester, gezien de “aktiviteiten” om het Gemeentekantoor.
Moeten we wachten totdat ONS postkantoor echt gesloopt word of …………
Arnoud Venema, 3-7-2006

Frits Naafs benoemd als burgemeester

DOORN  Vandaag is Frits Naafs per Koninklijk Besluit benoemd als burgemeester van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De installatie vindt op vrijdag 1 september plaats.
Naafs is sinds 2002 burgemeester van de gemeente Rhenen. Daarvoor was hij wethouder ruimtelijke ordening in de gemeente Wijk bij Duurstede.

Een belangrijke reden voor Frits Naafs om te solliciteren was dat hij zichzelf in staat acht als verbinder en vernieuwer van de nieuwe gemeente Utrechtse Heuverlrug een eenheid in verscheidenheid te maken.

Naafs: ,,Het opnieuw versterken van de banden met de inwoners en het winnen van hun vertrouwen zijn de belangrijkste pijlers voor het succes van de nieuwe gemeente. Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad moeten met elkaar de handen uit de mouwen steken. Dit vraagt om een daadkrachtig en enthousiast bestuur voor alle inwoners. Hier wil ik mij graag volledig voor inzetten.”


Zal mij benieuwen wat voor (akte)tas deze burgemeester meeneemt.
Hans Hermans, 4-7-2006

Regionale Bibliotheek Heuvelrug is van start gegaan

DOORN  In vakantiepark De Bonte Vlucht vond vrijdagmiddag de ondertekening plaats die leidt tot de vorming van een Regionale Bibliotheek Heuvelrug. De bibliotheken van de gemeenten Rhenen, Wijk bij Duurstede en de Utrechtse Heuvelrug hebben de handen ineen geslagen. Een proces van zes jaar is hiermee afgesloten. In het najaar sluit de gemeente Renswoude zich nog aan.
Wethouder Roy Pamboer beseft dat de lokale bestuurders van de diverse bibliotheken met weemoed afscheid van hun bibliotheek hebben genomen. ,,U neemt afscheid van een instituut waarin u altijd keihard hebt gewerkt en voor gevochten hebt. U mag trots zijn want u draagt uw bibliotheek springlevend over aan het grotere geheel. Daarnaast is er ook reden tot blijdschap. U heeft een juiste beslissing genomen om de toekomst van de bibliotheken veilig te stellen.

Ook bij provincie bestuurlijke boetes

UTRECHT  Het door de VVD-Statenfractie ingediende initiatiefvoorstel over het invoeren van een bestuurlijke boete is in de vergadering van Provinciale Staten van 3 juli nagenoeg statenbreed ondersteund. Alleen D66 stemde tegen!
De boete moet betaald worden door de provincie wanneer het afdoen van een besluit te lang duurt.

Het is de VVD al jaren een doorn in het oog dat burgers, bedrijven en instellingen moeten voldoen aan allerlei termijnen bij het indienen van bijvoorbeeld bezwaarschriften en dat de provincie niet binnen de gestelde termijn dit bezwaarschrift heeft afgehandeld. Ditzelfde is ook het geval bij het afdoen van een besluit. Zo is in 2005 bij het afgeven van een verklaring van geen bezwaar (bijvoorbeeld nodig als bouwprojecten niet overeen komen met het gemeentelijk bestemmingsplan) in 37% van de gevallen dit niet binnen de wettelijke termijn afgehandeld.

De regeling houdt in dat bij een overschrijding van de eerste veertien dagen een bedrag opeisbaar is van € 20,– per dag. Daarna wordt dit bedrag verhoogd naar € 30,–per dag voor de daaropvolgende veertien dagen en vervolgens wordt dit bedrag € 40,– per dag. Het totaal bedrag aan dwangsom zal maximaal € 1260,– bedragen. “Het gaat ons niet zozeer om de hoogte van deze bedragen”, aldus de initiatiefnemers, “maar vooral om het principe, want als stok achter de deur stellen wij voor dat elke betaling van een dwangsom door het college van Gedeputeerde Staten moet worden gemeld aan Provinciale Staten. En dan hebben we precies wat we willen hebben, namelijk direct inzicht in de ontwikkeling van deze problematiek. Daardoor wordt bewerkstelligd, dat de provincie publieksvriendelijker gaat werken”.

Tevens is de VVD van mening dat de regeling laagdrempelig moet worden ontwikkeld. Daardoor wordt het gebruik van de regeling bevorderd en het doel van de regeling zo efficiënt mogelijk uitgevoerd.


Overheid, provincie, gemeente, ze leven alle nagenoeg van de opbrengst van belastingen. Dit boetesysteem is niets meer dan het kostbaar rondpompen van belastinggelden. Er zal bij de provincie werkelijk niemand warm of koud worden van het betalen van een boete van………. de belastingcenten van de burger. Maar….. er kunnen in beide kampen weer lekker wat ambtenaren worden aangenomen om ook deze ‘geldrondpompadministratie’ bij te gaan houden.
Hans Hermans 4-7-2006

Hans, je hebt volkomen gelijk. Daarom moeten de verantwoordelijken (de bestuurders dus), per overtreding met een 1/2%, gekort worden op hun schadeloosstelling (salaris).
Renk Knol, 4-7-2006

Heuvelrugnieuws van dinsdag 4 juli 2006

Dokter Hermansstraat 33-35 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.35 uur  temperatuur: 29 °C

meer foto’s van deze straat

Jozef-beeld Harzing na 61 jaar terug op ‘geboortegrond’

DRIEBERGEN  Sint Jozef waakt sinds zaterdag (1 juli) over de tuin van parochiecentrum ‘De Pieterburen’ in Driebergen-Rijsenburg. Het door de Rijsenburgse beeldhouwer Wim Harzing vervaardigde beeld is na 61 jaar teruggekeerd op zijn ‘geboortegrond’. Harzing maakte het beeld in 1945 voor de H. Laurentius-kerk in Voorschoten. Na de renovatie van de kerk in 1996 kwam het meer dan manshoge beeld min of meer werkloos buiten te staan.

Via de Stichting Kerkelijk Kunstbezit kwam de stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu het Jozef-beeld op het spoor. Voor ‘Vroeger en Nu’, in 1975 door Wim Harzing opgericht, een unieke kans om zo’n groot object van Harzing te verwerven. Omdat hij zich ook bijzonder inzette voor de r.k. Sint Petrus’ banden-kerk in Driebergen-Rijsenburg, was een geschikte plek voor het beeld snel gevonden: de tuin van het parochiecentrum naast de kerk.

Het transport van het Jozef-beeld, naar schatting 800 kilo zwaar, had heel wat voeten in de aarde. In Voorschoten kon het beeld met de nodige moeite in twee gedeelten op een aanhanger worden geladen. In Driebergen bood Gert Budding uitkomst door met zijn vorkheftruck de twee delen voorzichtig op te hijsen en naar de definitieve plek achterin de tuin van het parochiecentrum te rijden. Daar kijkt Sint Jozef nu uit over Harzings geliefde Rijsenburg.
(Foto: George Marlet jr.)


Wim Harzing was in zijn tijd een groot beeldendkunstenaar met een geheel eigen stijl. Daarom is het Jammer dat in zijn eigen woonplaats Driebergen-Rijsenburg de plaats die hij zo’n warm hart toe droeg en waar hij zoveel historisch speurwerk heeft gedaan
zo weinig  is terug te vinden dat een hem doet herinneren.
 
Wie neemt het voortouw.
30 juli 2006,  S. Ludwig

Week van de bij

DOORN De Bijenvereniging Driebergen-Doorn bestaat 100 jaar. Ter gelegenheid daarvan heeft de vereniging dit jaar diverse activiteiten georganiseerd, die komende zaterdag hun hoogtepunt vinden met de start van ‘De Week van de Bij’. Hieronder vindt u het programma.

Week van de bij van 9 t/m 16 juli

Tentoonstelling Bij-verschijnselen
In de loods van het Von Gimbornarboretum is een unieke verzameling te zien van allerlei zaken die te maken hebben met het houden van bijen. Er is van alles te zien. Denk daarbij aan het verzamelen van honingetiketten, postzegels, posters, oude schoolplaten, munten, penningen, honingpotjes, medailles, ex-libris e.d. In samenwerking met Stichting Ateliers Driebergen worden er enkele schilderwerken en plastieken tentoongesteld, die met de bij hebben te maken. Bijzonder is ook de verzameling van medailles e.d. die dr. L.R.J. ridder van Rappard gekregen heeft tijdens zijn voorzitterschappen van zowel de landelijke bijenvereniging als van Apimondia, de wereldbond van bijenhouders. Er is een boekentafel, ingericht door Boekhandel Jacques Baas in Driebergen en een kinderhoek. Openingstijden: op zaterdagen en zondagen van 10.00 tot 17.00 uur, door de week elke dag van 12.00 tot 17.00 uur.

Dichter des Vaderlands
Op zaterdag 8 juli zal de tentoonstelling en daarmee de ‘Week van de Bij’ worden geopend door Driek van Wissen, de Dichter des Vaderlands. De aanwezigen zal door hem een Bijendictee worden afgenomen.

De geschiedenis van de vereniging in ‘bijenvlucht’
De Austerlitzse historicus Rutger Loenen, die al vele geschiedenisboeken op zijn naam heeft staan, heeft uit de archieven van de vereniging een boekwerkje samengesteld, dat gedurende de ‘Week van de Bij’ te koop zal zijn.

Honingbomenroute
Niet iedere plant of boom geeft nectar, waarvan de bijen honing maken. En ook niet iedere plant doet dat op hetzelfde moment of op dezelfde manier. Ook smaakt de honing van de ene plant anders dan die van de andere plant. Leer en lees hierover tijdens het lopen van de Honingbomenroute die in het Gimbornpark is uitgezet.

Open imkerweekend (fietstocht)
In het weekend van 15 en 16 juli wordt het Open Imkerweekend gehouden. Vanuit het Gimbornpark is een fietstocht uitgezet, die langs enkele imkers leidt. Daar kunnen de deelnemers zich laten informeren over het houden van bijen.
Inschrijving is van 10.00 tot 15.00 uur. De tocht is ongeveer 30 km.

De smaak van honing
Honing wordt gebruikt in vele gerechten. De restaurants in Driebergen en Doorn is gevraagd gerechten met honing op hun kaart te zetten. Voor elk van hun gasten krijgen zij van de bijenvereniging een kaart met informatie over honing.

Waar vindt u het Gimbornpark?
U vindt het Gimbornpark, officieel Von Gimbornarboretum genoemd, halverwege Driebergen en Doorn. Op de N225 staat met bordjes aangegeven dat u linksaf (vanuit Doorn) of rechtsaf (vanuit Driebergen) moet slaan. Het park is links achteraan op de Velperengh. Vlakbij het arboretum is Bushalte Stamerweg, lijn 50 of 56.

Wat gebeurt er dit jaar nog meer?

Straattekenwedstrijden
Op enkele campings in Driebergen en Doorn wordt voor de jeugd een straattekenwedstrijd georganiseerd over het thema ‘Houden van Bijen’.

De Bij en de Hei
Verenigingen van imkers werden een eeuw geleden mede opgericht om gezamenlijk te reizen naar drachtgebieden. Zo werd er door de imkers uit Driebergen en Doorn gezamenlijk gereisd naar de fruittelers. De korven werden dan met paard-en-wagen voor enkele weken naar de fruittelers gebracht om daar voor de bestuiving te zorgen. In samenwerking met het Utrechts Landschap, Landgoed Bornia en Landgoed Heidestein wordt een dergelijke reis ‘nagespeeld’, maar dan naar de hei. Het thema van dit weekend (23 en 24 september) wordt de Bij en de Hei. In het bezoekerscentrum van Heidestein zal een expositie worden ingericht en er zullen rondleidingen plaatsvinden.

Rondgang Wmo-beleid binnen de gemeente is afgerond

DOORN  De Wet maatschappelijke ondersteuning wordt per 1 januari 2007 ingevoerd. Deze invoering moet gebaseerd zijn op een visie. In deze visie staan de uitgangspunten die leidend zijn in het Wmo-beleid dat de gemeente gaat voeren. Met dit visiedocument is de portefeuillehouder Wmo, Elisabeth van Oostrum, langs de Heuvelrugdorpen gegaan om reacties te vragen en meningen te peilen. De conceptvisie is afgelopen maanden tot stand gekomen in de Wmo-groepen. Hierin namen 45 vertegenwoordigers van zorg- instellingen, vrijwilligersorganisaties en cliëntenplatforms plaats.

In alle sessies gaf de wethouder een korte toelichting op de achtergrond van de Wmo en het traject dat de gemeente tot op heden heeft doorlopen. Daarna werd aan de hand van vier stellingen gediscussieerd over de uitgangspunten van het beleid. De stellingen luidden:

Welzijn is minstens net zo belangrijk als Zorg
De achterliggende gedachte hierbij is dat er in relatie tot Zorg veel te weinig aandacht is voor welzijnszaken (eenzaamheid, geestelijk en lichamelijk geprikkeld worden en actief blijven, mensen niet betuttelen). Meer aandacht voor Welzijn vermindert het beroep op Zorg drastisch.

Aanvankelijk luidde de stelling dat Welzijn belangrijker is dan Zorg. Zo geformuleerd bleek de stelling echter niet hanteerbaar. Over de juiste definities van Welzijn liepen de meningen danig uiteen. De verwevenheid van beide begrippen met elkaar stond voor iedereen wel vast.

Op elke vraag van een inwoner is het antwoord van de gemeente en instellingen in beginsel: Ja.
Bij dit vraagstuk gaat het om de grondhouding van de gemeente en de instellingen. Er moet meegedacht worden. Inwoners moeten het vertrouwen krijgen dat er serieus naar hun vraag wordt gekeken. Vermeden moet worden dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd.

In meerdere dorpen werd de opmerking gemaakt dat dit uitgangspunt heel makkelijk kan leiden tot te hoog gespannen verwachtingen en dus teleurstellingen. Prachtig als het lukt maar hoe maak je het waar? Dit uitgangspunt staat en valt bij een goede informatievoorziening.

