28 februari 2018  21e jaargang nummer 6495

Nieuwe Pniëlkerk’: horeca, bedrijvigheid en overlegruimtes
VEENENDAAL De Pniëlkerk moet in de toekomst een ruimte worden waar kleinschalige horeca en bedrijvigheid, maar ook overlegruimtes komen. Dat blijkt uit het plan van DownTown, dat de komende twee maanden een plan mag ontwikkelen voor de nieuwe bestemming van de kerk.   Lees verder

 

Raad wil zekerheid huisvesting Voedselbank
VEENENDAAL De gemeenteraad wil keuzes maken welke functies in het gemeentelijk beleid horen en welke niet. Er dient naar het oordeel van de raad zekerheid te komen over de huisvesting van de Voedselbank en Overstag.  Lees verder

 

Gemeente lanceert Lokaal Innovatiefonds Bunnik
ODIJK  Op 27 februari lanceerde het college van burgemeester en wethouders van Bunnik het Lokaal Innovatiefonds Bunnik. Met dit fonds daagt de gemeente vernieuwers uit om hun beste ideeën voor vernieuwing in de sociale sector voor te dragen. De gemeente levert graag een bijdrage als uit een initiatief blijkt hoe het echt anders kan en als duidelijk wordt dat inwoners er voordeel van ondervinden.
 
Bij een eerste inventarisatie van onderwerpen noemden inwoners en ondernemers uit Bunnik meerdere thema’s die zij belangrijk vonden. De thema’s voorkomen van eenzaamheid, versterken van mentale weerbaarheid van jongeren, de combinatie sociaal ondernemerschap en dagbesteding, het versterken van de draagkracht van de mantelzorger en mensen sneller uit de bijstand helpen, stonden bovenaan dit lijstje. Oplossingen die in andere gemeentes voor dit soort thema’s zijn bedacht zijn bijvoorbeeld een serious game voor ouderen met dementie, een drone die mensen met een beperking helpt in de huishouding of een app die jongeren die in een inrichting zitten, helpt bij het signaleren van stress.

 

Wethouder Jorrit Eijbersen vindt dat juist in een kleine gemeente de dromen over het op een innovatieve manier aanpakken van dat dit soort belangrijke  thema’s, groot mogen zijn. “Als kleine gemeente moet je koploper zijn. Je moet leiderschap tonen en vooruit durven kijken. Met dit innovatiefonds willen we de initiatieven die er zijn, los krijgen uit de hoofden van mensen en daarmee zorgen dat vernieuwers hun innovatieve ideeën omzetten in actie.
  Eijbersen vervolgt: “Als we vooruitkijken naar de toekomst dan zien we een toenemende zorgvraag. We zien een arbeidsmarkt in de zorg die krapper wordt, terwijl we ook weten dat menselijk contact een primaire levensbehoefte is en blijft. Aan de andere kant zien we veel actieve vrijwilligers, mantelzorgers en mensen die zich organiseren in maatschappelijke initiatieven zoals zorgcorporaties. Ook is er een groei van sociaal ondernemerschap. En door digitale technieken is er steeds meer mogelijk. In Bunnik willen we niet zorgelijk naar de toekomst kijken, maar vandaag al actie ondernemen. We willen de zorg van morgen daarom vandaag al realiseren.”

 

Het college stelt een bedrag € 280.000,- beschikbaar voor het Lokaal Innovatiefonds Bunnik. Het budget is beschikbaar tot eind 2018. Vernieuwers worden uitgenodigd om met grensoverschrijdende initiatieven te komen. Ze kunnen ideeën voordragen die de complete reikwijdte van het gemeentelijke sociaal domein beslaan.

 

Actieplan voor De Laan in Amerongen
AMERONGEN Er moet een actieplan komen dat snel een einde maakt aan de onderhouds- en parkeerproblemen op De Laan. Dat schrijft directeur Herman Sietsma van de Stichting Kasteel Amerongen in een brief aan burgemeester en wethouders. Maatregelen die hij voor ogen heeft, zijn onder andere de plaatsing van een slagboom en afsluiting van de noordelijke ingang.  Lees verder

 

Intercity’s slaan Veenendaal-De Klomp over in 2021
EDE  Als het aan ProRail, NS en goederenvervoerders ligt zullen er vanaf 2021 geen Intercity’s meer stoppen bij station Veenendaal-De Klomp. Dit staat in het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS).  Lees verder

 

27 februari 2018  21e jaargang nummer 6494

Muur van Mussert wordt rijksmonument
LUNTEREN  Minister Van Engelshoven (cultuur) heeft de aanwijzing van de Muur van Mussert als rijksmonument in gang gezet. Zij doet dit na advies van de Rijksdienst voor het Cultuur Erfgoed (RCE). Door de aanwijzing in gang te zetten, krijgt deze muur een beschermde status.
 
Minister Van Engelshoven: ‘De Muur van Mussert herinnert ons aan een donkere tijd die deel uit maakt van onze geschiedenis. We kunnen van deze zwarte bladzijde uit het verleden veel leren. De Muur is een overblijfsel van een tijdperk waarmee aan volgende generaties het verhaal van de oorlogsjaren verteld kan worden. Door de aanwijzing van de Muur als rijksmonument in gang te zetten, behouden we dit monument voor de toekomst en kunnen er scenario’s worden ontwikkeld om dat verhaal te vertellen.’
 
Op dit moment voert de RCE een verkenning naar herdenkingserfgoed. Deze verkenning is aan het einde van 2018 klaar. Uit deze verkenning volgt mogelijkerwijs een aanwijsprogramma voor rijksmonumenten. De Muur van Mussert is onder andere aanleiding voor de start van deze verkenning geweest. Experts van de RCE hebben de minister geadviseerd, vooruitlopend op de uitkomsten van de verkenning, om de aanwijzing van de Muur van Mussert als rijksmonument in gang te zetten. Minister Van Engelshoven heeft besloten om dit advies te volgen. Ook door de gemeente Ede is aangedrongen op aanwijzen. De Muur vormt een aanvulling op het huidige rijksmonumentenbestand.
 
De Muur van Mussert is een monumentaal complex van een bakstenen muur met podium en een komvormig voorterrein, van de architect Mart Jansen. De Muur maakte deel uit van een ‘Nationaal Tehuis’ dat de NSB vanaf 1936 op de Goudsberg in Lunteren inrichtte. In het collectieve geheugen leeft deze muur voort als de plek waar vanaf NSB-partijleider Mussert tussen 1936 en 1940 toespraken hield.

 

Hoofdweg Ederveen wordt verkeersveiliger
EDERVEEN  In Ederveen starten 5 maart de werkzaamheden aan de Hoofdweg tussen de N224 en de Scheivoor. Aan de oostzijde van de Hoofdweg wordt een vrijliggend en verhoogd fietspad aangelegd en wordt de maximum snelheid verlaagd naar 60 km. Tijdens de werkzaamheden is de Hoofdweg voor doorgaand verkeer afgesloten en zijn er omleidingen voor auto- en vrachtverkeer.

 

Dit project wordt uitgevoerd in het kader van het Fietsplan. De aanpassingen worden gedaan om de verkeersveiligheid van zowel het fietsverkeer als het autoverkeer te vergroten. Op dit moment rijden er dagelijks 1.000 fietsers tussen Veenendaal/De Klomp en Ederveen, voornamelijk scholieren en woon-werk verkeer. In totaal wordt 250 meter van de fietspad vrijliggend gemaakt. Tussen de N224 en de bebouwde komgrens van Ederveen wordt de maximum snelheid verlaagt van 80 km naar 60 km, waarbij de wegmarkering wordt aangepast.

 

Plan voor nieuwe windmolen
EDE  Plantion en Raedthuys Pure Energie zijn van plan om een nieuwe windmolen te bouwen op het terrein van Plantion. Dit hebben zij laten weten aan de gemeente. De nieuwe windmolen staat gepland op het terrein van Plantion aan de Wellensiekstraat. Dit terrein ligt ten westen van de A 30 in de nabijheid van de twee bestaande windmolens.
Plantion en Raedthuys vragen voor de bouw van de nieuwe windmolen om medewerking van de gemeente. De gemeente gaat daarom de komende periode onderzoeken wat de mogelijkheden en gevolgen zijn. Daarna kan een officiële bestemmingsplan procedure volgen.

Peter Bakker, directeur van Plantion, over het plan voor een windmolen: “In de visie van Plantion staat dat we klimaatneutraal willen opereren als bedrijf. Met de bouw van ons complex is hier invulling aangegeven door te investeren in een warmte-koude opslag. In 2017 hebben we deze visie onderstreept met de aanleg van een zonnepanelen installatie. Door de windmolen zal ons doel klimaatneutraal te zijn worden afgerond. Na de klimaatconferentie van Parijs is het ons duidelijk dat we allemaal onze klimaat bijdrage moeten leveren. Plantion wil hierbij voorop lopen.”
Wethouder Willemien Vreugdenhil ,,De gemeente Ede heeft een positieve grondhouding over dit initiatief van een belangrijk bedrijf uit Ede. Het past bij de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. In de nabijheid van de 2 andere windmolens langs de A30, lijkt dit een logische locatie. Komende tijd onderzoeken we de haalbaarheid van het initiatief. De gemeente vindt het belangrijk dat de mogelijke overlast voor de omgeving zoveel mogelijk wordt beperkt en wil dat inwoners kunnen participeren in de opbrengst van de windmolen. De initiatiefnemers gaan dit de komende tijd oppakken.’’

 

Facelift voor boerderij “Groot Tepelenburg” in Harskamp
HARSKAMP  Boerderij ‘Groot Tepelenburg’ aan de Tepelenburgerweg 4 in Harskamp krijgt een facelift. Er komen in totaal vier vrijstaande woningen. De historische agrarische gebouwen op de boerderij worden gerestaureerd en er komt gedeeltelijke nieuwbouw. Hiermee wordt een markant punt in Harskamp met een eigentijds tintje in zijn oude glorie hersteld. Het college van burgemeester en wethouders keurde vandaag het bestemmingsplan voor het erf goed.

Naast de bestaande boerderij met deel worden ook de korenschuur en de kapschuur omgevormd tot schuurwoningen. Met een vierde nieuw te bouwen ‘schuurwoning’ is de metamorfose van de boerderij compleet. Ook de al aanwezige kleine gebouwen krijgen een nieuwe functie in dit plan. De bestaande paardenstal en kippenschuur gaan dienst doen als bijgebouw bij de ‘kapschuurwoning’ en de ‘schuurwoning’. Op het erf stond in het verleden ook een schaapskooi. De oorspronkelijk fundering hiervan is nog altijd aanwezig en dient als basis om de schaapskooi te herbouwen. De schaapskooi wordt daarna een bijgebouw van de ‘korenschuurwoning’.

