Sportdag Valkenheuvelschool

Woensdag 25 juni organiseerde de Valkenheuvelschool voor de leerlingen een sportdag op het terrein van hockeyvereniging Shinty.
De leerlingen werden in groepjes gedeeld om een sport/spelcircuit spelen. Enkele onderdelen van het circuit waren: handballen, speerwerpen, rolstoelenrace, waterspel en een hindernisbaan. Natuurlijk ontbrak de touwtrekwedstrijd tussen de leerlingen van groep 8 en de leerkrachten niet. Deze ‘thriller’ werd door de leerlingen gewonnen. De sportdag is een initiatief van een aantal ouders en dankzij de hulp van vele vrijwilligers en hockeyvereniging Shinty mogelijk gemaakt.

GS verdelen subsidie voor experimenten Volkshuisvesting 2003

Uit de 30 projecten die dit jaar in het kader van het Experimentenkrediet Volkshuisvesting zijn ingediend steunt de provincie 14 projecten. Het gaat om vernieuwende, experimentele projecten die een steuntje in de rug nodig hebben. De experimentenpot is niet bestemd voor de directe bouwkosten. Het totale subsidiebedrag bedraagt € 204.201. Daarvan gaat € 36.000 naar de Stichting Reinaerde die in een bestaande en in een nieuwe wijk, Driebergen resp. Zeist, een buurtschap wil realiseren voor cliënten vanuit instellingen zoals Dennendal. Doel is dat mensen met een beperking min of meer zelfstandig kunnen wonen. Deze projecten passen uitstekend in het beleid van de provincie op de Heuvelrug.

College b&w maakt snelle herbouw Hoenderdaal mogelijk

Het college van b&w heeft vandaag besloten als gemeentelijk vertrekpunt voor de herbouw van Hoenderdaal Sport snelle herbouw op dezelfde locatie, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als in de lopende situatie vast te stellen.
Vooruitlopend op vergunningverlening krijgt de stichting Hoenderdaal toestemming voor het plaatsen van tijdelijke units.

Collegepartijen akkoord met financiering gesplitste aansluiting

De collegepartijen in de raad van Driebergen zijn na een lang debat akkoord gegaan met de financiering van de gesplitste aansluiting op de A12. Naar aanleiding hiervan heeft de SGP-fractie een persbericht doen uitgaan waarin zij haar bezwaren tegen deze financiering uitlegt. 

“De SGP op de bres
De schaarste wordt nog groter, tenminste als het aan het college en de grote drie partijen van Driebergen ligt. Afgelopen maandagavond werd er in de gemeenteraad een debat gevoerd over de gesplitste aansluiting van de A12. De minister stelt bij de verbreding van de A12 echter geen geld ter beschikking voor de gesplitste aansluiting. Dat moeten de gezamenlijke partners (Provincie, BRU , gemeente Zeist en gemeente Driebergen) zelf maar financieren. Volgens ons al een principieel onjuiste keuze van de minister. Naarstig is er gezocht naar een verdeling van deze kosten. Bij het voorstel van de partners is de 25 MILJOEN EURO in vier gelijke bijdragen verdeeld.
De SGP is van mening dat Driebergen, als kleinste partner, een onevenredig grote bijdrage moet leveren. Word je dan in de onderhandelingen nog als serieuze partner gezien, of is het een kwestie van buigen of barsten als de gesplitste aansluiting een doel op zich wordt?
Om deze 6,25 miljoen te dekken is er een eigen bijdrage nodig van 4 miljoen euro. Dat betekent een OZB stijging van ruim 10%. Het college gaat in hun berekeningen nu al uit van een stijging van 7%. Zij kan geen bezuinigingen van formaat vinden, dus de burger moet nog veel meer gaan betalen. Het college en de raad zullen dus duidelijke keuzes moeten maken om geen lastenverzwaring te krijgen.
We hebben dan nog niet gesproken over de risico’s die aan het gehele project zitten. In de stukken, op basis waarvan de raad besluiten moet nemen, wordt gesproken over een risicopercentage op bepaalde onderdelen van 15% en andere onderdelen zelfs van 50%. Dat betekent dat het totale project, bij deze percentages, een overschrijdingsmogelijkheid heeft van ruim 12 miljoen euro. Daarnaast heeft de provincie haar bijdrage als partner gemaximaliseerd op 6 miljoen euro. Dit levert al een eerste gat in de begroting op van een kwart miljoen euro. De overschrijdingen zijn dan voor de resterende partners. In het meest zwarte scenario betekent dit een risico van ruim 4 miljoen euro per partner. We gaan er dan vanuit dat de percentages niet nog hoger blijken te zijn.
De SGP is van mening dat de kosten, als gevolg van de begrote investering, veel te hoog zijn voor de draagkracht van de Driebergse bevolking. Ook vinden wij het risico buitensporig groot. Argumenten dat risico’s tijdig afgedekt zullen worden , zeggen ons niet veel. De onderhandelingen met de partners zijn al afgerond en als 80% van het project gerealiseerd is, waarbij de kosten de pan uit rijzen, zit Driebergen met een tweede “betuwelijn” . Terugkeer op onze schreden is onmogelijk, doorgaan is onbetaalbaar.
De oplossing is nu te kiezen voor een goede oplossing in plaats van de beste. Een nieuwe Volkswagen is al mooi, we hoeven en kunnen niet allemaal een Audi. Laat het college dan de maximale inzet leveren om tot een verhoogde ligging van het spoor te komen. Onderzoek heeft aangetoond dat de huidige verkeersstroom dan geen wachttijd meer kent. De investeringen, die nodig zijn voor deze variant, om de Hoofdstraat tot aan de Breullaan aan te passen kun je ook verdelen over de partners. Het college geeft aan dat deze aanpassing 12 miljoen euro kost. Deze investering is naar de raad toe niet onderbouwd. Als dit bedrag al juist zou zijn (in verhouding tot de gesplitste aansluiting van de A12 is het erg veel) betekent dat voor ons een eigen bijdrage van 750.000 euro. Dat is wat ons betreft een aanvaardbare investering, een goed alternatief voor de gesplitste aansluiting. Onbegrijpelijk dat de drie collegepartijen zo’n beleid niet steunen.”

