VVD drastisch gedaald, PDR nu grootste

Omdat in de voorgaande barometers er twee stemmen per computer uitgebracht kon worden en omdat het voornamelijk VVD-aanhangers waren die daar gebruik van maakten, is het verlies van de VVD niet zo opzienbarend, alhoewel ze meer dan gehalveerd is.

Opvallend is wel de groei van Progressief Driebergen. Deze partij is nu de grootste en ook opvallend is de tweede plaats van de ChristenUnie. Deze laatste partij is nu groter dan het CDA. Ook het forse herstel van D66 moet genoemd worden.

Ontwerp-Natuurgebiedsplan Utrechtse Heuvelrug vastgesteld

Gedeputeerde staten van de provincie Utrecht hebben op 5 februari 2002 het Ontwerp Natuurgebiedsplan Utrechtse Heuvelrug vastgesteld. Het plan is noodzakelijk als basis voor de subsidieregelingen die er voor eigenaren van bestaande en nieuwe natuurgebieden zijn.

Het richt zich op ecologische versterking van de Heuvelrug, waarbij het gebied is benaderd als eenheid. Vanaf 4 maart ligt het Ontwerp Gebiedsplan ter inzage bij de provincie en verschillende gemeenten. Tevens zijn er door de provincie en de Dienst Landelijk Gebied Utrecht inloopbijeenkomsten georganiseerd in Soest en Driebergen.
Donderdag 14 februari kan men terecht in Driebergen (Zalencentrum Nieuw-Salem, De Lei 86) van 19-22 uur. De bijeenkomst op dinsdag 19 februari is om 13-16 uur, eveneens in Zalencentrum Nieuw-Salem, Driebergen.

Raadslid als vrijwilliger op de Belbus

Op de vrijwilligersmanifestatie vorig jaar op Sparrendaal zijn allerlei werkzaamheden van vrijwilligers verloot onder de aanwezige raadsleden. Het lot bepaalde dat raadslid Wim Derksen als vrijwilliger een bijdrage zou moeten leveren op de Belbus.
Aanstaande vrijdag, 8 februari, zal de heer Derksen van 9.00 tot 13.00 uur als bijrijder actief zijn op de Belbus.
Heuvelrug Nieuws 5 februari 2002

MALDD lijkt meest gewenste optie

Nog voor de gemeenteraadsverkiezingen wilde de Driebergse raad een uitspraak doen over een eventuele vorm van samenwerking met een of meer omliggende gemeenten. Deze wens lijkt inmiddels geen realiteit te worden.

Jan Roncken van ORKA-advies zal zijn rapportage voor de verkiezingen alleen aan de commissie ABZ kunnen overleggen. Op de door ongeveer 50 personen bezocht voorlichtingsavond  was de meerderheid van de aanwezigen voorde MALDD-variant, waarbij maldd staat voor Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen.
Nieuwsbode van 5 februari 2002

Nieuwe groep op De Kring

Basisschool De Kring heeft er een nieuwe onderbouwgroep bij. Hoewel de school nog steeds wacht op goedkeuring door de gemeente is de school op 29 januari gestart. Reden voor de uitbreiding is de grote toeloop van leerlingen.
Nieuwsbode van 5 februari 2002

Oranjefeest voor rode loper

222 gasten werden op Sparrendaal verwelkomd door de gezamenlijke serviceclubs die een gala hadden georganiseerd hadden waarvan de opbrengst bestemd is voor de aanschaf van een rode loper.
Nieuwsbode van 5 februari 2002

Gedeputeerde Staten presenteren hun keuze voor Agenda 2010

Gedeputeerde staten hebben vandaag hun voorstel gepresenteerd voor Agenda 2010, de lijst met uiteindelijk een tiental sleutel projecten voor de toekomst. Het gaat om projecten met een bovenlokale uitstraling die met een extra impuls van het provinciebestuur een belangrijke, concrete bijdrage aan een betere kwaliteit van onze samenleving kunnen betekenen. Provinciale staten beslissen op 8 april welke tien projecten een plaats op de Agenda 2010 krijgen. Het voorstel van gedeputeerde staten telt acht projecten. Twee daarvan hebben zonder meer betrekking op Driebergen.

*Hart van de Heuvelrug
Op de Heuvelrug tussen Amersfoort en Zeist is sprake van de mogelijkheid om verschillende functies te veranderen: zorginstellingen richten zich op meer stedelijk gebied, militaire terreinen komen mogelijk vrij, bedrijfsterreinen zijn aan herstructurering toe, natuur en landschap vergen een kwaliteitsimpuls. Betrokken partijen zijn al met elkaar in gesprek. De provincie moet hier zijn verbindende en presterende rol oppakken.

