Reactie op Collegeprogramma

“Het op niet correcte wijze verrekenen van de zalmsnip leidt tot een ozb-verhoging van 11,5%” Zo staat het in het collegeakkoord dat op 4 april aan de raad zal worden voorgelegd.
Ik heb mij vorig jaar erg ingespannen om de terugbetaling van de zalmsnip te financieren via een verhoging van de ozb. Ik kreeg maar weinig medestanders.
Nu, een dik half jaar later, zijn Progressief Driebergen en de VVD blijkbaar hun argumenten vergeten om tegen een ozb verhoging te zijn. Mijn opmerkingen, dat het niet willen verhoging van de ozb, slechts electoraal geschetter was, werden weggewuifd. Nu komt er die ozb-verhoging dan toch. Ik heb daar geen enkele moeite mee. Waar ik wel moeite mee heb is het politieke gekonkel van Progressief Driebergen en de VVD. Door hun opstelling komt de vorig jaar al onafwendbare verhoging van de ozb een jaar later: wat in x+1 jaren had kunnen worden uitgesmeerd moet nu in x jaren gebeuren. Renk Knol

Driebergs college presenteert Collegeprogramma

Op maandag 1 juli heeft het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Driebergen-Rijsenburg het Collegeprogramma voor de raadsperiode 2002-2006 gepresenteerd. Het motto/de titel van het programma is “kwaliteit”. Het programma is gebaseerd op het Bestuursakkoord, de overdrachtsdossiers van het vorige college en op speerpunten die verzameld zijn bij de voorbereiding van de Voorjaarsnota.
Het motto “kwaliteit” zegt iets over de inhoud van het gevoerde beleid, over de fysieke uitstraling van de gemeente en over de manier van omgaan met procedures en communicatie.
In het Collegeprogramma wordt ook ingegaan op het inlopen van achterstand op een aantal grote onderhoudsposten, zoals gebouwen, wegen en groen. Dit vraagt om investeringen.
De inhoudelijke prioriteiten van ons college liggen bij de veiligheid, bij de handhaving, bij de actualisering van de bestemmingsplannen, bij het verbeteren van de huisvesting van het onderwijs en bij het adequaat in stand houden van accommodaties.
Voor wat betreft het ruimtelijk beleid streeft het college naar balans tussen ontwikkelen en beheren.

Driebergen verhoogt ozb drastisch

De ozb gaat drastisch omhoog in Driebergen. Een stijging van bijna 45% in de komen de twee jaar is volgens het nieuwe college onontkoombaar, omdat de gemeente er slechter voor staat dan verwacht. Dat bleek gisteren tijdens de presentatie van het collegeprogramma 2002-2006.
Utrechts Nieuwsblad van 2 juli 2002

Gat in de markt: kerstpakket met een goed gevoel

Sinds vorig jaar heeft Drieberger Frank Jansen van De Eng bv een gat in de markt ontdekt. Hij stelt kerstpakketten samen waarbij een deel van de opbrengst naar hulporganisaties als  Novib en Amnesty gaat.
Utrechts Nieuwsblad van 2 juli 2002

Uitreiking veiligheidscertificaat

De afgelopen twee jaar heeft de buitendienst van de gemeente Driebergen hard gewerkt aan het behalen van het VCA-certificaat (veiligheidscertificaat). In mei zijn de medewerkers van de buitendienst voor deze veiligheidscertificering geslaagd. Aanstaande dinsdag zal het certificaat worden uitgereikt door de heer H.F. Groothuis, algemeen directeur van het Keuringsinstituut TUV Nederland.
Heuvelrug Nieuws 3 juli 2002

Statencommissie akkoord met bouwlocatie Akkerweg

Afgelopen maandag boog de statencommissie Ruimte en Groen zich voor de tweede keer  over het verzoek van de gemeente Driebergen om toepassing van de afwijkingsbevoegdheid met betrekking tot de bouw van twee moskeeën aan de Akkerweg. De commissie ging nu akkoord.
Stichtse Courant van 4 juli 2002

