het nieuws van 1 augustus 2014
17e jaargang nummer 5199
foto’s op flickr

foto’s op 500px

Supermarkt in Langbroek dichterbij

20140801 WIJK BIJ DUURSTEDE  De gemeente Wijk bij Duurstede heeft samen met woningstichting Volksbelang besloten om in te stemmen met de voorfinanciering van de Superrr in Langbroek. Het gaat om een totaalbedrag van €245.000. Hiermee kan de verbouwing, de benodigde inventaris en voorraad worden aangeschaft.

Lees verder

Voormalig gemeentehuis wordt ‘Het Gouden Hart van Leersum’

20140801 LEERSUM  Over een jaar opent zorginstelling ‘Het Gouden Hart van Leersum’ haar deuren in het voormalige gemeentehuis aan de Rijksstraatweg. Deze nieuwe, private zorgonderneming zal 24-uurs zorg bieden aan 24 senioren vanaf zorgzwaartepakket 4 in de huiselijke omgeving van een kleinschalige zorgvilla.

Lees verder

Een zwemplek voor de jeugd

20140801 WIJK BIJ DUURSTEDE  Enkele inwoners hebben na het bekend maken door de gemeente dat er vanaf 25 juli gehandhaafd gaat worden, wanneer men zich buiten de paden begeeft bij ‘de nevengeul’ aan de Prins Hendrikweg, gezocht naar een alternatief en ze hebben een oplossing gevonden langs de dode arm van de Lek, vlak voor jachthaven Lunenburg.

Lees verder
het nieuws van 2 augustus 2014
17e jaargang nummer 5200

foto’s op flickr

foto’s op 500px

3 vleugels: 
Mike del Ferro, Ramon Valle & Juan Pablo Dobal

20140802 AUSTERLITZ  Op zondag 24 augustus 17:30u. moet je erbij zijn! Drie pianisten en drie vleugels: Mike del Ferro uit Nederland, Ramon Valle uit Cuba en Juan Pablo Dobal uit Argentinië. Zij delen hun liefde voor Latijns-Amerika.
Mike del Ferro is een internationaal geroemd pianist variërend van solo recitals tot crossovers met traditionele muziek.
De Cubaan Ramon Valle speelt  over de hele wereld met uiteenlopende muzikanten. Met zijn grote expressiviteit wint hij het publiek onmiddellijk voor.
Juan Pablo Dobal woont sinds 1989 in Amsterdam. In Argentinië is hij een toonaangevend pianist en is hij de vaste pianist van bandoneonist Carel Kraayenhof.
Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.
zondag 24 augustus, 17:30
Mike del Ferro, Ramon Valle & Juan Pablo Dobal – Tango, Cuba & Jazz 
entree € 17,50 | reductieprijs € 12,50 (CJP/Cultuurkaart, studenten, minima-pas en kinderen t/m 12 jr)

Waterschap bespaart miljoenen op zuiveren afvalwater

20140802 REGIO  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil vanaf 2020 jaarlijks 6,1 miljoen euro besparen op het zuiveren van afvalwater. Dat heeft het dagelijks bestuur van het waterschap recent besloten. Een deel van deze besparingen heeft het waterschap de afgelopen jaren al gerealiseerd door het beter op elkaar afstemmen (optimaliseren) van riolering en zuivering.

Zo is na het uitvoeren van een optimalisatiestudie met de gemeenten Nieuwegein, Houten en Bunnik,  maar ook door een andere omgang met de slibverwerking, door het waterschap tot nu toe 1,5 miljoen euro bespaard.

In het landelijk Bestuursakkoord Water, een afspraak tussen de gemeenten, waterschappen en Rijksoverheid is besloten om vanaf 2020 jaarlijks een bedrag van 380 miljoen euro te besparen. Dit is ongeveer 10 % van de kosten voor het inzamelen, transporteren en zuiveren van afvalwater. Om deze kostenbesparing te realiseren werkt het waterschap samen met 14 Utrechtse gemeenten in het water innovatie netwerk (Winnet). Voor Winnet bedraagt de besparingsopgave ruim 15 miljoen euro. Het waterschap neemt hiervan ruim 6 miljoen euro voor haar rekening. 
het nieuws van 3 augustus 2014
17e jaargang nummer 5201

foto’s op flickr

foto’s op 500px

MG Dorestad Classic trekt honderden liefhebbers

20140803 WIJK BIJ DUURSTEDE  Vandaag was de binnenstad van Wijk bij Duurstede het onbetwiste terrein van bijna 150 MG-classics tijdens de Dorestad Classic, georganiseerd door de MG Car Club Holland. Aanleiding voor honderden belangstellenden om een kijkje te nemen op de Markt, de Mazijk en bij Kasteel Duurstede.

Lees verder

Scooteraar aangereden door auto in Bunnik

20140803 BUNNIK  Bij een aanrijding op de N411 in Bunnik is een scooterrijder gewond geraakt.  Het slachtoffer wilde zondagochtend rond 8.00 uur oversteken, maar werd daarbij aangereden door een 40-jarige automobilist.  De scooteraar raakte gewond.

Lees verder
het nieuws van 4 augustus 2014
17e jaargang nummer 5202
foto’s op flickr

foto’s op 500px

Monument voor gesneuvelde reservisten onthuld

20140804 RHENEN  Op de Grebbeberg bij Rhenen is maandagmiddag een monument onthuld voor militairen van de Vrijwillige Landstorm. De regionale legereenheden van gewapende burgers werden precies honderd jaar geleden opgericht, enkele dagen na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.

Lees verder

Eén jong vliegt uit, andere bezwijkt

ODIJK  Maarten de Jongh is secretaris van de Kromme Rijncommissie van het Utrechts Landschap. Hij wil graag een toelichting geven over de gang van zaken van de laatste weken, nu de ooievaars het nest hebben verlaten.

Lees verder

“Zwemmen in Stadshaven Wijk bij Duurstede levensgevaarlijk”

20140804 WIJK BIJ DUURSTEDE  Wijk bij Duurstede waarschuwt mensen om niet in de Stadshaven te zwemmen. Ondanks een verbod, gebeurt dat toch. Volgens de gemeente is het levensgevaarlijk om in het water te zwemmen vanwege het vele vaarverkeer. “Met name de kapiteins van grotere schepen hebben geen tot weinig zicht op wat er direct voor of naast hun schip gebeurt”.

Lees verder

Burgerintiatief Zeist: plantvakken bloeien

20140804 ZEIST  Na het omleggen van buslijn 53 en het verwijderen van het bushokje op de hoek Van der Merschlaan/Patijnlaan was er op die plek een kale steenvlakte ontstaan. Tijd voor een burgerinitiatief. Buurtbewoner Bart Meirink benaderde Gerard van den Breemer, Wijkmanager Noord, met het plan om twee plantvakken aan te leggen.

Lees verder

Afronding Project Wateroverlast Leersum

20140804 LEERSUM  Door de ligging van het dorp Leersum, aan de voet van de Heuvelrug, was er voorheen bij hevige regenval sprake van grote wateroverlast. De gemeente heeft allerlei voorzieningen getroffen om de schade als gevolg hiervan te beperken. In onderstaande raadsinformatiebrief staat een overzicht van deze maatregelen.


Geachte leden van de raad,
Graag informeren wij u over het volgende.
1. Inleiding
Historie
Door de ligging van het dorp Leersum, aan de voet van de Heuvelrug, was er voorheen bij hevige regenval sprake van grote wateroverlast met als gevolg veel schade. De kolken in de straten konden het water niet verwerken, waardoor dit soms vanaf de straat gebouwen binnenstroomde. Ook kwam het vuile water weer uit het riool op straat en in gebouwen. Uit het Basis Rioleringsplan (BRP) is in de jaren ’90 gebleken dat de capaciteit van de riolering in Leersum onvoldoende was. Om de capaciteit te verhogen is een bergbezinkvoorziening aangelegd nabij de kruising van de Nieuwe Steeg en de Kikvors. Eind jaren ’90 is een vernieuwd Basis Rioleringsplan (BRP) opgesteld. Hieruit bleek wederom dat de capaciteit nog steeds onvoldoende was. De gemeente Leersum heeft toen besloten het regenwater af te koppelen van het rioolsysteem.
In totaal moest er 4 hectare verhard oppervlak worden afgekoppeld in Leersum. Voor de herindeling is gestart met de uitvoering. Na de fusie van de gemeenten heeft een evaluatie plaatsgevonden van de uitgevoerde deelprojecten en is het plan van aanpak verder uitgewerkt. In juli 2008 heeft u een krediet gevoteerd van € 3.804.980 voor het uitvoeren van het project Wateroverlast Leersum. Dit betekende uitvoering van een aantal deelprojecten voor het apart afvoeren van regenwater (afkoppelen) en het verhogen van de bergingscapaciteit. In Leersum is meerdere malen geconstateerd dat er tijdens hevige buien regenwater vanaf hoger gelegen onverhard terrein en vanuit niet afgekoppelde gebieden afstroomt richting de dorpskern. Daarom is besloten de toestroming vanuit deze gebieden mee te nemen in het gehele projectplan.

2. Kern
Doelstelling
www.heuvelrug.nl Bankrekeningnummer 28.51.20.808 BNG IBAN NL64BNGH0285120808
Wij hebben er voor gekozen om als uitgangspunt te nemen dat er bij een T=5 (dit is een bui van 30 mm die ongeveer in een uur tijd valt, zich gedraagt volgens een landelijk vastgestelde curve en die statistisch gezien een keer per vijf jaar voorkomt) geen water op straat blijft staan dat overlast veroorzaakt. Dit besluit is op 10 juli 2008 door u bekrachtigd.
Deelprojecten
Door middel van de uitgevoerde deelprojecten wordt het overtollig regenwater vanaf de Leersumse berg afgevoerd en in verschillende infiltratiebergingen opgevangen. De voorzieningen zijn zodanig aangelegd dat als een hoger gelegen waterberging volledig is gevuld, het overtollig water dan weer wordt afgevoerd als overstort naar een volgende berging. Uiteindelijk wordt het overtollig regenwater afgevoerd naar de Ameronger Wetering.
In onderstaande tabel zijn alle deelprojecten opgenomen en is aangegeven hoeveel elk deelproject heeft gekost.
Omschrijving deelproject Kosten
Beukenlaan 40.628
Meester Bosweg 118.462
Galgenbosje 169.635
Julianalaan westzijde 181.892
Nieuwe Steeg 399.744
Peisenlaan 231.518
Planterslaann4.278
Schaapjesrotonde 1.665.182
Verzakte huisaansluitingen Dreef 81.000
Meetpunt Rotonde 137.745
Onderhoud afkoppelvoorzieningen n173.405
Knelpunten particulieren en begraafplaats Tombelaan 250.159
Overstortbak De Tienden 4.092
Englaan/Julianalaan 410.210
Totaal 3.867.949

Onderstaand volgt een korte omschrijving van elk deelproject.
          Bij de Beukenlaan is een wadi aangelegd. Deze vangt een groot deel van het water 
op uit het erboven gelegen bos.
          In de Mr. Bosweg is een infiltratiebuis aangelegd in het hofje.
          In het Galgenbosje is een grote berging aangelegd in de vorm van een wadi. Deze 
vangt water op uit het bosgebied en van de lanen van het erboven liggende 
woonwijk en ontlast hiermee het gemengde rioolsysteem.
          In de westelijke helft van de Julianalaan is een infiltratiebuis aangelegd. Hier wordt 
water opgevangen via grote putten en via de infiltratiebuis wordt het weer langzaam afgegeven aan de grond.
2
          In de Nieuwe Steeg is een betonnen goot aangelegd onder het voetpad. Deze zorgt voor afvoer van overtollig water dat niet verwerkt kon worden door de infiltratiebuizen.
          In de Peisenlaan is een betonnen infiltratiebuis aangelegd.
          Voor de Plantserslaan is voorlopig alleen een inventarisatie uitgevoerd.
          Bij de Schaapjesrotonde is een grote infiltratieberging aangelegd met een inhoud 
van 950 m3. Deze is een buffer voor het geval de bovenliggende bergingen vol zijn.
          Tijdens rioolinspecties werd vastgesteld dat ca. 40 huisaansluitingen in de Dreef 
waren verzakt en niet meer aansloten op het riool. Deze zijn hersteld. Hiervoor is 
extra krediet beschikbaar gesteld.
          Op de Rotonde is een meetpunt aangelegd.
          Gedurende de uitvoering van alle deelprojecten is onderhoud uitgevoerd aan reeds 
aangelegde voorzieningen. Dit werd bekostigd vanuit het project.
          In de begraafplaats aan de Tombelaan is de bestrating aangepast zodat het water afgevoerd wordt naar een gebied waar geen graven liggen, zodat er geen schade 
meer ontstaat rond de graven.
          Voor de Tienden is alleen een inventarisatie uitgevoerd. Conclusie was dat de 
berging van de Schaapjesrotonde zo groot is dat de geplande aanleg van een 
overstort berging bij de Tienden niet meer nodig is.
          In de Englaan is een infiltratiebuis aangelegd. 
Duurzaamheid
Het afkoppelen van regenwater van het gemengd rioolsysteem betekent dat er veel minder water door dat systeem wordt afgevoerd. Dat houdt in minder vervuild water, minder belasting voor de rioolzuivering en er is minder capaciteit nodig van de gemalen. Daarnaast komt er bij overstort minder vervuild rioolwater op straat terecht, met als gevolg minder vervuiling van het milieu en veel minder overlast voor de inwoners.
Voor het aanpakken van wateroverlast is er een verscheidenheid aan oplossingen denkbaar. Bij elk deelproject werd gekeken naar het terrein, het omringende gebied en hoeveel ruimte er was om uiteindelijk een zo goed mogelijke voorziening aan te leggen. Daarbij werd voornamelijk gekeken naar duurzaamheid, natuurvriendelijkheid en de kosten. Er is ook veel aandacht besteed aan materiaalkeuze. Zo zijn er hoger op de berg in het bosgebied aan de rand van de bebouwing enkele wadi’s aangelegd. Voor waterberging zijn hoogwaardige kunststof infiltratiebuizen toegepast, deze gaan langer mee dan beton- of PVC- buizen en infiltreren beter.
Door het aanleggen van wadi’s en infiltratiebuizen wordt het regenwater niet afgevoerd, maar kan het weer op de locatie infiltreren in de grond. Hierdoor is er minder verdroging van de grond. 
Participatie
Bij de start van elk deelproject is er een informatieavond voor de inwoners georganiseerd. Informatie over de projecten was te vinden op de gemeentesite en in het gemeentenieuws in de krant. Wethouder Homan heeft het informatiepunt bij de Schaapjesrontonde onthuld. Hierbij waren leerlingen van de Christelijke basisschool De Schakel uitgenodigd.
3
In en rondom de infiltratieberging op de Schaapjesrotonde zijn verschillende niveaumeters aangelegd en er is tevens een neerslagmeter geplaatst op een informatiezuil om de werkelijke vulling van de voorziening te kunnen meten in relatie met de gevallen neerslag. De informatiezuil toont het waterniveau in de infiltratieberging, het niveau in een van de ontvangstputten en de grondwaterstand, zodat deze gegevens zichtbaar worden voor voorbijgangers en omwonenden. Er zijn ook informatieborden geplaatst waarop te zien is wat er in Leersum is uitgevoerd om de wateroverlast te verminderen.
Evaluatie: technisch en bewoners
In juni 2011 is een regenbui gevallen in de categorie T=5, er viel 29,4 mm binnen 1 uur. Hieruit blijkt dat de voorziening meer capaciteit heeft dan theoretisch was berekend. Dit betekent dat aanliggende gebieden in de toekomst relatief goedkoop afgekoppeld kunnen worden door deze aan te sluiten op de aanwezige voorziening. Het aangelegde meetsysteem bij de rotonde kan gebruikt worden voor optimalisatie van de voorziening. Voordat het project wateroverlast werd gestart was er angst bij inwoners, bij voorspelling van hevige regenbuien werd er gevraagd om zandzakken. Bij de start van elk deelproject was er een inloopavond voor bewoners. De eerste inloopavonden werden redelijk goed bezocht. Naarmate de projecten vorderden liep het aantal deelnemers af en nam het vertrouwen nam toe. Tijdens de uitvoeringen van de verschillende deelprojecten had de projectleider veel contact met de bewoners, de interesse van bewoners nam toe en reacties waren positief. Al tijdens het project nam het aantal klachten drastisch af.
Financiën
Voor het project was een krediet beschikbaar gesteld van € 3.804.980,- . Tijdens uitvoering op de Dreef werd geconstateerd dat de huisaansluitingen op het riool waren verzakt. Deze zijn hersteld, hiervoor is een extra krediet gevoteerd van € 81.000,- . In totaal is een bedrag van € 3.867.949,- uitgegeven aan het project Wateroverlast in Leersum.
Pilot project
Bij de start was er nauwelijks informatie over het oplossen van deze grote mate van wateroverlast. Voor afstroming vanaf onverhard terrein zijn geen richtlijnen bepaald door de landelijke overheid. Tijdens dit project zijn diverse proeven uitgevoerd betreffende infiltratieprocessen en meest geschikte voorzieningen. Na elk deelproject was er een technische evaluatie, door ervaringen uit de praktijk nam de kennis binnen de gemeente en de betrokken ingenieursbureaus toe. In samenwerking met een bedrijf zijn bladafstandhoudende straatkolken ontwikkeld voor bestaande voorzieningen die voorheen verstopt raakten met gevallen bladeren en vuil. De leverancier van de infiltratiebuizen heeft productbladen opgesteld betreffende het werk in de Utrechtse Heuvelrug.
Na de voltooiing van alle deelprojecten is er landelijke interesse in dit project. Diverse gemeenten die ook problemen hebben met wateroverlast zijn op bezoek geweest. Er zijn informatie-middagen georganiseerd. Het bestuur van Rioned (koepelorganisatie voor de rioolzorg) is op bezoek geweest voor een rondleiding. Er is ook een demo film gemaakt waarin wateroverlast is nagebootst, in samenwerking met de brandweer, om de voorzieningen te testen.
4
In Leersum zijn trapsgewijs infiltratiebergingen met overstort aangelegd. Overtollig regenwater wordt allereerst opgevangen in de berging boven de schaapjesrotonde. Als deze berging vol is stroomt het water via infiltratiebuizen naar lager gelegen bergingen met overstort. De laatste overstort die is aangelegd, is afvoer van het water naar de Ameronger Wetering. Omdat de andere voorzieningen uitstekend functioneren is deze laatste optie nog niet voorgekomen, een dergelijke zware regenbui is nog niet gevallen.
Toekomst
Er kunnen mogelijk nog enkele eenvoudige voorzieningen aangelegd worden, waardoor er nog meer water wordt opgevangen. Omdat de aangelegde voorzieningen op dit moment echter al beter functioneren dan was verwacht is verder werk in Leersum wat betreft wateroverlast op dit moment niet gepland en kan het project worden afgerond. Er zijn nu gebieden die hogere prioriteit hebben.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, de secretaris de burgemeester
drs. M.J.T.H. Havekes G.F. Naafs.

