Nog meer status voor kasteel Sterkenburg

Buitenplaats Sterkenburg in Driebergen wordt nog beschermder dan het al was. Het kasteel en de duiventoren zijn in 1968 aangewezen als rijksmonument, nu zijn ook de tot woonhuis verbouwde oranjerie, de tuin en de voormalige tuinmanswoning aan de beurt.
Utrechts Nieuwsblad van 1 februari 2003

Werken aan weerbaarheid

Binnenkort start bij de SWD een tweede cursus “Weerbaarheidstraining voor meisjes” De eerste cursistes waren enthousiast. Acht meiden vanaf 10 jaar hebben geleerd hoe ze moeten reageren bij fysiek of verbaal geweld. De cursus wordt gegeven door Kees van Os.

Nieuwsbode 4 februari 2003

Voorbereiding herindeling komt in stroomversnelling

Middels een raadsbreed gesteund amendement op het voorstel van b&w met betrekking tot de herindeling lijkt de standpuntbepaling van Driebergen weer wat dichter bij te komen. Een nieuw onderzoek richt zich nu uitsluitend op MALD.
Nieuwsbode van 4 februari 2003

Komt de moskee er nu?

In de laatste raadsvergadering heeft de raad het bestemmingsplan Akkerweg 1-3 vastgesteld. Paul Kelder (VVD) en Wim van Wikselaar (SGP) stemden tegen; zij het om verschillende redenen.
Nieuwsbode van 4 februari 2003

Sponsorloop voor kennel in Kroatië

Connie Gramser en haar man Johan zullen op 19 april een sponsorloop houden waarvan de opbrengst zal gaan naar een instelling voor blindengeleidehonden in Kroatië. Connie en Johan lopen samen met hun blindengeleidehond Zeya 232 kilometer over het Pieterpad.
Nieuwsbode van 4 februari 2003

Speel-o-theek verhuisd

De speel-o-theek De Toverfluit is per 3 februari verplaats van de bibliotheek  naar basisschool De Dolfijn aan de Weidestraat.
Nieuwsbode van 4 februari 2003

Midwinterdag De Zonnebloem

De Zonnebloem is het nieuwe jaar gestart met de midwinterdag waar 103 bezoekers en 14 vrijwilligers op af kwamen.
Nieuwsbode van 4 februari 2003

Fractievoorzitters spreken ongenoegen uit

In een brief aan gedeputeerde Lokker uiten de Driebergse fractievoorzitters hun ongenoegen over de gang van zaken rondom de gemeentelijk herindeling. De provincie heeft namelijk met de gemeenten Maarn, Amerongen, Leersum en Doorn afspraken gemaakt over de verdere gang van zaken rondom de herindeling zonder daar bij ook Driebergen te betrekken. De provincie heeft blijkbaar niet kunnen wachten op de trage besluitvorming in Driebergen. Ook in de brief aan Lokker is vaagheid troef: de brief is namelijk ondertekend door de gezamenlijke fractievoorzitters en dat is wat anders dan ondertekening door de gemeenteraad.

Geachte heer Lokker,
Op de dag dat de gemeenteraad van Driebergen-Rijsenburg zich uitsprak over het proces van de bestuurlijke toekomst van de gemeente bereikte ons uw brief van 22 januari 2003, gericht o.a. aan ons college. Wij, de fractievoorzitters van de gemeente Driebergen-Rijsenburg, spreken onze grote verwondering uit over de manier waarop wij op de hoogte zijn gebracht van de laatste ontwikkelingen omtrent de bestuurlijke indeling op de Heuvelrug. Tot onze grote verbazing krijgt ons college ( niet eens de raad) een brief met daarin een kant en klaar pakket over hoe en wanneer er beslissingen zullen worden genomen over de bestuurlijke toekomst. Wij worden als raad indirect en wel via voormelde brief uitgenodigd om deel te nemen maar gepasseerd als partner in een gesprek over dit onderwerp.
Zoals u weet zijn wij van mening dat Driebergen-Rijsenburg binnen de MALDD voor de MALD-gemeenten een aantrekkelijke gesprekpartner is.
Wij hebben met u, naar ons inzicht, constructief overleg gevoerd op 8 oktober 2002.
Wij hebben u aangegeven dat wij als raad ook bezig waren met een standpuntbepaling over de bestuurlijke indeling op de Heuvelrug. Wij hebben afscheid van u genomen met de indruk dat u met alle gemeenten op de Heuvelrug en de bestuurders het gesprek zou aangaan. Gelet op de aard van het gesprek zou een meer directe betrokkenheid van de gemeente Driebergen-Rijsenburg voor de hand hebben gelegen.
Wij menen dat over bestuurlijke organisaties zeer zorgvuldig beslissingen moeten worden genomen. De wijze waarop u nu zowel de raad als het college van de gemeente Driebergen-Rijsenburg benadert is een provincie ‘onwaardig’ .
De raad heeft in haar vergadering van 30 januari 2003 een tijdspad en plan uitgezet voor de verdere uitwerking van de beslissing over wat de raad van de gemeente Driebergen-Rijsenburg met de bestuurlijke toekomst van de gemeente wil. Het mag duidelijk zijn dat het alleen de raad is die beslist over deze toekomst.
Wij verzoeken een gesprek met u om duidelijkheid te krijgen over de manier waarop uw plan van aanpak tot stand is gekomen en wat de status is van dit plan.
In afwachting van uw reactie, verblijven wij

hoogachtend,
De fractievoorzitters van de raad van de gemeente Driebergen-Rijsenburg
Namens deze, Mevrouw H. E. van Valkenburg – Lely

Bouw appartementgebouwen aan de Hoofdstraat

Het college van b&w van Driebergen heeft 4 februari 2003 besloten om onder randvoorwaarden medewerking te verlenen aan de bouw van twee appartementgebouwen aan de Hoofdstraat. Het gaat om de bouw van woningen op de achterterreinen van Hoofdstraat 65 en 69 in de nabijheid van het landgoed Kraaybeek.