*Stichtse Lustwarande-As Zeist-Rhenen
Er ligt een beeldkwaliteitplan voor dit gebied. Dat wil de provincie graag uitvoeren, mede in combinatie met de herstructurering van het stationsgebied Driebergen-Zeist. Ook de provinciale weg (N 225) moet worden aangepast om het gebied kwalitatief te versterken; deze weg is tegelijkertijd de basis voor ontsluiting van landschap en natuur.

Overvolle zaal keert zich tegen toekomstvisie Manger Cats

“Ik mis een variant” riep een geïrriteerde toehoorder al direct aan het begin van de avond “en dat is niet bouwen”. Zijn opmerking werd met applaus begroet en daarmee was de toon gezet voor deze gemeentelijke informatieavond. Jan de Beer doet verslag.
Stichtse Courant van 7 februari 2002

Doornse burgemeester leidt Driebergs verkiezingsdebat

Burgemeester Reeringh van Doorn zal het door de Stichting Publiek Debat georganiseerde verkiezingsdebat leiden. Tineke Booi heeft zich als discussieleider terug getrokken omdat sommige partijen er moeite mee hadden dat zij ook op de lijst van Progressief Driebergen staat.
Stichtse Courant van 7 februari 2002

SWD krijgt van Juliana-fonds geld voor piano

Het Julianafonds keert € 2500,= uit aan de Stichting Welzijn Driebergen als bijdrage voor de aanschaf van een piano.
Stichtse Courant van 7 februari 2002

Gebruik van sportlocaties komt in het gedrang

Jan de Beer doet verslag van een bijeenkomst tussen de Driebergse Sportfederatie en de politieke partijen. Een aantal sportverenigingen kan de komende jaren in de problemen komen door allerlei acties op het gebied van de ruimtelijke ordening zoals daar bijvoorbeeld zijn een nieuw afslag van de A12 die dwars door de voetbalvelden van CDN en Dalto zou gaan lopen.
Stichtse Courant van 7 februari 2002

Terreinen Manger Cats inbreidlocatie

Zo’n 150 Driebergers waren naar Antropia gekomen  om de presentatie, door wethouder De Vogel (VVD), bij te wonen van de haalbaarheidsstudie van bouwplannen op het Manger Catsterrein.
Stichtse Courant van 7 februari 2002

Uit de Politiek 3

In zijn rubriek over vertrekkende raadsleden heeft Ad Bom deze week een gesprek met Karin Fokker (Progressief Driebergen) en Wim Derksen (CDA).
Stichtse Courant van 7 februari 2002

Op weg naar Frankrijk

Vrijdagochtend vroeg vertrok  Lourentz en zijn vrouw Jessica Brunt naar Frankrijk om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Hij werd uitgeleide gedaan door een lange stoet brandweerauto’s bemand door zijn collega’s van de Driebergse brandweer.
Stichtse Courant van 7 februari 2002

Driebergen: slechts één bordeel

Driebergen gaat de bestemmingsplannen en plaatselijke verordeningen zo dichttimmeren, dat het slechts 1 seksinrichting hoeft toe te staan. Bovendien mag deze seksinrichting zich niet in de bebouwde kom bevinden.
Utrechts Nieuwsblad van 8 februari 2002

Met de handen wroeten in de modder

In de rubriek “Nieuwe Stemmen” wordt een portret geschetst van Eelke Wielinga (51) uit Driebergen. Hij staat tweede op de lijst van D66 voor de a.s. gemeenteraadsverkiezingen.
Utrechts Nieuwsblad van 8 februari 2002

Herstel van VVD: PDR en VVD even groot

De VVD heeft zich na het verlies van vorige week flink hersteld. Progressief Driebergen en VVD zijn in deze peiling nu even groot. Christen Unie en CDA leden een klein verlies. Het verlies van D66 is groter. Overigens staat deze week alleen de VVD op winst; alle andere partijen moeten een veer laten.

