Heuvelrugnieuws van donderdag 1 april 2004

Heetveld Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 9.25 uur 

meer foto’s van deze straat

Verkeershinder bij viaduct A12-Hoofdstraat

Op donderdag 8 april van 10.30 tot 16.00 uur is er verkeershinder mogelijk op de Hoofdstraat te Driebergen ter hoogte van het viaduct van de A-12. Deze verkeershinder is van tijdelijke aard in verband een jaarlijkse inspectie van het viaduct. Door deze werkzaamheden moeten de rijbanen om beurten worden afgesloten hetgeen verkeershinder kan veroorzaken. De werkzaamheden worden door Nebest Adviesgroep verricht.

Driebergse predikanten denken verschillend over ‘The Passion’

Predikanten in Driebergen reageren tamelijk verschillend op de vraag of mensen de film ‘The Passion of the Christ’ moeten gaan bekijken. Deze omstreden film van Mel Gibson is vanaf vandaag in de Nederlandse bioscopen te zien (waaronder Figi in Zeist), maar de discussie over de antisemitische ondertoon en de overdosis aan geweld is al weken in volle gang. De Stichtse Courant vroeg een aantal Driebergse predikanten aan de vooravond van de première om hun mening over de spraakmakende rolprent. Die blijkt nogal uiteen te lopen.
Stichtse Courant van 1 april 2004

Bevolking is des duivels over harde aanpak loslopende honden

Een flink deel van de Driebergse bevolking maakt zich met de dag kwader over het strenge toezicht op loslopende honden. Hoewel dit verbod op niet-aangelijnde honden al jaren geldt. Diverse hondeneigenaren hebben inmiddels een boete mogen ontvangen omdat zij hun viervoeter even los lieten lopen. De hondenbezitters hebben totaal geen begrip voor dit beleid omdat ze van mening zijn dat hun huisdieren geen enkele schade aanrichten in de natuur. Het Driebergse college van B&W heeft inmiddels een poging gedaan om de zaak te versoepelen.
Stichtse Courant van 1 april 2004

Speel-o-theek al 25 jaar actief

Afgelopen zaterdag was er veel belangstelling voor de kledingbeurs van de spel-o-theek omdat die haar 25-jarig bestaan vierde.
Stichtse Courant van 1 april 2004

Jonge acteurs op het VZOD-toneel

Met weinig middelen maar met veel talent hielden acht jonge spelers van toneelvereniging VZOD zaterdag urenlan de aandacht van de zaal vast met het stuk ‘Bjoetie en het Beest/Is dat een kapstok?’.
Stichtse Courant van 1 april 2004

Driebergenaar schrijft boek over tuinsteden en tuindorpen

Driebergenaar Harm Jan Korthals Altes promoveerde op 16 maart tot doctor in de sociale geografie met het proefschrift ‘Tuinsteden, tussen utopie en realiteit’.
Stichtse Courant van 1 april 2004

Bijzonder concert bij 15-jarig bestaan werkgroep Kerk en Israël

Ad Bom doet verslag van het 15-jarig bestaan van de werkgroep Kerk en Israël waarbij het Amsterdams Synagogaal Koor een optreden verzorgde.
Stichtse Courant van 1 april 2004

Opbrengst collecte Simavi

De Simavi-collecte bracht dit jaar in Driebergen € 4598,62 op.
Stichtse Courant van 1 april 2004

VVV moet voor 31 december nieuw onderkomen hebben

De Driebergse VVV, die momenteel gehuisvest is in een ruimte van de Rabobank aan de Bosstraat, is intensief op zoek naar een nieuw onderkomen. De VVV heeft de huur bij de Rabobank per 31 december aanstaande opgezegd. Vanwege de bezuinigingen die de gemeente op de subsidie van de VVV heeft doorgevoerd is het niet meer mogelijk om dit onderkomen aan te houden.
Stichtse Courant van 1 april 2004

Oranjevereniging wil dat iedereen het Dorpslied leert

De Oranjevereniging Driebergen-Rijsenburg vindt dat alle inwoners het Dorpslied moeten kunnen zingen.
Stichtse Courant van 1 april 2004

Publiek debat over normen en waarden

Het Comité Aangenaam Driebergen-Rijsenburg wil gaan samenwerken met de Stichting Publiek Debat. Doel is om in het najaar een publiek debat te organiseren over normen en waarden.
Stichtse Courant van 1 april 2004

Heuvelrugnieuws van vrijdag 2 april 2004

Traaij Driebergen: reconstructie Hoofdstraat 2004
foto: © Renk Knol
tijd: 9.30 uur 

meer foto’s van deze straat

Impasse rond herstel Pyramide

Herstel van de Pyramide van Austerlitz, waarvan de gerestaureerde hellingen opnieuw moeten worden aangelegd, gaat niet van een leien dakje. De statencommissie was gisteravond tijdens een ingelaste vergadering sterk verdeeld over het besluit van GS garant te staan voor de helft van de kosten.
Utrechts Nieuwsblad van 2 april 2004

‘Hond Zeya betekent heel veel voor me’

Het echtpaar Gramser uit Driebergen gaat samen met blindengeleidehond Zeya vanaf vrijdag 16 april in veertien dagen het Peterpad bewandelen. 256 kilometer. Het geld dat ze ophalen met deze sponsoractie komt ten goede aan blindengeleidehonden in Kroatië.
Utrechts Nieuwsblad van 2 april 2004

Provincie en gemeente ondertekenen overeenkomst over wijksteunpunt

De provincie Utrecht gaat de gemeente Driebergen ondersteunen bij de opzet van een wijksteunpunt. Gedeputeerde mevrouw mr. J.G.J. Kamp van de provincie Utrecht en burgemeester Bloemen hebben hiertoe op woensdag 31 maart een overeenkomst ondertekend waarin deze samenwerking is geregeld.

De gemeente heeft in oktober 2003 haar ambitie aan Provincie Utrecht kenbaar gemaakt om als regisseur op te treden bij de totstandkoming van een steunpunt wonen-zorg-welzijn in de gemeente. Dit past in het beleid van de gemeente om ouderen zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Het steunpunt moet multifunctioneel zijn en is met name bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen vanaf 70 jaar, chronisch zieken en gehandicapten. Om het steunpunt te realiseren is de provincie gevraagd een bijdrage te leveren welke bestaat uit procesmatige en inhoudelijke ondersteuning van een procesbegeleider.


Vrouw ligt enkele dagen op vloer

Op donderdag 1 april werd een bejaarde vrouw dankzij een bezorgde buurvrouw gevonden. Rond 19.00 uur belde een bezorgde bewoonster van de Prins Bernhardlaan de politie. Zij had haar 86-jarige buurvrouw al drie dagen niet meer gezien en er werd op aanbellen niet gereageerd. Politiemensen hebben de achterdeur opengebroken en zij troffen de 86-jarige vrouw liggend op de vloer van de woonkamer aan. Vermoedelijk heeft zij daar enkele dagen gelegen. Zij was geestelijk erg verward en verkeerde in slechte gezondheid. De vrouw is per ambulance naar het Diaconessenhuis in Zeist gebracht en is daar opgenomen.

Tweede Kamer praat over de gesplitste aansluiting

In een persbericht doet de VVD-Driebergen verslag van de gisteren gehouden kamercommissievergadering Verkeer en Waterstaat.

“Donderdagmiddag 1 april 2004 is tijdens de het overleg van de vaste Kamer commissie voor Verkeer en Waterstaat opnieuw gesproken over de gesplitste aansluiting op de A12. Ook de vragen van Pieter Hofstra (VVD), die zijn opgesteld na het overleg met de VVD fractievoorzitter Lysbeth van Valkenburg, stonden op de agenda geplaatst van de vaste Kamer commissie. De antwoorden van de minister waren inmiddels bekend en wezen op vertraging die het opnemen van de gesplitste aansluiting in de spoedwet met zich meebrengt.
Pieter Hofstra heeft tijdens de vergadering nogmaals gevraagd, waarom de gesplitste aansluiting niet in overweging wordt genomen door de minister. Terwijl de regio hier voorstander van is en de kosten ervan voor haar rekening wil nemen. Uit de beantwoording van de minister van Verkeer en Waterstaat blijkt dat de minister op een aantal essentiële punten een kennis achterstand heeft. Zowel de VVD als het CDA vonden de beantwoording niet adequaat en Pieter Hofstra heeft dan ook voorgesteld dat de minister opnieuw zal gaan praten met de regio. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft inmiddels toegezegd met de regio te gaan praten.
Na afloop van de vaste Kamer commissie hebben burgemeester Bloemen en VVD Driebergen fractievoorzitter Lysbeth van Valkenburg, beiden aanwezig op de publieke tribune, van de minister van Verkeer en Waterstaat nogmaals de bevestiging gekregen dat zij op korte termijn overleg zal voeren met de regio over de gesplitste aansluiting. Burgemeester Bloemen zal mede zorgdragen dat dit overleg snel zal plaatsvinden.”

Vragen lid Hofstra over de gesplitste aansluiting op de A12 bij Driebergen

Naar aanleiding van de door het lid Hofstra aan mij gestelde vragen over de gesplitste aansluiting op de A12 bij Driebergen antwoord ik u als volgt.

Vraag
Klopt het dat de Landsadvocaat heeft aangegeven dat de gesplitste aansluiting op het onderliggende weggennet bij de A12 in Driebergen mogelijk is zonder dat de uitvoering van de Spoedwet wegverbreding in het gedrang komt? Van welke datum is deze uitspraak van de Landsadvocaat ? Hoe verhoudt de uitspraak van de Landsadvocaat zich met het antwoord dat u geeft op de vragen bij de begrotingsbehandeling van 2004? Vervalt hiermee uw uitspraak?

Antwoord
Neen dat klopt niet. Ter uitvoering van de afspraken die met de regio zijn gemaakt in het bestuurlijk overleg over het MIT (verwoord bij brief van 3 december 2003 aan de Tweede Kamer) heeft de Landsadvocaat de procedurele mogelijkheden en onmogelijkheden van de door de regio gewenste gesplitste aansluiting verkend. Uitgangspunt hierbij is dat het Wegaanpassingsbesluit (WAB) niet mag worden vertraagd. Dit heeft geresulteerd in een advies van de Landsadvocaat van 16 december 2003 dat ook ter beschikking is gesteld aan de regionale partners. Het advies sluit aan op mijn antwoord op de genoemde vraag bij de begrotingsbehandeling van 2004. Ik heb toen namelijk gezegd dat het meenemen van de gesplitste aansluiting in de spoedwet-procedure tot aanzienlijke procedurele vertraging zal leiden, omdat het noodzakelijk is dat het voornemen van de regio voor een gesplitste aansluiting herkenbaar is terug te vinden in de planvorming (e.g. bestemmingsplannen). Dat is tot op heden nog niet gebeurd. Zonder dit gewijzigde bestemmingsplan is er geen basis voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat om een gesplitste aansluiting in overweging te kunnen nemen. Los van het advies zijn als voorwaarden gesteld dat alle meerkosten van de gesplitste aansluiting door de regio gedragen moeten worden en dat er maatschappelijk draagvlak dient te zijn voor de gesplitste aansluiting. Zoals in bovengenoemde brief reeds aangegeven, dient de regio een en ander te hebben afgerond voor het WAB gereed is (naar verwachting is dat medio 2004).

Vraag
Hoe kan het zijn dat Rijkswaterstaat nu uitsluitend werkt aan de oorspronkelijke oplossing voor de aansluiting en de gesplitste variant, zoals die is uitgewerkt door de regio en waar ook uw voorganger in principe positief over oordeelde, niet meeneemt in alle voorbereidingen?

Antwoord
Gelet op het gestelde onder vraag 1, kan de gesplitste variant niet worden opgenomen in het (ontwerp-)wegaanpassingsbesluit. Om die reden wordt op dit moment alleen de hele aansluiting uitgewerkt.  