Een inwoner moet zelf kunnen bepalen wat voor ondersteuning hij krijgt en wie dat komt leveren.
Autonomie en behoud daarvan is een belangrijk uitgangspunt voor de gemeente. Inwoners moeten keuzevrijheid hebben en de gemeente moet bevorderen dat er maatwerk wordt geleverd.

Bij deze stelling werd opgemerkt dat het principe op zich mooi is, maar dat veel mensen niet zijn gebaat met keuzevrijheid. Op uitbreiding van de formulierengolf zit niemand te wachten en echt inhoudelijke beoordeling van zorg op kwaliteit is bijzonder ingewikkeld. Voor hen die bij het maken van hun keuze moeilijkheden ondervinden, moet er beslist aandacht en ondersteuning zijn.

Versterking van de samenhang betekent in het ene dorp iets anders dan in het andere dorp.
De karakteristieke eigenheid van dorpen moet behouden blijven. In plaats van overal hetzelfde te doen, moet per dorp bekeken worden wat in relatie tot die eigenheid de meest gepaste vorm van versterking is.

Op dit uitgangspunt vielen diverse standpunten te beluisteren. Sommigen vrezen voor rechtsongelijkheid en willen die verscheidenheid alleen voor al bestaande voorzieningen laten gelden. Anderen twijfelen aan de urgentie van versterking van de samenhang. Subsidiebeleid is bij uitstek het instrument om gestalte te geven aan het kernenbeleid.

Bespreking en vaststelling visiedocument

De reacties en meningen tijdens de Wmo-rondgang worden zoveel mogelijk meegenomen in het uiteindelijke visiedocument dat op donderdag 24 augustus in de raadscommissie samenleving wordt besproken en op donderdag 14 september in de Raad wordt vastgesteld. Indien u nog wenst te reageren dan kan dat nog tot en met maandag 14 augustus. Het concept-visiedocument staat op de website www.gemeenteutrechtseheuvelrug.nl en ligt ter inzage in het Gemeentekantoor in Doorn.

Extra personeel moet bouwaanvragen beoordelen

DOORN  Aanvragen voor een vergunning worden in de gemeente Utrechtse Heuvelrug sneller afgehandeld. Dat meldt het AD/UN. De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft actie ondernomen om de achterstanden bij het verlenen van vergunningen weg te werken.
Er worden vijftien mensen aangenomen op de afdeling om bouwvergunningen te beoordelen en te verlenen. Dit omdat er in plaats van de geschatte 500 het dubbele aantal aanvragen per jaar binnenkomt. Ook worden tien extra mensen aangetrokken die in een jaar de achterstand moeten zien weg te werken. Dit zijn voornamelijk lopende aanvragen uit de voormalige gemeenten van voor de gemeentelijke herindeling. Ook wordt een projectleider gezocht die de afdeling verder kan stroomlijnen.


Vijftien plus tien is vijfentwintig bureelklevers erbij, terwijl de gemeentelijke fusie besparingen moest opleveren. Wat dit bericht helaas niet vermeldt, is of het tijdelijke of permanente krachten betreft. En wat valt er nog te stroomlijnen aan een afdeling waar 25 medewerkers extra nodig zijn? Volgens mij kan dat beter ‘boetseren’ worden genoemd. De vraag waar ze allemaal komen te zitten is er waarschijnlijk één teveel.
Hans Hermans, 4-7-2006

Hans Hermans je zou er eens goed aan doen om je op de hoogte te stellen van de feiten. En je eens af te vragen waar de oorzaak ligt waarom het niet loopt zo als het moet lopen. Dit komt mede door de raad die de burgers hebben gekozen hebben besloten om eerst een loonsom voor de nieuwe gemeente heuvelrug vast te stellen en daarna de formatie in te richten. De ambtenaren doen wat mogelijk is maar zijn door dergelijke besluiten de dupe dus kanker niet op de ambtenaren maar op het bestuur van de gemeenteheuvelrug.
Andreas van der Wal,  6-7-2006

Andreas was de eerste discipel van Jezus, de naam betekent onder andere “dapper”. Door je ‘dappere’ taalgebruik heb ik geen zin meer om met jou te discussiëren.
Hans Hermans, 6-7-2006

Ik vraag mij ook af, waar alle huidige medewerkers gebleven zijn. Het lijkt mij sterk dat deze intern allemaal een andere functie hebben gekregen. Dan kun je de vraag stellen, wat er mis was op die afdelingen, waardoor deze mensen een andere functie ambieerden. Maar het heeft misschien ook te maken gehad met de kwaliteit van een aantal medewerkers of leidinggevenden. Dit probleem moet toch eerder bekend zijn geweest. Niet voor niets kun je vaak door schaalvergroting meer kwaliteit in je organisatie brengen omdat het voor sommige mensen dan aantrekkelijker wordt om op zo’afdeling te gaan werken. Dat was toch een van de redenen voor de fusie.  Als bestuur zijnde moet je dat dan wel juist benoemen en je niet verschuilen achter argumenten als meer aanvragen, te weinig mensen e.d.
Dan blijft over of je zoveel mensen nodig hebt om deze aanvragen allemaal te beoordelen. Het gros van de aanvragen zal toch vaak een tuinhuisje, dakkapel e.d. betreffen. Daar bestaan al regels voor. Je kunt als organisatie de keus maken om binnen bepaalde normen, de mensen per kerende post vergunning te verlenen. Ik ken een pre-Vinex gemeente, waar ze om dezelfde reden gekozen hebben, tuinhuisjes binnen bepaalde maten en plaatsen, direct vergunning te verlenen om zo de werkdruk te verminderen. Anders kun je niet binnen de daarvoor gestelde termijn vergunning verlenen en “ontstaat” er van rechtswege een vergunning.
Jan Koert Lange, 7-7-2006

Trouwen op Sparrendaal duurder

DRIEBERGEN  Stellen die graag op buitenplaats Sparrendaal in Driebergen willen trouwen, moeten dat vanaf 1 januari 2007 zelf regelen met de beheerder van Sparrendaal. Dat meldt het AD/UN. Tot nu toe is het zo dat de gemeente Sparrendaal als trouwlocatie verhuurt. En de gemeente Driebergen hield er altijd haar raadsvergaderingen.
Nu dat niet meer het geval is, zal de gemeente Utrechtse Heuvelrug geen jaarcontract meer afsluiten met eigenaar Vereniging Hendrick de Keyzer. Dat betekent dat trouwlustigen zich niet meer tot de gemeente kunnen wenden voor de huur van Sparrendaal. Zij moeten contact opnemen met de beheerder, die op het terrein van Sparrendaal woont. Volgens woordvoerder Huids, van de vereniging Hendrick de Keyzer, stijgen per 1 januari 2007 de tarieven. ,,Tot nu toe betaalde een stel de gemeente voor de huur van Sparrendaal, inclusief gemeentelijke leges. Daarvan kregen wij zo’n 250 euro. Dat bedrag dekt de kosten niet helemaal. Het huurtarief gaat daarom omhoog. We hanteren voor ingezetenen van Driebergen wel een veel lager tarief dan voor mensen van buiten. Zij hebben een binding met het oude dorp. Zij betalen straks 275 euro huur. Anderen betalen 350 euro.’’


 Op 30 augustus 2000 werd Sparrendaal voor een symbolisch bedrag van 1  gulden verkocht aan Vereniging Hendrik de Keijser. Ik was bij die overdracht en kan mij nog goed herinneren dat in tal van speeches beklemtoond werd dat Sparrendaal beschikbaar zou blijven voor de Driebergse gemeenschap. Tot aan de herindeling was dit ook zo: de gemeenteraad vergaderde er, maar de VVV was intussen er al uit gezet. De Stichting Koffieconcerten werd verbannen omdat ze de huur niet op kon brengen. Na de herindeling blijft er voor de Driebergse gemeenschap nog één privilege over. Driebergers kunnen goedkoper trouwen.
In de praktijk blijkt dus nu gewoon dat Sparrendaal is verworden tot een ordinair partycentrum, voor met name niet Driebergenaren.
Hendrick de Keijser mag dan wel voor 3,5 miljoen gulden gerestaureerd hebben (dankzij een legaat), maar de gemeente had ook al twee miljoen gereserveerd voor onderhoud.
Het komt er op neer dat voor een luizige 1,5 miljoen gulden (681.000 euro) een markant gebouw en dito gebruik voor de Driebergse gemeenschap is verloren.
Maar de toenmalige raad had meer geld over voor sport dan cultuur.
Renk Knol, 4-7-2006

Zie je nou Renk, wat voor onbetrouwbaar zootje het is. Maar de mens is dat altijd al geweest als het aankomt op het ‘slijk der aarde’. Voorts mag worden afgevraagd of het tariefsverschil tussen Driebergse en niet-Driebergse bruidsparen zal standhouden. Het (te) veelgebruikte woord discriminatie gaat mij te ver. Maar je doet iets kostendekkend of niet en dan ga je niet mensen van buiten Driebergen een (financieel) oor aannaaien. Want het zou zomaar kunnen zijn dat de niet-Driebergse trouwlustigen die op Sparrendaal willen trouwen, kort daarna in Driebergen komen wonen.
Hans Hermans, 5-7-2006

Heuvelrugnieuws van woensdag 5 juli 2006

Schotellaan 9 Driebergen
foto: © Anthon Keuchenius
tijd: 9:05 uur      temperatuur: 25 °C

meer foto’s van deze straat

Heuvelrugdagen voor kinderen in groep 7 en 8

DRIEBERGEN De organisatie van de Heuvelrugdagen – samengesteld uit Stichting De Driewerf, de gemeente Utrechtse Heuvelrug, verschillende serviceclubs en ondernemersverenigingen organiseren op zaterdagmiddag 23 september (drie uur) voor de leerlingen van de groepen 7 en 8 een kindermuziektheater in de sporthal in Driebergen.
Het Nederlands Politie Orkest treedt dan op, samen met Custers en Co. Het is een spetterende doe-maar-mee-show met ook nog een spannende quiz erbij over “is dit goed of is dit fout”! Titel van de show : die pet past ons allemaal! – een voor de kinderen tevens educatief programma. Custers en Co doen natuurlijk niet alles goed, de kinderen mogen dan de politie helpen om het weer wel goed te krijgen! Het politieorkest is goed voor veel muziek en loeiende sirenes.
 
Alle leerlingen van de groepen 7 en 8 van alle basisscholen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug worden uitgenodigd. De entree is gratis – het kaartje wordt (voorzien van de naam) in september gegeven. Bussen verzorgen vanuit de verschillende dorpskernen het vervoer naar het theater (Sporthal). De scholen zijn al geïnformeerd. Meer informatie voor de ouders/verzorgers van de leerlingen volgt in september.
 
Deze activiteit voor de leerlingen is een onderdeel van het programma van de Heuvelrugdagen die drie dagen zullen duren en tot doel hebben de inwoners Heuvelrug meer met elkaar te laten kennismaken. Wilt u nu al meer weten? Belt u dan naar : Organisatie van de Heuvelrugdagen – telefoon (0343) 51 67 66  of naar de projectleider voor het scholenproject – telefoon (0343) 51 35 64

Gemeente en Revius Lyceum Doorn in gesprek over nieuwbouw

DOORN  De gemeente Utrechtse Heuvelrug en het Revius Lyceum Doorn zijn met elkaar in gesprek over de bouw van een nieuw gemeentekantoor op het terrein van de school, in combinatie met nieuwbouw voor het Revius Lyceum Doorn.

Door de gemeentelijke herindeling ligt het Revius Lyceum Doorn nu in een grotere gemeente. Daardoor is het partnerschap tussen de school en de gemeente gegroeid. Bovendien komt vijfentachtig procent van de leerlingen van het Revius Lyceum Doorn uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Bij de school, die deel uitmaakt van de CVO Groep Zuidoost-Utrecht, leeft al langere tijd de wens voor nieuwbouw. Het huidige schoolgebouw komt volgens de rector van de school uit een tijd dat het onderwijs anders georganiseerd was en het remt daardoor verdere onderwijsontwikkeling.

De gemeente zoekt een centraal gelegen locatie voor de bouw van een gemeentekantoor voor de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug. De gemeentelijke instellingen zijn op dit moment over zeven verschillende locaties, verdeeld over vijf kernen, gehuisvest. De gemeenteraad heeft hiervoor het college de opdracht gegeven om meerdere locaties in de nieuwe gemeente te onderzoeken; het terrein van het Revius Lyceum is daar een van.