Koningskaars

Bij mw Sorgdrager aan de Burgemeesrlaan staat een Koningskaars die intussen een hoogte heeft bereikt van 2.85 meter.
Stichtse Courant van 4 juli 2002

Ballonvaart De Brug

Als toegift op de lustrumviering zal er op 9 juli vanaf het seminarieterrein om 20.30 een luchtballon opstijgen. Één van de passagiers is Harm Jansen die deze vlucht als afscheidscadeau kreeg aangeboden.
Stichtse Courant van 4 juli 2002

Dag rupsen

Vandaag kunt u de eikenprocessierups nog in het echt zien. Vrijdag maakt de gemeente Zeist korte metten met de ongenode gasten in de nabijheid van het station Driebergen-Zeist.
Nieuwsbode van 4 juli 2002

Driebergen verhoogt ozb met 41 procent

De wittebroodsweken zijn snel voorbij in Driebergen. Het nieuwe college heeft een nare financiële boodschap voor de bevolking: de ozb gaat in deze collegeperiode met 41% omhoog. De grootste klapper wordt gemaakt in de jaren 2003 en 2004. In de laatste twee jaren stijgen de lasten niet verder.
Nieuwsbode van 4 juli 2002

Cornellie van Well laat mantelzorgers aan het woord

Onlangs verscheen het tweede boek van de Driebergse schrijfster Cornellie van Well. Haar tweede boek gaat over verhalen van mantelzorgers.
Nieuwsbode van 4 juli 2002

‘Verhoging ozb valt niet te verkopen’

De voorgenomen stijging van de ozb van bijna 45% in twee jaar tijd is veel te veel, zeggen alle fracties in de Driebergse gemeenteraad. De raadsleden hebben gisteravond flink geschoten op het collegeprogramma voor de komende vier jaar. De ambities zullen moeten worden bijgesteld. Het college moet binnen een week met nieuwe aangepaste voorstellen komen want op 11 juli staat het collegeprogramma opnieuw op de agenda.
Utrechts Nieuwsblad van 5 juli 2002

Provincie Utrecht wordt steeds mooier!

Vanaf woensdag 10 juli liggen maar liefst 4 natuurgebiedsplannen gedurende 6 weken ter inzage in het provinciehuis en in de gemeentehuizen. Het gaat hier om natuurgebiedsplannen over het Vecht- en Plassengebied, uiterwaarden van Nederrijn en Lek, Gelderse Vallei en De Venen.
Aan de hand van natuurgebiedsplannen blijven bestaande natuurgebieden behouden en wordt het mogelijk gemaakt om nieuwe natuurgebieden te ontwikkelen: de provincie Utrecht wordt steeds een stukje mooier. Niet alleen natuurbeschermingsorganisaties, maar ook particuliere grondeigenaren komen in aanmerking voor subsidie voor natuurbeheer- of ontwikkeling. Dit gebeurt geheel op vrijwillige basis.

DriebergenNet langdurig uit de lucht

DriebergenNet is vandaag van ongeveer 9.30 tot 16.30 uur uit de lucht geweest. Daarvoor mijn excuses. Als reden kreeg ik het volgende bericht van de hosting company: “The Chicago area had a major storm come through the area which affected some local providers. It caused downtime to the major network switches in the area.” Net als de spoorwegen heeft ook internet regelmatig last van oprispingen van de natuur. En dat is maar goed ook.

GS zoeken naar ruimte voor twaalfhonderd extra opvangplaatsen voor asielzoekers

De provincie Utrecht neemt zogenaamde ‘zoekruimten’ voor permanente asielzoekerscentra op in haar streekplan. In overleg met verschillende ministeries, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) is een verdeling gemaakt van het aantal te realiseren plaatsen over de provincies.

Binnen de provincie Utrecht moeten twaalfhonderd extra permanente opvangplaatsen worden gerealiseerd. Voor deze extra capaciteit moet naar verschillende locaties worden gezocht. Het streven is om in 2005 1180 structurele plaatsen (grotendeels) gerealiseerd te hebben.