Vraag
Is het waar dat tijdens overleg tussen de regio en Rijkswaterstaat de voor de regio bestemde, meerkosten zijn vastgesteld op 25 mln. euro? Is het waar dat de regio bereid is 25 mln. euro voor de variant met de gesplitste aansluitingen uit te trekken? Is dit voldoende? Zo neen, wat is dan het verschil tussen de prognose van de regio met uw prognose? Wat is de oorzaak van het mogelijke verschil en waardoor en wanneer is dit aan het licht gekomen?

Antwoord
De meerkosten zijn vastgesteld op basis van een door de regionale partners uitgevoerde kostenraming en zijn begroot op € 25 mln, exclusief een aantal PM-posten. Bij brief van 2 juli 2003 (kenmerk 034263/14816) hebben de regionale partners aangegeven dat zij de begrote meerkosten van € 25 mln hebben gedekt. Over de dekking van de PM-posten, zoals planschade, kosten voor het verleggen van kabels en leidingen en natuurcompensatie is door de regionale partners nog geen duidelijkheid gegeven. Voorwaarde is dat alle meerkosten door de regionale partners gedragen dienen te worden.

Vraag
Wat is uw oordeel over het voordeel van de variant met de gesplitste aansluiting, dat inhoudt dat er – doordat er lokaal een extra Noord-Zuid verbinding komt – een flexibelere en duurzamere verkeerskundige oplossing wordt gerealiseerd?

Antwoord
Ik sluit niet uit dat een extra Noord-Zuid verbinding regionaal voor een per saldo iets gunstiger verkeerskundige oplossing zorgt. Dat zal moeten blijken uit nader onderzoek en als verbinding in het bestemmingsplan moeten worden opgenomen. Zoals ik in het antwoord op vraag 1 heb aangegeven leidt dit tot vertraging die niet gewenst is, zeker vanuit het gedachte dat het Spoedwetproject A12 Bunnik-Driebergen is opgenomen in de Spoedwet Wegverbreding juist om met spoed een oplossing te kunnen bieden voor de situatie aldaar.

Vraag
Wanneer wordt de spoorwegovergang in de N225 ongelijkvloers? Welke faserings- en uitvoeringsproblemen doen zich hier voor, ook in relatie tot de aanpassingen op de A12? Heeft de gesplitste aansluiting voordelen in de uitvoering van de ongelijkvloerse spoorwegovergang?

Antwoord
In het MIT is geld gereserveerd voor deze ongelijkvloerse kruising van het spoor na 2010. Het voert op dit moment te ver om uitspraken te doen over de faserings- en uitvoeringsproblemen van een project dat pas na 2010 in uitvoering genomen zal worden. Zeker niet zolang onduidelijk is welke plannen de gemeente nu precies heeft ten aanzien van de uiteindelijke aansluiting bij de A12.

De minister van verkeer en waterstaat
Karla Peijs

Heuvelrugnieuws van zaterdag 3 april 2004

Hoofdstraat Driebergen: reconstructie Hoofdstraat 2004
foto: © Renk Knol
tijd: 10.40 uur 

meer foto’s van deze straat

Het Aanlijngebod

Volgens een artikel in de Stichtse Courant van 1 april jl. zou ‘de bevolking des duivels zijn’ over de aanpak van loslopende honden. Althans zo kopt de krant. Nadere lezing leert dat het gaat om een aantal hondenbezitters. In de Wekelijkse Peiling van DriebergenNet geeft echter 92% van de kijkers aan dat honden aangelijnd moeten zijn en slechts 8% vindt dat honden nergens aangelijnd hoeven te zijn. De helft van degenen die vinden dat honden aangelijnd moeten zijn, vindt echter wel dat er gedoogzones moeten zijn waar honden wel los mogen lopen. Overigens gelden in zeer veel andere gemeenten dezelfde regels als in Driebergen. In veel gemeenten worden expliciet aparte gebieden aangewezen waar de honden los mogen lopen.

Peuters ‘t Valkenest bezoeken Brandweer

In de week van 29 maart t/m 2 april hebben alle peuters van peuterspeelzaal ’t Valkenest in Driebergen een bezoek aan de brandweer gebracht. Enkele brandweermannen ontvingen de peuters en lieten hen uitgebreid de mooie grote auto’s zien. Een kleine demonstratie van de brandweerslang was voor sommige peuters erg interessant. Toen de sirene even afging was het natuurlijk feest! ’t Valkenest dankt de brandweer hartelijk voor hun gastvrijheid en hoopt volgend jaar weer welkom te zijn met een nieuwe groep peuters.

In groene long van Driebergen 200 huizen

Aan de Lange Dreef in Driebergen is ruimte voor 200 woningen. Dat concludeert de raadscommissie Ruimte en Groen. In december schoot dezelfde commissie een plan tot bouw van 200 à 300 woningen af. De commissie geeft nu voorrang aan de volkshuisvesting waardoor woningbouw gepland kan worden.
Utrechts Nieuwsblad van 3 april 2004

Heuvelrugnieuws van zondag 4 april 2004

Prinses Margrietlaan Driebergen: richting Akkerweg vanaf Pr Bernhardlaan
foto: © Renk Knol
tijd: 11.20 uur 

meer foto’s van deze straat

Politieke Barometer

De politieke barometer werd afgelopen week voor de eerste keer op de nieuwe manier gehouden. In plaats van alleen de huidige partijen in de raad, kan nu gestemd worden op de partijen die in de Tweede Kamer zijn vertegenwoordigd, aangevuld met een lokale partij (pdr). Behalve op de PDR kan er dus ook gestemd worden op de PvdA en GL. In deze eerste peiling nieuwe stijl valt op dat de lokale partij blijft steken op 7%, maar dat PvdA en GL samen 29% scoren.

VVD wil UNA-gelden direct inzetten

De provincie Utrecht kan binnenkort rekenen op een extra financiële meevaller van ongeveer 50 miljoen Euro. Dit geld komt vrij uit de stroppenpot, die is aangelegd bij de verkoop van de UNA (REMU), ook wel genoemd de UNA-bakstenen. In een persbericht laat de VVD-Statenfractie weten dat zij van mening is dat dit geld dit niet opgepot moet worden, maar direct moet worden ingezet voor kwaliteitsverbetering van de samenleving in de provincie Utrecht. De VVD-Statenfractie denkt hierbij aan oplossing van infrastructurele problemen zoals versnelde oplossing van verkeersproblemen, het inzetten van geld voor ondersteuning van veiligheidsprojecten en versterking van de economie.

Heuvelrugnieuws van maandag 5 april 2004

Bosstraat Driebergen: richting Arnhemsebovenweg vanaf Burgemeesterpark
foto: © Renk Knol
tijd: 10.10 uur 

meer foto’s van deze straat

Oproep voorjaarsschoonmaak

Onder het motto “Kijk eens hoe goed de Groenhoek het doet” organiseert het Comité Aangenaam Driebergen-Rijsenburg op 17 april tussen 10:00 en 12:00 uur een opruimactie van het zwerfvuil in onze gemeente, op straten, in bermen, rondom sportvelden en langs de waterkant.

De aanleiding vormt het. Groenhoekfeest van 17 april a.s. De nieuwbouw en renovatie in deze wijk is dan voltooid en de omgeving heeft een grote opknapbeurt gekregen. Het Comité Aangenaam Driebergen-Rijsenburg neemt het initiatief om het zwerfvuil in onze mooie woonplaats op te ruimen. In de Groenhoek wordt in het vervolg iedere week het zwerfvuil opgeruimd. Het Comité zal de voorjaarsschoonmaak organiseren. De gemeente stelt opruimmateriaal, vuilniszakken, vuilprikkers beschikbaar en zal het zwerfvuil op een aantal punten inzamelen. Ook de leden van het comité zullen aan deze ‘grote schoonmaakactie’ meewerken.
Het Comité wil met deze actie een bijdrage geven aan een van drie grootste ergernissen uit onze regio. Uit een onderzoek van de Politie Regio Utrecht onder 5500 mensen (de zogeheten Gebiedsmonitor) blijken drie zaken een prettig leefklimaat te beperken. Te hard rijden staat op nummer een. Hondenpoep staat op nummer twee en rommel op straat is goed voor een derde plaats.

Het Comité heeft ook de scholen opgeroepen om vrijdagmiddag 16 april een korte schoonmaakactie te ondernemen op en rond de speelplaatsen en de onmiddellijke omgeving van de school. Het Comité heeft de sportverenigingen en het IVN gevraagd om zaterdagochtend 17 april tussen 10:00 en 12:00 uur aan de opruimactie mee te werken.
De Supermarkten is gevraagd om op die zaterdagochtend enkele vakkenvullers een uurtje vuilniszakken met zwerfvuil te laten vullen in de directe omgeving van de supermarkt.

Het Comité is van mening dat vele handen het werk licht kunnen maken en roept daarom ook de inwoners van Driebergen-Rijsenburg op de handen uit de mouwen te steken. De inwoners kunnen individueel of in straatverband meehelpen. Bewoners kunnen voor informatie of voor het aanmelden een e-mail sturen naar jac.graafland@planet.nl  (de secretaris van het comité).

Directie Heuvelrug Wonen wijzigt per 1 juni

Op zijn eigen verzoek neemt Gert Radstake per 1 juni a.s. afscheid als directeur-bestuurder van Heuvelrug Wonen. Per gelijke datum start hij daar zijn nieuwe functie als directeur Projecten. Daarmee kent de woningcorporatie vanaf 1 juni een eenhoofdige directie- en bestuursstructuur onder leiding van Carla van der Velde.
Heuvelrug Wonen bestaat ruim 2 jaar en is ontstaan uit een fusie van de woningcorporaties AWV Driebergen en Wonen Doorn. In die twee jaar is er veel aan beleidskader gereed gekomen, zoals een ondernemingsplan, het strategisch voorraadbeleid en financieel meerjarenbeleid alsmede het personeelsbeleid. Een passend moment om als directie ook de 2-hoofdige directiestructuur te evalueren.
Aan de orde voor de komende jaren zijn volgens zowel Radstake als Van der Velde met name de verdere professionalisering en cultuuromslag in de organisatie en verdere uitbouw van de projectontwikkeling. Op bijna 55 jarige leeftijd en na 17 jaar dienstverband als directeur laat Gert Radstake vol vertrouwen de organisatie onder de hoede van (nu nog) collega directeur-bestuurder Carla van der Velde (44). Zij is al 19 jaar in de volkshuisvesting werkzaam, waarvan de laatste 8 jaar als directeur. Zelf heeft Radstake ervoor gekozen om zijn persoonlijke uitdagingen en ambities in de nieuwe functie directeur Projecten te realiseren. Onder zijn verantwoordelijkheid zullen de komende jaren vele, voor Heuvelrug Wonen grote en ingrijpende, projecten worden gerealiseerd, waaronder diverse herstructureringsprojecten in Driebergen en Doorn.

Heuvelrugnieuws van dinsdag 6 april 2004

Hoofdstraat Driebergen: reconstructie Hoofdstraat 2004
foto: © Renk Knol
tijd: 11.05 uur 

meer foto’s van deze straat

Hans Beyer moet VVV na elf jaar verlaten

In conferentiecentrum Beukenrode in Doorn nam Hans Beyer, na 11 jaar trouwe dienst bij het VVV in Doorn -en later ook Maarn en Driebergen- afscheid. Niet omdat hem z’n werk als kantoorhoofd niet meer zinde, integendeel. Hij is met ingang van 1 maart in Doorn ontslagen om bedrijfseconomische redenen.
Nieuwsbode van 6 april 2004

Oranjevereniging werft leden

Netty Krook doet verslag van de jaarvergadering van de Oranjevereniging in De Bergse Bossen. De vereniging telt 627 leden, maar dat moeten er meer worden.
Nieuwsbode van 6 april 2004

This site tracked by OneStat.com. Get your own free site counter.

