Grote Kerk staat ter discussie

Niemand die zich kan voorstellen dat de Grote Kerk aan de Hoofdstraat uit het dorpsbeeld zal verdwijnen. En volgens insiders zal dat zeker ook niet gebeuren. Maar de afgelopen maanden is dit kerkgebouw wel onderwerp van discussie geweest. Dit gebeurde in het kader van een proces dat tot een federatie van hervormd-gereformeerd Driebergen moest leiden. Financiële van de beide kerkelijke gemeenten was één van de voorwaarden om tot die federatie te komen, en daarbij werd ook met de gedachten gespeeld om de Grote Kerk op termijn af te stoten. Nu de federatie er niet komt is de toekomst van het gebouw opnieuw onzeker.
Stichtse Courant van 1 juli 1999

Gemeentekantoor wordt aangepakt

Vorige week heeft de raadscommissie Finec na een uitgebreide discussie ingestemd met de recente voorstellen van het college voor de aanpak van het gemeentekantoor. Dit betekent dat direct na de zomer gestart kan worden met de maatregelen op het gebied van ventilatie, brandveiligheid en de aanpassing van de instructieruimte van de brandweer als extra vergaderruimte. Daarnaast wordt een architect ingeschakeld om voor de centrale hal een plan te schetsen. Teneinde de langdurige discussie over eventuele alternatieven af te sluiten heeft de commissie ingestemd om in het huidige kantoor te investeren zodat dit nog minstens nog 8 tot 10 jaar meegaat.
Stichtse Courant van 1 juli 1999

Te weinig publiek bij Dwergpop

De objectieve beschouwer moet het erkennen: het had veel drukker kunnen zijn deze zesde editie van Dwergpop. Jan de Beer tracht in het artikel aan te geven waarom de belangstelling minder was dan waarop de organisatoren hadden gehoopt.
Stichtse Courant van 1 juli 1999

Driebergen zit volgens ROV onder streeflijn

In het deze week uitgebrachte rapport van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) blijkt dat  het aantal verkeersslachtoffers zich in Driebergen ontwikkelt onder de streeflijn die voor het jaar 2000  25% minder slachtoffers moest opleveren dan in 1985 het geval was.
Stichtse Courant van 1 juli 1999

Laatste leerlingen van deze eeuw geven zuil aan IVA

Het Instituut voor de autobranche bestaat volgend jaar 70 jaar. Dat vonden twee leerlingen (Jeroen de Jong en Bruno Convié) een goede reden om het instituut een cadeau te geven. Temeer omdat ze zelf deel uit maken van de laatste lichting die het IVA deze eeuw verlaat. Vandaag krijgt de school een zuil ontworpen door kunstenares Judith Groeneweg.
Nieuwsbode van 1 juli 1999

Lintje voor MS-voorzitter

Mw E.H. Reitsma, scheidend voorzitter van de MS vereniging Nederland is gisteren benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen werden haar door burgemeester van Rappard uitgereikt op landgoed De Reehorst in Driebergen.
Utrechts Nieuwsblad van 2 juli 1999

Driebergse raad: meer aandacht voor surveillanten

Meer aandacht voor politiesurveillanten. Twee keer tijdens een collegeperiode een burgerraadpleging houden en een referendum over de toekomst van Sparrendaal. Dat zijn enkele ideeën van de Driebergse gemeenteraad. Gisteren discussieerde de raad over de uitkomsten van de burgerraadpleging die onlangs werd gehouden.
Utrechts Nieuwsblad van 2 juli 1999

Toch genoeg geld voor entresol Nix

Het te verbouwen jongerencentrum Nix aan de Engweg kan rekenen op een entresol (tussenverdieping). Het Driebergs college meldde gisteravond tijdens de raadsvergadering dat er voldoende geld beschikbaar is.
Utrechts Nieuwsblad van 2 juli 1999

Meerderheid raad vindt burgerraadpleging goed

Een goede zaak, de burgers raadplegen. Dat is kort gezegd de conclusie van de gemeenteraad. Met uitzondering van de VVD vinden alle politieke partijen dat de recente burgerraadpleging een goede manier was om te weten te komen wat inwoners van bepaalde zaken vinden.
Nieuwsbode van 6 juli 1999

‘Dodelijke ongevallen bewijzen: Langbroekerdijk is levensgevaarlijk’

Binnen één jaar tijd zijn er twee fietsers dodelijk verongelukt op de Langbroekerdijk; daarnaast zijn er talrijke ‘kleine’ ongelukken geweest en is er vrijwel dagelijks sprake van situaties die nog maar net goed aflopen. Jan de Beer interviewt de heer van Beusekom die hier een agrarisch bedrijft heeft en al lange tijd actie voert voor verbetering van de verkeersveiligheid op de Langbroekerdijk.
Stichtse Courant van 8 juli 1999