In 2001 had het college in principe ingestemd met de bouw van maximaal 2 bouwblokken van 2-4 bouwlagen met woningen. Het ecologisch onderzoek van 2002 was aanleiding om deze principe uitspraak te beperken. Het college stemt nu in principe in met de realisatie van twee appartementengebouwen van 3 tot 5 appartementen per gebouw.
Voor het echter zover komt, moet wel een artikel 19-procedure worden doorlopen, omdat het bestemmingsplan moet worden aangepast.
Het college stelt onder meer de volgende randvoorwaarden:

 • De ontwikkeling moet in samenhang zijn met en georiënteerd zijn op het aangrenzende landgoed Kraaybeek.
 • De bebouwing moet een landhuisachtige uitstraling krijgen en qua schaal en architectuur bij de omliggende bebouwing aansluiten.
 • De bebouwing moet een woonfunctie krijgen in ten hoogste 2 blokken van maximaal 3 lagen en maximaal 3 tot 5 appartementen.
 • De locatie wordt ontsloten via de Diederichslaan.
 • De oude karakteristieke bomen op het terrein moeten zoveel mogelijk behouden blijven.
 • Er moet een inrichtingsplan komen waarbij rekening gehouden wordt met ecologie, ontsluiting, parkeren en landschappelijke inpassing.
 • Het tuinmanshuisje moet gehandhaafd blijven; de overige opstallen, hekwerken e.d. moeten worden verwijderd.
 • Voorafgaand aan de procedures moeten de initiatiefnemers zorgvuldig communiceren met de omwonenden.
Het college heeft verder besloten om de artikel 19-procedure pas te starten nadat de beide grondeigenaren een exploitatieovereenkomst hebben getekend.

Baggerdoorgangsdepot nabij waterzuivering

Het college van B&W van Driebergen werkt in principe aan een depot voor bagger. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft hiervoor medewerking gevraagd.

Het waterschap is van plan om de watergangen in het Kromme Rijngebied uit te baggeren. Om dit mogelijk te maken is een doorgangsdepot noodzakelijk, waar de bagger tijdelijk kan worden opgeslagen. Daarnaast heeft het waterschap behoefte aan ruimte voor tijdelijke opslag van maaisel uit de sloten. Het Hoogheemraadschap heeft voor de realisatie van dit depot een stuk weiland op het oog nabij de Rioolwaterzuivering Driebergen. Het college werkt in principe mee aan de realisatie, maar voordat de artikel 19-procedure wordt opgestart moet het Hoogheemraadschap een concreet inrichtingsvoorstel en een ruimtelijke onderbouwing overleggen. Daarnaast moeten er afspraken worden gemaakt over de overdracht van het terrein aan een natuurbehoudsinstantie, na beëindiging van het gebruik als depot.

Gedeputeerde snapt niets van alle commotie in Driebergen

De fractievoorzitters van de Driebergse gemeenteraad zijn teleurgesteld in gedeputeerde Lokker en voelen zich gepasseerd als gesprekspartner. Het gaat over de bestuurlijke toekomst van de Heuvelruggemeenten. Lokker snapt niets van de commotie.

De gemeenten Maarn, Amerongen, Leersum en Doorn hebben hem gevraagd de discussie te leiden en Lokker vindt dat zij niet langer hoeven wachten op Driebergen. Hij stelt dat in Driebergen meerdere raadsvergaderingen over dit onderwerp zijn geweest, maar die waren oriënterend en opiniërend. Het duurde en het duurde maar en er is nog steeds geen beslissing genomen. Maar Driebergen kan zo inhaken met de discussie met de andere gemeenten.
Utrechts Nieuwsblad van 5 februari 2003

Start bouw moskee nog dit jaar

Nu de voorlopige voorziening tegen de bouwvergunning is afgewezen, kan met de start van de bouw begonnen worden. De Turkse vereniging heeft alvast een bord geplaatst.

Lobby bij minister voor A12

Bestuurders uit ‘de regio’ gaan binnenkort bij de minister van Verkeer en Waterstaat lobbyen voor de aanleg van een gesplitste aansluiting bij verkeersknooppunt Driebergen/Zeist op de A12. “We moeten hem overtuigen van ons gelijk, anders hebben we hier straks een gigaprobleem”, aldus burgemeester Bloemen.
Utrechts Nieuwsblad van 6 februari 2003

Raad verbergt verschillen achter wollig amendement

Triomf op het gezicht van de raadsleden en een doos bonbons voor de burgemeester, als ludieke aansporing dat hij er nu wél chocola van moet kunnen maken. Met dit tafereel werd vorige week donderdag tijdens de raadsvergadering een nieuwe fase in de slepende Driebergse discussie over gemeentelijke herindeling ingeluid.