Geld Zeist en provincie voor oprit

Zeist en de provincie Utrecht zijn gisteren akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van elk ruim 6 miljoen euro voor een dubbele aansluiting bij Driebergen op de A12. Bij het ter perse gaan van het UN was de Driebergse raad er nog niet uit. De discussie ging niet zo zeer om het model maar om de financiële risico’s en waarom moet Driebergen evenveel bijdragen als het grotere Zeist.
Utrechts Nieuwsblad van 1 juli 2003

Ondernemers werken samen

Zeven ondernemersverenigingen uit Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen hebben een samenwerkingsakkoord getekend. Door hun krachten te bundelen willen zij meer bereiken bij de overheid. Op de agenda van de nieuwe ondernemersvereniging staan onder meer het nieuwe streekplan van de provincie, het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, mobiliteit en de provinciale weg N225, gemeentelijke samenwerking in de regio, veiligheid en herstructurering van bedrijventerreinen. Als eerste actie zal de ondernemersvereniging gezamenlijk met de Kamer van Koophandel reageren op het streekplan van de provincie. Kern van de boodschap is dat ondernemers op de Heuvelrug ook in de toekomst voldoende ruimte willen hebben om te kunnen ondernemen.
Nieuwsbrief van Kamer van Koophandel van 1 juli 2003

Speelweekvirus waart door Driebergen

Marijke Wieringa heeft een interview met Petra de Niet: één van de vele vrijwilligers die het mogelijk maken dat in Driebergen van 11 t/m 15 augustus alweer de 35ste speelweek wordt gehouden.
Nieuwsbode van 1 juli 2003

Van provincie hoeft Driebergen niet mee te doen in Heuvelruggemeente

Vanmiddag maakte de provincie via een persbericht bekend dat zij graag ziet dat de gemeenten Maarn, Amerongen, Leersum en Doorn tot een nieuwe gemeente fuseren. Driebergen wordt hierbij niet genoemd. Wat Gedeputeerde Staten betreft moet Driebergen zelf maar kiezen. De gemeente kan zich aansluiten bij het MALD, maar het hoeft niet. Het lijkt erop dat de provincie meer ziet in een meer stedelijke positie van Driebergen. Dat blijkt o.a. ook al uit de “Nota Capaciteit Woningbouwlocaties 2003” waarbij Driebergen niet langer deel uit maakt van de Heuvelrug maar is ingedeeld bij het Stadsgewest Utrecht.

Het persbericht
Gedeputeerde Staten van Utrecht zijn van mening dat samenvoeging van de gemeenten Maarn, Amerongen, Leersum en Doorn het beste is voor de Heuvelrug. Het provinciebestuur heeft voorkeur voor herindeling boven bijvoorbeeld intensieve samenwerking of ambtelijke integratie omdat herindeling tegemoet komt aan zowel de bestuurlijke als de ambtelijke ‘tekorten’ die gesignaleerd zijn. Driebergen-Rijsenburg kiest – wat GS betreft- zelf of ze mee wil doen.

Aanleiding
Al jaren spreken bestuurders op de Heuvelrug over oplossingen om de bestuurskracht en de ambtelijke slagvaardigheid te vergroten. Over de problemen bestaat overeenstemming, over de oplossingen daarvoor niet. In de toekomstvisie voor de Heuvelrug, die twee jaar geleden inhoudelijk is vastgesteld, kwam men ook weer tot de conclusie dat samenwerking of herindeling noodzakelijk is, om de belangen van de burgers goed te kunnen blijven behartigen, om strategisch een goede partij te zijn voor provincie en Rijk en om goed toegerust te zijn voor de vragen die de komende pakweg 20 jaar op het gebied afkomen. Omdat de gemeenten zelf niet tot een eenduidig voorstel kwamen, is de provincie vorig jaar november gevraagd een voorstel te doen.

Patstelling doorbreken
De afgelopen jaren zijn er diverse onderzoeken geweest naar mogelijke samenwerkingsverbanden tussen de verschillende gemeenten. Daar kwamen verschillende opties uit. Ook heeft gedeputeerde Bestuurlijke Organisatie, dhr. J.P. Lokker, vele en intensieve gesprekken gevoerd met de gemeentebesturen over diverse aspecten van bestuurskracht. Het Heuvelrug Beraad (verband van fractievoorzitters van de vijf gemeenten) heeft gesprekken gevoerd met maatschappelijke organisaties en met burgers uit de vijf gemeenten. Al deze verslagen en rapporten hebben meegewogen in het voorstel dat GS nu doen om de patstelling te doorbreken.

Notitie ‘Naar een Bestuurskrachtige Heuvelrug’
In de nu gepresenteerde notitie schetst het provinciebestuur helder het dilemma waarvoor ze staat: bij de nu gekozen optie herindeling is vooral ‘draagvlak ‘ belangrijk. Niet alle Heuvelruggemeenten zijn voorstander van herindeling om de problemen op te lossen. Voor de minister van BZK is ‘draagvlak’ een belangrijk criterium: dat maakte deze keuze lastig. De gemeenten Leersum en Amerongen zijn voorstander van intensieve samenwerking; GS vonden dat niet voldoende voor een sterk, toekomstvast bestuur. Gedeputeerde Lokker: “We moesten iets doen, er wordt al tientallen jaren over dit onderwerp gesproken. Onze keuze om nu in één keer alle gesignaleerde problemen aan te pakken, is zeker niet voor iedereen gemakkelijk. Dat was het voor ons ook niet. Maar wij geloven bijvoorbeeld niet dat de identiteit van de dorpen op de Heuvelrug anders wordt, als er straks één gemeentelijk bestuur is. We hopen in overleg met de verschillende partijen nog meer draagvlak voor deze beslissing te krijgen. In ieder geval willen we met de gemeenten ook afspraken maken om het niveau van voorzieningen voor de inwoners op hetzelfde peil te houden en waar mogelijk te verbeteren. Dat zeggen we nu alvast toe.”

