Fietsersbond geeft fietsen een veilige plek

Op woensdag 3 december om 11:30 uur plaatst de Fietsersbond nieuwe fietsenklemmen op station Driebergen-Zeist. Dit om aandacht te vragen voor de belabberde stallingssituatie voor fietsers en om een signaal naar de minister van Verkeer en Waterstaat af te geven. Op 8 december wordt in de Tweede Kamer gesproken over de financiering van stallingsvoorzieningen bij stations.
Jaarlijks worden er volgens de politiestatistieken zo’n 380 fietsen bij het station Driebergen-Zeist gestolen, waarschijnlijk zijn het er nog meer. Hierdoor durven fietsers hun kostbare fiets niet bij het station te zetten, of fietsen zij op een verkeersonveilig barrel. Of ze besluiten hun reis niet meer per trein te maken, waardoor reizigers door de slechte stallingssituatie uit het openbaar vervoer worden gejaagd.
Uit een recente telling van de Fietsersbond blijkt dat er ongeveer 875 fietsen rond het station staan gestald, officieel is er maar plaats voor 665 fietsen, naast de 70 fietskluizen en 510 bewaakte plaatsen. Er is een lange wachtlijst voor een kluis of de bewaakte stalling. Veel officiële plaatsen worden niet gebruikt omdat ze sociaal zeer onveilig zijn. Het ontbreken van informeel toezicht en de korte reistijd vanaf Hoog Catharijne in Utrecht maakt de stalling op Driebergen-Zeist zeer aantrekkelijk voor professionele fietsendieven en gelegenheidsdieven. Zelfs de fietsen in de kluizen worden regelmatig gestolen.
De Fietsersbond wil dat het rijk snel geld beschikbaar stelt om de rest van de beloofde klemmen te plaatsen. In 2000 is door het rijk toegezegd dat alle fietsenstallingen in Nederland verbeterd en uitgebreid zouden worden met het programma “Ruimte voor de Fiets”. Binnen dit project zijn inmiddels de stallingen vernieuwd in veel kleinere plaatsen. Door een budgettekort dreigen veel stallingen op grotere stations niet meer aangepakt te worden, terwijl juist daar de nood het hoogst is. Er is 133 miljoen euro extra nodig om het project te kunnen afronden. Tienduizenden fietsers zijn dagelijks op zoek naar een plek om hun fiets veilig te stallen.
In de miljoenennota heeft de minister een extra investering van 60 miljoen euro aangekondigd vanaf 2008. De Fietsersbond vindt dit een stap in de goede richting, maar nog onvoldoende en te laat. Het project komt in 2007 stil te liggen en kan niet afgerond worden. Ruimte voor de Fiets is tot nu toe een zeer succesvol project. Onderzoekt toont aan dat de gebruikers zeer positief zijn en dat extra capaciteit direct volop gebruikt wordt. Ook voor gemeenten die op financiering rekenden, is het tekort en mogelijk uitstel een streep door vaak al ver gevorderde plannen voor verbetering van de stationsomgeving.

Geen onderzoek naar disfunctioneren RWM

PDR, VVD en SGP kwamen in de commissievergadering Middelen en Bestuur terug op hun eerder ingediende motie om een onderzoek naar de dienstverlening van de gemeentelijke afdeling Ruimte Wonen en Milieu op te starten. Het college had de motie in een brief aan de raad behoorlijk gekapitteld en verzocht om de brief voor de commissievergadering te agenderen.
Nieuwsbode van 2 december 2003

Geschiedenis Tweede Wereldoorlog binnen half jaar uitverkocht

Eind april van dit jaarverscheen de eerste druk van ‘Wel vergeven, niet vergeten’ van de Driebergse amateur-historicus Adriaan Hakkert. Het boek is een groot succes, zodat deze maande een tweede druk verschijnt.
Nieuwsbode van 2 december 2003

Abbeyfield

Het Abbeyfieldhuis aan de Klaproos vierde haar vijfjarig bestaan.
Nieuwsbode van 2 december 2003

Renate Dorrestein in Literair Café

Voor Literair Café was Renate Dorrestein naar Champ’Aubert gekomen. Voor de pauze ging het er wat mat aan toe maar daarna kwam de schrijfster veel beter uit de verf.
Nieuwsbode van 2 december 2003

Meer dan veertig jaar voor de klas

Juffrouw Karin gaf al les, vóór de Dolfijn Weideblomschool heette. Meer dan 40 jaar was zij aan deze school verbonden. Vorige week ging ze met pensioen.
Nieuwsbode van 2 december 2003

Laat Driebergen niet ‘voor paal’ staan

Wat doet een ‘groene’ gemeente die in het Nationaal park Utrechtse Heuvelrug en aan de Stichtse Lustwarande ligt? Juist, die zet een monsterlijk grote en hoge reclamezuil in het buitengebied om de gemeentekas te spekken. Een flauwe grap? Nee, het is de gemeente Driebergen helaas bittere ernst met de reclamezuil langs de Al2. De gemeenteraad, jarenlang tegen zo’n ontsierende zuil, is vanwege de krappe gemeentefinanciën ‘om’.
Op de montagefoto is de zuil al in volle glorie te zien. Zo wil het groene Driebergen zich dus in de toekomst presenteren. Als het echter aan de Driebergse organisaties voor natuur, landschap en cultuurhistorie ligt, blijft het overgangsgebied van Utrechtse Heuvelrug naar Langbroekerwetering verschoond van deze horizonvervuiling.
De organisaties (Stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu, Platform Groene Ruimte, Vereniging ‘Tussen Heuvelrug en Wetering’, KNNV – Vereniging voor veldbiologie, afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn, IVN – Vereniging voor natuur- en milieu-educatie, afdeling Heuvelrug en Kromme Rijn, Vogelwacht Utrecht, afdeling Driebergen/Doorn, samen meer dan duizend leden en donateurs) vinden het plan volstrekt ongerijmd. Door Driebergen loopt de Stichtse Lustwarande, het unieke lint van buitenplaatsen en landgoederen. Sinds kort maakt het dorp bovendien deel uit van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Adeldom verplicht tot het maken van creatievere afwegingen dan het botweg plaatsen van een reclamezuil, die ook in financieel betere tijden het landschap zal blijven ontsieren.
De samenwerkende organisaties voor natuur, landschap en cultuurhistorie doen een dringend beroep op college en gemeenteraad om het plan in te trekken, met als motto ‘Laat Driebergen-Rijsenburg niet voor paal staan’. Als college en raad aan het plan vasthouden, dan zullen de organisaties zich beraden op juridische procedures om plaatsing van de reclamezuil tegen te houden.