Sportfederatie voelt politiek aan de tand

De Driebergse sportfederatie had de politieke partijen uitgenodigd hun programma ten aanzien van de sport toe te lichten. PDR, CDA, ChristenUnie en D66 gaven gehoor aan de uitnodiging. CDA-er Van der Plas pleitte ervoor in het nieuwe bestuursakkoord een aparte paragraaf voor de sport op te nemen.
Nieuwsbode van 12 februari 2002

Herinrichting Traaij met overdekte fietsenstalling

In tegenstelling tot de oorspronkelijke plannen wordt de gehele Traaij bestraat met nieuwe klinkers en wordt het straatmeubilair kwalitatief verbeterd. Op het Salemplein komt een overdekte fietsenstalling. Deze luxere plannen zijn mogelijk door een toezegging van het BRU van een subsidie.
Nieuwsbode van 12 februari 2002

Toekomst spoor blijft duister

In grote getale kwamen mensen naar de Reehorst om de voorlichtingsavond over de toekomst van A12 en spoor bij te wonen. De avond georganiseerd door de gemeenten Driebergen en Zeist, Rijkswaterstaat en Railinfrabeheer gaf echter geen uitsluitsel over de definitieve plannen. De enige zekerheid lijkt een verlenging van de perrons.
Nieuwsbode van 12 februari 2002

Binnensticht FM wil niet opgaan in Radio 90 FM

Radio 90FM is te groot als lokale omroep. Die omroep verzorgt nu al uitzendingen in vijf gemeenten en kan dus niet ook nog eens de belangen van de Driebergenaren goed dienen. Zelfs al zou Driebergen bij de MALD-gemeenten komen, dan nog is opgaan in Radio 90FM niet gewenst. Dat vindt Binnensticht FM, de Driebergse lokale omroep in oprichting.
Nieuwsbode van 12 februari 2002

Steeds meer twijfels over noodzaak tot nieuwbouw

Uit reacties van zowel particulieren als belangengroepen blijkt dat er in Driebergen grote twijfels zijn over de noodzaak om de komende tien jaar zo’n 500 nieuwe woningen te bouwen. Na de presentatie van een haalbaarheidsstudie over het MangerCatsterrein als woningbouwlocatie brak de discussie los. Er wordt alweer gewerkt aan de oprichting van een platform terwijl de noodzaak van nieuwbouw is vastgelegd in twee gemeentelijke nota’s,  te weten de Dorpsvisie en de nota Wonen.
Stichtse Courant van 14 februari 2002

Uit de politiek 4

Ad Bom heeft een interview met Cathja Maas (D66) die na zes jaar de raad van de gemeente Driebergen zal verlaten.
Stichtse Courant van 14 februari 2002

Deel van raad twijfelt nog over herinrichting Traaij

Ad Bom doet verslag van de vorige week gehouden commissie RO. Een deel van de raad houdt nog voorbehouden over de herinrichtingsplannen van de Traaij. Deze twijfel heeft te maken met het wel of niet af komen van een door het BRU toegezegde subsidie.
Stichtse Courant van 14 februari 2002

Euro(pa)-project Zonheuvel

Als afsluiting van een Euro(pa)project was er voor de leerlingen van de Zonheuvelschool vorige week een feestelijke bijeenkomst in Het Grote Bos georganiseerd; volop zang en dans waaraan alle kinderen vol enthousiasme deelnamen.
Stichtse Courant van 14 februari 2002

Opmerkelijke fusie in Driebergse sportwereld

De Driebergse sportverenigingen Rap (73 jaar bestaand) en Sparta (94 jaar bestaand) hebben besloten per 1 juli als een club verder te gaan. Hierdoor ontstaat een vereniging met 900 leden. Onder welke naam de de clubs verder gaan is nog niet bekend.
Stichtse Courant van 14 februari 2002

Politie is beter toegerust op bestrijding huiselijk geweld

Het door het district Heuvelrug gestarte project tot bestrijding van huiselijk geweld, krijgt navolging in de andere districten.
Nieuwsbode van 14 februari 2002

Moslims bezinnen zich op maatschappelijke activering

Het Islamitisch Instituut voor Maatschappelijke Activering houdt op donderdag 28 februari in Antropia in Driebergen de eerste nationale conferentie over islamitisch sociaal denken en handelen. De conferentie staat in het teken van de maatschappelijke betrokkenheid van moslims.
Nieuwsbode van 14 februari 2002

Toekomstplan nu al verouderd

Het toekomstplan voor de Heuvelrug ( het zogenaamde ‘strategisch gebiedsperspectief’ ) is al verouderd, nog voordat het is vastgesteld door gemeenten en provincie Utrecht. Ook bij de haalbaarheid kunnen grote vraagtekens worden gezet. Reden: het plan strookt niet met het standpunt van de minister.
Utrechts Nieuwsblad van 15 februari 2002