Vervolg
GS zullen dit voorstel met de gemeenten en het Heuvelrug Beraad bespreken. Uiteindelijk zullen Provinciale Staten in december een beslissing nemen over starten van een officiële herindelingprocedure.

Schaepmanmonument in de schijnwerper

De Stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu biedt de gemeente een schijnwerper (inclusief 2 jaar beheerskosten) aan ter aanlichting van het Schaepmanmonument. Het college van b&w heeft besloten het geschenk te aanvaarden en na twee jaar de beheerskosten over te nemen.

Genomineerd voor sloop

Burgemeester Bloemen liet dinsdag in de collegevergadering weten dat de monumentencommissie zeer teleurgesteld is over het feit dat het pand Hoofdstraat 47 ondanks advies van deze commissie nog steeds niet op een monumentenlijst is geplaatst. Nu wordt er voor dat pand een sloopvergunning aangevraagd. Aldus de notulen van de b&w vergadering. Ook is een sloopvergunning aangevraagd voor Hoofdstraat 135 (de uitgebrande Villa Nuova). Het ziet er naar uit dat Driebergen over een tijdje twee grote statige villa’s minder rijk is.

Van treuren moet Hans Blankenstein niets hebben

Driebergse basketballers, badmintonners, korfballers en andere binnensportliefhebbers moeten het voorlopig zonder ‘hun’ Hoenderdaal doen. Het binnensportcomplex werd vrijdag 20 juni met uitzondering van de fitnessruimte door brand verwoest. Directeur Hans Blankenstein (52) blikt terug op een roerige periode. “Die tent moet weer draaien.” Jeroen Kreule heeft een lang interview met hem.
Utrechts Nieuwsblad van 3 juli 2003

‘De harmonie blijft doorspelen’

Jeroen Kreule peilt de meningen van bestuurders in Maarn, Doorn, Amerongen, Leersum en Driebergen over de gemeentelijke  herindeling op de Heuvelrug. Burgemeester Bloemen geeft aan dat hij blij is dat de provincie een standpunt heeft ingenomen. Verder reageert hij volgens eigen zeggen ‘vrij onderkoeld’. “Wat ik vind, is niet zo interessant. Ik doe wat de gemeenteraad doet. Ook al ben ik best benieuwd naar de reactie van de raad.”
Utrechts Nieuwsblad van 3 juli 2003

Zeg, kent u de Jostiband?

De Driebergse schrijver Hans Sleeuwenhoek trok een jaar lang op met de muzikanten van de Jostiband. Hij schreef daarover een rijk geïllustreerd boek.
Nieuwsbode van 3 juli 2003

This site tracked by OneStat.com. Get your own free site counter.

DTC nog lang niet uit de brand

Vijftienhonderd binnenbanden, 5000 gele pijlen, de medailles voor de fietsvierdaagse en de routebeschrijvingen van de vier nieuwe tochten. Spiksplinternieuwe fietskleding ter waarde van 150.000 euro, enz. Het wordt voorzitter Wim van Veldhuizen van de Driebergse Tourclub langzaam zeer duidelijk hoeveel zijn vereniging kwijtraakte bij de brand van Hoenderdaal. Het zal nog wel even duren voordat alles weer bij het oude is.
Nieuwsbode van 3 juli 2003

Mevrouw Van de Tempel viert honderdste verjaardag

Mw Van de Tempel viert haar honderdste verjaardag in Beukenstein. Ze is niet de oudste op Beukenstein maar wel de gezondste. Ze woont pas sinds twee jaar in Beukenstein.
Nieuwsbode van 3 juli 2003

Meerderheid raad steunt ‘buitensporig hoge uitgave’

Hoewel alle raadsfracties van mening waren dat Driebergen een ‘buitensporig hoge’ financiële bijdrage moet leveren aan het realiseren van een gesplitste aansluiting op de A12, is de meerderheid van de raad maandag akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van een bedrag van 6,25 miljoen voor dit doel.

Een deel van dit bedrag (1,125 miljoen) zal worden gedekt door hiervoor de zogeheten BOR-gelden te gebruiken die aanvankelijk bedoeld waren om de stationsomgeving op te knappen. Het overige deel, 4 miljoen, moet de gemeente Driebergen ergens anders vandaan zien te halen. Drie partijen, D66, CU en SGP, waren tegen het voorstel. Wielinga van D66 kenschetste de driftige pogingen om de dubbele aansluiting te realiseren als een ‘hollende olifant’, omdat men volgens hem blind is voor nieuwe ontwikkelingen.
Stichtse Courant van 3 juli 2003

‘Hamerstuk’ kwam in besloten vergaderingen aan de orde

De ruimtelijke plannen voor de Lange Dreef (het creëren van een ‘buurtschap’ voor zorginstelling Reinaerde uit Den Dolder en het bouwen van een groot aantal woningen) is reeds eerder in verschillende besloten vergaderingen van de raadscommissie Ruimte en Groen aan de orde geweest. Over het besprokene, zo blijkt uit de kop boven de notulen van de besloten vergadering van 15 mei, is ‘geheimhouding’ opgelegd door de raadscommissie.
Stichtse Courant van 3 juli 2003