Utrechtse economie levert arbeidsplaatsen in

De bedrijvigheid in de provincie Utrecht is na een onstuimige groei in de jaren 90 gekrompen. Verlies aan banen is sinds 2002 in deze provincie een relatief nieuw fenomeen. Deze tendens zet zich nu versterkt door. Dit jaar raakte de Utrechtse arbeidsmarkt ruim 9.500 banen kwijt. Een belangrijke buffer waarmee deze terugslag wordt opgevangen, is de non-profit sector. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Utrecht, verzameld voor het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR). De studie laat zien dat het aantal arbeidsplaatsen in de provincie Utrecht is afgenomen met 1,5%.
Ter vergelijking: in 2002 bedroeg het verlies aan arbeidsplaatsen 0,5%. De sector die het meest lijdt onder de haperende mondiale economie is de zakelijke dienstverlening, van oudsher een belangrijke ‘motor’ voor het Utrechtse bedrijfsleven. Binnen deze sector was het verlies aan arbeidsplaatsen in 2003 ruim 7%. Het provinciale onderzoek laat verder zien dat de computeradviesbureaus – goed voor bijna een kwart van de banen in de Utrechtse zakelijke dienstverlening – circa 3800 banen kwijt raakten. Naast de ICT kregen ook de uitzendbureaus het zwaar te verduren. Er kwamen geen nieuwe vestigingen meer bij en het aantal uitzendbanen nam met 15% af.
Het verlies aan arbeidsplaatsen komt vrijwel geheel voor rekening van het commerciële bedrijfsleven. Primair ligt de oorzaak bij de opheffing van bestaande ondernemingen. Onderliggende oorzaken zijn fusies, faillissementen of vertrek uit de provincie. Dit leverde een verlies op van bijna 30.000 arbeidsplaatsen. Ter compensatie brachten startende ondernemingen aanmerkelijk minder nieuwe banen op de Utrechtse arbeidsmarkt (17.200). Belangrijk pluspunt is dat de niet-commerciële sectoren aanmerkelijk beter presteerden. Zo zorgden de Utrechtse overheden voor 5% extra arbeidsplaatsen. Ook instellingen op het gebied van zorg en welzijn (+5,4%) en cultuur en recreatie (+4,3%) trokken nieuwe banen aan. Het gevolg hiervan is dat de Utrechtse arbeidsmarkt voor een steeds groter gedeelte draait op banen in de non-profit sector. De afgelopen vijf jaar zijn in deze sector 30.000 nieuwe arbeidsplaatsen ontstaan.
De enquête van de provincie Utrecht, die is gehouden onder 63.000 instellingen en bedrijven, laat zien dat 75% van de bevraagde personen verwacht dat de situatie op de arbeidsmarkt de komende twee jaar niet noemenswaardig verandert. Verder blijkt dat alleen in zuidoost Utrecht nog sprake is van een lichte toename aan arbeidsplaatsen (+0,6%). Onder de grotere gemeenten scoort Utrecht –1,6%, Amersfoort +0,4%, Nieuwegein -5,3%. De grootste groei vertoont Renswoude (+16,4%). De gemeente Houten verliest relatief de meeste arbeidsplaatsen met –8,7%. (bron: persbericht provincie Utrecht)

De groene long in Driebergen wordt bedreigd door woningbouw

In een persbericht zet het Platform Groene Ruimte in Driebergen uiteen waarom het tegen de bouw van zo’n 300 woningen in de groene long is. Volgens het Platform heeft een dergelijke grootschalige nieuwbouw in de groene long grote gevolgen voor natuur, cultuurhistorie en landschap. Daarbij wijst het Platform op de volgende punten:

  • De laatste open landschappelijke verbinding van het Langbroekerweteringgebied met het hart van het dorp gaat verloren.
  • De openheid, langgerekte kavelstructuur en kenmerkende bosrand zullen niet meer direct vanuit het dorp beleefbaar en herkenbaar zijn.
  • Het Platform is er van overtuigd dat deze kenmerken niet compenseerbaar zijn door de voorgestelde “groene aankleding” van dit buurtschap. Bouwen heeft nu eenmaal een verdichtende werking op het landschap.
  • In de groene long is sprake van een nog relatief gave overgang van Heuvelrug naar Langbroekerwetering. De ontstaansgeschiedenis van Driebergen en de ontginningsgeschiedenis zijn hier nog herkenbaar in het landschap aanwezig . Deze historische identiteit wordt door de bouwplannen op onomkeerbare wijze aangetast.
  • In een deel van het gebied komt grondwater aan de oppervlakte (zogenaamde kwel). Dit biedt bijzondere mogelijkheden voor natuurontwikkeling. Deze mogelijkheden zullen voor een belangrijk deel worden aangetast.
  • Het gebied is een fourageergebied voor dieren die in het naastgelegen landgoed Dennenburg voorkomen. De kwaliteit van dit fourageergebied zal afnemen en veranderen.
  • Het naastgelegen landgoed Dennenburg vormt onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. De verstoringsdruk op dit landgoed vanuit het buurtschap (geluid, licht, mensen, huisdieren) zal aanzienlijk toenemen, waardoor er een ecologische verarming op zal treden.
  • Bovendien zal door de verkeersafwikkeling ten behoeve van dit buurtschap, de milieukwaliteit, verkeersveiligheid en de leefbaarheid in het zuidelijk deel van Driebergen verder verslechteren.