 

Herstart planontwikkeling gezondheidscentrum Bellestein
EDE  De plannen voor een nieuw gezondheidscentrum op Bellestein worden weer opgepakt. Na een locatieonderzoek in 2015 is gebleken dat een nieuw gezondheidscentrum op de bestaande locatie het meest geschikt is. De komende tijd worden de plannen verder uitgewerkt.
De gebruikers van het huidige gezondheidscentrum hebben in 2008 aangegeven dat de locatie te klein is en niet meer voldoet aan de eisen. Uit onderzoek is gebleken dat een nieuw gebouw op de huidige locatie het meest geschikt is. De initiatiefnemer heeft inmiddels de contracten met de verschillende gebruikers vastgelegd. Hierop volgend heeft het college van B&W besloten om een herstart te maken met de verdere planontwikkeling.

Samen met de initiatiefnemer gaat de gemeente Ede de komende periode aan de slag om de plannen verder uit te werken. In overleg met de winkeliersvereniging en de Vereniging van Eigenaren op Bellestein wordt een klankbordgroep samengesteld. Winkeliers en omwonenden worden zo betrokken bij de planuitwerking.

 

Metamorfose voor Doorns kerkhof bepleit
UTRECHTSE HEUVELRUG Een ambitieus plan kan de Doornse begraafplaats aan de Oude Arnhemse Bovenweg transformeren tot regionaal gedenkpark en herdenkingscentrum. Op die manier moet er geld in het laatje komen om de financiële tekorten van de andere acht begraafplaatsen in Utrechtse Heuvelrug te dekken.  Lees verder

 

Geen ‘Hallo ecobewoners meer’
EDE  Het Dr. den Uylpark in de Edese wijk Rietkampen werd in 1995 door Woonstede opgestart als ecoproject. Ruim twintig jaar later merken bewoners er weinig meer van en menen ze dat de woningcorporatie stilletjes het ecologisch karakter van de woningen heeft verlaten.  Lees verder

 

Dik en Gerard Lodder ontvangen bijzondere waardering

EDE  De heren D. Lodder (71 jaar) en G.J. Lodder (48 jaar) uit Veenendaal ontvingen een oorkonde van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen. Burgemeester René Verhulst van Ede heeft hen op maandag 26 februari 2018 de oorkondes uitgereikt. Dit gebeurde in het Raadhuis in Ede waarbij de drenkeling, een 52-jarige vrouw uit Ede, aanwezig was.

 

Op donderdag 17 augustus 2017 zou de Edese vrouw met haar zoon gaan vissen bij de Victoria Vesta vijver. Ze was zelf alvast in haar elektrische rolstoel richting vijver gegaan. Maar de rolstoel stopte niet voor de rand waardoor zij voorover in de vijver viel. Twee vissers in de buurt hoorden haar om hulp roepen, kwamen in actie en tilden haar uit de vijver.

 

Afkoppelen regenwater nog ‘in de kinderschoenen’
VEENENDAAL Het afkoppelen van het hemelwater staat weliswaar prominent op de politieke agenda, in de praktijk staat het wat de uitvoering betreft nog ‘in de kinderschoenen’. Het college heeft zich vorige week gebogen over de afhandeling van subsidieaanvragen. Inwoners die afkoppelen kunnen 350 euro in de kosten tegemoet zien en voor het vergroenen van tuinen staat 150 euro genoteerd, maximaal in totaal 500 euro.    Lees verder

 

 

26 februari 2018  21e jaargang nummer 6493

Hijskraan Blauwe Kamer verhuist naar museum
WAGENINGEN  Een oude hijskraan bij de voormalige steenfabriek in natuurgebied de Blauwe Kamer krijgt een nieuwe plek. Erfgoedorganisatie BOEI heeft de kraan overgenomen van eigenaar Utrechts Landschap voor het symbolische bedrag van 1 euro.    Lees verder

 

Brandweer groots uitgerukt voor brand op Hoge Veluwe
OTTERLO De brandweer is maandagochtend met een groot aantal eenheden uitgerukt voor een natuurbrand op de Apeldoornseweg, in het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Toen de brandweer ter plaatse was, bleek het te gaan om een kleine heidebrand.   Lees verder

 

TTV Reflex viert jubileum
MAARN Tafeltennisvereniging Reflex viert dit jaar zijn 50-jarig jubileum. Feest in Maarn, waar veel hoogtepunten voorbij kwamen. ,,De geslaagde reanimatie was de mooiste.”  Lees verder

 

25 februari 2018  21e jaargang nummer 6492

Het Bijenhuis in Wageningen zet de deuren weer open
WAGENINGEN  Het Bijenhuis in Wageningen zet de deuren meer open. ,,De laatste jaren was het Bijenhuis weliswaar hèt trefpunt voor imkerend Nederland, maar verder kwam er weinig individueel bezoek”, zegt Leo Gensen, die leiding geeft aan het Bijenhuis-nieuwe stijl.   Lees verder

 

24 februari 2018  21e jaargang nummer 6491

Wageningen biedt ruimte aan speed-pedelecs
WAGENINGEN Wageningen is de eerste gemeente die de speed-pedelec fietsen op een aantal fietspaden binnen de bebouwde kom gaat toestaan. Dit in aansluiting op het verkeersbesluit van de provincie Gelderland (najaar 2017). Deze fietspaden zijn te herkennen aan speciale borden die onder de fietsborden worden geplaatst met de tekst ‘speed-pedelec toegestaan’.  Lees verder

 

Radioman in hart en nieren
UTRECHTSE HEUVELRUG ‘Radio maken is een verslaving’. Het is de krantenkop uit 1996 waar Evert Wybenga nog steeds achter staat. Maar na 25 jaar gaat Wybenga ‘afkicken’ van Radio 90fm en is hij alleen nog om de week te beluisteren in het programma Highstreet Jazz&Blues op zondag van 13.00 tot 14.00 uur. De oude liefde waar het mee begon bij 90fm, toen nog gevestigd aan de Hoogstraat.  Lees verder

 

23 februari 2018  21e jaargang nummer 6490

Legendarische Simple Minds bassist Derek Forbes  (foto)
ZEIST  Op zaterdag 3 maart treedt de legendarische Simple Minds bassist Derek Forbes op in de Oosterkerk te Zeist, ter promotie van zijn recente album Echoes, met 11 Simple Minds klassiekers, grotendeels zijn eigen geesteskindjes, maar dan zoals Forbes die ooit voor ogen had.

Forbes is mede-architect van epische Simple Minds hits als ‘Don’t You Forget About Me’ en ‘Waterfront’. Hij ging daarna zijn eigen weg. Met zijn huidige eigen band keert hij nu op spectaculaire wijze terug naar zijn eigen Simple Minds oeuvre. Niet alleen een feestje voor fans van the Minds, maar ook voor liefhebbers van the eighties new wave en breed uitgesponnen synthpop. Koop kaarten op www.beauforthuis.nl.

 

Eind jaren ’80 neemt Forbes afscheid van zijn bandmakkers Jim Kerr c.s.  Met Simple Minds collega drummer Brian McGee maakt hij de transfer naar het Duitse Propaganda en samen gaan ze vrolijk door waar ze eerder gestopt zijn, namelijk met maken van hits. Propaganda kent met ‘Duel’ en ‘P:Machinery’ internationale successen, met de productionele handtekening van Forbes.  Met het Japanse poprock act Oblivious Dust weet Forbes in Japan voet aan wal te krijgen. Daarna volgen studioprojecten met o.a. Iggy Pop (album ‘Soldier’), samen met David Bowie en James Williamson (The Stooges). Echter het bloed kruipt waar het niet gaan kan en Forbes  gaat weer live op tour. Tijdens zijn wereldtour met Big Country neemt hij het album ‘Echoes’ op: maar liefst 11 Simple Minds klassiekers. Het album ademt in alles de visie van Forbes uit: the eighties meet 2018. Voor Forbes is de cirkel daarmee rond.

 

Dinsdag 6 maart feestelijke opening Wijkservicepunt Vollenhove
ZEIST  Vanaf 6 maart kunnen inwoners terecht in het nieuwe Wijkservicepunt Vollenhove met vragen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, (informele) zorg,  werk en inkomen, jeugdhulp, wijkzaken en leefbaarheid. Er is ook een gezellige ontmoetingsruimte voor een kop koffie, een praatje of een maaltijd. Daarnaast worden diverse activiteiten georganiseerd voor jong en oud.
 
Wethouder Marcel Fluitman zal de locatie op 6 maart om 16.30 uur feestelijk openen. Iedereen is van harte welkom hierbij aanwezig te zijn onder het genot van een hapje en een drankje. Voor kinderen worden leuke activiteiten georganiseerd. “Wijkservicepunt Vollenhove is een fijne plek in de wijk om elkaar te ontmoeten. Daarnaast vormt het een laagdrempelige toegang voor alle vragen rondom zorg en ondersteuning. De sociale teams zullen op de locatie goed aanspreekbaar en zichtbaar zijn”, zegt Fluitman.  Wijkservicepunt Vollenhove bevindt zich aan de Laan van Vollenhove 12b/16 in de Torenflat.

 

Het ‘vrije gevoel’ van het Stadsstrand
VEENENDAAL Het afscheidnemende raadslid Coby van den Heuvel (D66) weet het nog goed. ,,Wij waren erbij in juni 2015, bij het begin van het Stadsstrand. Met een kleedje en lekkere hapjes. Ruimte en groen in het centrum, het vrije gevoel.” Dat vrije gevoel wordt door vrijwel de hele gemeenteraad ervaren, bleek donderdagavond bij de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen.  Lees verder

 

‘Eindelijk krijgen we buren’
DOORN Ghita Hulster en haar gezin dachten inmiddels dat het nooit meer zou gaan gebeuren, maar hun lange wachten wordt beloond. Het al jaren braakliggende terrein op de hoek van de Oude Woudenbergseweg wordt bebouwd. De plannen liggen al klaar, waarbij de omwonenden intensief betrokken zijn. Als de laatste puntjes op de i zijn gezet, wordt dit najaar gestart met de bouw van De Kaapse Hof.  Lees verder

 

 

22 februari 2018  21e jaargang nummer 6489

Ocobar: De oerknal van de rock’n roll
AUSTERLITZ  Zondag 25 feb. om 17.30 u speelt Ocobar in het Beauforthuis. Ocobar was de huisband van het legendarische sportprogramma Holland Sport. De formatie reisde samen met Wilfried de Jong langs de theaters en speelde in een aantal voorstellingen van Freek de Jonge.
Zondag nemen ze je mee naar Memphis 1954. Elvis Presley, Johnny Cash, Roy Orbison en Jerry Lee Lewis luiden een nieuw tijdperk in. Met livemuziek (nummers als That’s All Right, Mama van Elvis, Blue Suede Shoes van Carl Perkins, I Walk The Line van Johnny Cash, Great Balls Of Fire van Jerry Lee Lewis en Ooby Dooby van Roy Orbison), sterke verhalen en prachtige beelden word je getuige van de oerknal van de rock-‘n-roll.