Nieuw bestuur Rode Kruis

Als voorzitter van de afdeling Driebergen-Rijsenburg van het Rode Kruis is mr. J. Schravesande benoemd. Secretaris is nu M.A. Jelie; penningmeester is A.G.C.M. Oerlemans.
Nieuwsbode van 6 april 2004

Feest op de Marterkamp

Toen de gemeente vorige week een klimrek, wip-wap en een glijbaan plaatste, ontstond onder de bewoners spontaan het idee om dit te vieren met een buurtfeestje. Vijf ouders bakten elk 40 pannenkoeken en zo’n 30 kinderen vermaakten zich op de speeltuigen.
Nieuwsbode van 6 april 2004

Heuvelrugnieuws van woensdag 7 april 2004

Oranjelaan Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.05 uur 

meer foto’s van deze straat

Vroege-vogelwandeling IVN

Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Maar hoe klinken ze eigenlijk, waaraan kun je ze herkennen en uit elkaar houden? Op 2e Paasdag 12 april start om 6.00 uur ‘s-morgens in het eerste daglicht een vroege-vogelwandeling rond buitenplaats De Brink in Zeist o.l.v. natuurgidsen van het IVN Heuvelrug en Kromme Rijn (vereniging voor natuur- en milieu-educatie).

In alle vroegte op stap gaan om naar vogels te kijken en vooral te luisteren, blijft iets aparts.
Vooral in het voorjaar zingen vogels om te waarschuwen of uit te dagen, te bekoren of zich te presenteren. Vroeg in de ochtend beginnen niet alle vogels tegelijk te fluiten. Ver voor, tijdens en na zonsopgang hebben verschillende soorten hun eigen tijdstip voor het beginnen met zingen. En dat die volgorde behoorlijk vast is, zullen de IVN-gidsen u laten horen. Het gevarieerde terrein van De Brink met loofbos, veel struiken en haagjes, waterpartijen en grasvelden is ideaal om veel verschillende vogelsoorten te ontdekken, zoals diverse soorten mezen, boomklever, boomkruiper (hoe klimmen die twee ook alweer in de bomen?), winterkoning, heggenmus, roodborst, enz. Ook kunt u waarschijnlijk de eerste zomergasten zoals de tjiftjaf of zwartkop weer horen zingen. De IVN-gidsen zullen de onderlinge verschillen in zang zo eenvoudig mogelijk duidelijk maken, zodat ook beginnende vogelaars er wat van op kunnen steken. Van het ‘fietspompgeluid’ voor de koolmees, tot het ‘wieltje’ voor de heggenmus.
De wandeling start om 06.00 uur op de parkeerplaats Utrechtseweg 82 (schuin tegenover Shell pomp) in Zeist en duurt ongeveer twee uur. Deelname is gratis en u hoeft zich niet van te voren aan te melden. Aan het eind van de wandeling is er tegen een vrijwillige bijdrage koffie en thee beschikbaar, en is er de mogelijkheid om samen met de gidsen aan de hand van een streeplijst de waargenomen vogels nog eens door te nemen. Voor meer informatie over het IVN en de diverse activiteiten, surf naar www.ivn-info.nl

Onderzoek naar manipulatie koers McGregor

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar mogelijke koersmanipulatie bij modehuis McGregor in Driebergen. Justitie heeft de afgelopen tijd diverse medewerkers van de onderneming gehoord.
Utrechts Nieuwsblad van 7 april 2004

Op zoek naar geld voor pyramide

Gedeputeerde Staten willen niet langer garant staan voor de helft van de 500.000 euro, nodig voor het herstel van de restauratie van de Pyramide van Austerlitz. De beheersstichting zoekt nu naar andere mogelijkheden om het geld bij elkaar te krijgen.
Utrechts Nieuwsblad van 7 april 2004

Heuvelrugnieuws van donderdag 8 april 2004

Hoofdstraat Driebergen: reconstructie Hoofdstraat 2004
foto: © Renk Knol
tijd: 11.20 uur 

meer foto’s van deze straat

Gesplitste oprit A12 in zicht

De kans dat er bij Driebergen een gesplitste aansluiting komt op de A12 wordt steeds groter. Dat concludeert de Driebergse burgemeester Bloemen na het debat van de Tweede-Kamercommissie Verkeer en vervoer met de minister van Verkeer en Waterstaat Peijs.
Utrechts Nieuwsblad van 8 april 2004

Werkzaamheden perronverlenging starten over enkele weken

Over enkele weken start ProRail met de werkzaamheden voor de perronverlenging op het Driebergse station. Het is de bedoeling dat de perrons eind van dit jaar klaar zijn, waarna ook langere treinen op het station kunnen stoppen. Onderdeel van de werkzaamheden is het verleggen van de Odijkerweg en het verplaatsen van een deel van de parkeerplaatsen.
Stichtse Courant van 8 april 2004

Plan voor herbouw van kasteel Rijsenburg

Geurt van Yperen heeft een plan ontwikkeld om kasteel Rijsenburg te herbouwen op de plek waar hij nu een vleesverwerkend bedrijf runt. Hij wordt gesteund door een werkgroep bestaande uit Bas de Vogel, René Smorenburg, Lucas Servaes en Els van Rappard. In het gebouw zouden 15 tot 20 appartementen moeten komen.
Stichtse Courant van 8 april 2004

Herbouw Hoenderdaal begonnen

De eerste werkzaamheden voor de herbouw van Hoenderdaal zijn begonnen met het aanbrengen van een stevige grondlaag waarop de nieuwe sporthal wordt gebouwd.
Stichtse Courant van 8 april 2004

Bewoners willen spiegels bij Oranjelaan en Hogesteeg

Een aantal bewoners in de omgeving van de kruisingen Hoofdstraat Oranjelaan en Hogesteeg heeft in een brief aan b&w erop aangedrongen om de verkeersituatie te verbeteren, ondermeer door het plaatsen van spiegels.
Stichtse Courant van 8 april 2004

Burgemeester plant Amalia-boom

Gisteren werd in het kader van Boomfeestdag door burgemeester Bloemen een linde geplant op het terrein van Valentijn. Dit gebeurde t.g.v. de geboorte van prinses Catharina Amalia.
Stichtse Courant van 8 april 2004

We moeten het Rode Kruis weer op de kaart zetten

Sinds vorige week heeft het Rode Kruis in Driebergen een nieuw bestuur. Ad Bom praat met de nieuwe voorzitter Jaap Schravesande.
Stichtse Courant van 8 april 2004

Heuvelrugnieuws van vrijdag 9 april 2004

Hoofdstraat Driebergen: reconstructie Hoofdstraat 2004
foto: © Renk Knol
tijd: 11.20 uur 

meer foto’s van deze straat

SWD geeft ook dit jaar weer fietsles aan buitenlandse vrouwen

Op de fiets kom je overal! Het is heel handig om te kunnen fietsen. Boodschappen doen, kinderen naar school brengen, naar de stad of de markt gaan, of naar je eigen school; het gaat veel sneller als je fietst. De Stichting Welzijn Driebergen (SWD) start op 21 april een fiets- en verkeerscursus voor buitenlandse vrouwen

In haar persbericht vermeldt de SWD het volgende: “We beginnen heel snel met het fietsen in de praktijk. Daarnaast schenken we aandacht aan de belangrijkste verkeersregels en aan enkele situaties onderweg. Veiligheid staat voorop! Neem je eigen damesfiets mee en stel het zadel zo laag mogelijk af, opdat je voeten de grond kunnen raken. Ook een vouwfiets is handig in het begin. De eerste les neem je een kopie van je particuliere WA-verzekering mee. Voor vrouwen met een uitkering is het mogelijk een extra tegemoetkoming in de kosten te krijgen bij de gemeente, afdeling sociale zaken (vragen naar de heer Ton Hagendoorn). We starten op woensdag 21 april 9.30- 11.30 uur (en dus niet op 6 april!). De volgende lessen zijn op 12, 19 en 26 mei, 2,9,16,23 en 30 juni en de terugkomdag is op 18 augustus.
Inschrijven kan bij het Inschrijfbureau van 9.00- 12.00 uur, of op woensdagmiddag 14.00- 16.00 uur, of woensdagavond 20.00- 21.00 uur. Kosten € 50 dienen voorafgaand aan de cursus te worden betaald.”

Heuvelrugnieuws van zaterdag 10 april 2004

Traaij Driebergen: thv Laan van Blommerweert
foto: © Renk Knol
tijd: 10.35 uur 

meer foto’s van deze straat

Driebergse winkeliers OK bevonden

In de Wekelijkse Peiling van DriebergenNet werd deze week gevraagd naar de kwaliteit van de dienstverlening van de Driebergse winkeliers. De kijkers van DriebergenNet beoordeelt die voor 77% met ‘net zo als elders’. 19% vond de kwaliteit beter en 3% vond de kwaliteit slechter.

Heuvelrugnieuws van zondag 11 april 2004

Groenhoek Driebergen: vanaf Drieklinken
foto: © Renk Knol
tijd: 11.20 uur 

meer foto’s van deze straat

Herman Koch in Literair Café Driebergen

De schrijver Herman Koch komt op vrijdag 23 april in het Literair Café Driebergen.Herman Koch (1953) debuteerde in 1985 met de verhalenbundel De voorbijganger.

Zijn doorbraak als schrijver kwam in 1989, toen de roman Red ons, Maria Montanelli verscheen. In dit boek geeft Koch vanuit het perspectief van een 16-jarige een beeld van het Amsterdamse Montessorilyceum en de buurt in Amsterdam-Zuid. De schrijver put daarbij uit zijn eigen herinneringen. Een Volkskrantrecensent vergeleek het boek met The Catcher in the Rye van J.D. Salinger. In 1996 verscheen de roman Eindelijk oorlog. Voor dit boek –door Koch zelf als een ironisch zelfportret omschreven- baseerde de schrijver zich voor een belangrijk deel op zijn eigen ervaringen. In 1998 publiceerde Herman Koch de verhalen-bundel Geen agenda, waargebeurde verhalen waarin alles verzonnen is.
Columns die Koch sinds een aantal jaren voor de Volkskrant schrijft, werden in 2000 gebundeld in Het evangelie volgens Jodocus. In hetzelfde jaar verscheen de roman Eten met Emma, in 2001 gevolgd door Dingetje, verhalen over een jonge vrouw die nog altijd in de frontlinie van het feministische verzet opereert in de strijd tegen alles wat burgerlijk is. In 2003 komt de roman Odessa Star uit, over een man in een midlife-crisis, die wil leven als een personage in een Tarantino-film.
Koch verwierf landelijke bekendheid door zijn aandeel in het satirische programma Jiskefet, dat hij samen met Kees Prins en Michiel Romeyn maakt en dat door de VPRO al jaren met veel succes uitzendt.
De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in Champ ‘Aubert, Boterbloem 1, Driebergen. Kaarten à € 12,- zijn in de voorverkoop te verkrijgen bij Boekhandel Baas, Traay 4 in Driebergen, en vanaf 19.30 uur aan de zaal.
Heuvelrug Nieuws 11 april 2004

This site tracked by OneStat.com. Get your own free site counter.

Heuvelrugnieuws van maandag 12 april 2004

Groenhoek Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 9.30 uur 

meer foto’s van deze straat

Toneelgroep Kadans heeft nieuwe eenakters

Toneelgroep Kadans, de eenaktergroep van de SWD, heeft twee nieuwe stukken gerepeteerd die opgevoerd zullen worden op vrijdag 16 april a.s. om 20.30 uur in de aula van de Vrije School aan de Faunalaan 250 te Driebergen. De titels zijn: ‘Rendez-vous’ en ‘De dode hand’. In beide stukken is het thema dat van een ontmoeting tussen een vrouw en een man, waarnaar – om diverse redenen – met spanning door beiden naar uitgekeken wordt. Kaarten à € 6,= zijn te reserveren bij de balie van het SWD-gebouw De Vijver en zijn ‘s avonds aan de zaal vanaf 20.00 uur te verkrijgen.