Japans Zonsopgangsconcert

20140804 AUSTERLITZ  In een met kaarsen verlicht Beauforthuis worden op zondagmorgen 10 augustus de vogels gewekt door drie musici die wonen en werken in Nederland en Japan. Pianiste Atzko Kohashi komt uit Japan en woont in Nederland. De nederlandse percussionist Sebastiaan Kaptein woont juist in Japan. En bassist Frans van der Hoeven is thuis in beide landen.

Samen geven zij een verstillend, maar ook opwekkend concert bij het ochtendgloren, waarin de vogels hun eigen rol spelen. Terwijl het zonlicht sterker wordt nemen ook de klanken toe in intensiteit. Een bijzonder concert in harmonie met de natuur.
Koop kaarten via www.beauforthuis.nl.

Na het concert is er gelegenheid voor een ontbijt met Japanse inslag en ter afsluiting een tai chi-sessie.
zondag 10 augustus, 5.15 u
Atzko Kohashi (piano), Frans van der Hoeven (bas) en Sebastiaan Kaptein (percussie) – Ochtendglorenconcert
entree € 10 | reductieprijs € 7,50 (CJP/Cultuurkaart, studenten, minima-pas en kinderen t/m 12 jr)

Landschap in het groot en in het klein.


20140804 DRIEBERGEN  IVN afdeling Heuvelrug en Kromme Rijn nodigt u uit voor een fietsexcursie door de landschappen van de Utrechtse Heuvelrug en de Kromme Rijn. Hoofddoel van deze tocht is een bezoek, met rondleiding, aan de Londotuin op landgoed Broekhuizen te Leersum.

De lengte van de tocht is slechts 35 km, zodat onderweg voldoende tijd is voor uitleg over het verschil in landschappen als gevolg van wisseling in grondsoorten en vochtigheid.


De Londotuin is een heemtuin. In deze heemtuin liggen diverse grondsoorten uit verschillende delen van ons land. We zien daar onder andere een onkruidakker, natte milieus, een steenheuvel met muurbegroeiing, grasland met stinzenplanten, stuifzand van de Utrechtse Heuvelrug, grond van de stuwwal (Utrechtse Heuvelrug) een dun laagje klei over rivierzand en een vijverheuvel met vijver. Tijdens onze fietstocht zullen we al deze leefgemeenschappen, ‘in het groot’, ook kunnen waarnemen. In de voormalige schaapskooi, binnen de heemtuin, kunnen we onze zelf meegebrachte lunch nuttigen en voor 1 euro per kopje, koffie of thee krijgen.


De deelname aan deze activiteit is gratis en u behoeft zich niet vooraf aan te melden. 
Datum: Zaterdag 16 augustus van 10:00 tot 15:30
Locatie: station Driebergen-Zeist, zuidkant
Informatie: Dick Vlot telefoon 0343-516137 of kijk op www.ivn.nl/afdeling/heuvelrug-en-kromme-rijn

het nieuws van 5 augustus 2014
17e jaargang nummer 5203

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Mannen aangehouden voor bezit inbrekersgereedschap

20140805 DRIEBERGEN  De politie heeft in de nacht van maandag 4 op dindsag 5 augustus drie mannen uit Utrecht aangehouden nadat er inbrekersgereedsschap was aangetroffen in de auto waarin zij reden.

Rond 04:30 uur zagen agenten twee auto’s met hoge snelheid over de Nijendal rijden. Toen zij deze ter controle staande hielden bleek er in een van de auto’s inbrekersgereedschap aanwezig te zijn. Ook vonden agenten een gedemonteerd navigatiesysteem in de auto, deze zou vermoedelijk van diefstal afkomstig zijn. Twee 22-jarige mannen en een 24-jarige man uit Utrecht, die in de auto zaten, zijn aangehouden.

Nieuw strandje Wijk bij Duurstede veilig volgens brandweer

20140805 WIJK BIJ DUURSTEDE  Het nieuwe strandje langs de Lek bij Wijk bij Duurstede is veilig voor zwemmers. Dat zegt de brandweer, die maandagavond controleerde of er gevaarlijke en scherpe voorwerpen onder water liggen.

Lees verder

Keurmerk Veilig Ondernemen voor Remmerden

20140805 RHENEN  Wethouder Jan Kleijn, Peter Schoeber namens de Bedrijvenkring Rhenen en Geert-Jan Rijsterborgh van de VRU hebben het tweede certificaat Continu Samenwerken van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerrein Remmerden (KVO-B) in ontvangst genomen.  Henk van Lunteren van de politie zal het certificaat later in ontvangst nemen wegens vakantie.

vergroot foto

Dit keurmerk werd uitgereikt door mevrouw Helga Brenninkmeijer van MKB Nederland. Het keurmerk geeft aan dat de betrokken partijen (ondernemers, gemeente, brandweer en politie) samen structurele maatregelen nemen om de veiligheid op bedrijventerrein Remmerden te behouden en te vergroten.

Bedrijventerrein Remmerden heeft in januari 2010 het eerste certificaat voor het  Keurmerk Veilig Ondernemen ontvangen en in 2012 het eerste KVO certificaat Continu Samenwerken. De afgelopen jaren zijn er maatregelen op dit bedrijventerrein genomen om de veiligheid en leefbaarheid te behouden en waar nodig te verbeteren. 

Aan alle ondernemers is een calamiteitenkaart toegestuurd zodat iedereen bij opkomende calamiteiten alle telefoonnummer en andere gegevens overzichtelijk bij de hand heeft.

Omwonenden klagen over asielzoekerscentrum Overberg

20140805 RHENEN/OVERBERG  BIj het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zijn de eerste klachten van overlast binnengekomen over minderjarige asielzoekers in Overberg. In het opvangcentrum wonen sinds een paar weken veertig jongeren.

Lees verder
het nieuws van 6 augustus 2014
17e jaargang nummer 5204

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Andriestoren Amerongen gaat in de steigers

20140806 AMERONGEN  Geld voor een algehele restauratie is er niet, maar toch gaat de beeldbepalende Andriestoren in Amerongen volgende week in de steigers. In opdracht van de gemeente Utrechtse Heuvelrug worden de hoogst noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd.

Lees verder

Ontwikkelingen op voormalig Boekhout-terrein

20140806 BUNNIK  Helemaal aan het einde van de Groeneweg ligt al jaren het voormalige terrein van vervoersbedrijf Boekhout braak. Aan die periode lijkt nu een einde te komen, want voor het perceel zijn twee kopers gevonden.

Lees verder

‘Regionale VVV-fusie staat vast’

20140806 UTRECHTSE HEUVELRUG  De fusie tussen de VVV’s van Utrechtse Heuvelrug, het Valleigebied en Soest loopt vertraging op. Maar dat de samenvoeging er komt, staat volgens wethouder Jan Willem van Dongen (D66) vast. Als gevolg daarvan wordt de Doornse VVV-winkel gesloten, denkt Van Dongen.

Lees verder

Park aan Thorbeckelaan Zeist holt achteruit

20140806 ZEIST  Afgelopen donderdag werden de speeltoestellen schoongespoten in het speeltuintje in het park tussen de Dreef en de Thorbeckelaan. Vrijdag is er 5 kubieke meter zand gestort. Buurtbewoner Björn van Egmond is blij dat er nu in ieder geval íets gebeurt, maar de situatie in het gebiedje blijft zorgelijk, vindt hij.

Lees verder

Amerongse Grietmarkt gaat ‘op reis’

20140806 AMERONGEN  De Amerongse Grietmarkt gaat zaterdag 13 september op reis. In aansluiting op de Open Monumentendagen gaat de markt ‘op reis’ met muziek, kinderactiviteiten en theater. De hele dag zijn er biologische producten te koop en is er bijzondere kunst te vinden.

Lees verder

Veer tussen Rhenen en Lienden overtreft verwachtingen

20140806 RHENEN/LIENDEN  Het fiets- en voetgangerspontje Rhe-Lie over de Rijn overtreft in zijn 2e jaar alle verwachtingen. Inmiddels zijn deze zomer al 7.500 fietsers en voetgangers overgezet tussen de Liendense Marsdijk en de Rhenense Veerstoep. Als het weer meewerkt worden deze zomer nu 14.000 tot 15.000 klanten verwacht.

Lees verder

Uitwijk blij met overkapping

20140806 WIJK BIJ DUURSTEDE  Twee gepensioneerde tennisleden die in hun vak zeer goed zijn, realiseerden afgelopen weken een stukje vakwerk: een terrasoverkapping. Oude bloempotten zijn uit het groen te voorschijn getoverd en opgevuld. En de tafels zijn voorzien van een fris bloemetje; immers het oog wil ook wat!

Lees verder

Handtekeningenactie tegen jongerenontmoetingsplek Rhenen

20140806 RHENEN  Rhenen krijgt een jongerenontmoetingsplek (JOP). Op de kade bij de Rijn moet zo’n plek komen. Omwonenden vrezen overlast, maar ze zijn vooral boos dat de gemeente ze heel laat geïnformeerd heeft. Een protest tegen de komst is al ondertekend door tientallen buurtbewoners.

Lees verder

2e lustrum Shanty festival “Nootdweer boven Zeist”

20140806 ZEIST  Op zaterdag 30 augustus a.s. is het zover, Shantykoor Nootdweer organiseert voor de 10de keer het Shantyfestival  Zeist. Het centrum van Zeist ondergaat die dag een metamorfose. Op maar liefst 7 podia zullen 14 Shantykoren  uit heel Nederland hun zeemansliederen ten gehore brengen. 

De Slotlaan is deels afgesloten en veranderd in een ware autoboulevard met de nieuwste modellen en wordt extra aantrekkelijk gemaakt door de vele kramen van de winkeliers. Ook zijn er originele Porsches waarin tegen betaling een ritje kan worden gemaakt; de opbrengst komt ten goede aan het nieuw te openen hospice in Zeist. Voor reservering van een droomrit kan men zich via www.nootdweer.nl voor dit goede doel aanmelden.  Daar vind men ook de link om deel te nemen aan een heuse Karaoke wedstrijd met het inzingen van het shantylied “what shall we do with a drunken sailor”.

Burgemeester Janssen opent om 12.15 uur het festival op het Belcour podium en zal een cadeau van Shantykoor Nootdweer  ontvangen voor de Gemeente Zeist. Op winkelcentrum Belcour is tevens het fotoproject Zeist aan Zee te zien, waarmee aan de hand van historische beelden inzicht wordt gegeven over het verleden van de Zeister haven en waterwegen. 

De thuishaven van de activiteiten is het z.g. Nootdweerplein,  het binnenplein tegenover het kerkje op de Torenlaan 38, waar ook gezorgd wordt voor de inwendige mens. Hier zullen tussen 1 en 2 uur kinderen van 5 basisscholen in Zeist samen met Shantykoor Nootdweer liedjes zingen. Het is voor de kinderen de afronding van een project van Nootdweer waarbij leden van het koor op diverse scholen workshops hebben gegeven over de geschiedenis van de zeilvaart. Rond 2 uur volgt een knotsgekke show van Sjaak Piraat, hij zal speciaal voor de kinderen  naar het Nootdweerplein  komen. Hij gaat de kinderen van Zeist amuseren met zijn spannende avonturen aan boord van een piratenschip waar hij nog bemanning voor nodig heeft.    Het piratenkoor “Man over boord” uit Driebergen besluit dit programmadeel voor de kinderen.

Het eind van de middag, omstreeks 16.30 uur, is gereserveerd voor een absolute topgroep onder de shantygroepen, Ancora uit Volendam. Ze zijn het beste te vergelijken met de Ierse groep de Dubliners. Na hun optreden op Belcour komen zij, net als alle andere groepen, voor de grote finale rond 17.30 uur naar het Nootdweerplein. Traditiegetrouw eindigt het festival daar in een groots gezamenlijk slotoptreden van alle deelnemers.
het nieuws van 7 augustus 2014
17e jaargang nummer 5205
foto’s op flickr

foto’s op 500px

Start Pendeldienst GravenBol EXPRESS!

20140807 WIJK BIJ DUURSTEDE  Vanaf woensdag 13 augustus zal er een pendeldienst worden gestart naar de GravenBol. Veel ouders vinden het te gevaarlijk om hun kinderen alleen over de dijk naar de GravenBol te laten fietsen. Daarom is deze pendeldienst bedoeld voor kinderen tot 14 jaar en een eventuele begeleider.

Lees verder

‘Lantaarns kunnen nog wel even mee’

20140807 UTRECHTSE HEUVELRUG  De vervanging van ruim 8300 oude lantaarnpalen in Utrechtse Heuvelrug is voorlopig niet aan de orde. ,,Het gaat over een hoop geld”, zegt wethouder Hans Nijhof (Groen Links/PvdA). De gemeente wil eerst in gesprek met de vorige exploitant van de openbare verlichting in de Heuvelrugdorpen.

Lees verder

Lezing en wandeling over vleermuizen

20140807 ZEIST  Op donderdag 14 en vrijdag 15 augustus van 19.30 tot 20.30 uur organiseert bezoekerscentrum De Boswerf een vleermuizenwandeling in het Zeisterbos. De wandeling wordt vooraf gegaan door een lezing van Harrie Pelgrim van de Utrechtse Werkgroep Vleermuizen. Hij begeleidt ook de wandeling.

De vleermuis is het enige zoogdier dat vleugels heeft en kan vliegen. In Nederland komen 17 vleermuissoorten voor. Tijdens de wandeling ontdekt u welke soorten er in het Zeisterbos leven. De maand augustus is de tijd dat vleermuizen paren
De mannetjes bezetten boomholtes en roepen dan om een vrouwtje te lokken. Als het goed weer is, is de kans groot dat er volop vleermuizen worden waargenomen.
De lezing begint om 19.30 uur en de wandeling start om 20.15 uur. Het bezoekerscentrum is op deze avond vanaf  19.00 uur geopend. Aanmelden is verplicht.
 
De activiteit is voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar. Met slecht weer kan de wandeling worden afgelast.
U kunt zich telefonisch 030 69 22 393, via de mail (wel graag een telefoonnummer bij de aanmelding vermelden) of  aan de balie van het bezoekerscentrum De Boswerf aanmelden. Dat kan tot en met 14 augustus voor 12.00 uur. Er is plek voor 30 deelnemers. De activiteit kost € 4,50 per persoon incl. een kopje thee/koffie of limonade.

Vleermuizenexpositie
In het bezoekerscentrum is vanaf woensdag 13 augustus een kleine expositie ingericht over vleermuizen.

Het bezoekerscentrum is op zondagen geopend van 12.00 – 16.30 uur. Van dinsdag tot en met vrijdag kunt u er terecht van 10.00 – 16.30 uur. Voor meer informatie kunt u bellen naar bezoekerscentrum De Boswerf tel: 030 69 22 393. U vindt bezoekerscentrum De Boswerf aan de Prins Bernhardlaan 3 in het Zeisterbos.


Fort, bed & breakfast

20140807 BUNNIK  Staatsbosbeheer organiseert een unieke belevenis op Fort bij Rijnauwen in Bunnik in de nacht van vrijdag 22 op zaterdag 23 augustus. Je kunt dan mee met boswachter Jelle op bivak op het terrein van dit prachtige natuurfort.