De fracties presenteerden een negen punten tellend amendement dat zij gezamenlijk (!) hadden opgesteld. Het was het antwoord van de raad op het voorstel van B&W dat enkele weken geleden tot een memorabele patstelling leidde. Omdat burgemeester Bloemen toen geïrriteerd meldde dat hij dit voorstel -ondanks de verdeeldheid in de raad- niet wenste aan te passen, hebben de fracties zich de afgelopen weken in het zweet gebeld, gefaxt en gemaild om het onderling eens te worden over een ‘eigen’ voorstel. De verschillen in opvatting over herindeling, die de raadsfracties de afgelopen maanden in allerlei toonaarden ventileerden, zijn in dit wollige amendement keurig toegedekt. In grote eensgezindheid is gekozen voor ‘het verzamelen van informatie’ (lees: een nieuw onderzoek) ten behoeve van ‘een weloverwogen raadsbesluit’ over de keuze tussen fusie, samenwerking of zelfstandigheid. Maar bij deze tour de force om eenstemmigheid te bereiken heeft de raad kennelijk over het hoofd gezien in welk tempo de buurgemeenten én de provincie opereren. Precies op de dag van de vergadering, vorige week donderdag, werd dat pijnlijk duidelijk.
Stichtse Courant van 6 februari 2003

‘Behoud van groen is onder grote druk komen te staan’

Afgelopen zaterdag werd door het Driebergse Platform Groene Ruimte een speciale bijeenkomst belegd n.a.v. het vijfjarig bestaan en het afscheid van Jos Notenboom, één van de initiatiefnemers en secretaris. Ad Bom praat met Liesbeth Heerma van Vos en Jos Notenboom over de geschiedenis van het platform.
Stichtse Courant van 6 februari 2003

SWD start een Eetcafé

Speciaal voor mensen die hun vrienden en kennissenkring willen verruimen of die niet altijd zin hebben om alleen te eten start de SWD een eetcafé dat elke 14 dagen op dinsdag vanaf 17.30 uur wordt gehouden, te beginnen op 11 maart.
Stichtse Courant van 6 februari 2003

KMTP/Groei&Bloei Floralia bestaat 75 jaar

Ad Bom dook in de geschiedenis van Groei&Bloei. De Floralia vereniging werd op 9 februari 1928 opgericht door een groep  voornamelijk tuinlieden.
Stichtse Courant van 6 februari 2003

Squash-centrum Manger Cats 25 jaar

In de rubriek “bedrijf onder de loep” praat Ad Bom met Cees en Tiny Verhoef, de huidige eigenaren die het bedrijf in 1986 pachtten van de toenmalige eigenaar en oprichter Dick van der Torre. In 1993 kochten ze het bedrijf.
Stichtse Courant van 6 februari 2003

Basisschool De Kring overtuigend kampioen

Het op 1 februari gehouden schoolschaaktoernooi met scholen uit Driebergen en Doorn is gewonen door De Kring.
Stichtse Courant van 6 februari 2003

Brandweer-huwelijk

Vorige week is de Driebergse brandweerman Ton Leppers, werkzaam bij de gemeente, in het huwelijk getreden met Ursula Verdaasdonk.
Stichtse Courant van 6 februari 2003

Nieuwe kapsalon geopend

Deze week werd aan de Traaij 135 een nieuwe kapsalon geopende door Miranda Dirksen. Zij was jarenlang werkzaam bij ‘Salon Eddy’ aan de Hoofdstraat; deze zaak is na 16 jaar gesloten.
Stichtse Courant van 6 februari 2003

Grondaankoop voor ecologisch woonbuurtje

De vereniging Ecologisch Centraal Wonen Driebergen (ECWD) is sinds 20 januari jl. eigenaar van 11.765 m2 grond. Het perceel is gekocht van het klooster Missiehuis Sint Xaverius van de Religieuzen van de Romeinse Unie, in Driebergen beter bekend als de zusters Ursulinen.

Het gaat om het perceel dat begrensd wordt door de katholieke begraafplaats, de Drieklinken, een toegangsweg en Valentijn.
Het perceel maakte lange tijd onderdeel uit van het landgoed Valentijn. Daarna werd het onderdeel van het kloostercomplex van de zusters Ursulinen, waarin het fungeerde als wandelparkje. De zusters hebben in 1999 het Tepeklooster verlaten en hun intrek genomen in de belendende witte villa Sint Xaverius. Het Tepeklooster en omliggende grond werd afgelopen jaar verkocht aan de stichting Philadelphia. Voor de verkoop van het stuk aan de Drieklinken is gekozen voor ECWD, mede vanwege de ideële doelstelling van de vereniging; de leden van ECWD willen gezamenlijk een ecologische wijk bouwen waar belangstelling en respect voor elkaar en voor de omgeving centraal staan. Sinds 2000 zijn de verschillende werkgroepen van de vereniging – met hulp van externe adviseurs – aan de slag om dit ideaal te verwezenlijken.
De gemeente heeft anderhalf jaar geleden laten weten positief te staan tegenover kleinschalige woningbouw op het perceel. Komend voorjaar vindt op het perceel eerst een ecologisch onderzoek plaats, daarna neemt het gemeentebestuur een definitief besluit.
De vereniging is blij met de medewerking van de gemeente. Bij de inrichting van het perceel wil ECWD zoveel mogelijk recht doen aan het oorspronkelijke parklandschap van Valentijn. Door de woningen met zorg in te passen kan het perceel weer aansluiting vinden bij het oude en nieuwe Valentijn en kan iets van het oude karakter hersteld worden. De bomenstructuur zal daarbij in grote lijnen behouden blijven, waardoor de bestaande flora en fauna gespaard wordt en het gebied kan blijven dienen als stepping stone in de ecologische verbindingszone van Heuvelrug naar Wetering. De oude, deels verdroogde vijvers zullen, als het aan ECWD ligt, met zorg worden hersteld. ECWD wil het gebied ook toegankelijk maken voor de (wandelende) bezoeker. Met dit beeld voor ogen wil ECWD in Driebergen een wijk creëren, die niet belastend is voor milieu en omgeving, maar deze waarden juist versterkt.