Dit is nu écht het beste idee ooit van welke Nederlandse overheidsinstelling dan ook. Een ieder kent de grapjes over ambtenaren, zoals bijvoorbeeld dat een ambtenaar altijd op een houten stoel zit zodat er dan nog iets ‘werkt’. Hoewel ik daar uiteraard niet over kan oordelen, mag wel de vraag worden gesteld hoe al die grapjes toch in de wereld zijn gekomen. Maar daar komt nu een eind aan. Scholieren behoren, hoofdzakelijk door hun leeftijd, tot het luidruchtige deel van de bevolking. Ga maar eens op een middelbare school kijken/luisteren, waar, niet alleen in de pauze, altijd wel leven rond de school is. Reken maar dat je daar als ambtenaar wakker van blijft.
Hans Hermans, 5-7-2006
Beste Hans Hermans,
 
Het blijkt al dat je vast al geen jaren meer in een gemeentehuis bent geweest want slapen doen we niet. Dat er een verschil zit in het bedrijfsleven en de overheid dat geef ik direct toe, en dat daar grappen over gemaakt worden vind ik niet erg want de beste humor is toch nog altijd zelfspot. Maar breng gerust straks een bezoekje aan het nieuwe gemeentehuis.  
Andreas van der Wal, 5-7-2006

Het blijkt dat jij niet kunt lezen Andreas; ik schreef immers, “Hoewel ik daar uiteraard niet over kan oordelen….”. Overigens is nog niet zo lang geleden in de Stichtse Courant een door mij ingezonden brief geplaatst, waarin ik melding maakte van mijn avondlijk bezoek aan het (tijdelijke) gemeentehuis in Doorn, alwaar van de meerdere zichtbaar aanwezige baliekluivers er slechts twee een loket bemanden. De wachttijd was meer dan een uur, de overige loketten waren gesloten, maar geen enkele ambtenaar die op het idee kwam om nog een loketje open te gooien. En jullie slapen niet? Waar komen dan die immense achterstanden voor bouwaanvragen vandaan? Waar zelfs 25 extra krachten voor aangenomen moeten worden. Tja, Andreas, kom eens met betere argumenten. Overigens hoor je mij het bedrijfsleven ook niet de hemel in prijzen, maar het is wel het commerciële bedrijfsleven waar de monopolistische overheid van leeft.
Hans Hermans, 6-7-2006

Beste Hans, het lijkt mij noodzakelijk ook zelf kritisch te lezen. In het stukje staat niet dat de school bij het gemeentehuis komt. Er staat dat het mogelijk is het gemeentehuis op de locatie van de school te bouwen. De school zal dan ergens anders gehuisvest gaan worden zodat de door jouw getypeerde slapende ambtenaar daar ‘gelukkig’ geen last van zal hebben.
Jan Dogger, 6-7-2006

Goed lezen Jan; er staat “…..over de bouw van een nieuw gemeentekantoor op het terrein van de school, in combinatie met nieuwbouw voor het Revius Lyceum Doorn”. Wat denk je dat daarmee wordt bedoeld, “in combinatie”? Kijk goed uit met je kritiek, als je mij wilt zoeken, kom dan met sterkere zaken.
Hans Hermans, 6-7-2006

Hans, in combinatie kan uiteraard op twee manieren worden uitgelegd. De eerste is degene die jij blijkbaar bedoelt, de fysieke combinatie. In veel gevallen wordt echter het besluitvormingsproces bedoeld waarbij in combinatie wordt besloten. De combinatie betreft dan een gelijktijdige bouw op mogelijk fysiek gescheiden locaties. Naar mijn mening wordt in deze discussie de laatste variant bedoeld. Tevens is de discussie over woordgebruik door jou aangekaart met de opmerking ‘hoewel ik daar niet over kan oordelen’. Impliciet oordeel je namelijk wel en dat blijkt ook direct uit de reactie die je daarna geeft m.b.t. de ingezonden brief.
Jan Dogger, 6-7-2006

Hans, zonder overheid was het “commerciële” bedrijfsleven een stuk kleinder. Zoals jij regelmatig terecht opmerkt, leven talloze adviesbureau’s van de opdrachten die ze van diezelfde overheid krijgen. En geen van hen geeft de opdracht terug met de mededeling: dat is zonde van jullie geld. Sterker nog, volgens mij is er al eens een adviesbureau bezig geweest op geschikte locaties te zoeken voor een nieuw gemeentehuis. Daarnaast heeft Renk Knol al eens geopperd om voormalige Hogeschool De Horst te gebruiken.
Je kunt je afvragen of de gemeente er wijs aan doet om via deze constructie aan een locatie te komen. Ik kan mij tenminste niet indenken dat op deze locatie zowel een nieuw schoolgebouw alsook een nieuw gemeentekantoor gerealiseerd kan worden.
Tja, en dat er soms ambtenaren slapen kan ik niet ontkennen, maar uit persoonlijke ervaringe kan ik je meedelen dat het gros toch aardig zijn best doet. Ik verbaas mij ook wel eens over het feit dat mensen het hele jaar de tijd hebben reispapieren aan te vragen, maar pas op het laatste moment erachter komen dat ze nog met een oude rondlopen. Ja, en dan sta je dus in de rij. Dat is bij een aantal gemeentes ook de reden waarom deze papieren in het “laag”seizoen soms 10 euro voordeliger zijn. Zo zie je maar weer, dat ambtenaren ook weer wat leren van het bedrijfsleven.
Jan Koert Lange, 7-7-2006

Jan Koert, Ik stond eind januari in de rij, niet bepaald het “reispapierenseizioen”. De overheid heeft de groei van adviesbureaus in de hand gewerkt, om zich aan de eigen verantwoordelijkheid te kunnen onttrekken.
Hans Hermans, 7-7-2006

Beste Jan, Zie je wel dat je niet goed hebt gelezen en wij dus een nutteloze correspondentie hebben gevoerd. Zoals je vandaag in De Kaap/De Stichtse Courant hebt kunnen lezen, is het wel degelijk de bedoeling om het gemeentehuis en de school op hetzelfde perceel te bouwen.
Hans Hermans, 13-7-2006

De heer Kentson geeft aan dat hij deze combinatie wil; de gemeente is alleen nog maar op zoek naar locaties. Als ik het oppervlak van het terrein bekijk en dit combineer met de ambities van de heer Kentson, dan vraag ik mij af waar dit allemaal moet staan. Natuurlijk kun je het terrein volbouwen, ondergrondse parkeergarage realiseren en de sportvelden bovenop aanleggen, maar ik vraag mij af of dit realistisch is. Als ik zie hoeveel parkeergelegenheid er nu al nodig is, zeker bij ouderavonden, dan zie ik niet hoe nog een groot gebouw erbij met 300 (?) ambtenaren op dit terrein geplaatst kan worden. Tenslotte zegt het bestemmingsplan dat er voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein moet zijn.
Maar ik ben geen stedenbouwkundige of architect. Ik zie echter meer in een locatie bij het station zoals eerder al door Renk Knol is geopperd. Daarnaast zou het verstandig zijn om ook te kijken of er wel 1 gebouw moet komen of dat je kiest voor meerdere locaties, waar je inwoners op maat kunt bedienen. Scheelt inwoners reis- en wachttijden. Die gebouwen hebben wij waarschijnlijk nog steeds en zouden misschien te combineren zijn met andere taken (sportloket, zorgloket etc.).
Jan Koert Lange, 14-7-2006

Oh, sorry Jan Koert, maar dat wist jij natuurlijk nog niet. Het plan is niet alleen om de gebouwen te combineren, maar ook de taken. Docenten zijn immers ook ambtenaren en de meeste taken van de gemeenteambtenaren zullen door de leraren worden overgenomen en worden geïntegreerd in de lessen, die daarom 75 minuten gaan duren. Zo kunnen we 300 ambtenarensalarissen besparen en krijgt de gemeente Utrechtse Heuvelrug de laagste belasting van alle Nederlandse gemeenten. En zo kwam eindelijk alles goed in ons lieflijke dorpje met als opperhoofd de rectomeester of, zo je wilt, burgector.
Hans Hermans, 14-7-2006

Hans, zoals jij het betoogt had ik het inderdaad nog niet bekeken. Eigenlijk wel logisch, want zoals ik eerder wel eens beweerde, worden (oud)docenten en (oud)ambtenaren vaak raadslid, waarna zij kunnen promoveren tot wethouder of burgemeester. Grappig!
Jan Koert Lange, 14-7-2006

Dronken door Driebergen

DRIEBERGEN  Dinsdag 4 juli heeft rond 18.30 uur aan de Partrimoniumstraat een 24–jarige automobilist uit Driebergen aangehouden. De man wordt ervan verdacht eerder die avond aan de Traaij en Dokter Hermansstraat een aantal voertuigen te hebben geraakt en te zijn doorgereden. Surveillerende agenten kregen de verdachte in het vizier omdat hij aan het signalement voldeed. Ook constateerden zij schade aan de auto van de verdachte die mogelijk veroorzaakt kon zijn door de eerder gemelde aanrijdingen. De man is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.
Hij bleek te veel te hebben gedronken. Een ademanalyse gaf aan dat de man een alcoholgehalte van 905 ug/l had. Het rijbewijs van de man is ingevorderd. De politie onderzoekt de zaak.

Heuvelrugnieuws van donderdag 6 juli 2006


Hoofdstraat 135 Driebergen: bouw villa Nuova
foto: © Renk Knol
tijd: 11.40 uur  temperatuur: 24 °C

meer foto’s van deze straat

Korfbalster De Groot weg bij Dalto

DRIEBERGEN  Korfbalster Liane de Groot vertrekt al na één jaar bij Dalto. De 23-jarige Amsterdamse keert terug naar Rohda. Bij Dalto slaagde zij er niet in een basisplaats te veroveren.

Heuvelrugnieuws van vrijdag 7 juli 2006

Traaij Driebergen: Van Heemstrabank
foto: © Robert Zwart
tijd: 9.00 uur  temperatuur: 20 °C

meer foto’s van deze straat

Installatie burgemeester Frits Naafs

DOORN  De installatie van Frits Naafs tot burgemeester van de gemeente Utrechtse Heuvelrug vindt op vrijdag 1 september tijdens een buitengewone raadsvergadering om 15.00 uur plaats in SBI/Zonheuvel, Amersfoortseweg in Doorn.


Moeten we handtasjes meenemen?
Hans Hermans, 7-7-2006

Beste Webmaster, sinds wanneer worden hier opmerkingen zoals die van Hans geplaatst. Ik verzoek om enige vorm van censuur. Dit zijn opmerkingen zijn beneden de gordel en dragen er niet aan bij om een inhoudelijke discussie te voeren.
Jan Dogger, 11-7-2006

Beste Jan, Ik heb een hekel aan censuur en in dit geval zou ik niet weten waarom een beetje censuur op zijn plaats is.
webmaster Renk Knol, 11-7-2006

Beste Jan, het is geen opmerking, maar een vraag. Lees mijn ingezonden brief en je kent de vraag. Ik doe niets anders dan reageren op feiten. In dit dorp is men blijkbaar nog weinig gewend op het gebied van kritiek. Daarom heb ik mij voorgenomen, binnen zekere grenzen, voorlopig eens pittig te reageren op, vooral, politieke nieuwsberichten. En gelukkig beginnen er eindelijk eens wat meer inwoners te reageren. Laat al die partijparticipanten maar eens voelen dat er goed op ze wordt gelet. Wat ik wel betreur, is dat veel respondenten blijk geven van het feit dat ze slecht (kunnen) lezen wat ik schrijf.
Hans Hermans, 11-7-2006  

beste webmaster,

Ik kan mij vinden in de reactie van de heer Dogger. Wat een vreselijke opmerkingen maakt de heer Hans Hermans. Ik vind het ronduit discriminerend. Het werd tijd dat er eindelijk eens een “jonge” burgemeester in onze gemeente komt en die met zijn tijd meegaat. Graag wil ik een opmerking maken over negatieve ingezonden stukken van de heer Hermans. Heeft hij niet in de gaten dat hij over geen enkel onderwerp positief kan schrijven? 
Nicole Looije-Jille, 12-7-2006   

Beste Nicole,
Je moet je in je reactie niet tot mij richten, maar tot Hans Hermans. Mijn rol in deze is slechts die van doorgeefluik. Wellicht zal ik overwegen in de toekomst geen reacties meer te plaatsen als het gaat over individuele personen. Dus geen reacties meer als het, in dit geval, gaat om de persoon Naafs, maar wel als het gaat om burgemeester Naafs. Ik formuleer bewust met slagen om de arm omdat het onderscheid tussen functie en persoon vaak erg nevelig is. Overigens ben ik het niet eens met je zinsnede “……dat er eindelijk eens een “jonge” burgemeester in onze gemeente komt en die met zijn tijd meegaat.” Ik vind de huidige tijd alles behalve mooi, gezien het ongebreideld consumentisme, individualisme en commercialisme.
webmaster Renk Knol, 12-7-2006

Nicole,
Het is de laatste tijd enorm in om te pas en te onpas het woord “discriminatie” te gebruiken. Ik heb een hekel aan dat woord, maar ook hekel aan discriminatie. Zou je exact willen aangeven waar in mijn reacties sprake is van discriminatie. En dan bedoel ik niet opmerkingen welke jou kennelijk onwelgevallig zijn, maar échte discriminerende opmerkingen. Want loze opmerkingen heb ik niets aan.
Hans Hermans, 12-7-2006

Financiële injectie uit Duitsland voor Huis Doorn

DOORN  Huis Doorn kan weer vooruit. Het AD/UN meldt dat vandaag het museumkasteel een samenwerkingscontract tekent met de Stiftung Preussische Schlösser und Gärten, waarmee voorlopig een jaarlijkse subsidie van 200.000 euro is gegarandeerd.

,,Een opsteker van jewelste,’’ zegt directeur van de beheersstichting Diederik van Beekhoff. ,,We krijgen nu bijna evenveel subsidiegeld uit Duitsland als uit Den Haag. Kunnen we eindelijk het achterstallig onderhoud aanpakken.’’ De Pruisische stichting beheert in Duitsland 150 landgoederen en 23 voormalige paleizen van het vorstengeslacht Hohenzöllern.

Huis Doorn dankt zijn bekendheid aan de Duitse keizer Wilhelm II. Vanaf 1920 tot zijn dood in 1941 bewoonde hij als asielzoeker Huis Doorn, dat hij inrichtte met objecten uit zijn paleizen in Berlijn en Potsdam. Ten noorden van het Huis staat Wilhelms mausoleum. Het landgoed is het grootste monument dat de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog en aan de Nederlandse neutraliteitspolitiek levend houdt.

Het Huis is een museum in bezit van de Staat der Nederlanden. De inrichting is nog precies hetzelfde als toen de keizer er nog woonde. De vorstelijke rijkscollectie wordt beheerd door een stichting. In 2004 kende staatssecretaris voor Cultuur Medy van der Laan Huis Doorn een jaarlijkse subsidie toe van 238.000 euro voor de cultuurperiode 2005-2008. Daarmee moest de beheersstichting de collectie als cultureel erfgoed instandhouden. ,,Minimaal basisonderhoud,’’ zegt Van Beekhoff. ,,Nu kunnen we verder.’’