Waarnemend burgemeester Maarn boordevol dadendrang

Aat Bram Louis de Jonge (CDA) wordt de nieuwe burgemeester van Maarn. Hij treedt per 15 juli aan als waarnemend burgemeester voor onbepaalde tijd. Dit in afwachting van een mogelijke gemeentelijke herindeling.
Utrechts Nieuwsblad van 9 juli 2002

Snel optreden voorkomt ramp

Dankzij het snelle optreden van de brandweer en het tijdig ontdekken van de brand kon een brand vrijdagmorgen bij een kapsalon op het Kerkplein in de kiem worden gesmoord.
Nieuwsbode van 9 juli 2002

Groot feest op Kleine Wereld

Ook dit jaar organiseerde de oudercommissie van Kinderdagverblijf De Kleine Wereld aan de Engweg een groot feest. Het feest trok afgelopen zaterdag 150 bezoekers.
Nieuwsbode van 9 juli 2002

Negende Dwergpop hard maar zonder wanklank

Ongeveer 800 bezoekers bezochten afgelopen zaterdag het negende en geslaagde Dwergpopfestival.
Nieuwsbode van 9 juli 2002

Nieuwe huisvesting voor Valkenheuvel en De Kring

De gemeente Driebergen heeft de afgelopen maanden onderzocht of het de moeite waard is om twee Driebergse scholen ingrijpend te renoveren of dat nieuwbouw de beste optie was. Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 9 juli jl. besloten om op beide locaties tot nieuwbouw in combinatie met kinderopvang en woningbouw over te gaan.

In september wordt het voorstel om in te stemmen met deze ideeën en ze verder uit te werken, besproken in de commissie Welzijn en Zorg en in de raad.
Er is gekozen voor nieuwbouw, omdat het niet mogelijk is met renovatie twee scholen neer te zetten die voldoen aan de onderwijskundige eisen van deze tijd.

Felicitatiebrief

Het college van b&w van Driebergen is van plan om iedere bewoner die de leeftijd van 18 jaar bereikt een felicitatiebrief te sturen met daarbij een informatiefolder over de rechten en plichten van een achtien-jarige.

ROC De Amerlanden vraagt vrijwilligster in Driebergen

Veel van de allochtone vrouwen die in Driebergen wonen, hebben in de loop der jaren taallessen gevolgd bij ROC De Amerlanden. Het volgen van taallessen is vaak een eerste stap op weg naar verdere integratie. Nog steeds is er vraag naar taallessen “om de hoek”.

Dat taallessen voor anderstaligen zo dicht in de buurt gegeven kunnen worden , is mede te danken aan de inzet van vrijwilligers die de docenten assisteren bij het geven van de lessen en bij activiteiten daaromheen. ROC De Amerlanden kan nog steeds gemotiveerde volwassenen voor dit nuttige werk gebruiken.
Reacties van belangstellende vrijwilligsters kunnen na de zomervakantie gericht worden aan: Ali Bulten tel. 0343-515500 (’t Hoge Licht op di. en do.) of eerder 0343-415933 (thuis). De lessen beginnen weer na 9 september a.s.

Nieuwbouw voor school De Valkenheuvel

Basisschool De Valkenheuvel aan het Jagerspad in Driebergen krijgt een nieuw onderkomen. Directeur P. Meuwese gaat er in elk geval van uit dat de sloperkogel door de school gaat. De gemeente heeft 3 miljoen euro gereserveerd voor óf nieuwbouw, óf renovatie van de Valkenheuvel.
Utrechts Nieuwsblad van 10 juli 2002

Raad Wijk buigt zich over fusie met MALD-gemeenten

De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede debatteert morgenavond in een extra raadsvergadering voor het eerst over een eventuele herindeling met andere gemeenten.
Utrechts Nieuwsblad van 9 juli 2002

Huizenprijs in Utrecht blijft stijgen

Koopwoningen in de provincie Utrecht zijn in een jaar tijd weer ruim 5% duurder geworden. De gemiddelde verkoopprijs wisselt sterk per plaats. In Bunnik/Zeist zijn de huizen ruim 4% duurder geworden. In de regio Doorn en in de stad Utrecht en directe omgeving stegen de prijzen met ruim 6%.
Utrechts Nieuwsblad van 11 juli 2002