Raad heeft vele vragen over brand

“Kunnen wij nog rustig slapen?” dat was één van de vragen die de gemeenteraad maandag stelde met betrekking tot de rampzalige brand die sportcentrum Hoenderdaal in de as heeft gelegd. De raad wilde weten hoe het met andere druk bezochte gebouwen in dit dorp staat en of deze goed verzekerd zijn. Ook waren er vragen over de tijdelijke oplossingen die gekozen worden om de sportbeoefening te kunnen laten doorgaan.
Stichtse Courant van 3 juli 2003

‘Melvill-discussie’ gaat na de zomer weer verder

De discussie over de herinrichting van de Melvill van Carnbeelaan wordt over de zomer heen getild en zal in september pas weer verder gaan. De fractievoorzitters uit de Driebergse gemeenteraad hebben dit besloten omdat er eerst een onderzoek moet komen naar het gebruik van de bus op de Melvill.
Stichtse Courant van 3 juli 2003

Sloop in volle gang

De sloop van het afgebrande sportcomplex Hoenderdaal is in volle gang. Verwacht wordt dat de puinhoop binnen enkele weken is opgeruimd.
Stichtse Courant van 3 juli 2003

Nieuwe directeur Hogeschool De Horst

Margriet Jongmans (1956) is sinds 1 juni de nieuwe voorzitter Centrale Directie van Hogeschool de Horst in Driebergen. Zij volgt Ela van Tuyll op.
Stichtse Courant van 3 juli 2003

Vier jaar geleden was iedereen nog blij met de bus

Inmiddels zijn er al 200 handtekeningen gezet tegen de mogelijke verplaatsing van de busroute van de Melvill van Carnbeelaan naar de Arnhemsebovenweg. Ad Bom vertelt nog eens hoe op 26 augustus 1999 het eerste bushokje werd onthuld door een bewoonster van Sparrenheide. Toenmalig wethouder Rozalien van de Kletersteeg wees er toen op hoe belangrijk de bushalte was voor de bewoners van de nabij gelegen verzorgingstehuizen.
Stichtse Courant van 3 juli 2003

Pippi-feest bij De Kleine Wereld

Kinderdagverblijf De Kleine Wereld, organiseerde 28 juni haar jaarlijkse zomerfeest. Dit jaar met als thema Pippi Langkous.
Stichtse Courant van 3 juli 2003

Raad zet college opnieuw aan het werk

In de gisteravond gehouden raadsvergadering kwam de gemeentelijke herindeling op de Utrechtse Heuvelrug aan de orde. De door b&w ingebrachte notitie over deze aangelegenheid was volgens de raad echter niet duidelijk genoeg. Het college kreeg dan ook opdracht te komen met aanvullingen en verduidelijkingen te verschaffen.

Al met al komt het er op neer dat de gemeenteraad van Driebergen nog steeds niet kan aangeven welke kant men op wil met de gemeentelijke herindeling. Na de vakantie wordt verder gepraat. Als laatste punt op de agenda stond het afscheid van Jelte Bos. Hij heeft het te druk om het raadswerk nog naar behoren te doen. Hij wordt opgevolgd door Jannie Foekens de nummer vier op de kandidatenlijst van de ChristenUnie.

Jubilerend muziekfestival Dwergpop is voor en door jongeren

Driebergen staat zaterdag in het teken van Dwergpop. Het muziekfestival bestaat dit jaar tien jaar. Jasper Brouwer (22) en Dieuwke Turksma (21), beiden lid van het productieteam, zijn druk bezig met de voorbereidingen. Ze rekenen op duizend mensen. Meer mag altijd.  Jeroen Kreule heeft een interview met hen. Het festival begint morgen om 14.00 uur.
Utrechts Nieuwsblad van 4 juli 2003

Federatie wil tijdelijke hal

De Driebergse Sportfederatie wil zo snel mogelijk een tijdelijke sporthal in het dorp omdat intussen is gebleken dat er in de buurgemeenten te weinig capaciteit is voor o.a. basketbal en korfbal.
Utrechts Nieuwsblad van 4 juli 2003

92 extra kindplaatsen in Driebergen

In samenwerking met de Stichting Kinderopvang Driebergen Doorn heeft de gemeente Driebergen eerder dan verwacht het aantal kindplaatsen kunnen uitbreiden met 92 plaatsen. Daarmee is de landelijke taakstelling van de afgelopen jaren om extra plaatsen bij de buitenschoolse opvang van kinderen van 4 tot 12 jaar en  dagopvang van kinderen van 0 tot 4 jaar vervuld.

Dat betekent dat er een maximale bijdrage kan worden ontvangen van circa € 650.000. Daarvan is een flink bedrag gereserveerd voor kinderopvang in en bij de nieuw te bouwen wijkscholen aan de Schotellaan en het Jagerspad.
In augustus 2003 start de Stichting een nieuwe Buitenschoolse Opvang aan de Vijverlaan. Hierdoor realiseert de Stichting in totaal 20 nieuwe kindplaatsen voor 4- tot 12-jarigen.

10e Dwergpop begonnen

Vanmiddag om twee uur begon het 10e Dwergpop festival op het Seminarieterrein in Driebergen. Er staan tien acts op het programma en met een entreeprijs van 5 euro kan de prijs geen belemmering zijn om het festival te bezoeken en ten tijde van de foto (16.00 uur) was er nog voldoende plaats.  Het programma wordt om 24 uur afgesloten.