Is het niet schandalig dat wij als rijk land geld aanpakken van een ander rijk land om onze cultuurgoederen in stand te houden?
Hans Hermans, 7-7-2006

Wat is daar nou schandalig aan?
John van Leeuwen, 7-7-2006

Wat vind je nu zelf van die vraag, John?
Hans Hermans, 7-7-2006

Het is me niet duidelijk wat er schandalig aan is. Dat vertel je niet en maak je niet duidelijk.
Ik vroeg dus wat er schandalig aan is. Ik krijg geen antwoord.
John van Leeuwen, 11-7-2006

Beste Hans, dit is een heel normale gang van zaken. Ook Nederland geeft veel geld uit om de Nederlandse cultuurschatten in andere landen te onderhouden. Daartoe behoren ook zogenaamd de rijke landen. De vraag van John is dus geheel terecht, het antwoord overduidelijk niet.
Jan Dogger, 11-7-2006

Ach jongens, reageer nou toch niet altijd even serieus; het was een overduidelijk retorische vraag. Trouwens, ieder zijn mening, jullie vinden het niet schandalig en ik wel en daar valt niets aan uit te leggen. En wat wij en/of andere landen nog meer op dat gebied doen, interesseert mij niet; het gaat om deze kwestie. Altijd maar dat gezeur van “ja maar zij doen het ook”, is het zwakste dat ik ooit ben tegengekomen. Probeer ook eens een eigen mening te vormen in plaats van mijn reactie te toetsen aan wat kennelijk algemeen gangbaar is.
Hans Hermans, 11-7-2006

Heuvelrugnieuws van zaterdag 8 juli 2006

Vossenkamp Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.30 uur  temperatuur: 21 °C

meer foto’s van deze straat

Subsidie voor lanen in Utrecht-Oost

HEUVELRUG  De provincie Utrecht stelt € 250.000 subsidie beschikbaar voor het herstel van lanen in de oostelijke helft van de provincie. Hiermee geeft zij uitvoering aan het Reconstructieplan Gelderse Vallei / Utrecht-Oost, waarin ondermeer aandacht wordt gevraagd voor cultuurhistorie en landschap. Lanen vormen een prominent onderdeel in het ontwerp van landgoederen op de Utrechtse Heuvelrug en in de Gelderse Vallei en vertegenwoordigen daarmee grote cultuurhistorische waarde.

Veel lanen zijn aangeplant in de 19e eeuw en komen langzamerhand aan het eind van hun leven. Deze lanen zien er juist nu indrukwekkend uit. In deze fase van aftakeling ontwikkelt zich ook de hoogste natuurwaarde, bijvoorbeeld omdat de bomen veel holtes en dood hout bevatten waar boommarters en spechten van profiteren. Ze vormen het leefgebied van paddestoelen, boommarters, vleermuizen en uilen, maar vervullen ook een rol als verbindingsweg voor dieren in het cultuurlandschap.

De provincie wil deze fase zo lang mogelijk rekken en stelt subsidie beschikbaar voor bijvoorbeeld het candelaberen van afstervende bomen. Nu worden deze bomen nog vaak verwijderd omdat ze gevaar opleveren door afbrekende takken. Candelaberen houdt in dat de takken van de boom vrijwel geheel worden afgezaagd, maar dat de stam blijft staan, zodat de laan in visueel opzicht langer in tact blijft.

Ook het opruimen van de resterende bomen en aanplanten van nieuwe is een kostbare zaak. Daarvoor is nu ook geld beschikbaar. Verder worden werkzaamheden gesubsidieerd die gericht zijn op de herkenbaarheid en de duurzaamheid van de lanen. Dit betreft bijvoorbeeld het verwijderen van ondergroei en boomopslag onder de laan en het herstellen van begeleidende watergangen of wallichamen.

Er zijn in de loop van de tijd ook lanen geheel verdwenen. De aanleg van nieuwe lanen in het agrarische cultuurlandschap vormt een bijdrage aan verbetering van de landschapskwaliteit en het herstel van het oorspronkelijke kleinschalige landschap. Nieuw is dat de provincie niet alleen de aanlegkosten subsidieert, maar ook de waardedaling van de grond financieel compenseert als een laan op agrarische grond wordt aangelegd.

De subsidie is van toepassing in het Reconstructiegebied in de provincie Utrecht. Dit is de gehele oostelijke helft van de provincie: de gemeenten Rhenen, Veenendaal, Renswoude, Woudenberg, Leusden, Amersfoort, Bunschoten, Eemnes, Baarn, Soest, De Bilt, Zeist en Utrechtse Heuvelrug. Alleen particuliere eigenaren en de drie natuurbeherende organisaties komen voor subsidie in aanmerking. Voor meer informatie over het aanmelden van projecten kunt u contact opnemen met Bert Geerdes van de provincie Utrecht, telefoon 030-2582748

Fusie Rijswaarden en Zonnehuis

HEUVELRUG  Stichting verpleeg- en zorgcentrum Het Zonnehuis en Stichting woon- en zorgcentra De Rijswaarden gaan per 1 januari 2007 fuseren. Met de fusie willen de instellingen een kwaliteitsslag maken en zorg aanbieden van lichte thuiszorg tot zware psycho-geriatrische zorg (dementie) binnen de instellingen. Dit bericht Marleen Meijer in weekblad De Kaap.

Verpleeghuis Het Zonnehuis heeft binnen de gemeente een verpleeghuis in Doorn en een verpleegunit in Oranjestein in Doorn en in De Ridderhof in Amerongen. In het verpleeghuis en de verpleegunits worden veel dementiepatiënten verpleegd. De Rijswaarden heeft binnen de gemeente Zorgcentrum De Ridderhof in Amerongen en Woon-zorgcentrum De Schermerij in Leersum.

Heuvelrugnieuws van zondag 9 juli 2006

Rijsenburgselaan 11 Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 9.45 uur  temperatuur: 20 °C

meer foto’s van deze straat

Record voor Speelweek Bosbad

LEERSUM  De jaarlijkse Speelweek in het Bosbad van Leersum begint maandagmiddag om 14.00 uur met een record aantal deelnemers. Het AD/UN meldt verder dat ruim honderd inschrijvingen zijn binnengekomen bij organisator Cor de Ridder. De Ridder fungeert bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug als adviseur vrije tijd.
,,Drie jaar geleden ben ik als ambtenaar van de gemeente Leersum begonnen en we hadden toen zeventig deelnemers. Het werden er steeds meer. Omdat ik in het Bosbad een beperkte ruimte heb stelde ik het maximum op honderd. Het zijn er iets meer geworden.’’ Het thema van de Speelweek is Kolonisten van Catan. De deelnemers moeten een compleet dorp bouwen. In Doorn en Driebergen is de Speelweek de laatste week van de schoolvakantie. Amerongen en Maarn kennen nog geen Speelweek. De speelweek eindigt donderdag.

Heuvelrugnieuws van maandag 10 juli 2006

Traaij 151-153 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 11.10 uur  temperatuur: 20 °C

meer foto’s van deze straat

Verdachte beroving station Maarn aangehouden

MAARN  De politie heeft een 28-jarige inwoner van Maarssen aangehouden op verdenking van een beroving met geweld. Dinsdag 28 februari rond 21.30 uur werd een 31–jarige vrouw van Maarn op een treinstation aan de Tuindorpweg door een onbekende man aangesproken. Hij eist haar telefoon en portemonnee.
Omdat de vrouw deze niet vrijwillig afgaf, bedreigde hij haar met een voorwerp. De man is uiteindelijk met haar telefoon weggevlucht.
De politie heeft na intensief rechercheonderzoek begin juni een 28-jarige inwoner van Maarssen aangehouden als verdachte. De man heeft de beroving bekend en zit in voorarrest. Hij zal in september voor de rechter verschijnen.

Keuzevrijheid voor alle woningzoekenden

UTRECHT  Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben onlangs de beleidsregels woningmarkt 2006 vastgelegd. Voorop staat het streven naar één provinciale woningmarkt die toegankelijk is voor alle woningzoekenden met provinciale binding. Tegelijkertijd bieden de regels nog steeds mogelijkheden in bepaalde gemeenten om voorrang te verlenen aan lokale woningzoekenden.

De provincie Utrecht streeft naar één provinciale woningmarkt. Om maximale keuzevrijheid voor alle woningzoekenden te bereiken, wil de provincie bij verdeling van sociale huur- en koopwoningen provinciale binding hanteren in plaats van de huidige regionale binding. Gedeputeerde Ekkers: “Het is niet de verwachten dat mensen nu meteen van Oudewater naar Baarn zullen verhuizen. Maar tussen bijvoorbeeld Zeist en Soest zal dat wel meer gebeuren en dat kon vroeger niet.”

Beleidsregels regelen toegang
Uit berichtgeving in de pers, maar ook de ingediende zienswijzen, lijkt het hier te gaan om het verdelen van woonruimte. Ekkers: “Niets is minder waar. Het nieuwe beleid regelt alleen de toegang tot de woningmarkt, niet de verdeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeenten woningen toe te wijzen.”

Eveneens is er verwarring over de voorrangsregeling die gemeenten de mogelijkheid biedt vrijkomende sociale woningen met voorrang toe te wijzen aan lokale woningzoekenden. Ekkers: “Gemeenten die minder woningen kunnen bouwen dan de helft van het provinciale gemiddelde, mogen hiervan gebruik maken. Dat kan tot maximaal 30 %. Overigens schrijft de Huisvestingswet een dergelijke koppeling tussen lokale voorrang en beperkte woningbouwmogelijkheden ook voor. Dat kan gemeentebreed, maar ook afzonderlijke kleine kernen komen daartoe in aanmerking. In de oude regeling lag de definitie van kleine kernen bij 2000 inwoners. In de nieuwe beleidsregel trekken GS dat aantal op naar 4000.”

Per saldo biedt de nieuwe voorrangsregel meer bescherming voor lokale woningzoekenden dan de bestaande regeling, die alleen voor kleine kernen geldt. Daarnaast is de toegang van niet-lokale woningzoekenden nu gewaarborgd voor ten minste 70 % van het totale woningaanbod.

Heuvelrugnieuws van dinsdag 11 juli 2006

Van Oosthuyselaan 1-3 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.10 uur  temperatuur: 22 °C

meer foto’s van deze straat

Op de vuist

LEERSUM  Op maandagavond gingen een aantal personen met elkaar op de vuist na een ruzie. Omstreeks 20.55 uur kreeg de politie de melding dat er gevochten zou worden op de Gooijerdijk. Toen de agenten ter plaatse kwamen werd er niet meer gevochten. Wel was even daarvoor een onenigheid geweest tussen bekenden van elkaar. Hierbij was een ruit van een auto vernield. Een 42-jarige man uit Utrecht werd aangehouden en ingesloten voor verhoor.

Gescheiden inzameling van frituurvet voor biodiesel

AMERONGEN  Vanaf nu kunnen inwoners van het oostelijke deel van de gemeente Utrechtse Heuvelrug hun oude frituurvet en -olie kwijt in een speciale container die op het Regionaal Aanbiedstation Remmerden is geplaatst. Voor een goede verwerking wordt gevraagd het frituurvet en -olie bij voorkeur in de afgesloten originele plasticverpakking aan te leveren en niet in glas.

Gescheiden inzameling van frituurvet en -olie heeft voordelen:

  • De meeste mensen vinden het zonde om gebruikt frituurvet en gebruikte frituurolie bij het huisvuil te gooien. Door gescheiden inzameling draagt u bij aan een beter milieu.
  • De gemeente bespaart op de kosten van vuilverbranding.
  • Uw ingezamelde frituurvet en –olie komt niet in de voedselketen terecht. Het wordt uitsluitend gebruikt als grondstof voor biodiesel of als biobrandstof in elektriciteitscentrales.
  • Vet dat in het riool terecht komt veroorzaakt verstoppingen, waarvan de schoonmaakkosten voor een gemeente duizenden euro’s per jaar kunnen bedragen.
  • Biodiesel draagt niet bij aan het broeikaseffect, omdat bij de verbranding net zo veel CO2 vrijkomt als de planten bij het maken van plantaardige olie hebben opgenomen.

Na de zomer zal ook op het afval-aanbiedstation Driebergen de mogelijkheid worden geboden frituurvet te laten verwerken tot biodiesel.


Goed idee, maar……. zou het wegbrengen en bewerken van de frituurolie niet meer energie kosten dan het als brandstof oplevert? De afleverdepots liggen voor velen te ver van de bewoonde wereld om erheen te lopen of te fietsen. Veel ‘milieuvriendelijke’ ideeën blijken vaak minder milieuvriendelijk te zijn dan wordt gesuggereerd.
Hans Hermans, 11-7-2006

Daarmee zou je best eens gelijk kunnen hebben, tenzij je het afval op de fiets of lopend wegbrengt. Beter is: “de frituurpan de deur uit”. Maar ja, dan leven de mensen waarschijnlijk weer gemiddeld iets langer en dat is ook geen bijdrage aan het milieu.
Renk Knol, 11-7-2006

Waarom zouden de supermarkten dit niet in kunnen nemen? Vrijwel iedereen komt wekelijks bij een supermarkt. Dan krijg je een grotere partij die wellicht door een ambtenaar openbare werken in een verloren uurtje op weg naar de werkplaats kan worden meegenomen. Of mensen langer leven zonder frituurpan weet ik niet, maar de regering zou graag willen dat meer mensen langer blijven werken dus is het misschien verstandig. Maar verstandig is niet altijd lekker! Ik hou mijn frituurpan nog wel eventjes.
Jan Koert Lange, 11-7-2006

Dat Renk en ik daar nu niet zijn opgekomen, goed idee Jan Koert. Net als met de batterijen.
Hans Hermans, 12-7-2006

Heuvelrugnieuws van woensdag 12 juli 2006

Prinses Margrietlaan Driebergen
foto: © Anthon Keuchenius
tijd: 9:30 uur      temperatuur: 17 °C

meer foto’s van deze straat

Opbrengst kabelnet voor inwoners Doorn

DOORN  Wordt het een groot feest, een kunstwerk of iets anders? De hoogte van het bedrag wordt geheimgehouden, maar met de opbrengst van de verkoop van het Doornse kabeltelevisienet wordt iets leuks gedaan voor de inwoners van Doorn. Dat bericht het AD/UN. Tegelijk gaan ze veel meer betalen voor hun abonnement.