Heuvelrugnieuws van dinsdag 13 april 2004

Groenhoek Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.40 uur 

meer foto’s van deze straat

GGD Midden Nederland start gezondheidsonderzoek

Deze week zullen ongeveer 650 inwoners van Driebergen een enquête van de GGD Midden-Nederland ontvangen. Deze enquête maakt deel uit van een onderzoek naar de gezondheid van volwassenen in de leeftijd van 25 tot 55 jaar. De GGD wil hiermee de gemeente Driebergen inzicht verschaffen in de gezondheid, leefgewoonten en leefsituatie van de bevolking van Driebergen en de regio Midden-Nederland. De resultaten van het onderzoek zijn nodig om het gezondheidsbeleid in Driebergen te verbeteren en het aanbod van voorzieningen zonodig aan te passen. In totaal zullen 16.000 mensen in 25 Utrechtse gemeenten een enquête in hun brievenbus vinden.
Heuvelrug Nieuws 13 april 2004

80 jaar zonder dogma’s verbonden

Afgelopen januari bestond de Vrijzinnig Christelijke Vereniging NPB 80 jaar. Op 25 april wordt het jubileumjaar afgesloten met een feestelijke bijeenkomst.Netty Krook schrijft over de geschiedenis van de Parklaankerk.
Nieuwsbode van 13 april 2004

Trafassi op Groenhoekfeest

Over een paar dagen barst het feest “Kleurrijk is onze wijk” los. Niet alleen voor mensen van de Groenhoek, maar voor iedereen die mee wil feesten vanwege de afronding van het project Groenhoek 2000, dat 10 jaar duurde en waarbij de wijk is gerenoveerd en aangepast aan de eisen van de tijd. Een van de onderdelen van het feest is het optreden van de Surinaamse groep Trafassi.
Nieuwsbode van 13 april 2004

Politieke Arena in oprichting

De Stichting Publiek Debat doet zijn naam eer aan door debatten te organiseren over publieke onderwerpen. De stichting heeft breed onder de bewoners van Driebergen per brief laten weten niet tevreden te zijn met de doorwerking van de stem van de burger, die in het laatste debat -over gemeentelijke herindeling- werd gehoord.
In de brief vraagt de stichting om medewerking aan de debatten.
Nieuwsbode van 13 april 2004

Play-back en Idolwedstrijd

Netty Krook doet verslag van de Play-back en Idolwedstrijden die vorige week op basisschool De Dolfijn werden gehouden.
Nieuwsbode van 13 april 2004

Heuvelrugnieuws van woensdag 14 april 2004

Hoofdstraat Driebergen: reconstructie Hoofdstraat 2004
foto: © Renk Knol
tijd: 8.35 uur 

meer foto’s van deze straat

Coolsma on wheels

HTML clipboard Skaten, steppen of fietsen op een veel te kleine of hele gekke fiets. En dat allemaal voor een goed doel. Op vrijdagochtend 16 april gaan alle kinderen van de Coolsma Basisschool te Driebergen zoveel mogelijk rondjes rijden. De rondjes worden gesponsored door familie en bekenden. Alle opbrengsten zijn bestemd voor het schoolproject van de Stichting Edukans: de bouw van een basisschool voor jong en oud in het dorpje Nasenyi in Uganda. De sponsortocht is één van de activiteiten in het jubileumjaar van Coolsma: de school bestaat dit jaar 100 jaar! Het parcours loopt van het begin van de Coolsmalaan (hoek Buntlaan), einde Coolsmalaan rechtsaf de Leinweberlaan in en bij het doodlopende stuk ronddraaien en hetzelfde stuk terug tot aan het begin Coolsmalaan.

Heuvelrugnieuws van donderdag 15 april 2004

Hoofdstraat Driebergen: reconstructie Hoofdstraat 2004
foto: © Renk Knol
tijd: 9.10 uur 

meer foto’s van deze straat

Kwakkelwinter legt handel in volken lam

Op de jaarlijkse bijenmarkt in Driebergen drijft schaarste de prijs van een volk op tot zo’n 100 euro. Oorzaak zou de kwakkelwinter zijn met een hoge wintersterfte gecombineerd met een mijtziekte.
Nieuwsbode van 15 april 2004

Nieuwe overgang bij Odijkerweg

Het stationsgebied gaat op de schop. Midden april beginnen de werkzaamheden. De perrons worden langer, zodat ook langere treinen kunnen stoppen op station Driebergen-Zeist. En de onbewaakte fietsenstalling krijgt meer capaciteit.
Nieuwsbode van 15 april 2004

Reconstructie Hoofdstraat vordert

De werkzaamheden voor de reconstructie van de Hoofdstraat verlopen voorspoedig. Momenteel is men bezig in het gedeelte tussen de kerk en de inrit naar C1000. Het project duurt nog tot half mei.
Stichtse Courant van 15 april 2004

‘Seniorenvoorlichting kan niet door vrijwilligers gebeuren’

Ad Bom doet verslag van de commissievergadering waarin de afschaffing van de seniorenvoorlichting aan de orde was.
Stichtse Courant van 15 april 2004

Bijenmarkt nog steeds publiektrekker

De bijenmarkt die al vele jaren door de bijenvereniging Driebergen-Doorn in Driebergen georganiseerd wordt is nog steeds een publiekstrekker. Zaterdag waren er om 7.00 uur al belangstellenden bij de kramen.
Stichtse Courant van 15 april 2004

Duizenden bezoekers in ‘beestenbos’

Het ‘beestenbos’ op Landgoed Heidestein trok tijdens de paasdagen duizenden bezoekers. Bij de schaapskooi staan levensgrote panelen van de 17 op de Heuvelrug wonende zoogdieren. Het beestenbos is iedere zondag van 13.30 tot 16.30 uur geopend.
Stichtse Courant van 15 april 2004

VVV wil organisator in dienst nemen voor nieuwe grote evenementen

Het bestuur van de VVV zal volgende week aan de leden een aantal plannen voorleggen om de activiteiten flink uit te breiden en daarvoor een ervaren organisator in dienst te nemen. De VVV wil meer aan de weg gaan timmeren.
Stichtse Courant van 15 april 2004

Driebergse Deborah plotseling ‘beroemd’ dankzij oogjuweel

“Mijn vader zei: niet doen, je wordt blind! Maar ze hebben mij verzekerd dat het helemaal niet schadelijk is” zegt de Driebergse Deborah van Montfoort. Ze is één van de zeven Nederlanders die met een oogjuweel rondlopen.
Stichtse Courant van 15 april 2004

Heuvelrugnieuws van vrijdag 16 april 2004

Lindelaan Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 9.40 uur 

meer foto’s van deze straat

Driebergen ziet af van verkoop zwembad

Zwembad De Zwoer in Driebergen wordt niet overgedragen aan een bedrijf. Dat heeft de gemeenteraad gisteravond besloten op advies van het college van b&w. Uit onderzoek is gebleken dat overdracht niet de voordelen oplevert die eerder werd verwacht. Alles blijft dus bij het oude. Jaarlijks subsidieert de gemeente het zwembad met 600.000 euro, dat is 32,74 euro per inwoner per jaar.
Utrechts Nieuwsblad van 16 april 2004

Heuvelrugnieuws van zaterdag 17 april 2004

Drieklinken Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.00 uur 

meer foto’s van deze straat

Wekelijkse peiling en het kasteel

De peiling van afgelopen week telde maar liefst 76 deelnemers. Dat is twee keer zoveel als gemiddeld. De peiling ging over het eventueel herbouwen van kasteel Rijsenburg. De voorstanders van dit plan hechten blijkbaar veel waarde aan de peiling op DriebergenNet, zodanig dat het er sterk op lijkt dat er gericht campagne is gevoerd om maar zoveel mogelijk voorstemmers te krijgen. Vanuit PGGM Zeist werd bijvoorbeeld in twee dagen maar liefst 49 keer ingelogd op de peiling.
Desalniettemin vindt 67% van de kijkers naar DriebergenNet de herbouw van het kasteel een goed plan; 32 % vindt het een slecht plan. De weinige reacties op dit plan in het Forum waren daarentegen bijna allemaal tegen het plan.

Fantastisch weer bij “Kleurrijk is onze wijk”

Onder het motto “Kleurrijk is onze wijk” wordt vandaag gefeest om het einde van het project Groenhoek 2000 niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. Het feest is niet alleen bedoeld voor alle bewoners uit de buurt en de betrokken mensen van de gemeente, maar ook zijn andere inwoners van harte welkom. Het feest wordt gehouden op de speelweide aan de Drieklinken. Het feest dat tot ver in de avond zal doorlopen wordt afgesloten met de Surinaamse Dance & Showband Trafassi.

Heuvelrugnieuws van zondag 18 april 2004

Florastraat 6-8 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 9.25 uur 

meer foto’s van deze straat

Belastingdruk in Driebergen hoog

Vergeleken naar belastingdruk (dat is de optelsom van de door de huishoudens verschuldigde ozb, reiningsheffingen en rioolrechten) behoort Driebergen tot de duurdere gemeenten in de provincie Utrecht. Dat blijkt uit de onlangs verschenen provinciale notitie “Belastingoverzicht 2004 van de Utrechtse gemeenten”. Van de eventueel beoogde fusiepartners in het kader van de gemeentelijke herindeling is alleen in Maarn de belastingdruk hoger dan in Driebergen.
In onderstaande tabel is de belastingdruk in de fusiegemeenten aangegeven. Tussen haakjes de rangorde tussen de gemeenten.
Opvallend daarbij is dat de WAL-gemeenten het “goedkoopst” zijn en dat de DrieMaDo-gemeenten de hoogste belastingdruk hebben.

Belastingdruk in 2004 in euro’s

  eigenaren gebruikers
Amerongen 679,20  (4) 493,95  (5)
Doorn 721,47  (3) 555,35  (3)
Driebergen 792,36  (2) 590,20  (2)
Leersum 659,04  (5) 505,68  (4)
Maarn 805,87  (1) 597,70  (1)
Wijk bij Duurstede 651,92  (6) 470,48  (6)
gemiddeld provincie Utrecht 709,36       518,77      

 

This site tracked by OneStat.com. Get your own free site counter.

Heuvelrugnieuws van maandag 19 april 2004

Hoendersteeg Driebergen: herbouw sporthal
foto: © Renk Knol
tijd: 9.45 uur 

meer foto’s van deze straat

Oud-wethouder wijst herbouw kasteel Rijsenburg af

Oud-wethouder Henk Jan Derksen en tegenwoordig directeur van de vereniging tot bescherming van cultuurmonumenten Heemschut, wijst in een reactie op het Forum van DriebergenNet de herbouw van kasteel Rijsenburg af. In zijn uitgebreide forumreactie noemt Derksen tal van argumenten om dit plan niet uit te voeren. Hieronder is zijn forumreactie integraal afgedrukt.