Bezorgdheid over vrachtvervoer Traaij

SGP-raadslid Wim van Wikselaar heeft het vrachtverkeer en het fietsen over de Traaij in de rondvraag van de raadsvergadering aan de orde gesteld. Hij vraagt heroverweging van de venstertijden.
Stichtse Courant van 11 juli 2002

Aalscholver-bewoners nemen deel aan vierdaagse Nijmegen

Een achttal bewoners van de aalscholver zal van 16 t/m 19 juli deelnemen aan de vierdaags van Nijmegen.
Stichtse Courant van 11 juli 2002

Huurders Lange Dreef geschokt door forse navordering

De huurders aan de Lange Dreef zijn een handtekeningenactie begonnen om te protesteren tegen de forse navordering op de stookkosten.
Stichtse Courant van 11 juli 2002

Straatmuzikantenfestival voor kinderen

Vrijdag hebben 11 kinderen meegedaan aan het straatmuzikanten festival dat door de ODC was georganiseerd.
Stichtse Courant van 11 juli 2002

Sponsorloop Valkenheuvel nu toch doorgegaan

Na twee keer uitstel door slechte weersomstandigheden kon gisteren eindelijk de geplande sponsorloop voor nieuwe speeltoestellen doorgaan.
Stichtse Courant van 11 juli 2002

Driebergen gaat plannen nog bekijken

Voorlopig geen vakantie voor het Driebergs college van b&w. De raad gaf hen gisteravond opnieuw opdracht te bekijken of de forse ozb-verhoging van bijna 45% in twee jaar, niet lager kan. Wethouder Klijnhout gaf aan dat het collegeakkoord gebaseerd is op het bestuursakkoord dat door de raad is vastgesteld. Het collegeakkoord is slechts een invulling daarvan.
Utrechts Nieuwsblad van 12 juli 2002

Zwembad De Zwoer komt fors geld tekort

Zwembad De Zwoer in Driebergen kampt met grote exploitatieproblemen. Dat komt ondermeer door fors achterstallig onderhoud, teruglopende bezoekersaantallen en de noodzaak tot het inhuren van meer personeel. Het tekort bedrag bedraagt de komende jaren een half miljoen euro per jaar.
Utrechts Nieuwsblad van 12 juli 2002

Kleine meerderheid wil openbaar toilet op het nieuwe dorpsplein

In de mini-enquête op DriebergenNet over het wel of niet plaatsen van een openbaar toilet op het nieuwe dorpsplein, geeft een meerderheid van ruim 60% aan hier wel voor te zijn. 30% van de kijkers ziet dat niet zitten en 10% heeft er geen mening over. De enquête werd beantwoord door 76 respondenten. Overigens kent de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) in Driebergen geen artikel dat het plassen op of aan de openbare weg verbiedt.

VVD deelt notenkrakers uit

Tijdens de raadsvergadering op 11 juli deelde Lysbeth van Valkenburg, fractievoorzitter van de VVD, aan elk van haar collega-fractievoorzitters een notenkraker uit. Omdat er volgens de VVD-fractie harde noten moeten worden gekraakt. Met name de voorgenomen OZB-verhoging van 41% ligt de VVD-fractie zwaar op de maag.

Er moet duidelijk worden omgebogen en er moeten echte keuzes worden gemaakt. Daarom moet drastisch worden gesnoeid in het aantal gemeentelijke plannen (die voortkomen uit het bestuursakkoord) en er mogen slechts bij hoge uitzondering externe adviseurs worden ingeschakeld. Er moet meer gebruik worden gemaakt van subsidieregelingen van provincie, rijk en Europese Unie. Ook de mogelijkheden om kosten te besparen door samen met het bedrijfsleven activiteiten uit te voeren, moeten nader worden onderzocht.