Carla van de Velde van het bestuur van de Doornse Centrale Antenne Stichting denkt eind van dit jaar te weten waar het geld aan besteed wordt. ,,We hebben een verzoek gedaan aan de gemeente om met suggesties te komen en hebben zelf ook ideeën. Maar het gaat erom dat het iets wordt voor een breed publiek en iets dat een eenmalig karakter heeft.’’ De stichting heeft het kabelnet verkocht aan CAIW in Naaldwijk, een kabelexploitant met ongeveer 140.000 aansluitingen. Het Doornse net heeft bijna 4000 abonnees die straks gebruik kunnen maken van uitgebreide digitale diensten op het gebied van radio, tv, internet en telefonie. Door de overname gaat het aantal televisiezenders van 24 naar ongeveer 60. Volgens Van der Velde is het Doornse net te klein om zelfstandig verder te kunnen gaan en zelf nieuwe diensten te kunnen ontwikkelen. De prijs voor de klant stijgt van 7,71 euro naar 12,95 euro per maand. Een deel van de opbrengst van de verkoop wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de verhoging in etappes zal gaan.


Zou het een aardig idee zijn om een investering te doen in de voorzieningen voor de jongeren?
De Doonse Welzijns Stichting heeft vast wel goede ideëen.
Arnoud Venema, 12-7-2006

Weer een bedrijf ‘geprivatiseerd’. Te klein om zelfstandig verder te kunnen gaan? Me dunkt dat met deze eerste verhoging van 5 euro die CAIW al direct doorvoert, DCAS zelf ook wel had kunnen meekomen. Maar nee hoor, ook DCAS is gezwicht voor het grote geld; wel vreemd dat de prijs voor dit verraad niet is vermeld. Maar let op, kabelabonnees, voor u het weet zit u op twintig euro per maand voor diensten waar u niet om hebt gevraagd. En stelt u zich alstublieft niet al te veel voor van dat “iets leuks” dat men voor u in petto heeft. Er zijn er namelijk maar twee die echt “iets leuks” hebben en dat zijn de verkopende en aankopende kabelaars.
Hans Hermans, 12-7-2006

5 euro X 4000 = 20.000 euro per maand;
12 X 20.000 = 240.000 euro jaar;
in 5 jaar tijd wordt er dus 1,2 miljoen euro gegenereerd aan extra inkomsten
Ben inderdaad benieuwd wat de verkoopsom is geweest?
In plaats van de keus uit 20 pulpzenders kan in Doorn straks gekozen worden uit 56 pulpzenders.
Renk Knol, 12-7-2006

En voor klanten die betalen door middel van acceptgiro is het nog eens €1,25 extra per maand.
Dát stond even niet in die brief!
Jammer dat het na 30 jaar DCAS zo moet.
Bart Hiddink, 10-10-2006

Veel te hard

DOORN  Op zondagmiddag was een onopvallend surveillancevoertuig aan het surveilleren op de Langbroekerweg tussen Doorn en Langbroek. Een agent zag hier zeven motorrijders met een behoorlijk snelheid rijden en na meting bleek dat de motorrijders een gemiddelde snelheid hadden tussen de 137 en boven de 180 terwijl de toegestane snelheid hier 80 kilometer per uur is. Bij het veer bij Culemborg moesten de motorrijders stoppen en kon de agent hen aanspreken. Van de motorrijders is het rijbewijs ingenomen. De motorrijders gaven zelf ook aan dat ze het echt te bont hadden gemaakt.

Muurschildering Kameleon overgeschilderd

DOORN  Sinds eind vorig jaar is er in Doorn onvrede tussen omwonenden en basisschool De Kameleon over de muurschildering op een berging op het schoolterrein. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een mediator gevraagd om met betrokken partijen naar een oplossing te zoeken.
Tijdens een bijeenkomst eind juni zijn onder leiding van de mediator openhartig de verschillende standpunten uitgewisseld. Vervolgens is constructief naar oplossingen gezocht. Hierbij is gesproken over het planten van extra groen, het verplaatsen van de berging op het speelterrein of het overschilderen van de berging.
Nadat ook de aspecten sociale veiligheid en kosten van de opties zijn afgewogen, is uiteindelijk in goed overleg besloten de berging over te schilderen. Afgesproken is dat dit voor 1 september 2006 gebeurt.


Nu maar hopen dat er wordt overgeschilderd in een lichte egale kleur, zodat de betere graffitikunstenaars daar een veelkleurige schildering op kunnen aanbrengen.
Tevens is hier mee aangetoond dat een mediator (een dure bemiddelaar) een volstrekt overbodig beroep is. De enige rechtvaardiging van deze functie (net als bij zovele andere consultants) is, dat een bestuur schijnbaar geen verantwoordelijkheid hoeft te nemen. Het resultaat van de bemiddeling is ronduit schandalig. De ene partij (die van de intolerante omwonenden) is volledig tegemoet gekomen. En dat alles had niet gehoeven als het gemeentebestuur gewoon gezegd had dat ze blij was met de schildering en niet van plan was deze te (laten) verwijderen.
Renk Knol, 12-7-2006

On-voor-stel-baar, dat een paar azijnpissende buurtbewoners hun zin krijgen. wat is dat voor mediator? Trouwens, mediator, kon één van de zes wethouders het niet voorelkaar krijgen? Wat heeft het hele grapje, schilderen, mediator en weer overschilderen, de burger eigenlijk gekost? Of gaat de rekening naar die buurtbewoners?
Hans Hermans, 12-7-2006

Heuvelrugnieuws van donderdag 13 juli 2006

Laan van Blommerweert 1a Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.40 uur  temperatuur: 23 °C

meer foto’s van deze straat

Gooijerdijk 51 wel of geen monument

DRIEBERGEN Het huis aan de Gooijerdijk in Driebergen is zeker pittoresk maar een monument? Dat is het zeker niet, aldus eigenaar Bonekamp. In het AD/UN heeft Heleen de Bruijn een interview met hem. 

“Eigenaar Bonekamp ziet een monumentenstatus helemaal niet zitten. ,,Dat geeft altijd gedoe, je moet overal een vergunning voor aanvragen.’’ Al in 1997 kreeg Bonekamp een brief van de gemeente Driebergen dat zijn huis op de voorlopige monumentenlijst kwam te staan. Het was het begin van een langdurig gevecht teggen de status van monument, dat toch resulteerde in de aanwijzing tot monument op 11 november 2005.

Tot driemaal toe kreeg Bonekamp de afgelopen jaren een brief van de gemeente Driebergen waarin stond dat het op de monumentenlijst zou komen. De gemeente stuurde een uitgebreide omschrijving van het huis mee, die steeds niet klopten. Het zou een dwarshuisboerderij zijn en een agrarische bestemming hebben gehad, maar dat was niet zo. En het zou van bijzondere cultuurhistorische waarde zijn.

Telkens weer tekende Bonekamp bezwaar aan tegen de omschrijvingen, die vervolgens steeds werden aangepast. ,,Het begon een beetje Kafkaiaans te worden.’’ Uiteindelijk kwam de zaak in februari dit jaar voor een hoorzitting bij de adviescommissie monumentenzorg. Daar bleek dat de ambtenaren in Driebergen hun huiswerk slecht hadden gedaan. Zij verklaarden slechts twee bezwaren te hebben gehad van Bonekamp. Die liet er vervolgens drie zien. En de ambtenaren konden de cultuurhistorische waarde van het pand ook niet aantonen. ,,Eindelijk een luisterend oor,’’ zegt Bonekamp.

Het college van b en w heeft het advies van de commissie inmiddels overgenomen en besloten de beschikking van aanwijzing tot monument in te trekken. Bij een toekomstige plaatsingsprocedure voor de monumentenlijst, wordt Gooijerdijk 51 echter alsnog meegenomen. Het gevecht is nog niet beslist.”


brrrrr, vechten tegen de overheid; sterkte heer Bonekamp.
Hans Hermans, 13-7-2006

In een interview met Netty Krook in de Nieuwsbode van 9-10-2001 valt te lezen dat Ton Bonekamp jaren geleden Gooijerdijk kocht als een bouwval en hij heeft het (in 1985) opgeknapt tot wat het nu is. En dat is te prijzen.
Tussen 1988 en 1992 is in het kader van het Monumenten Inventarisatie Project van de provincie Utrecht het pand beschreven en gewaardeerd en op basis daarvan is het door de gemeente Driebergen bestempeld als ‘voorlopig’ gemeentelijk monument.
Persoonlijk zou ik dat zien als een blijk van waardering voor het werk dat gedaan is om de bouwval tot ‘monument’ te maken.
Ton Bonekamp heeft daar echter bezwaar tegen. Waarom hij er bezwaar tegen heeft, kan ik alleen maar naar gissen. Ik denk dat het te maken heeft met een beperking van de gebruiksmogelijkheden (lees verbouwingsmogelijkheden) van het pand.
Daarmee kan het ‘conflict’ terug gebracht worden tussen een afweging van individueel belang (Bonekamp) en algemeen belang. En soms is dat een moeilijke afweging.
De reactie van Hans Hermans waarin hij Bonekamp succes wenst met zijn strijd tegen de overheid is natuurlijk onzin. Bonekamp strijd niet tegen de overheid, maar hij komt op voor zijn eigen belang en dat mag.
Ik wens Ton Bonekamp dan ook succes toe bij zijn streven om het pand niet op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst te zien. Het zou echter niet mijn keus zijn.
Renk Knol, 13-7-2006

Renk, jij schrijft dat je er alleen maar naar kunt gissen waarom Bonekamp zijn huis niet op de monumentenlijst wil hebben. Maar in je nieuwsbericht staat toch heel duidelijk waarom hij dat niet wil; hij moet dan namelijk overal een vergunning voor aanvragen. Ik zie het wel degelijk als een strijd tegen de overheid. Als je huis eenmaal op die lijst staat, moet je zelfs nog toestemming vragen als je een spijker in de buitenmuur wilt slaan.
Hans Hermans, 13-7-2006

Dhr. Bonekamp hoeft echt niet overal een vergunning voor aan te vragen. De gewone bouwvergunning die ieder ander nodig heeft, zal ook voor dit pand gelden. Hij zal alleen voor bepaalde zaken een extra monumentenvergunning nodig hebben. Maar wees eerlijk, hoeveel verbouwd een gemiddelde huiseigenaar? Echt niet elk jaar. Dus moeten de zaken niet overdreven worden. Verder kan dhr. Bonekamp voor sommige verbouwingen weer een bijdrage krijgen.
Ik ben wel blij dat er nog particulieren zijn die energie en geld willen steken in dit soort gebouwen en de “overheid” zou bij veranderingen aan deze panden, voorzover ze onder de Monumentenwet vallen, coulant moeten omgaan. De keerzijde is namelijk dat anders dit soort gebouwen een bouwval worden en uiteindelijk gesloopt worden. En dan heb je niets meer voor de samenleving.
Jan Koert Lange, 14-7-2006

Pand instabiel door bouwwerkzaamheden

ZEIST  Voor zover nu bekend, is door werkzaamheden aan De Posterij in het centrum van Zeist (nieuwbouw achter het voormalig postkantoor aan het Rond) een verzakking van een bestaand pand aan de aangrenzende Dorpsstraat op nummer 32 A ontstaan. De plaatsing van de damwanden rond de bouwput zou de oorzaak kunnen zijn van de scheuringen en verzakkingen. De werkzaamheden waren op maandag 10 juli begonnen.

Het pand is na de constatering van de verzakking op donderdag 13 juli vrijwel direct gesloten. Momenteel worden door de gemeente en de aannemer diverse veiligheidsmaatregelen getroffen: water en gas is afgesloten en de ramen zijn uit voorzorg dichtgetimmerd. Het pand wordt inwendig gestut waardoor verdere instabiliteit en schade kan worden voorkomen.
De verzakking heeft geen gevolgen voor aangrenzende panden.
In het pand is op de begane grond Turks restaurant Nour gevestigd. Boven het restaurant bevinden zich enkele kamers. De gemeente heeft contact gezocht met de vier bewoners van de bovengelegen kamers. Zij worden door de gemeente opgevangen en voorzien van vervangende huisvesting.

Schoolplein Schakel dicht

LEERSUM Tot voor kort werd het schoolplein van CBS De Schakel ook na schooltijd gebruikt door de schooljeugd om er ongestoord en veilig te kunnen spelen. Weekblad De Kaap meldt dat dat nu helaas verleden tijd is. Vernielingen en zelfs een poging tot brandstichting hebben ertoe geleid dat het schoolbestuur moest besluiten tot sluiting na schooltijd over te gaan.

Heuvelrugnieuws van vrijdag 14 juli 2006

Lindelaan 11-13 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 11.00 uur  temperatuur: 19 °C

meer foto’s van deze straat

Bouw een fort en win een feestje

BUNNIK  Op het Fort bij Vechten is veel te beleven. Gangen en gaten om in rond te dolen, kazematten, waterplaatsen en officierstoiletten. Kinderen genieten nog even na van dit avontuur. Bij een bezoek krijgen zij een bouwplaat cadeau. Hiermee kunnen ze thuis een echt fortlokaal maken en meedoen aan de grote kijkdozenwedstrijd. De hoofdprijs: een spannend kinderfeestje op het fort.

De wedstrijd is voor alle kinderen van zes tot en met twaalf jaar. Bouwplaten zijn op te halen bij Fort bij Vechten op de Marsdijk 2 in Bunnik. Het fort is tot en met 21 juli – behalve op zaterdag 15 juli – dagelijks geopend. Zondag 20 augustus is de uiterste inleverdatum voor de kijkdozen. De prijsuitreiking is op zondag 3 september aan het begin van de Fortenmaand.

Fort bij Vechten maakt onderdeel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Samen met de gemeente Bunnik, Staatsbosbeheer en Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie wil de provincie het Fort verder ontwikkelen tot een cultuurhistorisch, recreatief centrum. Het Nationaal Liniecentrum Nieuwe Hollandse Waterlinie maakt hier onderdeel van uit. Ook komt er ruimte voor bijvoorbeeld musea en kunstgalerieën en is er oog voor groen en infrastructuur.