Ep Meijer genomineerd voor literaire prijs

De Driebergse schrijver Ep Meijer behoort met zijn roman Geluk voor gevorderden tot de vier genomineerden voor de Seghers- Literatuurprijs Gerard Walschap-Londerzeel.

Met deze prijs, die tweejaarlijks wordt uitgereikt en die ‘waardevol werk in het licht wil stellen en er de bijzondere aandacht van de lezers voor wil vragen’, is een geldbedrag gemoeid van 7.500 Euro. De prijs werd in 1998 voor het eerst uitgereikt, ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de geboorte van de schrijver Gerard Walschap, die zijn hele leven in Londerzeel woonde.

Extra spreekuur belastingen bij de SWD

Als het u niet lukt om zelf uw aangiftebiljet in te vullen dan kunt u ook dit jaar gebruik maken van het belastingspreekuur dat zal worden gehouden op maandag 7 en dinsdag 8 april (er is toestemming van de belastingdienst om het biljet 1 week later in te vullen).

Dit spreekuur is uitsluitend bestemd voor personen boven de 65 jaar en woonachtig in Driebergen. Mensen met een functiebeperking die niet in staat zijn naar Utrecht te gaan kunnen ook van het spreekuur gebruik maken. Het spreekuur zal worden gehouwen in het gebouw “De Vijver”, Vijverlaan 10 te Driebergen. Er zijn geen kosten aan verbonden. U dient wel een afspraak te maken (tel.523000). Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de Seniorenservicelijn dhr.J.Zikking tel.523007 (tussen 9.00-10.00 uur) of door langs te komen op bovenstaand adres.

‘Platform Wel thuis’ opgericht

Vandaag is het ‘Platform Wel thuis’ opgericht. In dit Platform participeren de gemeente en een aantal instanties op het gebied van wonen, zorg, welzijn, ouderen en gehandicapten. De deelnemende instanties willen een gezamenlijke visie ontwikkelen en hun handelingen, activiteiten, voorzieningen en regelingen op elkaar afstemmen.

Op deze manier hoopt het Platform er voor te zorgen dat ouderen en mensen met beperkingen zo lang en optimaal mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren.
Het Platform heeft zijn doelstelling en uitgangspunten vastgelegd in een Convenant dat op 10 februari door alle partijen is ondertekend.
De doelstellingen van het Platform zijn:

 • Elkaar informeren over ontwikkelingen en knelpunten in de vraag naar en het aanbod van beleid op het terrein van wonen, zorg en welzijn voor ouderen en mensen met een beperkingen.
 • Initiatieven nemen om knelpunten en hiaten op te lossen
 • Coördinatie en afstemming van preventief ouderenbeleid
 • Kritisch volgen en evalueren van het gemeentelijk beleid op bovengenoemd gebied
Het convenant is ondertekend door: Gemeente Driebergen-Rijsenburg, Interkerkelijke Stichting Zorgvoorzieningen De Brug, Stichting voor Verpleging en Verzorging Beukenstein, Vitras thuiszorgorganisatie, Stichting Welzijn Driebergen, Seniorenplatform, Patiënten Platform Gehandicapten Driebergen en Heuvelrug Wonen.

Erwtensoepactie Aurora

Zoals elk jaar, houdt Aurora, tussen alle muzikale evenementen door, ook dit jaar weer een erwtensoepactie. Anders dan in het verleden, zal op zaterdag 15 februari tussen 10 en 15 uur, een zestal ploegen met een auto door de wijk rijden en huis aan huis aan bellen om de litersblikken erwtensoep te slijten voor € 2,50 per blik. De komst van het team zal in elke straat worden aangekondigd met trompetgeschal. Blikken soep kunnen op 15 februari ook bij het Muziekcentrum afgehaald worden, evenals op de repetitieavonden op maandag.

Catalogus bibliotheek nu ook op internet

Sinds kort staat de centrale catalogus van de PBCU op Internet. Het totale bezit van alle bibliotheken in de provincie Utrecht die zijn aangesloten op het automatiseringsnetwerk Qbe van de PBCU. Ook Driebergen hoort daarbij.

Op de site is te vinden om welke bibliotheken het gaat. Iedereen kan nu van huis uit bekijken of bepaald materiaal, een boek, CD, CD-rom of DVD in één van de aangesloten bibliotheken aanwezig is.
Later in het jaar wordt de service nog verder uitgebreid. Klanten die lid zijn van een bepaalde bibliotheek kunnen dan van huis uit met hun eigen lidmaatschappas bekijken wat ze zelf geleend hebben en op dat moment in huis hebben. Ze kunnen dan eenvoudig zien wanneer het materiaal weer terug moet zijn in de bibliotheek. Wanneer ze het materiaal langer willen lenen, is van huis verlengen ook mogelijk. Voor de klant wordt het dus mogelijk gemaakt om meer handelingen vanuit huis te verrichten, waarvoor men voorheen naar de bibliotheek moest gaan.