In de jungle

Het eindfeest van de Zonneheuvelschool stond dit jaar in het teken van de jungle met o.a. een ‘jungletocht’ naar het seminariebos. De dag eindigde met een barbecue.
Nieuwsbode van 16 juli 2002

De Kring viert dubbel feest

De Kring heeft uitbundig feest gevierd. Alle kinderen van de Kring aan de Schotellaan mochten één dag verkleed naar school komen om feest te vieren, omdat alle verjaardagen van de juffen en meester op die dag werden gevierd. Het was ook feest omdat bekend werd dat er een nieuwe school komt.
Nieuwsbode van 16 juli 2002

Ruim 9 ton beschikbaar voor bedrijfsvergroting

Omdat het rijk geen geld meer beschikbaar stelt voor bedrijfsvergroting in de agrarische sector, hebben gedeputeerde staten van Utrecht besloten om hiervoor ruim 9 ton beschikbaar te stellen. De agrarische bedrijven in het strategisch groenproject De Venen en in het gebiedsgerichte project Langbroekerwetering krijgen zo de mogelijkheid hun bedrijfsoppervlakte te vergroten en hun economische basis te versterken.

Legermuseum ’t Schilderhuis val bijkans van ellende uit elkaar

Het pand van legermuseum ’t Schilderhuis aan de Rijckevorselstraat in Driebergen staat op instorten. Wordt het dak niet binnen een jaar vervangen dan kan de Stichting Militaire Traditie, eigenaar van het museum en de collectie, de boel sluiten. De opbrengst van een boeldag, zondag 21 juli, gaat rechtstreeks naar het renovatiefonds.
Utrechts Nieuwsblad van 18 juli 2002

Geen nieuwe lokatie moskee

Tijdens de afgelopen raadsvergadering kwam de D66-fractie met de suggestie een nieuw locatieonderzoek voor de geplande moskee aan de Akkerweg te doen. Wethouder van der Burg wees dit resoluut van de hand.
Stichtse Courant van 18 juli 2002

Schenking voor de Stichting Welzijn Driebergen

De Stichting Welzijn Driebergen heeft een gift ontvangen van 18.000 euro. Het bedrag zal besteedt worden aan de inrichting van een computerruimte voor computerlessen.
Stichtse Courant van 18 juli 2002

Teus Nieboer neemt afscheid van de CBS De Zonheuvel

Na 13 jaar als leraar werkzaam te zijn geweest op basisschool De Zonheuvel neemt Teus Nieboer( 36) vanavond afscheid. Hij heeft een baan gevonden in het voortgezet onderwijs in zijn woonplaats Veenendaal.
Stichtse Courant van 18 juli 2002

Jeugdbrandweer hield oefening

Vorige week hielden de 16 leden van de Driebergse Jeugdbrandweer een oefening op het terrein van Tuincentrum van Jaarsveld.
Stichtse Courant van 18 juli 2002

Bezwaarschriften Engweg 41A nog in behandeling

De ingediende bezwaren tegen de afgifte van een bouwvergunning voor het perceel Engweg 41A zijn nog in behandeling bij de Commissie Bezwaar- en Beroepschriften. Deze commissie wil eerst nog de Welstandscommissie horen alvorens advies uit te brengen.
Stichtse Courant van 18 juli 2002

Geslaagd clownsfeest op het Valkennest

Afgelopen zaterdag vierden de peuters van peuterspeelzaal het Valkennest een clownsfeest.
Stichtse Courant van 18 juli 2002

Nieuwe griffier benoemd

Tot griffier van de gemeenteraad is benoemd de heer de Kok uit Utrecht die nu nog werkzaam is bij de gemeente Woerden.
Stichtse Courant van 18 juli 2002

Jeugdorkest Opstreek

Vlak voor de zomervakantie, is afgelopen maand een sponsorcontract getekend tussen het regionale jeugdsymfonieorkest Opstreek en Rabobank Zeist en Omstreken. Daarmee verbindt de Rabobank zich het komende jaar als hoofdsponsor aan het jeugdorkest.
Stichtse Courant van 18 juli 2002

Echtpaar Ploeg-Schinkel 50 jaar getrouwd

Tijmen Ploeg en zijn vrouw Rie Ploeg-Schinkel zijn 30 juli a.s. vijftig jaar getrouwd. Aurora bracht alvast een aubade.
Stichtse Courant van 18 juli 2002