Heuvelrugnieuws van zaterdag 15 juli 2006

Parklaan 6-8 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 11.30 uur  temperatuur: 20 °C

meer foto’s van deze straat

Nieuwe Risicokaart van start

UTRECHT  Op 10 juli is de nieuwe Risicokaart van de provincie Utrecht online gegaan. De Risicokaart is een vernieuwde versie van de al bestaande risicokaart, die nu geheel is aangepast aan het landelijke model. Dit alles om de burger nog beter inzicht te geven in mogelijke risico’s in zijn omgeving. Op de website www.risicokaart.nl  staan deze risico’s in de fysieke omgeving van de burger, zoals LPG-stations, opslag van gevaarlijke stoffen of gevaarlijk transport.

De commissie Oosting, ingesteld na de vuurwerkramp in Enschede, heeft aanbevolen dat de overheid de burger actief moet informeren over risico’s. Gemeenten en provincies zijn daarmee aan de slag gegaan. Inmiddels zijn alle provinciale risicokaarten verder verfijnd en in één landelijk systeem ondergebracht. Door te klikken op een gemeente krijg je als burger een overzicht van risicoplekken. Klik je door dan verschijnt de risico-informatie per plek of object. Op de kaart staan ook ‘kwetsbare objecten’, dit zijn plekken waar veel mensen tegelijk aanwezig zijn, zoals ziekenhuizen, schouwburgen, etc.
Voor de communicatie over de risico’s zijn gemeenten zelf verantwoordelijk.

Preventie
Het communiceren over risico’s is één ding, maar waar het om gaat is natuurlijk het beperken van de risico’s. Daarom zorgen gemeenten, provincie, waterschappen én de Veiligheidsregio Utrecht voor een goede inventarisatie van de mogelijke risico’s, maar ook voor goede crisisbeheersingsplannen en evacuatieplannen, in geval van calamiteiten. En natuurlijk wordt hiermee regelmatig geoefend.
Bedrijven die mogelijk een risico vormen zijn al onderhevig aan allerlei vergunningen, op het gebied van geluid, stank en vervuiling van bodem of lucht. Ook mogen bepaalde bedrijven niet te dicht bij woonwijken liggen. Binnen onze volle provincie wordt met dit alles zo goed mogelijk rekening gehouden. Bedrijven leveren zelf hun risico-informatie aan gemeenten, zodat deze de informatie op de Risicokaart kunnen plaatsen. Provincie en gemeenten stimuleren bedrijven actief om ook zelf een Open dag te houden, een excursie, o.i.d.

Onderzoek door provincie Utrecht
Uit onderzoek van de provincie Utrecht is gebleken dat het belangrijkste voor de burger is om te weten “wat moet ik doen als er een ramp gebeurt”. Omdat je dit nooit in het algemeen kunt zeggen, is het belangrijk dat je als burger weet welke risico’s er bij jou in de buurt zijn. Of het bijvoorbeeld gaat om brandgevaar, ontploffingsgevaar of het inademen van gevaarlijke stoffen. Of een mogelijke dijkdoorbraak. Dan ben je beter voorbereid op wat je moet doen als zo’n situatie zich daadwerkelijk voordoet.

Heuvelrugnieuws van zondag 16 juli 2006

Hoofdstraat 165 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.10 uur  temperatuur: 22 °C

meer foto’s van deze straat

De Trommelaar wil van de nood een deugd maken

MAARN Kinderdagverblijf De Trommelaar in Maarn moet op zoek naar een nieuwe locatie. De kinderen die er worden opgevangen, zitten sinds 2001 op een tijdelijke plek aan de Buurtsteeg., aldus een bericht in het AD/UN.
De voormalige gemeente Maarn besliste vorig jaar dat de vergunning voor de tijdelijke locatie zou worden omgezet in een permanente vergunning. Maar nu heeft de provincie bepaald dat De Trommelaar niet aan de Buurtsteeg mag blijven. Het gebouw staat binnen 100 meter van hoogspanningskabels. Volgens Pauline Bossenbroek, directeur van De Trommelaar, heeft het ministerie van VROM bepaald dat binnen 100 meter van hoogspanningskabels niet meer mag worden gebouwd. In augustus gaat Bossenbroek met de gemeente praten over een nieuwe stek. ,,Het zoeken naar een andere plek biedt wellicht kansen op uitbreiding: we willen er straks twaalf plekken in de kinderopvang en veertig in de naschoolse opvang bij. Dat gegeven kunnen we meteen bij de zoektocht naar iets nieuws meenemen.’’ Nu zijn er op De Trommelaar dagelijks 48 plekken voor kinderen van 0 tot 4 jaar en veertig in de naschoolse opvang.

Nachtelijke bosbrand

DOORN  Een surveillerende agent rook zondag rond 02.30 uur een brandlucht ter hoogte van het Doornse gat. Op het moment dat hij deze melding doorgaf aan de meldkamer bleek de brandweer al aanrijdend te zijn. Het blussen van de brand, een bosperceel van 10 bij 10 meter was snel gebeurd. Campinggasten in de buurt, die wakker waren geworden van de bluswerkzaamheden, attendeerden de politie op de aanwezigheid van een man die zich vreemd gedroeg. Hij werd in de buurt aangetroffen. Deze 45-jarige man uit Polen verklaarde dat hij al enkele maanden op reis was en hier door de omgeving aan het wandelen was geweest. De man kon niet gekoppeld worden aan de brand, maar de aanstekers die hij in zijn bezit had, werden afgenomen.

Doorgereden na aanrijding

DOORN  Een 71-jarige vrouw uit Doorn  is door de politie aangehouden, nadat zij zaterdag rond 18.00 uur op het Plein 1923 was doorgereden na een aanrijding. Volgens de vrouw had de aanrijding niets voorgesteld en was zij daarom weggegaan. De benadeelde en getuigen hadden daar een andere mening over en belden de politie.
Omdat bij de vrouw een alcohollucht werd geroken, volgde in het politiebureau een ademanalyse, waaruit 730 ug/l naar voren kwam. Haar rijbewijs werd daarop ingevorderd.

Heuvelrugnieuws van maandag 17 juli 2006

Welgelegenlaan 13-15 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.10 uur  temperatuur: 23 °C

meer foto’s van deze straat

Het Cultuurhuis in Doorn gaat in oktober open

DOORN  De laatste hand wordt gelegd aan het Cultuurhuis in het hart van Doorn. Begin oktober wordt het nieuwe pand door de gemeente in gebruik genomen. Kort daarna volgen de andere gebruikers. Een jarenlang proces komt hiermee ten einde. De oplevering vindt plaats in de eerste week van september.
Vervolgens wordt het gebouw ingericht en alle apparatuur aangesloten. Het college van burgemeester en wethouders neemt vanaf oktober haar intrek in het Cultuurhuis.

Ook de afdeling bestuursondersteuning, de griffie en de controllers krijgen een plek in dit gebouw. Alle baliefuncties, die nu in het gemeentekantoor van Doorn zijn gevestigd, verhuizen mee naar het Cultuurhuis. Vanaf oktober kunt u daar dus terecht voor ondermeer paspoorten, rijbewijzen, bouwzaken, begraafzaken en belastingen.
 
Overige gebruikers
Naast de gemeente nemen ook verschillende andere organisaties hun intrek in het Cultuurhuis. De bibliotheek komt centraal op de begane grond. Verder verhuizen ook de Heuvelrug Muziekschool, de Doornse Welzijnsstichting (DWS), de VVV, een vestiging van de ABN/AMRO-bank en de Doornse Oudheidkamer naar het Cultuurhuis. Ook de gemeentelijke raadszaal, annex theater- en muziekruimte, en een grand café krijgen een plek in het Cultuurhuis. Ondergronds is een garage aangelegd die plaats biedt aan tachtig auto’s.

Vanwege het huisvesten van de muziekschool en de theater- en muziekruimte moesten er akoestische aanpassingen worden getroffen om het geluidsniveau binnen de perken te houden. De raadszaal waarin de gemeente haar commissie- en raadsvergaderingen houdt, wordt in november opgeleverd. Aan het plafond wordt nog speciale verlichting aangebracht om het toneel te belichten.

Buitenterrein
Met de aanleg van het buitenterrein wordt zo spoedig mogelijk gestart. Wel wordt er tijdelijk een noodbestrating aangelegd. De definitieve bestrating wordt in het voorjaar 2007 gerealiseerd. Volgens projectleider Rob Matser blijven de totale kosten van het Cultuurhuis binnen het budget. Het Cultuurhuis wordt begin 2007 officieel geopend.


Grappig, “cultuurhuis” (gewoon met een kleine ‘c’); de opsomming van de gebruikers begint met de werkelijk meest cultuurloze bewoners.
Hans Hermans, 17-7-2006

Autobrand A12

DRIEBERGEN  Zondagavond rond half twaalf werden hulpdiensten naar een autobrand op de A12 bij Driebergen gestuurd. Ter plaatse kon de bestuurder van de brandende auto niet gevonden worden, waarop de brandweer het voertuig onderzocht door enkele ruiten te verwijderen. Er werd niemand meer in het voertuig aangetroffen. Door de autobrand was korte tijd de A12 richting Arnhem geheel versperd en ontstond er een file. De bestuurder van het voertuig bleef spoorloos.
(foto: Roderick Heek)

Heuvelrugnieuws van dinsdag 18 juli 2006

Faunalaan 1-15 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 9.50 uur  temperatuur: 24 °C

meer foto’s van deze straat

Marie Horsten 100 jaar

AMERONGEN  Marie Harteveld-Horsten uit Amerongen is zaterdag 100 jaar geworden. Mevrouw Harteveld komt oorspronkelijk uit de omgeving van Rotterdam. Hier werkte ze als docent coupeuse en in de thuiszorg. Daarnaast deed ze veel vrijwilligerswerk; ze las de oude zusters Diakonessen voor en hield handwerkgroepjes. Sinds een aantal jaren woont ze in zorgcentrum Elim. Loco-burgemeester Roy Pamboer kwam haar feliciteren.

Milieustraat mogelijk in Doorn

DOORN  Het AD/UN meldt dat de gemeentewerf met milieustraat voor de zeven kernen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug komt mogelijk in Doorn komt. Bij het pas opgeleverde bedrijventerrein Vossenstein aan de provinciale weg richting Driebergen is nog ruimte.
Dit betekent dat de inwoners van Maarn, Doorn, Driebergen, Amerongen en Leersum straks voor het afvoeren van hun afval naar Doorn moeten. Na de herindeling zijn de gemeentewerven van Doorn en Maarn gesloten en kan men tijdelijk in Driebergen en Rhenen terecht.


De peperdure aanpassing aan ‘de eisen van deze tijd’ van de Driebergse werf ligt mij nog vers in het geheugen. Wat een kapitaalvernietiging vindt er toch keer op keer plaats bij ‘onze’ gemeente. En dacht de gemeente nu werkelijk dat iedere inwoner een eind gaat rijden om zijn troep kwijt te kunnen? De gevolgen van deze komende sanering laten zich raden. En dan zijn we er nog niet, want de riante Driebergse huisvuilinzameling zal ook wel op de schop gaan. Ik heb nog steeds niet de voordelen van de herindeling kunnen bespeuren. Er zal wel ergens geld worden bespaard, maar ik heb niet de indruk dat de burger daar beter van wordt; sterker nog, het wordt alleen maar duurder voor degenen die wel netjes dat eind gaan rijden om van hun grofvuil af te komen.
Hans Hermans, 18-7-2006

Worden heel wat kilometertjes meer gereden vanuit de omliggende kernen naar Doorn dan voorheen in eigen dorp. Ik vind autorijden best heel leuk wel. Ook heel leuk om veel meer litertjes benzine op te maken, die zo heerlijk lekker opgeslurpt worden.  En ook veeeel meer van die leuke verbrande-luchtuitstootjes. Gezellie!
Grappig is ook dat het in Doorn smeriger wordt en in Driebergen schoner!!! Dus ik ga vaak op en neer rijden.
John van Leeuwen, 18-7-2006

Wat een idee van Let de Stigter-achtige proporties om de milieu-inzameling te verplaatsen. Ik durf de stelling aan dat de gemiddelde burger hooguit één keer per jaar bij milieustraat komt. Let hierbij op de statistiek: de gemiddelde burger (zijnde wij met zijn allen die de OZB en andere gemeentelijke heffingen betalen). Het gaat dus niet om die ene keer dat mijn buurman bezig was zijn huis of tuin te verbouwen en wekelijks heen en weer reed. Want dat doet hij maar eens in de 10 jaar en verder zie je hem (of mij) ook nooit met twee batterijen en een half leeg verfblikje. Als de zaak in Driebergen in orde is, lekker laten staan. If it aint broke, don’t fix it. Laat men zich bezig houden met alle andere bestuurlijke achterstanden die wel een oplossingen vergen en geen nieuwe ambtelijke proefballonnetjes creëren.
Theo Koster, 19-7-2006

Heuvelrugnieuws van woensdag 19 juli 2006

Melvill van Carnbeelaan 2-4 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 11.20 uur  temperatuur: 31 °C

meer foto’s van deze straat

Naakt buiten

DRIEBERGEN  Op dinsdagavond werd een schennispleger gezien. Omstreeks 18.30 uur zagen twee getuigen een man staan in park Sparrendal. De man, ongeveer 50 jaar oud, tussen 1.80/1.90 lang met forse buik, had zijn geslachtsdeel uit zijn broek hangen. Een van de vrouwen waarschuwde de politie. Agenten troffen de man niet meer aan. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met de politie van het district Heuvelrug; 0900-8844.


Die forse buik verklaart alles: dan kun je niet meer onder het afdakje kijken.
Renk Knol, 19-7-2006

Raadsel

DRIEBERGEN  De redactie van Heuvelrugnieuws.nl kreeg afgelopen maandag vanuit Den Haag de vraag voorgelegd of aangegeven kon worden waar bijgaande fotokaart uit 1935 was gemaakt. Met behulp van de topografische atlas bleek dat binnen 5 minuten te kunnen door op bepaalde details van de fotokaart te letten. Wellicht in deze hitte een leuk raadsel. Stuur uw oplossing naar de redactie. Geef daarbij aan wat uw redeneerwijze is geweest.