Lees verder
het nieuws van 8 augustus 2014
17e jaargang nummer 5206

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Gezellig zomeren voor Rode Kruis en Zonnebloem

20140808 WIJK BIJ DUURSTEDE  Het Rode Kruis en de Zonnebloem hebben zich voorgenomen vaker gezamenlijk activiteiten te organiseren voor de gasten. Afgelopen dinsdag 5 augustus werd er in het E&E een eerste gezamenlijke activiteit georganiseerd.

Lees verder

Prinses Beatrix opent herdenkingspaviljoen Huis Doorn

20140808 DOORN  Prinses Beatrix opent op zaterdag 4 september het nieuwe tentoonstellingspaviljoen op het landgoed van Huis Doorn. De voormalige garage van de Duitse Keizer Wilhelm II is verbouwd en uitgebreid met een glazen uitbouw.

Lees verder

Bouw: regeldruk sneller verminderen

20140808 REGIO  Het verminderen van regeldruk komt in Utrecht moeizaam op gang. Dat concludeert Bouwend Nederland na de inventarisatie van 27 collegeprogramma’s van de Utrechtse gemeenten. Slechts 18 gemeenten benoemen het onderwerp, en dan nog weinig concreet.

Lees verder

Landal Amerongse Berg is populair en wordt uitgebreid

20140808 OVERBERG  De 1e 41 bungalows op Landal Greenparks Amerongse Berg aan de Dwarsweg in Overberg worden uitstekend verhuurd. Daarom wordt binnenkort begonnen met de bouw van nog eens 30 vakantiebungalows. Volgens Bas Hoogland, commercieel directeur van Landal Greenparks, is het 1e Utrechtse park van Landal ‘een schot in de roos’.

Lees verder
het nieuws van 9 augustus 2014
17e jaargang nummer 5207

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Onderzoek na mislukte beroving

20140809 WIJK BIJ DUURSTEDE  Zaterdagmorgen 9 augustus hebben drie mannen geprobeerd om een bewoner van de Lekdijk West te beroven. De politie heeft de zaak in onderzoek. Om 06.15 uur belde een man de politie. Hij was zojuist bij zijn woning overvallen door drie mannen.

Na een worsteling, waarbij de bewoner licht gewond raakte, kozen de verdachten het hazenpad. De politie zocht direct in de wijde omgeving van de Lekdijk naar de mannen. Zij werden niet meer aangetroffen. De zaak is in onderzoek.

Getuigen gezocht 

De politie vraagt getuigen zich te melden bij de politie van het district Oost-Utrecht, via tel: 0900-8844. Anoniem kunnen mensen hun tip doorgeven aan M: 0800-7000.

Jeu de Boules met de kleinkinderen

20140809 BUNNIK   Wie aan het einde van deze vakantieperiode een gezellig familie evenement wil meemaken, is op maandagmiddag 25 augustus van harte welkom bij het Vakantie Familie Toernooi Jeu de Boules van de Bunnikse vereniging Les Boulettes.

Lees verder

Stoetbegeleiding is ‘topsport achter de schermen’

20140809 LEERSUM  Als de toeschouwers de corsostoet voorbij zien trekken, zit de belangrijkste klus van het stoetbegeleidingsteam erop. Dan hebben Pascal Willemsen, Henk Hek, Willem Koudijs, Jaap Keijser, Pieter van Doorn en Hans Groothuis er een periode van ‘topsport achter de schermen’ op zitten.

Lees verder
het nieuws van 10 augustus 2014
17e jaargang nummer 5208
foto’s op flickr

foto’s op 500px

Pastor Gerard Claassens Koninklijk Onderscheiden

20140810 ODIJK  Zondag 10 augustus was een bijzondere zondag voor pastor Gerard Claassens (86) en Odijk. Exact 40 jaar geleden ging hij in Odijk voor het eerst voor als pastoor in de zondagviering. En vanochtend werd hij, na de dienst die hij leidde in de H. Nicolaaskerk, koninklijk onderscheiden.

Lees verder

IVN publiekswandeling: Opnieuw heide

20140810 LEUSDEN  Op zondag 17 augustus organiseert het IVN, Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid, een publiekswandeling in den Treek. We wandelen door over heide en een zandvlakte. De gidsen van het IVN gaan samen met u kijken naar de nieuwe heide, de groene verbindingen en de biologisch interessante zandvlakte.

De start is bij het eerste toegankelijke parkeerterrein bij de Treekerweg vanaf de N227 (Doornse weg). De wandeling duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Deelname is gratis, honden kunnen niet mee.

In de buurt van de Doornse weg is sprake van ‘opnieuw heide’, want er is veel bos gekapt om heide terug te brengen. Er is ook een ecoduct gebouwd, dat de Leusderheide verbindt met landgoed Den Treek. Zo wordt de versnippering van natuur tegenwoordig tegen gegaan. Vroeger was Den Treek boomlozer dan de Leusderheide nu is: één groot heideterrein. Die situatie wordt nu deels hersteld. Er zijn nu groene verbindingen door het gebied gemaakt voor hagedissen, hazelwormen, vlinders, konijnen en reeën. Een schaapskudde zorgt ervoor dat het groen, dat onwenselijk is voor heide, wordt weg-gegeten. Doordat er mooie doorkijkjes zijn ontstaan zijn reeën vaker te zien. In een grafheuvel en een ondergrondse bunker huizen vleermuizen. Er vliegen vaak zwaluwen over de heuvels van het Treekerpunt en de roodborst tapuit verdedigt er zijn territorium. Verder komen de bosuil, de vos en de egel hier ook voor. Het wordt een afwisselende wandeling, met heide en een zandvlakte. Zandvlaktes zijn zeldzaam en biologisch gezien heel spannend!
 
Meer informatie: IVN, tel. 033-4630243 of mail: fmvanholland@hotmail.com
het nieuws van 11 augustus 2014
17e jaargang nummer 5209

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Postagentschap Zeist-West weer open

20140811 ZEIST  Zes-en-halve maand na de explosie is het postkantoor in De Clomp weer open, net als de stomerij. Eigenaar Van der Sluys is net zo blij als zijn klanten. Op de toonbank staan de vazen met bloemen die Koning Klant persoonlijk heeft gebracht. ‘‘Liever een gedateerd winkelcentrum, dan geen winkelcentrum in de buurt’’, vertelt Jan van der Sluys. 


Lees verder

Nieuwe Hollandse Waterlinie nagebouwd in Bunnik

20140811 BUNNIK  In het Waterliniemuseum in Fort bij Vechten in Bunnik wordt de Hollandse Waterlinie op schaal nagebouwd. Over een lengte van vijftig meter kunnen bezoekers zien hoe de oude verdedigingslinie in elkaar zit. 


Lees verder

SV Aurora hervat training

20140811 WERKHOVEN  De selectie van SV Aurora begon zondag ook met de voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Trainers Gerard Pouw, Egbert Molenaar en Milan Djukanovic mochten zich verheugen op een groot aantal selectiespelers. De training bestond uit twee delen met een lunch tussendoor.

Lees verder

Nieuwe sporthal Mariënhoeve

20140811 WIJK BIJ DUURSTEDE  In februari 2013 was het college er nog van overtuigd dat deze maand op Mariënhoeve een nieuw Multifunctionele Sportaccommodatie zou zijn gerealiseerd. September vorig jaar werd de realisatiedatum bijgesteld naar eind 2015. Vandaag worden de laatste bruikbare materialen verwijderd en voor het einde van de week is de oude accommodatie van HV Dorsteti gesloopt om plaats te maken voor een Multifunctionele Sportaccommodatie.

Lees verder

Varen met de Blauwe Bever

20140811 ELST  Vanaf safariboot de Blauwe Bever ontdekt u de prachtige noordoever van de Nederrijn tijdens de rivieroevervaarten. Hier ontwikkelt zich rivierwildernis in het kader van het Project Noordoever Nederrijn. Tijdens de tocht vertelt een deskundige gids u over de bijzonderheden; het schip legt aan voor een korte wandeling door één van onze natuurgebieden.

Op zaterdag 16 augustus a.s. zijn er 2 vaarten:  van 10.30 – 13.00 uur en van 14.00 – 16.30 uur
De kosten zijn € 10,00 voor beschermers; € 14,00 voor niet beschermers, kinderen  6 t/m 12 jaar € 7,00 (t/m 5 jaar gratis)
Vertrek: Parkeerplaats aan de N225 tussen Elst en Rhenen (bij bedrijf PAKO, Utrechtsestraatweg 149,  3911 TS Rhenen), tegenover industrieterrein Remmerden. Volg het bord “Parkeren Safariboot de Blauwe Bever”.

Reserveren (verplicht) kan via VVV  Wijk bij Duurstede, tel. 0343-575995 of via
www.utrechtslandschap.nl/varen

Kijk voor reserveren en aanvullende in formatie op: www.utrechtslandschap.nl/varen
het nieuws van 12 augustus 2014
17e jaargang nummer 5210

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Nieuwe eiken aan Zeisterweg in Odijk aangetast

20140812 ODIJK  De eiken die de gemeente in november langs de Zeisterweg heeft laten planten ter vervanging van de zieke essen die daar stonden, zien er de laatste weken zorgelijk uit.  De gemeente heeft contact opgenomen met de boomkweker om te onderzoeken wat nu de oorzaak hiervan is en deze heeft vervolgens een bedrijf ingeschakeld dat gespecialiseerd is in boomzorg/ziekten.

Lees verder

Gewonde bij botsing auto en scooter in Bunnik

20140812 BUNNIK  In Bunnik is dinsdagmiddag een scooteraar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. De scooter zou rond 14.15 uur op de provinciale weg richting Utrecht hebben gereden. De automobilist wilde vanaf de Camminghalaan de N411 oprijden. Hij heeft de scooter daarbij waarschijnlijk over het hoofd gezien.

Lees verder

Nieuwe trainer voor Aurora Dames 1

20140812 WERKHOVEN  Na enkele weken geen clubvoetbal is Aurora weer begonnen met de voorbereiding op het nieuwe seizoen ‘14-’15. Het Dames1 elftal mocht zich verheugen op een nieuwe trainer, Ronald van Drie uit Zeist.

Lees verder

‘Sint van Driebergen’ overleden

20140812 DRIEBERGEN  Wim Kosterman is maandag op 74-jarige leeftijd overleden. Kosterman was vooral bekend als Sinterklaas van Driebergen, een rol die hij veertig jaar met verve vervulde. Maar hij heeft veel meer voor de gemeenschap betekend, wat hem de titel ereburger van Driebergen opleverde.

Lees verder

Rhenen staat 9 maanden stil bij Slag om Grebbeberg

20140812 RHENEN  Het zal geen Rhenenaar de komende 9 maanden ontgaan dat het driekwart eeuw geleden is dat de stad in de greep was van de Tweede Wereldoorlog. Lezingen, concerten, excursies, toneel, exposities, boeken, dvd’s en opnames op de Grebbeberg voor een speelfilm.

Lees verder

Heilsoldaat (84) mist zijn mensen

20140812 ZEIST  Henk van Hattem staat niet langer elke zaterdag in Zeist, met zijn zegeltjes en zijn Strijdkreet. Het Leger des Heils heeft hem laten weten dat deze organisatie het niet meer verantwoord vindt, op zijn leeftijd.

Lees verder

Zondagmiddagblues op kasteel Duurstede

20140812 WIJK BIJ DUURSTEDE  Het is BluesinWijk gelukt om het Amerikaanse gitaartalent Ryan McGarvey opnieuw naar Wijk te halen met een uniek akoestisch concert. In 2011 was McGarvey ook al in Wijk. Hij opende toen de blueskroegentocht en liet een bomvol Calypsotheater sprakeloos achter.

Lees verder
het nieuws van 13 augustus 2014
17e jaargang nummer 5211
foto’s op flickr

foto’s op 500px

Diamanten paar de Jong

20140813 WIJK BIJ DUURSTEDE  De nu 88 jarige Siem en de 84 jarige Wil leerden elkaar kennen op het kantoor waar zij beiden werkzaam waren. Wil las een boekje over handbal en daarmee was de interesse van Siem gewekt. Na enkele jaren verkering  trouwden zij 60 jaar geleden in Amsterdam.

Lees verder

Lopen voor een leien dak in Werkhoven

20140813 WERKHOVEN  Al weer voor de derde maal gaat het wandelcomité ‘Dak van Werkhoven’ in het laatste weekend van augustus een tocht organiseren. De opbrengst is bestemd voor een nieuw leien dak voor de rooms-katholieke kerk. Het is een van de vele activiteiten die worden georganiseerd.

Lees verder

Ingezonden: Ongewenste vakensinvasie in achtertuin Doorn

20140813 DOORN  De Vereniging Leefbaarheid Doorn (VLD) verzet zich tegens de vestiging van een bedrijf met negenhonderd varkens op Molenweg 11, gelegen aan de Langbroekzijde van Doorn. De VLD heeft het college van b&w in een uitvoerig bezwaarschrift verzocht de verleende vergunning voor de bouw van een open (biologische) varkensstal in te trekken.

Lees verder

Iepen gekapt wegens ziekte

20140813 BUNNIK  De gemeente heeft afgelopen vrijdag en maandag 21 iepen in de gemeente gekapt, 10 op de Marskramersbaan en 11 langs de Achterdijk. De bomen zijn besmet met een besmettelijke iepziekte. Als er niet gekapt zou worden, zouden ook andere bomen ziek worden. Of de bomen vervangen worden, is nog niet bekend.

Lees verder

Jan Willem zit bij de brandweer voor avontuur en kameraadschap

20140813 BUNNIK  Twee jaar geleden begon Jan Willem Baas (29) bij de brandweer in Bunnik. Hij is daarmee de laatste die is toegetreden tot de groep. Als ‘groentje’ zit hij nog in de opleiding, maar hij rukt gewoon mee uit.

Lees verder

het nieuws van 14 augustus 2014
17e jaargang nummer 5212

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Adviseer het college over de begroting 2015

20140814 UTRECHTSE HEUVELRUG  Het bestuur van de gemeente vraagt u als inwoner en belanghebbende om advies voor het opstellen van de begroting. De gemeente krijgt van het Rijk veel minder geld uitgekeerd en moet net als andere overheden vanaf 2015 flink bezuinigen om de begroting sluitend te krijgen. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden die effect hebben op hoe onze gemeente zich gaat ontwikkelen. Dit gebeurt op een nieuwe manier.

Vanaf 15 augustus tot 1 oktober 2014 kan iedereen die dat wil, meedenken en het college adviseren door online de Begrotingswijzer invullen. Deze is te vinden op www.heuvelrug.nl/begroting.

Begrotingswijzer
De Begrotingswijzer is een digitaal programma. Hiermee kan iedereen nu zelf kiezen uit begrotingsposten om te bezuinigen en/of de inkomsten te verhogen. Ook kunnen deelnemers zelf voorstellen doen en reageren op de voorstellen van anderen en zo de discussie aangaan.
De ingediende voorstellen worden doorgerekend, getoetst aan wet- en regelgeving en de termijn waarop het voorstel uit te voeren is. Zijn er vragen over het voorstel, dan neemt de gemeente contact op met de indiener.

Wat gebeurt er met uw idee?
In oktober bespreekt het college de uitkomsten van de begrotingswijzer en de ingebrachte voorstellen en stelt een begrotingsvoorstel 2015 op voor de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt in november de begroting 2015 vast, mede op basis van de uitkomsten van de Begrotingswijzer en gekozen voorstellen. Alle indieners van een voorstel krijgen daarna bericht over wat er met hun voorstel is gebeurd.

Wethouder Financiën Jan Willem van Dongen roept iedereen op het college te adviseren.
“Pak die kans! Waar moet de gemeente naar toe, wat vindt u dat er moet veranderen? Met het draaien aan de begrotingsknoppen begin het! Waarop moeten we bezuinigen en waar juist investeren? Voel u daarom uitgedaagd om na te denken over de richting waarin onze gemeente zich de komende jaren moet ontwikkelen. En doe mee!  Ik ga ervan uit dat we veel creatieve ideeën binnenkrijgen waarmee we aan de slag kunnen gaan”!

Participatie
Deze Begrotingswijzer is een toegankelijk instrument om in relatief korte tijd  de mening van vele inwoners te peilen en creatieve oplossingen binnen te krijgen. Deze manier van raadplegen is een eerste stap in het interactief opstellen van de begroting. Komende jaren wordt de participatie van inwoners en andere belanghebbenden bij de begroting verder ontwikkeld.

Geen internet?
Inwoners die zelf niet over internet beschikken, kunnen eventueel bij en/of met hulp van familie of vrienden de begrotingswijzer invullen. Ook bij de bibliotheken in de dorpen kunnen leden gratis en niet-leden tegen een geringe vergoeding gebruik maken van internet. Bij de receptie in het Cultuurhuis staat een laptop waarmee inwoners gratis de Begrotingswijzer kunnen invullen. Hier zijn ook exemplaren beschikbaar die de begroting in één oogopslag inzichtelijk maken. Dit document is als pdf ook op de website beschikbaar.