Cultureel Driebergen wil aandacht en geld voor kunst en cultuur

Het Literair Café (SLCD), de Stichting Alteliers (SAD), de Muziekcirkel (MCD), het Kamerorkest Driebergen (KOD) en de Stichting Koffieconcerten terug op Sparrendaal (SKD-R i.o.) vormen, vanwege de ophanden zijnde gemeenteraadsverkiezingen, een gelegenheidscoalitie om bij de politieke partijen aandacht en geld te krijgen voor hun zaak, waarvan ze vinden dat die stiefmoederlijk wordt behandeld. Goede sier, maar geen geld.  In een open brief richten zij zich tot de politieke partijen.
Heuvelrug Nieuws 16 februari 2002

CDA en D66 op winst

Terwijl de VVD nagenoeg gelijk bleef, boekten CDA en D66 een forse winst t.o.v. vorige week. Progressief Driebergen en de ChristenUnie moesten fors inleveren. Terwijl in alle voorgaande peilingen het CDA nooit hoger kwam dan een derde plaats, is deze partij nu de tweede partij geworden. Een soortgelijke ontwikkeling bij D66 dat steeds de kleinste partij was, maar deze plaats nu over doet aan de ChristenUnie. Een verklaring voor deze grote verschuiving is niet direct te geven, tenzij er een verband is tussen het weggaan met de krokusvakantie door stemmers op PDR en ChristenUnie en het thuisblijven van CDA-stemmers in de carnavalstijd. Of hier uit geconcludeerd kan worden dat stemmers op D66 van carnaval houden lijkt voorbarig.

Positief advies over fusie Wijk

Een fusie van de gemeente Wijk bij Duurstede met Maarn, Amerongen, Leersum en Doorn is minder vreemd dan vaak gedacht. Tot die conclusie komen onderzoekers van de Universiteit Utrecht. Volgens de onderzoekers kunnen de MALD gemeenten Wijk goed gebruiken nu in hun ogen Driebergen is afgevallen omdat Driebergen bij de wijziging van de BRU-samenwerking koos voor deelname aan de stedelijke kern.
Utrechts Nieuwsblad van 18 februari 2002

Driebergen-Zeist één van de smerigste stations van Nederland

Smerig, ’n zootje, haveloos en nooit schoon, zijn enkele van de typeringen die treinreizigers geven van station Driebergen-Zeist. Margriet Hunfeld vraagt aan diverse reizigers hun mening.
Utrechts Nieuwsblad van 18 februari 2002

‘Duwers’ houden het gezellig

De Lagerhuisdiscussie met lijstduwers en publiek, die op initiatief van de Stichting Publiek Debat afgelopen zaterdag in de Bergse Bossen werd gehouden, was voornamelijk een gezellig gebeuren. De organisatie, de muziek, de voorbereiding, het was allemaal dik in orde. Zo niet het debat. Dat was niet zo flitsend. Netty Krook doet verslag.
Nieuwsbode van 19 februari 2002

Schoolbestuur Het Sticht behartigt belangen van katholiek onderwijs

De Stichting Katholiek Basisonderwijs Zeist heeft per 1 januari de naam veranderd in Het Sticht. De naamsverandering is het gevolg van de fusies van de laatste 2 jaar met schoolbesturen van Driebergen, Wijk bij Duurstede en recentelijk Baarn.
Nieuwsbode van 19 februari 2002

Feestje voor vrijwilligers jubilerende Zonnebloem

Alle medewerkers van de Zonnebloem afdeling Driebergen waren naar Beukenstein gekomen om het 25 jarig bestaan van de afdeling te vieren. Ook de oprichtster van de afdeling was aanwezig, de nu 77-jarige Joop Snel.
Nieuwsbode van 19 februari 2002

Vakantiebeurs Drie Tour reizen

Drie Tour organiseert op 1 en 2 maart haar vakantiebeurs in Nieuw Salem. Netty Krook heeft een interview met Dick van de Vendel, directeur Drie Tour.
Nieuwsbode van 19 februari 2002

Provincie en gemeenten bezorgd over handhaving milieunormen Schiphol

De provincie en de gemeentebesturen in Utrecht maken zich ernstige zorgen over de milieunormen voor Schiphol zoals de minister van Verkeer en Waterstaat die wil opnemen in het Luchthavenverkeersbesluit. Dat schrijven gedeputeerde staten mede namens de Utrechtse gemeenten aan minister Netelenbos in een reactie op het milieueffectrapport Schiphol 2003

