31 januari 2018  21e jaargang nummer 6467

Gemeente wil investeren in Bunnikers op weg naar werk
BUNNIK  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om geld vrij te maken voor participatie van Bunnikers. Het doel is om nog meer Bunnikers te helpen op weg naar werk. Niet iedereen vindt even makkelijk zelf zijn weg op de arbeidsmarkt. Voor de mensen die hier meer moeite mee hebben helpt de gemeente Bunnik hen om extra stappen te maken.
 
Afgelopen jaar is er al ingezet om meer mensen naar werk te begeleiden. De RSD (Regionale Sociale Dienst Krommerijn Heuvelrug) zet in op de uitstroom van mensen naar een baan. Maar ook samen met de werkgevers via het netwerk Verbond van Bunnik en het project ‘Werk voor Bunnik’ zijn verschillende mensen bij (vrijwilligers)werk ondergebracht. Toch is het nodig voor sommige inwoners nog extra stappen te zetten.
 
Specifieke vraagstukken rond taal of in sommige gevallen lichamelijke of psychische gezondheidsproblemen maken dat inwoners soms extra aandacht vragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vluchtelingen. In de aanpak op weg naar werk ligt het accent op het bieden van maatwerk en vraaggerichte benadering. Dit door een betere regie en samenwerking en een persoonlijke en intensievere begeleiding door een specialisten team. De eigen kracht en verantwoordelijkheid blijven voorop staan.
 
Wethouder Jorrit Eijbersen “Ik ben ervan overtuigd dat werken de beste remedie is tegen sociale uitsluiting. Vandaar dat we voor iedereen kansen willen bieden om mee te kunnen doen in onze prachtige Bunnikse samenleving. Ik ben er trots op dat we daarin de afgelopen jaren samen met de ondernemers en maatschappelijke instellingen forse stappen hebben gezet. Met deze extra investering verwacht ik dat onze inwoners met een grotere achterstand tot de arbeidsmarkt meer kansen krijgen”. De RSD voert deze opdracht uit voor vijf gemeenten (Bunnik, Wijk bij Duurstede, Zeist, Utrechts Heuvelrug en De Bilt). Totaal gaat het om een investering van 1,4 miljoen. Het aandeel voor de gemeente Bunnik is voor 2018 en 2019 in totaal € 60.000. Het is nu aan de raad (d.d.)  om hierover te besluiten.

 

Renovatie schoolgebouw CBS De Zonheuvel
DRIEBERGEN  Het college van b&w van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft besloten de raad voor te stellen het schoolgebouw van CBS De Zonheuvel aan het Burgemeesterpark in Driebergen duurzaam te renoveren tot een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG).

 

Vorig jaar is het integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs vastgesteld. De Zonheuvel wordt de eerste duurzame renovatie van een schoolgebouw uit dit plan. Het schoolbestuur heeft het vorig jaar door de raad beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet gebruikt om in overleg met het team van de school, de ouders van de leerlingen en de bewoners van de buurt een renovatieplan te ontwikkelen als redelijk alternatief voor vervangende nieuwbouw. Als de raad straks instemt met het uitvoeringskrediet kan het renovatieplan worden aanbesteed om medio 2018 te kunnen starten met de uitvoering.

 

Tijdens de renovatie worden de leerlingen tijdelijk gehuisvest in de schoolgebouwen aan het Jagerspad en ’t Oostrom in Driebergen. Medio 2019 keren de leerlingen terug naar het gerenoveerde schoolgebouw. Dit gebouw is dan technisch en functioneel vergelijkbaar met nieuwbouw, maar wel met een bouwbudget dat aanmerkelijk lager is dan bij nieuwbouw. Wethouder Henk Veldhuizen: “Met deze duurzame renovatie krijgt De Zonheuvel een schoolgebouw dat voldoet aan de eisen die daar nu en straks aan worden gesteld.“

 

Ede snapt Wageningse woede over laagvliegroutes
EDE  De Edese wethouder Leon Meijer heeft alle begrip voor de verontwaardiging van zijn Wageningse collega Dennis Gudden over de nieuwste aan- en afvliegroute van Lelystad Airport.   Lees verder

 

Geen rubber op vervangend kunstgras
UTRECHTSE HEUVELRUG Voetballers van FC Driebergen, DVSA en HDS krijgen nog dit jaar de beschikking nieuwe kunstgrasvelden. Dat hebben burgemeester en wethouders afgelopen week besloten. Sportwethouder Henk Veldhuizen (CDA) is bereid om flink in de buidel te tasten voor de nieuwe speelmatten.  Lees verder

 

 

30 januari 2018  21e jaargang nummer 6466

Ede energieneutraal in 2050
EDE  Wat moet er gebeuren om in 2050 in Ede energieneutraal te zijn? Vandaag heeft het college van B&W aan de gemeenteraad concrete maatregelen voorgesteld die de komende vier jaar nodig zijn. In die periode moet 4% energie bespaard worden (ondanks de groei van Ede) en moet 20% van alle energie duurzaam zijn. Wethouder Leon Meijer: “We staan voor een enorme opgave, waarbij we alles moeten inzetten om het voor elkaar te krijgen. Het is ook belangrijk om nu stappen te zetten. De gemeenteraad gaat daarom binnenkort een besluit nemen.”

 

De eerste stap op weg naar energieneutraal gaat over de periode 2018 – 2022. Het voorstel is om dit met de volgende zaken mogelijk te maken:
De gemeente bereidt de komst van vier windturbines voor, waarvan er in de periode tenminste twee worden gerealiseerd.
    •    Het aantal zonnepanelen op daken neemt toe tot ruim 130.000 stuks. Ook wordt rekening gehouden met ongeveer 50 hectare zonnepanelen op de grond.
    •    Het duurzame warmtenet breidt uit met een derde installatie en meer aansluitingen. Naast energie uit houtachtige biomassa kan deze ook uit andere vormen, zoals restwarmte uit bedrijven, mestvergisting en eventueel geothermie komen.
    •    Nieuwe woningen worden niet meer aangesloten op het aardgasnet en er worden proefprojecten uitgevoerd met aardgasloos wonen.
    •    Voortzetting en zo mogelijk intensivering van het bestaande gemeentelijke beleid op het gebied van energiebesparing voor de bestaande gebouwde omgeving.
    •    Promotie van het gebruik van de fiets en elektrisch autorijden. Dit laatste door het plaatsen van meer laadpalen.

In 2017 heeft HetEnergieBureau BV in opdracht van de gemeente onderzocht wat er voor nodig is om Ede in 2050 energieneutraal te maken. Hieruit blijkt dat alle mogelijkheden die Ede voorhanden heeft optimaal moeten worden benut. De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in de Routekaart Ede Energieneutraal. Deze is te vinden op Ede.nl/routekaart.

 

Stapje dichter bij wijkvernieuwing Kolkakkerbuurt
EDE  Er is een volgende stap gezet in de herontwikkeling van de Kolkakkerbuurt. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan van de wijk de Kolkakkerbuurt. De plannen, die door de huidige bewoners van de buurt zijn gemaakt, laten zien hoe de wijk zich de komende jaren ontwikkeld.

 

Het nieuwe ontwerp van de buurt is tot stand gekomen door actieve betrokkenheid van bewoners en omwonenden. Woonstede organiseerde zes avonden, waarbij de bewoners en omwonenden actief mee konden denken over de nieuwe plannen. Samen is vorm gegeven aan de inhoud en vorm van een nieuw thuis.

 

De komende jaren wordt de Kolkakkerbuurt in vijf stappen vernieuwd. De renovatie van de 50 woningen aan de Kolkakkerweg vormt medio 2018 de start van de wijkvernieuwing. Daarna wordt jaarlijks een gebied van ongeveer 40 woningen gesloopt en herbouwd.

Woonstede is eigenaar van 163 huurwoningen in de Kolkakkerbuurt. Een aanzienlijk deel van de woningen in deze buurt is zowel woon- als bouwtechnisch in slechte staat. Woonstede heeft het plan om deze buurt te herstructureren in verschillende fasen. Daarin worden 50 woningen gerenoveerd en de overige woningen worden gesloopt en nieuw gerealiseerd.