Spreidingsplan Dolfijn voorspoedig verlopen

Het begin 2000 gelanceerde plan voor spreiding van leerlingen over de Weideblomschool en de Bongerd is goed uitgepakt. Op de locatie Weidestraat zijn nu 190 leerlingen gehuisvest en op de locatie Jagerspad ongeveer 120.
Stichtse Courant van 18 juli 2002

Vaccinatiedag uitstekend georganiseerd

Vorige week donderdag werden 2073 jongeren in de leeftijd van 1 t/m 5 jaar en 15 t/m 18 jaar in congrescentrum De Bergse Bossen gevaccineerd tegen meningokokken C. Na de zomervakantie komen de 2000 overige jongeren aan de beurt.
Stichtse Courant van 18 juli 2002

Eigen huis voor cliënten Bartimeus

Aan de Vossenkamp zijn twee aan elkaar grenzende woningen gekoppeld om aan een zevental bewoners onderdak te bieden die daarvoor op een wachtlijst of op Bartimeus in Doorn woonden. In september hoopt Bartimeus een woning aan de Bosstraat in gebruik te kunnen nemen.
Stichtse Courant van 18 juli 2002

Vierdaagsegroep vraagt aandacht voor rolstoelproject in Zuid-Afrika

Vanuit Driebergen wordt regelmatig een container met tweedehands rollators en rolstoelen gestuurd naar Secunda in Zuid-Afrika.Vijf Zuid-Afrikanen en tien Nederlanders lopen mee met de Nijmeegse Vierdaagse om aandacht te vragen voor dit project waarover meer inlichtingen verkregen kan worden bij Wim Kosterman 0343-516766.
Nieuwsbode van 18 juli 2002

Nieuwe auto’s voor plantsoenendienst

Vanochtend nam wethouder Stan Klijnhout de sleutels van een drietal nieuwe werkwagens voor de plantsoenendienst in ontvangst. De wagens die op dit moment gebruikt worden, waren na 10 jaar hard aan vervanging toe. Oorspronkelijk zouden er twee auto’s vervangen worden, maar als gevolg van de brand van vorige jaar op de gemeentewerf waarbij een auto verloren ging, werden er vandaag drie nieuwe Isuzu’s overgedragen.

Voor de thuisblijvers

De Stichting Welzijn Driebergen organiseert een aantal creatieve cursussen voor degenen die niet op vakantie gaan en toch leuk bezig willen zijn. In de week van 29 juli zijn er activiteiten voor zowel kinderen als volwassenen.
Heuvelrug Nieuws 22 juli 2002

Werk aan Grote Kerk is nog niet gedaan

Afgelopen zaterdag was er open dag in de Grote Kerk aan de Hoofdstraat in Driebergen. Terwijl er tien jaar geleden gedacht werd aan slopen is er toch gekozen voor een grondige restauratie. Onlangs heeft de 36 meter hoge toren een opknapbeurt gehad. A.s. zaterdag 27 juli is de kerk opnieuw open voor publiek van 11.00 tot 16.00 uur met o.a. een tentoonstelling van het avondmaalzilver.
Utrechts Nieuwsblad van 22 juli 2002

Maya van den Ent: een vrouw met een missie

Landmijnen, banditisme, guerrillagevaar: niet de meest ideale werkomgeving. Toch koos de 34-jarige apotheker May van den Ent, getogen in Driebergen, drie jaar geleden voor Angola. Haar taak: het opzetten van een groothandel in medicijnen voor gezondheidscentra en ziekenhuizen. “Ik geef niets om geld. Dankbaarheid en naastenliefde zijn mij veel meer waard”.
Utrechts Nieuwsblad van 23 juli 2002

Opkomst vaccinatie tegen meningokokken

Volgend de GGD Midden Nederland was het opkomstpercentage voor de meningokokkenprik in Driebergen 80%. In Doorn en Maarn waren deze cijfers resp. 77,5 en 79,1%.
Nieuwsbode van 23 juli 2002