Comité Akkerweg is nog steeds niet tevreden over antwoord B&W

Het Comité Akkerweg heeft opnieuw een brief naar het college van b&w gestuurd omdat men van mening is dat de vraagtekens nog steeds niet zijn weggenomen.
Stichtse Courant van 8 juli 1999

Raadsmeerderheid voor realisatie peuterzaal plus

Na een zeer uitvoerige discussie is de Driebergse Raad vorige week akkoord gegaan met het collegevoorstel om een zogeheten peuterspeelzaal plus in de openbare basisschool Dolfijn (locatie Jagerspad) te realiseren. Het voorstel is een eerste stap op weg naar aanpak van de onderwijsproblematiek van allochtonen.
Stichtse Courant van 8 juli 1999

Dennenburg trouwlocatie

Het college van b&w wil het verzoek van de familie Zwiers om landgoed Dennenburg als trouwlocatie aan te wijzen met een positief advies voorleggen aan de gemeenteraad. Het verzoek is om dit landgoed op vrijdag en zaterdag voor het sluiten van huwelijken te kunnen gebruiken.
Stichtse Courant van 8 juli 1999

Zorko nieuwe chef Binnensticht

De commissaris  van politie P.M. Zorko is per 1 september benoemd tot chef van district Binnensticht van de politie regio Utrecht. Zij volgt daarmee  A. Mellink op die is benoemd tot directeur van de Nederlandse Politie Academie. Mellink was drie jaar chef van district Binnensticht.
Utrechts Nieuwsblad van 9 juli 1999

Grotere Wizzl-winkel voor station Driebergen

Een treinkaartje kopen en direct wat dagelijkse boodschappen inslaan. Of kleding laten stomen, schoenen laten repareren en gebruik maken van de boodschappenservice. Het station Driebergen Zeist open zaterdag 17 juli een totaal verbouwde Wizzl-winkel waar dat allemaal mogelijk is.
Utrechts Nieuwsblad van 14 juli 1999

Voor Mathieu Polak is beiaard grote liefde

Mathieu Polak (27) slaagde op 9 juni voor het beiaardexamen eerste fase. Dit was voor de Stichtse Courant aanleiding tot een uitgebreid interview.
Stichtse Courant van 15 juli 1999

Witte Villa zusters Ursulinen in ere hersteld

Er heerst grote bouwactiviteit bij het kloostercomplex van de zusters Ursulinen aan de Drieklinken-Rijsenburgselaan. Op dit moment wordt er op twee plekken drastisch gesloopt. Na deze periode zal begonnen worden met de herbouw van de zogenaamde witte villa. Deze zal in oude staat teruggebracht worden. Na het gereedkomen zal de villa ingericht worden als woon- en werkruimte voor de zusters.
Stichtse Courant van 15 juli 1999

Nieuwe abri’s in Driebergen

In de loop van deze vakantieperiode zullen op 25 plaatsen in ons dorp 25 nieuwe abri’s worden aangebracht. Ze worden geplaatst door de firma Alrecon.
Stichtse Courant van 15 juli 1999

Aanleg hockeyvelden Shinty in volle gang

Voor de hockeyvereniging Shinty breekt een leuke toekomst aan: de werkzaamheden voor twee nieuwe hockeyvelden zijn sinds juni in volle gang. Deze nieuwe velden zullen op 29 augustus officieel in gebruik worden genomen.
Stichtse Courant van 22 juli 1999

Gerard van der Weide onderhoudt vrijwillig gemeentelijke bloemborders

Gerard van der Weide onderhoudt al 10 jaar lang vrijwillig gemeentelijke bloemborders in de buurt van Sparrendaal. Een interviw met de 71-jarige oud directeur van een Rotterdamse tuinbouwschool.
Stichtse Courant van 22 juli 1999

Gesprongen waterleidingbuis veroorzaakt overlast

Ter hoogte van de A12 ontstond gisternacht in de Hoofdstraat wateroverlast als gevolg een gesprongen waterleiding. Volgens het waterleidingbedrijf Midden Nederland is er sprake geweest van een spontane breuk. Omstreeks 9.00 uur was de watervoorziening weer in orde en vanaf 10.30 uur was de Hoofdstraat weer beschikbaar voor alle verkeer.
Stichtse Courant van 22 juli 1999

Driebergen houdt vast aan moskee

Het Driebergs college blijft zich sterk maken voor de bouw van een moskee aan de Akkerweg. Ondanks het feit dat de Utrechtse rechtbank gisteren het plan hiervoor juridisch onderuit haalde. Volgens de rechtbank heeft de gemeente onvoldoende kunnen onderbouwen dat tot nu toe de juiste procedures zijn gevolgd. Het actiecomité Akkerweg, bestaande uit verontruste bewoners van de straat, had de rechtszaak aangespannen. De buurt vreest overlast door de komst van de moskee.
Utrechts Nieuwsblad van 24 juli  1999