Het kasteel Rijsenburg is al vóór 1800 gesloopt. De toenmalige nieuwe eigenaar van de grond, de op Rijsenburg nog altijd graag gememoreerde P.J. van Oosthuijse, heeft ervoor gekozen het kasteel niet te herbouwen, maar twee kilometer verderop een geheel nieuw Rijsenburg te bouwen, aan de rand van heuvelruggebied dat toen al aan belangstelling begon te winnen. Van Oosthuijse heeft naar verluid zelfs stenen van het kasteel laten gebruiken voor de fundering van kerk en woonhuizen aan het nieuwe pleintje. Daardoor onderstreepte hij de keuze voor een geheel nieuwe bouw en zette hij een streep onder het verleden. Een keuze waar juist vele Rijsenburgers trots op zijn: het bouwen van een nieuwbouwdorp in één stijl is uniek in Nederland. Meer dan 200 jaar heeft er op de oorspronkelijke plaats van het kasteel géén bouwwerk meer gestaan. Het terrein met de resten van de fundering is beschermd archeologisch rijksmonument. De vraag doet zich nu voor: moet je op die plek een kasteel (willen) herbouwen? Mijn antwoord is nee. En wel om de volgende redenen:

 • Het zou een geval zijn van geschiedvervalsing. De discontinuïteit is te groot. Bij de geschiedenis van de kastelen in het Langbroekerwetering gebied horen ook veranderingen in functie en van bebouwingsopzet. Ook het geheel of gedeeltelijk verdwijnen hoort daarbij. Als je al het oude zou willen herstellen, zou je dan ook nieuwere vormen van kastelen afbreken en terugbrengen in Middeleeuwse staat? De latere boerderijen afbreken, terwijl ze wel een monument zijn? De boerderij van van Yperen afbreken, omdat die er nog niet stond in die vorm toen het kasteel er nog wel was? Het nieuwgebouwde kasteel ernaast zou een anachronisme zijn! Het dorp en het kasteel Rijsenburg zijn er ook nooit tegelijkertijd geweest. Gaan we die dorpskern afbreken en de fundering hergebruiken voor de “herbouw”?? De vraag stellen is hem beantwoorden.
 • Er worden niet eens oude resten van het kasteel hergebruikt, het is nieuwbouw, er is niets oorspronkelijks aan. De bouwtechniek zal hedendaags zijn. Er is dus geen sprake van monumentenzorg, geen sprake van restauratie, niet eens van wederopbouw van een ruïne. Het gebouw zal geen monument van bouwkunst zijn, geen getuige van techniek en kunde van onze voorouderen. De monumentenzorg heeft zich in de afgelopen decennia ook ontwikkeld: een gebouw wordt niet meer teruggerestaureerd naar zijn oorspronkelijke staat, je mag blijven zien welke bouwhistorische ontwikkeling er is geweest (latere toevoegingen en veranderingen). Als we niet eens meer terugrestaureren, dan is nieuwbouw op basis van een enkele oude tekening helemaal uit den boze.
 • Bij herbouw op dezelfde plek worden de laatste resten van het oorspronkelijke kasteel niet gerespecteerd. Dat zal niet kunnen zonder een vergunning. Bouwen op die plek betekent het verdwijnen van een archeologisch monument: bodemarchief met informatie over de bewoning in vroeger eeuwen is dan niet meer te raadplegen. Na de cultuurhistorische en monumentenaspecten nog enkele planologische / ruimtelijke opmerkingen:
 • Overheden hebben ervoor gekozen nieuwe buitenplaatsen mogelijk te maken, dat is namelijk ook een continuïteit in de geschiedenis. In de loop van de eeuwen zijn er in diverse perioden eigen typen kastelen, landhuizen en/of buitenplaatsen gesticht, aan de wetering én aan de Lustwarande. Daar is dus op zich niets tegen. Als ervoor gekozen wordt dat aan de Langbroekerdijk mogelijk te maken, dan zijn er n.m.m. twee mogelijkheden:
   – op de plaats van (historische) boerderijen, als uitvloeisel van beleid om nieuwe bestemmingen mogelijk te maken in vrijgekomen agrarische bedrijven (primair doel behoud van cultuurhistorische waarden) 
  – op open plekken, veelal agrarische erven die hun landbouwfunctie hebben verloren. 
  In beide gevallen zal de nieuwe buitenplaats versterking van de landschappelijke en natuurwaarden moeten opleveren!
 • Het gemeentebestuur zal heel duidelijk beleid moeten maken voor het buitengebied. Hoeveel (woon)bebouwing in welke omvang wordt waar toegelaten, en vooral: wat waar NIET. Een enkele keer zal een aantal appartementen in voormalige boerderijen mogelijk kunnen worden gemaakt. Daarmee wordt de boerderij behouden, maar kan tevens ontsierende (veelal jongere) bedrijfsbebouwing worden geamoveerd. Een win-win situatie als daarmee de totale bebouwing niet toeneemt, of zelfs afneemt en de ruimtelijke kwaliteit toeneemt. De verkeersfunctie in het buitengebied hoeft in zo’n geval ook nauwelijks toe te nemen.
 • Indien er nieuw wordt gebouwd in het buitengebied, voor welke architectuur moet dan worden gekozen? Iedere periode in de geschiedenis kent zijn eigen stijlen en kwaliteiten. Soms werd daarin teruggegrepen op de geschiedenis. N.m.m. moet je bij het stichten van nieuwe buitenplaatsen of woonbebouwing kiezen voor eigentijdse architetuur, met respect voor de historie en het landschap. Dus eigenlijk kansen voor toekomstige monumenten van bouwkunst. Als we nu het nieuwbouwplan hieraan toetsen, dan constateer ik het volgende: 
  • een grote toename van het aantal woningen in het buitengebied, niet dienstbaar aan het noodzakelijkerwijs behouden van een boerderij met de status van Rijks- of gemeentelijk monument; 
  • het is nog onduidelijk welke bedrijfsbebouwing zal verdwijnen 
  • er is geen eigentijdse architectuur 
  • er komt een groot appartementengebouw nabij historische boerderijen

  Samenvattend ben ik van oordeel:

 • geen her/nieuwbouw van reeds lang verdwenen bebouwing
 • geen aantasting van archeologische monumenten
 • bij nieuwe buitenplaatsen zorgvuldige lokatiekeuze en eigentijdse architectuur dus geen herbouw van kasteel Rijsenburg op de oude plek, noch in de nabije omgeving.
 • Heuvelrugnieuws van dinsdag 20 april 2004

  Hoofdstraat Driebergen: reconstructie Hoofdstraat 2004
  foto: © Renk Knol
  tijd: 9.50 uur 

  meer foto’s van deze straat

  Driebergen ineens streng tegen hond

  Driebergen treedt strenger op tegen loslopende honden dan de omliggende gemeenten. Sinds 1 april hanteert Driebergen een verscherpt toezicht op het aangelijnd houden van honden in de Driebergse bossen. Verontwaardigde hondenbezitters voeren actie tegen de gemeente. Afgelopen donderdag werden door initiatiefneemster Guusje de Jong handtekeningen aangeboden.
  Utrechts Nieuwsblad van 20 april 2004

  Avondvierdaagse voor oudere ouderen

  Net als vorig jaar gaat Leni Gudde met haar fysiotherapeutenpraktijk een avondvierdaagse organiseren voor oudere ouderen in de week voor Pinksteren, van 24 t/m 27 mei. Uitgangspunt zijn de bewoners van Beukenstein die mee kunnen lopen, maar alle ouderen zijn welkom. Dat vraagt om inzet van veel vrijwilligers. Info 0343-517841.
  Nieuwsbode van 20 april 2004

  Nieuw beleid Diak gaat uit van vragen patiënt

  Vijf maatschappelijke organisaties hebben met interim-voorzitter Huysmans van de raad van bestuur van het Diakonessenhuis van gedachten gewisseld over de buitenpolikliniek. Dit tot tevredenheid van de organisaties. Huysmans verkondigde dat er een fundamentele omslag in beleid komt: meer vraaggericht en marktgericht werken.
  Nieuwsbode van 20 april 2004

  Tien jaar HOVO De Horst

  ‘Voortgezette educatie’. Dat waren ongeveer de woorden waarmee wethouder Schravesande de HOVO feliciteerde met haar 10-jarig bestaan. HOVO staat voor hoger onderwijs voor ouderen.
  Nieuwsbode van 20 april 2004

  Feest

  Loeihard en lekker swingend speelde Trafassi zaterdagavond op de Groenhoek. Daar was de hele dag al feest geweest omdat de grote opknapbeurt in deze wijk is voltooid. Zelfs het weer werkte mee om de sfeer te verhogen.
  Nieuwsbode van 20 april 2004

  Gedeputeerde Staten kiezen voor MALDD

  Vanochtend hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht het herindelingsontwerp Heuvelrug vastgesteld. Per 1 januari 2006 zal een nieuwe gemeente met als voorlopige werknaam Heuvelrug ontstaan. De nieuwe gemeente zal gevormd worden uit een samengaan van de gemeenten Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen-Rijsenburg. Met betrekking tot het stationsgebied achten GS de nieuwe gemeente in staat dit gebied zelfstandig te ontwikkelen, en vinden zij het belangrijk dat dit in het grondleggend document wordt opgenomen. Hieronder staat het persbericht van de provincie afgedrukt.

  In februari 2004 is het arhiproces voor de Heuvelrug begonnen. Dit is de officiële wettelijke procedure volgens de Wet algemene regels herindeling (arhi), die geldt bij gemeentelijke herindelingen. Deze arhi-wet schrijft eerst een fase van open overleg met de betreffende gemeentebesturen voor. GS hebben dit overleg gevoerd met de gemeenten Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen-Rijsenburg alsmede met de buurgemeenten Rhenen, Wijk bij Duurstede, Woudenberg en Renswoude. De resultaten van dit overleg, gecombineerd met bestaande en aanvullende onderzoeksgegevens, alsmede het Beleidskader gemeentelijke herindeling, hebben uiteindelijk geleid tot dit herindelingsontwerp Heuvelrug.

  Varianten
  De nu gekozen variant is niet de enige mogelijkheid die in beeld is geweest. Op verzoek van Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten ook de mogelijkheid onderzocht om twee nieuwe gemeenten te vormen, namelijk Driebergen-Rijsenburg samen met Maarn en Doorn en Wijk bij Duurstede samen met Amerongen en Leersum. Er zijn diverse criteria gehanteerd, waarbij draagvlak bij bestuur (en samenleving), bestuurskracht en interne samenhang van de nieuwe gemeente de belangrijkste criteria zijn. Bij interne samenhang is gekeken naar de identiteit van de gemeente (cultureel, sociaal-economisch, geografisch). GS concluderen dat met name op de criteria draagvlak en interne samenhang de uitkomsten wijzen op een samengaan van de vijf gemeenten Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen-Rijsenburg. Uit oogpunt van bestuurskracht scoren beide varianten goed.

  GS achten de nieuwe gemeente in staat het stationsgebied Driebergen-Zeist zelfstandig te ontwikkelen, en zij vinden het belangrijk dat dit in het grondleggend document wordt opgenomen.

  De gemeente Wijk bij Duurstede blijft als gevolg van de gekozen variant zelfstandig en heeft naar de mening van GS ook als zelfstandig functionerende gemeente meer dan voldoende bestuurskracht.

  Grenscorrecties
  Uitgangspunt bij de herindeling is dat de bestaande buitengrens ook de nieuwe buitengrens vormt. Hoewel er in een aantal gemeenten gesproken wordt over mogelijke grenscorrecties (Overberg, Elst, Woudenberg, Maarn), is er voor gekozen dit niet nu mee te nemen, maar daar later, indien gewenst, op terug te komen.

  Achtergrond
  Al jaren wordt er door bestuurders op de Heuvelrug gezocht naar oplossingen om de bestuurskracht en de ambtelijke slagvaardigheid te vergroten. Zij onderkennen dat er problemen zijn, maar over de juiste oplossingen waren de meningen verdeeld. De nu voorgestelde herindeling komt tegemoet aan zowel de bestuurlijke als de ambtelijke ‘tekortkomingen’ die gesignaleerd zijn. Om de belangen van de burgers goed te kunnen blijven behartigen is het belangrijk om:
  1. goed toegerust te zijn voor de vragen die de komende 20 jaar op het gebied afkomen
  2. strategisch een goede en sterke partij te zijn voor provincie en Rijk.

  Draagvlak
  Bij een voorstel voor herindeling is ‘draagvlak’ een belangrijk criterium. Er is veel overleg geweest met de betrokken gemeenteraden. Daarnaast hebben de inwoners van de Heuvelruggemeenten in 2003 op diverse manieren gesproken over herindeling.