Recreatiecentrum Grote Bos wint zelf water

Het komt van 180 meter diepte en heeft bronwaterkwaliteit. Het water dat recreatiecentrum Het Grote Bos in Driebergen sinds een maand oppompt is geschikt voor consumptie. Het Grote Bos heeft de waterleverantie door de Doornse Waterleiding ingeruild voor eigen winning.
Utrechts Nieuwsblad van 4 december 2003

Bewoners Zuiderplantsoen presenteren eisenpakket

De bewoners van de Driebergse wijk Zuiderplantsoen, die in mei van dit jaar onaangenaam verrast werden met de mededeling dat alle woningen in deze wijk gesloopt zullen worden, hebben zich georganiseerd in een actiecomité en een eisenpakket gepresenteerd. Ze willen dat van sloop wordt afgezien en in plaats daarvan groot onderhoud wordt gepleegd op de bestaande bebouwing.

Bovendien eisen ze een terugkeergarantie voor de huidige bewoners en een acceptabele huurprijs na het groot onderhoud. Het actiecomité is gemachtigd door 54 van de 60 huishoudens in de wijk.
Stichtse Courant van 4 december 2003

Rijkswaterstaat wil tunnel onder het spoor

Rijkswaterstaat wil dat de spoorbaan in Driebergen op maaiveld blijft en dat het autoverkeer via een tunnel onder het spoor wordt doorgeleid. De Driebergse politieke partijen hebben met grote verbazing kennis genomen van dit standpunt omdat er tot voor kort een geheel ander voornemen op tafel lag.
Stichtse Courant van 4 december 2003

Vloeistofdichte laag

Deze week is het voorterrein van de Driebergse brandweerkazerne voorzien van een vloeistofdichte laag zoals ook bij benzinestations verplicht is.
Stichtse Courant van 4 december 2003

Jan Pronk komt in Driebergen mediteren

Jan Pronk, oud minister van Ontwikkelingssamenwerking, komt op 14 december tijdens de Volkskerstzang in Driebergen de meditatie verzorgen.
Stichtse Courant van 4 december 2003

De Brug zet de rem op aanmeldingen

De directie van de Interkerkelijke Stichting Zorgvoorziening De Brug heeft besloten om vanaf 1 januari 2004 geen nieuwe aanmeldingen voor de aanleunwoningen van Rehoboth en Sparrenheide meer aan te nemen omdat de wachttijd momenteel minimaal vijf jaar is.
Stichtse Courant van 4 december 2003

Amnesty plaatst kooi op de Traaij

Op 10 december (de dag van de rechten van de mens) van 13 tot 16 uur  plaatst Amnesty op de hoek Traaij-Nassaullaan een kooi waarin leden van de vertelgroep Driebergen verhalen voordragen voor het publiek om op deze manier schending van de mensenrechten aan de kaak stellen.
Stichtse Courant van 4 december 2003

Voedselactie Veri Olanda goed geslaagd

De jaarlijkse actie van Veri Olanda bij de supermarkten leverde dit jaar ruim 6000 kilo levensmiddelen en 800 euro op.
Stichtse Courant van 4 december 2003

Opbrengst collecte

De collecte voor de Nierstichting leverde dit jaar € 3959,72 op.
Stichtse Courant van 4 december 2003

Bezwaarprocedure tegen autobedrijf

Enige bewoners van het Vollenhovenpark zijn een bezwaarprocedure begonnen tegen het autobedrijf in deze wijk. De bewoners zeggen veel overlast te hebben van de geparkeerde auto’s in hun straat.
Stichtse Courant van 4 december 2003

Bebouwing Groene Long gaat niet door

Als het aan de raadscommissie Ruimte en Groen ligt gaan de plannen van het college van b&w om de Groene Long te bebouwen, niet door. Ook vindt de commissie een onderzoek niet nodig en hoeft de rode contour niet verlegd te worden, Wethouder van der Burg neemt het voorstel daarom mee terug in het college en zal in overleg gaan met de provincie over de gevolgen van dit advies van de raadscommissie.

Driebergse college doet het iets beter dan de raad

In vergelijking met de vorige wekelijkse peiling, waarin werd gevraagd naar de kwaliteit van de gemeenteraad, werd de afgelopen week aan de kijkers van DriebergenNet gevraagd hun mening te geven over de kwaliteit van het college van burgemeester en wethouders.
De kwaliteit van de gemeenteraad werd door 50% van de kijkers als slecht tot zeer slecht beoordeeld. Het college van b&w scoort beter: “slechts” 38%% komt tot dit negatieve oordeel. Ook in de positieve beoordeling doet het college het beter. 28% beoordeelt de kwaliteit als goed tot zeer goed; voor de raad was dit 25%. Of de kwaliteit van het college nu werkelijk goed of niet goed is, is hiermee niet beantwoord. Wel is duidelijk dat het beeld dat men van het college heeft negatief is. Deze week gaat de wekelijkse peiling over de derde poot van het gemeentelijk reilen en zeilen. Nu wordt uw mening gevraagd over de kwaliteit van het ambtelijk apparaat.

Politieke barometer: nauwelijks wijzigingen

Vergeleken met de barometer van de vorige week zijn er nauwelijks verschillen. CDA, D66, ChristenUnie, SGP en het aandeel niet-stemmers bleef ongewijzigd. Een klein winst was er voor de VVD en de PDR moet opnieuw inleveren. Winst was er ook voor de “andere partij”.

Ook in Driebergen veel vlagvertoon

Ook in Driebergen hangt in veel straten de vlag uit vanwege de geboorte van een nieuwe troonopvolgster. Tot 19 december kan er op het gemeentekantoor een felicitatieregister worden getekend.