Nieuw-Salem pleisterplaats voor bezoekers weekmarkt

Netty Krook zet op een rijtje wat zalencentrum Nieuw Salem is. Naast de huisvesting van vergaderingen, examens, e.d. doet het centrum ook dienst als expositieruimte en pleisterplaats voor bezoekers van de weekmarkt op woensdag.
Nieuwsbode van 23 juli 2002

‘De Heuvelrug moet een begrip worden’

De Wadden, Zeeland, Zuid Limburg en de Veluwe: het zijn begrippen in toeristisch Nederland. Allemaal leuk en aardig, maar volgens J. Beijer moet er sowieso nog een regio aan dat rijtje worden toegevoegd: De Utrechtse Heuvelrug. Beijer, al jaren directeur van de VVV in Doorn, geeft sinds september vorig jaar ook leiding aan de VVV in Driebergen. Hij heeft plannen te over.
Utrechts Nieuwsblad van 24 juli 2002

Bunnik berispt vanwege hoge OZB-stijging

Bunnik heeft van de Vereniging Eigen Huis de rode kaart gekregen vanwege een veel te hoge stijging van de Onroerend Zaakbelasting. De OZB steeg in Bunnik de afgelopen 3 jaar met maar liefst 80 %, de hoogste stijging in Nederland. Loco-burgemeester Dick Kaas heeft wel een verklaring voor de berisping. Volgens hem kost het onderhouden van een mooi dorp de burgers geld. Hij voelt zich gesterkt door de verkiezingsuitslag van maart. Daaruit blijkt volgens Kaas dat de inwoners van Bunnik kiezen voor meer OZB en daarom ook betere voorzieningen. De vereniging Eigen Huis neemt geen genoegen met deze verklaring en verlangt verlaging van de tarieven. Andere regionale gemeenten die door de Vereniging berispt worden zijn Houten en Abcoude.
website van Radio M van 25 juli 2002

Mini-enquête DriebergenNet gedwarsboomd

De mini-enquête die doorlopend door DriebergenNet (DN) gehouden wordt, ging de laatste keer over de vraag wat de kijkers naar DN beschouwen als de belangrijkste nieuwsbron over Driebergen. Tot woensdagochtend had deze enquête een normaal verloop, maar gistermiddag schoot het antwoord dat de Stichtse Courant (SC) de belangrijkste bron was, zeer snel omhoog.

Zo snel zelfs, dat er meer stemmen werden uitgebracht dan dat er bezoekers op de site waren. Iemand die inlogde via ISION vond het blijkbaar nodig tientallen keren te stemmen voor de SC. Omdat DriebergenNet tegen het gebruik van zgn. ‘cookies’ is, is er in de mini-enquête geen mechanisme opgenomen om meer dan één keer stemmen tegen te gaan en omdat dit gevaar wordt onderkend, wordt er elke dag een kopie gemaakt van de tussenstand. Dan nu de uitslag van de mini-enquête:  
Tot woensdagochtend hadden 39 kijkers naar DN hun stem uitgebracht. Daarvan gaf 40% aan dat DN voor hen de belangrijkste nieuwsbron over Driebergen is. Dat is niet vreemd als bedacht wordt dat een groot deel van de DN-kijkers van buiten Driebergen komt en DN voor hen de enige nieuwsbron is. Opvallend was echter wel dat maar liefst 30% aangaf dat de Nieuwsbode voor hen de belangrijkste nieuwsbron is, terwijl de SC hier slechts 18% scoorde. Deze toch opvallende uitslag is echter goed te verklaren. Het laatste half jaar brengt de SC nog zelden redactionele artikelen; het zijn voornamelijk bewerkte persberichten en in Driebergen doet zich dan ook het vreemde feit voor dat het gratis huis-aan-huisblad (de Nieuwsbode) meer redactionele artikelen brengt dan het niet gratis weekblad De Stichtse Courant.
Blijft over de vraag waarom iemand de moeite nam om de Stichtse Courant in de mini-enquête een groter gewicht te geven dan de ‘werkelijkheid’.