Lokker gaat deze zomer lekker mee in de koffer

Driebergse politici hoeven zich tijdens de zomervakantie niet te vervelen: met het fusievoorstel van Lokker in de koffer kunnen ze nog eens goed nadenken of Driebergen zelfstandig moet blijven of niet. De Driebergse raad weet het nog niet; in oktober zullen ze positie kiezen.
Utrechts Nieuwsblad van 5 juli 2003

Inschrijven Zomerweek

Indien je voor 18 juli inschrijft kun je nog meedoen met de Zomerweek van 18 juli t/m 1 augustus. Deze week is georganiseerd door Landgoed De Horst (De Baak) en de SWD.
Kinderen tussen 4 en 12 jaar en volwassenen zijn welkom en er zijn speciale programmaonderdelen voor licht verstandelijk gehandicapten. Alle cursussen en workshops worden aangeboden in de open lucht op Landgoed De Horst, De Horst 1 te Driebergen. Bij slecht weer kan het hele programma binnenkamers worden uitgevoerd. Bij het vaststellen van de prijzen is rekening gehouden met een smalle beurs.
Dus: wil je salsadansen, Japans bloemschikken, schilderen, theatersport bedrijven, auralezen, koken, ontstressen of iets heel anders…Haal dan de folder bij de SWD, Vijverlaan 10 en schrijf je daar in voor een dagdeel of een hele week. Informatie: 0343-523000

Project wijkscholen naar volgende fase

Aanstaande dinsdag vindt de ondertekening plaats van het programma van eisen voor de wijkscholen De Kring aan de Schotellaan en de Valkenheuvel aan het Jagerspad. Een wijkschool is een school, waar behalve het onderwijs ook welzijnsvoorzieningen in gevestigd zijn. Bij de wijkschool aan de Schotellaan zijn dat kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en een dagbestedingsproject. Bij de wijkschool aan de Valkenheuvel en het Jagerspad betreft het welzijnsvoorzieningen kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal. De toekomstige gebruikers (de schoolbesturen van De Kring en de Valkenheuvelschool, het bestuur van het dagbestedingproject Bartiméus en de Stichting Kinderopvang Driebergen Doorn en de Stichting Kindopvang Valkenheuvel) en de gemeente Driebergen als bouwheer verklaren door te ondertekenen het eens te zijn met het opgestelde programma van eisen dat als basis dient voor de verdere realisering van de wijkscholen. Met de ondertekening is de eerste fase afgesloten en kan worden begonnen met de fase van werving en selectie van een architect en de verdere aanpak.

Vreemde verhoudingen ?

Met het vertrek van Jelte Bos en het aantreden van Jannie Foekens bestaat de raad van Driebergen na de vakantie uit 11 mannen en 6 vrouwen. Dat is geen afspiegeling van de bevolking: de vrouwen zijn ondervertegenwoordigd.

Als echter alleen naar de fractievoorzitters gekeken wordt, dan is de verhouding 4 vrouwen en 2 mannen. De confessionele partijen (cda, cu en sgp) tellen evenveel mannelijke als vrouwelijk raadsleden. Bij de niet-confessionele partijen (pdr, vvd en d66) is het aandeel vrouwen nog geen 30%.

Driebergse Automobiel Club dankt sponsor IVA

De Driebergse Automobiel Club is een club van liefhebbers van klassieke auto’s. Zo’n twee jaar geleden richtte S. Streekstra de club op. De club wordt gesponsord door de IVA. Als dank daarvoor kreeg de directeur, de heer Verrips, een badge van de club.
Nieuwsbode van 8 juli 2003

CDN wil nieuwe accommodatie

Voetbalclub CDN heeft onlangs een tevredenheidsonderzoek onder haar leden gehouden. Op een schaal van 1 tot 5 (van zeer slecht tot zeer goed) krijgt CDN een 4,3  van het kader op de vraag in welke mat de vereniging voor hen belangrijk is. De leden zijn daarentegen zeer ontevreden over de huidige accommodaties incl. de velden.
Nieuwsbode van 8 juli 2003

Uitvoering Korage

Zaterdagavond gaf vrouwenzanggroep Korage een concert in Daidalos in Driebergen. Het combo JSK uit Veenendaal verleende medewerking. Op het programma stonden lichte popnummers en liedjes uit musicals.
Nieuwsbode van 8 juli 2003

Politiek wil meewerken aan bouw van ‘noodhal’ voor sportverenigingen

Alle politieke partijen in Driebergen stemmen in principe in met het realiseren van een noodvoorziening voor de sportverenigingen die gedupeerd zijn door de brand bij Hoenderdaal. Daarbij werden geen bedragen genoemd.
Nieuwsbode van 8 juli 2003

Maandag 14 juli buitengebeuren Hoenderdaal weer open

Bij Health Center Hoenderdaal wordt deze week gesloopt en opgebouwd. Terwijl het slopen doorgaat zijn de noodvoorzieningen geplaatst. Nu nog aansluiten en op de website van Hoenderdaal staat dan ook trots aangekondigd: “Maar wat er ook gebeurt, hoe het ook loopt, op maandag 14 juli gaan de golfbaan en de buitentennisbanen weer gewoon open. Het zal improviseren worden de eerste dagen, maar spelen zullen we. We zullen onze gasten met open armen ontvangen. We kijken er naar uit.”