 

Sloopregeling maakt buitengebied Ede mooier
EDE  In Ede wordt steeds vaker voormalige agrarische bebouwing gesloopt. In 2017 is er in bestemmingsplan agrarisch buitengebied in totaal ruim 22.000 vierkante meter aan voormalig agrarische bebouwing in beeld voor sloop ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen in het Edese buitengebied. Sloop van ongebruikte agrarische bebouwing is een voorwaarde voor het omzetten van een agrarische bestemming naar wonen of (de uitbreiding van) een niet-agrarisch bedrijf in het landelijk gebied van Ede.
Vooral oude schuren die niet meer in gebruik zijn bij gestopte agrarische bedrijven worden gesloopt. In plaats van de agrarische bestemming komt er een andere bestemming op het perceel, bijvoorbeeld wonen of een niet-agrarisch bedrijf, door middel van functieverandering. De te slopen voormalig agrarische bebouwing kan dan verkocht worden als ‘sloopcompensatie’ voor ontwikkelingen elders.

Bij functieverandering in het landelijk gebied staat het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en vitaliteit voorop. Wethouder Willemien Vreugdenhil: ,,Het aantal boerenbedrijven in onze gemeente neemt af. De overblijvende bedrijven groeien op een beperkt aantal locaties. Dit betekent dat er veel agragrische bebouwing vrijkomt. Om te voorkomen dat het landschap verrommelt met oude schuren, willen we dat gebouwen die niet meer op een nuttige manier gebruikt worden zoveel mogelijk gesloopt worden.’’

Eigenaren van voormalige agrarische bebouwing doen er goed aan zich eens te verdiepen in de sloopregeling, vindt Vreugdenhil ,,Ook als je zelf niet direct plannen hebt voor je perceel. Met de sloop van jouw schuren kun je wel de ontwikkeling van een ander elders mogelijk maken.’’ Het traject van functieverandering start met een verzoek om het bestemmingsplan te wijzigen. Aan zo’n verzoek worden door de gemeente voorwaarden verbonden. Eén van die voorwaarden is het slopen van oude bebouwing.

Het bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied wordt elk half jaar geactualiseerd. Doel daarvan is het plan actueel te houden. En ondernemers en inwoners van het buitengebied de mogelijkheid te bieden via een zo eenvoudig en goedkoop mogelijke procedure de door hen gewenste ontwikkelingen te realiseren. In de laatste wijzigingsronde wordt op 20 locaties de bestemming gewijzigd. Op 14 van deze locaties wordt oude agrarische bebouwing gesloopt.

 

Werk maken van zwerfafval
ZEIST  Onder de aanvalskreet “Afvalluh!”gaat vanaf deze maand een groep medewerkers de strijd aan met het zwerfafval in het centrum van Zeist. Op 29 januari was de kick-off van dit bijzondere samenwerkingsproject waarbij winst voor het milieu, de werkgelegenheid en het winkelplezier in Zeist hand in hand gaan.

 

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN), de gemeente Zeist, uitzendbureau Olympia en de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) bieden via dit unieke project kansen voor werkzoekenden om in de reinigingsbranche aan de slag te gaan. De geselecteerde deelnemers doen de komende periode eerst werkervaring op en volgen een praktijkopleiding. Na afronding van het traject worden ze door de samenwerkende partijen begeleid richting een reguliere baan binnen de reinigingsbranche. Wethouder Jansen: “We vinden het heel erg belangrijk dat mensen kunnen meedoen in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Iedereen wil het gevoel hebben iets bij te kunnen dragen. Dit initiatief draagt daar op een prachtige manier aan bij.”

 

Reizigersgroei Valleilijn houdt aan
EDE De groei van het aantal reizigers op de Valleilijn, de spoorlijnverbinding tussen Amersfoort, Barneveld en Ede-Wageningen houdt aan. Net als in voorgaande jaren is het aantal reizigers ook afgelopen jaar weer met vijf procent toegenomen, meldt onderzoeksbureau OV Idee uit Huizen.  Lees verder

 

ISK-Pantarijn mogelijk naar Noordwest Wageningen
WAGENINGEN  De Internationale Schakelklas (ISK) van scholengemeenschap Pantarijn vindt mogelijk onderdak in de schoolwoningen aan de Top Naeffstraat in Wageningen-Noordwest.
  Lees verder

 

Wageningen straks wel zo mooi?
WAGENINGEN  Blijft Wageningen wel de mooie stad die het nu is, vraagt GroenLinks-raadslid Wim Haver zich bezorgd af. Hij vreest dat het loslaten van de welstandstoets in grote delen van de gemeente de schoonheid van de stad gaat aantasten.  Lees verder

 

‘We moeten lucht in de stad houden’
VEENENDAAL Het postkantoor werd zeven jaar geleden gesloopt. Voor het gebouw stond een majestueuze acacia, bij benadering nog de enige boom in deze omgeving. Ineens was de boom weg, hij stond kennelijk letterlijk en figuurlijk in de weg. De gemeenteraad werd wakker, groencompensatie is er door het voorval concreter op geworden. Lees verder

 

Onvrede onder personeel De Peppel
EDE Vakbond FNV Publiek Belang en FNV Recreatie luiden de noodklok over de werkomstandigheden en veiligheid bij zwembad De Peppel. Al een jaar zegt de vakbeweging bezig te zijn met het oplossen van klachten van het zwembadpersoneel, maar tevergeefs. Lees verder

 

29 januari 2018  21e jaargang nummer 6465

Vertrokken bedrijven willen terug naar Wageningen
WAGENINGEN  Het fel bestreden bedrijventerrein Nudepark 2 krijgt vorm. Volgens ontwikkelaar Klok valt op dat ook eerder uit Wageningen vertrokken ambachtelijke bedrijven interesse tonen voor een bedrijfskavel.  Lees verder

 

Foulkes Festival van 5 mei Wageningen naar Belmonte Arboretum
WAGENINGEN  Het Foulkes Festival en de ontvangst van de veteranen op 5 mei heeft dit jaar plaats  in Belmonte Arboretum op de Wageningse Berg. Wageningen45 is heel blij met deze nieuwe locatie, die nog veel mooier is dan de oude locatie op De Dreijen.  Lees verder

 

Deze politieke combinatie in Ede zag u niet aankomen
EDE  Raşit Görgülü, voormalig fractievoorzitter van de PvdA sluit zich aan bij de Democratische Kiezers Ede van Alexander Vos de Wael. Samen hopen ze een vuist te maken, voor Ede.   Lees verder

 

28 januari 2018  21e jaargang nummer 6464

‘Het Binnenveld’ wordt de naam van het sportcomplex aan Marijkeweg
WAGENINGEN Uit precies 100 inzendingen hebben wethouder Sport Han ter Maat en Gertjan van Leeuwen, voorzitter van KV Wageningen, een naam gekozen voor de sporthal aan de Marijkeweg. De naam is ‘Het Binnenveld’ geworden.   Lees verder

 

Wie kent verhalen over begravenen?
AMERONGEN De Oude Begraafplaats in Amerongen was in 2014 nog overwoekerd en verwaarloosd. Voor Bart Knol was dat een doorn in het oog en hij deed een oproep voor vrijwilligers om het onderhoud ter hand te nemen. Een groep van tien Amerongers maakte de Oude Begraafplaats weer toonbaar. Daarvoor kregen ze maar liefst drie keer een flink bedrag van Kringloopwinkel Goed Zo uit Amerongen.  Lees verder

 

Sprookjesachtige nachtwandeling door Wageningse wijk
WAGENINGEN  Waarom is Pomona eigenlijk het centrum van Wageningen? Deelnemers aan de Buurtsafari die kunstenaarscollectief Waterlanders zaterdagavond hield, weten het antwoord.   Lees verder

 

27 januari 2018  21e jaargang nummer 6463

Militaire Historie Ede in Smederij op kazerneterrein
EDE Ed van Seters glom van oor tot oor. Er wordt immers met man en macht gewerkt aan de restauratie van de oude Smederij op kazerneterrein Maurits-Noord. Het monumentale gebouw wordt in mei 2018 de thuisbasis van Stichting Militaire Historie Ede.  Lees verder

 

Toekomst IW4 kan nog alle kanten op
VEENENDAAL Het blijkt niet makkelijk een goed scenario te schetsen voor de toekomst van IW4. Juni vorig jaar spraken de gemeenteraden van Veenendaal, Rhenen en Renswoude zich uit voor een variant waarbij de gehele werkopdracht in één gemeenschappelijke regeling zou worden gebracht.  Lees verder

 

26 januari 2018  21e jaargang nummer 6462

Robert Jan en Wouter Stips op in het Beauforthuis
AUSTERLITZ  Zondag 28 jan om 17.30 uur treden Robert Jan en Wouter Stips op in het Beauforthuis met violiste Marieke Brokamp. Kom genieten van muziek geïnspireerd op schilderijen van Wouter Stips en bewerkingen van Nits, Supersister, Arvo Pårt & documantairemuziek.
 