Drie verdachten beroving aangehouden

20140814 WIJK BIJ DUURSTEDE  In het onderzoek naar de beroving van een bewoner van de Lekdijk West op zaterdagmorgen 9 augustus zijn drie verdachten aangehouden. Het gaat om 21-jarige en een 22 jarige man uit Zeewolde en een 22-jarige man uit Odijk.

Agenten stelden direct samen met de recherche een uitgebreid (sporen-)onderzoek in en rechercheurs van de Forensische Opsporing startten een sporenonderzoek in de woning en de directe omgeving. In de directe omgeving werd een personenauto aangetroffen die in verband kon worden gebracht met de gepleegde overval. Het lukte nog zaterdagmorgen een eerste verdachte aan te houden. Dat betrof de 22-jarige man die afgelopen maandag 11 augustus werd voorgeleid bij de rechter-commissaris en in bewaring werd gesteld.

Onderzoek recherche
Het onderzoeksteam rechercheerde verder en kwam in de loop van dinsdag 12 augustus een tweede verdachte, de 21-jarige man uit Zeewolde, op het spoor. Hij werd vervolgens gearresteerd in een woning in Woerden. De derde verdachte meldde zichzelf woensdag 13 augustus bij de politie en werd ook aangehouden. Na hun voorgeleiding bij de hulpofficier van justitie zijn zij in verzekering gesteld. Het onderzoek wordt voortgezet.

Start programma 75 jaar Slag om de Grebbeberg

20140814 RHENEN  Op zaterdag 23 augustus aanstaande vindt in de Cunerakerk de presentatie plaats van alle activiteiten die tot en met mei 2015 in het kader van 75 jaar Slag om de Grebbeberg georganiseerd worden.  De presentatie in de vorm van een markt in de Cunerakerk is het resultaat van initiatieven die door de inzet van tientallen vrijwilligers en organisaties mogelijk wordt gemaakt.

Het gevarieerde programma beslaat een periode van 9 maanden, waar onder andere met muziek, toneel, lezingen, exposities en wandelingen door verschillende organisaties op eigen wijze invulling wordt gegeven aan de herdenking van deze historische gebeurtenis. De markt is van 10.00 tot 16.00 uur geopend. Voor iedere bezoeker ligt een attentie klaar.

Tussen 10.30 en 12.00 uur staat een aantal sprekers op de agenda. Het welkomstwoord wordt gehouden door waarnemend burgemeester van Rhenen, de heer drs. J.A. van der Pas. Daarna geven respectievelijk de Commandant der Landstrijdkrachten, Luitenant-generaal M.C. de Kruif, en de directeur van Liberation Route Europe, mevrouw V. van Krieken, vanuit hun perspectief een terugblik op de Slag om de Grebbeberg en slaan een brug naar de toekomst. Aansluitend vindt de opening van de tentoonstelling ‘Met het oog op de ernst der tijden’. Zeer trots zijn wij op de aanwezigheid van enkele veteranen, die de strijd op de Grebbeberg als militair persoonlijk hebben meegemaakt.

De HVOR (historische vereniging Oudheidkamer Rhenen e.o.) zorgt in samenwerking met de winkeliers in de binnenstad voor een prachtige tentoonstelling van foto’s uit de tijd van de meidagen van 1940. In veel etalages vindt u een of meerdere foto’s.

Het 45e Pantserinfanteriebataljon geeft door middel van het plaatsen van twee imposante voertuigen in de stad blijk van haar nauwe banden met het 8e Regiment Infanterie van toen.  Er is muziek in de stad, verzorgd door de Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers.

Met het social medium Instagram wordt een (digitaal) beeldverslag gemaakt van alle activiteiten die tussen 23 augustus en eind mei plaatsvinden. De beste foto’s, bepaald door een deskundige jury, worden afgedrukt en tentoongesteld in het gemeentehuis. De tentoonstelling wordt continu uitgebreid met de beste foto’s van elk programmaonderdeel. In juni 2015 wordt een eindwinnaar uitgeroepen tot beste Instagrammer van 75JaarSlagomdeGrebbeberg! Meer informatie over dit project vindt u op de markt in de Cunerakerk.

Meer weten?
www.75jaarslagomdegrebbeberg.nl
Twitter: @75Grebbeberg
Instagram: degrebbeberg

Larsheim-Zuylensteyn en de dubbelrol van ‘Lucifer’

20140814 LEERSUM  Met een wagen vol symboliek rond de figuur van ‘Lucifer’ probeert de Corsogroep Larsheim-Zuylensteyn het succes van vorig jaar te evenaren. Toen werd met onverwacht grote voorsprong op de concurrentie de eerste prijs behaald.

Lees verder

Popconcert gaat definitief niet door

20140814 MAARN  Het concert ‘Three times a lady’ met onder anderen Ilse DeLange en Ruth Jacott is afgelast. De kaartverkoop bracht niet genoeg geld in het laatje, zegt organisator Cees Chevalier. Eerder werd het evenement wegens de tegenvallende kaartverkoop al uitgesteld naar 29 augustus.

Lees verder

Tai Chi in Beauforthuis

20140814 AUSTERLITZ  Vanaf zaterdagochtend 16 augustus, is er wekelijks  Tai-Chi in het Beauforthius.  De eerste week is er een gratis proefles. De daaropvolgende weken zijn er lessen voor zowel beginners al gevorderden. Oude meesters noemden Tai Chi Chuan ook wel de methode voor een gezond, lang en gelukkig leven. De letterlijke vertaling is ‘het meest verheven boksen’.

Omdat je in Tai Chi Chuan met je energie werkt in plaats van spierkracht, ben je vele malen sneller en krachtiger dan iemand die louter spieren gebruikt.
De kosten van een les zijn €10,- en u betaalt per les!  Je kunt elk moment starten en het is mogelijk om een 10-lessenkaart te kopen, deze is €70,-.
De lessen worden gegeven door Nico Jansen .
10:00 – 11:00 gevorderden
11:00 – 12:00 beginners 
12:00 – 13:00 beginners
vanaf 23 augustus elke zaterdag va. 10:00 (16 aug proefles)
Nico Jansen – Tai-Chi lessen
entree € 10,- | 10-lessenkaart €70,- (voor 31 december 2014 te gebruiken)

Deelnemers N!X Café stijgt

20140814 WIJK BIJ DUURSTEDE  Drie maanden geleden gaf burgemeester Tjapko Poppens het startsein voor de N!X Ruilkring, in het eerste N!X Café. Ruim 50 geïnteresseerden waren die avond aanwezig. Het volgende N!X Café is op woensdag 20 augustus. Het aantal deelnemers in de N!X Ruilkring stijgt gestaag, inmiddels zijn er een kleine 40 deelnemers.

Lees verder
het nieuws van 15 augustus 2014
17e jaargang nummer 5213

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Start voorbereiding Dalto BNApp.nl

20140815 DRIEBERGEN  Het afgelopen seizoen was een succesvol seizoen met het behalen van de play off’s in de zaal en de kruisfinale op het veld. Na een welverdiende periode van rust voor bijna alle spelers (Barbara Brouwer speelde nog het EK onder 21 in juli) die daarop volgde is de selectie van Dalto afgelopen vrijdag 8 augustus gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.

Een seizoen met een nieuwe (oude bekende voor velen) trainer, Riko Kruit (40) en weer nieuwe uitdagingen. Kruit, trainer van o.a. Deetos/Snel en Blauw Wit en oud-speler van Dalto, was de afgelopen weken nog succesvol coach van Zimbabwe tijdens het All Africa Tournement 2014 waar hij de ploeg naar een mooie tweede plaats leidde. Weer terug in Nederland kon hij vrijwel gelijk van Schiphol naar Driebergen waar de eerste training op het programma stond.

Bij Dalto is een aantal mutaties: De trainers Ron Steenbergen (naar Oost Arnhem), Benno Brouwer en Edward Jonkman (naar PKC) zijn gestopt. Lieveke Meiling en Bart Nieuwenweg zijn teruggekeerd naar De Meeuwen en Anouk Brouwer gaat een treetje lager spelen. Vera van Ekris kwam over van SKF en naast de junioren Mark Brouwer, Esmee van de Laar, Michelle van de Tempel en Maayke Brouwer zijn ook Rianne Swets (PKC) en Jesse Visser (OVVO) toegevoegd aan de selectie. Tot slot krijgt Elmer Groot Hulze (Dalto 3) een kans om zich in de selectie te spelen. De voorbereiding bestaat uit trainen, een trainingsdag, deelname aan het NK Beachkorfbal en het spelen van oefenwedstrijden. De eerste trainingen en een trainingsdag met veel sport en spel zijn inmiddels achter de rug en de eerstvolgende activiteit is het NK Beachkorfbal op zaterdag 16 augustus. Dit NK wordt gespeeld in Scheveningen en start vanaf 13.00 uur. De selectie overnacht in Scheveningen en doet op zondag mee aan een evenement wat door o.a. selectielid Leanne Schimmel is georganiseerd. Door te fietsen (100 km) of hard te lopen (5 of 10 km) wordt geld opgehaald dat ten goede komt aan de stichting Make a Wish. Op zaterdag 23 augustus staan de eerste oefenwedstrijden tegen Deetos/Snel op het programma, aanvang vanaf 14.00 uur op Sportpark De Woerd. Met oefenwedstrijden tegen Unitas (28 augustus 20.45 uur) en OVVO (30 augustus, 15.30 uur) wordt de voorbereiding afgesloten. Op zaterdag 6 september staat de eerste competitiewedstrijd op het programma. Dalto start met een uitwedstrijd tegen DVO.

Werkzoekenden met taalachterstand geslaagd voor heftruckchauffeur

20140815 ZEIST  In opdracht van de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) en gemeente Zeist zijn zes werkzoekenden uit Zeist met een taalachterstand aan de slag gegaan met de opleiding vorkheftruck bij Biga Groep. Alle deelnemers zijn geslaagd en vergroten hiermee hun kansen op de arbeidsmarkt.

vergroot foto

Een gemotiveerde groep deelnemers volgden in korte tijd theorie- en praktijklessen voor heftruckchauffeur. Deze opleiding is bedoeld voor werkzoekenden met een taalachterstand die niet in staat zijn om aan een reguliere opleiding heftruckchauffeur deel te nemen. Biga Groep heeft een aangepast programma ontwikkeld waarbij extra lessen worden gegeven voor de Nederlandse taal. De deelnemers konden naast de theorie gerichte praktijkervaring opdoen in het magazijn van Biga Groep en zij hebben geleerd een heftruck op een veilige en efficiënte manier te bedienen.

Resultaat
Alle deelnemers zijn geslaagd en hebben een certificaat op 13 augustus 2014 in ontvangst genomen. De heer Joussefi, beleidsmedewerker RSD, liet weten blij verrast te zijn met de behaalde resultaten.

Een van de deelnemers heeft al een baan gevonden, dit werkt extra motiverend voor de rest van de groep.

Bedrijf als opleidingsinstrument
In september start een nieuwe groep van zes deelnemers. “Het is geweldig dat wij in ons bedrijf de noodzakelijke faciliteiten hebben om deze aangepaste opleiding te kunnen bieden. Hiermee helpen wij werkzoekenden hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en besparen we ook kosten op de uitkering”, aldus opleider Jeroen Verheijen. Biga Groep gebruikt haar bedrijfsvoering als instrument om mensen op te leiden in diverse werksoorten.

Find your voice op herhaling bij Welnúh

DRIEBERGEN  Op woensdag 10 september is er van 20.15-21.30 uur een gratis informatie-avond om kennis te maken met docente Mirella Reiche van de cursus Find your voice en informatie te ontvangen over de cursussen. Locatie: gebouw ‘De Vijver’ van Welnúh, Vijverlaan 10 te Driebergen.

Omdat de cursus van het voorjaar van dit jaar een succes was, start in september weer een tweetal cursussen zang- en stemtechnieken. 
De ene cursus start woensdag 17 september van 20.15-21.30 uur en is bestemd voor personen die weinig of nooit gezongen hebben en nieuwsgierig zijn hoe hun stem klinkt. Of misschien bent u net bij een koor gegaan en lukken bepaalde hoge of lage noten niet. Dan is de cursus niveau I geknipt voor u! Een deel van de les wordt besteed aan eenvoudige improvisatie oefeningen. Deze oefeningen staan garant voor een grotere mate aan podiumvrijheid en vooral plezier tijdens de cursus
De cursus niveau III is bedoeld voor gevorderden die bijvoorbeeld Find your Voice niveau I hebben gevolgd of een vergelijkbare cursus en al aardig uit de voeten kunt met ademtechniek en het treffen van tonen, maar hun techniek willen verbeteren. De cursus is op maandagavond van 20.15-21.30 en start op 15 september.

Beide cursussen bestaan uit 7 lessen en de kosten zijn € 85,-. 
Voor meer informatie en aanmelden kunt u bellen naar 0343 523011 (tussen 9.00 en 12.00 uur) of via de website www.welnuh.nl

Dariëlle van Bemmel: ‘Dit maak je normaal nooit mee’

20140815 LEERSUM  Het is maar voor weinig jonge vrouwen weggelegd: een jaar lang als Bloemenkoningin het gezicht zijn van het Leersumse Bloemencorso. Dariëlle van Bemmel viel dit jaar die eer te beurt en zij geniet daarvan met volle teugen.

Lees verder
het nieuws van 16 augustus 2014
17e jaargang nummer 5214
foto’s op flickr

foto’s op 500px

Uitnodiging Vrijwilligersbijeenkomst

20140816 UTRECHTSE HEUVELRUG  Op maandag 22 september 2014 organiseert de gemeente Utrechtse Heuvelrug een gezellige avond voor vrijwilligers. Zij wil hiermee haar waardering tonen voor het werk dat de vrijwilligers verrichten in de gemeente.

De bijeenkomst is in Zalencentrum Koningshof, Kerkplein 1 in Doorn en begint om 17.00 uur (tot uiterlijk 21.00 uur)
Voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd. Er is gratis parkeergelegenheid in de parkeergarage van het Cultuurhuis.

Inhoud programma
De gemeente wordt met ingang van 2015 verantwoordelijk voor omvangrijke nieuwe taken op het gebied van de Jeugdzorg, AWBZ, extramurale begeleiding en Participatiewet. Deze decentralisatie betekent veel voor inwoners en gemeente. Zij wiln wil graag met u in gesprek over de participerende burger in de netwerksamenleving. Hoe was het vroeger, hoe gaat het nu en wat zijn de verwachtingen in de toekomst. De winnaars van de vrijwilligersprijzen van voorgaande jaren worden uitgenodigd om zitting te nemen aan de ‘stamtafel’. Maar u bent ook vrij om gezellig mee te praten.

Aanmelden
Aanmelden kan tot uiterlijk 15 september bij Nana Bies via nana.bies@heuvelrug.nl. Aanmeldingen worden op basis van binnenkomst behandeld.

Vrijwilligersprijs
Op de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst worden in het kader van het vrijwilligerswerk de prijzen ‘Pluim op de Hoed’ (individuele prijs) en het ‘Utrechts Heuvelrug Compliment’ (groepsprijs) uitgereikt. Tijdens de bijeenkomst worden de winnaars in het zonnetje gezet. Kent u iemand die hiervoor in aanmerking komt? Stuurt dan uiterlijk 1 september een e-mail met daarin de motivatie naar nana.bies@heuvelrug.nl.

Water Natuurlijk maakt zich op voor waterschapsverkiezingen

20140816 REGIO  Interesse voor het waterschapsbestuur? Donderdag 28 augustus organiseert Water Natuurlijk De Stichtse Rijnlanden een middag over de waterschapsverkiezingen. De middag is vrij toegankelijk voor iedereen en richt zich bijzonder op kandidaat bestuursleden.

Op het programma staan een dag uit het leven van de Dagelijks Bestuurder, een toelichting op het werk van het waterschap en de waterschapsverkiezingen en een discussie over de inzet van Water Natuurlijk in het waterschapsbestuur. Na afloop is er kans om informeel van gedachten te wisselen met één van de bestuursleden.

De bijeenkomst vindt plaats bij het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2 in Houten van 15:00u tot 17:00u.

Laatste kans voor kandidaat bestuursleden
Op 18 maart 2015 vinden voor alle waterschappen in Nederland de waterschapsverkiezingen plaats. Bij de verkiezingen kan iedereen die 18 jaar of ouder is en in het gebied van het waterschap woont, zijn stem uitbrengen. Door uw stem uit te brengen, bepaalt u wie er straks in het bestuur van De Stichtse Rijnlanden zitten. Zo heeft u invloed op de keuzes die het bestuur maakt als het gaat om waterbeheer. Het nieuwe bestuur wordt gekozen voor een periode van vier jaar.