Begin augustus lieten de Utrechtse bestuurders de Tweede Kamer al weten dat ze zich grote zorgen maken over de gevolgen van de plannen van minister Netelenbos voor de wijziging van de wet. Ze vrezen dat de hinder van vliegverkeer juist in de verder weg gelegen gebieden verder toeneemt als de luchthaven in de toekomst gebruik mag gaan maken van het luchtruim boven Soesterberg. Als gevolg daarvan zullen de vliegtuigen van en naar Schiphol over een groter deel van Utrecht lager overvliegen dan nu het geval is. De provincie heeft de minister daarom herhaaldelijk opgeroepen in haar plannen rekening te houden met de zorg over de verdere verspreiding van geluidhinder naar verder weg gelegen gebieden.

Commentaar

Jan de Beer schreef onderstaand commentaar in de Stichtse Courant n.a.v. de onstane discussies over de bouwlocaties.
“Dat wethouder De Vogel de laatste weken door sommige mensen wordt afgeschilderd als een niets ontziende bouwpastoor die met dollartekens in de ogen het dorp wil volplempen met kapitale villa’s en betonnen dozen, is niet helemaal terecht. Wellicht is deze schildering enigszins beïnvloed door het gegeven dat De Vogel van VVD-huize is en een makelaarsachtergrond heeft. Bij een stereotypische duiding van zijn handelen kom je dan al gauw op bovengenoemd drogbeeld.
Maar in feite neemt de liberaal De Vogel op dit moment een tamelijk progressieve houding aan: wat hij verdedigt zijn vooral de volkshuisvestingaspecten uit de Dorpsvisie. En met dit beleid hebben álle fracties in de Driebergse gemeenteraad destijds ingestemd.
Een deel van de Driebergse bevolking is bang dat men straks door de woningen het bos niet meer ziet. Maar het begint er nu toch ook een beetje op te lijken dat sommigen door de bomen de woningbehoefte niet meer zien.”
Stichtse Courant van 21 februari 2002

Bouwprotest krijgt trekjes van kleine volksopstand

De gemeenteraadsverkiezingen zijn in Driebergen onder zware druk komen te staan door de discussie over bouwlocaties. Het protest dat particulieren en groeperingen tijdens informatieavonden en via open brieven hebben kenbaar gemaakt, krijgt nu zelfs trekjes van een kleine volksopstand. Twaalf groepen hebben zich gebundeld tot één actieplatform. Het college van b&w heeft niettemin laten weten dat aan de uitgangspunten van de Dorpsvisie en de Nota Wonen moet worden vastgehouden.
Stichtse Courant van 21 februari 2002

Uit de politiek 5

Deze keer heeft Ad Bom een gesprek met raadslid Heimen Top (CDA) die na de verkiezing waarschijnlijk niet in de Driebergse raad zal terugkeren.
Stichtse Courant van 21 februari 2002

‘Politieke partijen zijn onduidelijk’

De Driebergse partijen zijn onduidelijk over de ‘groene toekomst’ van dit dorp. Dat constateert het Platform Groene Ruimte na doorlichting van de verkiezingsprogramma’s. Het platform vindt dat de politieke partijen te weinig oog hebben voor het groen.
Stichtse Courant van 21 februari 2002

Doornse burgemeester moet lijsttrekkers uit de tent lokken

Gesprekslijder burgemeester Reeringh uit Doorn moet vanavond proberen de Driebergse lijstrekkers uit de tent te lokken in het lijsttrekkersdebat dat in de Bergse Bossen wordt gehouden. Aan het debat nemen deel Neeltje Schravesande (PDR), Stan Klijnhout (VVD), Nijnke van Nieuwamerongen (CDA), Liesbeth Reitsma (D66), Jelte Bos (Christenunie) en Wim van Wikselaar (SGP).
Stichtse Courant van 21 februari 2002

Hoog water in Driebergen

Door de overvloedige regenval is de vijver aan de Oranjelaan overstroomd. Het zitbankje staat onder water en de gemeente heeft met dranghekken de zithoek afgesloten.
Stichtse Courant van 21 februari 2002

GS: “Méér samenwerking tussen Utrechtse bibliotheken”

De tijd is rijp voor méér samenwerking tussen de Utrechtse bibliotheken, aldus GS. Momenteel zijn er in de kleinste provincie van Nederland 41 besturen voor 70 bibliotheekvestigingen. Dat kan en moet anders. Eén samenhangend netwerk dat bestaat uit circa tien regionale clusters van bibliotheken moet het toekomstbeeld bepalen van de Utrechtse bibliotheekwereld.
GS zijn tot de conclusie gekomen dat de herpositionering van het openbare bibliotheekwerk meer richting en vaart moet krijgen. Leidend principe is de vorming van tien basisbibliotheken. Dit zijn nieuwe bibliotheekorganisaties, met verschillende dependances in de provincie of mobiele voorzieningen.