Robert Jan voert een muzikale reis uit, geïnspireerd op de schilderijen en gedichten van zijn internationaal succesvolle broer Wouter Stips. Dit op Robert Jans zo bekende wijze. Velen kennen zijn unieke en filmische werk met o.a. The Nits. Stips meandert langs de in het Beauforthuis aanwezige kunstwerken van zijn broer. Daarbij vertelt hij zijn eigen muzikale verhaal. En alsof dit nog niet genoeg is, schotelt hij ons niet eerder live uitgevoerd werk voor, afkomstig uit zijn rijke liedjesbibliotheek. Met o.a. werk van de Estse componist Arvo Pårt, voor deze middag speciaal bewerkte NITS– en Supersister-songs op piano en viool. Tot slot komt zijn muziek voor diverse documentaires aan bod.

 

Doorstroming belangrijke opgave bij ouder worden en wonen in Zeist
ZEIST  “De haperende doorstroming op de woningmarkt en de lange wachttijden om voor een huurwoning in aanmerking te komen, baren mij zorgen. Er wordt wel bijgebouwd maar dit is nog onvoldoende. Als gemeente blijven we met woningcoöperaties in gesprek om hier oplossingen voor te vinden, maar ouderen hebben zelf ook een verantwoordelijkheid om te verhuizen naar geschikte woningen.” Dit zei wethouder Marcel Fluitman (zorg en ouderen) tijdens de bijeenkomst (T)huis van de toekomst op donderdag 25 januari.
 
Ongeveer honderd senioren en andere belangstellenden lieten zich in de Raadszaal van de gemeente informeren over ouder worden en wonen in Zeist. De bijeenkomst werd georganiseerd door de R.K. Woningbouwvereniging Zeist, gemeente Zeist, Algemene Seniorenvereniging Zeist, KBO/PCOB, Warande en Austerlitz Zorgt.
 
De vergrijzing neemt duidelijk toe en de levensverwachting wordt steeds hoger. Ouderen blijven daarnaast steeds langer thuis wonen. In 2008 woonden er in Nederland 158.000 mensen in zorginstellingen, nu zijn dat er nog 117.000. Dat is een duidelijke afname. Fluitman: “De vergrijzing betekent een opgave voor de gemeente, woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen. Extra aandacht is daarbij nodig voor mensen met een lage opleiding, voor ouderen met een klein inkomen, ouderen die zich bevinden in een achterstandssituatie en ouderen met beperkingen. Als wethouder neem ik de uitkomsten van deze dag mee in mijn organisatie en zal ze bespreken met partners van zorg en welzijn waar we als gemeente mee samenwerken.”
 
Fluitman is blij met de opkomst van nieuwe woonvormen en initiatieven zoals de woongroep Surplus en het Knarrenhof, waarbij ouderen zelf bepalen hoe hun woonplek en woonomgeving eruit ziet. De mensen binnen de woongroep zijn daarbij bereid elkaar te helpen en ondernemen samen activiteiten. “Wonen is meer dan alleen een comfortabele woning aanbieden: zowel de fysieke als de sociale omgeving is belangrijk”, zei Rob Bijl van het Sociaal Cultureel Planbureau. “Voor een goede oude dag is het nodig dat ouderen de eigen regie behouden en dat ze een gevoel van verbondenheid hebben.”
 
“Huis is niet hetzelfde als thuis”, stelde Camiel Schuurmans, directeur van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist. “Thuis draait om gevoel.” Van belang voor het thuisgevoel is onder meer dat mensen voldoende sociale contacten hebben. Schuurmans gaf aan dat de wachttijd voor een huurwoning in Zeist wel kan oplopen tot tien jaar. “Er zijn wel stappen gezet om de doorstroming te verbeteren, en er wordt ook bijgebouwd, maar we zijn er nog niet. Ouderen moeten zelf ook bereid zijn om te verhuizen naar een andere woning, zodat de doorstroom meer op gang komt.”
 
En hoe zit het als je als oudere in de toekomst naar een verzorgings- of verpleeghuis zou moeten? Peter Weda, interim manager van zorginstelling Warande: “De traditionele verzorgings- en verpleeghuizen zijn de afgelopen jaren veranderd. Op dit moment kunnen alleen mensen met een zware zorgvraag daar terecht. Warande heeft van de zorgverzekeraar toestemming gekregen om het aantal bedden uit te breiden en liet alvast het ontwerp van de nieuwbouw zien. “Het verpleeghuis van de toekomst is vooral ook thuis, in de eigen omgeving.”

 

Gemeente Zeist doet proef met blad fermenteren
ZEIST  De gemeente Zeist doet een proef met fermenteren van afgevallen bladeren van het openbaar groen. In plaats van het gebruikelijke composteren laat de gemeente 400 ton opgeruimd blad fermenteren. Dat gebeurt op de gemeentewerf in Zeist. Groot voordeel van het fermenteren is dat het blad uit de gemeente in de gemeente zelf wordt verwerkt en opnieuw gebruikt. Zo sluiten we de groene kringloop.
 
Het fermenteren van het blad gebeurt in een grote (zuurstofvrije) zak, waarin onder andere kalk, klei en bacteriën worden toegevoegd. Na twee tot drie maanden kan de gemeente het gefermenteerde blad gebruiken als bodemverbeteraar voor het openbaar groen.
 
Bij composteren, de gebruikelijke verwerkingsmethode, gaat het opgeruimde blad naar een compostbedrijf elders in het land. Daarna komt het als compost weer terug naar Zeist. Dat zorgt voor veel transportbewegingen, terwijl het fermenteren in onze eigen gemeente gebeurt. Bovendien is ferment sneller bruikbaar dan compost en geeft fermenteren geen stank omdat het in dichte zakken gebeurt.
 
Het fermenteren in Zeist is nog een proef, die duurt tot het najaar 2018. Daarna wordt besloten of het op grotere schaal kan worden ingezet.

 

Veenendaal weigert te buigen voor Q-Park in parkeerstrijd
VEENENDAAL  Veenendaal geeft de strijd om de parkeertarieven niet op. De gemeenteraad heeft donderdag parkeren aangewezen als economische activiteit. Veenendaal weigert te buigen voor de Autoriteit Consument en Markt (ACM) die vindt dat Veenendaal aan oneerlijke concurrentie doet.  Lees verder

 

Inwoners kunnen meedenken over profiel van een nieuwe burgemeester
ODIJK Tijdens de raadsvergadering heeft Hein Hoitink, als voorzitter van de vertrouwenscommissie, die verantwoordelijk is voor de keuze van een nieuwe burgemeester voor Bunnik, laten weten dat inwoners ook mee mogen nadenken over een nieuw profiel voor een nieuwe burgemeester.  Lees verder

 

Gereformeerde Beginsel Partij doet mee aan verkiezingen
EDE De Gereformeerde Beginsel Partij (GPB) doet op 21 maart 2018 in de gemeente Ede mee aan de raadsverkiezingen. De lijsttrekker wordt Gert Kampert uit Harskamp, Carsten van Wilden uit Lunteren is tweede. Wim van Ee uit Otterlo staat op de derde plaats.  Lees verder

 

Personeel zwembad De Peppel botst met directie
EDE  De maat is vol voor een groep personeelsleden van zwembad De Peppel in Ede. De vakbonden (FNV Publiek Belang en FNV Recreatie) hebben namens hen een brief met alle grieven over de werksituatie naar het college van burgemeester en wethouders  gestuurd.  Lees verder

 

25 januari 2018  21e jaargang nummer 6461

10.000 planten verspreid onder bewoners
EDE Ruim 10.000 struiken en honderden bomen worden zaterdag in Wekerom verspreid onder bewoners van het Edese buitengebied. Voorzien van een aanplantinstructie krijgen de bewoners het door hen aangeschafte materiaal mee naar huis. Het doel: het Edese landschap nog mooier maken. Lees verder

 

Vertraging bij besluitvorming MFA
MAARN In een brief aan de gemeenteraad heeft wethouder Hans Nijhof laten weten dat de besluitvorming rondom de realisatie van een multifunctionele accommodatie (MFA) op het Trompplein in Maarn vertraging oploopt. Reden is de onzekere financiële situatie van de SSCC De Twee Marken (de stichting). Het onderwerp is voor vanavond van de agenda van de vergaderavond van de raad gehaald. Lees verder

 