Wie er nog chocola van kan maken, mag het zeggen

Begin dit jaar (in januari) liet burgemeester Bloemen weten dat hij van de spraakverwarring in de gemeenteraad over een mogelijke gemeentelijke herindeling ‘geen chocola kon maken’. In de laatste raadsvergadering bleek, dat de raad er nog steeds niet uit is. Een beslissing over de gemeentelijke herindeling wordt over de vakantie getild.
Stichtse Courant van 10 juli 2003

Raad heeft nog ‘geen mening’ over bebouwing Lange Dreef

Opnieuw heeft Groene Long-activist Remco Leyh vorige week de Driebergse gemeentebestuurders tegen zich in het harnas gejaagd. De raad trok zich er echter niets van aan het voorstel over vestiging van voorkeursrecht, gewoon aan. Of er nu wel of niet gebouwd wordt daar had de raad nog geen mening over.
Stichtse Courant van 10 juli 2003

Raadsleden waren het als ‘burger’ met Leyh eens

Tien jaar geleden hebben de raadsleden Van Wikselaar, Pamboer, Van Valkenburg en wethouder Van der Burg hun handtekening gezet voor ‘behoud van de Groene Long’. Dit betoogde Remco Leyh in de gemeenteraad.
Stichtse Courant van 10 juli 2003

Noodaccommodatie op parkeerterrein sportcentrum

Op het parkeerterrein van het afgebrande sportcentrum Hoenderdaal is deze week een noodaccommodatie geplaatst. Het tijdelijke gebouw bevat o.a. een kantine met bar, een receptie, kleedkamers met douche en toilet. Dankzij de noodvoorziening is het vanaf maandag 14 juli weer mogelijk om te tennissen en te golfen op het sportcentrum. Voor de overige sportbeoefening wordt momenteel driftig gezocht naar een centrale voorziening. Volgens de Driebergse Sportfederatie is zo’n noodvoorziening op zeer korte termijn noodzakelijk om te voorkomen dat de sportclubs uit elkaar vallen.
Stichtse Courant van 10 juli 2003

Indianen en cowboys bij ‘De Zonheuvel’

Op vrijdag 27 juli vierde de school het jaarlijkse eindfeest. Dit jaar was gekozen voor het thema indianen en cowboys.
Stichtse Courant van 10 juli 2003

Tientallen brieven vanwege getrouwde juf

Met tientallen brieven aan de krant hebben kinderen van groep 4 en 5 van basisschool De Kring wereldkundig gemaakt dat hun juf Marieke van Hoop op 26 juni is getrouwd met Keimpe Lemstra.
Stichtse Courant van 10 juli 2003

Hoenderdaal moet stevig improviseren

Er worden noodvoorzieningen geplaatst op het parkeerterrein waardoor de buitensporters voorlopig uit de brand zijn. Voor de binnensporters ligt het wat moeilijker. De komst van een tijdelijke sporthal voor gedupeerde sportverenigingen is allerminst zeker. De Driebergse Sportfederatie, een overkoepelende organisatie van Driebergse sportverenigingen, deed vorige week een dringend beroep op de gemeente dit mogelijk te maken. Volgens B.Heller, afdelingshoofd onderwijs en welzijn, kijkt de gemeente naar mogelijkheden. ,,Zoiets is erg gecompliceerd. Denk aan financiële en planologische aspecten. Bovendien moet een sportvloer aan allerlei eisen voldoen.’’ Gebleken is dat de basketballers van Blue Arrows, de leden van Spirit en de korfballers van Dalto nauwelijks in sporthallen van buurtgemeenten terecht kunnen.
Utrechts Nieuwsblad van 10 juli 2003

SWD zoekt uitbreiding vrijwilligers voor de personenalarmering

Veel mensen op hogere leeftijd, zieken of gehandicapten, redden het niet meer alleen. Op nogal wat terreinen hebben zij ondersteuning nodig om hun zelfstandigheid te behouden. Het beschikken over een personenalarm is daarbij een essentieel onderdeel. Voor het aansluiten van alarmeringsapparatuur (telefoon gekoppeld) is de SWD op zoek naar enkele enthousiaste mensen die over enige technische vaardigheid beschikken. Behalve enige “handigheid” vindt u het ook leuk om met (oudere) mensen om te gaan. Graag komt de SWD in contact met nieuwe vrijwilligers die de alarmeringsdienst komen versterken. Maximaal 10 uur per maand kost het u aan tijd. Is uw belangstelling gewekt, neem dan contact op met:  de vrijwilligerscentrale van de SWD, dagelijks bereikbaar tussen 9.00 – 10.00 uur, telefoon (0343) – 523007.

Crèches in regio groeien nog steeds

Van teruglopende vraag naar kinderopvang lijkt in deze regio geen sprake. In Bunnik komt een nieuw kinderdagverblijf met 48 plekken. Doorn krijgt 24 nieuwe kindplekken en in Driebergen komen er voor het eind van dit jaar 92 nieuwe plaatsen in de kinderopvang bij.
Utrechts Nieuwsblad van 12 juli 2003

‘Louter voordelen aan Regionale Sociale Dienst’

Betere begeleiding van werkzoekenden, een aantrekkelijkere werkgever voor het personeel en voordelen voor de deelnemende gemeenten door de schaalgrootte. De acht gemeenten die deelnemen aan de in Zuidoost – Utrecht op te richten Regionale Sociale Dienst (RSD), zien louter voordelen. De samenwerking die Doorn, Leersum, Amerongen, Maarn, Wijk bij Duurstede, Bunnik, De Bilt en Zeist aangaan, is het resultaat van vier jaar voorbereiding. In oktober van dit jaar nemen de acht gemeenten een raadsbesluit over deelname aan de RSD, die naar verwachting 1 januari 2006 van start gaat
Alle gemeenten in Zuidoost-Utrecht doen volgens plan mee, behalve Driebergen. Volgens de wethouders van Zeist en Doorn is Driebergen naar eigen zeggen nog niet klaar voor samenwerking. De gemeente Driebergen was niet bereikbaar voor commentaar.
Utrechts Nieuwsblad van 14 juli 2003

Driebergenaar wordt radio- en tv-presentator

Oud-GroenLinks-politicus Paul Rosenmöller wordt programmamaker en presentator bij de IKON. Zijn eerste programma zal in januari 2004 op de buis te zien zijn. Daarvoor zal Rosenmöller in de komende maanden al te horen zijn als radiopresentator voor de IKON. Zo zal hij een paar keer het debatprogramma De Andere Wereld van Zondagmiddag leiden.