Collegium Vocale Zeist zingt het Requiem van Fauré

Zondagmiddag 24 februari en zaterdagavond 2 maart worden 2 uitvoeringen gegeven door Collegium Vocale Zeist o.l.v. Laetitia Schouten. Dit is het voormalige koorprojecten Utrechtse Heuvelrug, sinds anderhalf jaar geformeerd tot een vast koor van 70 gevorderde zangers.De uitvoeringen vinden beiden plaats in de Oosterkerk te Zeist aan de Woudenbergseweg 44. Op het programma staan werken van Mendelsohn, een dubbelkorig motet van Bach en het bekende, verstilde Requiem van Fauré.

De Traaij: sober en niet te leuk

Het gedenkwaardig moment nadert. Na meer dan 20 jaar praten krijgt de winkelstraat de Traaij een nieuw uiterlijk. En als de provincie met een subsidie komt wordt het nog mooi ook. Gisteren presenteerde de gemeente de plannen.
Utrechts Nieuwsblad van 22 februari 2002

Nek aan nekrace tussen PDR en VVD

In deze voorlaatste barometer voor de verkiezingen van 6 maart heeft Progressief Driebergen de leiding weer overgenomen van de VVD. Beide partijen hebben nu samen meer dan de helft van de stemmen en zijn samen goed voor 9 zetels (nu hebben ze samen 8).

Deze week levert het CDA fors in terwijl D66 iets wint. Beide partijen zouden goed zijn voor elk 3 zetels. Hoewel de ChristenUnie iets verliest (aan de SGP ?) zal ze waarschijnlijk haar beide zetels behouden en zal de SGP niet in de raad komen. Vergeleken met de vorige verkiezing levert het CDA een zetel in en wint Progressief Driebergen waarschijnlijk een zetel.

Provinciale staten Utrecht: gemeenten mogen bordelen soms weigeren

Utrechtse gemeenten mogen in sommige gevallen de vestiging van bordelen binnen hun grenzen weigeren. Dat heeft een meerderheid van provinciale staten in haar vergadering besloten door een motie van SGP en CU met die strekking te aanvaarden.

In de motie staat dat als de gemeenten zich op basis van ruimtelijke overwegingen uitspreekt tegen vestiging van een bordeel (een “nuloptie”), de provincie zich dan terughoudend moet opstellen bij de toetsing van bestemmingsplannen. De gemeentelijke autonomie moet daarbij nadrukkelijk worden gerespecteerd.

Huisartsen verplaatsen praktijk

De huisartsen Aukema, Grondelle en Littooij verplaatsen per 2 april hun praktijken van resp. Korte Dreef en Damhertlaan naar een nieuwe ruimte aan de Sperwerkamp 40. De afgelopen maanden is het gehele pand verbouwd; alleen de centrale hal kan nog wat versiering gebruiken. Daarom worden alle kinderen uitgenodigd om onder begeleiding hun handafdruk in verf op één van de lange wanden van de centrale hal te plaatsen. Dit kan a.s, woensdag 27 februari gebeuren tussen 14.00 en 15.30 uur.

Goed fatsoen…….