Veenendaal verliest een slag in de ‘parkeeroorlog’
VEENENDAAL  De gemeente Veenendaal heeft woensdag bot gevangen bij de voorzieningenrechter in de parkeerstrijd met Q-Park. De Rotterdamse rechtbank heeft de vraag van Veenendaal om een voorlopige voorziening afgewezen.  Lees verder

 

Natuur, huizen en watersporters: alles kan nog op de nieuwe Grebbedijk
WAGENINGEN/ RHENEN  Meer ruimte voor natuurontwikkeling en auto’s van de dijk. Maar ook ruimte voor watersporters en misschien wel wonen op de dijk. Het  kan allemaal nog rondom de Grebbedijk. Maar of het allemaal past binnen de uiteindelijk gekozen oplossing moet nog blijken.  Lees verder

 

24 januari 2018  21e jaargang nummer 6460

Taaldocent voor vo-scholen
EDE  Gemeente Ede gaat middelbare scholen ondersteunen door geld beschikbaar te stellen voor een extra taaldocent voor vluchtelingenkinderen. Deze docent gaat extra taallessen geven en ondersteunt ook docenten. Zo helpt de gemeente te voorkomen dat deze kinderen voortijdig schoolverlater worden.
Met een succesvolle schoolloopbaan in Nederland krijgen zij betere kennis en vaardigheid in de Nederlandse taal. Daardoor krijgen ze meer kans op een diploma en goede aansluiting op vervolgonderwijs.

De gemeente vindt het belangrijk dat scholen voldoende ondersteuning kunnen bieden, maar het aantal vluchtelingenkinderen is de laatste jaren gegroeid (150 in totaal) en hun aansluiting verloopt moeizaam. Veel van deze kinderen komen uit Syrië, Eritrea en Somalië. Zij hebben daar geen of weinig onderwijs gevolgd, of spreken de Nederlandse taal nog onvoldoende om goed deel te kunnen nemen aan het schoolprogramma.

Na maximaal 2 jaar in de Opvangklas (tot 12 jaar) of de Internationale Schakelklas (van 12 tot 18 jaar) stromen deze kinderen uit naar het gewone onderwijs. Leerlingen die het nodig hebben, krijgen extra taallessen. Daarnaast gaat de taaldocent mentoren/docenten in het voortgezet onderwijs ondersteunen bij taalactiviteiten.
Het aantal voortijdige schoolverlaters blijft op deze manier laag. Ede doet het op landelijk niveau heel goed in dat opzicht; bij de 32 grootste gemeenten staat Ede al 3 jaar bovenaan de lijst met een percentage van 1,4%.

 

Kwaliteit Edese schoolgebouwen omhoog
EDE  Nederlandse gemeenten bouwen alleen een nieuw schoolgebouw als het oude gebouw op technische gronden aan vervanging toe was. Maar in Ede komt daar verandering in met het Strategisch Huisvestingsplan (SHP), waarmee B&W vandaag instemden. Schoolbesturen gaan waarschijnlijk 10 procent meebetalen aan de verbetering van hun onderwijsvastgoed.
In de nieuwe aanpak wordt straks ook gekeken of het schoolgebouw functioneel voldoet. Daar horen vragen bij als “Is het groot genoeg, heeft het voldoende verschillende soorten ruimten en is het later aan te passen voor nieuwe soorten onderwijs?” Verder wordt er gekeken of het gebouw voldoet aan moderne eisen voor binnenklimaat (‘frisse scholen’) en duurzaamheid. Deze eisen komen uit het landelijk geldende bouwbesluit 2015 en 2020.

Voldoet het gebouw niet? Dan wordt er berekend welke investeringen nodig zijn voor ‘vernieuwbouw’, ofwel een renovatie++, om het bestaande onderwijsgebouw weer voor vele jaren op goed niveau te brengen. Tegelijkertijd wordt een calculatie opgesteld voor een vervangende nieuwbouw, zodat beide opties vergeleken kunnen worden. Liggen de kosten voor een vernieuwbouw op circa 70 procent van de kosten voor vervangende nieuwbouw, dan ligt vervanging vaak voor de hand.

Deze aanpak leidt in de gemeente Ede per definitie tot vernieuwing en verbetering van de kwaliteit van onderwijsgebouwen. Bestaande gebouwen worden getoetst aan een breder scala van eisen dan enkel “technische eisen”. Deze toets wordt op iedere school en ieder schoolgebouw toegepast, waarbij de schoolbesturen 10% van de investeringen bijdragen. De gemeente neemt 90% van de investeringskosten voor haar rekening in de vernieuwingsopgave.
Ede loopt hiermee vooruit op een aanpassing van het nu nog geldende investeringsverbod bij vervangende nieuwbouw. Het onderwijsveld verwacht dat de daarvoor aangestelde commissie Nijpels (VNG/PO-, en VO-raad) binnenkort een gedragen voorstel doet van deze strekking.
Het SHP gaat ook in op verschuivingen als gevolg van ontwikkelingen in passend onderwijs en door de komst van Kindcentra.

 

Groeneveldselaan krijgt opknapbeurt
VEENENDAAL Het college heeft een overeenkomst gesloten met Murry Grey BV over de opknap van de Groeneveldselaan. Doel van deze ontwikkelaar is om de Groeneveldselaan te transformeren van verpauperd en vervallen bedrijventerrein naar een gebied met functies als wonen, PDV (perifere detailhandel), educatie, zorg, sport en horeca onder de naam Green Fields.  Lees verder

 

Ede maakt keuzes in erfgoedbeleid
EDE Voor het rijke historisch erfgoed van de gemeente Ede is er nu één programma. Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag ingestemd met ‘Erfgoed maakt Ede!’ met daarin keuzes voor de komende vijf jaar. Het ambitieniveau wordt in februari vastgesteld door de gemeenteraad.  Lees verder

 

Pressie groeit om het Henschotermeer gratis te houden
REGIO  De druk om het Henschotermeer gratis te houden, neemt toe. De linkse fracties in Provinciale Staten en de gemeenteraad van Woudenberg willen dat de nieuwe exploitant van de zwemplas, vakantieparkeigenaar Van de Lagemaat, alsnog afziet van het heffen van entreegeld.  Lees verder

 

Hotel in centrum Veenendaal
VEENENDAAL Indien de plannen worden goedgekeurd zal begin 2019 op het adres Prins Bernhardlaan 14-18 een hotel en een restaurant met snookerruimte worden geopend. Het hotel krijgt 23 kamers waarvan vier extra luxe en groot.  Lees verder

 

23 januari 2018  21e jaargang nummer 6459

Carpoolparkeren bij station kost 1 miljoen
ODIJK/BUNNIK Begin vorig jaar heeft de gemeenteraad ingestemd met het verzoek van de provincie Utrecht om nabij de Groenweg (links van de fietstunnel) ten zuiden van station Bunnik een parkeerplaats voor 60 Park en Ride plekken en 30 carpoolplaatsen aan te leggen. Het hele project blijkt 1 miljoen euro te gaan kosten.  Lees verder

 

Edenaren laten half miljoen euro liggen
EDE – Inwoners van de gemeente Ede hebben in 2017 een half miljoen euro aan wijkbudget – van de gemeente gekregen- afgeslagen. Het gaat om geld dat beschikbaar is gesteld door Ede via wijkwaardebonnen. In heel 2017 werd  voor ruim 726.000 euro aan wijkwaardebonnen verstrekt.  Lees verder

 

VVD Wageningen roept na stormschade op tot snelheid bij groenonderhoud
WAGENINGEN De Wageningse VVD doet opnieuw een oproep om het onderhoud van bomen en groen sneller uit te voeren. Directe aanleiding is de storm die op 18 januari in Wageningen tot een aantal gevaarlijke situaties heeft geleid.  Lees verder

 

De Napeleoneik in Doorn is er nog steeds
DOORN Het was een reusachtige, statige eik. Driehonderd jaar oud, uit de tijd dat Napoleon Bonaparte in deze omgeving huisde. Daarom werd de boom de Napoleoneik genoemd. En toen, begin 2015, viel hij tijdens een zware storm om. Maar hij ligt er nog steeds, of tenminste, een groot deel van de boom.  Lees verder

 

Buurt wil eigen onderzoek naar lekkende vuilnisbelt
WEKEROM – De buren van de vuilnisbelt in Wekerom gaan een eigen onderzoek uitvoeren naar mogelijk nieuwe verontreiniging vanuit de vuilnisbelt. Dat laat advocaat Simon Blasweiler weten.  De bewoners nemen geen genoegen met een controle door de gemeente na klachten uit de buurt.  Lees verder

 