  De gemeenteraden hebben mede daarop hun (voorlopige) standpunten gebaseerd. Deze opvattingen van de diverse gemeenten zijn weer medebepalend geweest voor de keuze van GS, wat geleid heeft tot dit herindelingsontwerp.

  Ook over het nu voorliggende herindelingsontwerp kan een ieder zijn of haar zienswijze kenbaar maken aan GS. Het ontwerp wordt gedurende 8 weken (10 mei – 5 juli) ter inzage gelegd, onder meer bij de betrokken vijf gemeenten. GS zullen in de maand mei twee informatieavonden organiseren in het betreffende gebied. Tevens zullen de betrokken gemeenten, voor het definitief bepalen van hun standpunt, hun burgers in de gelegenheid stellen zich uit te spreken over het voorgestelde herindelingsontwerp.

  Preventief financieel toezicht
  GS hebben in de vergadering van 20 april ook het ‘Beleidskader van de provincie Utrecht voor het financieel toezicht bij herindeling’ vastgesteld. Hierin is vastgelegd dat bij gemeentelijke herindelingen een specifieke vorm van financieel toezicht op de betrokken gemeenten wordt ingesteld. Dit om te voorkomen dat deze gemeenten allerlei nieuwe grote financiële verplichtingen aangaan, oftewel gaan ‘potverteren’, waardoor de financiële positie van de nieuw te vormen gemeente geschaad wordt. Dit preventief financieel toezicht is vanaf 20 april 2004 van toepassing op de Heuvelruggemeenten Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen-Rijsenburg.

  Vervolgprocedure
  Na 1 september zullen de binnengekomen reacties van gemeenten en burgers beoordeeld, beantwoord en verwerkt worden en stellen GS een concept herindelingsadvies op dat in december aan Provinciale Staten ter vaststelling wordt voorgelegd.

  Heuvelrugnieuws van woensdag 21 april 2004

  Hoofdstraat Driebergen: richting Zeist
  foto: © Renk Knol
  tijd: 9.25 uur 

  meer foto’s van deze straat

  Voorjaarsschoonmaak in Driebergen

  Onder het motto “Kijk eens hoe goed de Groenhoek het doet” heeft het Comité Aangenaam Driebergen- Rijsenburg met de Basisscholen de Valkenheuvel en de Uilenburcht op 16 april een opruimactie van het zwerfvuil rond de scholen georganiseerd. Meer dan 160 kinderen en de leerkrachten werkten mee. Paul Meuwese van de Valkenheuvelschool heeft de kinderen uitgelegd waarom het voor scholen belangrijk is om de omgeving netjes te houden. Karel Kok van de gemeente heeft de kinderen bij de Valkenheuvel tips gegeven dat zij uit moeten kijken voor glas, naalden enz. De kinderen hebben met hulp van harken, scheppen, bezems en vuilprikkers van de gemeente vele zakken met zwerfvuil opgehaald. Behalve de directe omgeving van de school hebben ze ook nog een aantal straten in de buurt opgeruimd.

  Heuvelrugnieuws van donderdag 22 april 2004

  Brinkseweg Driebergen
  foto: © Renk Knol
  tijd: 10.10 uur 

  meer foto’s van deze straat

  Gemeenten op Heuvelrug niet spraakzaam over herindeling

  Burgemeesters van de Heuvelruggemeenten reageren afwachtend op het herindelingsvoorstel van de provincie Utrecht. De meesten willen eerst het rapport lezen. Burgemeester Bloemen van Driebergen wil wel benadrukken dat voor Driebergen de positie van het station belangrijk is: “Als het stationsgebied niet bij Driebergen kan blijven, hebben wij nog altijd het recht om nee te zeggen.”
  Utrechts Nieuwsblad van 22 april 2004

  Vernieuwde Hoofdstraat wordt ‘flessenhals’ bij Traaij

  De Hoofdstraat, ter hoogte van de Traaij, zal na de renovatie aanzienlijk smaller zijn dan men tot nu toe gewend was. Dat blijkt nu ‘fase 3’ van de reconstructie is aangevangen: de herinrichting van het gedeelte tussen de kerk en de parkeerplaats van C1000. Op dit gedeelte wordt de straat versmald tot een ‘flessenhals’ ten behoeve van een oversteekplateau op de kruising met de Traaij. Sommigen zijn van mening dat het voor het doorgaand verkeer daardoor wel erg benauwd wordt op deze plek.
  Stichtse Courant van 22 april 2004

  Eindelijk ooievaars

  Al langere tijd had de heer Tiggeloven nabij het Kloosterlaantje een hoge paal opgesteld om ooievaars uit te nodigen hier te nestelen. Deze week zijn er eindelijk twee ooievaars neergestreken.
  Stichtse Courant van 22 april 2004

  Gemeentebestuur ontvangt 300 handtekeningen van boze hondenbezitters

  “Wij willen onze grote ongerustheid uitspreken over de ons inziens dreigende bestuurlijke onbetrouwbaarheid van dit gemeentebestuur”. Dat was het prikkelende begin van een vlammend betoog waarmee mevrouw Guusje de Jong donderdag de gemeenteraad in Sparrendaal uit de doeken deed waarom 1247 geregistreerde hondenbezitters in Driebergen bijzonder kwaad zijn. Onder het motto ‘Het is te gek om (niet) los te lopen!’ overhandigde zij de raad driehonderd handtekeningen.
  Stichtse Courant van 22 april 2004

  IVA-studenten gaan voor het eerst met collectebus langs de deur

  Het is in de geschiedenis van IVA Driebergen nog niet eerder voorgekomen, maar nu gaat het gebeuren. Volgende week donderdag 29 april zullen de IVA-studenten in heel Driebergen met de collectebus langs de deur gaan om een bijdrage te vragen voor een opmerkelijk project ten behoeve van een artsenechtpaar in Haïti.
  Stichtse Courant van 22 april 2004

  Het zwembad kost geld, en dat blijft zo

  Het zwembad overdragen aan een commerciële exploitant. Dat leek twee jaar geleden dé oplossing voor deze geldverslindende voorziening in Driebergen. Maar inmiddels is gebleken dat het helemaal geen oplossing is: overdracht levert geen enkel financieel voordeel op. Sterker nog: het zou nog meer kunnen gaan kosten omdat een commerciële exploitant waarschijnlijk zal eisen dat het negatieve vermogen van het zwembad (dat in 2004 een half miljoen zal bedragen) bij overdracht gesaneerd wordt. Donderdag mocht de gemeenteraad zich dan ook uitspreken over het voorstel van het college om alles bij het oude te laten.
  Stichtse Courant van 22 april 2004

  Veel activiteiten op de Weidemarkt

  Het is een traditie geworden: de Weidemarkt die jaarlijks gehouden wordt in de basisschool Dolfijn (locatie Weideblom). Zaterdag was het weer een enorme drukte van leerlingen, leerkrachten en ouders.
  Stichtse Courant van 22 april 2004

  SGP-jongeren houden eerste verenigingsavond

  Aanstaande vrijdag 23 april houdt de SGP jongerenvereniging Driebergen/Doorn haar eerste verenigingsavond. Het onderwerp van deze avond is ‘de doodstraf’.
  Stichtse Courant van 22 april 2004

  Super De Boer

  In de rubriek ‘Bedrijf onder de loep’ besteedt Ad Bom aandacht aan Super De Boer middels een interview met de eigenaar Erwin Binneveld (34).
  Stichtse Courant van 22 april 2004

  Opbrengst collecte gehandicaptensport

  De collecte gehandicaptensport van 5 t/m 10 april bracht in Driebergen € 6201,04 op.
  Stichtse Courant van 22 april 2004

  Heuvelrugnieuws van vrijdag 23 april 2004

  Engweg 42 Driebergen
  foto: © Renk Knol
  tijd: 9.40 uur 

  meer foto’s van deze straat

  Vrijmarkt op Koninginnedag dit jaar groter

  Op verzoek van de Oranjevereniging is het vrijmarktparcours uitgebreid met de Drieklinken (tussen Rijsenburgselaan en Engelenburg) en de Buzziburglaan. Naast deze straten wordt er markt gehouden op het Kerkplein, Kerkstraat, Rijsenburgselaan tot aan Valentijn, Van Rijckevorselstraat, Van Vrijberghestraat, Florastraat en, dankzij de reconstructie, ook op de Hoofdstraat tussen de Van Rijckevorselstraat en de Buzziburglaan. Deze wegen zijn dan ook vanaf donderdag 29 april 21.00 uur tot en met vrijdag 30 april 18.00 uur afgesloten.

  Heuvelrugnieuws van zaterdag 24 april 2004

  Hoofdstraat Driebergen: reconstructie Hoofdstraat 2004
  foto: © Renk Knol
  tijd: 10.30 uur 

  meer foto’s van deze straat

  De Zwoer mag (moet) blijven

  Jaarlijks subsidieert de gemeente het zwembad De Zwoer met bijna 33 euro per inwoner per jaar. Omdat overdracht van het zwembad aan een particulier bedrijf niet haalbaar lijkt en omdat sluiten van het bad resulteert in een kapitaalverlies van 5 miljoen euro, heeft de gemeenteraad besloten de subsidie te continueren en alles bij het oude te houden.

  Dit was aanleiding om in de wekelijkse peiling de stelling “Het is op termijn beter zwembad De Zwoer af te breken” aan de kijkers van DriebergenNet voor te leggen. Liefst 74% vindt afbraak van het zwembad een slechte zaak en maar 26% was het met de stelling eens. De gemeenteraad kan zich dan ook gesteund voelen in haar besluitvorming.

  Tot 2006 zal het dan ook allemaal nog wel doorgaan, maar als Driebergen opgaat in een Heuvelruggemeente is dat wel een gemeente met drie door de gemeenten gesubsidieerde zwembaden, namelijk zwembad Woestduin in Doorn, het Bosbad in Leersum en De Zwoer in Driebergen. Tegen die tijd zal de discussie opnieuw gevoerd worden en de inwoners van die andere plaatsen zullen waarschijnlijk minder aan de Zwoer gehecht zijn dan de huidige Driebergse gemeenteraadsleden. Waarschijnlijk zullen er dan twee zwembaden sneuvelen (voor een gemeente met nog geen 50.000 inwoners is één zwembad net behapbaar). In zo’n situatie ligt het voor de hand die zwembaden te sluiten die het hoogste exploitatietekort hebben. Waarschijnlijk zal ook overwogen worden dat het resterende zwembad een beetje centraal in de gemeente moet liggen. De toekomst voor De Zwoer ziet er dan op termijn ook somber uit. Wellicht hebben de respondenten op de peiling over de zinsnede “op termijn” heen gelezen.

  Heuvelrugnieuws van zondag 25 april 2004

  President Kennedylaan Driebergen
  foto: © Renk Knol
  tijd: 11.35 uur 

  meer foto’s van deze straat

  Expositie “Opgravingen van de Wetering”

  In de bibliotheek van Driebergen is momenteel de expositie “Opgravingen van de Wetering” te zien. In december 2002 werden er voorbereidingen getroffen voor het herinrichten van het terrein aan de Langbroekerdijk 5. Het terrein werd toen met metaaldetectoren onderzocht en dit leverde munten en andere metalen voorwerpen op. Ook werden veel oude scherven aangetroffen; een deel hiervan was van middeleeuwse afkomst. De grote verassing was echter de vondst van een bijzonder potje dat later Romeins bleek te zijn, en een deel van een Romeinse mantelspeld. Voor zover bekend zijn dit de eerste Romeinse vondsten in Driebergen. Al eerder waren er, tijdens boringen op het nabijgelegen terrein De Woerd, aanwijzingen voor bewoning in de Romeinse tijd. Dit zou kunnen betekenen dat er contact was tussen de lokale bevolking en de Romeinen.