Het lijkt erop dat sommige mensen die tegen woningbouw op het terrein van Manger Cats zijn, niet meer het fatsoen op kunnen brengen normaal te discussiëren. Onderstaand bericht werd door een ‘onbekende’ op het prikbord van DriebergenNet geplaatst. Het bericht was ondertekend met Bas de Vogel en opvallend daarbij was dat als afzender het ‘niet bekende’ e-mail adres van De Vogel op het gemeentekantoor gebruikt werd.
Time: Tue, 26-Feb-2002 13:48:25 GMT      IP: 168.143.113.108
Ik stel voor om bij mij in de achtertuin wat sociale woningbouw
te realiseren. Bij mij gaat het Driebergs belang natuurlijk voor
mijn eigen belang maar dat was al jaren duidelijk.
En ik ga binnenkort toch verhuizen, dus dan heb ik er geen last
meer van.
Omdat slechts ‘een klein deel van de Driebergse bevolking tegen
bouwen is’ gaan wij onze plannen in deze richting gewoon
uitvoeren. Wat weet de bevolking daar nou van? Daar komt bij dat het besluit al genomen is. Alleen die lastige discussies iedere keer. Affijn, daar hoef ik niet naar te luisteren als wethouder,heb ik trouwens nooit gedaan, dus waarom nu wel? De Driebergenaren zijn er voor mij en niet andersom!
Tevens gaan we toch gewoon bouwen op het voormalig Manger Cats terrein; dat hebben wij reeds lang geleden besloten. Het is tenslotte het beste voor Driebergen want dat kunnen wij als enige goed beoordelen. Daar heeft de bevolking nl. niets mee te maken.
Met vrindelijke groeten,
Bas

‘Driebergen kan niet zelfstandig blijven’

Driebergen moet de komende tijd hard gaan nadenken over een herindeling met omliggende gemeenten. “Neem initiatief, bepaal een richting en kies een strategie. Anders bestaat de kans dat een fusie wordt opgelegd”, zegt Jan Roncken van Orka-advies. Roncken kreeg onlangs opdracht van de gemeente een overzicht te geven van mogelijke fusievarianten.
Utrechts Nieuwsblad van 26 februari 2002

Lijstrekkersdebat kon beter

Ondanks een bomvolle zal viel het lijstrekkersdebat wat tegen. Net als de vorige week was ‘het ons kent ons’ circuit duidelijk aanwezig en het andere deel van het publiek bestond uit de bekende actiegroepen.
Nieuwsbode van 26 februari 2002

Definitieve positie van jongerenwerker onzeker

Het ziet er niet naar uit dat er snel duidelijkheid komt over de toekomst van de jongerenwerker die vanuit de Schakel bij de SWD is gedetacheerd. De vraag daarbij is niet of ie blijft, de vraag is hoeveel betaalt de gemeente en hoeveel betaalt de SWD.
Nieuwsbode van 26 februari 2002

NS gaat oude fietsen ruimen

In de commissie ABZ kon burgemeester Bloemen meedelen dat er een concreet resultaat was bereikt in de gesprekken met de NS. Op korte termijn komt er betere verlichting en worden de fietsenwrakken geruimd.
Nieuwsbode van 26 februari 2002

Vluchtelingenwerk vindt geen gehoor bij WEMO

Voorzitter van Soest van de Stichting Vluchtelingenwerk is het niet gelukt politiek Driebergen in de raadscommissie wemo over te halen een brief naar de staatsecretaris te sturen waarin de regering verzocht wordt om voor uitgeprocedeerde asielzoekers die al drie jaar moeten wachten, een bijzondere maatregel te treffen.
Nieuwsbode van 26 februari 2002

Van boetes tot ozb

De VVD had dinsdagavond een verkiezingsbijeenkomst met tweede kamerlid Hofstra die een inleiding hield over verkeer en vervoer. Tijdens de discussie met het publiek zorgden lijsttrekker Stan Klijnhout en mevrouw Zorko van de politie voor de Driebergse inbreng. De onderwerpen gingen van verkeersboetes tot afschaffing van de ozb.
Nieuwsbode van 26 februari 2002

De handjes laten wapperen

Vanmiddag lieten een aantal kinderen de handjes wapperen om de centrale hal van de nieuwe praktijkruimte van de huisartsen Aukema, Littooij en Grondelle aan de Sperwerkamp 40 op te sieren. De kinderen zetten hun handafdruk in verf op een van de muren.

Duitse kledingketen Family sluit filialen in Nederland

De Duitse kledingketen Family trekt zich terug uit Nederland. Van de acht filialen worden er zeven gesloten, waaronder de winkel in Driebergen.
Utrechts Nieuwsblad van 27 februari 2002

Driebergen wil verhoogd spoor en gesplitst naar A12

Driebergen heeft haar wens uitgesproken: een verhoogde ligging van het spoor en een gesplitste aansluiting op de A12. Of dat ook echt gaat gebeuren is aan minister Netelebos van Verkeer en Waterstaat.
Utrechts Nieuwsblad van 28 februari 2002