‘Alleen advocaten worden blij van Veens parkeerdossier’
VEENENDAAL Alleen de advocaten worden er blij van. Dat is de algemene indruk die de raadscommissie krijgt bij behandeling van het nemen van een algemeen belang besluit parkeren. De gemeente exploiteert een drietal parkeergarages in het centrum van Veenendaal en verkeert al geruime tijd in onmin met de uitbaters van de private parkeergarages. Lees verder

 

 

22 januari 2018  21e jaargang nummer 6458

Deelfietsen voor ritjes tussen Campus en centrum Wageningen
WAGENINGEN Het Wageningse fietsdeelnetwerk ‘Cykl’ breidt uit naar het centrum. Wethouder Han ter Maat: ,,Ik ben blij met elk initiatief dat de verbinding tussen de Wageningen Campus en de binnenstad stimuleert.  Lees verder

 

Jan Diederen wint ‘De Gouden Soeplepel’ met hartverwarmende soep
UTRECHTSE HEUVELRUG Janny van der Heijden reikte op 19 januari de Gouden Soeplepel 2018 uit aan Jan Diederen, die namens zorgorganisatie Umah-hai meedeed aan de wedstrijd met een soep met een bijzonder verhaal.  Lees verder

 

Rechtszaak om opening Ginkelse Zand
EDE Het Platform Keelbos heeft een rechtszaak tegen de gemeente Ede aangespannen vanwege het afsluiten van een toegangshek naar ’t Ginkelse Zand. De gemeente besloot twee jaar geleden het hek bij de gelijknamige parkeerplaats langs de A12 af te sluiten, omdat er sprake zou zijn van overlast. Een onjuiste beslissing, meent Anthony Mathijsen van het platform.  Lees verder

 

Totaal aantal geregistreerde misdrijven in Utrechtse Heuvelrug in 2017 gedaald
UTRECHTSE HEUVELRUG  In de gemeente Utrechtse Heuvelrug is het totaal aantal geregistreerde misdrijven met 19% gedaald ten opzichte van 2016. Deze daling is meer dan de gemiddelde daling in Midden-Nederland (-9%) en wordt veroorzaakt door een afname van het aantal fietsendiefstal (-42%), vernielingen (-29%) en bedrijfsinbraken (-32%). Een opvallende stijger is zakkenrollen (+33%). Het aantal zakkenrollen is van 12 in 2016 gestegen naar 16 in 2017. Er is weliswaar een stijging waar te nemen maar het is gezien de verschillen in voorgaande jaren te vroeg om hier conclusies aan te verbinden. Bovendien gaat het absoluut gezien om relatief beperkte aantallen.

 

Het aantal woninginbraken kwam in 2017 uit op 207 tegenover 229 in 2016. Opvallend is dat het aantal pogingen tot inbraken in woningen gelijk is gebleven ten opzichte van 2016 (79). Daarnaast is het aantal geslaagde woninginbraken in 2017 (128) gedaald ten opzichte van 2016 (150).

 

Volgens burgemeester Naafs blijft de aanpak van woninginbraken topprioriteit. “Ik heb met de politie afgesproken dat we ook het komende jaar de controle op kentekens voortzetten en oefeningen organiseren voor WhatsApp-groepen en burgernetdeelnemers. We willen ook het aantal WhatsApp-groepen verder uitbreiden. WhatsApp-groepen kunnen ook rekenen op onze ondersteuning in het goed leren signaleren en melden van verdachte situaties”. Burgemeester Naafs blijft een beroep doen op de medewerking van inwoners, dat is ook te zien in de cijfers. “Samen maken we het veiliger’’.

 

Daarnaast kaart burgemeester Naafs aan dat een belangrijk deel van de veiligheidsaanpak ook het komend jaar onder andere gericht is op minder zichtbare, ondermijnende vormen van criminaliteit, zoals fraude, aanpak van hennepteelt en witwassen. ”Deze vormen van criminaliteit proberen wij aan te pakken door vergunningaanvragers te screenen, adrescontroles uit te voeren en integrale controles te organiseren in samenwerking met politie, uitkeringsinstanties en Belastingdienst. De aanpak van ondermijnende criminaliteit bepaalt de komende jaren steeds meer onze veiligheidsagenda”.

 

Oplossing scholenprobleem zaak van lange adem
EDERVEEN/ LUNTEREN  De scholenkwestie in Ederveen wordt een zaak van lange adem. Pas in 2023 kan de sterk groeiende Calvijnschool volledige nieuwbouw tegemoet zien en een nevenlocatie in Lunteren lijkt er ook niet zomaar te komen.   Lees verder

 

Gemeente Ede: geen nieuwe schade aan vuilnisbelt Wekerom
EDE  Er is geen sprake van nieuwe schade aan de vuilisbelt in Wekerom. Dat stelt wethouder Willemien Vreugdenhil in een memo aan de gemeenteraad. Omwonenden maken zich ernstig zorgen over verontreiniging nadat boven op de vuilnisbelt de fundering is gelegd van een uitkijktoren.  Lees verder

 

Met de soepfiets op zoek naar daklozen
VEENENDAAL Een tweetal vrijwilligers fietst wekelijks met de zogenoemde ‘Soepfiets’ door Veenendaal. Ze speuren naar daklozen en geven hen een mok warme soep met een broodje. ,,Het doel is om te signaleren wat er in Veenendaal gebeurt op het gebied van hulpverlening.  Lees verder

 

21 januari 2018  21e jaargang nummer 6457

Debby Petter in Beauforthuis  (foto)

AUSTERLITZ  Donderdag 25 januari treedt Debby Petter in het Beauforthuis met haar vierde solovoorstelling: “In mijn hoofd”. Debby maakt mooie, kleine juweeltjes. Van het begin tot het eind sleept ze je mee in een andere wereld.
De voorstelling “In mijn hoofd” gaat over een vrouw die vertelt over haar man. Hij liegt. En dat doet hij niet zachtzinnig. Zijn halve leven is verzonnen. Misschien zelfs wel meer dan de helft. Het gaat niet om leugentjes om bestwil. Nee, echt het grote werk. Zij wil dat hij hulp zoekt. Hij wil dat ook. Maar doet hij dat ook? Ze wil hem niet kwijt. Waarom niet? Het antwoord op deze vraag is glashelder en onthutsend tegelijk. De regie is opnieuw in handen van Koen Wouterse.
www.beauforthuis.nl   Do 25 januari, 20.15 uur

 

Boekencollectie WO 1 naar Museum Huis Doorn
DOORN Museum Huis Doorn heeft een grote collectie boeken van de Western Front Association Nederland (WFA) in bruikleen gekregen. Hiermee wordt het documentatiecentrum in het poortgebouw van Huis Doorn flink uitgebreid.  Lees verder

 

Nieuwe kassen op campus Wageningen
WAGENINGEN  Wageningen UR mag nieuwe glazen kassen en silo’s plaatsen op Wageningen Campus. De gemeenteraad is akkoord met een ‘verklaring van geen bedenkingen’, waardoor de universiteit verder mag met de plannen.  Lees verder

 

20 januari 2018  21e jaargang nummer 6456

Jazz op zondagmiddag  (foto)
DRIEBERGEN  Op zondag middag 21 januari 2018 een op treden van de Four Stream Jazzband uit Tiel. Dit toporkest is voor de vaste bezoekers geen onbekende.

De Four Stream New Orleans Jazzband staat garant voor een middag vol swingende, maar ook gevoelige New Orleans-jazz, waar heerlijk op gedanst kan worden maar ook lekker naar geluisterd kan worden. Het orkest, opgericht in 1992, heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een graag geziene en gehoorde New Orleans revival Jazzband. De meeste bandleden hebben hun sporen in de jazzmuziek reeds verdiend, o.a. bij de, Maryland Jazzband of Cologne, de La Vida Jazzband en de Second Line Jazzband. De band heeft reeds op vele jazzfestivals en in jazzclubs acte de presence gegeven, in Nederland maar ook veel in Duitsland en België.

 

De muzikale inspiratie van de Four Stream New Orleans Jazzband gaat terug tot de New Orleans jazz uit de jaren ’50 en ’60; naar bands die de New Orleans-jazz opnieuw populair maakte, zoals die van Kid Howard, George Lewis, Kid Thomas en Billie en Dede Pierce.
Kenmerkend voor onze muziek is het gevoel en de timing, gecombineerd met een stevig en swingend New Orleans-ritme. Een optreden van de Four Stream New Orleans Jazzband is daardoor altijd een muzikale happening.      Aanvangstijd  : 14.30 uur  Toegangsprijs : € 12,50 p.p.                  