Nog meer invloed heeft u als u zich kandidaat stelt en gekozen wordt. Sinds de laatste verkiezingen in 2008 is Water Natuurlijk de grootste partij met zes algemeen bestuursleden, waarvan twee ook dagelijks bestuurslid zijn. “Wij willen die sterke positie in het bestuur vasthouden en uitbreiden. Water Natuurlijk is daarom op zoek naar nieuwe kandidaten die zich vier jaar willen inzetten voor schoon, veilig, gezond en betaalbaar water”, aldus dagelijks bestuurslid en loco-dijkgraaf Guus Beugelink. De deadline voor aanmelden ligt op 7 september 2014.
Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.waternatuurlijk.nl/verkiezingen/ of een mail sturen naar stichtserijnlanden@waternatuurlijk.nl.

het nieuws van 17 augustus 2014
17e jaargang nummer 5215

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Larsheim-Zuylensteyn opnieuw winnaar Bloemencorso Leersum

20140817 LEERSUM  Het 62ste Leersumse Bloemencorso kan worden bijgeschreven in de rij van succesvolle corso’s. De bouwers hadden weer alles uit de kast gehaald om het massaal toegestroomde publiek een welbesteed ‘dagje Leersum’ te bieden. Onder al het dahliageweld bevond zich ook de winnaar: Bouwgroep Larsheim-Zuylensteyn.

Lees verder

Nu toch lichtmastreclame

20140817 UTRECHTSE HEUVELRUG  Eerst wilde de gemeenteraad het wel, toen weer niet en uiteindelijk weer wel: lichtmastreclame. En nu komt die er binnen afzienbare termijn. Obstakel waren de welstandsregels die de installatie van lichtmastreclame onmogelijk maakten.

Lees verder
het nieuws van 18 augustus 2014
17e jaargang nummer 5216

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Vrachtschip gezonken bij Amerongen

20140818 AMERONGEN  Op de Nederrijn bij Amerongen is maandagmiddag ter hoogte van de Lekdijk een vrachtschip gezonken. Het gaat om een schip dat was geladen met zand. Waarschijnlijk was het schip net geladen. De oorzaak van het zinken is nog niet bekend. Bij het voorval is eenkleine hoeveelheid olie vrijgekomen.

Lees verder


Julian Sas in De Peppel

20140818 ZEIST  Op zaterdag 13 september 2014 mogen we één van de beste (blues)gitaristen van Europa verwelkomen in Zeist! Julian Sas komt namelijk optreden in Pop- & Cultuurpodium De Peppel. Omdat de band zijn 20-jarig jubileum viert in 2014 doen zij zelf een akoestisch voorprogramma.

vergroot foto

U kunt dus eerst genieten van een half uur akoestisch en daarna een normaal optreden. Bound to Roll is het nieuwe studio album van Julian Sas. Like A Big FreightTtrain voegt hij daaraan toe in het titelstuk. Dat is een trefzekere en rake omschrijving van Sas’ benadering tot muziek maken. Vol overtuiging, niet te stoppen, niet omkijken. Die gedrevenheid gecombineerd met hun muzikale kwaliteit maakten dat Sas en zijn kompanen uitgroeiden tot een fenomeen, een top act bewonderd door een grote fanatieke schare fans, gerespecteerd door collega’s, graag geziene gasten in uitverkochte zalen en op festivals in vrijwel  heel Europa.

Koop nu uw kaartje in de voorverkoop voor € 13,00 via www.peppel-zeist.nl of bij een Primera winkel.

Generatielezing nieuw in Amerongen

20140818 AMERONGEN  De Stichting Open Monumentendag Ameronen houdt op vrijdag 5 september de eerste Generatielezing Amerongen, in het plaatselijke kasteel. Het is de eerste editie van de lezing, die in de toekomst jaarlijkse gehouden moet worden.

Lees verder

Kunstwerk van vijftig meter over Utrechtse Heuvelrug

20140818 DOORN  Er komt een nieuw en groot kunstwerk in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De natuur en de cultuur van de Utrechtse Heuvelrug in één oogopslag, geschilderd door drie kunstenaars op een doek van vijftig bij drie meter. Dit enorme kunstwerk gaat ‘Panorama Heuvelrug’ heten.

Lees verder

Kastelentocht keert terug naar de essentie

20140818 DOORN  Authentieke koetsen, bijpassende kledij en statige hoeden. Een drietal kenmerken die toebehoren aan de 49e editie van de Doornse Kastelentocht. Zondag stond het terrein van Huis Doorn weer in het teken van dit evenement en maakten ruim veertig koetsen een tweetal ritten door de omgeving van Doorn.

Lees verder
het nieuws van 19 augustus 2014
17e jaargang nummer 5217
foto’s op flickr

foto’s op 500px

Nabuurschap Driebergen Noord

20140819 DRIEBERGEN  Een warme leefbare wijk, waarin bewoners naar elkaar omzien en voor elkaar hand- en spandiensten willen verlenen. Bewonersvereniging Verlengde Traaij in Driebergen-Noord willen een buurtzorg of nabuurschap in het leven roepen.

Lees verder

Avondwandeling over de Grebbeberg

20140819 RHENEN  Op woensdagavond 27 augustus om 19.00 uur is er een cultuurhistorische rondwandeling over de Grebbeberg. Onder leiding van een gids van het Cuneragilde loopt u een prachtige route over de roemruchte Grebbeberg met mooie uitzichten over Rijn en Betuwe.

Lees verder

Sparrenheide en Rehoboth krijgen ‘zwaardere’ zorgvragen

20140819 DRIEBERGEN  Er komen grote veranderingen inde zorg. Wat betekent dat nu concreet voor de inwoners van de Utrechtse Heuvelrug? Een korte serie. Vandaag deel 1, met Saskia van der Lyke, directeur van ISZ De Brug. ‘‘De grote lijn is dat er minder geld voor zorg is. Er wordt minder gefinancierd uit de AWBZ

Lees verder

Natuurmiddag paddenstoelen

20140819 LEERSUM  Op woensdagmiddag 3 september organiseert de Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen-Leersum weer een kinderactiviteit. Het thema is: paddenstoelen. Met spiegeltjes en zoekkaarten worden paddenstoelen onderzocht in alle vormen, kleuren en maten.

Kinderen van 6-12 jaar zijn welkom om 14.00 uur bij de parkeerplaats van het AZC aan de Hoogstraat 8 in Leersum. Om vier uur kunnen ze daar weer worden opgehaald. De activiteit is gratis, opgave is niet nodig. Voor nadere informatie, zie www.dorpennatuur.nl..

Stichting stuurt kinderen Wijk bij Duurstede op vakantie

20140819 WIJK BIJ DUURSTEDE  Een bus vol kinderen uit Wijk bij Duurstede is maandagochtend richting Ermelo vertrokken voor een vakantie. De trip wordt georganiseerd door stichting SOK. Die organiseert vakanties voor kinderen die dit jaar vanwege verschillende redenen niet op vakantie kunnen.

Lees verder
het nieuws van 20 augustus 2014
17e jaargang nummer 5218

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Fruitteler Jacco Merkens uit Werkhoven teelt bijzondere rode vrucht

20140820 WERKHOVEN  Als je ‘m doorsnijdt blijkt ook het vruchtvlees rood, met daarin duidelijk de vorm van een hart. We hebben het over een bijzondere nieuwe vrucht met de naam ‘Redlove’. Hij groeit slechts op één plek ergens tussen Werkhoven en Cothen.

Lees verder

Gemeente Bunnik verkoopt openbaar groen

20140820 GEMEENTE BUNNIK  Overal verspreid door de drie kernen van de gemeente Bunnik liggen stukjes groen, die grenzen aan bebouwing en volgens de gemeente als openbaar groen een ondergeschikte betekenis hebben. Onlangs is besloten om het snippergroenbeleid aan te passen.

Lees verder

2500 mensen hebben petitie ondertekend

20140820 ODIJK  De plannen om het pad en een groot aantal bomen langs de Kromme Rijn in Odijk te vervangen door natuurvriendelijke oevers, valt niet in goede aarde bij veel inwoners van het dorp. Toosje Mosterd heeft inmiddels 2500 handtekeningen opgehaald met haar actie om dit tegen te houden.

Lees verder

Dorpsfeest Dorpsplein met Rowena en Henk

20140820 BUNNIK  Het Bunnikse Dorpsfeest komt eraan. Op zaterdagavond 30 augustus is het weer zover. Dan organiseert de Club van 13 het jaarlijkse, grootse, feestelijke, bruisende en gezellige zomerdorpsfeest in het hart van Bunnik, op het Dorpsplein aan de Langstraat.

Lees verder

Van Bronckhorst en broertjes De Boer bij DEV Doorn

20140820 DOORN  Frank en Ronald de Boer, Giovanni van Bronckhorst en Michael Mols zijn de eerste oud-internationals die toegezegd hebben mee te zullen spelen in wedstrijd tegen DEV Doorn op woensdag 3 september. Bennie Wijnstekers zal het oud-Oranjeteam coachen.

Lees verder

Einde aan rechtszaak Planetenbaan Maarn

20140820 MAARN  Bouwbedrijf Heijmans heeft geen beroep aangetekend tegen een uitspraak van de rechter over de Planetenbaan in Maarn. Het bedrijf eiste meer dan 12 miljoen euro voor het niet doorgaan van de ontwikkeling van dat terrein. De rechter wees die eis af en het bouwbedrijf heeft zich daarbij definitief neergelegd.

Lees verder

Sterke stijging leges nieuwbouwwoning Zeist

20140820 ZEIST  Een vergunning voor een gemiddeld nieuwbouwhuis kost dit jaar 1.000 euro meer dan vorig jaar. Hiermee komt Zeist binnen op de 10e plek op de lijst van grootste stijgers. Wie een vergunning aanvraagt voor een gemiddelde nieuwbouwwoning betaalt 22.10% meer dan een jaar eerder.

Lees verder

Tentoonstelling over Romeinen

20140820 BUNNIK  In poortgebouw N van het Fort bij Vechten komt een tentoonstelling over de Romeinse geschiedenis van het fort en de omgeving. Vier personen laten iets zien van het dagelijkse leven in de Romeinse tijd.

Lees verder

Start Schoudermantel

20140820 ODIJK  Jan en Anja van Schaik over 30 jaar Schoudermantel: “Weken hebben we bij het afgebrande gebouw gezeten; we konden het niet geloven.” Jan (54) en Anja (51) van Schaik waren vanaf het begin betrokken bij De Schoudermantel. Zij leerden elkaar zelfs kennen via het jongerenwerk.

Lees verder

Pont naar Beverweert

20140820 BUNNIK/ODIJK  Op zaterdag 23 augustus maakt de Pont van het Landschap om 13.00 uur een vaartocht naar Beverweert. Een unieke gelegenheid om de ontwikkeling van de oeverbegroeiïng langs het Kromme Rijnpad vanaf het water te bekijken, ook de nieuwste bij Werkhoven waar de werkzaamheden aan de oevers al klaar zijn.

Lees verder

Speuren naar bodemdiertjes


20140820 DRIEBERGEN  Met gidsen van IVN afdeling Heuvelrug en Kromme Rijn gaan we weer onderzoek doen naar de verschillende soorten beestjes die in en op de bodem leven.
We gaan met jong(ca. 6-10jaar) en oud zoeken in de tuin van de kinderboerderij.

vergroot foto

Met binoculairs, loeppotjes en vergrootglazen gaan we de gevangen diertjes goed bekijken en inkleuren op een zoekkaart die de kinderen mee naar huis mogen nemen.

Je hebt planteneters, die bladeren, vruchten en zaden eten. Je hebt afvaleters die een belangrijke rol in de afbraak van planten en dieren spelen. En je hebt de groep rovers die andere beestjes op eten. Dat zijn snelle jongens die hard achter hun prooi kunnen aanrennen. Naast de groep geleedpotige dieren met insecten, spinachtige en kreeftachtige hebben we ook de weekdieren zoals de huisjes- en naaktslakken. Van al deze dieren gaan we er zeker een aantal zien. Dus (groot)ouders, jullie zijn van harte welkom met jullie kinderen.

Datum: Zaterdag 30 augustus van 14:00 – 16:00 uur
Locatie: Kinderboerderij ’t Woelige Nest, Boterbloem 3, 3972 SB te Driebergen-Rijsenburg
De deelname aan deze activiteit is gratis en u behoeft zich niet vooraf aan te melden.
Informatie: Adri Vermeulen tel. 0343- 491458
of kijk op www.ivn.nl/afdeling/heuvelrug-en-kromme-rijn
het nieuws van 21 augustus 2014
17e jaargang nummer 5219

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Raadslid uitgelicht: “Cuneratoren snel uit de steigers”

20140821 RHENEN  In maart van dit jaar is in Rhenen een nieuwe gemeenteraad gekozen. In een aantal artikelen in deze krant worden de raadsleden aan u voorgesteld. Hieronder volgt een nadere kennismaking met Peter de Rooij, raadslid voor de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP).

Lees verder

Politie zoekt getuigen van mishandeling

20140821 ZEIST  De politie zoekt getuigen van een mishandeling die plaatsvond op zaterdag 16 augustus op de hoek van de Steynlaan met de Bergweg. Rond 22.10 uur liep het 23-jarige slachtoffer uit Odijk op de Steynlaan. Toen hij de kruising met de Bergweg naderde merkte hij dat er iemand vlak achter hem liep.

Toen het slachtoffer zich omdraaide kreeg hij meerdere klappen op zijn hoofd.
 Hierbij viel hij op de grond en raakte daarbij gewond aan zijn arm. De dader rende vervolgens weg en het slachtoffer is naar zijn auto toegesneld.

Toen hij bij zijn geparkeerde auto aankwam, even verderop op de Bergweg, zag hij dat dezelfde man als die hem eerder sloeg weer naar hem toe kwam gerend. Ditmaal had de dader een metalen voorwerp in zijn handen en sloeg hiermee op de auto waar het slachtoffer zich op dat moment in bevond. Het slachtoffer is toen snel weggereden. Vermoedelijk reed de dader samen met nog een man in een donkere volkswagen.
Getuigenoproep 
De politie is op zoek naar getuigen van deze mishandeling en verzoekt hen om contact op te nemen met de politie in Zeist via het telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via het telefoonnummer 0800-7000.

Nog geen alternatief voor gesloten jeugdhonk Elst

20140821 ELST  Er is nog geen alternatief bedacht voor het onlangs gesloten jeugdhonk aan de Oranjestraat in het Rhenense Elst. Dat meldt waarnemend burgemeester Hans van der Pas van Rhenen. “Wethouder Jolanda de Heer gaat nu samen met welzijnsorganisatie Alleman kijken hoe het verder moet”, zegt Van der Pas.

Lees verder

Kivak 2014 komt er aan!

20140821 WIJK BIJ DUURSTEDE  Het gaat weer bijna van start; de KIVAK! ‘Ook dit jaar zullen we de kinderen uit de gemeente weer gaan vermaken met allerlei activiteiten’, aldus de organisatie. De poort opent volgende week elke ochtend om 9.30 uur, het programma start om 10.00 uur. Om 16.00 uur zal de dag weer afgelopen zijn.

Lees verder
het nieuws van 22 augustus 2014
17e jaargang nummer 5220
foto’s op flickr

foto’s op 500px

Succesvol Jeu de Boules toernooi Bartiméus

20140822 DOORN  Op woensdag 20 augustus was het zo ver: het landelijke Jeu de boules toernooi bij Bartiméus in Doorn. Ruim veertig doublets vanuit het hele land streden om de eerste plek in de bosrijke omgeving rondom de historische moestuin.

Lees verder

Man beroofd van geld

20140822 BUNNIK  In de nacht van donderdag 21 op vrijdag 22 augustus werd een man beroofd van zijn geld. Rond 02.00 uur fietste een 23-jarige man uit Odijk op de parallelweg naast de Stationsweg. Bij de verkeerslichten op de kruising met de Koningin Julianalaan merkte hij dat er een scooter achter hem reed.

De man fietste door, de scooter bleef hem volgen. Ter hoogte van de winkel Het Kabinet, haalde de scooter hem in en kreeg de Odijker een klap. Hierdoor kwam hij ten val. Toen hij weer opstond, stond er een jongen voor hem die zijn geld wilde. De Odijker gaf dit, waarna de scooter met daarop twee jongens wegreed in de richting van het centrum.
 
Signalementen
De jongen die de Odijker bedreigde, is ongeveer 1.85 meter lang met een slank postuur. Hij heeft bruine ogen en droeg een donkere joggingbroek, een donkere jas met bontkraag van het merk Nickelson en een zwart petje met een zilverkleurig Nike-embleem aan de voorzijde. De bestuurder van de scooter heeft een mollig postuur, kleiner dan de andere jongen en droeg donkere kleding. De scooter betreft een donkere scooter, een klein model met een blauwe kentekenplaat en 1 buddyseat.
 
Getuigen en/of mensen die informatie hebben over deze straatroof, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844. Anoniem reageren kan via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000Woensdag: 10.00-14.00 uur zelfservice en 14.00-17.00 uur service
Donderdag: 10.00-14.00 uur zelfservice en 14.00-17.00 uuru service
Vrijdag: 14.00-20.00 uur service


Maarn
Maandag: 9.00-14.00 uur zelfservice en 14.00-17.00 uur service
Dinsdag: 9.00-14.00 uur zelfservice en 14.00-17.00 uur service
Woensdag: 9.00-10.00 uur zelfservice en 10.00-17.00 uur service
Donderdag: 9.00-17.00 uur zelfservice
Vrijdag: 9.00-14.00 uur zelfservice, 14.00-17.00 uur service, 17.00-18.30 uur zelfservice en 18.30-20.00 uur service

Kijk voor meer informtaie op: www.rbzout.nl

Bieb vaker open met zelfservice-uren

20140822 DOORN LEERSUM  MAARN  De locaties Doorn, Leersum en Maarn van de regiobibliotheek Z-O-U-T gaan met ingang van 1 september meer open. Naast de uren dat er personeel aanwezig is, de service-uren, zullen de locaties ook een aantal uren zonder personeel, de zelfservice-uren, open zijn. 