Raad Driebergen en provincie Utrecht weer op één lijn

Na een overleg tussen fractievoorzitters uit de Driebergse gemeenteraad en gedeputeerde Lokker is de lucht weer opgeklaard, nadat vorige week via de krant een discussie werd gevoerd. Het overleg had tot doel de ontstane onduidelijkheden rondom het proces van de bestuurlijke toekomst op de Heuvelrug weg te nemen.

De raad van de gemeente Driebergen voelde zich in deze discussie gepasseerd, doordat de verantwoordelijke gedeputeerde voortging met de discussie met de andere Heuvelruggemeenten (Maarn, Amerongen, Leersum en Doorn), en inmiddels een Plan van Aanpak met deze gemeenten had opgesteld. In diezelfde tijd had de gemeenteraad van Driebergen-Rijsenburg een besluit voorbereid en genomen met een gelijke strekking als dit Plan van Aanpak.
In alle openheid zijn de ontstane misverstanden besproken. De fractievoorzitters van Driebergen meldden bovendien in het overleg – na een gesprek met hun collega-fractievoorzitters van de andere vier Heuvelruggemeenten – dat ook de Driebergse fractievoorzitters in het overleg (het zogenaamde Leersums Beraad) gaan participeren. Het Plan van Aanpak Bestuurlijke Indeling Heuvelrug voorziet in een interviewronde, die informatie over de bestuurlijke positie van de gemeenten moet opleveren, en een peiling van de mening van de inwoners op de Heuvelrug. Het Leersums Beraad, waarin vanaf nu dus ook Driebergen deelneemt, neemt hiervoor het initiatief.
Samenvattend concludeerden de gespreksdeelnemers dat nu dus volledige overeenstemming bestaat tussen de gemeenten op de Heuvelrug over het verdere proces. Om misverstanden in het vervolg te voorkomen, zijn duidelijke afspraken gemaakt om de communicatielijnen zo kort mogelijk te houden.

CBS De Zonheuvel neemt nieuwbouw in gebruik

Morgen opent de christelijke basisschool De Zonheuvel feestelijk haar nieuwbouw.
Nieuwsbode van 11 februari 2003

Daniëls’s Bloemenparadijs

Onlangs heeft Daniël zijn Bloemenparadijs aan de Traaij 100 geopend. De winkel is vanaf 12.00 uur open want ’s ochtends werkt hij op de bloemenveiling in Vleuten.
Nieuwsbode van 11 februari 2003

Eén jaar C1000

Afgelopen week vierde de C1000 winkel aan de Hoofdstraat haar éénjarig bestaan met allerlei acties waaronder 1 minuut gratis winkelen.
Nieuwsbode van 11 februari 2003

Geen rijbewijs in Driebergen

Driebergen kan al twee dagen geen rijbewijs meer afgeven.
De oorzaak is een probleem met de nieuwe software in de computer. De afdeling burgerzalen is druk bezig met de storing.
Aangeraden wordt om eerst even te bellen of het rijbewijs kan worden afgehaald.
RTV Utrecht van 11 februari 2003

Bestuur Amerongen wil ieders mening horen over herindeling

Amerongen wil zoveel mogelijk meningen over een herindeling of een gemeentelijk samenwerkingsverband horen. Bij zo’n ‘brede maatschappelijke discussie’ worden Amerongse verenigingen, instellingen, bedrijven én burgers betrokken.
Utrechts Nieuwsblad van 12 februari 2003

Dwergpop krijgt 1500 euro subsidie

Het algemeen bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht heeft 11 februari 44 subsidies (samen € 96.500) verleend. Deze toekenningen vallen binnen de sectoren muziek, theater, beeldende kunst, wetenschap, letteren, culturele vorming, cultuurbehoud en natuurbehoud. De Stichting Dwergpop in Driebergen krijgt een subsidie van 1500 euro voor de organisatie van het 10e Dwergpopfestival.

Bibliotheek moet vechten om aandacht

De bibliotheken in kleine gemeenten lopen achter. Ze worden steeds ouderwetser en de lezers glippen tussen de vingers door. “De bibliotheek moet weer dingen naar de hand van de gebruiker, zoals een supermarkt dat doet”, zegt M. van Vulpen. Hij is lid van de stuurgroep die onderzoekt of zeven gemeenten op de Heuvelrug niet beter kunnen samenwerken in de strijd om de vrije tijd.
Utrechts Nieuwsblad van 13 februari 2003

Eco-wijk is nog lang niet zeker

Volgens wethouder Van der Burg was het nogal prematuur van de Vereniging Ecologisch Centraal Wonen Driebergen (ECWD) om via een persbericht wereldkundig te maken dat het perceel van de Zusters Ursulinen als ecologische woonbuurt zal worden ingericht.

Het komend voorjaar zal eerst nog een ecologisch onderzoek door de gemeente plaatsvinden. Hoewel dit onderzoek volgens de Flora- en Faunawet formeel niet verplicht is, kunnen de resultaten ervan wel van invloed zijn op de definitieve besluitvorming. Dat is althans de mening van wethouder Van der Burg. Het is volgens hem niet ondenkbaar dat uiteindelijk van woningbouw moet worden afgezien.
Stichtse Courant van 13 februari 2003

‘We liggen op onze knieën’

“We liggen op onze knieën met de handen omhoog geheven bij de minister voor de deur” meldde burgemeester Bloemen deze week tijdens een persgesprek. Volgens Bloemen willen Driebergen en Zeist heel graag bij de minister van Verkeer en Waterstaat nog eens bepleiten dat er een gesplitste aansluiting op de A12 moet komen.