Driebergen ziet toekomst in het oosten

Driebergen ontkomt niet aan een gemeentelijke herindeling, zo bleek gisteravond tijdens een gecombineerde commissievergadering van ABZ en RO. De voorkeur gaat uit naar een herindeling met Maarn, Amerongen, Leersum en Doorn (MALDD). De raadscommissies bespraken het vorige week uitgebrachte ORKA-advies.
Utrechts Nieuwsblad van 28 februari 2002

Station speelt hoofdrol bij varianten voor herindeling

Voor het beschermen en uitbreiden van de huidige kwaliteiten van Driebergen is een aanzienlijke schaalvergroting noodzakelijk. Dat concludeert adviesbureau Orka in een rapport over de gemeentelijke herindeling. Het bureau presenteerde en analyseerde een aantal varianten. In bijna alle varianten lijkt de stationslocatie een grote rol te gaan spelen in de te maken keuzes.
Stichtse Courant van 28 februari 2002

‘Groene groepen’ luiden opnieuw de alarmklok

Deze week buigen de raadscommissies in Zeist en Driebergen zich over de keuzenota over de A12. In een brief geven acht samenwerkende natuur- en milieuorganisaties uit Driebergen, Zeist en De Bilt hun mening over de uitgangspunten van die nota. Zij vinden de keuze voor een verhoogde ligging voorbarig en ook een gesplitste aansluiting op de A12 kanhun goedkeuring nog niet wegdragen.
Stichtse Courant van 28 februari 2002

Voor de Traaij is even geen belangstelling

Donderdagavond (gelijk met het lijsttrekkersdebat) vond in Nieuw Salem een voorlichtingsbijeenkomst plaats over de plannen tot herinrichting van de Traaij. Waarschijnlijk hierdoor was er zeer weinig belangstelling.
Stichtse Courant van 28 februari 2002

Provincie lonkt naar De Vogel

De heer Van den Oosten, fractievoorzitter van de VVD in Provinciale Staten liet doorschemeren dat de huidige wethouder De Vogel ook goed zou kunnen functioneren in Provinciale Staten. De heer De Vogel meldde dat hij daar nog eens diep over moest nadenken.
Stichtse Courant van 28 februari 2002

Kringgesprek leidt tot helderheid

Vrijdagavond vond een gesprek plaats tussen politici en verontruste comités naar aanleiding van de plannen voor het terrein van Manger Cats. De aanvankelijk gespannen sfeer maakte al snel plaats voor een open brainstorm.
Stichtse Courant van 28 februari 2002

Geen lokalo’s betekent nog geen vertrouwen in de politiek

Frits van Schaik vindt het opmerkelijk dat in dit dorp geen lokalo’s aan de verkiezingen deelnemen. Maar daaruit mag volgens hem niet geconcludeerd worden dat men vertrouwen in de politiek heeft.
Stichtse Courant van 28 februari 2002

De Brug doet mee met het orthopedie project

In navolging van de verpleeghuizen Bovenwegen in Zeist en Het Zonnehuis in Doorn doet De Brug ook mee met het ortopedie project dat vanuit het Diaconesenhuis Zeist is opgestart.
Stichtse Courant van 28 februari 2002

Uit de politiek 6

In de rubriek over vertrekkende raadsleden heeft Ad Bom deze keer een gesprek met Onno de Jong, fractievoorzitter van Progressief Driebergen.
Stichtse Courant van 28 februari 2002

Plannen Manger Cats voorlopig in de ijskast

De raadscommissie RO wil dat er op dit moment geen beslissing genomen wordt over de ontwikkeling van het ‘MangerCats terrein’. Dat bleek vorige week woensdag tijdens een zeer druk bezochte vergadering waarvoor zich ook 9 insprekers hadden aangemeld.
Stichtse Courant van 28 februari 2002

Storm niet ongemerkt voorbij

De storm die dinsdag over ons land trok heeft ook in Driebergen schade aangericht. Aan de Arnhemsebovenweg viel een boom op een woning waardoor schade aan dak en dakkapel ontstond.
Nieuwsbode van 28 februari 2002

De Vogel moet gas terugnemen

In een druk bezochte commissievergadering RO die werd gehouden in Champ’Aubert was het belangrijkste agendapunt de eventuele woningbouw op het terrein van Manger Cats. Er waren maar liefst 9 insprekers. De leden van de commissie vonden unaniem dat de wethouder te snel ging met de ontwikkeling van een masterplan voor het gebied. Er zal dus weer heroverwogen worden.
Nieuwsbode van 28 februari 2002