Burgemeester zet vaart achter bouw gebedsruimtes

Burgemeester van Rappard wil dat er vaart wordt gezet achter de procedure die moet leiden tot de bouw van twee gebedsruimtes aan de Akkerweg. Dit zegt de eerste burger van Driebergen in een reactie op de uitspraak van de rechter over de vestiging van twee tijdelijke gebedsruimtes aan de Akkerweg.
Utrechts Nieuwsblad van 26 juli 1999

Houding buurt wekt onbegrip

Turkse en Marokkaanse Driebergenaren willen snel beginnen met de bouw van twee gebedsruimtes aan de Akkerweg. De Turken en Marokkanen begrijpen niet waar de buurt bang voor is. “Naast gebedsruimte moet het een plek worden waar onze vrouwen terecht kunnen, waar we vergaderen, waar onze kinderen huiswerkbegeleiding kunnen krijgen,” vertelt Al-Fazzarouali, een Marokkaan van de tweede generatie, die als docent werkt in Zeist.
Utrechts Nieuwsblad van 26 juli 1999

Het is ons kasteel hier

Sinds 17 juli heeft de Damhertlaan op nr. 67 zes nieuwe bewoners. Ze zijn reuze in hun sas met deze nieuwe huisvesting, die erg gewenst was sinds Nieuw-Plantwijk aan de Hoofdstraat 47, een van de oudste woonvoorzieningen van de voormalige Willem de Jongstichting, verkocht werd. Als woonvoorziening voor gehandicapten was het door WVC afgekeurd: het voldeed niet meer aan de eisen van de tijd.
Nieuwsbode van 27 juli 1999

Ministers geven reactie op rapporten over HSL en A12

De ministers van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, T. Netelebos en J. Pronk, hebben gereageerd op de rapporten over de HSL-Oost en de A12 Utrecht-Duitse grens. Daarbij hebben ze gebruik gemaakt van het advies van de Bestuurlijke Begeleidingsgroep (BBG) en de reacties van provincies en gemeenten. De omvang van de studies wordt nu beperkt tot kansrijke oplossingen. De overgebleven alternatieven en varianten worden verwerkt in de Trajectnota/MER voor HSL-Oost en de A12.
Nieuwsbode van 27 juli 1999

Frits Gommers: actief natuurfotograaf

Frits Gommers (69) is een ethousiast natuurfotograaf. Ruim veertig jaar observeert hij het natuurgebeuren en legt hij zijn waarnemingen vast op foto’s en dia’s. Het is een belangrijke hobby voor hem. Het klinkt allemaal heel simpel en zo’n hobby is ogenschijnlijk niets bijzonders. Maar Frits Gommers heeft al jaren te maken met een ernstige functiebeperking waardoor het fotograferen vanuit de rolstoel moet plaatsvinden. Een interview met hem.
Stichtse Courant van 29 juli 1999

PPGD-onderzoek bereikbaarheid stemlokalen voor gehandicapten

De werkgroep Toegankelijkheid en Mobiliteit van het Platform Patiënten en Gehandicapten Driebergen (PPGD) heeft tijdens de laatste verkiezingen voor provinciale staten de toegankelijkheid van de 9 Driebergse stembureaus onderzocht. Het 18 pagina’s omvattende rapport is aan het gemeentebestuur aangeboden met de vraag aandacht te besteden aan de gesignaleerde knelpunten.
Stichtse Courant van 29 juli 1999

Abbeyfield-project verloopt uitstekend

Na enkele jaren van voorbereiding en onderzoek kon ook in Driebergen op 25 augustus 1998 gestart worden met een Abbeyfield project aan de Klaproos. Abbeyfield is een idee om voor ouderen een huisvestingsvorm te vinden waarbij zij zelfstandig kunnen blijven wonen, maar daarnaast dicht bij hun woning de mogelijkheid krijgen om dagelijks met andere bewoners koffie of thee te drinken en gemeenschappelijk de warme middagmaaltijd te gebruiken. Een interview met Olga Waalwijk (voorzitter van het project) en Wim Meihuizen (secretaris).
Stichtse Courant van 29 juli 1999

Gemeente in ongelijk gesteld inzake art.17-procedure Akkerweg

Donderdag 22 juli 1999 heeft het college de uitspraak van de Arrondissementsrechtbank in Utrecht ontvangen betreffende het verlenen van vrijstelling ex artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Het actiecomité Akkerweg had beroep ingesteld tegen de door de gemeente verleende vrijstelling voor het tijdelijk plaatsen van twee units op het perceel Akkerweg 1 ten behoeve van de Turkse en Marokkaanse verenigingen. Het actiecomité Akkerweg is door de rechtbank in het gelijk gesteld.
Stichtse Courant van 29 juli 1999