Maar het is volgens hem uiterst moeilijk om zo’n bezoekje bij de minister te regelen, omdat Rijkswaterstaat daarbij als ‘intermediair’ optreedt.
Stichtse Courant van 13 februari 2003

Lobby van tennisclub maakt weinig indruk op B&W

De pogingen van tennisvereniging Manger Cats om de politieke besluitvorming met betrekking tot bebouwing van het tennispark te beïnvloeden, zijn tot nu toe weinig succesvol. Het Driebergse college van B&W blijft onverkort vasthouden aan het voornemen om de locatie als inbreidingslocatie te gebruiken.

Dat meldde wethouder Van der Burg deze week tijdens een persgesprek. De tennisclub is de afgelopen weken bij meerdere politieke partijen op bezoek geweest om te beargumenteren dat woningbouw op deze plek een heilloos plan is.
Stichtse Courant van 13 februari 2003

‘Ik vond het een prachtige opdracht om de christelijke identiteit van de school uit te dragen’

Jaap Pronk, directeur van basisschool De Uilenburcht zal volgende week zijn werk beëindigen. Na ruim 40 jaar onderwijs treedt hij vervroegd uit. Ad Bom heeft een interview met hem.

sc 20030213

Nieuwe vleugel voor Zonheuvelschool

Gisteren is bij de Zonheuvelschool een nieuwe vleugel in gebruik genomen. Hierin worden de kleutergroepen 1 en 2 en de combinatiegroep 3 en 4 ondergebracht.
Stichtse Courant van 13 februari 2003

Saxdag van Aurora was schot in de roos

De Saxdag van Aurora die afgelopen zaterdag werd gehouden trok ruim 200 bezoekers, waaronder veel jongeren.
Stichtse Courant van 13 februari 2003

Zonheuvel wint scholierenzwemtoernooi

Het jaarlijkse zwemtoernooi voor scholieren is voor de derde achtereenvolgende keer gewonnen door basisschool De Zonheuvel.
Stichtse Courant van 13 februari 2003

GroenLinks op de bres voor de Heuvelrug

De stad Utrecht moet verder kijken dan de eigen stadsgrenzen. Dat vinden de GroenLinkse raads- en statenfractie in reactie op het plan van de stad om niet langer deel te nemen aan de recreatieschappen Heuvelrug en Loosdrechtse Plassen.

Utrecht is de grootste stad van de provincie en heeft veel behoefte aan groen en recreatie in de omgeving. Veel inwoners maken gebruik van de Utrechtse Heuvelrug en Loosdrechtse Plassen. Dan heb je ook een verantwoordelijkheid voor het op peil houden van deze recreatieve voorzieningen. Juist dan is samenwerking tussen provincie en gemeenten, in de recreatieschappen, heel belangrijk. De terugtrekkende beweging van Utrecht-stad is een verkeerd signaal.
GroenLinks vreest dat andere gemeenten het Utrechtse voorbeeld gaan volgen, waardoor uiteindelijk het groen van de provincie de dupe wordt.
Aankomende donderdag 20 februari is het besluit van het Utrechtse college aan de orde in de stedelijke raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling. GroenLinks zal dan voorstellen de beoogde bezuiniging terug te draaien.

Van de Poll, Wolters, Quina-stichting sluiten nieuwe overeenkomst

De Van de Poll, Wolters Quinastichting heeft de gebruiksovereenkomst tussen haar en de gemeente, nu overgesloten met de Stichting Beheer Sparrendaal.
Nieuwsbode van 18 februari 2003

Recherchegebouwen lek als een mandje

De beveiliging van de gebouwen van het landelijk politiekorps KLPD schiet ernstig te kort. Dat blijkt uit een onderzoek bij 105 locaties. Overigens hoort de vestiging in Driebergen niet bij de onderzochte locaties. Reden is volgens de KLPD dat de beveiliging hier viel beter is dan in de andere gebouwen.
Utrechts Nieuwsblad van 19 februari 2003 This site tracked by OneStat.com. Get your own free site counter.

Nico Hijman werkt aan behoud ‘roerend cultuurgoed’ in Sparrendaal

Netty Krook heeft een interview met Nico Hijman die sinds 1985 verantwoordelijk is voor de inventaris van Sparrendaal. Hijmans werkt sinds 1979 als restaurateur/conservator.
Nieuwsbode van 20 februari 2003

Bussluis verdeelt woonwijk in twee kampen

In de Driebergse woonwijk tussen de A12, de Arnhemsebovenweg en de Traaij staat op dit moment één onderwerp centraal: de bussluis. Voor- en tegenstanders van deze verkeersmaatregel bestrijden elkaar in steeds hardere bewoordingen.