Start verbouw Tepe-klooster

Aan de Rijsenburgselaan is een start gemaakt met de verbouw van het Tepe-klooster, waarin in opdracht van Philadelfia twaalf appartementen worden gebouwd. De slopers zijn begonnen met de sloop van de verbinding tussen het klooster en de kapel. Beide gebouwen komen weer los van elkaar te staan. De kloostermuur zal behouden blijven. Oktober volgend jaar moet de verbouwing gereed zijn.
Nieuwsbode van 9 december 2003

‘Driebergen, daar moet je echt niet zijn’

Driebergen komt uit een onderzoek van de Keuzegids Hoger Onderwijs naar voren als de laatste studentenstad qua uitgaan. Driebergen scoorde niet meer dan een 4,5. Terecht? In het artikel worden studenten geïnterviewd die de uitkomst van het onderzoek bevestigen.
Utrechts Nieuwsblad van 10 december 2003

Kerkplein in kerstsfeer

Op de dag van Sinterklaas was men op het Kerkplein al weer druk bezig met de kerstsfeer. Voor de twee grote kerstbomen was zelfs een kraan nodig om ze te plaatsen.
Nieuwsbode van 11 december 2003

Kansloze asielzoekers overnachten in de bossen

In de bossen van Driebergen en Doorn zwerven meerdere uitgeprocedeerde asielzoekers rond. Diverse bronnen hebben dit bevestigd. De asielzoekers zouden het bos, ondanks de kille weersomstandigheden, zelfs als slaapplaats gebruiken. Het gaat niet alleen om individuen maar ook om gezinnen.
Stichtse Courant van 11 december 2003

Massale vissterfte dreigt in vijver achter Park Sparrendaal

De grote karpers in de vijver achter Park Sparrendaal dreigen massaal het loodje te leggen. Gisteren constateerden voorbijgangers dat meerdere karpers reeds dood aan de oppervlakte dreven. De Dierenbescherming is in kennis gesteld van de dreigende vissterfte.
Stichtse Courant van 11 december 2003

Lange Dreef-voorstel ondanks negatief advies naar de raad

Het voorstel om aan de Lange Dreef zo’n 300 woningen in de vorm van een buurtschap te bouwen zal, ondanks het negatieve advies van de commissie Ruimte en Groen, toch op de agenda van de raad staan.. “We moeten afwachten of de raad nog een amendement wil indienen” liet wethouder Van der Burg De Stichtse Courant weten.
Stichtse Courant van 11 december 2003

Subsidiestop koffieconcerten

Het college van b&w heeft vorige week besloten de subsidieaanvraag van de Stichting Koffieconcerten Sparrendaal van 750 euro af te wijzen.
Stichtse Courant van 11 december 2003

Bewoners treden op als bladruimers

Omdat de gemeente niet meer in elke wijk het blad komt ruimen besloten de bewoners van de Valkenkamp dit dan maar zelf te doen. Vorige week woensdag had men in zo’n drie uurtjes het karwei geklaard.
Stichtse Courant van 11 december 2003

‘De Danser’ onthuld in de Heidetuin

Vorig jaar nam D66 raadslid Cathja Maas afscheid van de raad. Ter gelegenheid hiervan bood zij een bronzen beeld aan gemaakt door haar partner Theo Sanders. Vorige week vrijdag werd het beeld onthuld in de Heidetuin.
Stichtse Courant van 11 december 2003

Prijsuitreiking ODC-kleurwedstrijd

Sinterklaas reikte vorige week de prijzen uit aan de winnaars van de kleurwedstrijd: Annabel Schimmel, Willemieke Dekker, Kimberley, Diede Aarts, Anne werkhoven en Rubens Berkenbosch.
Stichtse Courant van 11 december 2003

11e Marinus van Zon onderscheiding uitgereikt

Vanmiddag is de jaarlijkse Marinus van Zon-onderscheiding uitgereikt aan Klaas Joubert Hoekstra voor zijn vaak in anonimiteit verzette werkzaamheden die hij heeft gedaan en doet voor de voetbalvereniging CDN, de plaatselijke carnaval, de vrijwillige brandweer, de rugbyvereniging Pink Panthers. Sedert vijf jaar gaat hij met gehandicapten mee op de IRO reizen. De onderscheiding bestaat uit een oorkonde en beeldje.

Ambtenaren scoren voldoende

Eén van de argumenten van de gemeenteraad en college van b&w om te komen tot een fusie met andere gemeenten was dat het voor kleinere gemeenten moeilijk zou zijn goede ambtenaren aan te trekken of te behouden.

Met name de raad gaf daarmee impliciet aan dat het met de kwaliteit van de Driebergse ambtenaren niet goed zat. En onlangs, bij de begrotingsbehandeling, nam de raad een motie aan waarmee eigenlijk ook weer werd gezegd dat de gemeenteambtenaren hun werk niet goed deden. De inwoners van Driebergen denken daar klaarblijkelijk anders over. Terwijl in de Wekelijkse Peiling van DriebergenNet slechts 25% van de kijkers een goed oordeel heeft over de kwaliteit van de raad (bij het college is dit 28%), blijkt dat meer dan de helft van de kijkers de kwaliteit van de Driebergse gemeenteambtenaren met goed tot zeer goed beoordeelt.
De laatste peiling in dit vierluik gaat over de kwaliteit van de inbreng van burgers op het gemeentelijke speelveld.

Politieke barometer: verlies voor VVD

De coalitiepartijen (PDR, CDA en VVD) boeken deze week een verlies van 3%. Dit verlies bestaat uit een geringe groei van PDR en CDA en een fors verlies van de VVD.

Het verlies van de coalitie gaat niet naar de oppositie (D66, SGP en CU), want die boeken ook verlies, namelijk 2%. Het verlies van oppositie en coalitie gaat naar de keuzemogelijkheid “andere partij”. De oorzaak van deze verschuiving zou kunnen liggen in het feit dat alle partijen in de raad afwijzend gereageerd hebben op het voorstel van het college van b&w om de Groene Long te bebouwen. En omdat alle partijen afwijzend reageerden bleef voor de kiezers geen andere mogelijkheid dan de “andere partij” om aan te geven het niet met de raad eens te zijn. Als dit de reden is dan geldt dat dus met name voor stemmers op de VVD.