Voor mij is het te warm om het raadsel op te lossen. Maar wat ik veel leuker vind, is dat men zelfs in Den Haag Renk Knol weet te vinden. Dat is pas erkenning; ik neem aan dat het een overheidsdienst betreft, die dus niet haar collega’s van de gemeente Utrechtse Heuvelrug raadpleegt, maar Renk Knol. Blijft wel de vraag, als men bij die dienst weet uit welke plaats de foto komt, waarom men dan niet weet welk adres het betreft.
Hans Hermans, 19-7-2006

Beste Hans, het is gewoon een Hagenese burger die de vraag stelde. Dat hij de plaats wist kwam door het poststempel “DRIEBERGEN, 21-7-1935”. Bovendien staat op de achterkant van de kaart een tekst die begint met “Driebergen, 20 Juli 1935”. In de tekst wordt vermeldt dat het zijn woning betrof en de tekst wordt ondertekend met “Pietje en Thijs”. In 71 jaar verandert er veel maar deze voorgevel zogoed als niet.
Renk Knol, 19-7-2006

Blijkbaar is het te moeilijk. Daarom een hint. De oplossing ligt verscholen in het kozijn van de voordeur.
Renk Knol, 20-7-2006

Hans Hermans heeft inmiddels de juiste oplossing ingezonden. Echter zonder ‘geldige redeneerwijze’. Ik wacht nog op een oplossing met oplossingsmethode.
Renk Knol, 20-7-2006

Er zijn meer personen uit Den Haag die geinteresseerd zijn in alles wat met Driebergen te maken heeft !!!!
Ik weet de oplossing natuurlijk ook niet,want ik woonde er in 1939 tot 1943.  Groet aan Driebergen!!!!
Leen Marchetti, 24-7-2006

Wim van Wikselaar heeft ook een goede oplossing ingezonden en met een ‘geldige redeneerwijze’.
Renk Knol, 26-7-2006

Mike van Milligen volgde de goede ‘redeneerwijze’, maar koos de verkeerde oplossing. Dan maar de volgende hint: het gaat om huisnummer 203 en dat huisnummer komt in Driebergen niet zo vaak voor. Laat daarbij de nieuwbouw van na 1960 buiten beschouwing.
Renk Knol, 28-7-2006

Ook John van Leeuwen heeft de goede oplossing.
Renk Knol, 29-7-2006


Heuvelrugnieuws van donderdag 20 juli 2006

Pres Kennedylaan 3 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 11.35 uur  temperatuur: 28 °C

meer foto’s van deze straat

Vervoer van leerlingen op de helling

HEUVELRUG  Leerlingen in Amerongen, Maarn en Leersum die nu nog met het leerlingenvervoer naar school gebracht worden, moeten binnenkort misschien zelfstandig met het openbaar vervoer naar school reizen. Aldus een bericht in het AD/UN.

De opzet van het leerlingenvervoer in deze plaatsen verandert omdat de gemeente Utrechtse Heuvelrug binnen alle vijf haar kernen dezelfde regels wil hanteren. Leerlingenvervoer is aangepaste vervoer voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen. In Amerongen, Maarn en Leersum worden op dit moment álle leerlingen die speciaal onderwijs of speciaal basis onderwijs volgen met busjes naar school gebracht.

De voorkeur van Utrechtse Heuvelrug gaat uit naar de manier waarop Doorn haar leerlingenvervoer organiseert. In Doorn hebben kinderen alleen recht op leerlingenvervoer wanneer zij niet zelfstandig met het openbaar vervoer naar school kunnen reizen. Wanneer Utrechtse Heuvelrug voor de Doornse manier kiest, betekent dit voor een deel van de leerlingen in Amerongen, Maarn en Leersum dat zij geen recht meer op leerlingenvervoer hebben. Leerlingen in Driebergen zullen er waarschijnlijk op vooruit gaan.

Heuvelrugnieuws van vrijdag 21 juli 2006

Zonstraat 14-18 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 13.40 uur  temperatuur: 30 °C

meer foto’s van deze straat

McGregor wil bouwen op landgoed

DRIEBERGEN  Modebedrijf McGregor Fashion Group in Driebergen wil bouwen op landgoed Bloemheuvel. Het bedrijf dat al een aantal jaren op deze locatie aan de Hoofdstraat zijn hoofdkantoor heeft, groeit uit zijn jasje. Het AD/UN meldt verder dat de verschillende gebouwen, waaronder het hoofdgebouw, het koetshuis en een dienstwoning, gebouwd rond 1850, niet meer toereikend zijn voor de huisvesting en de broodnodige extra showrooms. McGregor wil een nieuw gebouw neerzetten, in dezelfde stijl als de andere gebouwen op het landgoed. ,,We zijn er nog niet uit waar zo’n nieuw gebouw moet komen,’’ zegt een van de directeuren, Kees Schimmel. ,,Misschien een nieuw pand, achter op het terrein. Of een prominent nieuw gebouw dat vanaf de weg goed zichtbaar is. Ook willen we dan een ondergrondse parkeergarage.’’

Lidl mag winkel openen aan Traaij

DRIEBERGEN  Het AD/UN meldt dat supermarkt Lidl van de gemeente Utrechtse Heuvelrug een bouwvergunning heeft gekregen om een winkel te openen op het voormalig Premisterrein aan de Traaij in Driebergen. Binnenkort ligt de verleende vergunning ter inzage.

Belanghebbenden hebben dan nog zes weken de tijd om bezwaar te maken. De komst van de supermarkt is de afgelopen tijd met enig rumoer gepaard gegaan. De gemeente Driebergen had plannen voor woningbouw op de locatie, maar verzuimde het bestemmingsplan te wijzigen. Lidl heeft toen een bouwaanvraag ingediend om er een supermarkt te vestigen. Omwonenden hebben geprotesteerd tegen die aanvraag, met name vanwege verkeersoverlast op de Traaij en de Oranjelaan. Wanneer Lidl wil starten met de bouw van de supermark is onduidelijk.


De vorige eigenaar van het Premis-terrein, bouwbedrijf Heijmerink, heeft in het nabije verleden meerdere plannen voor woningbouw ingediend bij de gemeente Driebergen. Al deze plannen werden afgewezen door de welstandscommissie. Vervolgens ‘vergat’ de gemeente ook nog de winkelbestemming van het perceel te veranderen in woonbestemming. Heijmerink heeft toen de grond in arrenmoede aan Lidl verkocht. En Lidl op haar beurt was de gemeente lekker te slim af door net op tijd, in het bijzijn van een deurwaarder, de bouwplannen in te dienen. Trouwens, naar verluidt hingen de omwonenden ook niet in de lamp van enthousiasme over de toentertijd ingediende woningbouwontwerpen. De ‘beloning’ voor al deze dwarsdrijverij is straks het gerammel van winkelwagentjes en lossende vrachtwagens.
Hans Hermans, 22-7-2006

Heuvelrugnieuws van zaterdag 22 juli 2006

Nieuwe, ruimere museumwinkel bij Huis Doorn

DOORN Huis Doorn heeft in het poortgebouw, de ingang van Huis Doorn, een nieuwe museumwinkel in gebruik genomen. Het oude en veel kleinere winkeltje was eerst gevestigd achter de uitgang van het grote huis. Aldus het AD/UN.
,,We waren een beetje bang dat mensen na een bezoek aan het hoofdhuis geen puf meer zouden hebben om de museumwinkel te bezoeken,’’ zegt directeur Van Beekhoff. Volgens hem is het nu aantrekkelijker het winkeltje te bezoeken, want het zit pal bij de ingang van Huis Doorn. Na de zomer kun je er trouwens helemaal niet meer omheen, want dan moeten bezoekers daar ook hun kaartje kopen in een kaartenautomaat. De museumwinkel is groter dan de oude en biedt ruimte om in de toekomst ook een groter assortiment aan te bieden.

Inloopmiddag Libanonveteranen

DOORN  RTV Utrecht meldt dat het Veteraneninstituut in Doorn morgen een inloopmiddag houdt voor Libanon-veteranen. Aanleiding daarvoor is het opnieuw opgelaaide oorlogsgeweld in het Midden-Oosten.
Volgens het instituut roept de huidige situatie herinneringen op bij veel Nederlandse militairen, die tussen 1979 en 1985 in Libanon hebben gediend.
Het instituut in Doorn kreeg de afgelopen dagen regelmatig telefoontjes van militairen die zeggen dat ze zich machteloos voelen. Vooral de militairen die in juni 1982 de Israëlische inval in het gebied hebben meegemaakt hebben het zwaar, aldus het Veteraneninstituut.

Heuvelrugnieuws van zondag 23 juli 2006

De Grutto 9-19 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.10 uur  temperatuur: 25 °C

meer foto’s van deze straat

Glas graveren, een ambachtelijke kunst

DRIEBERGEN  Glas graveren is een ambachtelijke manier om voorwerpen te bewerken. Om een mooi resultaat te bereiken worden hiervoor diamanten stiften gebruikt. Temilda Rosa Montalvo exposeert momenteel haar zelf gegraveerde glascollectie in de bibliotheek van Driebergen. Zij volgde haar opleiding aan de school voor goudsmeden in Schoonhoven, daar leerde zij allereerst met burijn op metaal te graveren later heeft zij zich gespecialiseerd in de richting van het glas omdat met/ op glas veel meer technieken kunnen worden toegepast.
Glas graveren is zoals zij zegt “met wit op zwart tekenen en spelen met licht”. Het voordeel van het graveren met de hand is dat er geen sjabloon nodig is, de grootte van het motief kan zelf bepaald worden. Dan kunnen er ook nog accenten en variaties aan toegevoegd worden.

Bartiméus Sonneheerdt toont dankbaarheid

DRIEBERGEN  Bartiméus Sonneheerdt werkt al geruime tijd samen met de gemeente Utrechtse Heuvelrug wat betreft het aanleggen van geleidelijnen. De werkplaats van Bartiméus Sonneheerdt in Driebergen wordt verbouwd waardoor een tijdelijk onderkomen aan de Vijverlaan is gevonden. Om hier zelfstandig te komen zijn geleidelijnen en noppentegens noodzakelijk. In korte tijd heeft de gemeente de aanleg van geleidelijnen en noppentegels gerealiseerd.

vergroot foto

Bartiméus Sonneheerdt wilde als blijk van waardering de gemeente in het zonnetje zetten. Donderdagmorgen boden de cliënten Johan en Cor medewerkers van de gemeente als dank een taart aan. Daarnaast werd direct van de mogelijkheid gebruik gemaakt om wethouder JanKees Salverda er op te wijzen dat de Traaij, het winkelgebied, moeilijk voor de cliënten van Bartiméus Sonneheerdt toegankelijk is vanwege de fietsen die her en der verspreid staan. Ook werd de aandacht gevestigd op het voetpad in  de Oranjelaan in Driebergen. Door de boomwortels worden de stoeptegels opgetild waardoor deze gevaar opleveren voor voetgangers en zeker voor mensen met een visuele beperking.
Wethouder Salverda en Nathaly van Luijk (adviseur civiel techniek) waren blij met de opmerkingen die Johan en Cor maakten en gaven aan de situatie op de Traaij en in de Oranjelaan nader te bekijken.


Niet alleen op de Oranjelaan, maar ook elders in Driebergen liggen er stoeptegels los door boomwortels. Is het niet van de gekke dat de verantwoordelijken bij de gemeente door slechtziende inwoners daar op moeten worden gewezen? In het donker kan iedereen over die tegels struikelen. En geparkeerde fietsen op de Traay; tja, dat is natuurlijk een wat moeilijker onderwerp. Het is welhaast onmogelijk een winkelstraat vrij te houden van her en der gestalde fietsen. Trouwens, ging alles in onze gemeente maar zo snel als het aanleggen van geleidelijnen en noppentegels.
Hans Hermans, 23-7-2006


Heuvelrugnieuws van maandag 24 juli 2006

Parklaan 2-4 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 12.40 uur  temperatuur: 26 °C

meer foto’s van deze straat

Automobilist rijdt tegen lantaarnpaal

DOORN  Op de Driebergsestraat reed zondagmiddag een auto tegen een lantaarnpaal waarbij een inzittende gewond raakte. Een 19-jarige man uit Driebergen reed omstreeks 16.30 uur over de Driebergsestraat, komende uit de richting van Driebergen. Bij de kruising met de Doornveldlaan wilde de bestuurder op het laatste moment rechtsaf slaan, maar aangezien hij te laat reageerde, had hij zijn auto niet onder controle en haalde hij de bocht niet meer. Hierdoor botste hij tegen een lantaarnpaal. De bestuurder bleef ongedeerd, maar de inzittende, een 18-jarige vrouw uit Driebergen, raakte gewond. Zij werd met nek- en schouderklachten met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Studie naar referendum

DOORN  Wanneer en hoe vaak kunnen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug referenda worden gehouden? Het AD/UN meldt dat het college van b&w werkt aan antwoorden op die vragen. Die komen te staan in een referendumverordening. Het referendum is op verzoek van D66 in het collegeprogramma opgenomen. In een referendumverordening kan bijvoorbeeld komen te staan over welke onderwerpen een referendum kan worden gehouden, het minimum aantal verzoeken dat nodig is voor het houden van een referendum en hoeveel referenda per jaar maximaal kunnen worden gehouden.


En nu maar hopen dat het bij een studie blijft.
Jan Zwart, 24-7-2006

Waarom Jan?
Hans Hermans, 25-7-2006

Bosbrand bij Driebergen

DRIEBERGEN  Op landgoed Bornia bij Driebergen woedde volgens RTV Utrecht vanavond een bosbrand, die inmiddels onder controle is. De brandweer uit alle omliggende gemeenten is uitgerukt. De brand is beperkt gebleven tot een gebiedje van 10 bij 20 meter.