Hoe de hoog opgelaaide strijd zal eindigen is nog totaal onzeker. Reeds twee jaar geleden werd door de gemeenteraad in het kader van het plan Duurzaam Veilig een besluit genomen over de aanleg van de bussluis. Maar de kans bestaat dat dit besluit opnieuw tegen het licht wordt gehouden. De raadscommissie Ruimte en Groen heeft vorige maand -naar aanleiding van zo’n driehonderd bezwaren- geconstateerd dat de maatregel op dit moment onvoldoende draagvlak heeft. De voorstanders van de bussluis (de bewoners van de Melvill van Carnbeelaan, waar de voorziening aangelegd moet worden) zijn van mening dat hiervoor oneigenlijke argumenten zijn aangedragen en hebben gemeld dat zij ‘ernstig teleurgesteld’ zijn in de wijze waarop de gemeente zich laat leiden door deze argumenten. De tegenstanders (de bewoners van de omliggende straten) vinden dat de Melvill-bewoners ‘onnodig grievend’ bezig zijn omdat zij hen van ‘onethisch gedrag’ hebben beschuldigd.
Stichtse Courant van 20 februari 2003

In Memoriam Rob van der Luur

Bas de Vogel en Wim Golverdingen staan stil bij het overlijden van Rob van der Luur op 6 februari. Van der Luur was van 1970 tot 1978 wethouder voor de VVD in de Driebergse gemeenteraad.
Stichtse Courant van 20 februari 2003

Inzameling printercartridges

Sinds afgelopen maandag kunnen lege inktcartridges ingeleverd worden bij de Natuurwinkel aan de Traaij. De opbrengst hiervan komt ten goede aan het Louis Bolk Instituut.
Stichtse Courant van 20 februari 2003

Over duurzaam bouwen bestaan veel misverstanden

“Bij duurzaam bouwen gaat het om veel meer dan alleen het materiaal” zegt Peter Erdtsieck van het Driebergse bureau MoBius Consult. Het begrip ‘duurzaam bouwen’ is de laatste weken nogal in het Driebergse nieuws vanwege de inspanningen van de Vereniging Ecologisch Centraal Wonen Driebergen (ECWD) om een heuse ecobuurt in dit dorp te realiseren.

Vorige week meldde wethouder Van der Burg tijdens een interview met de Stichtse Courant dat ‘niet alleen de ECWD maar tal van reguliere organisaties tegenwoordig streven naar duurzame woningbouw’. “Dat kan de wethouder nooit zo bedoeld hebben” zegt Peter Erdtsieck “er zijn immers maar heel weinig initiatieven -zoals van de ECWD- waarbij het werkelijk gaat om de essentie van duurzaam bouwen. Wat reguliere organisaties zoals woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars op dit gebied doen, stelt niet zo veel voor. Ik denk dat de wethouder dat ook wel weet”.
Stichtse Courant van 20 februari 2003

Ontwikkeling huurwoningmarkt in 2002

DriebergenNet houdt sinds 1999 bij hoeveel mensen reageren op het aanbod van huurwoningen in Driebergen. Per type woning wordt gekeken naar de verhouding tussen het aantal reacties op het aanbod en het aantal toewijzingen.

Per jaar wordt dit cijfer vergeleken met het gemiddelde vanaf 1999. Dit verhoudingsgetal wordt de woningdruk genoemd.
In 2002 nu, blijkt dat (van de typen woningen waarop meer dan 500 reacties sinds 1999 zijn gekomen) alleen de 3- en 4-kamer eengezinswoningen een lagere woningdruk kennen. Dat betekent dat deze woningen relatief gemakkelijker zijn te “krijgen”. De woningdruk is met name gestegen voor de 2-kamer flats.

Het carnaval barst los in Sparrenrijck!

Vrijdag 28 februari barst het carnavalsfeest in Driebergen los! Om 16.00 uur overhandigt Burgemeester Bloemen de gemeentesleutel aan Prins Carnaval, Henk XXVIII. Vanaf dat moment verandert Driebergen voor 5 dagen in het Sparrenrijck! En dat betekent 5 dagen feest! Tijdens deze dagen organiseert Carnavalsstichting De Sparrenarren verschillende activiteiten voor jong en oud. Een optocht, een disco, de kindermiddag, de 50+middag en niet te vergeten de gezellige Carnavalsavonden op zaterdag, maandag en dinsdag. Alle feestvierders zijn van harte welkom!

Bibliotheek Driebergen ‘multimedialer’

Sinds vorige week dinsdag is de collectie van de openbare bibliotheek uitgebreid met dvd’s. Voor € 2,00 per week kan een dvd geleend worden. De collectie, die elke week wordt uitgebreid, bestaat uit verfilmde boeken, klassieke speelfilms, informatieve dvd’s en kinder dvd’s.

Heuvelrug Beraad

Het Leersums Beraad, waarin de fractievoorzitters van de gemeenten Maarn, Doorn, Leersum en Amerongen, praatten over samenwerking en/of gemeentelijke herindeling, gaat vanaf nu verder als ‘Heuvelrug Beraad’.

Reden voor deze naamsverandering is de uitbereiding van het Beraad met de fractievoorzitters van Driebergen. Bovendien houdt het Beraad zich bezig met het proces van bestuurlijke vernieuwing op de Heuvelrug, in dat kader is ‘Heuvelrug Beraad’ een beter gekozen begrip.

Stappenplan voor groot onderhoud

In het kader van het groot onderhoud van het seminarieterrein was de laan langs de achtertuinen van de Bosstraat aan de beurt. Bewoners tekenden bezwaar aan tegen het verwijderen van de ondergroei. Daarom heeft de gemeente de plannen enigzins aangepast: van grote kaalslag zal geen sprake meer zijn.
Nieuwsbode van 25 februari 2003

Zilveren Gregoriusmedaille

De Nederlandse Sint Gregoriusvereniging heeft voor 25 jaar inzet voor de kerkmuziek de dames Mini Verbeek en Bertha Weerdenburg gedecoreerd met de zilveren medaille. Het gebeurde onverwacht, vlak voor de afsluiting van de jaarvergadering van het kerkkoor.
Nieuwsbode van 25 februari 2003