De bibliotheken in Doorn, Leersum en Maarn zijn gevestigd in een multifunctioneel gebouw, dus daarom is er de mogelijkheid om de klanten meer openingsuren te bieden.

Tijdens de de service-uren kan men gebruik maken van de inname- en uitleenapparatuur. Naast de verruiming van de openingstijden, is in Leersum de maandagavondopenstelling komen te vervallen. Op deze avonden kwamen zo weinig bezoekers in de bibliotheek, dat openstelling met personeel niet meer uit kon. Daarentegen is er in Doorn een avondopenstelling bijgekomen, met zelfservice.

De nieuwe openingstijden per 1 september 2014 zijn:


Doorn
Maandag: 9.00-14.00 uur zelfservice en 14.00-17.00 uur service
Dinsdag: 9.00-14.00 uur zelfservice en 14.00-17.00 uur service
Woensdag: 9.00-14.00 uur zelfservice, 14.00-17.00 uur service en 17.00-20.00 uur zelfservice
Donderdag: 9.00-10.00 uur zelfservice, 10.00-17.00 uur service en 17.00-20.00 uur zelfservice
Vrijdag: 9.00-14.00 uur zelfservice en 14.00-17.00 uur service
Zaterdag: 10.00-13.00 uur service


Leersum
Maandag: 10.00-14.00 uur zelfservice en 14.00-17.00 uur service
Dinsdag: gesloten
Woensdag: 10.00-14.00 uur zelfservice en 14.00-17.00 uur service
Donderdag: 10.00-14.00 uur zelfservice en 14.00-17.00 uuru service
Vrijdag: 14.00-20.00 uur service


Maarn
Maandag: 9.00-14.00 uur zelfservice en 14.00-17.00 uur service
Dinsdag: 9.00-14.00 uur zelfservice en 14.00-17.00 uur service
Woensdag: 9.00-10.00 uur zelfservice en 10.00-17.00 uur service
Donderdag: 9.00-17.00 uur zelfservice
Vrijdag: 9.00-14.00 uur zelfservice, 14.00-17.00 uur service, 17.00-18.30 uur zelfservice en 18.30-20.00 uur service

Kijk voor meer informtaie op: www.rbzout.nl

Crowdsourcing begroting goed ontvangen

20140822 UTRECHTSE HEUVELRUG  Ruim honderd mensen hebben in de eerste week van de crowdsourcing over de begroting de Begrotingswijzer ingevuld. Dit eerste resultaat is boven de verwachting. Op dit moment zijn er ca. 20 ideeën ingediend.  Er is een levendige discussie op twitter gaande.

Inmiddels zijn een aantal indieners van een idee telefonisch benaderd voor nadere uitleg. De opgave om vijf miljoen euro te bezuinigen is voor de gemeente erg ingrijpend. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden die effect hebben op hoe onze gemeente zich gaat ontwikkelen. Het college is verheugd dat zo veel mensen zich daarbij betrokken voelen.

Jan Willem van Dongen: ”De eerste resultaten zijn geweldig! We zullen dan ook zeer serieus kijken naar de deelname aan de begrotingswijzer  en de ingediende ideeën meenemen in onze afweging. Ik hoop daarom dat nog meer mensen zich aangesproken zullen voelen en ik roep ze op om ook deel te nemen. Nu is het moment om uw idee direct op het bordje van het college te leggen, zodat we er meteen rekening mee kunnen houden. Doe mee!”

Eerste resultaten
Enkele cijfers: 71% van de gebruikers van de Begrotingswijzer is man en 24% is vrouw. 36% is 55 jaar of ouder en het |merendeel is HBO of universitair geschoold.

Meest gekozen posten om te bezuinigen
1.    Een efficiencyslag op de organisatie.
2.    Verkoop gemeentelijk vastgoed.
3.    Terugbrengen budget representatie van het college.

Minst gekozen posten om te bezuinigen
1.    Een ozb-verhoging van 20%. 
2.    Een ozb-verhoging van 5%.
3.    Invoeren van betaald parkeren.

Ingediende ideeën
De mogelijkheid om zelf een idee in te dienen voorziet in een behoefte bij een betrokken groep mensen.
De ideeën omvatten diverse thema’s, variërend van het gebruikmaken van Europese subsidies tot het vestigen van welzijnsorganisaties centraal in de gemeente, bijvoorbeeld in de Donderberg.
 
Vervolgtraject
De ingediende voorstellen worden doorgerekend, getoetst aan wet- en regelgeving en de termijn waarop het voorstel uit te voeren is. Als er vragen zijn over een voorstel, dan neemt de gemeente contact op met de indiener. Vervolgens maakt het college een eigen afweging over het toevoegen van het idee aan de lijst van bezuinigingsmogelijkheden.
Het college legt de gemeenteraad een concept begroting voor. Over dat voorstel wordt in de gemeenteraad uitvoerig gedebatteerd. Uiteindelijk beslist de raad in november over de definitieve invulling van de bezuinigingen. Alle indieners van een voorstel krijgen vervolgens bericht over wat er met hun voorstel is gedaan en waarom.
 

Project fruitteelt weer van start!

20140822 WIJK BIJ DUURSTEDE  Eind augustus gaat het Fruitteeltproject van de Wijkse Werkplaats weer van start. Terwijl vergelijkbare initiatieven elders in Nederland niet van de grond komen, verliep dit project in 2013 in de gemeente Wijk bij Duurstede bijzonder goed.

Lees verder

Tabaksvandalen betuigen spijt aan museum Amerongen

20140822 AMERONGEN  Het vertrouwen van het Tabaksteeltmuseum in de jeugd is, na een forse tik, weer helemaal terug. Vrijwilligers van het jubilerende 30-jarige Amerongse museum kregen een bloemetje van jeugdige vandalen.

Lees verder
het nieuws van 23 augustus 2014
17e jaargang nummer 5221

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Vikingen, handelaren en ambachtslieden in Museum Dorestad

20140823 WIJK BIJ DUURSTEDE  In de vroege middeleeuwen bezochten talloze schepen Dorestad om hun handelswaar aan te bieden of te bewerken. Potten, textiel, huiden, sieraden; Dorestad was dé handelsplaats van west Europa. Om die oude tijden te laten herleven, komen zondag 7 september diverse handelaren en ambachtslieden naar Museum Dorestad.

Lees verder

Salonwand vol kunstwerken

20140823 WIJK BIJ DUURSTEDE  De Kunstuitleen van Kunst bij de Bron bestaat inmiddels 10 jaar. Voor veel inwoners is het al een begrip en een vertrouwd adres om kunst te huren of te kopen. De kunstuitleen heeft voor zondag 7 september een gezellige en uitnodigende salon-wand samengesteld. Op deze wand hangen kleine schilderijen die eigenlijk overal wel ergens in huis een plekje kunnen vinden

Lees verder

Rhenen staat negen maanden stil bij Slag om Grebbeberg

2014-823 RHENEN  In Rhenen wordt zaterdagavond de aftrap gegeven van een reeks activiteiten rond de herdenking van de Slag om Grebbeberg, volgend jaar mei 75 jaar geleden. In de Cunerakerk is een herdenking die wordt bijgewoond door onder meer de Commandant der Landstrijdkrachten Mart de Kruijf. Ook enkele veteranen die in 1940 meevochten zijn daarbij.

Lees verder

Loket voor ondernemers met financiële sores

20140823 VEENENDAAL/RHENEN  Ondernemers uit Veenendaal en Rhenen met financiële problemen kunnen het komende jaar terecht bij een speciaal meldloket in Veenendaal. Het loket is een samenwerking van het Instituut voor het Midden en Kleinbedrijf (IMK) en de gemeente Veenendaal.

Lees verder

Hallo Venray in De Peppel

20140823 ZEIST  Op vrijdag 19 september verwelkomen we de Nederlandse indiehelden van Hallo Venray in Pop- & Cultuurpodium De Peppel in Zeist! Hallo Venray is: Henk Koorn op gitaar en zang, Peter Konings op bas en Henk Jonkers op drums. Als vanouds zijn de invloeden van Neil Young, Velvet Underground en The Beatles terug te horen.

vergroot foto

Sinds de band in deze vorm bestaat wordt echter het experiment ook zeker niet geschuwd en dat hoor je op hun dertiende album Show. Met hun gebruik van dynamiek, vernieuwingsdrang, vakmanschap, maar toch pakkende songs, hebben ze met Show een nieuw meesterwerk afgeleverd. En zeker live blijft het Nederlandse antwoord op The Velvet Underground en Neil Young een band om niet te missen! Support door The Fire Harvest, die desolate country/slowcore tracks brengt in de traditie van bands als Low en American Music Club.

Koop nu uw kaartje in de voorverkoop voor € 9,00 via www.peppel-zeist.nl of bij een Primera winkel.

het nieuws van 24 augustus 2014
17e jaargang nummer 5222

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Aantrekkelijk duel de eerste bekerwedstrijd Aurora-FC Driebergen

20140824 WERKHOVEN / DRIEBERGEN  De eerste officiële wedstrijd van het seizoen 2014/2015 met de nieuwe trainer Richard van Vliet is in een 0-5 overwinning geëindigd voor FC Driebergen.

vergroot   foto 1   foto 2   foto 3   foto 4   foto 5   foto 6

Met een wel wat gewijzigd team met wat oudere geroutineerde spelers erbij met name Dennis v/d Berg, Jeffrey Veenendaal, Kevin van Woudenberg (was nu ziek) zag je dat de ploeg meer uitstraling kreeg en die de andere spelers ook weer meer inspiratie gaven .

Vooral  de beste man van het veld de onvoorspelbare Pascal van Doorn die deze wedstrijd meer meters heeft afgelegd dan het afgelopen seizoen.
Het was Aurora die in de 4e minuut de eerste kans kreeg maar zag die mislukken.

Maar in de 5e minuut was het aan de andere kant raak na goed aangeven van Paul van Hofwegen was het Dennis v/d Berg die fraai afmaakte 0-1.
Een kans nog van Aurora in de 7e minuut maar deze inzet werd van de lijn gehaald door Paul van Hofwegen.
Hierna kreeg FC Driebergen steeds meer grip op de wedstrijd en het was de al genoemde Pascal van Doorn die na een uitstekende pass van Ismet Sahin er 0-2 van maakte.

Ondanks het fysieke van Aurora die goed tegenstand bood bleef FC Driebergen heer en meester tot aan de rust 0-2.
In de 54e minuut was het een hoekschop van Jeffrey Veenendaal die Dennis v/d Berg beheerst afrondde 0—3.
De eerste wissel was die van Jeffrey Veenendaal voor Marco v/d Klift in de 63e minuut.
In de 68e minuut een goed lopende aanval over rechts werd te hard ingegrepen binnen de 16 dus een strafschop die feilloos werd benut tevens zijn 3e doelpunt door Dennis v/d Berg 0-4.
De volgende wissel in de 69e minuut was die van Ismet Sahin voor Bjorn Geerding.
FC Driebergen kreeg nog een strafschop te nemen die helaas gemist werd door Jelle Adema.
De laatste wissel was die van zijn debuut makende Ysbrand v/d Berg voor de spelmaker Dennis v/d Berg(geen familie)
Tot slot werd het nog 0-5 in de laatste minuut door de uitblinker Pascal van Doorn.
Dinsdags as 26 augustus de 2e bekerwedstrijd een semi –derby tegen FZO uit Zeist aanvang 20.00 Hoofdveld van sportpark De Woerd.

Van Bosscherwaard naar Everdingerwaard

WIJK BIJ DUURSTEDE  Op donderdag 4 september a.s. ligt de Blauwe Bever om 13.00 uur voor u klaar bij de oude steenfabriek “Bosscherwaarden”, Lekdijk West 28 in Wijk bij Duurstede.

Aangezien het einddoel waar een excursie gehouden zal worden het natuurgebied de Everdingerwaard is en de boeiendste route tussen beide waarden over de Lek leidt, is gekozen voor het safarischip van Utrechts Landschap.

Omdat de Everdingerwaard midden in het historische gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie ligt, wordt ook de geschiedenis en functie van deze Waterlinie uitgelegd.
Stevig waterdicht schoeisel wordt aanbevolen.

Kosten zijn: € 13,00 voor beschermers; € 16,00 voor niet-beschermers; € 7,00 voor kinderen van 6 t/m 12 jaar, terwijl kinderen van 0 t/m 5 jaar gratis mee kunnen. Honden zijn niet toegestaan, behalve geleidehonden.
De schipper denkt om 17.00 uur weer bij het vertrekpunt af te meren.
Reserveren is noodzakelijk.
Dit kan bij de VVV Wijk bij Duurstede, telefoon 0343-575995, maar ook via
www.utrechtslandschap.nl/varen, waar u bovendien nadere informatie kunt vinden.
het nieuws van 25 augustus 2014
17e jaargang nummer 5223
foto’s op flickr

foto’s op 500px

Man rijdt op gestolen scooter

20140825 ZEIST  Zondagavond 24 augustus hielden agenten een man aan. Hij reed op een gestolen scooter en had geen rijbewijs. Rond 23.45 uur wilden agenten een scooterbestuurder controleren op de Amersfoortseweg. De bestuurder negeerde echter het stopteken en ging ervandoor.

Agenten zagen de bestuurder de Duinweg inrijden waarna hij een tuin inreed. De bestuurder reed om het huis heen, om terug te komen in de voortuin waar agenten hem konden stoppen. De 31-jarige man uit Utrecht werd aangehouden. De scooter bleek gestolen te zijn en had een valse kentekenplaat. Ook bleek dat de Utrechter geen rijbewijs had.

Galerie Kortom vult het gat van de Aldi

20140825 ZEIST  Driekwart jaar is Zeistenaar Tom Gijsen bezig geweest om de Aldi over de streep te trekken. Mede dankzij de bemoeienis van wethouder Verbeek is de grootgrutter overstag gegaan. Gijsen mag hun lege pand aan de Voorheuvel voorlopig voor een jaar huren.

Lees verder

SVL te sterk voor SC Bemmel

20140825 BEMMEL / LANGBROEK  SVL vertrok zaterdag naar Bemmel om aan te treden tegen de plaatselijke Sc,op een erg mooi zonovergoten sportpark ,met een prachtige tribune. Henk Henzen doet verslag namens SVL.

Lees verder

Andere opzet Mama Café

20140825 WIJK BIJ DUURSTEDE  Vanaf maandag 1 september gaat in het Ewoud en Elisabeth Gasthuis het Mama Café weer van start. Bij dit café kunnen ouders elkaar ontmoeten en gezellig met elkaar in gesprek gaan over dingen die ze bezighouden. Het Mama Café is elke maandagmorgen van 9.00 uur tot 10.30 uur.

Lees verder

CDW-selectie werkt naar competitiestart toe

20140825 WIJK BIJ DUURSTEDE  Op maandag 28 juli begon hoofdtrainer Joost Kooijman met zijn assistenten aan de voorbereiding van seizoen 2014-2015. Daarin gaat CDW 1 uitkomen in de derde klasse D van het zaterdagvoetbal. Het was toen nog volop vakantie waardoor er nogal eens met spelers geschoven moest worden om teams in de oefenwedstrijden samen te stellen.

Lees verder

SP – raadslid verlaat gemeenteraad

20140825 UTRECHTSE HEUVELRUG  Lenneke Bolt, raadslid voor de SP in Utrechtse Heuvelrug, zal met ingang van 1 september de gemeenteraad verlaten. Ze is, vanwege persoonlijke omstandigheden, genoodzaakt te stoppen met het raadswerk. Haar plaats zal ingenomen worden door Corine Jongste (47) uit Doorn. Zij stond op de 4e plek voor de SP tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart jl.

Fractievoorzitter Jasper van Geijtenbeek: “Natuurlijk zullen wij de samenwerking met Lenneke gaan missen, maar persoonlijke redenen zorgen er helaas voor dat ze de keuze heeft moeten maken om te vertrekken en dat respecteer ik. Ik wil Lenneke bedanken voor de samenwerking in de afgelopen vier jaar als commissie- en raadslid”

Lenneke Bolt blijft voorlopig nog wel voorzitter van de SP afdeling Utrechtse Heuvelrug.

Fraaie blues bij het kasteel

20140825 WIJK BIJ DUURESTEDE  Gisterenmiddag was de muziektent bij het Kasteel het decor voor een uniek optreden van de Amerikaanse blues grootheid Ryan McGarvey. Het optreden werd vooral uniek omdat McGarvey er het enige akoestische concert in Europa van heeft gemaakt tijdens zijn tour.

Lees verder

Welnúh klaar voor nieuwe cursusseizoen

20140825 UTRECHTSE HEUVELRUG  Genoten van de zomer en nu toe aan lekker bewegen of een leuke cursus? Welnúh heeft een gevarieerd pakket cursussen en uitstapjes. Kunst en cultuur, sport en dans, recreatie en creatie, voor oud en jong worden mogelijkheden geboden.