Iedereen is welkom!

De Stichting Welzijn Driebergen is in oktober een project gestart om meer aandacht te geven aan Marokkaanse en Turkse inwoners en met nadruk op 50-plussers. Het project heeft de naam ‘iedereen is welkom!’
Al snel bleek de vraag naar een dergelijk initiatief groter te zijn, dan in eerste instantie werd gedacht.

Om de wensen en mogelijkheden zo goed mogelijk in kaart te brengen, zal de SWD de komende weken huisbezoeken afleggen, vragenformulieren verspreiden (ook in de Arabische en Turkse taal) en interviews houden bij onder andere gemeente, medewerkers en klanten van de SWD en natuurlijk de Marokkanen en Turken zelf. Daarnaast worden er in januari een aantal informatiebijeenkomsten belegd.
Op dinsdag 13 januari 2004 is er een informatieve avond voor mannen. Voor Marokkaanse mannen van 19.00 tot 20.00 uur en voor Turkse mannen van 20.30 tot 21.30 uur.
Op dinsdag 20 januari 2004 is er een informatieve avond voor vrouwen. Voor Marokkaanse vrouwen van 19.00 tot 20.00 uur en voor Turkse vrouwen van 20.30 tot 21.30 uur.
Beide avonden worden gehouden in het gebouw “de Nix”, aan de Engweg 24E in Driebergen-Rijsenburg. Entree en koffie/ thee zijn gratis. Voor vragen en/ of opmerkingen over dit initiatief, kunt u terecht bij Fatima Bich-Bich op telefoonnummer 523006 op maandag en donderdag. Op andere dagen kunt u ook terecht bij dhr.J. Zikking op telefoonnummer 523007.

Ridder Sparrenrijck 2004

Tijdens de Gala-Pronkzitting van de Sparrenarren, zaterdag 13 december, is Ellen v.d. Plas benoemd tot Ridder van het Sparrenrijck 2004. De reden waarom De Sparrenarren de keus op mevr. v.d. Plas hebben laten vallen is haar grote inzet voor een groot aantal Driebergse instellingen, verenigingen en stichtingen.

Spijkerharde actie tegen auto’s

Hij heeft een fobie voor auto’s en zeker voor auto’s die door zijn straat rijden. Daarom heeft hij nu al vijf keer spijkers op de Drieklinken in Driebergen gegooid. Het regent lekke banden van fietsen en auto’s. Hij zegt niet anders te kunnen nu drie jaar overleg met de gemeente niet heeft geleid tot vermindering van het aantal scheurende auto’s in zijn straat.
Utrechts Nieuwsblad van 16 december 2003

Scheidend directeur van Beukenstein daagt college uit

Ineke Wesenaar nam vrijdag, na 15 jaar,  afscheid als directeur van Zorgcentrum Beukenstein. Diverse sprekers voerden het woord. Wesenaar zelf daagde het college van b&w uit om de daadkracht niet alleen met de mond te beleiden maar ook in praktijk te brengen en dat sloeg dan op de bouwplannen van Beukenstein.
Nieuwsbode van 16 december 2003

Kerstmarkt Coolsma

De kerstmarkt die op de Binnenplaats was georganiseerd door de in 2004 honderdjarige basisschool Coolsma en de ODC had veel te verduren van regen, wind en kou. Desondanks viel zaterdag het bezoekersaantal nog mee.
Nieuwsbode van 16 december 2003

Platform Patiënten en Gehandicapten bestaat tien jaar

Het Driebergs Platform Patiënten en Gehandicapten vierde in Sparrendaal het 10-jarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan was een nieuwe folder gemaakt die door voorzitter Jense overhandigd werd aan wethouder Schravesande.
Nieuwsbode van 16 december 2003

Kerstvieringen in Sint Petrus’Banden-kerk

De opzet van de Kerstvieringen in de rooms-katholieke Sint Petrus’ banden-kerk in Driebergen-Rijsenburg is dit jaar enigszins gewijzigd. Er is op Kerstavond, woensdag 24 december, géén aparte viering voor kinderen. Tijdens de viering om 21.30 uur zingt het kerkkoor Sint Gregorius Magnus en om middernacht het parochieel koor Mediant. De viering op Eerste Kerstdag (aanvang 10.30 uur), ondersteund door het jongerenkoor, is mede bedoeld voor jongere kerkgangers vanaf zes jaar (groep 3). Voor kinderen jonger dan zes jaar is er tijdens de viering crèche in het parochiecentrum Pieterburen, Rijsenburgselaan 4. Voor alle vieringen geldt dat de kerk vanwege de gebruiksvergunning gebonden is aan een maximum aantal zitplaatsen. Zodra dat aantal bereikt is, worden geen bezoekers meer toegelaten. Gastheren zullen daar strikt de hand aan houden.

Geen asielzoekers aangetroffen in het bos

Naar aanleiding van een artikel in de Stichtse Courant van vorige week over asielzoekers die in het bos zouden overnachten heeft het college van b&w bij politie en boswachter navraag gedaan. De asielzoekers zijn niet aangetroffen. Wethouder Schravesande zal nu nagaan waar dit bericht precies vandaan is gekomen.