 

Omwonenden knappen Pestersbosje op
ZEIST  Omwonenden van het Pesterbosje – tussen Crosestein en Utrechtseweg in Zeist – gaan samen dit park nieuw leven inblazen. De opknapbeurt is een vorm van ‘groenadoptie’, waarmee de gemeente Zeist inwoners meer betrekt bij het beheer van de openbare ruimte en inwoners hierin meer verantwoordelijkheid nemen.
 
Op zaterdag 24 februari om 10.00 uur wordt gestart met de werkzaamheden. De initiatiefnemers hebben wijkbewoners opgeroepen om zoveel mogelijk te komen meehelpen. Ook wethouder Roy Luca steekt de handen uit de mouwen en de gemeente start die dag het zwaardere onderhoudswerk.
Het Pestersbosje is van oorsprong aangelegd door de familie Pesters, met statige bomen, een mooie vijver, een ruim grasveld en lange zichtlijnen. De omwonenden gaan de oorspronkelijke open zichtlijnen herstellen, onder andere door overtollige jonge aanplant te verwijderen en doorgeschoten struiken en planten te snoeien. De gemeente adviseert hen hierin.

 

Actie tegen te hard rijden Amerongen
AMERONGEN Het is mooi wonen in het historische oude dorp van Amerongen. Dat vindt ook inwoner Hans van Gorsel, wonend aan de Van den Boschstraat. Zijn woongenot en dat van zijn buren wordt echter al jaren verstoord door de te hard rijdende voertuigen in zijn straat. Daarom hield Van Gorsel vorige week samen met wijkagent Arend Jan van Hattum en Veilig Verkeer Nederland een bewustwordingsactie.   Lees verder

 

Nu Wageningen groeit, moet sport meegroeien
WAGENINGEN  Alle Wageningse politieke partijen ondersteunen het grote belang van de sport in hun stad. Maar of er geld is voor nieuwe wensen als een groter zwembad of extra sporthal moet nog blijken.   Lees verder

 

Meeste buitenlandse arbeiders in Ede werken in de buurt
EDE  In de gemeente Ede wonen naar schatting 1.500 tot 2.000 arbeidsmigranten uit midden- en oost-Europa. Dat blijkt uit een onderzoek dat I&O Research heeft uitgevoerd in opdracht van de gemeente.   Lees verder

 

 

21 februari 2018  21e jaargang nummer 6488

Volle tribune plan Burgje
ODIJK Er moet beter met de buurt worden gecommuniceerd vanuit de gemeente en projectontwikkelaar Explorius – zo bleek tijdens de behandeling van bestemmingsplan Het Burgje.  Lees verder

 

Bewonersgroepen willen groene woonoase i.p.v. supermarktgigant op Appelgaard

DRIEBERGEN  Diverse groeperingen in Driebergen-Rijsenburg bundelen hun verzet  tegen de voorgenomen plannen om de Aldi-vestiging van de Traay te verhuizen naar de locatie Appelgaard.

 

Het college van B&W van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft zich inmiddels uitge-sproken vóór de verplaatsing van de supermarkt naar de Appelgaard op de plek waar nu een loods met auto’s staat en wil dit plan van Aldi nu aan de gemeenteraad voorleggen.

 

De belangenvereniging Tussen Heuvelrug & Wetering is de initiatiefnemer voor deze gezamenlijke aanpak. “Het lijkt ons gewoonweg beter om de verschillende motieven voor de weerstand tegen het plan in gezamenlijkheid in plaats van ieder voor zich richting de politiek te verwoorden. Dat lijkt ons simpelweg efficiënter en effectiever”, zo meldt een woordvoerder.

 

Vooral de verkeersproblematiek is een heet hangijzer voor de betrokken partijen. “Welke uitslag het onderzoek van de verkeerstellingen ook aangeeft, ontegenzeggelijk neemt  de druk enorm toe”, zo stelt de woordvoerder. “En het is nu al een verschrikking om vanaf de Traay richting de Hoofdstraat te komen. Los daarvan, maar dan wordt het al inhoudelijker, zal de bestaande parkeerruimte op de Appelgaard in het geval van een Aldi-vestiging dan vooral door de klanten van die supermarkt worden ingenomen en vervalt die ruimte dan voor de klandizie van de winkels op de Traay. Dus dat schiet niet op.”

 

Binnenkort komen de diverse groepen bijeen om hun standpunten tegen het voorgenomen plan verder op elkaar af te stemmen en hun aanpak vast te stellen. Vanuit een voorlopige inventarisatie bij de belangengroepen blijkt al overduidelijk dat voor de vervanging  van de autoloods nadrukkelijk de voorkeur wordt gegeven aan kleinschalige woningbouw eventueel aangevuld met lichte bedrijvigheid waarvan de bouwstijl dan past in de -ook door de gemeente omarmde- sfeer van de Stichtse Lustwarande. Architectuur van allure in een ruimtelijke, groene omgeving

 

De groeperingen die hun verzet nu bundelen zijn de vereniging Tussen Heuvelrug & Wetering, de groep bewoners rondom de Appelgaard, de initiatiefgroep ‘Hart voor Driebergen’ die een alomvattende visie voor het centrum van Driebergen-Rijsenburg nastreeft, en de wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch.

 

Goede kans voor behoud Fablab
VEENENDAAL Het ziet er naar uit dat het Fablab voor Veenendaal behouden blijft. Het Fablab, in De Cultuurfabriek, biedt de mogelijkheid om met name jongeren kennis te laten maken met verschillende 21e eeuwse technieken.  Lees verder

 

Wageningen wil vliegenplaag op de Markt uitroeien
WAGENINGEN  Al jaren kampt Wageningen met een vliegenplaag op de Markt. De gemeente zoekt naarstig naar een oplossing. Lokkasten of infraroodcamera’s moeten mogelijk uitkomst brengen.  Lees verder

 

Chaos leerlingenvervoer door onderschatting en slechte samenwerking
REGIO  De problemen rond de start van het leerlingenvervoer door Valleihopper, in onder meer Barneveld en Ede, hadden voor een groot deel voorkomen kunnen worden. Dat valt op te maken uit een extern onderzoeksrapport dat is opgesteld in opdracht van de betrokken gemeenten. Die hebben een verbeterplan gemaakt.  Lees verder

 

Echt waar: Wageningen wordt nóg groener
WAGENINGEN  Nee. Wonen buiten de huidige bebouwde kom van Wageningen wil niemand. Dus de groene parels rond de stad (Binnenveld, uiterwaard, Berg en Eng) blijven gevrijwaard van nieuwbouw.   Lees verder

 

VVD wil een eind maken aan de Wageningse ziekte
WAGENINGEN  Op woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Voorafgaand aan de verkiezingen stelt De Stad Wageningen elke week een lijsttrekker van een van de politieke partijen voor. Vandaag deel 6: Marc Kiel van de VVD. Lees verder

 

‘De VVD niet sociaal? Een misverstand’
EDE  Hester Veltman (44) volgde basisonderwijs in Gouda, ging in Eindhoven naar de middelbare school, studeerde in Nijmegen en werkte en woonde in Amsterdam. Maar pas in de gemeente Ede vond de VVD-lijsttrekker haar honk. De Otterlose wil Ede meer op de kaart zetten. Lees verder

 

Betaald parkeren op zondag in Veenendaal, maar niet op straat
VEENENDAAL  Niet iedereen heeft het al door. Maar sinds deze maand moeten automobilisten ook op zondag betalen als ze parkeren in de drie gemeentelijke parkeergarages. En op het parkeerterrein aan het Coornhertpad.  Lees verder

 

20 februari 2018  21e jaargang nummer 6487

Tussen 1.500 en 2.000 arbeidsmigranten in Ede
EDE In de gemeente Ede wonen volgens wethouder Harry van Huijstee tussen de 1.500 en 2.000 arbeidsmigranten. Volgens de wethouder wil Ede wil de huisvestings- en werksituatie van de groep arbeidsmigranten in de gemeente Ede in beeld brengen om op basis daarvan beleid te kunnen maken.  Lees verder

 

1.000 zonnepanelen op gemeentedaken
EDE  Met nieuwe zonnepanelen op de daken van het Raadhuis en de Gemeentewerf gaat de gemeente duurzame energie opwekken. Het gaat om 1.000 panelen, te verdelen over beide gebouwen. Dit past bij het beleid om alle gemeentelijke gebouwen duurzamer te maken.

Met de nieuwe panelen kan 280kWp worden opgewekt. Dit staat gelijk aan het energiegebruik van ruim 70 huishoudens. Ook verminderen de panelen de uitstoot van CO2 met zo’n 2.100 ton.

 

Meer afval apart ingezameld
EDE  Inwoners van Ede zijn op de goede weg met het apart inzamelen van afval. Uit cijfers van ACV blijkt dat in 2017 al 65,2% van het afval apart is ingezameld. Dat was in 2016 nog 60,5%. De doelstelling van het nieuwe afvalbeleid ligt op 75% apart ingezameld huisvuil in 2020. Wethouder Leon Meijer: “Ik ben blij dat veel inwoners goed bezig zijn en er al meer afval apart wordt ingezameld. Zo kunnen we waardevolle grondstoffen als papier, plastic, textiel en glas opnieuw gebruiken. Grondstoffen leveren geld op en minder restafval scheelt in verbrandingskosten. We zijn goed op weg en ik heb er vertrouwen in dat we in 2019 het percentage van 75% halen.”

 

De hoeveelheid restafval is in 2017 afgenomen met 13%. Daarnaast zijn de gescheiden ingezamelde grondstoffen met 6% gestegen. De grootste stijgers zijn PMD en gft. De hoeveelheid oud papier neemt af en volgt daarmee de landelijke trend.
Afval apart
In 2017 hebben alle huishoudens in Ede een extra kliko gekregen om hun PMD-afval apart in te zamelen. Bewoners van hoogbouw kunnen hun PMD-afval inleveren in een ondergrondse container. Zo is het nog makkelijker om afval apart in te zamelen. Inwoners betalen per keer dat zij restafval aanbieden. Alle informatie over de nieuwe manier van inzamelen is te vinden op de website.