Nieuw onderzoek bedreigt plan ecologische woongroep

Wethouder vd Burg wil dat er eerst onderzoek wordt gedaan naar de ecologische betekenis van de locatie waar de ECWD een woonbuurtje wil bouwen. De wethouder stelt zorgvuldigheid in de plannen boven een vermeende tijdsdruk.
Nieuwsbode van 25 februari 2003

Trompetgeschal met erwtensoep

Harmonie Aurora ging met trompetgeschal langs de deuren in Driebergen om erwtensoep te verkopen. De opbrengst van de actie is voor nieuwe uniformen en instrumenten.
Nieuwsbode van 25 februari 2003

Forum Rehoboth

Rehoboth nodigt  met regelmaat plaatsgenoten uit om een middag te verzorgen voor haar bewoners. Onlangs hield prof Temminck Groll een lezing over middeleeuwse kerken en kloosters in de provincie Utrecht.
Nieuwsbode van 25 februari 2003

Afscheid meester Pronk

Met een receptie in De Bergse Bossen nam de directeur van de Uilenburcht afscheid van collega’s en anderen. Pronk, die sinds 1979 aan de Uilenburcht was verbonden nam de dag daarna afscheid van zijn school met een kinderfeest.
Nieuwsbode van 25 februari 2003

Heuvelrug Wonen opent digitaal kantoor

Op 1 maart opent Heuvelrug Wonen de deur van het digitale kantoor. Bewoners en woningzoekenden kunnen via de website www.heuvelrugwonen.nl zaken afhandelen waarvoor zij nu nog langs een van de vestigingen van de corporatie moeten gaan.

Het is de bedoeling dat de dienstverlening via het internet in de komende tijd verder wordt uitgebreid.
Op die manier ontstaat er een volwaardig loket, naast de bestaande kantoorvestigingen.
Niet voor niets is er voor gekozen om het kantoor op zaterdag 1 maart te openen. Het is juist voor bewoners en woningzoekenden die door de week geen tijd hebben een uitkomst om in het weekeinde of ’s avonds contact te kunnen leggen met Heuvelrug Wonen.
Directeur Carla van der Velde verwacht veel van de website: “Het is nu een jaar mogelijk voor woningzoekenden om via internet te reageren op vrijkomende woningen. Bijna 40% van de woningzoekenden in onze regio doen dat inmiddels op die manier. Ik verwacht dat het met andere zaken die met huren en wonen te maken hebben ook zo zal gaan. Op die ontwikkeling willen we inspelen.” Van der Velde benadrukt dat dit niet de enige reden was om het internet in te zetten. Niet alleen de gemaksmens heeft voordeel bij een website, ook voor mensen die moeilijk langs kunnen komen is het een uitkomst: “Leesbaarheid en contrast maar ook een eenvoudige zoekstructuur waren belangrijke uitgangspunten. Mensen die moeite hebben met het zien van kleuren hebben over onze schouder meegekeken. En het ontwerp is uitgebreid getest met een panel van bewoners en woningzoekenden. Zij reageerden positief. We zijn heel benieuwd naar de reacties van andere gebruikers. Hun reacties zullen ook worden gebruikt om andere diensten te introduceren.”

Bouwplan Sanato-terrein afgewezen door B&W

Een bouwplan dat Slokker Vastgoed bij de gemeente Driebergen had ingediend voor het braakliggend Sanato-terrein aan de Hoofdstraat is door het college van B&W afgewezen.

Slokker had voorgesteld een villa-achtig wooncomplex te realiseren bestaande uit twee bouwvolumes met beiden een breedte van zestien meter, een hoogte van drie en vier woonlagen en een halfverdiepte parkeerkelder. In totaal zouden er volgens het plan twaalf woningen gerealiseerd worden met een koopsom vanaf zo’n 310.000 euro. Het college vindt de bouwvolumes echter te massaal. Bovendien sluit het plan volgens B&W niet aan op de uitgangspunten in de Nota Wonen.
Stichtse Courant van 27 februari 2003

‘In Den Haag zou dit een doodzonde zijn’

“Als een minister verkeerde informatie aan de Kamer verstrekt dan moet hij vertrekken. U heeft ons onjuist voorgelicht, in Den Haag zou dat dus een doodzonde zijn”. Dat zei D66-er Kees Geveke vorige week donderdag tijdens de vergadering van de raadscommissie Ruimte en Groen tegen CDA-wethouder Van der Burg.

De wethouder had onlangs laten weten dat een nieuw ecologisch onderzoek op het terrein van de Zusters Ursulinen waar de vereniging Ecologisch Centraal Wonen Driebergen (ECWD) een ecowijk wil realiseren, verplicht is volgens de Flora- en Faunawet. Dat blijkt niet het geval te zijn, zo heeft B&W nu ook zelf toegegeven.
Stichtse Courant van 27 februari 2003

Trainen voor de RoPaRun

De politie Binnensticht neemt dit jaar met een team van 22 personen voor de tweede keer deel aan de RoPaRun, een hardloopwedstrijd (estafette) van Rotterdam naar Parijs.
Stichtse Courant van 27 februari 2003

Bewoners zijn plotseling milder

Tijdens de vergadering van de raadscommissie Ruimte en Groen bleken de bewoners van de Melvill van Carnbeelaan en de bewoners van de omliggende straten heel wat milder tegenover elkaar te staan dan uit de brieven die zij verspreid hadden kon worden opgemaakt. Er kan weer overlegd worden over de voor en tegens van de geplande bussluis.
Stichtse Courant van 27 februari 2003