Explosieven Opruimings Dienst biedt kijkje in collectie

Tien jaar na de laatste tentoonstelling van de Explosieven Opruimings Dienst kunnen mensen nu opnieuw spullen uit de collectie bekijken. Belangstellenden kunnen hiervoor vanaf zaterdag in het museum voor militaire traditie ’t Schilderhuis in Driebergen terecht.
Utrechts Nieuwsblad van 17 december 2003

Verrassing voor trekkerfanaat

Omdat gemeenteambtenaar Albert van Dijk een groot liefhebber is van oude tractoren, hadden zijn collega’s voor zijn 25-jarig ambtsjubileum  een oude tractor uit 1965 naar Driebergen gehaald waarop Van Dijk door Driebergen mocht rijden.
Stichtse Courant van 18 december 2003

‘Lange Dreef is nodig om woningtekort weg te werken’

Woningcorporatie Heuvelrug Wonen is van mening dat de gemeenteraad een kans laat liggen als donderdag tijdens de raadsvergadering besloten wordt om geen woningbouwlocatie te ontwikkelen aan de Lange Dreef. De woningmarkt zit volgens Heuvelrug Wonen ‘op slot’. Daardoor stagneert de doorstroming, stijgt het aantal woningzoekenden explosief en is de wachttijd onverantwoord hoog opgelopen. In een brief aan de gemeenteraad doet de woningcorporatie een dringende oproep om de mogelijkheden voor woningbouw aan de Lange Dreef in de toekomst open te houden.
Stichtse Courant van 18 december 2003

Zeer goed bezochte Volkskerstzang

Een perfecte, goed geregisseerde en uitstekend bezochte volkskerstzang afgelopen zondagavond in de Grote Kerk. Een indrukwekkende meditatie van oud-minister Jan Pronk en prima optredens van Aurora en het Stichts Mannenkoor.
Stichtse Courant van 18 december 2003

Handtekeningenactie Amnesty succesvol

Op 10 december heeft Amnesty in Driebergen 800 handtekeningen opgehaald.
Stichtse Courant van 18 december 2003

Nana neemt in Engeland de rampscenario’s door

Nana Bies is niet alleen secretaresse van het Driebergse college van B&W, maar sinds enkele maanden is zij ook ‘ambtenaar rampenbestrijding’. In die functie maakte zij onlangs een reisje naar Engeland waar allerlei rampscenario’s op aanschouwelijke wijze de revue passeerden.
Stichtse Courant van 18 december 2003

This site tracked by OneStat.com. Get your own free site counter.

VVV neemt afscheid van kantoorhoofd Beijer

Bestuur en medewerkers hebben vorige week afscheid genomen van Hans Beijer. Hij verruilt de VVV voor een werkkring in een andere sector. Hij kwam ruim twee jaar geleden bij de VVV in Driebergen nadat mw. Stuger als kantoorhoofd was vertrokken.
Stichtse Courant van 18 december 2003

Een halve eeuw getrouwd

Deze week zijn de heer en mevrouw Van den Hul 50 jaar getrouwd. Burgemeester Bloemen bracht hen een bezoek.
Stichtse Courant van 18 december 2003

Vijftigjarig huwelijksfeest

Vorige week vierden de heer en mevrouw Van Dam hun 50-jarig huwelijksfeest. Burgemeester Bloemen bracht hen een bezoek.
Stichtse Courant van 18 december 2003

Eerste bedrijfsbrochure inbraakbeveiliging

Op vrijdag 12 december 2003 is de eerste bedrijfsbrochure inbraakbeveiliging officieel uitgereikt aan de Driebergse ondernemer Peter van Rhenen. De bedrijfsbrochure bevat uitgebreide informatie voor bedrijven, waarin omschreven staat hoe ondernemers aan inbraakbeveiliging kunnen doen. De brochure wordt vanaf heden toegezonden aan alle bedrijven, gelegen in het district Binnensticht, die slachtoffer zijn geworden van inbraak of een poging inbraak.
Stichtse Courant van 18 december 2003

Groene long kan toch bebouwd worden

Een paar weken geleden verwierp de commissie Ruimte en Groen het collegevoorstel om in de Groene Long woningbouw mogelijk te maken bijna unaniem. Gisteren kwam het voorstel toch ter behandeling in de raad. Roy Pamboer van de VVD diende direct een motie in, die was mede ondertekend door het CDA en de ChristenUnie (een raadsmeerderheid dus).

De motie komt erop neer dat de Groene Long bebouwd kan gaan worden als in 2006 blijkt dat de Driebergse inbreidingsplannen onvoldoende opleveren om aan de woningbehoefte tegemoet te komen. De indieners van de motie willen weliswaar geen buurtschap voor de integratie van verstandelijk gehandicapten, maar vinden wel dat de Groene Long kan dienen als woningbouwlocatie.
Bij de stemming bleek dat de raad het oorspronkelijke collegevoorstel unaniem verwierp. Daarna werd de motie in stemming gebracht. Deze motie werd overigens door het college niet ontraden; de motie biedt het college aanknopingspunten voor een nieuw voorstel. De motie werd aangenomen met de stemmen van PDR, D66 en SGP tegen.

Inbreng burgers het slechtst beoordeeld

In de afgelopen maand is de kijkers van DriebergenNet gevraagd hun oordeel te geven over de kwaliteit van de inbreng van de vier “teams” op het gemeentelijk speelveld. Achtereenvolgens kwamen de raad, b&w, de ambtenaren en tenslotte de burgers aan de beurt.

De kijkers van DriebergenNet hebben weinig waardering voor de kwaliteit van de inbreng van de burgers. Deze is door bijna 60% als slecht tot zeer slecht beoordeeld. Geen enkel andere “team” scoorde zo slecht.
Door de antwoordcategorie “zeer goed” met een 9 te wegen, “goed” met een 7, “matig” met een 5, “slecht” met een 3 en “zeer slecht” met een 1, kunnen de teams onderling worden vergeleken. Daarbij ontstaat het volgende beeld:


Waardering van de kwaliteit van de inbreng als rapportcijfer
Ambtenaren 6,6
College van b&w 5,4
Raad 5,1
Burgers 4,8

Alleen de ambtenaren scoren een magere voldoende. De overige teams halen geen voldoende. Overigens is deze volgorde niet geheel onverwacht. De teams hadden ook een andere benaming kunnen krijgen, namelijk resp. professionals, semi-professionals, amateurs en ongeïnteresseerden.
Dit mini-onderzoekje is natuurlijk wetenschappelijk gezien, niets waard. Nog niet eens zo zeer wegens de geringe respons, maar vooral omdat onbekend is wie heeft meegedaan. De te beoordelen teams konden allemaal zelf meedoen en dat zal zonder meer vertekening hebben gegeven.