‘Gemeente is te vroeg met voorkeursrecht’

De gemeente Driebergen claimt een voorkeursrecht op het gebied van de Groene Long i.v.m. het voornemen om daar te gaan bouwen. Volgens P. van der Graft mag de gemeente het toch niet zo doen. Eigendomsrecht gaat voor algemeen belang, vindt van der Graft. Hij baseert zich daarbij op het Europees Verdrag.
Nieuwsbode van 15 juli 2003

Naamborden

Tien instellingen die gevestigd zijn op Hoofdstraat 51-55 hebben na jaren eindelijk eens een gemeenschappelijk verwijsbord bij de ingang. Hiermee is een eind gekomen aan het rommelige aanzicht met allerlei verschillende borden.
Nieuwsbode van 15 juli 2003

Kastanjemineermot

Het begon in Zuid Limburg. Maar nu zijn ook de paardekastanjes in Driebergen aangetast door deze mot, zoals bijvoorbeeld op de Hoofdstraat vlak bij de hoek met de Loolaan.
Nieuwsbode van 15 juli 2003

Golfers kunnen de baan weer op

Terwijl elders op het terrein keihard wordt gewerkt, nemen steeds meer sporters hun plek in op Health Center Hoenderdaal. Vorige week tenniste de vereniging Risenborgh al weer een toernooi. Daarna was het afgelopen maandag de beurt aan de golfers om weer een balletje te slaan.
Nieuwsbode van 17 juli 2003

Comité Akkerweg verwacht planschadeclaim van 6 ton

Het Comité Akkerweg dat zich verzet tegen de bouw van enkele moskeeën aldaar, heeft door verschillende partijen taxaties laten uitvoeren om een beeld te krijgen van de omvang van mogelijke planschade. In een brief aan B&W en gemeenteraad heeft het comité laten weten dat de gemeente rekening moet houden met een claim van meer dan zes ton.
Stichtse Courant van 17 juli 2003

Driebergenaar organiseert opnieuw Pasar Malam

Hoewel Driebergenaar Wout Nijland vorig jaar de organisatie van de eerste Pasar Malam in deze omgeving omschreef als ‘mijn zwaarste dagen van de laatste tien jaar’, staat voor volgende maand (op 9 en 10 augustus) een tweede en nog grotere editie van dit unieke evenement op het programma. “Een vervolg kon niet uitblijven” zegt Nijland “vorig jaar zijn er op beide dagen meer dan tienduizend mensen geweest, dus de belangstelling voor zo’n Indische jaarmarkt is gigantisch”.
Stichtse Courant van 17 juli 2003

Driebergse touroperator hervat reizen naar Israël

De zogeheten ‘Routekaart naar de Vrede’, het nieuwe streven om met internationale druk de rust in het Midden Oosten terug te brengen, heeft ook in Driebergen een effect.

De Driebergse organisatie Drietour Reizen, de grootste touroperator van West-Europa wat betreft groepsreizen naar Israël, is vorige week weer gestart met het organiseren van trips naar het ‘Heilige Land’. Twee jaar lang heeft Drietour geen rondreizen naar Israël kunnen organiseren in verband met een negatief reisadvies van zowel het Calamiteitenfonds als het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Vorige week is dit negatieve reisadvies door beide instanties opgeheven.
Stichtse Courant van 17 juli 2003

Asfalt Hoofdstraat moet gekoeld worden

Het zeer warme weer deze week heeft gevolgen voor de onlangs geasfalteerde Hoofdstraat. Het wegdek dreigt door de combinatie van extreme hitte en frequent autoverkeer aangetast te worden: het teer glinstert op verschillende plaatsen door de afdeklaag en de randen van het wegdek lijken ‘weg te smelten’. Dinsdag en woensdag heeft men het wegdek trachten te koelen door water te sproeien.
Stichtse Courant van 17 juli 2003

Legermuseum staat op instorten

Legermuseum ’t Schilderhuis in Driebergen staat op instorten.
Stichting Collectie Militaire Traditie, beheerder van het pand,heeft geen geld om het museum, dat in zeer slechte staat verkeert, op te knappen. Er waren plannen voor een verhuizing van het museum, maar de bezuinigingen bij Defensie gooiden roet in het eten. Voorlopig moet de stichting het pand overeind zien te houden, totdat er een nieuwe locatie is gevonden.
RTV Utrecht van 21 juli 2003

Jubilarissen bij Van der Linden Bouw

Op 1 juli waren vijf medewerkers van Van der Linden Bouw Driebergen BV 12,5 jaar in dienst! Dit bijzondere feit werd afgelopen donderdag gevierd. De vijf jubilarissen zijn in 1991 gelijk in dienst gekomen door de overname van Smits Bouw en Interieurbouw uit Rijswijk (Gld).

Zij vormen samen met de hoofd-uitvoerder, die al vanaf het begin in dienst is, een vaste basis van het Driebergse Aannemersbedrijf. Zoals directeur Ronald v.d. Linden benoemt: ‘het is fijn te werken met een vast en vakkundig team, waarop en waarmee je al jaren kunt bouwen!’ Tijdens een gezellige bijeenkomst worden de vijf jubilarissen in het zonnetje gezet. Op de foto Tonneke Schöne-Ploeger, administratief medewerkster, Dik Onink, voorman, Gert van Veldhuizen, voorman, Co de Vree, timmerman 1 en Marcel Vosmeer, begonnen als leerling en opgeklommen tot voorman.