 

Chinese gemeenschap wil eigen begraafplaats
DRIEBERGEN De Chinese gemeenschap wil een eigen begraafplaats in het midden van het land en heeft zijn oog laten vallen op de Nieuwe Begraafplaats aan de Traay. Die zou op een zonnig gedeelte uitgebreid kunnen worden met een speciale urnenmuur en een pagode.  Lees verder

 

Petitie voor behoud intercity naar Veenendaal
VEENENDAAL Veenendaler Bas van de Hout ontdekte dat Veenendaal vanaf 2021 niet meer beschikt over een intercityverbinding op Veenendaal-De Klomp. Ook het aantal treinen dat Veenendaal-West en -Centrum gaat aandoen wordt verminderd, van vier naar drie. Het college heeft in 2012 de raad hiervan in kennis gesteld. Nu is er een petitie gestart om de intercitystatus van Veenendaal-De Klomp te handhaven.  Lees verder

 

Meerderheid voor fietsstraat Verlengde Maanderweg
EDE Een meerderheid van de omwonenden is voor de omvorming van de Verlengde Maanderweg in Ede tot fietsstraat. Wethouder Leon Meijer trekt deze conclusie uit de reactieformulieren die omwonenden invulden tijdens de inloopavond afgelopen dinsdag.  Lees verder

 

Petitie voor Henschotermeer
MAARN Met een petitie op internet willen linkse politieke partijen in de regio voorkomen, dat het Henschotermeer achter toegangshekken verdwijnt. ,,Het Henschotermeer is een uniek stuk natuur waar iedereen vrij van moet kunnen genieten, hoe groot of klein je portemonnee ook is”, vinden ze. De actie op de website petitie.nl is afgelopen maandag gestart en lijkt een groot succes. Lees verder

 

Wensenlijst Grebbedijk Wageningen wordt langer
WAGENINGEN  Plannen zijn er genoeg; verplaatsing van de jachthaven, een watersportbaan en zwemplas, een parkeergarage op het terrein van Van Leusden, het verkeersluw maken van de Grebbedijk: maar Wageningen heeft er nog geen geld voor gereserveerd. Lees verder

 

Onderwijsman Joop Korteland met pensioen
EDE Hij was onder meer directeur bij de Paasbergschool en heeft nu al jaren leidinggevende functies op de Christelijke Hogeschool Ede (CHE): Joop Korteland. Na 43 jaar in het onderwijs, waarvan 35 jaar in Ede, is het welletjes. Hij gaat met pensioen.  Lees verder

 

19 februari 2018  21e jaargang nummer 6486

Gemeentelijke erepenning voor Jan Siebelink
EDE  Drs. J.G. Siebelink, heeft op 19 februari 2018 de erepenning van de gemeente Ede ontvangen. Burgemeester René Verhulst reikte de erepenning en de daarbij behorende oorkonde uit tijdens de viering van zijn 80e verjaardag in Cultura.  

 

Het gemeentebestuur van Ede heeft de heer Siebelink deze gemeentelijke onderscheiding toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid voor zijn zeer bijzondere prestaties op literair gebied en zijn ambassadeurschap voor Ede.

 

De heer Siebelink was jarenlang docent Frans aan het Marnix College in Ede en had in zijn vrije tijd al een heel oeuvre bij elkaar geschreven. In 2000 werd hij fulltime schrijver en heeft hij zeer bijzondere prestaties verricht op literair gebied.

Als schrijver weet hij met zijn stijl van schrijven en vertellen een breed publiek te bereiken. Als geen ander is hij in staat met een warm oog en een scherpe pen een beeld te scheppen, waarin mensen de grenzen verkennen van hun eigen normen en waarden. Door deze waardevolle culturele en kunstzinnige uiting heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de nationale en internationale samenleving.

Ede heeft regelmatig een warme plek in zijn boeken. Zo beschrijft Siebelink vaak de mooie natuur van Ede. Daarnaast is de heer Siebelink altijd bereid om een bijdrage te leveren aan de promotie van Ede.

 

Op 13 februari werd de heer Siebelink 80 jaar en ter gelegenheid van dit heugelijke feit organiseerden boekhandel Boek en Buro, Cultura en de gemeente Ede een feestelijk programma voor en met hem in Cultura.

 

Woonden er in de steentijd al boeren in Bennekom?
BENNEKOM  Archeologen hebben onlangs bijzondere ontdekkingen gedaan bij onderzoek van het terrein van de voormalige Vossenvelde Mavo in Bennekom. Misschien moet de geschiedschrijving op de schop.  Lees verder

 

Jeff Heijne: Flamenco-gitaar, cello en bas
AUSTERLITZ  Op vrijdag 23 februari (20.15 uur) speelt, Jeff Heijne  geweldenaar op de flamenco-gitaar in het Beauforthuis. Hij studeerde bij flamenco-gitarist Eric Vaarzon Morel en  volgde cursussen bij vele internationaal gerespecteerde flamenco-gitaristen . Hij is de winnaar van de YAA-Award 2018, voorgedragen door Eric Vaarzon Morel.
Het trio waar hij vandaag mee optreedt bestaat uit drie jonge musici die elkaar vonden in de flamenco- en klassieke muziek. Zij vormen een opmerkelijk trio van flamenco-gitaar, cello en contrabas. Jeff Heijne (git.), Bea Andrés (cel.) en Giuseppe Campisi (bas) spelen eigen werk en originele arrangementen in een gepassioneerde en emotionele stijl. De musici, van Nederlandse, Catalaanse en Italiaanse afkomst, zijn geïnspireerd zowel door moderne flamenco-grootheden zoals Paco de Lucía en Eric Vaarzon Morel, als door Spaanse klassieke muziek.

 

Vanaf april: ophalen grofvuil kost 10 euro
ZEIST  Inwoners van de gemeente Zeist die grof vuil willen laten ophalen, krijgen vanaf april daarvoor 10 euro in rekening gebracht. Doel van deze maatregel is een betere afvalscheiding en meer hergebruik van waardevolle grondstoffen. Inwoners die zelf afval wegbrengen naar het Recyclingstation aan de Zandbergerlaan 2, hoeven niets te betalen.
 
In grofvuil dat wordt opgehaald, zijn alle soorten afval vermengd. Daarom moet het als restafval worden verbrand. Dat is slecht voor het milieu en zonde van de waardevolle grondstoffen waar dat grof vuil uit bestaat. Grofvuil kan wél goed worden gescheiden als mensen het afval zelf wegbrengen naar het Recyclingstation (Zandbergenlaan 2 in Huis ter Heide). Men kan het afval in 20 verschillende soorten scheiden, waarna het wordt hergebruikt in allerlei producten en toepassingen.

 

SP’er Jasper van Geijtenbeek vindt het ‘even mooi geweest’ in Utrechtse Heuvelrug
UTRECHTSE HEUVELRUG  De Socialistische Partij doet op 21 maart niet mee aan de verkiezingen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De partij geeft drie zetels op en dat doet pijn. Fractievoorzitter Jasper van Geijtenbeek (34) uit Amerongen houdt niet van half werk.  Lees verder

 

Dag Irene, hallo Bijenkorf in Wageningen
WAGENINGEN  Duizenden Wageningse kinderen hebben in de voorbije 70 jaar les gekregen op de protestants-christelijke Ireneschool. Eind dit jaar verhuist de school van de Rooseveltweg zo’n honderd meter verderop naar de Buurtseweg en gaat dan door als De Bijenkorf. ,,En het wordt de meest duurzame school van Wageningen met het groenste schoolplein”, beloofden directeur Hans van Holland en wethouder Dennis Gudden.  Lees verder

 

Zeist doet mee met Operatie Steenbreek
ZEIST  Woensdag 21 februari vindt om 20.00 uur de aftrap plaats van Operatie Steenbreek in Zeist. Een actieprogramma dat tot doel heeft onze leefomgeving groener te maken en het waterbeheer te ondersteunen. Tijdens een bijeenkomst van Samen Duurzaam Zeist met als onderwerp “natuur en landschap” gaat het over wat inwoners kunnen doen om de biodiversiteit te vergroten, tuinen natuurvriendelijker te maken en om wateroverlast te voorkomen. Operatie Steenbreek kan mensen inspireren en helpen om zelf of met elkaar maatregelen te nemen om de eigen omgeving groener, duurzamer en gezonder te maken.

 

Zonneproject Collage Bennekom van start
BENNEKOM  De vierde zonnecentrale van ValleiEnergie is een feit. Vrijdag 23 februari wordt er feestelijk stilgestaan bij de nieuwe panelen op het dak van multifunctioneel centrum Collage in Bennekom.   Lees verder

 

Bestemmingsplan inzet spelletje grondpolitiek
DE KLOMP Het bestemmingsplan voor het nieuwe bedrijventerrein De Klomp laat geen kantoren toe tot grote woede van het Veenendaalse softwarebedrijf Info Support. Maar vrij recent werd het bedrijf wel eigenaar van flinke stukken grond in het plangebied. Zo houden de gemeente Ede en Info Support elkaar in een greep waarbij de winnaar niet zo snel bekend zal zijn.  Lees verder

 

18 februari 2018  21e jaargang nummer 6485

Vandalen gaan los op verkiezingsbord Ede
EDE  Hij staat er nog maar net, maar nu al is het verkiezingsbord bij het Horapark in Ede kapot. Het bord met de posters van alle politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen is het doelwit geworden van vandalen.   Lees verder

 

Ontwikkelaar pleit voor nieuwe school Kortenoord in Wageningen
WAGENINGEN AC Er wonen over een paar jaar 500 kinderen in de Wageningse nieuwbouwwijk Kortenoord. Meer dan genoeg om er een basisschool te laten verrijzen, denkt ontwikkelaar BPO.  Lees verder

 

Nawinteren in het Grebbebos  (foto)

RHENEN  Eind februari mag dan wel degelijk winter zijn, maar als de zon schijnt ontwaakt het voorjaarsgevoel. Onder leiding van een gids van Utrechts Landschap gaan we op zoek naar prille lenteverschijnselen. Wellicht horen we de eerste aarzelende klanken van wat hoopvolle vogels, misschien komen we wat avontuurlijke koniks of een eenzame gallowaystier tegen. In ieder geval zijn bij helder weer de formidabele uitzichten op de Betuwe en de Blauwe Kamer de moeite waard. En ook de verbazingwekkende ringwal uit de vroege middeleeuwen dwingt ontzag af.

Op zaterdag 24 februari 2018 vindt u om 14.00 uur de gids op de parkeerplaats naast het Ereveld op de Grebbeberg, Grebbeweg 123, 3911 AV Rhenen. De excursie is kosteloos en duurt tot circa 15.30 uur. Aanmelden is overbodig. Trekt u toch maar wat warms aan, draag uw waterdichte wandelschoenen en neem zo mogelijk een verrekijker mee.

 

Jaap Pilon schrijft ‘Onze Hoofdstraat’
VEENENDAAL Voormalig wethouder Jaap Pilon is reeds enkele maanden druk in de weer met het verzamelen van gegevens over ‘Onze Hoofdstraat’. Dat wordt tevens de titel van het boek dat Pilon eind 2019 wil laten verschijnen. Pilon: ,,De Hoofdstraat is van ons allemaal, vandaar deze titel.”  Lees verder

 

17 februari 2018  21e jaargang nummer 6484

Bunnik werkt vanuit kracht aan zijn toekomst
ODIJK  De gemeente Bunnik heeft de afgelopen vier jaar haar basis zo versterkt dat ze ook de komende jaren een sterke, slagvaardige, zelfstandige gemeente blijft. Dat stelde college én raad in staat om samen een ambitieuze groeiagenda voor de toekomst uit te tekenen. Dat blijkt uit de evaluatie van de collegeagenda ‘Binden en Bewegen’ 2014-2018 die b & w aan de raad heeft gestuurd.
 