 

Winnaar prijsvraag ‘Versterken mentale weerbaarheid’  (foto)
ZEIST  Mijn Leven 2.0! is winnaar van de prijsvraag ‘Versterken mentale weerbaarheid’. Op woensdag 17 januari ontvingen de initiatiefnemers uit handen van wethouder Marcel Fluitman een cheque van 25.000 euro. Dit bedrag is bedoeld als kapitaal om een proefproject mee te starten.

Na een ongeval, herseninfarct en ziekten als kanker of reuma, zijn er vaak blijvende gevolgen en beperkingen in het dagelijkse leven. Meestal is er wel veel aandacht voor de medische behandeling, maar minder voor het leren leven met de gevolgen. Daarom bedachten Carin Schroder en Mia Willems Mijn Leven 2.0! Dit is een digitale service waarbij Zeistenaren die al langer leven met een lichamelijke beperking een inspiratie zijn voor anderen. Via filmpjes en verhalen zullen ze vertellen waar ze zelf tegenaan zijn gelopen en wat hen heeft geholpen.

Schroder en Willems hebben vanuit hun werk allebei ervaring met de revalidatiepraktijk. ‘Wat ik daar veel zag was dat het ontzettend helpend en inspirerend is om van medepatiënten te horen dat en hoe het gelukt is om met de beperking te leren leven’, zegt Carin Schroder. ‘Dat is een van de redenen dat we dit project hebben bedacht. En door het van Zeistenaren voor Zeistenaren te maken, houden we het heel dicht bij. Daarnaast is er weinig laagdrempelige informatie, ook daar willen we in voorzien met Mijn Leven 2.0!’

De jury was onder de indruk van alle vijf genomineerden voor de prijsvraag. Mijn Leven 2.0! scoorde daarbij het hoogst op alle criteria. Criteria waar projecten aan moesten voldoen waren onder andere dat het lokaal was en maatschappelijke waarde moest hebben. Juryvoorzitter Rianne van der Zanden van het Trimbos Instituut: ‘Wat we heel sterk vonden is dat Mijn Leven 2.0! echt nieuw is en dat het van Zeistenaren voor Zeistenaren is. Ook de samenwerking met relevante andere partijen sprak ons aan. Zo ondersteunt het revalidatiecentrum De Hoogstraat het initiatief. En we zien goede mogelijkheden dat het verder kan gaan wanneer het proefproject afgerond is. Het is toekomstbestendig.’

In totaal kwamen er op de prijsvraag 24 inzendingen binnen. Wethouder Marcel Fluitman: ‘Ik ben trots op de Zeister samenleving dat er zoveel mensen en organisaties zijn die meedenken over mentale weerbaarheid. En dat we daar zo’n mooi project als Mijn Leven 2.0! uit kunnen halen.’ De prijsvraag ‘Versterken mentale weerbaarheid’ is opgezet als een zoektocht naar enthousiaste professionals of (vrijwilligers-) organisaties. De winnaar krijgt hulp van het Trimbos -instituut bij de uitwerking van het pilotplan. De gemeente zal het proefproject ondersteunen en helpen mogelijk te maken.

 

Gemeente en Altrecht ondertekenen overeenkomst rond duurzaamheid
ZEIST  Zorginstellingen zijn grootverbruikers van energie, water, voedsel, grondstoffen en vervoer. Door energiebesparing, energieneutraal bouwen, afvalscheiding en elektrisch vervoer kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan het halen van de klimaatambities. Om deze verduurzaming te versnellen ondertekenden de gemeenten Veenendaal, Utrechtse Heuvelrug en Nieuwegein de Greendeal Duurzame Zorg. Gemeente Zeist, die al eerder toetrad tot deze Greendeal, tekende met Altrecht een samenwerkingsovereenkomst, waarin het invoeren en gebruiken van de Milieuthermometer Zorg centraal staat.
 
Op 17 januari kwamen vijf Utrechtse gemeenten en twaalf zorginstellingen samen in het gemeentehuis van Zeist om afspraken te maken over een regionale aanpak en de te nemen maatregelen. Ze gaan kennis en ervaringen delen én intensief samenwerken om zo ook meerderde gemeenten en zorginstellingen te laten aansluiten.
Omdat zorginstellingen vaak regionaal zijn georganiseerd, levert een regionale aanpak voordelen op voor zorginstellingen en gemeenten. Belangrijk is onderlinge voorbeeldwerking en kennisdeling.
 
Om de systematische verduurzaming in de zorg te versnellen is in 2015 de Greendeal Duurzame Zorg  ontwikkeld. Inmiddels zijn al meer dan 100 partijen in Nederland toegetreden en is door de zorgsector de Milieuthermometer Zorg ontwikkeld. Zorginstelling die met dit instrument aan de slag gaan ervaren direct de voordelen en worden gestimuleerd tot meer verduurzaming dan wat zij wettelijk minimaal verplicht zijn.
 
Altrecht tekenende dezelfde dag een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Zeist. Lex de Grunt, bestuurder van Altrecht, is enthousiast over de aanpak van de samenwerkende gemeenten. “We hebben in Utrecht positieve ervaringen opgedaan met de Milieuthermometer Zorg. We gaan dit instrument nu ook inzetten om ons vastgoed op het Sanatoriumterrein de komende drie jaar stapsgewijs aan te pakken en klaar te maken voor de toekomst.”
Wethouder Johan Varkevisser van de gemeente Zeist gaat er vanuit dat de komende jaren meer zorgpartijen het goede voorbeeld van Altrecht gaan volgen. “We streven er naar dat het eind van het jaar 25 zorginstellingen in onze regio de samenwerkingsovereenkomst getekend hebben en actief aan de slag gaan met de Milieuthermometer.”
 
Adriaan van Engelen van Milieuplatform Zorg is optimistisch over de veranderbereidheid van zorginstellingen. “Ik zie dat zorginstellingen het belang van een duurzame bedrijfsvoering onderschrijven. Bestuurders zijn ambitieus, medewerkers staan er achter en cliënten nemen ook liever zorg af bij zorginstellingen die duurzaam zijn. We praten niet meer alleen over duurzaamheid, maar zijn er ook actief mee aan de slag als sector!”

 

19 januari 2018  21e jaargang nummer 6455

Mogelijk duizenden bomen omgewaaid in Edese bossen
EDE  De zware storm van donderdag heeft voor flink wat schade gezorgd in de Vallei. In de uitgestrekte bosgebieden van de gemeente Ede zijn honderden, mogelijk zelfs duizenden bomen omgewaaid.  Lees verder

 

Politiek zit met verzet tegen 5G in de maag
UTRECHTSE HEUVELRUG De Heuvelrugpolitiek worstelt met de aanbesteding van de vernieuwde openbare verlichting. Vooral de mogelijke extra functies voor de nieuwe lantaarnpalen doen veel stof opwaaien. Tegenstanders van wifi en het nieuwe 5G mobiele netwerk vrezen de dag, waarop elke lantaarnpaal in de gemeente is voorzien van een zender. Lees verder

 

Veenendaalse molen in beeld bij rotaryclub
VEENENDAAL  De rotaryclub Veenendaal Regio maakt een goede kans om molen De Vriendschap in Veenendaal over te nemen. De club heeft extra tijd gekregen voor de invulling. De verkoop van die molen aan een projectontwikkelaar leidde vorig jaar nog tot ophef in de politiek. Lees verder

 

Eerste wedstrijd gespeeld in Van der Knaaphal
EDE De eerste sportwedstrijd is inmiddels gespeeld in de in aanbouw zijnde Van der Knaaphal. De Edese wethouder Johan Weijland en de Gelderse gedeputeerde Jan Markink waren aan elkaar gewaagd tijdens een kort wedstrijdje volleybal. Beiden zijn in hun sas dat Ede binnenkort over een volwaardige topsporthal beschikt. Lees verder

 

NS wil tienminutentrein langs Ede
EDE De Nederlandse Spoorwegen hoopt op een tweede tienminutentrein-traject. Deze zal moeten komen op het traject tussen Schiphol Airport en Nijmegen. Ook vanaf Ede-Wageningen zal het dan mogelijk worden om elke tien minuten op de trein te stappen.  Lees verder

 

Positief advies voor streekomroep
VEENENDAAL Het college stelt de raad voor een positief advies af te geven aan het Commissariaat voor de Media voor de aanwijzing van de Stichting Lokale Omroep Midden-Nederland (SLOMN) als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Veenendaal.   Lees verder

 