Bart van Os van Welnúh licht toe: “Ontspanning en inspanning,  ‘voor ieder wat wils’, een aanbod waarop wij trots zijn.” Een aantal voorbeelden: Computercursussen in diverse dorpen, Find your voice, Dansochtenden voor senioren, Sportief 55+, In Balans, tekenen en schilderen, countryline dancing, Yoga, Werelddansen, Gezond en Vitaal. “Ook hebben wij dit jaar weer Volksdansen voor personen met een beperking. Dit is al jarenlang een zeer gewaardeerde cursus en staat daarom nu ook weer op het programma.” meldt Bart. “Welnúh organiseert de  cursussen op basis van de wensen van de inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Dus als u een idee heeft voor een bepaald onderwerp, laat het ons weten”.
Informatie of aanmelden: www.welnuh.nl of bel 0343 523011 (iedere werkdag van 09.00-12.00 uur).

Doornse flitspaal is ‘verdwenen’

20140825 DOORN  De digitale flitspaal aan de Dorpsstraat in Doorn is verdwenen. De flitspaal is de enige in de regio en het is momenteel niet bekend wat er mee is gebeurd. Wijkchef Willem van der Vliert zegt van niets te weten. ,,Wij hebben daar als lokale politie geen bemoeienis mee.

Lees verder

Beperkt treinverkeer door aanrijding met persoon

20140825 DRIEBERGEN  Rond het treinstation Driebergen-Zeist heeft maandagmorgen rond 06.45 uur een aanrijding plaatsgevonden tussen een trein en een persoon. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

Lees verder

Koeien, taarten en zeskamp

20140825 LANGBROEK  De PJGU afdeling Langbroek hield gisteren haar landdag aan de Gooyerdijk. Wethouder Hans Marchal verrichtte in de ochtend de opening, in de middag tijdens de zeskamp waren er naar schatting zo’n tweehonderd mensen.

Lees verder
het nieuws van 26 augustus 2014
17e jaargang nummer 5224

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Concert in Cothen 7 september

20140826 COTHEN  Op zondag 7 september zal in de protestantse kerk op de Brink in Cothen het 200e concert plaatsvinden dat door Concert in Cothen wordt georganiseerd. Dan zal optreden het strijktrio ‘Gesto Antico’ bestaande uit Judith Verona, Femke Huizinga en Anita Gluyas, cello.

Lees verder

HDS start bekeravontuur met winst

20140826 LEERSUM  Het eerste bekerduel van HDS was er één met vele verschillende kanten. Lang kon de uitslag alle kanten op, maar uiteindelijk kon het thuispubliek tevreden naar huis: 5-2. Na twaalf minuten stond er 2-0 op het scorebord, maar had het al 4-4 kunnen zijn.

De eerste kans was voor Wilco, maar hij kon zwak uitspelen van Vreeswijk niet afstraffen. De gasten hadden na vijf minuten de leiding moeten nemen. Zij kregen namelijk een strafschop te nemen. De nummer 10 besloot tot een heuse Panenka, de Leersumse keeper Johan Versteeg lag al op de grond, maar veerde op katachtige wijze op en tikte de bal knap over de lat.
In de tiende minuut nam HDS de leiding. Met vroeg druk zetten werd de Vreeswijk verdediging tot balverlies gedwongen en Wilco van Dre ilegde bal opzij naar de rij staande Bart van Deukeren, 1-0,vorig jaar nog keeper maar vandaag bewees hij zijn waarde als aanvaller.
Amper drie minuten na de 1-0, tilde Wilco de stand naar 2-0. Brian Oudijk vond hem met een splijtende steekbal, het afronden was koeltjes.
Wie dacht dat HDS een makkelijke middag had, had het helemaal fout. De thuisploeg rondde slechts beter af, Vreeswijk kreeg ook kansen. Gelukkig voor Vreeswijk wisten zij hun oorspronkelijke gemis nog voor het half uur goed te maken. Binnen twee minuten kopte de spits twee keer zeer fraai raak en na 24 minuten was het 2-2.
Gescoord werd er tot de pauze niet meer, maar dat had makkelijk gekund. De volgende goal viel na bijna een uur spelen en was eigenlijk per ongeluk. Terwijl Vreeswijk het initiatief leek te nemen, scoorde de thuisploeg. Rechtsachter Marcel van Amerongen wilde voorgeven. De keeper liet de bal gaan en zag hem achter zich in het net vallen, 3-2.
Deze goal bleek achteraf een beslissend punt in de wedstrijd. Vreeswijk drong nog aan, maar de meeste kansen waren voor HDS. Met nog een kwartier op de klok besliste man of the match Wilco van Drie het duel alsnog. Olaf Vernooij stuurde hem diep, de afronding was simpel. Vreeswijk zat er door en HDS kon vaker scoren. Tom van der Lugts vrije trap leek voorlangs te gaan, maar Olaf Vernooij kon er nog net bij. Uit een moeilijke hoek tikte hij knap de 5-2 binnen. De eerste bekerwinst was binnen.
Woensdag 27 augustus gaat HDS op bezoek bij Bunnik. Daar wordt om 19.30 uur afgetrapt. Zaterdag 30 augustus volgt dan om 17.00 uur de laatste poulewedstrijd tegen Oranje Wit, thuis op de Engelse Berg.

AZC Leersum viert jubileum met open huis

20140826 LEERSUM  Vijfentwintig jaar jaar geleden huisvestte het COA voor het eerst vluchtelingen van diverse nationaliteiten in Leersum. Het asielzoekerscentrum (azc) was één van de eerste opvanglocaties in Nederland. Deze mijlpaal wil het COA niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Lees verder

Oogsten in de regen

20140826 WIJK BIJ DUURSTEDE  Jolande van der Linden aan de Trekweg, is al van ’t weekend met veel personeel begonnen met het plukken van de Conference. Voor zover haar geheugen reikt, werd er nog niet eerder al zo vroeg in het jaar peren geoogst.

Lees verder

Fietser (15) zwaargewond na aanrijding in Rhenen

20140826 RHENEN  Een 15-jarige fietser is maandagavond zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Lijnweg in Rhenen. Rond 20.30 uur reed een 25-jarige automobiliste uit Goes over de Lijnweg richting Veenendaal, toen de de fietser volgens de politie bij verkeerslichten de weg over stak.

Lees verder
het nieuws van 27 augustus 2014
17e jaargang nummer 5225

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Vitens gaat water ontharden

20140827 BUNNIK/HOUTEN  Al maanden wordt er aan de Tureluurweg in Bunnik door Vitens gewerkt aan de bouw van een onthardingsinstallatie bij de drinkwaterproductielocatie. Begin 2015 treedt deze installatie in werking en komt er in Houten en Bunnik Zuid zachter water uit de kraan.

Lees verder

Speelweek Driebergen krijgt vandalen op bezoek

20140827 DRIEBERGEN  Vandalen hebben in de nacht van dinsdag op woensdag huisgehouden op de Speelweek in Driebergen, schrijft Nieuwsblad De Kaap. Er zijn eieren over de tafels uitgesmeerd en er is een waterslang kapotgeknipt.

Lees verder

Boycot als zwaard boven de markt

20140827 WERKHOVEN/BUNNIK  De Russische boycot op groente en fruit uit Europa raakt ook de fruittelers in de gemeente Bunnik. “Wij hebben echter de mogelijkheid ons fruit op te slaan in afwachting van betere tijden”, stellen Gert-Jan Oskam, Geert-Jan van Dijk en Pieter Lekkerkerker.

Lees verder

Jongeren en cliënten gaan samen straten Rhenen schoonmaken

20140827 RHENEN  Jongeren van Ondernemers voor Jongeren (OVJ) en verstandelijk beperkte cliënten van zorgorganisatie Zideris gaan samen onder meer de straten van Rhenen schoon houden. Beide organisaties tekenden dinsdag een samenwerkingsovereenkomst voor diverse werkprojecten.
 
Lees verder

Appelplukdag komt eraan

20140827 BUNNIK  Je eigen fruit plukken wie wil dat nu niet? Op zaterdag 13 september kan dat bij fruitboerderij De Achterdijk in Bunnik. Dan wordt weer het hoogtepunt van de oogst gevierd, tijdens de Appelplukdag. Onze boomgaard aan Achterdijk 25 in Bunnik is tussen 10.00 en 16.00 uur toegankelijk, waar het rijpe fruit op dat moment geoogst wordt.

Lees verder

Plastic kratten in brand bij Vrumona in Bunnik

20140827 BUNNIK  Op het terrein van frisdrankbedrijf Vrumona in Bunnik heeft woensdagochtend een stapel plastic kratten in brand gestaan. De brand is inmiddels onder controle maar veroorzaakte een grote rookwolk die over de naastgelegen snelweg A12 trok.

Lees verder

Plan voor nieuw toerismebureau voor Vallei en Heuvelrug

20140827 RENSWOUDE/ VEENENDAAL  Als de gemeenteraden en de provincie Utrecht er dit najaar mee instemmen komt er een nieuw Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) voor de Utrechtse Heuvelrug en Vallei. Het moet de opvolger worden van de bestaande VVV’s Vallei, Soest en Utrechtse Heuvelrug.

Lees verder
het nieuws van 28 augustus 2014
17e jaargang nummer 5226
foto’s op flickr

foto’s op 500px

Iedereen welkom bij opening tennisbanen in Odijk

20140828 ODIJK  Veel Odijkers hebben er al een glimp van opgevangen, of alvast uitgeprobeerd. De afgelopen weken is keihard gewerkt om alle banen van het tennispark van SV Odijk Tennis te vernieuwen. Iedereen uit Odijk is bij deze uitgenodigd voor een spectaculaire openingsmiddag op 6 september, vanaf 13.30 uur.

Lees verder

‘Wedstrijd tegen Oud Oranje maakt veel los’

20140828 DOORN  ,,Wat kan een kleine club als DEV Doorn toch veel voor elkaar krijgen als vrijwilligers de handen in elkaar slaan!” Voorzitter Marco Mud van de Doornse voetbalvereniging vertelt met trots over de voorbereidingen voor de wedstrijd die het eerste elftal op woensdag 3 september speelt tegen Oud Oranje.

Lees verder

Driebergen vangt 24 vluchtelingen op

20140828 UTRECHTSE  HEUVELRUG  Zes gezinnen van diverse nationaliteiten verruilen binnenkort hun onderkomen in een Thais vluchtelingenkamp voor een huurwoning in Driebergen. In totaal 24 kinderen en volwassenen komen op uitnodiging van de rijksoverheid naar Utrechtse Heuvelrug om een nieuw leven op te bouwen.

Lees verder

Jamsessie

20140828 ZEIST  Op vrijdag 5 september 2014 is er in Pop- & Cultuurpodium De Peppel de eerste jamsessie van het nieuwe seizoen! En iedereen is welkom, of je heel goed bent of juist niet maakt niets uit. Vanavond heb je de kans om zelf op het Peppelpodium te schitteren.

Verschillende mensen, verschillende stijlen muziek, kortom voor ieder wat wils. Wij zetten een drumstel en gitaarversterkers neer (omdat die moeilijk mee te nemen zijn op de fiets). Dus alles wat je hoeft te doen is je gitaar op je rug binden of je drumstokken in je zak steken en naar de Peppel komen. Speel je geen instrument?? Geen probleem, de bar is gewoon open en je kunt genieten van alles wat er op het podium gebeurt! De deuren op de Montaubanstraat 106 gaan open om 20.30 uur en de entree is gratis. Kijk op www.peppel-zeist.nl voor meer informatie.
het nieuws van 29 augustus 2014
17e jaargang nummer 5227

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Gemeenteraad spreekt zich uit over plaats hondenschool

20140829 RHENEN  De gemeenteraad van Rhenen spreekt op 23 september over een nieuwe locatie voor hondenschool Canis Cunerae. Al jaren is Robert-Jan de Bruin op zoek naar een geschikte plaats voor de school, maar telkens liep die spaak. Tot de Rijdende Rechter zich er in 2012 over uitsprak.


Lees verder

David van Maanen nieuwe directeur RSD

20140829 ZEIST  Per 1 september is David van Maanen benoemd als directeur van de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSDKRH). Hij volgt Kees Mosselman op die met pensioen gaat. Van Maanen is geen onbekende in de sociale zekerheid.

Lees verder

het nieuws van 30 augustus 2014
17e jaargang nummer 5228

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Appelplukdag in Cothen

20140830 COTHEN  De appeloogst in Nederland is weer begonnen! Op zaterdag 6 september wordt dit hoogtepunt van de oogst gevierd, tijdens de Appelplukdag. Voor jong en oud is dit dé ultieme kans om een kijkje te nemen in een boomgaard, zelf appels te plukken en te genieten van het lekkere fruit waarop de Nederlandse telers terecht trots zijn.

Lees verder

Zestiende kunstatelierroute Leersum

20140830 LEERSUM  Kunstgilde Heuvelrug biedt het weekend van 6 en 7 september voor de zestiende keer de mogelijkheid om een kijkje te nemen in de keuken van een kunstenaar. Dit jaar zijn bij de kunstatelierroute in 11 ateliers de werken van 21 kunstenaars te bewonderen.

Lees verder

Toren in de steigers

20140830 DRIEBERGEN  De operatie ‘Toren in Topvorm’ is begonnen. Na een jaar fondsenwerving staat de toren van de Sint Petrus’ bandenkerk nu in de steigers. De schilders gaan – na enkele bouwkundige werkzaamheden – aan de slag om de toren weer in topvorm te brengen. Daar zijn ze naar verwachting vier weken mee bezig. Ook wordt in deze periode lood- en zink en aangetast houtwerk waar nodig vervangen.

vergroot foto

De eerste klus aan de toren zit er al op en dat is te horen. Het aloude mechaniek dat het luidwerk van de drie klokken aanstuurt, is in juli door technici van de firma Petit & Fritsen (inmiddels onderdeel van Koninklijke Eijsbouts te Asten) vervangen door een computergestuurde schakelkast. Die zorgt ervoor dat het uurwerk precies op tijd loopt en de luidklok elk half en heel uur de tijd aangeeft. Dagelijks luidt om 12.00 uur en 18.00 uur als vanouds het Angelus.

Bijdragen aan de actie ‘Toren in Topvorm’ zijn nog van harte welkom op het bankrekeningnummer van de stichting ‘Vrienden van Sint Petrus’ banden’,  NL75RABO037.52.98.398. Meer informatie over de actie is te vinden op de website www.torenintopvorm.nl

Welnúh op Informatiemarkt

20140830 DOORN  Op zaterdag 6 september is Welnúh weer te vinden op de Informatiemarkt, onderdeel van het Doorns Festival, op Plein 1923 en voor de Kampwegkerk. Vanzelfsprekend kunt u daar informatie krijgen over alle activiteiten van Welnúh, het Jongerenwerk, het Opbouwwerk en het nieuwe cursusprogramma, dat in samenwerking tussen vrijwilligers, inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en Welnúh tot stand komt.

Ook het programma van de EvenementenXpress en het Filmhuis Doorn is weer klaar en kan daar worden afgehaald. Welnúh wil bij de kramen graag met u in gesprek gaan om zo te inventariseren welke behoeften en wensen er zijn bij de inwoners van de Utrechtse Heuvelrug en welke rol u hierin zelf zou kunnen spelen.

Omdat Welnúh dit jaar haar lustrum viert, vallen er prijzen te winnen. Doe mee aan de prijsvraag “Hoeveel vrijwilligers heeft Welnúh” en deponeer uw oplossing bij één van de twee kramen! Uit de goede oplossingen worden drie winnaars getrokken, die een bon krijgen voor een heerlijke lunch of etentje voor twee personen. De winnaars worden in week 38 bekend gemaakt op de website van Welnúh, www.welnuh.nl. Wij zien u graag op 6 september!

Crowdsourcing begroting levert al 32 ideeën op

20140830 UTRECHTSE HEUVELRUG  In de tweede week van de crowdsourcing via de Begrotingswijzer is de belangstelling om deze in te vullen eveneens groot. In totaal hebben nu185 mensen de Begrotingswijzer ingevuld en zijn 32 ideeën ingediend.

Daarvan zijn 16 ideeën na gebeld, waarvan 9 ideeën tot een nader onderzoek leiden. Drie suggesties hebben betrekking op het crowdsourcingproces en hoe er in de toekomst nog meer rendement mee gehaald kan worden. Eén reactie was een persoonlijke mening, waarop het college een reactie formuleert. Drie suggesties waren al in de vinkenlijst opgenomen.

Op twitter wordt nog levendig gediscussieerd, waarbij ook wordt verwezen naar andere goede voorbeelden, zoals de overheidswebsite http://goedopgelost.overheid.nl, die gebruikt kan worden om ideeën op te doen voor suggesties. Ook valt uit de berichten op te maken dat de Begrotingswijzer mensen in ieder geval goed inzicht geeft waar de gemeente zijn geld aan besteedt.

Wethouder Jan Willem van Dongen: ,,Nu de vakanties voorbij zijn, vinden veel mensen onze oproep in hun mailbox. Ik ga er van uit dat we volgende week  een verdere stijging in de reacties kunnen laten zien. Ook zullen we via activiteiten inwoners activeren met de Begrotingswijzer mee te doen! ”.
   