  Rectificatie vrijmarkt

  Helaas stond er een fout in het stuk over de vrijmarkt op koninginnedag. Op het Kerkplein tot de Kerkstraat en de Hoofdstraat wordt al sinds jaar en dag de jaarlijkse jaarmarkt georganiseerd onder auspiciën van de Rijsenburgse Ondernemers. Dit jaar zal dit voor het eerst zijn onder de de auspiciën van de Vrienden van het Kerkplein aangezien de Rijsenburgse Ondernemers zijn opgegaan in de Ondernemerskring Driebergen. Kerkplein, Kerkstraat en Hoofdstraat maken wel deel uit van de koninginnemarkt maar deze straten behoren NIET tot de vrijmarkt. Vrijmarkters in deze straten worden door de politie verwijderd.

  Heuvelrugnieuws van maandag 26 april 2004

  Coolsmahof Driebergen
  foto: © Renk Knol
  tijd: 9.30 uur 

  meer foto’s van deze straat

  Comité van aanbeveling CADR uitgebreid

  Het Comité Aangenaam Driebergen-Rijsenburg (CADR) laat in een persbericht weten dat de voorzitter van de Sportfederatie pal staat achter het CADR. Bob van Lierop is lid geworden van het Comité van Aanbeveling om daarmee aan te geven dat het belangrijk is dat er weer aandacht komt voor de waarden en normen in onze samenleving.

  Volgens hem zoeken veel dorpsgenoten in een tijd waarin de individualiteit een verworven recht blijkt te zijn, de echte gemeenschapszin in de sport.
  Niet alleen in de sportbeoefening, maar ook in het vrijwilligerswerk om de talrijke sportieve activiteiten te organiseren. Hij vindt dat wij goed moeten beseffen dat wij zonder de deze vrijwilligers vele sporten niet kunnen beoefenen. Het zou onbetaalbaar worden en daarmee voor velen ontoegankelijk. Daarom heeft hij veel waardering voor deze vrijwilligers, die zich onbaatzuchtig inzetten voor de samenleving. Gelukkig hebben de meeste vrijwilligers veel plezier in hun werk en delen zij mee met het succes en het verlies van ‘hun’ sporters. Vooral bij de jeugdactiviteiten is het van belang is dat de successen en de verliezen in teamverband worden opgepakt. Waarden en normen in de sport spreken Bob van Lierop erg aan. Sporters moeten zich houden aan de zelf opgelegde regels van hun sport. Daarnaast moeten vele vrijwilligers als scheidsrechter of jurylid de waarden en normen in praktijk brengen. Ook de bestuurs- en commissieleden dragen de waarden van de verenigingen uit. Op deze wijze is iedereen rechtstreeks bij dit onderwerp betrokken. De clubs doen er alles aan om agressief of a-sociaal gedrag tegen te gaan. Bob van Lierop heeft het estafettestokje ook namens alle vrijwilligers in de sport aangenomen. Hij vindt het erg jammer dat het aantal vrijwilligers afneemt terwijl het ledenaantal van de sportclubs toeneemt.

  Heuvelrugnieuws van dinsdag 27 april 2004

  Rozenstraat Driebergen: richting Bosstraat
  foto: © Renk Knol
  tijd: 9.15 uur 

  meer foto’s van deze straat

  Inspraak A12 begonnen

  Vandaag is de inspraaktermijn over de A12 begonnen Rijkswaterstaat plaatste vandaag de inspraak advertentie in de kranten en gaf een persbericht uit. Omdat de plannen van Rijkswaterstaat door de gemeenten Zeist en Driebergen, het BRU en de provincie Utrecht voor een deel worden afgewezen, kwamen ook zij met een persbericht waarin opnieuw gepleit wordt voor de gesplitste aansluiting bij Driebergen. Hieronder zijn beide persberichten integraal opgenomen.

  Persbericht Rijkswaterstaat
  Van 27 april tot en met 7 juni 2004 ligt het ontwerp-wegaanpassingsbesluit (OWAB) voor de A12 tussen Utrecht en Maarsbergen ter inzage. Hierin staat beschreven wat er met dit deel van de A12 gaat gebeuren. Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken inspreken op de plannen. In grote lijnen gaat het om de aanleg van plusstroken en extra rijstroken. Een plusstrook is een extra rijstrook die alleen open gaat op drukke momenten (met name tijdens de spits). Met de aanleg hiervan wil Rijkswaterstaat de doorstroming op de A12 verbeteren.

  Plusstroken en extra rijstroken
  De A12 vanuit Utrecht richting Duitse grens is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het oosten van ons land. Door de grote verkeersdrukte ontstaan er op het traject tussen Utrecht en Maarsbergen vaak files. Om deze terug te dringen worden er een aantal forse maatregelen genomen:

 • Op het traject Utrecht – Bunnik wordt in beide richtingen een extra rijstrook aangelegd;
 • Op het traject Bunnik – Driebergen wordt zowel een extra rijstrook als een plusstrook aangelegd, in beide richtingen. De plusstrook is smaller dan een gewone rijstrook en wordt alleen tijdens spitsmomenten opengesteld;
 • De plusstrook loopt verder door van Driebergen naar Maarsbergen;
 • De aansluitingen Bunnik, Driebergen, Maarn en Maarsbergen worden aangepast.
 • Overige maatregelen
  Daarnaast wordt in het kader van dit project een groot deel van de viaducten en tunnels vervangen. Op een aantal plaatsen komen geluidwerende voorzieningen, zoals geluidsschermen. Ook worden er diverse maatregelen getroffen voor de flora en fauna, waaronder de aanleg van een ecoduct over de A12 en het spoor (Mollebos), een faunapasage in het Kromme Rijngebied en een aantal dassentunnels en kleinwildtunnels.

  Toekomstvast
  Bij het project wordt uitgegaan van het principe ‘toekomstvast benutten’. Dat wil zeggen dat er bij de uitvoering (aanpassing van het wegprofiel, de vervanging van de viaducten en tunnels, de plaatsing van de geluidsschermen) alvast rekening wordt gehouden met een mogelijke toekomstige (verdere) verbreding van de A12.

  De werkzaamheden starten naar verwachting in het tweede kwartaal van 2005. In 2009 is het hele traject gereed

  Ontwerp-wegaanpassingsbesluit
  Het ontwerp-wegaanpassingsbesluit (OWAB) bevat een beschrijving van het project, de gevolgen ervan en een aantal geografische kaarten. Ook bevat het OWAB de aanvragen voor vergunningen en ontheffingen die voor de uitvoering nodig zijn. Daarnaast is een milieu-effectrapportage (MER) opgesteld, waarin de milieueffecten van de voorgenomen maatregelen zijn beschreven. Het OWAB, het MER en de uitvoeringsbesluiten liggen ter inzage op diverse openbare locaties. Onder andere in de gemeentehuizen en bibliotheken van de gemeenten Utrecht, Driebergen-Rijsenburg, Maarn, Bunnik, Zeist en Doorn. Het ontwerp-wegaanpassingsbesluit is ook in te zien op de website www.inspraakvenw.nl  

  Informatiebijeenkomsten
  Belangstellenden kunnen zich laten informeren over de plannen tijdens inloop-informatiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten vinden plaats op 11 mei in Driebergen (Antropia) en op 12 mei in Maarn (De Twee Marken). Medewerkers van Rijkswaterstaat staan die avonden vanaf 18.30 uur klaar om vragen te beantwoorden.

  Inspraak en reactie
  Van 27 april tot en met 7 juni kunnen belanghebbenden inspreken op de plannen die ter inzage liggen. Dat kan via www.inspraakvenw.nl   of door een schriftelijke reactie te sturen naar: Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, A12 Utrecht – Maarsbergen, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag. Inspreken kan ook mondeling tijdens een van de hoorzittingen. Deze worden gehouden op 18 mei in Driebergen (Antropia) en op 19 mei in Maarn (De Twee Marken). Van de hoorzittingen wordt een verslag gemaakt. Degenen die van deze mogelijkheid van inspraak gebruik willen maken kunnen contact opnemen met het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat (tel. 070-351 96 00).

  Het Inspraakpunt bundelt alle reacties en stuurt deze onder andere naar de Minister van Verkeer en Waterstaat, de commissie m.e.r. en de betrokken bestuursorganen.
  Mede op basis van de ingekomen reacties stelt de Minister van Verkeer en Waterstaat het definitieve wegaanpassingsbesluit vast.

  Persbericht van de gemeenten Zeist en Driebergen en BRU en provincie Utrecht
  Regionale partijen overtuigd van gesplitste aansluiting op de A12 als enige duurzame oplossing voor regio
  Rijkswaterstaat is vandaag de procedure gestart in het kader van de Spoedwet om te komen tot een wegverbreding van de A12 tussen Lunetten en Maarsbergen. In deze procedure presenteert Rijkswaterstaat zijn plannen tot de verbreding van de A12 zelf, de aanleg van ruime op- en afritten van de snelweg, de bouw van nieuwe viaducten en de verbreding van de Hoofdstraat ter weerszijden van de viaducten en de realisering van een enkele aansluiting. De gemeenten zijn wettelijk verplicht om de plannen van het ministerie in behandeling te nemen, maar dat betekent dan nog niet dat de gemeenten het dus ook eens zijn met deze plannen. De gemeenten Driebergen-Rijsenburg en Zeist, het Bestuur Regio Utrecht (BRU) en de provincie Utrecht hebben namelijk een regionale oplossing: de gesplitste aansluiting. Zij zijn overtuigd van deze aansluiting als enige duurzame oplossing voor de regio en brengen hun eigen plannen in procedure. De minister heeft overigens toegezegd mee te willen werken aan de regionale oplossing indien voldaan wordt aan een aantal voorwaarden.

  In de plannen van Rijkswaterstaat is naast de verbreding van de A12 zelf sprake van een forse vergroting van de op- en afritten van de A12. Daarnaast zijn in verbredingen op de Hoofdstraat over een lengte van 250 meter aan weerszijden van de A12 noodzakelijk.

  De regionale partijen vinden deze enkele aansluiting onwenselijk gezien het feit dat deze grote ingreep in dit gebied met grote waarden slechts een tijdelijke en beperkte oplossing biedt voor de verkeersproblematiek, terwijl er een beter alternatief voorhanden is.

  De plannen van Rijkswaterstaat gaan namelijk uit van berekende verkeersintensiteit in 2010, terwijl in het voorstel van de regio ook rekening wordt gehouden met verkeersprognoses in de periode 2010-2020 om zo de verkeersproblematiek van dit landelijk en regionale wegennet duurzaam aan te pakken.

  Wat levert de regionale oplossing op:

 • Duurzame bereikbaarheid voor alle soorten verkeer van de kernen Driebergen-Rijsenburg, Zeist en het stationsgebied;
 • Een oplossing voor de leefbaarheidsproblematiek rond de Hoofdstraat in de bebouwde kom van Driebergen
 • Ontzien en versterken cultuurhistorische, landschappelijke, archeologische en ecologische waarden;
 • Optimaal functionerend openbaar vervoer door goed bereikbaar station;
 • Draagvlak bij betrokken regionale en lokale partijen.
 • Vanaf vandaag liggen de plannen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor de verbreding van de A12 met een enkele aansluiting gedurende 6 weken ter visie (inspraak) bij de gemeente Driebergen-Rijsenburg en Zeist. Gedurende deze periode kan een ieder hierop een inspraakreactie indienen.

  Dat de gemeenten een wettelijke verplichting hebben om de plannen van het ministerie in behandeling te nemen, wil nog niet zeggen dat de gemeenten het ook eens zijn met deze plannen. Zoals bekend is de inzet van de regionale partijen de gesplitste aansluiting. De regionale partijen zullen de komende tijd dan ook niet stil blijven zitten en zich met kracht in blijven inzetten voor een “gesplitste aansluiting”. Daarvoor wordt overleg gepleegd met verschillende ministeries, instanties en belangenorganisaties. Verder heeft VVD-lid Hofstra in de tweede kamercommissie Verkeer & Waterstaat vragen gesteld over de gesplitste aansluiting en heeft de minister van Verkeer en Waterstaat naar aanleiding daarvan besloten op 28 mei een bezoek te brengen aan de regio. Hierbij zullen de regionale partijen de minister inzichtelijk maken dat de regionale oplossing de enige oplossing is die recht doet aan de problematiek en waarden in het gebied. Met het oog op een voortvarende aanpak is gestart met de voorbereiding van een bestemmingsplanprocedure voor een gesplitste aansluiting.