De economische crisis dwong het college eerst tot pijnlijke bezuinigingen. Maar intussen is de gemeente alweer twee jaar financieel gezond. Bunnik heeft dus ruimte om ambities de komende jaren waar te maken. Het college heeft ook door meer ruimte te bieden aan initiatieven uit de samenleving, door inwoners meer bij beleid te betrekken en door betere dienstverlening de basis van de gemeente versterkt.
 
Het college heeft op tal van terreinen, zoals de zorg, verbindingen gelegd. Tegelijkertijd heeft de gemeente geïnvesteerd in zorginnovatie en sport. Op het gebied van duurzaamheid zocht het college de samenwerking met partners op thema’s zoals elektrisch rijden en zonne-energie. Bunnik kan daardoor goed inspringen op recente, belangwekkende ontwikkelingen zoals energieopwekking en gasloos bouwen.
 
Verder is het college erin geslaagd de bouw weer in op gang te krijgen en voor beweging in de woningmarkt te zorgen. Starters en senioren die naar een appartement willen doorverhuizen krijgen nieuwe kansen. Ook heeft het college de achterstand in het bomenonderhoud geadresseerd. Voor het groene buitengebied ligt er na vijftien jaren debat een plan waarin grotere leefbaarheid en fietsveiligheid centraal staan.
 
Bunnik heeft zich de afgelopen collegeperiode ontwikkeld tot koploper in de regionale samenwerking. De gemeente heeft een ambitieuze groeiagenda opgesteld, die zich onder andere richt op grootschalige woningbouw en versterking van het landschap en recreatie en toerisme. Ook deze groeiagenda kwam tot stand in zeer nauwe samenwerking met de gemeenteraad.
 
De doelen die niet gerealiseerd zijn houden verband met de plannen voor een nieuwe bedrijventerrein langs de A12. Daarvoor kreeg de gemeente niet de benodigde medewerking van de provincie. Van alle beleidsvoornemens die in 2014 werden geformuleerd of later aan de collegeagenda zijn toegevoegd is 85 procent gerealiseerd. Een aantal beleidsdoelen is nog in behandeling.

 

Vraagtekens bij snelfietsroute door Bennekom
BENNEKOM/ WAGENINGEN  De voorgestelde snelfietsroute van Ede naar Wageningen, door het dorpshart van Bennekom, stuit op bezwaren. Zowel uit Bennekom als Wageningen.   Lees verder

 

Ingrijpende verbouwing theater De Lampegiet noodzakelijk
VEENENDAAL Het onderzoek naar eventuele verplaatsing van theater De Lampegiet van de Kerkewijk naar de omgeving van het Stadsstrand heeft een interessante ‘bijvangst’ opgeleverd. Het theatergebouw is verouderd en dient hoognodig een forse opknapbeurt te krijgen.  Lees verder

 

16 februari 2018  21e jaargang nummer 6483

Volgens provincie zijn er 500 woningen nodig op marinierscomplex Doorn
UTRECHTSE HEUVELRUG  De provincie Utrecht heeft becijferd dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug tot 2040 behoefte heeft aan ruim 3.800 woningen. Een flink deel (500) daarvan is gepland op het voormalige marinierscomplex in Doorn.  Lees verder

 

Voortbestaan golfclub in gevaar
DOORN De Doornse Golf Club (DGC) verliest zijn bestaansrecht als de Heuvelrugpolitiek volgende maand zou besluiten, om een einddatum aan het huurcontract voor de baan aan de Mariniersweg te koppelen. Dat verklaarde DGC-voorzitter Egon Alflen donderdagavond in de raadscommissie. Volgens Alflen worden daarmee eerdere afspraken over het gebruiksrecht met voeten getreden.   Lees verder

 

Samenwerkingsovereenkomst bindt dertig Veluwse partners
WAGENINGEN Veel Veluwse partners kwamen donderdagochtend samen om officieel de Veluwse samenwerking te bekrachtigen. Met het tekenen van de overeenkomst Veluwe-op-1 is er een bestuur dat sturing geeft aan de Veluwse ambities: de VeluweAlliantie.    Lees verder

 

Cornielje ontsteekt Bevrijdingsvuur in Wageningen
WAGENINGEN  De Gelderse Commissaris van de Koning Clemens Cornielje ontsteekt in de nacht van 4 op 5 mei het Bevrijdingsvuur op het 5 Meiplein in Wageningen.    Lees verder

 

15 februari 2018  21e jaargang nummer 6482

Herleeft de Veenendaalse watertoren bij het stadsstrand?
VEENENDAAL  Laat de gesloopte watertoren van Veenendaal terugkeren in het centrum van Veenendaal. Dat opmerkelijke idee voor het stadsstrand maakt de tongen los in Veenendaal.    Lees verder

 

Zestien scholen starten met eigen groenten op het schoolplein
EDE Dit voorjaar zaaien, verzorgen en oogsten leerlingen van zestien scholen in Ede hun eigen verse groenten op het schoolplein. Dat doen ze met het project Klasse Moestuin, een initiatief van IVN Het Groene Wiel.    Lees verder

 

Negen plekken voor jeugd in Villa Regia
LEERSUM Vanuit ‘echtKinderachtig’, de praktijk voor kind en gezin in Leersum, wordt aan de Rijksstraatweg 150 hard gewerkt aan een wooninitiatief voor negen jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar.   Lees verder

 

Herstel Spectrum gaat langer duren dan gedacht
VEENENDAAL De gemeente Veenendaal start donderdag met een fysiek onderzoek in het Veenendaalse cultuurcluster Spectrum. Het herstel van de vloerconstructie van gebouw Spectrum aan het Kees Stipplein gaat veel langer duren dan aanvankelijk was voorzien. Aanvankelijk werd gedacht dat de huurders van het gebouw aan het eind van het eerste kwartaal van dit jaar terug zouden kunnen, maar het is de vraag of dat lukt als het nieuwe seizoen 2018-2019, na de zomer, van start gaat.  Lees verder

 

en Figi spreken af: aantal voorstellingen verdubbelt
ZEIST  Figi verdubbelt de komende 15 jaar het aantal theatervoorstellingen van 60 naar 120 per jaar. Hieronder vallen ook 50 speciale voorstellingen met Zeister amateurkunstorganisaties, verenigingen en sociaal-culturele activiteiten onder de noemer ‘Podium van Zeist’. Zeister culturele instellingen kunnen door deze overeenkomst dus meer gebruik maken van het theater. Ook gaat Figi meer filmhuisfilms vertonen.
Dit – en méér – is vastgelegd in de vernieuwde overeenkomst tussen Figi en de gemeente, over de inzet van Figi als gemeentelijk theater.
 
De ondertekening vond plaats op 13 februari door wethouder Marcel Fluitman en Figi-directeur Victoria Ruijs. Dit gebeurde tijdens een levendig eerste ‘Cultureel Café’ in Figi, onder het toeziend oog van ruim 100 bezoekers.

 

Fietsersbond Ede: ‘Onrust over Verlengde Maanderweg is koudwatervrees’
EDE De onrust in de buurt over de inrichting van de Verlengde Maanderweg in Ede als fietsstraat is ‘koudwatervrees’. Dat vindt Gerke Mekkes van de Fietsersbond afdeling Ede. Autoverkeer blijft op de weg gewoon welkom alleen gaat de snelheid er flink uit.  Lees verder

 

Gedrag Edes transportbedrijf ‘ronduit schofterig’
EDE Vakbond CNV trekt aan de bel over de arbeidsomstandigheden van het Edese transportbedrijf ‘Trucking Service Arnhem’ gevestigd op industrieterrein Frankeneng. De bond heeft inmiddels faillissement voor de eenmanszaak aangevraagd, omdat chauffeurs nog duizenden euro’s tegoed hebben van eigenaar Joop Zock.  Lees verder

 

Adopteer eens een Veenendaalse rotonde
VEENENDAAL  Adopteer eens een rotonde. In Veenendaal wil de gemeente het beheer uitbesteden aan groenbedrijven. B en W hebben hun vraagtekens bij nut en noodzaak maar willen wel met twee rotondes proef gaan draaien.  Lees verder

 

Calvijnschool wil naar Lunteren, Lunterse scholen verontwaardigd
LUNTEREN Hevige verdeeldheid over een plan voor een nieuwe reformatorische basisschool in Lunteren. Volgens directeur Nico Postema van de Ederveense Calvijnschool is een dislocatie van zijn school hard nodig. Maar de Lunterse scholen protesteren. Lees verder

 

‘5 Mei’ wil ook vrede in de stad Wageningen
WAGENINGEN  Het is nog altijd de vraag hoe 5 mei er dit jaar in de binnenstad van Wageningen uit gaat zien. Er wordt overlegd op vele fronten om onvrede bij ondernemers en organisatoren, zoals die vorig jaar aan de oppervlakte kwam, te voorkomen.  Lees verder

 

14 februari 2018  21e jaargang nummer 6481

Archeologische vondsten Bennekom leveren nieuwe vragen op
BENNEKOM  Op de toekomstige bouwlocaties aan de Swammerdamlaan en de Robert Kochlaan in Bennekom zijn afgelopen week uitzonderlijke prehistorische resten van de lineaire bandkeramische cultuur gevonden. De vondsten leveren nieuwe vragen op over de geschiedenis van Bennekom.
Het gaat om verschillende fragmenten aardewerk en een fraai bewerkt vuurstenen voorwerp uit de lineaire bandkeramiek cultuur. Dit is uitzonderlijk, want sporen van deze cultuur worden normaal gesproken alleen in Zuid-Limburg aangetroffen. Kenmerkend voor deze cultuur is dat mensen voor het eerst overgingen van jagen en verzamelen naar landbouw. Een revolutionaire stap in de ontwikkelingsgeschiedenis van de mens.

 

De vondst levert archeologen de vraag op hoe de aanwezigheid kan worden verklaard. Was deze cultuur hier gevestigd, of hebben jagers en verzamelaars de vondsten elders bemachtigd en meegenomen? Dat Bennekom een geliefde plaats was voor de vroege prehistorische boeren blijkt wel uit verschillende vondsten van de latere klokbekercultuur.

De opgraving heeft ook sporen opgeleverd uit de brons- en ijzertijd (tussen 1.000 en 400 voor Christus). Deze sporen sluiten aan op eerder onderzoek op het terrein van het oude Streekziekenhuis. Het gaat hier om sporen van gebouwen, mogelijk een woonhuis en een gebouwtje voor de opslag van granen (een zogenaamde spieker). De prehistorische nederzetting die aangetroffen is op het oude Streekziekenhuisterrein is veel groter dan eerder aangenomen en de sporen zijn goed in de grond bewaard gebleven.