Voortgang
Enkele cijfers: 
70% van de gebruikers van de Begrotingswijzer is man en 24% is vrouw. Slechts 10% is 35 jaar of jonger en het merendeel van de respondenten (57%) is 55 jaar of ouder en is HBO of universitair geschoold. (6% heeft sekse niet ingevuld).

Meest gekozen posten om te bezuinigen zijn op dit moment:
1.    Een efficiencyslag op de organisatie.
2.    Verkoop gemeentelijk vastgoed.
3.    Afstoten snippergroen.
4.    Vermindering van het  budget representatie van het college.
5.    Verhoging van de toeristen belasting.
Minst gekozen posten om te bezuinigen
1.  Een ozb-verhoging van 20%.
2. Invoeren van betaald parkeren.
3. Een ozb-verhoging van 5%.
4. Halveren van het aantal speelplaatsen.
5. Verhoging van OZB met 15%.  

Vervolgtraject
De indieners van een voorstel worden  gebeld en als dit tot een nader onderzoek leidt kan het voorstel worden doorgerekend, getoetst aan wet- en regelgeving en de termijn waarop het voorstel uit te voeren is en wordt een collegevoorstel gemaakt. Vervolgens maakt het college een eigen afweging of het voorstel wordt toegevoegd aan de lijst van bezuinigingsmogelijkheden dat bij het raadsvoorstel als bijlage wordt toegevoegd.
Over dat raadsvoorstel wordt in de gemeenteraad uitvoerig gedebatteerd. Uiteindelijk beslist de raad in november over de definitieve invulling van de bezuinigingen. Alle indieners van een voorstel krijgen vervolgens bericht over wat er met hun voorstel is gedaan en waarom.

Nieuwe impuls aan crowdsourcing
Een groep van initiatiefnemers heeft aan de gemeente medewerking gevraagd om actief deel te nemen aan  een bijeenkomst die zij gaan organiseren voor mensen die meer willen weten over de gemeentelijke begroting. Daar is ook ruimte om met elkaar suggesties te bespreken voor ombuigingen en investeringen.  Op dat verzoek heeft wethouder Jan Willem van Dongen enthousiast gereageerd en zijn medewerking toegezegd om van de avond een succes te maken. De bijeenkomst is  op maandag 15 september in de Twee Marken in Maarn en hierover komt nog nader bericht.

Vlooienmarkt Keizersweide Doorn

20140830 DOORN  Op zondag 31 augustus wordt er op de keizersweide tegen over Huize Doorn gelegen aan de langbroekerweg 10 te Doorn een vlooien¬markt/Snuffelmarkt wordt georganiseerd door Organisatie Jo-Jo. Zij verwachten tussen de 85 en 110 kramen te plaatsen.

Lees verder

Opnieuw sluitende meerjarenbegroting

20140830 RHENEN  Wethouder Henk van den Berg presenteert de aanpak voor de sluitende meerjarenbegroting tot en met 2018. Dit betekent dat de gemeente het huishoudboekje voor de toekomst op orde kan krijgen, maar er moet wel stevig bezuinigd worden.

De afgelopen jaren heeft de gemeente Rhenen er alles aan gedaan om de begroting sluitend te maken. Nu gaat de gemeente het op een andere manier aanpakken; op een duurzame manier, waarbij de begroting toekomstbestendig wordt gemaakt. We doen dat door reserveringen voor bepaalde risico’s, bijvoorbeeld  veranderingen in het rijksbeleid, nu tijdelijk in te zetten. Dat is een noodzakelijke ingreep, die we zo snel mogelijk willen herstellen. Om die reden is er een bezuiniging opgenomen van 1,5 miljoen euro. De gemeente gaat met inwoners rond de tafel over hun ideeën rondom de bezuinigingen. Het college zal deze aanpak voorstellen aan de gemeenteraad.

Samen met inwoners
Wethouder Henk van den Berg is erg tevreden met deze aanpak: “De gemeente heeft altijd een solide en degelijk financieel beleid gevoerd. Door de bezuinigingen vanuit het rijk en de veranderingen in de zorg, komen we geld te kort. Om dit gat te dichten gaan we iets meer risico lopen, maar deze zijn van tijdelijke aard”. De gemeente zal op een aantal terreinen bezuinigingen door moeten voeren: wat dat precies gaat betekenen voor de inwoners, is nu nog niet bekend. Afgesproken is dat er geen (extra) bezuinigingen doorgevoerd worden bij de drie decentralisaties (jeugdzorg, participatie, maatschappelijke ondersteuning), sport en cultuur. Binnen vijf jaar moeten de risico’s weer volledig afgedekt zijn. In de tussentijd gaat de gemeente samen met haar inwoners in gesprek over de wijze van bezuinigen van 1,5 miljoen op lange termijn. Van den Berg: “In de samenleving zit zoveel creativiteit en kennis over Rhenen dat we dat graag willen benutten”.

Woonlasten
Naast het tijdelijk verruimen van de risico’s heeft de gemeente een aantal maatregelen geformuleerd om de begroting meerjarig sluitend te krijgen. Eén daarvan is een streven om de tarieven voor afval en riolering kostendekkend te maken. De tariefstijging wordt voor een deel verzacht door een teruggaaf aan de burgers uit de opgebouwde reserves. Het streven is om de woonlasten van de burgers zo min mogelijk te laten stijgen.

Bedrijfsvoering gemeentelijke organisatie
De bedrijfsvoering van de gemeente wordt ook doorgelicht. Er wordt gekeken naar de eigen huisvesting en of er andere organisaties zijn die gehuisvest kunnen worden in het gemeentehuis. Onderzocht wordt of bepaalde taken slimmer georganiseerd en/of uitbesteed kunnen worden, dus met anderen samenwerken of afstoten. Gelijktijdig wordt de begroting opnieuw doorgelicht om de hoogte en besteding van de budgetten kritisch te bekijken (zero based budgetteren).

Maart 2015
In maart 2015 zal de gemeente meer duidelijkheid hebben over de manier waarop de 1,5 miljoen bezuinigd gaat worden. We zullen binnenkort een oproep plaatsen waarbij we mensen uitnodigen om met ons mee te denken over de bezuinigingen. Inwoners die zich nu al graag willen aanmelden om met het traject mee te doen, kunnen zich melden via info@rhenen.nl.

Wijkse kinderen graven nieuwe watergang

20140830 WIJK BIJ DUURSTEDE  Op donderdag 11 september aanstaande geeft wethouder Jan Burger het startsein voor het graven van de nieuwe watergang in de wijk De Engk. Hij wordt daarin bijgestaan door kinderen van kinderdagverblijven en basisscholen in de buurt.

Lees verder
het nieuws van 31 augustus 2014
17e jaargang nummer 5229
foto’s op flickr

foto’s op 500px

Wethouder open vernieuwde Ludenkapel

20140831 DOORN  In het weekend van 13 en 14 september viert De Ludenkapel het einde van een geslaagde restauratie. Op zaterdag 13 september zal wethouder Gerrit Boonzaaijer officieel de vernieuwde kapel openen, in het kader van een feestelijk programma.

Vanaf 10 uur ’s morgens is in de kapel werk van de beeldende kunstenaars Eduart Baçe, Tjaard Hoogenraad en Paul van Solingen te bewonderen onder de titel “Op reis’. Dat is tevens het thema van de Open Monumentendag die dat weekend plaatsvindt, en waarin De Ludenkapel, als gemeentelijk monument, prominent vertegenwoordigd is.

Op zaterdagmiddag zijn er verschillende activiteiten voor zowel kinderen (wenskaarten/wandelstokken maken, schminken, ballonnen oplaten) als voor volwassenen: voor hen is er om 16.00 uur o.m. een concert met vocale muziek van Constantijn Huijgens en zijn internationale vrienden, door Paulien van der Werff (sopraan) en Gert de Vries (luit). Ook aan de inwendige mens wordt gedacht, met o.m.poffertjes, thee en limonade, en vanaf 16.30 uur een goed glas wijn.

Op zondagmorgen 14 september vanaf 10.00 uur is de kunstexpositie eveneens te bewonderen. Tevens klinkt er in De Ludenkapel dan poëzie én muziek, alweer onder het thema “Op reis”. Dit geheel staat onder leiding van ds. Harry Schram.
De Ludenkapel, aan de Ludenlaan 33 (hoek Berkenweg) in Doorn, stond vorig jaar vrijwel op instorten. Dankzij de financiële hulp van veel particulieren als instanties is de kapel nu niet alleen weer veilig te betreden, maar kan hij ook weer jaren mee.

Alle activiteiten in het weekend van 13 en 14 september zijn gratis toegankelijk. Een programmaboekje met meer informatie is o.m. verkrijgbaar bij de VVV. Ook op de site van De Ludenkapel www.ludenkapel.nl staat nadere informatie. De Ludenkapel verwacht heel veel belangstellenden!

Twee voetbalploegen al zeker van volgende bekerronde

20140831 UTRECHTSE  HEUVELRUG  Liefst twee van de vijf Heuvelrugvoetbalploegen hebben zich geplaatst voor de volgende ronde van de districtsbeker. Traditiegetrouw zijn de bekerwedstrijden de opening van het nieuwe voetbalseizoen voor de ploegen.

Lees verder

SVL 4100 euro voor Hope4Life

20140831 LANGBROEK  De laatste wedstrijd in de bekerpoule was tegen RKHVV uit Huissen. Voor de wedstrijd werd door RKHVV het bedrag bekend gemaakt wat zij hadden gehaald tijdens de wedstrijd RKHVV – SC Bemmel voor de stichting Danny’s hope 4 life. Er was zo rond de zeshonderd euro opgehaald.

Lees verder

Beleef de tijd van Napoleon bij bezoekerscentrum De Boswerf

20140831 ZEIST  Op zondag 14 september 2014 organiseert bezoekerscentrum De Boswerf in samenwerking met de gemeente Zeist, Archeologen-vereniging AWN en het landschap Erfgoed Utrecht (LEU) de publieksdag Archeologie Zeist.  Centraal staat het Franse Kamp, het voormalig legerkamp van soldaten van Napoleon bij Austerlitz.

De dag is aantrekkelijk  en leerzaam voor kinderen, maar zeker ook interessant voor volwassenen die meer willen weten over de Franse tijd in Zeist.

Sporen van Napolen 
In Austerliz zijn er plannen om een nieuwbouwwijk te realiseren. Mogelijk is er op deze plek omstreeks 1800-1810 het Napoleontisch legerkamp geweest met maar liefst 20.000 soldaten. Verwachtingen zijn dat er behoorlijk wat vondsten verstopt zitten in de grond, waaronder een amfitheater en wapentuig. Voordat er een echte opgraving plaatsvindt, wordt er eerst een vooronderzoek gedaan met kleine boringen om te onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van een archeologische vindplaats. Tijdens de publieksdag laten we u zien hoe het kamp/ het leven van de soldaten eruit zag en kunt u in een kleine expositie zien wat er al aan archeologische vondsten is gevonden  op deze plek.

Activiteiten en workshops voor alle leeftijden 
Kinderen vanaf ca. vier jaar kunnen deelnemen aan de workshop archeologische schatten graven (échte oude ‘Franse’ vondsten); er is een informatieve film over het legerkamp te zien. Kinderen vanaf 8 jaar zijn welkom om onder begeleiding van archeologen oude munten te zoeken met een metaaldetector. Dat kan van 14.00 – 16.00 uur. Ze kunnen zich ook verkleden als soldaat met oude kostuums en een steek van Napoleon knutselen. Voor deelname aan workshops wordt een bijdrage gevraagd. Daarnaast zijn er informatiestands van LEU en AWN.

Uw eigen vondsten onder de loep
Regio archeoloog Alexander van der Bunt van het LEU  en de AWN zijn aanwezig met een informatiestand. Zij beantwoorden vragen en kunnen uw eigen archeologische vondsten onderzoeken. De AWN houdt zich bezig met het opsporen van archeologische locaties. Daarnaast werken de AWN-archeologen mee aan opgravingen, het conserveren en documenteren van vondsten. Door hun bijdragen wordt veel werk gedaan waar professionele archeologen niet altijd aan toe kunnen komen.

Dalto/BNApp.nl sluit oefencampagne af.

20140831 DRIEBERGEN  De oefencampagne voor Dalto/BNApp.nl zit erop. Met winst tegen Unitas en DeetosSnel en verlies tegen KCC en OVVO is de nieuwe trainer Riko Kruit niet echt tevreden, maar de resultaten baren hem nog geen zorgen. “Ik wil een aantal nieuwe aspecten toevoegen aan het spelletje en dat kost tijd, daarvoor kunnen we de veldcompetitie goed gebruiken.

Bovendien spelen we nu nog met 6 om 6 en zoeken we naar de juiste combinaties. Dat betekent dat er naast het steeds in wisselende samenstellingen spelen ook nog moet worden nagedacht over het te spelen spel en dat maakt het selecteren moeilijker. Uiteindelijk gaan we met 5 om 5 tot aan de zaal verder. Bij de dames is Loraine Vissers(knie) geblesseerd en het zal nog wel een aantal weken duren voordat zij weer geheel fit is. Ook Leanne Schimmel heeft last van een (knie) blessure, daarvoor gaat zij deze week naar Frank Backx en wellicht dat er dan meer duidelijkheid is over de ernst en de aard van de blessure. Over Vera van Ekris, die overkwam van SKF, is Kruit tevreden. “Ik zie haar wekelijks stappen maken en in scorend opzicht laat zij steeds meer zien. Ik ben zo wie zo ook tevreden over de andere dames, Paula Bos, Kaylee Alblas en Barbara Brouwer, het is leuk om te zien dat, nu ze wat vrijer mogen spelen, dit ook doen”. Op de vraag wat de nieuwe aspecten in het spel inhouden antwoordt Kruit dat het belangrijkste is dat de spelers moeten snappen waarom ze korfbal spelen en dat daarbij niet de organisatie maar de goal het doel is en dat het komen tot een goal in alle fases en vanuit elke situatie van het spelletje mogelijk is. De ideale situatie is spelen zonder organisatie, maar dat zal nog wel even duren voordat we zover zijn, aldus Kruit.

Riko Kruit is nu een aantal weken aan de slag bij zijn nieuwe (oude) club en wat hem opvalt is dat het de club moeite kost om het topkorfbal te faciliteren. “We kunnen bijvoorbeeld niet trainen in de zaal op de tijden die we zouden willen en op het veld is er geen goede ruimte om voorbesprekingen (met behulp van visuele middelen) te houden. Daarin zou Dalto nog stappen moeten maken, want ik ben ervan overtuigd dat topkorfbal in Driebergen mogelijk is en dat er dan mooie dingen kunnen gebeuren”.

Zaterdag staat de eerste competitiewedstrijd, uit bij DVO, op het programma. Kruit heeft zich nog niet beziggehouden met de tegenstander. “Een streekderby heeft altijd wel zijn charme, maar we gaan uit van onze eigen kracht”.

Leuke activiteiten tijdens Zoute Inval

20140831 LEERSUM  Donderdag 4 september start het nieuwe seizoen van de Zoute Inval in de bibliotheek Z-O-U-T, locatie Leersum. Elke donderdagochtend van 10 tot 12 uur kunt u onder het genot van een drankje gezellig bijpraten over de vakantie en er is tijd voor een spelletje.

De eerste donderdag van de maand is er breicafé. U kunt uw eigen handwerk meenemen en patronen en ervaringen onderling uitwisselen.

Naast de reguliere ochtenden zijn er regelmatig extra activiteiten.
Donderdag 11 september is er een sjoelwedstijd en op 25 september vindt er een workshop mandala tekenen en kleuren plaats. Een mandala is een tekening in een cirkel, met herhalende lijnen en vormen. Er zijn voorgetekende mandala’s aanwezig, die ook verwerkt kunnen worden in een ansichtkaart. Deelnemers dienen zelf een potlood, passer, gum, liniaal en kleurpotloden mee te nemen(eigen bijdrage € 2,-).
Voor elke deelname aan de Zoute Inval wordt een bijdrage van € 1,- gevraagd voor de koffie of de thee.
Voor verdere informatie over het programma kunt een folder halen in de Bibliotheek en kijken op de website www.rbzout.nl

Nazomermiddag op de Plantage

ELST  Op woensdag 10 september wacht om 14.00 uur  een ervaren en kundige  gids van Utrechts Landschap op uw komst op de parkeerplaats van de Plantage Willem III, Rijksstraatweg 265, 3921 AH  Elst (U). In ongeveer anderhalf uur leidt hij u rond door dit unieke, glooiende landschap tussen de hoge Utrechtse Heuvelrug en de veel lagere uiterwaarden van de Nederrijn.

De grote grazers als galloways,   zwarte Schotse koeien, koniks, muisgrijze Poolse paardjes en damherten, fraai gevlekte herten, hebben alle hier een bijzondere taak die de gids graag toelicht.
De excursie is gratis. Van tevoren aanmelden is niet nodig en een verrekijker wordt aanbevolen.
Voor meer informatie over de activiteiten van Utrechts Landschap zie: www.utrechtslandschap.nl