Tijdelijke sporthal moet in oktober op De Woerd staan

Tijdelijke sporthallen zijn niet zomaar uit voorraad leverbaar. Dat heeft de Driebergse ‘sportambtenaar’ Coen Langkemper inmiddels ondervonden. Hij heeft zeer uiteenlopende sectoren moeten benaderen in zijn zoektocht naar een vervangende noodvoorziening voor het afgebrande Hoenderdaal. Die noodvoorziening is hoogst noodzakelijk om, in afwachting van de herbouw van het sportcomplex, de verschillende verenigingen een centraal onderkomen te bieden. Het ziet er naar uit dat binnen enkele weken een voorstel kan worden gedaan, aan de hand van diverse offertes die zijn binnengekomen. Het streven is er volgens Langkemper op gericht om op 15 oktober in de ‘korfbalhoek’ van De Woerd een noodhal te openen.
Stichtse Courant van 24 juli 2003

Raadsbesluit Lange Dreef is volgens advocaat ‘misbruik van recht’

De advocaat van de Driebergse familie Haalboom, de heer Soede, noemt het raadsbesluit betreffende het voorkeursrecht op de percelen aan de Lange Dreef ‘misbruik van recht’. Dat heeft hij namens de familie kenbaar gemaakt met een pleitnota voor de commissie bezwaar- en beroepschriften. De familie Haalboom, die een kwekerij exploiteert, is één van de eigenaren van de percelen die onder dit voorkeursrecht vallen.
Stichtse Courant van 24 juli 2003

Mevrouw Wentzel is honderd jaar

Op 18 juli vierde mw. P. Wentzel haar 100ste verjaardag in de Odijckhof. Burgemeester Bloemen kwam haar feliciteren.
Stichtse Courant van 24 juli 2003

Normen en Waarden-comité buigt zich over Plan van Aanpak

Het Driebergse Comité Normen en Waarden, een initiatief van de raadsleden Van Amerongen (CDA) en Bos (CU), wil op 18 augustus een nieuwe bijeenkomst houden om zich over een Plan van Aanpak te buigen.
Stichtse Courant van 24 juli 2003

Rabobank opnieuw hoofdsponsor Manger Cats

Tennisvereniging Manger Cats mag dit seizoen weer op hoofdsponsor Rabobank rekenen.
Stichtse Courant van 24 juli 2003

Driebergen populair onder ramkrakers

Driebergse bedrijven hebben relatief veel last van inbrekers. Dat blijkt uit een onderzoek van het AD. De krant zette het aantal bedrijfsinbraken in 2002 af tegen het aantal inwoners. De gemeente Driebergen staat op plek vijf. De onderzoekers telden 199 inbraken in Driebergse bedrijven op 18.000 inwoners en concluderen dat Driebergse zaken met name last hebben van ramkraken.
De ligging van Driebergen zou voor het ramkrakersgilde interressant zijn door de aanwezigheid van snelwegen direct in de buurt en het hoge aantal moeilijk te beveiligen oude winkelpanden.
RTV Utrecht van 26 juli 2003

Samenzang op Zendingsdag

Samen psalmen zingen, luistern naar het woord van God, praten over het geloof en elkaar motiveren: duizenden leden van de Gereformeerde Zendingsbond in de Nederlands Hervormde Kerk reizen op donderdag 7 augustus weer af naar Driebergen om de jaarlijkse Zendingsdag bij te wonen.
Utrechts Nieuwsblad van 29 juli 2003

Winkelcentrum De Sluis ruimer en toegankelijker

De eerste twee dagen van de bouwvakvakantie waren de stratenmakers nog druk bezig de laatste rode stenen te leggen op het winkelcentrum De Sluis.Woensdag zit de renovatie erop; niet alleen het plein maar ook de gevels zijn aangepakt.
Nieuwsbode van 29 juli 2003

Eerste lustrum Stedenband

Dit jaar bestaat de Stedenband Semily-Driebergen vijf jaar. Op 12 september zal op een feestelijke bijeenkomst de Stedenbandovereenkomst worden verlengd. Hiertoe komt een delegatie uit Semily naar Driebergen.
Nieuwsbode van 29 juli 2003

Laatste buurtwinkel verdwijnt uit Driebergen

Nog één maand en dan valt het doek voor de laatste buurtwinkel van Driebergen: het levensmiddelenbedrijf van de heer en mevrouw Van Dam op de hoek van de Arnhemsebovenweg en de Drift. Wegens de plannen met de A12 moet de winkel gesloopt worden. Daarmee komt een einde aan een geschiedenis die meer dan een eeuw geleden (in 1899) begon.

Al die jaren heeft de buurtwinkel sterk het beeld bepaald in deze hoek van Driebergen. Volgend jaar, waarschijnlijk reeds in januari, gaat het complete huizenblok tegen de vlakte.
Stichtse Courant van 31 juli 2003

Driebergen helpt blussen in Amerongen

Het Driebergse brandweerkorps was dinsdag een onderdeel van het 120 man sterke brandweerleger dat de bosbrand op de Amerongse Berg moest bedwingen. Die brand heeft vermoedelijk zo’n twee hectare natuurgebied verwoest.
Stichtse Courant van 31 juli 2003

Hotel wordt dagverblijf voor gehandicapten

Begin dit jaar werd hotel De Koperen Ketel aan de Welgelegenlaan gesloten. De nieuwe eigenaar, de Ita Wegman Stichting, heeft plannen ontwikkeld om er een dagverblijf voor gehandicapten van te maken. Het college van B&W wil meewerken aan een bestemmingswijziging.
Stichtse Courant van 31 juli 2003

Wesenaar wil gezond oud worden

Netty Krook heeft veen interview met Ineke Wesenaar (59) die binnenkort met pre-pensioen gaat. Wesenaar werd 15 jaar geleden directeur van de stichting Bejaardentehuizen Zeist-Driebergen. Het Beukenstein van toen bestond toen tien jaar.
Nieuwsbode van 31 juli 2003