Politieke barometer: winst voor VVD

20031221 DRIEBERGEN  In de Politieke Barometer van de afgelopen week is er een zeer grote winst voor de VVD. Dit kan maar voor een klein deel verklaart worden door de aangenomen motie Pamboer (VVD), waardoor bebouwing van de Groene Long niet langer onmogelijk is, omdat de meeste stemmen al voor de raadsvergadering waren uitgebracht.

Een verklaring kan natuurlijk ook zijn dat de VVD-stemmers wat eerder geneigd zijn om aan de barometer mee te doen. Naast de VVD boekte alleen de “andere partij” winst. PDR handhaaft zich min of meer en de overige partijen laten een verlies zien.

Bomrobot wekt vertedering en ontzag bij publiek

Voorzichtig schuifelt de robot naar een jerrycan met explosieven. Het publiek houdt de adem in. De demonstratie, zaterdag, van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) levert heel wat spannende momenten op. De EOD gaf de demonstratie bij de opening van een tentoonstelling over de Opruimingsdienst, in museum ’t Schilderhuis. Wie meer wil weten over de Opruimingsdienst kan daar het komend half jaar terecht.
Utrechts Nieuwsblad van 22 december 2003

Maak van ons sportveld geen speelveld

Het sportveld aan de Drieklinken voorziet duidelijk in de behoefte van de wijk. Ouders en kinderen zouden het graag uitgebreid zien met een skatebaan. Ouders en kinderen zijn tegen het eventuele voornemen van de gemeente om het veld tijdelijk te gebruiken voor huisvesting van twee te herbouwen scholen.
Nieuwsbode van 23 december 2003

Ziekenhuis zet mes in activiteiten op Heuvelrug

Bij het Diakonessenhuis Utrecht/Zeist verdwijnen 80 fulltime arbeidsplaatsen. De polikliniek in Doorn gaat dicht. De eerste hulp post in Zeist zal ’s nachts dichtgaan.
Nieuwsbode van 23 december 2003

Terre des Hommes

Terre des Hommes Driebergen organiseerde een kerstworkshop. In totaal 60 deelnemers maakten een schitterend kerststuk waarmee ruim 900 euro sponsorgeld werd ingezameld.
Nieuwsbode van 23 december 2003

Herdruk Lenie Marlets boekje

Vorig jaar verscheen vlak voor de feestdagen een leuk boekwerkje over het dorpsleven van Driebergen in het begin van de vorige eeuw. Het boekje bevat foto’s uit de verzameling van Leny Marlet met verbindende teksten van Fred van Burken. De eerste druk was al snel uitverkocht en nu ligt de tweede druk in de winkel.
Nieuwsbode van 23 december 2003

SITA blijft in Driebergen huisvuil verzamelen

Per 1 januari verloopt het contract voor de inzameling van huishoudelijk afval. In 2003 is door de afvalverwerking Utrecht voor 13 gemeenten in de provincie een gezamenlijke Europese aanbesteding gehouden. Inzamelbedrijven konden hun prijzen indienen voor een of meerdere gemeenten. Er waren twee inzamelbedrijven die zich voor Driebergen hadden ingeschreven. SITA bleek hiervan de goedkoopste te zijn. Voor Driebergen betekent dit dus geen wijziging. Het contract met SITA heeft een looptijd van 3 jaar. De gemeente kan daarna twee keer kiezen voor een verlenging van twee jaar. Burgemeester Bloemen zal op 6 januari het contract ondertekenen.

Schaapskooi Heidestein in kerstlicht

De Schaapskooi van Heidestein in Zeist is deze kerst weer spectaculair verlicht. Er wordt soms zelfs wel gesproken over het ‘Bethlehem van de Heuvelrug’. In de kooi worden tijdens de kerstdagen de schapen gevoerd en kinderen zijn hierbij van harte welkom. Ook Heidestein wordt op beide kerstdagen gesierd door een ‘levende kerststal’ met o.a. ezels en schapen.
In de kooi is glühwein en warme chocolademelk verkrijgbaar. Zowel op Eerste als Tweede Kerstdag worden in de kooi live piano-optredens gegeven. Op beide dagen is het mogelijk om een wandeling over het landgoed te maken. Voor kinderen kunnen de leuke vragenroute ‘Edward het Edelhert’ lopen met allerlei vragen over deze hertensoort. Honden zijn niet toegestaan bij de Schaapskooi in verband met de veiligheid van de schapen. Op beide kerstdagen is de Schaapskooi geopend 11.00 – 17.00 uur. Schaapskooi Heidestein is te bereiken via de ingang aan de Prinses Margrietlaan te Zeist

Hoofdstraat 47 nu ook gemeentelijk monument

Het college van b&w heeft afgelopen dinsdag besloten het pand Hoofdstraat 47 op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Een paar maanden terug werd er voor het pand (het voormalige asielzoekers opvangcentrum) een sloopvergunning aangevraagd. Met plaatsing op de monumentenlijst wordt het slopen van het pand een stuk moeilijker.

Wekelijkse peiling had verkeerde vraagstelling

De wekelijkse peiling ging over de vraag of verstandelijk gehandicapten mogen integreren in woonbuurten. Vanzelfsprekend werd hier alleen maar sociaal wenselijk op geantwoord. Niemand gaf een negatief antwoord. De bedoeling van de vraagstelling was echter om te weten te komen of de kijkers naar DriebergenNet het met de gemeenteraad eens of niet eens zijn om een eventuele nieuwe woonwijk (in de Groene Long) te combineren met een integratieproject om verstandelijk gehandicapten te laten integreren in die nieuwe woonwijk middels een buurtschap. In de toelichting bij de vraag werd dit wel aangegeven, maar de eigenlijke vraagstelling was niet een juiste. De nieuwe peiling gaat over de hoeveelheid vuurwerk die u afsteekt bij de jaarwisseling.