  G. Mik, portefeuillehouder Infrastructuur Gedeputeerde Staten Provincie Utrecht
  A. Tchernoff, portefeuillehouder OV dagelijks Bestuur Regio Utrecht
  H.L.M. Bloemen, burgemeester gemeente Driebergen-Rijsenburg
  R.G. Boekhoven, burgemeester gemeente Zeist

  Nieuwe publicatie over Utrechtse historie

  Boeren, boeven en helden bevolken het nieuwe boek “Austerlitz: de Piramide, het Franse kamp en het dorp”. Amateur historicus Rutger Loenen deed hiervoor onderzoek in Tsjechië, Frankrijk en Nederland. Het resultaat: een gedocumenteerd beeld van de komst van het Franse leger in ons land, de bouw van de bekende Piramide in 1804 én de gevolgen van dit grootscheepse project voor de directe omgeving. De provincie Utrecht stelt voor deze publicatie een garantiesubsidie van 2000 euro beschikbaar. Het boek wordt in het najaar gepresenteerd. De oplage bedraagt circa 1000 exemplaren. Uitgever is stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug in Driebergen.

  Grote slagader in A12 in 2005 gedotterd

  Eén van Nederlands grootste verkeersslagaders, rijksweg A12, staat vanaf volgend jaar, tussen Utrecht en Veenendaal in de steigers. Het 18km lange stuk wordt op uitgekiende wijze verbreed. Een plusstrook hier, een extra rijbaan daar. Tien jaar voorbereiding heeft het project A12 rijkswaterstaat inmiddels gekost. In 2009 moet de klus zijn geklaard.
  Utrechts Nieuwsblad van 27 april 2004

  VVV Driebergen zoekt brede samenwerking

  Het was niet druk op de algemene ledenvergadering van de VVV. Slechts drie van de 153 leden waren komen opdagen. Bezuiniging bij de gemeente heeft ertoe geleid dat de financiën van de VVV niet rooskleurig zijn. Dit noodzaakt de VVV er ook toe naar goedkopere of zelfs gratis huisvesting te zoeken. De regiovorming die per 1 januari 2004 had moeten starten gaat niet door, maar met de VVV van Doorn (en Maarn) is wel een samenwerkingsverband ontstaan en men onderzoekt hoe men met elkaar deze VVV’s nieuw leven in kan blazen.
  Nieuwsbode van 27 april 2004

  Heuvelrugnieuws van woensdag 28 april 2004

  Hoofdstraat Driebergen: reconstructie Hoofdstraat 2004
  foto: © Renk Knol
  tijd: 9.15 uur 

  meer foto’s van deze straat

  Afvalinzameling op zaterdag 1 mei

  In verband met Koninginnedag (vrijdag 30 april) wordt het huishoudelijk afval in Driebergen ingezameld op zaterdag 1 mei. Ook het afvalstation aan de Sportlaan is op 30 april gesloten. Zaterdag 1 mei is het afvalstation geopend van 9.00-12.00 uur.

  Lommerrijke toegang naar Appelgaard

  Nu de reconstructie van de Hoofdstraat z’n laatste fase is ingegaan is parkeerterrein de Appelgaard niet meer op de oude plaats bereikbaar vanaf de Hoofdstraat. Er is een tijdelijke in- en uitrit gemaakt op het terrein van de afgebroken Villa Nuova. Hiermee heeft het parkeerterrein wel een heel fraaie en lommerrijke toegangsweg gekregen.

  Heuvelrugnieuws van donderdag 29 april 2004

  Oranjelaan Driebergen: richting Traaij
  foto: © Renk Knol
  tijd: 9.00 uur 

  meer foto’s van deze straat

  Bewoonster van Beukenstein slaakt noodkreet huisvesting

  Een bewoonster van Beukenstein is in de pen geklommen om aandacht te vragen voor de huisvestingsproblematiek op Beukenstein. Ze heeft het college van b&w en de raadsleden een brief gestuurd met de vraag waarom de noodgebouwen er nog steeds niet staan.

  De vrouw zegt bang te zijn dat als de verbouwing niet snel begint, Beukenstein op termijn verdwijnt. Erna Timmermans, sinds 1 januari directeur van Beukenstein, kan de briefschrijfster gerust stellen: de verbouwing komt er.
  Nieuwsbode van 29 april 2004

  ‘Ik begeleid mensen bij belangrijke keuzes’

  Toen Gijs Alferink in september 2002 als kandidaat-notaris bij het kantoor van Bezemer-Ackerman solliciteerde, was het nog lang niet zeker dat hij de opvolger van notaris Bezemer zou worden. Hij was dan ook erg blij met zijn benoeming op 1 maart jongstleden. Netty Krook heeft een interview.

  NB20040429

  Gemeente ‘Heuvelrug’ kan binnen twee jaar van start

  De vorming van MALDD neemt concrete vorm aan. De nieuwe gemeente, waarvan Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen deel gaan uitmaken heeft van het provinciebestuur de voorlopige werknaam ‘Heuvelrug’ gekregen . De gemeente zou 1 januari 2006 van start kunnen gaan.
  Nieuwsbode van 29 april 2004

  This site tracked by OneStat.com. Get your own free site counter.

  Kamer en Arrow FM op kabel

  De Tweede-Kamerlijn komt terug op de radio die in Driebergen via de kabel is te ontvangen. Ook is de zender Arrow FM straks via de kabel te beluisteren. Dat heeft de Programmaraad Nedersticht in haar laatste vergadering besloten.
  Utrechts Nieuwsblad van 29 april 2004

  Vera Kloor uit Driebergen wint Mercuri Urval stimuleringsprijs van 5.000 euro

  De 21-jarige Vera Kloor uit Driebergen, studente politicologie aan de universiteit van Leiden heeft de Stmuleringsprijs Openbaar Bestuur gewonnen.
  Stichtse Courant van 29 april 2004

  Vrolijk feest voor jong en oud op basisschool de Kring

  Op beide Kring-scholen was vorige week alle aandacht gericht op straatkinderen in Sao Paulo in de wijk Estrela Nova. Er was van alles georganiseerrd om geld bijeen te brengen voor de scholing van die kinderen in Sao Paulo. Er werd in totaal 2260 euro opgehaald.
  Stichtse Courant van 29 april 2004

  Rad van Avontuur op Koninginnemarkt

  Van 3 juli t/m 17 juli gaat een groep van 28 jongeren uit verschillende kerken in Austerlitz en Driebergen de handen uit de mouwen steken in Fiskut, Roemenië. Men gaat daar een school opknappen. Momenteel is de groep bezig geld in te zamelen voor deze actie. O.a. door een rad van avontuur op de Koninginnemarkt.
  Stichtse Courant van 29 april 2004

  Tien jaar Comité 4 en 5 mei Driebergen-Rijsenburg

  Dit jaar is het 10 jaar geleden dat in Driebergen het Comité 4 en 5 mei werd opgericht, Initiatiefnemers was Frits van Schaik. Een interview van ????? met hem.
  Stichtse Courant van 29 april 2004

  Lintjesregen in Driebergen

  Vier inwoners van Driebergen kregen vanochtend een koninklijke onderscheiding. Burgemeester Bloemen reikt de onderscheidingen uit op de Buitenplaats Sparrendaal.
  De onderscheidingen werden vooral uitgereikt wegens de grote inzet van de gedecoreerden als vrijwilliger op zowel plaatselijk, regionaal als nationaal terrein.

  De heer mr. J.W. Bezemer is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn vrijwilligers activiteiten vanaf 1970 op diverse terreinen zoals kerk, cultuur, welzijn en Rabobank, die ten goede komen aan de samenleving. Hij heeft zich ingezet als voorzitter van de Stichting Algemeen Belang Driebergen-Rijsenburg, secretaris en penningmeester van de Kiwanis Service Club Driebergen Heuvelrug, voorzitter van de Centrale Diaconie van de Hervormde Gemeente Driebergen, penningmeester van de Stichting De Speelweek, lid van de Raad van Toezicht van de Rabobank Zeist en omstreken en bestuurslid van het Hegeka Fonds.

  Mevrouw C.T.A. van Donkelaar-Spruijt is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar bestuurlijke activiteiten vanaf 1972 voor de Nederlands Hervormde kerk, die ten goede komen aan de lokale samenleving. Zij heeft zich ingezet als penningmeester voor de Hervormde Vrouwendienst, gastvrouw bij gesprekgroepen op de maandelijkse ochtenden van de Interkerkelijke Kommissie Ouderenwerk en diaken in verpleeghuis Nassau Odijckhof

  Mevrouw J.H. de Graaff-Hoornweg is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar bestuurlijke, organisatorische en ondersteunende activiteiten vanaf 1952 op terreinen van kerk, ouderenzorg en wereldwinkel.
  Zij heeft zich ingezet voor de welkomstcommissie van de Gerefomeerde kerk, handwerkcommissie in Rehoboth, voorzitter van de Interkerkelijke Kommissies voor Ouderen, ouderling van de Gereformeerde Kerk, oprichtster en leidster van de gesprekskring “Morgenster”, lid van de seniorenraad, medeoprichter en hoofd inkoop van de Wereldwinkel, secretaris van de cliëntenraad van Sparrenheide..

  De heer jonkheer mr. D.J.H.N. den Beer Poortugaal is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn bestuurlijke en organisatorische activiteiten vanaf 1972 op terreinen van militaire historie en traditie, jeugd- en ouderenzorg, rechtsspraak, internationale natuurbescherming, wetenschappelijk natuuronderzoek en veteranenorganisaties. Hij heeft zich ingezet als bestuurslid van de Nederlandse Vereniging ter Beoefening van de Militaire Historie “Mars et Historia”, bestuurslid Stichting Collectie Militaire Traditie, regent en secretaris-rentmeester van de Stichting het Evert Zoudenbalch Huis, voorzitter van de Commanderij “’t Sticht, ’t Gooi” van de Commanderijen van St. Jan, voorzitter van verzorgingshuis Stichting Oranjestein, rechter-plaatsvervanger in de Arrondissementsrechtbank Utrecht, voorzitter van de “Stichting Leerstoel Prins Bernhard”, voorzitter van de Stichting Vrienden van de Galapagos Eilanden, commandant van het veteranen detachement van de Stichting Marechaussee Contact tijdens het 5 mei defilé in Wageningen, secretaris van het Comité Bureau Inlichtingen en Bureau Bijzondere Opdrachten

  Burgemeester Bloemen reikte op 27 april al een onderscheiding uit aan de heer mr. ing. H. Hurenkamp. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn activiteiten op het terrein van de milieuhandhaving in het algemeen en voor het strafrecht (milieucriminaliteit) in het bijzonder. Zijn initiatieven, kennis en inzet zijn van grote waarde voor het milieu en voor de samenleving en hebben geleid tot de ontwikkeling van nieuwe opsporingsmethoden. Zijn visie op het milieu heeft veel erkenning verworven en ligt ten grondslag aan de gedachten en regelgeving op het gebied van duurzame ontwikkeling in de Nederlandse samenleving.


  Koninginnedag: lekker weer, gezellig en druk

  Koninginnedag 2004 was gezellig en druk en het weer was boven verwachting. Het begon met de traditionele aubade op Sparrendaal, gevolgd door het concours d’ Élégance van de Driebergse Automobielclub. Intussen was de vrijmarkt al in volle gang en was het Seminarieterrein omgetoverd in een hippische wereld.