Uit de vroege middeleeuwen zijn sporen aangetroffen van houtskoolmeilers. Dit zijn plaatsen waar houtskool werd geproduceerd door op een gecontroleerde manier hout te verbranden. De sporen dateren uit de Karolingische en Ottoonse tijd (circa 800 tot 1.000 na Christus). Mogelijk dat de houtskoolproductie hier in verband stond met de grootschalige ijzerproductie die in die tijd op de Veluwe plaatsvond.
De sporen en vondsten worden door archeologisch bureau RAAP verder onderzocht en in het op te stellen eindrapport worden de bevindingen en conclusies vastgelegd.

 

Ede maakt ruim 75 miljoen vrij voor nieuw station
EDE Het college van burgemeester en wethouders geeft groen licht voor het benodigd krediet voor de bouw van het nieuwe station Ede-Wageningen. De kredietaanvraag wordt op 8 maart ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Met deze kredietaanvraag van 75,2 miljoen euro komt het nieuwe station een stap dichter bij de uitvoering, meldt het college. Samen met bijdragen van NS, ProRail, provincie Gelderland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is dan de noodzakelijke financiering geregeld.  Lees verder

 

13 februari 2018  21e jaargang nummer 6480

Edenaren krijgen hulpkaart in de bus
EDE  Alle huishoudens in de gemeente Ede krijgen donderdag een zogeheten hulpkaart in de bus. Deze kaart helpt hulpverleners om bij een noodsituatie snel contact te leggen met familie, vrienden of buren. Ook belangrijke medische gegevens, zoals gebruik van medicijnen of een niet-reanimeren-verklaring kunnen op de kaart worden gezet.  Lees verder

 

Nicolaaskerk verbindt
ODIJK De H. Nicolaaskerk is gestart met een half jaar vol bijzondere activiteiten. Daarmee hopen ze de geloofsgemeenschap een impuls te geven. Een groep kwartiermakers ontwikkelde een programma waar voor elke Odijker wel iets te vinden is.  Lees verder

 

Certificaat voor langjarige adoptie lammetje
EDE In dit voorjaar worden er weer veel lammeren geboren in de kooi op de Eder hei bij herder Aart van den Brandhof en in de kooi op de Ginkelse hei bij herder Henk van den Brandhof. Woensdag 21 februari wordt er bij Juffrouw Tok een adoptiemiddag gehouden waar bedrijven een lam kunnen adopteren. Nieuw dit jaar is dat particulieren of bedrijven een lammetje over meerdere jaren kunnen adopteren.  Lees verder

 

12 februari 2018  21e jaargang nummer 6479

Alweer extra geld voor ICT
UTRECHTSE HEUVELRUG De regionale ICT-dienst RID heeft dit jaar in totaal ruim vijf ton extra nodig. Ook voor de jaren erna wordt structureel extra geld gevraagd. Dat blijkt uit een begrotingswijziging die aan de deelnemende gemeenten is voorgelegd. Voor Utrechtse Heuvelrug betekent dat vanaf 2019 een extra lastenpost van ruim 87 duizend euro per jaar. Dit jaar moet wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) een slordige 110 duizend euro extra aftikken.   Lees verder

 

Handtekeningen voor behoud Intercity’s Veenendaal-De Klomp
VEENENDAAL/ DE KLOMP  Al ongeveer 3.000 personen hebben de  petitie van de nieuwe politieke partij JouwVeenendaal ondertekend om de Intercitystatus van station Veenendaal-De Klomp te behouden.   Lees verder

 

Kool krijgt Wagenings erezilver
WAGENINGEN  Tom Kool ontving maandagavond bij zijn afscheidsreceptie in Hotel de Wereld het Wagenings erezilver vanwege zijn inspanningen als binnenstadsmanager en betrokkenheid bij de Wageningse ondernemers en samenleving.  Lees verder

 

Integrale aanpak op De Goudsberg
EDE Raadslid Alexander Vos de Wael (Democratische Kiezers Ede} stelde in de Edese gemeenteraad vragen over de behandeling door de gemeente Ede van twee kwesties op recreatieterrein De Goudsberg in Lunteren. Maandag werd het behoud van de Muur van Mussert en het vertrek per 1 september van de op De Goudsberg wonende Polen besproken op het Edese gemeentehuis. Lees verder

 

Politieke partij op Heuvelrug heeft twee letters te veel
UTRECHTSE HEUVELRUG  Twee letters te veel, dus of je je naam even wilt aanpassen. Het overkwam raadslid Francine van der Velde uit Doorn bij het inleveren van de kandidatenlijst van haar partij. De partijnaam mag maar 35 letters tellen; Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug (BVH) heeft er 37. Lees verder

 

Besluit Rondweg-Oost uitgesteld door Provinciale Staten
VEENENDAAL Het besluit van Provinciale Staten over verbreding van de Rondweg-Oost is uitgesteld. De Gedeputeerde Staten hebben meer tijd nodig om tot een voorstel te komen. Lees verder

 

261 Wageningers kandidaat voor de gemeenteraad
WAGENINGEN  De Wageningse stemgerechtigden hebben woensdag 21 maart de keuze uit 261 kandidaat-raadsleden. Verdeeld over 9 partijen waarbij jongerenpartij Connect Wageningen de nieuwkomer is.  Lees verder

 

Drie eeuwen Van Asch van Wijck
VEENENDAAL Een nieuwe generatie Van Asch van Wijck is vanaf  1 januari op het landgoed Prattenburg aan de slag gegaan. De zoons willen op een verantwoorde wijze proberen vernieuwend bezig te zijn om het landgoed open en aantrekkelijk te houden voor recreanten en het op hun beurt in de toekomst weer over te dragen aan hun kinderen. Ze hebben er duidelijk zin in. Jaarlijks genieten zo’n 200.000 bezoekers van hun bossen.  Lees verder

 

11 februari 2018  21e jaargang nummer 6478

Figaro – mini-Mozart in Beauforthuis  (foto)

AUSTERLITZ  Sopraan Johannette Zomer en bas-bariton Frans Fiselier brengen samen met acteur Peter Lusse (bekend van tv en musical) de Bruiloft van Figaro. Alleen het wordt deze keer een iets ander verhaal …
Waar Mozart een kleine 3 uur muziek en minstens 11 solisten nodig heeft om u de plot uit de doeken te doen, zullen Frans en Johannette de vele rollen en aria’s tussen hun tweeën verdelen en zal Peter Lusse de verhaallijn op zijn welbekende en hilarische wijze voor u in de gaten houden.
Ook de orkestpartij is omgevormd tot een handzame versie voor alleen vleugel, en dit alles zorgt voor een bondiger maar ook enerverender versie van deze wereldberoemde bruiloft, zeg maar dé Figaro ‘light’.
Johannette Zomer – sopraan Frans Fiselier – bas-bariton  Peter Lusse – acteur   Roele Kok – piano    zondag 18 februari, 13 uur

 

10 februari 2018  21e jaargang nummer 6477

Supermarktbaas Verberne neemt afscheid
DRIEBERGEN Na ruim dertien jaar houdt George Verberne het voor gezien. De eigenaar van supermarkt Jumbo aan Winkelcentrum De Sluis gaat zich bezig houden met zijn andere supermarkt in Wageningen en een nieuw project.  Lees verder

 

Otterlo werkt hard aan nieuw MFDO
OTTERLO ,,Het jaar 2018 wordt cruciaal voor de ontwikkeling van het Multifunctioneel Dorpshuis Otterlo (MFDO). De locatie is bekend, maar alles hangt nu af van de vaststelling van het bestemmingsplan voor de Weversteeg. Het MFDO is gedacht op het oude voetbalveld. Daar is ook woningbouw gepland.  Lees verder

 

9 februari 2018  21e jaargang nummer 6476

‘Gelderse oefenterreinen Defensie geschikt voor wolven’
REGIO  Oefenterreinen van Defensie in ons land zijn prima plekken voor wolven. Lekker rustig – meestal – en voldoende voedsel. Dat zegt fauna-ecoloog Niels Gilissen in de Defensiekrant.   Lees verder

 

Binnenstad moet Wageningse troeven uitspelen
WAGENINGEN  De Wageningse binnenstad heeft het moeilijk. De stad zou daarom scherpe keuzes moeten maken, zeggen Tutku Yuksel en Marianna van den Broek.  Met een virtual reality-project willen ze  laten zien hoe het centrum in 2030 eruit kan zien.    Lees verder

 

Sleutel oplossing Lunterse schoolstrijd ligt bij scholen, vindt wethouder
LUNTEREN/ EDERVEEN  De Edese gemeenteraad heeft gisteravond niet gesproken over een mogelijke tweede vestiging van de Calvijnschool in Lunteren. Wethouder Johan Weijland had hier om verzocht, zodat de betrokken scholen meer tijd krijgen om er gezamenlijk uit te komen.   Lees verder

 

Baby Jasmijn 65.000ste inwoner van Veenendaal
VEENENDAAL De gemeente Veenendaal kent door de geboorte van Jasmijn Wiegersma het inwonersaantal van 65.000. Dat maakt burgemeester Piet Zoon donderdagmiddag bekend.  Lees verder

 

Uitstel plan mariniersterrein: ‘Jammer’
DOORN De gemeenteraad heeft geen besluit kunnen nemen over hoe de ontwikkeling van het Mariniersterrein in Doorn er uit moet komen te zien. Onder andere het maximale aantal woningen en de verhouding tussen de sociale- en middensegmentwoningen zorgde voor een tweedeling binnen de Heuvelrugpolitiek, waardoor het plan nu terug mag naar de tekentafel.  Lees verder

 

‘Leeg’ stadsstrand scoort goed
VEENENDAAL – Het stadsstrand blijft de gemoederen in Veenendaal bezig houden. Een kleine honderd mensen kwamen donderdagavond kijken naar de zes overgebleven plannen. Deze maand moet de gemeenteraad de knoop doorhakken.  Lees verder

 

8 februari 2018  21e jaargang nummer 6475

Aanleg spoortunnels Voorpoort en Nieuweweg van start
VEENENDAAL De officiële start van de aanleg van de spooronderdoorgangen bij Voorpoort en de Nieuweweg Noord is woensdag 7 februari gevierd. De officiële starthandeling werd verricht door vertegenwoordigers van alle betrokken partijen: directeur Henri Kool van de Provincie Utrecht, de heer Sjak Arts, manager afdeling uitvoering Werken Provincie Gelderland, wethouders Dick Vlastuin (Renswoude) en Arianne Hollander (Veenendaal) en de heren Kees Rutten (regiodirecteur ProRail), Mark van Teijlingen (projectleider gemeente Ede) en Henk Post (Directeur BAM Infra Regionaal).  Lees verder

 

Erepenning voor historicus Dick van Manen
VEENENDAAL Dick van Manen heeft donderdag de Erepenning van Veenendaal ontvangen. Hij kreeg de gemeentelijke onderscheiding uitgereikt van burgemeester Piet Zoon. Dat gebeurde tijdens de overdracht van zijn levenswerk ‘collectie Van Manen-Van Barneveld’ aan het Gemeentearchief Veenendaal.  Lees verder

 

Kamer na hoogwater
WAGENINGEN  Bent u benieuwd hoe het dieren- en plantenleven in de Blauwe Kamer zich herstelt als het hoogwater zakt? Dat kan tijdens een wandeling onder leiding van een gids van het Utrechts Landschap op zaterdagmorgen 17 februari 2018. Ook voor kinderen erg leuk!