Politieke barometer: “andere partij” wint

Vergeleken met vorige week heeft PDR zich sterk hersteld en boekt de VVD een verlies. De overige partijen blijven nagenoeg gelijk. De “andere partij” moest fors inleveren, maar is nog steeds de derde politieke stroming in Driebergen.  Vergeleken met de laatste gemeenteraadsverkiezingen gaat de coalitie (PDR, CDA en VVD) van 79% naar 71%. De oppositie profiteert daar niet van, want die verliest nog meer: SGP, CU en D66 gaan van 21% naar 11%. De grote winnaar is de “andere partij” die in december 13% van de stemmen pakte en daarmee groter is dan de oppositie.

Prijs van drinkwater blijft gelijk

De prijs van drinkwater van Hydron blijft volgend jaar gelijk aan die van dit jaar: 97 eurocent per 1000 liter. In tegenstelling tot voorgaande jaren vangt Hydron de inflatie op door bezuinigingen en efficiënter werken.
Utrechts Nieuwsblad van 29 december 2003

Voorwaarde blijkt wassen neus volgens VVD en SGP

Op 30 oktober 2003 nam de meerderheid van de gemeenteraad van Driebergen-Rijsenburg het besluit tot herindeling met de MALD-gemeenten. De opiniepeiling onder de inwoners van ons dorp werd door vier partijen (PDR, drie van de vier CDA-leden, D66 en ChristenUnie) naar de prullenbak verwezen.

De VVD en de SGP vonden en vinden dit een voor democratische partijen niet te begrijpen koers. De politiek is daardoor weer verder van de inwoners af komen staan.
De vier partijen verbonden wel voorwaarden aan hun ‘ja’. Een van de belangrijkste voorwaarden is de zelfstandige beslissingsbevoegdheid van de raad van de gemeente Driebergen-Rijsenburg om uit de herindelingprocedure (arhi) te kunnen stappen als blijkt dat niet alle vijf fuserende gemeenten achter gemeenschappelijke uitgangspunten voor de fusie staan. In de vergadering van 30 oktober is aan de partijen gevraagd of dit een harde voorwaarde is. Het antwoord was helder: ‘een harde voorwaarde’.
De provincie heeft de voorwaarden ontvangen en daarop schriftelijk gereageerd:
`Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld dat in een arhi-procedure een gemeente niet zelfstandig meer uit een arhi-procedure kan treden. …………..Gelet op de verschillende actoren die in de arhi-procedure opereren, kunnen wij (Gedeputeerde Staten) een dergelijke toezegging niet doen.´
Uit deze uitspraak van Gedeputeerde Staten kan niets anders worden geconcludeerd dan dat aan een van de voorwaarden uit het raadsbesluit niet voldaan wordt: Driebergen-Rijsenburg kan immers niet zelf beslissen uit het herindelingsproces te stappen. Dat betekent dat het raadsbesluit van 30 oktober naar het oordeel van de VVD en de SGP is vervallen. In zo’n geval is een nieuw raadsbesluit nodig, zou je zeggen. In de Raadsvergadering van 18 december is afgesproken dat in de Presidiumvergadering (vergadering van fractie- en commissievoorzitters) van 23 december besloten zou worden of er een extra Raadsvergadering komt. De VVD en de SGP kregen in de Presidiumvergadering te horen dat PDR, CDA, D66 en ChristenUnie daar geen behoefte aan hebben. Dat betekent dat die partijen ervan uitgaan dat het raadsbesluit nog bestaat. Zij negeren daarmee hun eigen voorwaarden. De vraag die opkomt is hoe serieus wij voorwaarden van deze partijen in het vervolg nog moeten nemen.

‘Wat wil de doelgroep zelf’

Fatima Bich-Bich is als stagiair bezig met een project bij de SWD. Zij zal een onderzoek doen naar de wensen van minderheden in Driebergen. Marijke Wieringa heeft een interview met haar.
Nieuwsbode van 30 december 2003

Extra geld voor verkeersprojecten

Het dagelijks bestuur van de BRU heeft besloten extra geld te besteden aan de uitvoering van verkeersprojecten op korte termijn. Voor Driebergen komt geld beschikbaar voor verbetering van de verkeersveiligheid van de Hoofdstraat.
Nieuwsbode van 30 december 2003

Leenpup dolt alleen in vrije tijd

Netty Krook heeft een interview met Willemieke Holwerda die als puppypleegmoeder voor het Koninklijk Nederlands Geleidehondfonds, de aspirant blindengeleidehond in het eerste levensjaar verzorgt.
Nieuwsbode van 30 december 2003

Al dertig jaar samen met de kerst

Voor de 30ste keer werd bij de Stichting Welzijn Driebergen op tweede kerstdag een kerstdiner geserveerd.
Nieuwsbode van 30 december 2003

Vijftig jaar getrouwd

Vorige week was het Turkse echtpaar Düdükcü 50 jaar getrouwd. Het echtpaar kwam in 19712 naar Nederland en woont sinds 1984 in de Groenhoek. Burgemeester Bloemen kwam hen feliciteren.
Stichtse Courant van 30 december 2003

Zestigjarig huwelijk

De heer en mevrouw Brussee vierden vorige week hun 60-jarig huwelijksfeest. Het echtpaar woont in Huize Rehoboth waar burgemeester Bloemen hen kwam feliciteren.
Stichtse Courant van 30 december 2003

Na afsteken vuurwerk straat vegen

In Driebergen is sinds kort het Comité Aangenaam Driebergen-Rijsenburg actief. Het is een Comité van inwoners uit Driebergen, vertegenwoordigers van allerlei maatschappelijke organisaties in Driebergen en vertegenwoordigers uit de gemeenteraad.

Het Comité wil zich inzetten om het leven in Driebergen-Rijsenburg voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken. Om dit doel te bereiken wil het Comité het besef van waarden en normen gaan stimuleren en de bewoners van Driebergen-Rijsenburg op een aantal onderwerpen mobiliseren en activeren. Een van de eerste actiepunten is de oproep om na het afsteken van vuurwerk de rommel op te vegen.