18 januari 2018  21e jaargang nummer 6454

‘Te weinig hout in bossen Ede voor eigen bio-energie’
EDE Er is binnen de gemeente Ede te weinig hout voor de derde houtverbrandings installatie van het Warmtebedrijf Ede. Dit concludeert een groep Wageningse studenten na een onderzoek, dat zij in 2017 verrichtten in opdracht van de Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME). SME had gevraagd in hoeverre het mogelijk is om lokaal duurzaam biomassa te halen voor levering van bio-energie aan het Warmtebedrijf.   Lees verder

 

Hybride, flexibele mix rond Experience Center
EDE Een Experience Center, businessgebouwen, een hotel- en congresfunctie, short stay-faciliteiten en woningen. Dat zijn de vaste onderdelen voor het World Food Center (WFC). Een hybride plek voor leren, werken, wonen, beleven, ontspanning en ontmoeting. Binnen dat kader staat een flexibel proces hoog in het vaandel.   Lees verder

 

Van jerrycans naar zandhagedissen in bos Bennekom
BENNEKOM  Het vroegere mobilisatiecomplex aan de Fransekampweg in Bennekom. Vroeger mocht je er niet in omdat er legerspullen lagen opgeslagen. En nu nog steeds niet, omdat de natuur zich er vrijelijk moet kunnen ontwikkelen.   Lees verder

 

Leersum scoort goed in dorpsprofiel GGD
LEERSUM Vertegenwoordigers van verschillende sociale netwerken schoven dinsdag aan voor de presentatie ‘Dorpsprofiel Leersum’. De gemeente had de uitnodigingen verstuurd, de bibliotheek was gastheer en de GGD deed verslag van de laatste resultaten van gedaan bevolkingsonderzoek. Wat blijkt? Leersum staat er heel behoorlijk op ten opzichte van andere dorpen en regio’s.  Lees verder

 

Ede krijgt kleine vier ton van COA voor asielopvang
EDE  380.000 euro, dat is het bedrag dat de gemeente Ede heeft gekregen van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) voor de zoektocht naar de asielzoekerscentra die er uiteindelijk niet kwamen.  Lees verder

 

‘Laagste aantal WW-uitkeringen in FoodValley sinds 2011’
REGIO  Het aantal WW-uitkeringen in FoodValley is vorig jaar met 24 procent afgenomen tot 4.780. Dat is het laagste aantal WW-uitkeringen sinds 2011, meldt uitkeringsinstantie UWV. ,,De aanhoudende economische groei levert meer kansen op voor werkzoekenden. Hierdoor daalt de werkloosheid. Keerzijde is dat werkgevers een deel van hun vacatures moeilijker vervuld krijgen.” Lees verder

 

17 januari 2018  21e jaargang nummer 6453

‘Broodje geschiedenis’ smaakt naar meer
VEENENDAAL Het door de nieuwe gemeentearchivaris Noortje van Hofwegen-van Amerongen geïntroduceerde ‘Broodje geschiedenis’ smaakt naar meer zo blijkt uit de vele reacties tijdens de lezing van maandagmiddag. Bijna honderd liefhebbers wisten tijdens de lunch de weg naar het gemeentehuis te vinden. Velen kwamen al voor de tweede of zelfs voor de derde keer. Lees verder

 

Ook Dennis Gudden wil door als wethouder in Wageningen
WAGENINGEN  In navolging van zijn collega’s Lara de Brito (GroenLinks) en Han ter Maat (Stadspartij) is ook Dennis Gudden (D66) naar voren geschoven voor een tweede termijn als wethouder in Wageningen. Lees verder

 

Afvalscheiden blijft ook de komende vier jaar speerpunt van het beleid
UTRECHTSE HEUVELRUG  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft kennis genomen van de tussenevaluatie Afvalbeleid en heeft het Geactualiseerde Uitvoeringsprogramma 2018-2021 voor Afval vastgesteld. Dit Geactualiseerde Uitvoeringsprogramma 2018 – 2021 is met inbreng van inwoners tot stand gekomen, en wordt nu aan de raad voorgelegd.

 

Sinds 2014 zijn er grote stappen gezet op het gebied van afval. Inwoners zijn massaal afval gaan scheiden: de hoeveelheid ongescheiden afval is afgenomen van 214 kg naar 150 kg per persoon per jaar. Dit betekent dat er veel meer afval dan voorheen gerecycled wordt. Wethouder Hans Nijhof: “De tevredenheid bij inwoners over de afvalinzameling en -verwerking is voor de meeste soorten afval toegenomen.  Daarnaast ben ik er heel blij mee dat op verschillende plekken in de afvalinzameling en -verwerking nu mensen werken met afstand tot de arbeidsmarkt of werkervaringsplekken zijn gecreëerd.”

 

Dit alles blijkt uit de tussenevaluatie die de gemeente vorig jaar heeft uitgevoerd. Deze bestond onder meer uit een enquête die meer dan 1.000 inwoners hebben ingevuld en de bewonersavond “Aan de Bak”. Doel was  om te bezien of de gemeente op de goede weg zit en zo nodig bij te sturen en aanpassingen te doen. Hoewel de resultaten tot nu toe veelbelovend zijn, zijn er ook aandachtspunten. Zo is het bijvoorbeeld duidelijk geworden dat zonder extra maatregelen de – inmiddels ook landelijke – doelstelling van 100 kg restafval per persoon per jaar  niet wordt gehaald. Inwoners blijken grofvuil nog slecht te scheiden en op diverse fronten is de dienstverlening voor verbetering vatbaar. Ook om ons heen is er veel veranderd in de afgelopen vier jaar. De ontwikkelingen gaan zo snel dat er knelpunten ontstaan in de recycling en de afzet van de gerecyclede materialen waardoor soms de indruk ontstaat dat het allemaal geen zin heeft.

 

De tussenevaluatie heeft geleid tot een aantal aanpassingen van de plannen. De rode draad  is en blijft ook de komende vier jaar dat de gemeente  het scheiden van afval aan de bron (dus bij inwoners thuis) verder stimuleert. Alleen als afval gescheiden wordt kan het gerecycled worden en kan er maximaal gebruik worden gemaakt van de maatschappelijke meerwaarde van afval.

 

De huidige malaise op het gebied van recycling en hergebruik is van tijdelijke aard. Het heeft alles te maken met de markt voor secundaire grondstoffen die nog volop in ontwikkeling is. Het feit dat China sinds begin dit jaar buitenlands plastic niet meer verwerkt zal er toe leiden dat die verwerking elders georganiseerd gaat worden. Het betekent zeker niet dat plastic scheiden geen zin heeft. Uiteindelijk is recycling en hergebruik de enige duurzame oplossing voor ons afval. Wethouder Hans Nijhof: “We willen echt af van het verbranden van waardevolle grondstoffen. Het is zaak om de winst die behaald wordt met het scheiden van afval niet weg te geven.”
De tussenevaluatie en het geactualiseerde uitvoeringsprogramma worden op 8 maart behandeld in de gemeenteraad.

 

Pallas Athene College neemt zonnepanelen in gebruik
EDE Wethouder Leon Meijer heeft vanmorgen samen met leerling Hans Lous de opening verricht van de zonnepanelen op het dak van het Pallas Athene College in Ede. De 463 zonnepanelen/daglichtpanelen zorgen voor voldoende elektriciteit voor gemiddeld dertig huishoudens.   Lees verder

 

Lidl wil naar pand Weston
DRIEBERGEN In december werd bekend dat Lidl een verhuizing binnen Driebergen wenst. De belangrijkste oorzaak zou de toenemende verkeersproblematiek en de te kleine winkel met verkeersproblematiek aan de Traaij zijn. Met name op zaterdagen en andere piekmomenten is de situatie nijpend en vormen zich lange rijen auto’s in het dorp. De Lidl overweegt nu een overstap naar de Nijendal.  Lees verder

 

Toename van lepelaars in de Blauwe Kamer
WAGENINGEN Uiterwaardengebieden staan bekend om hun dynamische natuur, zo ook de Blauwe Kamer bij Wageningen. Er leven veel verschillende plant- en diersoorten, waaronder tal van vogels. Onder andere de lepelaar is met 42 broedvogels een van de vaste bewoners geworden in dit natuurgebied. Dat blijkt uit vogelinventarisaties van vrijwilligers van Sovon en Utrechts Landschap.  Lees verder

 

Onderzoek ‘scherpe explosieven’ in Veenendaal-Oost
VEENENDAAL De gemeente Veenendaal heeft bij het ministerie van Binnenlandse Zaken een zogeheten suppletieaanvraag gedaan voor een onderzoek naar niet gesprongen explosieven.  Lees verder