Heuvelrugnieuws van dinsdag 25 juli 2006

Hoofdstraat 119-121 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.30 uur  temperatuur: 26 °C

meer foto’s van deze straat

Rugbyers van The Pink Panthers zijn begonnen aan seizoen

DRIEBERGEN  Dinsdag 18 juli 2006 gaat de boeken in bij de Pink Panthers als dé kick-off van het seizoen 2006-2007. Een seizoen wat nu al ongekend is. In de 22 jaar dat de rugbyers van de heuvelrug competitie spelen gaan de mannen voor het eerst in de Eerste Klasse en daarom landelijke competitie spelen. Op de vraag beginnen jullie niet wat vroeg is het antwoord, vorig seizoen begonnen we op de 19de juli en kijk wat er van gekomen is. Doelstelling werd gehaald, kampioenschap. Nadeel deze zomer is wel dat de schoolvakanties later zijn dus er nog een hoop spelers op vakantie gaan. Echter tijdens die vakanties kunnen ze in ieder geval de conditie bijhouden. Doelstelling voor komende seizoen handhaven in die Eerste klasse. En als het even kan in de bovenste helft meedraaien. Deze doelstelling is realistisch en zeker mogelijk. Met de aanwinst van Obbe Winkels als nieuwe hoofdcoach en John Kenbeek als fitness en krachttrainer. Dit naast het feit dat The Panthers vorig seizoen wisten door te dringen tot de finale van de Nationale beker competitie ten koste van vier direct uitgeschakelde eerste klasse teams ziet het team het dan ook rooskleurig in.

Naast het feit dat de officiële trainingen nu gestart zijn hebben de meeste spelers rustig maar wel lekker doorgetraind in het eigen krachthonk va The Panthers. Twee keer in de week werd flink aan de gewichten gehangen. Dit gaat nu in combinatie. Eerste krachttraining gevolgd door veldtraining. Dat de velden van The Pink Panthers nog leeg moeten blijven om helemaal klaar te zijn voor het nieuwe seizoen trainen de spelers, met daarbij de dames en jeugd van The Panthers vanaf 13 jaar oud nu op velden in het seminarie park in Driebergen.

Mocht iemand denken rugby dat lijkt me wel wat. Kom gerust meetrainen, tot 15 augustus is dat geheel gratis. Vanaf die 15de gaan we weer volop aan de gang op sportpark De Woerd. Ook dan kan je natuurlijk meetrainen echter dan voor 10 euro voor 6 weken. Daarvoor kan je dus trainen, krijg je een gebitsbeschermer en wordt je aangemeld bij de Nederlandse Rugby Bond. Dit laatste speciaal voor die mensen die meteen willen spelen en dus meteen verzekerd zijn voor eventuele blessures. Dat laatste is echter niet waarschijnlijk rugby komt bij het NOC-NSF in de top 20 blessure gevoeligheid niet voor. En mocht je het spelletje echt leuk vinden. Lidmaatschap hij de Panthers is echt niet duur. Senioren betalen 145 euro per jaar en de jongste spelers (basisschoolleeftijd) 60 euro. En dat is dan nog inclusief 15 euro wasgeld, dit omdat al de teams spelen in gesponsorde shirts.

Trainingstijden: dinsdag en vrijdag vanaf 19.00 uur krachttraining op de club en 20.00 uur veldtraining. Dit voor spelers vanaf 13 jaar oud.
De jongere jeugd moet wachten tot 15 augustus. Aanvang trainingen dan 18.30 uur.

Rapportage Luchtkwaliteit 2005 vastgesteld

DOORN  De rapportage over de luchtkwaliteit in 2005 in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is vastgesteld door het college van b&w. De Milieudienst Zuidoost-Utrecht berekent elk jaar hoe de luchtkwaliteit van het afgelopen jaar was en stelt daar een rapport over op. Uit de berekeningen blijkt dat langs de doorgaande wegen (A12 en provinciale wegen) grenswaarden worden overschreden.

Voor het opstellen van de rapportage is berekend of er sprake is van overschrijdingen van de wettelijke luchtkwaliteitsnormen uit het Besluit luchtkwaliteit voor de luchtverontreinigende stoffen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Gelijk aan het landelijk beeld treden geen overschrijdingen op van de normen voor koolmonoxide en benzeen. Wel is gebleken dat in 2005 grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) zijn overschreden op de volgende locaties in:

– Maarsbergen bij de kruising van de A12 met de doorgaande wegen N226;
– Driebergen-Rijsenburg in het gebied A12/Hoofdstraat/Loolaan/Arnhemsebovenweg;
– Doorn bij de kruising in het centrum;
– Amerongen bij de kruising tussen de koningin Wilhelminaweg en de Koenestraat.

Op plaatsen waar de bevolking over het algemeen langdurig verblijft, zoals bij woningen, is de luchtkwaliteit niet zodanig slecht dat de gemeente verplicht is maatregelen te treffen. Wel moet de gemeente ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit niet verslechtert. Dit doet de gemeente door bij planvorming en vergunningverlening de gevolgen hiervan op de luchtkwaliteit te beoordelen.
Ten opzichte van 2004 is de luchtkwaliteit in de gemeente niet wezenlijk beter of slechter geworden.

Heuvelrugnieuws van woensdag 26 juli 2006

Welgelegenlaan 43 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 9.40 uur  temperatuur: 24 °C

meer foto’s van deze straat

Bibliotheek opent nieuwe expositieruimte met Rie Sanderson

DRIEBERGEN  Met Rie Sanderson opent bibliotheek Driebergen haar nieuwe expositiewand. De expositie is tot september te zien gedurende de openingstijden. Haar werk kenmerkt zich door een abstract expressionistische stijl. Rie Sanderson over zichzelf: “Bewegen is essentieel voor de mens, vandaar dat beweging belangrijk is in mijn werk. Spelen met verf en plezier hebben in bewegen zijn uitgangspunten die ik in elk schilderij probeer naar voren te laten komen. Tijdens het bewegingsspel resulteert het experimenteren met verf in verassende patronen en kleurschakeringen”.

Verbeelden en Verbinden

HEUVELRUG  In het kader van de Heuvelrugdagen organiseert de Stichting Publiek Debat een debat over de culturele identiteit van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Op 23 september 2006 zal het begrip cultureel toegespitst worden op 3 thema’s: muziek, kunst en cultureel erfgoed.

Wensboom levert een ijsje en ook reisje naar Lourdes

DRIEBERGEN  De bewoners van zorgcentrum Beukenstein in Driebergen kunnen binnenkort misschien hun wens in vervulling zien gaan. Sinds enkele weken staat er namelijk een wensboom in de gang waarin bewoners een kaartje kunnen hangen en via een formulier aangeven wat hun wens is.

Het AD/UN bericht verder: “Als de wens vervuld is, wordt het roze kaartje vervangen door een rode. Locatiemanager Lia Vink: ,,De wensen die worden opgegeven, zijn enorm uiteenlopend. Het gaat van een simpel softijsje tot een complete reis naar Lourdes. Toen de eerste wensen voor verre reizen binnenkwamen, schrokken we wel even. Maar we zijn hard op zoek naar sponsors. We streven er naar om alle wensen uit te laten komen.’’ Eind vorig jaar stond er ook al een wensboom in het Doornse zorgcentrum Het Zonnehuis. Volgens activiteitenbegeleidster Carin van Meegen is de boom al op meer plekken in Nederland gebruikt. ,,Het is een mooie manier voor bewoners om de gedachten even te verzetten,’’ vertelt ze.”

Heuvelrugnieuws van donderdag 27 juli 2006

Bosstraat 19-19a Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.15 uur  temperatuur: 26 °C

meer foto’s van deze straat

Domheid troef

DRIEBERGEN Op de Nijendal is een beginnend bestuurder voor de tweede keer onder invloed van alcohol achter het stuur betrapt. De 20-jarige man uit Driebergen werd vannacht betrapt. De blaastest wees uit dat hij te diep in het glaasje had gekeken en dus werd hij aangehouden. De ademanalyse op het politiebureau wees uit dat hij 175 ug/l in zijn lichaam had en dat is te veel voor ene beginnend bestuurder. Bovendien bleek dat de man al voor de tweede keer onder invloed in het verkeer was aangehouden. De eerste keer had hij nog geen rijbewijs. Proces-verbaal is opgemaakt.

Heuvelrugnieuws van vrijdag 28 juli 2006

Oosterlaan 1-3 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 11.40 uur  temperatuur: 24 °C

meer foto’s van deze straat

Verdachten van auto-inbraken aangehouden

DRIEBERGEN  Donderdagavond 27 juli rond 23.00 uur kreeg de politie de melding dat aan de Burgemeesterlaan een aantal jongens een auto hadden opengebroken. Ter plaatse gekomen, kreeg de politie te horen dat een aantal jongens zich verdacht ophielden in de omgeving van de Rozenstraat. De politie hield op basis van een opgegeven signalement, drie 18-jarige inwoners van Driebergen aan. Zij zijn naar het politiebureau overgebracht voor verhoor. Uit de auto was een navigatiehouder gestolen. De politie adviseert mensen niet alleen het navigatiesysteem uit de auto te verwijderen maar ook de houder. De houder is voor inbrekers óók aantrekkelijke buit.

Een dag eerder hield de politie eveneens drie verdachten aan. Twee 16-jarige jongens uit Driebergen en een 17-jarige jongen uit Leersum worden ervan verdacht in een auto aan de Nassau Odijkcklaan te hebben ingebroken. Het bleef bij een poging. Een getuige belde de politie en op basis van een signalement hield de politie de verdachten aan. De verdachten moesten de nacht op het politiebureau doorbrengen.

Heuvelrugnieuws van zaterdag 29 juli 2006

Zonstraat 29-31 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 11.00 uur  temperatuur: 22 °C

meer foto’s van deze straat

Kruip in de huid van Vasco de vos en Sjikke de slang

ZEIST  Op zondagmiddag 6 augustus kunnen kinderen van 7 tot 12 jaar bij Bezoekerscentrum De Boswerf door het spelen van het barrièrespel kennis maken met het leven in een omgeving vol met hindernissen. Dieren komen op hun zoektochten naar voedsel en soortgenoten volop hindernissen tegen die soms onoverbrugbaar zijn. De bedoeling van het barrièrespel is om in de huid te kruipen van een vos of een slang en je weg door het gebied te gaan zoeken. Het speelbos is hiervoor omgetoverd tot een heel groot natuurgebied. Je vindt er veel bomen, meren, dieren, heide, sloten, struiken, dieren en planten. Je vindt er echter ook een snelweg, een spoor, grote hekwerken of hagen, open gebieden, meren en dorpen. Kijk of je net zo sluw als de vos of slim als de slang bent en of je heelhuids alle barrières kunt slechten… Het spel is gratis en kan de hele middag gespeeld worden.

Het Bezoekerscentrum is op zondagen geopend van 12.00 – 16.30 uur. Van dinsdag tot vrijdag kunt u er terecht van 10.00 – 16.30 uur. Voor meer informatie kunt u ook onze website raadplegen: www.boswerf.nl  of bellen naar Bezoekerscentrum De Boswerf tel: 030- 6922393. U vindt het Bezoekerscentrum De Boswerf aan de Prins Bernhardlaan 3 in het Zeisterbosch.

Heuvelrugnieuws van zondag 30 juli 2006

Engweg 78 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.00 uur  temperatuur: 23 °C

meer foto’s van deze straat

Oproep getuigen schennispleger

DRIEBERGEN  Dinsdag 18 juli is een 19-jarige vrouw uit Driebergen lastig gevallen door een schennispleger. Dat gebeurde toen zij rond 18.00 uur achter park Sparrendaal fietste. De vrouw fietste vanaf de Diederichslaan/Van Oosthuyselaan richting de kermis in het park Seminarie.

De vrouw was het houten bruggetje over gefietst toen zij de man tegenkwam. Deze man toonde haar zijn geslachtsdeel. Het gaat om een blanke man van ongeveer 50 jaar. Hij is ongeveer 1.80 – 1.90 m lang en heeft een dikke buik. Hij heeft grijs haar en is kalend. De man droeg een korte beige/kaki broek en wit linnen overhemd.
De politie is op zoek naar getuigen en met name naar een blonde vrouw van ongeveer 30 jaar oud die met het slachtoffer gesproken heeft na het incident. De politie zou deze vrouw graag willen spreken.
Mensen die de schennispleger hebben gezien, of menen te herkennen, worden ook verzocht contact op te nemen met de wijkpolitie van Utrechtse Heuvelrug via telefoonnummer 0900 – 88 44 (lokaal tarief).


Witte overhemden. Je hebt ze van katoen, zijde, linnen, polyester en alle mogelijke mengweefsels.
Potloodventers. Daar heb je maar één soort van; de mannen die ‘hem’ graag aan passanten van de andere kunne tonen. Ontmoetingen met dergelijke banaalbiologen zijn in de regel vluchtig en traumatisch. Toch knap dat de jongedame in kwestie heeft gezien dat het witte overhemd van linnen is. Daarmee sluit je een hoop dikbuikige, grijze, kalende en ongeveer 180-190 cm metende Abrahams zonder wit linnen overhemd uit.
Hans Hermans, 1-8-2006

Heuvelrugnieuws van maandag 31 juli 2006

Bosstraat 14 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 12.50 uur  temperatuur: 22 °C

meer foto’s van deze straat

Circus Fiasco in Slottuintheater

ZEIST  Fratelli Fiasco presenteert woensdag 2 augustus Circo Fiasco in het Slottuintheater. Deze kindervoorstelling in het openluchttheater in de tuin van Slot Zeist begint om 14.30 uur. Toegang gratis.
Fratelli Fiasco is Jean Marie Brévort. De afgelopen bijna twintig jaren heeft hij twee voorstellingen tot in perfectie ontwikkeld. In het Slottuintheater speelt Fratelli Fiasco Circo Fiasco. Een levendig clownsspektakel met komisch illusionisme, hilarische evenwichtstoeren en hartverwarmende muziek, waarin voor het publiek de tweede hoofdrol is weggelegd en improvisatie troef is. Direct bij zijn onverwachte opkomst weet Fratelli Fiasco het publiek mee te slepen, om het gedurende de voorstelling niet meer met rust te laten.