De excursie begint om 10.00 uur bij de ingang van het informatiecentrum van de Blauwe Kamer, De Blaauwe Kamer 15, 6702 PA Wageningen.
Reserveren is niet nodig. Deelname is gratis.
Advies: stevig schoeisel of laarzen aan en een verrekijker mee.

 

Meer mensen aan het werk in de regio Kromme Rijn Heuvelrug
REGIO  Het afgelopen jaar vonden ruim 500 bijstandsgerechtigden weer een baan. Ten opzichte van 2016 een stijging van 62%. Daarnaast werken nog eens 226 bijstandsgerechtigde parttime. Het totaal aantal bijstandsgerechtigden in de gemeenten Bunnik, de Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist, is zelfs met 0,6 % gedaald. Landelijk valt deze ontwikkeling op, in de meeste gemeenten groeit het aantal mensen in de bijstand nog steeds.
                                                                            In alle vijf gemeenten in de regio Kromme Rijn Heuvelrug is het afgelopen jaar fors ingezet om meer mensen met een bijstandsuitkering aan het werk te helpen en uitkeringsonafhankelijk te maken. Voor Bunnik betekent dit dat er 31 mensen zijn uitgestroomd.
 
De vijf gemeenten stelden vorig jaar geld ter beschikking waardoor de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) bijstandsgerechtigden hierbij extra begeleiding kan bieden. Naast de opbloeiende economie is dit een belangrijke oorzaak van deze daling. Wethouder Jorrit Eijbersen: “Dit is een prachtig resultaat van alle inspanningen om mensen in de gemeenten aan het werk te helpen! We zijn ambitieus en leggen de lat hoog. Werk is namelijk het beste middel tegen sociale uitsluiting. Daartoe heeft de Raad flink geïnvesteerd onder het motto ‘Werken voor Bunnik’. Dan is het gaaf dat we met vereende krachten die ambitieuze doelstelling hebben gehaald. Ik ben vooral erg blij voor die 31 gezinnen die mede door ons project weer meer perspectief hebben gekregen.”

 

‘Mensen belangrijker dan veel regels’
VEENENDAAL Karin Hekhuis (47) is de lijsttrekker van Jezus Leeft, die zich net voor het sluiten van de registratie meldde als dertiende partij voor de komende raadsverkiezingen. Er zijn inmiddels ook genoeg ondersteuningsverklaringen binnen.  Lees verder

 

7 februari 2018  21e jaargang nummer 6474

D66 Wageningen: 2 miljoen van rondweg voor de fietser
WAGENINGEN  D66-Wageningen wil 2 miljoen euro reserveren voor de aanpak van fietsknelpunten in de stad. ,,En de burgers gaan we vragen welke knelpunten zij het meest urgent vinden’’, zegt wethouder én lijsttrekker Dennis Gudden.  Lees verder

 

Gemeente pakt wateroverlast Amerongen aan
AMERONGEN  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een projectplan vastgesteld voor het project “Terugdringen wateroverlast Amerongen”.  Dit plan is onderdeel van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) dat de gemeenteraad vorig jaar vaststelde. De werkzaamheden in het oostelijke deel van het dorp duren vier jaar. De werkzaamheden gaan van “hoog naar laag”. In het hoge deel van het dorp wordt regenwater zoveel mogelijk “afgekoppeld”, zodat het niet in het riool komt. Uiteindelijk worden in het laaggelegen oude dorp de riolen in de Burg. een deel van de Jhr. Van den Boschstraat, Nederstraat en Drostestraat in Amerongen vervangen. Wethouder Henk Veldhuizen: “Door de maatregelen is er in de toekomst minder wateroverlast in de Amerongse straten zijn. Ook komt er grotendeels een einde aan het lozen van vuil rioolwater in de uiterwaarden. Zo dragen deze werkzaamheden dus bij aan een beter woon- en leefmilieu.”

 

Door de ligging van Amerongen aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug en de toenemende verharding vormen hevige buien een groeiend probleem,  zowel op straat als in het riool. Hierdoor raken bij forse regenbuien de riolen overbelast en stromen ze over. Het vuile rioolwater geeft overlast aan de inwoners en vormt een bedreiging voor hun woon- en leefmilieu. Veel van het vuile rioolwater komt uiteindelijk in de uiterwaarden terecht en vormt ook daar een bron van vervuiling. En dat wordt alleen maar erger met de toename van hevige buien als gevolg van klimaatverandering. Het moet dus anders.

 

In de toekomst wordt het relatief schone regenwater zoveel mogelijk gescheiden van het vuile huishoudelijk afvalwater in het riool. Het regenwater wordt  “afgekoppeld”. Vervolgens wordt het geïnfiltreerd in de zandgrond van de Utrechtse Heuvelrug. Zo komt het ten goede aan de grondwaterstand en wordt de verdroging van de bossen tegengegaan.

 

Nu het projectplan is vastgesteld, worden het verder uitgewerkt en gepresenteerd aan de inwoners. In verband met de omvang van het project en de impact op de inwoners en bereikbaarheid wordt het project de komende vier jaar in vijf fasen uitgevoerd. Vooruitlopend op dit project, hebben er diverse onderzoeken plaatsgevonden en zijn er op vier locaties (in de omgeving van de Ds. Keppellaan, De Del, De Oude Wei en Vossenhol) al maatregelen uitgevoerd.

 

Gezien de omvang en de impact van het project is er veel aandacht voor communicatie en participatie.  Zo wordt bij de start van het project een informatiebijeenkomst georganiseerd  over de aanleiding van het project, de maatregelen en de gevolgen voor inwoners. Voor ieder gebied wordt een aparte informatiebijeenkomst georganiseerd om over de details van het ontwerp en werkzaamheden van gedachte te kunnen wisselen, met bewoners en belanghebbenden. Gedurende het project worden bewoners ook geïnformeerd over maatregelen die zij zelf kunnen treffen om wateroverlast te voorkomen. Zo maken gemeente en inwoners samen het dorp leefbaar en veilig voor de toekomst.

 

Verplaatsing Aldi naar Appelgaard
DRIEBERGEN  De raad heeft het college gevraagd om een haalbaarheidsstudie te doen naar vestiging van de Aldi op de Appelgaard te Driebergen. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de verkeersafwikkeling, een effectenstudie en een bomenanalyse. Deze studie is inmiddels afgerond en laat zien dat het (verkeers)technisch mogelijk is om de Aldi te vestigen op de Appelgaard in Driebergen en dat een verplaatsing van de Aldi in kwalitatieve en kwantitatieve zin kan bijdragen aan een versterking van het centrum. De ontwikkeling is passend binnen de Retailparagrafen die op dit moment worden besproken bij de raad. Ook de lokale middenstand (BIZ3B) ziet de verplaatsing van de Aldi als kans voor Driebergen. Op 6 februari 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders  besloten om de raad te vragen medewerking te verlenen aan de plannen voor de verplaatsing  van de Aldi naar een nieuwe locatie aan de Appelgaard.

 

Gemeente Utrechtse Heuvelrug start Pilot Kinderen met een Plus
UTRECHTSE HEUVELRUG  De gemeente Utrechtse Heuvelrug start per 1 februari 2018 samen met Kinderopvang SKDD en jeugd- en opvoedhulporganisatie Youké een pilot voor jonge kinderen die extra zorg nodig hebben. Deze pilot “Kinderen met een Plus” heeft als doel dat kinderen binnen hun eigen groep op de kinderopvang of op een gespecialiseerde groep binnen onze gemeente de benodigde extra zorg krijgen.

 

Jan Dijkstra is vooral een volksvertegenwoordiger
WAGENINGEN  Op woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Voorafgaand aan de verkiezingen stelt De Stad Wageningen elke week een lijsttrekker van een van de politieke partijen voor. Vandaag deel 4 : Jan Dijkstra van het CDA. Lees verder

 

‘Er is zelfs een overschot aan hout’
EDE  MPD Groene Energie bestrijdt dat er te weinig hout is om een derde biomassacentrale te laten draaien in Ede. Het bedrijf noemt de conclusie van het onderzoek ‘Green Ede or Green Energy’ van Wageningse Studenten in opdracht van Stichting Mileuwerkgroepen Ede (SME) onjuist. Lees verder

 

Verlengde Maanderweg wordt fietsstraat
EDE De Verlengde Maanderweg in Ede wordt mogelijk een fietsstraat. Auto’s zijn ‘te gast’ en moeten achter de fietsers blijven. Ondernemers en omwonenden zijn niet blij. Dat de Verlengde Maanderweg op de schop moet, is zeker. De gaten vallen af en toe spontaan in de weg en de riolering is toe aan groot onderhoud. De aanpak staat voor 2018 op de agenda.  Lees verder

 

6 februari 2018  21e jaargang nummer 6473

Woningen op Somaterrein
EDE  Het voormalige Somaterrein wordt een nieuwe woonwijk. Er komen tussen de 113 en 118 woningen, zowel koop als sociale huur. Een deel van de woningen, ongeveer 55, wordt door woningstichting Woonstede gebouwd. Het andere deel komt in handen van een nader te selecteren projectontwikkelaar, die voor de bebouwing gaat zorgen. Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag het ontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voor het Somaterrein goedgekeurd. Beide documenten liggen van 15 februari tot en met 28 maart ter inzage. Voor de zomer vergadert de gemeenteraad over de plannen.
Wethouder Johan Weijland: “De ontwikkeling van het Somaterrein biedt een unieke gelegenheid om een karakteristiek, deels braakliggend terrein nieuw leven in te blazen. Het wordt een prachtige woonwijk, dicht bij het centrum, met een gevarieerde bouwstijl. Met groen, speelgelegenheid voor kinderen en dicht bij voorzieningen. Ik ben blij met deze ontwikkeling; zo ontstaat er een mooi nieuw stukje Ede.”

 

Als alles volgens planning verloopt starten de werkzaamheden eind februari met de sloop van de bestaande gebouwen. Het bouwrijp maken staat gepland voor het najaar. Het bouwen van de woningen gebeurt in  2019 en 2020.