Driebergse adviseurs vormen samen ‘gigantisch’ netwerk

Driebergen moet hét landelijk centrum voor managementskennis en -ontwikkeling worden. Daarom bundelen ongeveer veertig adviesbureaus in en rond Driebergen de krachten: Management Knowledge Valley. Mede initiatiefnemer H. Koch: “Als op dinsdagochtend een bom op Driebergen valt, ligt heel Nederland stil”.
Utrechts Nieuwsblad van 25 juli 2002

Gemeente verwacht dat bouw van moskeeën in november begint

Volgens de gemeente kan in november gestart worden met de bouw van twee moskeeën aan de Akkerweg voor de Turkse en Marokkaanse gemeenschap in Driebergen. De gemeente gaat er van uit dat niet opnieuw een juridische procedure door het Comité Akkerweg gestart zal worden.
Stichtse Courant van 25 juli 2002

Tempelhof ingrijpend gerenoveerd

Het Driebergse wooncomplex Tempelhof van woningstichting Heuvelrug Wonen is ingrijpend gerenoveerd. De 22 woningen zijn nu niet alleen zeer geschikt voor senioren maar ook rolstoeltoegankelijk.
Stichtse Courant van 25 juli 2002

Politie gaat zich ‘naar binnen praten’ om huiselijk geweld te bestrijden

Eind januari is in het politiedistrict Binnensticht begonnen met de actie om meer aandacht te besteden aan huiselijk geweld. De resultaten van de actie zijn hoopgevend.
Stichtse Courant van 25 juli 2002

Opmerkelijke Coolsma-musical speelt in op Driebergse actualiteit

De leerlingen van groep 8 en een team van ouders en leraren heeft ter afsluiting van het schooljaar een musical opgevoerd waarbij werd ingespeeld op de actualiteit van woningbouw versus behoud van natuurschoon.
Stichtse Courant van 25 juli 2002

In de eerste plaats met het bos getrouwd

Niet minder dan zeven landgoederen op de Utrechtse Heuvelrug en in het Valleigebied beheert boswachter Cees Dorrestijn voor het Utrechts Landschap. Op landgoed Noordhout waar hij is geboren, kent hij elk konijnenhol. Dorrestijn heeft van zijn hobby zijn beroep gemaakt en kan er leuk over vertellen. Het interview met de boswachter is de 2e aflevering van een serie over de jubilerende stichting Het Utrechts Landschap.
Utrechts Nieuwsblad van 26 juli 2002

‘De afspraak is vannacht niet te slapen’

Deze regio is geliefd bij organisatoren van zomerkampen. In deze serie van het UN worden zomerkampen belicht. Vandaag de eerste aflevering: het Junior fietskamp van de Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis in Driebergen.
Utrechts Nieuwsblad van 26 juli 2002

Stroomuitval in Driebergen

Om ongeveer 19.08 uur viel in Driebergen en in een grote regio rondom de stroom uit als gevolg van waarschijnlijk een inslag in een transformator station in de buurt van Driebergen. Om een paar minuten voor 20.00 uur slaagde de REMU erin de storing op te heffen.
Heuvelrug Nieuws 30 juli 2002

Doorschilderen

Wie denkt dat in de bouwvakvakantie het renovatiewerk in de kerk van Sint Petrus’ Banden op het Kerkplein stil ligt, heeft het mis. De schilders gaan gewoon door en denken nog zo’n zes weken nodig te hebben om de klus te klaren.
Nieuwsbode van 30 juli 2002

Grote Bos voor even Nieuw-Guinea

In het weekend van 3 en 4 augustus is recreatiecentrum Het Grote Bos op de grens van Doorn en Driebergen voor even een tropisch Indisch regenwoud. De entree kost 5 of 3 euro. Op zaterdag duurt de pasar malam papua van 13.00 tot 22.30 uur; op zondag van 13.00 tot 20.30 uur. Het thema van de pasar is het voormalige Nederlands Nieuw Guinea, het tegenwoordige Papua Barat.
Utrechts Nieuwsblad van 31 juli 2002