 

Eric Vloeimans in bijzonder duo  (foto)

AUSTERLITZ  Op woensdag 7 februari bundelen Eric Vloeimans (trompet) and Will Holshouser (accordeon) hun krachten in het Beauforthuis. Ze geven samen een prachtig concert dat zich niet in hokjes laat stoppen: van jazz tot folk, klassiek tot improvisatie. De Amerikaanse accordeonist Holshouser houdt net als Eric Vloeimans van muzikaal avontuur. Hij studeerde compositie bij Anthony Braxton en trad op met illustere popmusici als Antony and the Johnsons. Vloeimans is befaamd om zijn samenwerking met DJ Armin van Buuren, maar hij wordt tegelijkertijd gezien als een van Europa’s meest vooraanstaande jazzmusici. Dat belooft dus wat voor deze samenwerking.  woensdag 7 februari, 20.15 uur

 

Wethouder Erika Spil wint Vrouw in de Media Award 2017 Utrecht  (foto)
ODIJK  Wethouder Erika Spil van de gemeente Bunnik is de winnares van de Vrouw in de Media Award voor de provincie Utrecht 2017. Ze ontving de prijs vandaag op het gemeentehuis in Odijk. Spil profileerde zich onder andere in de media met haar oproepen en een manifest voor vijftig procent vrouwelijke wethouders na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Erika Spil: “Ik hoop dat deze prijs politieke partijen stimuleert om na de verkiezingen veel meer vrouwelijke wethouders aan te wijzen. Nu is slechts 21 procent van de wethouders vrouw. Dat kan echt niet meer. ”

Spil was met nog negen andere rolmodellen genomineerd voor de prijs in de provincie Utrecht door het publiek en journalisten. Ze kreeg in een openbare peiling uiteindelijk een kwart van de provinciale stemmen. De Utrechtse hoofdofficier Justitie Midden-Nederland Jet Hoogendijk werd met 17 procent, net zoals vorig jaar, tweede. Zabeth van Veen, eigenaar ImagoMatch uit Amersfoort, behaalde met 14 procent van de stemmen de derde plaats.
 
De oproep van Erika Spil voor 50 procent vrouwelijke wethouders na de gemeenteraadsverkiezingen vond duidelijk weerklank. Representativiteit is belangrijk, benadrukt Spil. Een gemeentebestuur moet zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van de samenleving die ze vertegenwoordigt. Bovendien wordt het openbaar bestuur er beter van. “Meer vrouwelijke wethouders betekent onder andere dat colleges een bredere blik krijgen, dat ze een completer beleid voeren en dat de sfeer aan de collegetafel verbetert. Iedereen is daar bij gebaat”, weet Spil. “Na 21 maart wil ik echt veel meer vrouwelijke wethouders zien.” 
    De prijs is een initiatief van het Mediaplatform Vaker in de Media en Sprekersbureau ZijSpreekt. Die willen met de prijs vrouwelijke experts en rolmodellen aanmoedigen om zichtbaar in de media te zijn en redacties aanmoedigen om hen vaker aan het woord te laten.
 
Volgens de organisatoren dankt Erika Spil haar prijs aan het feit dat ze een wethouder met een sterk inhoudelijk verhaal is die slim met de media omgaat. Ze wordt gezien als een vakvrouw en inspirerend voorbeeld voor bestuurders en ambtenaren. Ze kan ingewikkelde beladen kwesties eenvoudig en prettig uitleggen. Vorig jaar won Jacqueline van Houten, woordvoerder Politie Midden-Nederland, in Utrecht.

 

Zeven kandidaten op lijst Evenwicht Ede
EDE De kandidatenlijst van Evenwicht Ede bestaat uit zeven mensen. Irene van de Voort voert de lijst aan, gevolgd door Toon Kamp en Jeroen Flantua. Op nummer vier tot en met zeven staan Marco Lokhorst, Peter Scouten, Orhan Arslan en Robert van der Marel.  Lees verder

 

Jongeren in debat als opwarmertje voor verkiezingen
EDE De gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan. Op 21 maart mag iedereen die ouder is dan 18 naar de stembus. Om jongeren bij de verkiezingen te betrekken is er een maand eerder, op 21 februari, een jongerendebat in zowel het gemeentehuis als in Cultura.  Lees verder

 

Ede deed al subsidieaanvraag voor de Muur van Mussert
LUNTEREN  Terwijl de discussie over de monumentstatus van de Muur van Mussert bij Lunteren nog woedt, heeft Ede al wel een aanvraag gedaan bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor subsidie. Met dat geld moet onderzoek gedaan worden naar de precieze toekomst van de muur op camping de Goudsberg.  Lees verder

 

Nieuwe verkeersproef in Lunteren
LUNTEREN De gemeente Ede begint in Lunteren een nieuwe verkeersproef. Vanaf begin maart gaan verschillende rijrichtingen in het dorp weer tijdelijk op de schop.  Lees verder

 

 

5 februari 2018  21e jaargang nummer 6472

Marktplein op de schop  (foto)

EDE  Met een stevige duw schoof wethouder Johan Weijland maandagmorgen de eerste straatstenen uit het Edese Marktplein. Daarmee gaf hij het startsein voor de herinrichting van de markt.
Het komend half jaar verandert het plein qua uiterlijk; er komt bijvoorbeeld meer groen en er wordt een andere bestrating gelegd. De plannen kwamen tot stand met veel participatie van inwoners en bedrijven. Begin juli 2018 keren de marktkramen terug op het totaal vernieuwde Marktplein.

 

Straks niet meer van terras op fietspad op Veenendaalse horecastraat
VEENENDAAL  Flaneren langs terrassen. In de Veenendaalse horecastraat betekent dat al snel van je sokken gereden worden door fietsers. Daar wil de gemeente wat aan gaan doen.   Lees verder

 

Rien Bor wil met Stadspartij Wageningen verder groeien
WAGENINGEN  Rien Bor is wederom gekozen tot lijsttrekker voor de Stadspartij Wageningen. Hij hoopt op verdere groei van zijn partij. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen groeide de lokale partij van twee naar vijf zetels. Bor hoopt er in maart nog een of twee zetels bij te krijgen en daarmee mogelijk de grootste partij van Wageningen te worden.    Lees verder

 

4 februari 2018  21e jaargang nummer 6471

Bijeenkomst woonwensenonderzoek senioren in Wageningen
WAGENINGEN Eind 2017 hebben bijna 500 Wageningse senioren meegedaan aan een onderzoek naar de woonwensen van senioren. Op vrijdag 9 februari organiseert de gemeente Wageningen een bijeenkomst over de conclusies van dit uitgevoerde Woonwensenonderzoek.  Lees verder

 

Studenten bewaken oud bejaardentehuis
EDE  Een beetje spookachtig, heel veel ruimte en soms onverwachts bezoek, dit omschrijft de woonplek van de 22-jarige Floris van ’t Hof. Samen met nog acht andere studenten woont hij in voormalig bejaardentehuis de Klinkenberg.   Lees verder

 

3 februari 2018  21e jaargang nummer 6470

Led-lampen voor sportclubs
UTRECHTSE HEUVELRUG Rond de velden van de Heuvelrugse sportclubs komt duurzame Led-verlichting. Bovendien worden de hekwerken en dugouts op de sportcomplexen opgewaardeerd. Dat heeft sportwethouder Henk Veldhuizen (CDA) bekendgemaakt in een toelichting op zijn nieuwe nota over de sportaccommodaties. Ook worden de Driebergse rugbyers en de Amerongse korfballers blij gemaakt met nieuwe velden.   Lees verder

 

2 februari 2018  21e jaargang nummer 6469

Zorgen om mogelijk ‘onveilige balkons’
EDE Het CDA vraagt zich af waarom er nog geen onderzoeksrapport op tafel ligt over mogelijk onveilige balkons bij galerijflats in de gemeente Ede. Halverwege 2017 moest er verplicht onderzoek uitgevoerd zijn, maar nu blijkt dat de gemeente nog geen enkel resultaat binnen heeft. Lees verder

 

Corma Schaap draagt stokje over
DRIEBERGEN Bij het nieuwjaarsconcert van Harmonie Aurora werd tambour-maître Corma Schaap officieel bedankt voor haar inzet. Na 18 jaar draagt ze het stokje over aan Yvonne de With. ,,Je hebt 18 jaar voor de harmonie uit gelopen. Altijd fier en trots voor de troepen uit, richting en ritme gevend aan de rest. Lees verder

 

Politiek heeft kritiek op kazerneplan
DOORN Inwoners mogen mee blijven praten over woningbouw op het kazerneterrein. Een meerderheid van de Heuvelrugpolitiek wil het inspraakproces verlengen en wijst op de noodzaak van meer onderzoek. Daaruit zou bijvoorbeeld kunnen blijken dat er door verkeersproblemen minder woningen op het terrein passen. Lees verder

 

Mechteld ligt wakker van vervuiling Veerstraat: ‘Ik wist dat het erg was, maar zo erg…’
WAGENINGEN  ,,Ik heb er vannacht wakker van gelegen. We hebben nu duidelijkheid, maar ik ben op zijn zachtst gezegd niet blij met de resultaten”, zegt de bewoonster van de meest vervuilde tuin aan de Veerstraat, Mechteld Lureman  Lees verder

 

1 februari 2018  21e jaargang nummer 6468

‘Te veel restafval in containers voor plastic’
EDE Inwoners van de gemeente Ede maken een potje van het afval scheiden. Er is sinds de introductie van het nieuwe afvalsysteem al behoorlijk wat vervuiling aangetroffen in de nieuwe oranje containers voor plastic, metaal en drankkartons, zegt afvalinzamelaar ACV.  Lees verder

 

Nieuwe treinen Valleilijn vrijdag in gebruik
EDE Gedeputeerde Conny Bieze van de provincie Gelderland neemt vrijdag 2 februari de twee nieuwe treinen op de Valleilijn officieel in gebruik bij de werkplaats van Connexxion in Amersfoort. De oude treinen die tussen Ede-Wageningen en Amersfoort rijden waren toe aan vervanging.  Lees verder

 

Lapwerk op De Laan in Amerongen
AMERONGEN In het historische centrum van Amerongen ligt voor de poort van kasteel Amerongen een pittoresk plein, De Laan genaamd. Het heeft verschillende functies in het dorp. Van oudsher spelen de kinderen van De Wilhelminaschool hier, maar inmiddels is het ook de plek voor evenementen als de Grietmarkt en Koningsdag. Er worden ook steeds meer auto’s en fietsen geparkeerd van kasteelbezoekers en andere dagtoeristen.  Lees verder

 

Wageningen gaat lood in tuinen Veerstraat toch snel opruimen
WAGENINGEN  Wageningen wil de met lood verontreinigde tuinen aan de Veerstraat in Wageningen toch saneren. Volgens het stadsbestuur is er geen wettelijke plicht te saneren, maar op advies van de GGD stelt het college van burgemeester en wethouders voor de tuinen toch schoon te maken. Lees verder

 

Zorgen in De Klomp en Ederveen om Rondweg-Oost
EDERVEEN De Belangenvereniging Ederveen-De Klomp maakt zich grote zorgen over de toekomstige bereikbaarheid van Ederveen en De Klomp. Waarschijnlijk gaat de provincie Utrecht in de toekomst aan de slag met de Rondweg-Oost in Veenendaal, de N233, die aansluit aan op de rondweg De Klomp. Tijd voor een onderzoek naar een nieuwe weg, vinden Jacob Bouw en Wim Verschragen van de belangenvereniging.  Lees verder