 

Pleidooi voor behoud militaire barakken
EDE De Stichting Erfgoed Ede heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd de twee houten woningen aan de Van Heutszlaan 2c en 2d, die dienst hebben gedaan als militaire barakken, aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dat blijkt uit een brief van secretaris Jan Kijlstra. Hij schrijft onder meer, dat de twee woningen daar al meer dan 110 jaar, tegenwoordig wat verscholen, staan.  Lees verder

 

Sprookjesachtige film over dierenleven op de Veluwe
EDE  Luc Enting werkte bijna drie jaar aan ‘WILD’, een film over de natuur op de Veluwe. Op 22 januari gaat het werk in première in zijn woonplaats Ede.  Lees verder

 

VVD is uitgaansvandalisme in Zeist zat en wil meer handhavers
ZEIST  De VVD in Zeist is het uitgaansvandalisme in de gemeente helemaal zat. De partij wil daarom dat het stadsbestuur meer handhavers inzet tijdens uitgaansavonden.  Lees verder

 

Zeist kiest ondanks bezwaren voor villa’s in Austerlitz
AUSTERLITZ  Het plan om vier villa’s te bouwen in Austerlitz gaat ondanks bezwaren van buurtbewoners gewoon door. Dat heeft de gemeenteraad van Zeist gisteravond besloten.  Lees verder

 

 

16 januari 2018  21e jaargang nummer 6452

Buurtbewoners bezorgd over ‘versteende bejaardenwijk’
WAGENINGEN  Er staan al zoveel huizen rondom het Olympiaplein en er wonen al zoveel senioren in die buurt. Plannen van de Wageningse burgemeester en wethouders om op de plek van de te slopen Olympiahal 40 appartementen te bouwen, worden door omwonenden niet met gejuich onthaald.  Lees verder

 

Spectaculaire vondsten bij archeologische opgraving in Austerlitz  (foto)
AUSTERELITZ  Bij opgravingen in Austerlitz zijn duizenden sporen en vondsten ontdekt van het ‘Franse Kamp’ van Napoleon. In opdracht van de gemeente Zeist zijn archeologen van de combinatie BAAC/Vestigia en in samenwerking met vrijwilligers sinds 25 september aan het graven. Volgens regio-archeoloog Peter de Boer van de Omgevingsdienst regio Utrecht, die namens de gemeente het project begeleid, zijn de eerste resultaten van de opgraving zonder overdrijving spectaculair te noemen.

Het onderzoek van het ‘Franse Kamp’ van Napoleon gaat vooraf aan de bouw van een uitbreiding van het dorp aan de noordzijde. Tijdens deze eerste grote opgravingscampagne is een compleet beeld van één gehele sectie van het kamp verkregen. De Boer: “We kunnen nu uitrekenen hoeveel manschappen in dit deel verbleven. We hebben op basis van de gevonden uniformknopen een beeld gekregen van welke legeronderdelen hier lagen. Er is bovendien een duidelijke ‘tentenkampfase’ en ‘barakkenfase’ vastgesteld. Met behulp van de aangetroffen tentgreppels, barakken, kookkuilen en een waterput kunnen we nu een reconstructie maken van de indeling van dit deel van het kamp.”
 
Er zijn al duidelijke verschillen herkend in de vondsten uit het gedeelte waar de soldaten verbleven en uit het gedeelte waar de onderofficieren verbleven. De Boer: “Een leuk voorbeeld is voor mij toch wel dat in de zone met de onderofficieren één klein afvalkuiltje is aantroffen met daarin resten van een fles, een glas en een rookpijp. Het zal daar dus niet altijd afzien zijn geweest. Wél afzien was het voor één van de soldaten. Hij heeft zijn lederen beursje met daarin 19 muntjes verloren. Hij zal zich er rot naar gezocht hebben en nu pas, na dik 200 jaar, vinden we het terug. Hoe klein de omvang van deze gebeurtenis dan ook mag zijn, je kunt hierdoor als het ware in het hoofd kruipen van zo’n soldaat en dat is een historische sensatie!”
 
Als onverwachte ‘bonus’ zijn in de opgraving twee préhistorische grafheuvels gevonden. De menselijke resten zelf waren vergaan, maar de grafkuilen en de lijksilhouetten tekenden zich nog wel als verkleuringen af in het zand. Eén graf betreft een zogenaamd ‘hurkgraf’. De begraven persoon is hierin op zijn of haar zij en met opgetrokken knieën begraven. Dit is een grafritueel dat stamt uit de zogenaamde ‘Enkelgrafcultuur’ en dateert vermoedelijk uit de nieuwe steentijd (ca. 4500-4000 jaar geleden). De grafheuvels lijken daarmee ouder te zijn dan eerder was gedacht

 

Gemeente stelt Duurzaamheidslening beschikbaar
VEENENDAAL Inwoners die tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen in hun woning willen financieren kunnen vanaf nu gebruik maken van de Duurzaamheidslening. De gemeente wil hiermee bewoners stimuleren om duurzame maatregelen te treffen.  Lees verder

 

SP voelt zich aan de kant gezet in discussie stadsstrand
VEENENDAAL  Wat gaat er gebeuren met het stadsstrand in Veenendaal? Iedereen mocht meedenken en plannen indienen. De SP baalt echter een beetje dat ze buiten de werkgroep wordt gehouden die de plannen bekijkt.  Lees verder

 

Ondernemers O2 bijna unaniem voor woningen in Otterlo-Oost
OTTERLO De leden van Ondernemersvereniging Otterlo Ondernemend (O2) steunen vrijwel unaniem de plannen van de gemeente Ede om de uitbreiding van het dorp aan de oostzijde te laten plaatsvinden. Dat blijkt uit een enquête die het bestuur van de vereniging de afgelopen weken onder de leden heeft gehouden.  Lees verder

 

Bennewitz Quartet speelt meesterwerk
EDE Het Praagse Bennewitz Quartet dompelt je zaterdag 20 januari onder in Dvoráks kleurrijke wereld van natuur en volksmuziek. Lavinia Meijer, de ongekroonde koningin van de harp, speelt samen met pianist Feico Deutekom prachtige filmmuziek. Wees erbij op de vrijdagen 19 en 26 januari in de Edesche Concertzaal.  Lees verder

 

Grebbedijk móet en zal in 2024 klaar zijn
WAGENINGEN  Eén ding staat als een paal boven water. De Grebbedijk is zó belangrijk dat de dijk hoe dan eind 2024 aan de nieuwe strenge veiligheidsnormen moet en zal voldoen. Waardoor de kans op overstroming van de gehele Gelders/Utrechtse Vallei verkleind wordt tot eens in de 100.000 jaar.  Lees verder

 

Zorgen bij bewoners over lekkende ‘de Bult’ in Wekerom
WEKEROM  De oude stortplaats ‘de Bult’ in Wekerom lekt giftige stoffen. Dat zeggen omwonenden die zich ernstig zorgen maken over de schadelijke gevolgen van de lekkage. Zij willen dat de gemeente optreedt, omdat ze vrezen voor hun gezondheid.  Lees verder

 

15 januari 2018  21e jaargang nummer 6451

Ede voelt minder overlast Oost-Europese arbeiders
EDE  Heel wat mensen uit Polen en andere Oost-Europese landen komen naar de gemeente Ede om (tijdelijk) te werken. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Tiel en Maasdriel lijkt de overlast van deze arbeidsmigranten mee te vallen.  Lees verder

 

Ideeën opdoen tijdens (T)huis van de toekomst
ZEIST  Hoe ziet uw woning, uw thuis, er over vijf, tien of vijftien jaar uit? Hoe wilt u wonen over een aantal jaren? In uw huidige huis? In een woning met zorg? In een woonvorm die u zelf vorm en inhoud gaat geven? Welke kansen of belemmeringen ziet u?
 
Op donderdag 25 januari kunnen senioren en andere belangstellenden zich laten informeren en ideeën opdoen tijdens (T)Huis van de toekomst. Deze bijeenkomst vindt plaats van 13.30-17.30 uur in de Raadszaal van het gemeentehuis van Zeist. De zaal is open vanaf 13.15 uur.
 

Rob Bijl van het Sociaal Cultureel Planbureau komt vertellen over wonen in Nederland voor senioren. Camiel Schuurmans van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist bespreekt de kansen, mogelijkheden en belemmeringen in Zeist. Peter Weda, interim manager bij Warande, gaat in op wat ‘het nieuwe verpleeghuis’ kan brengen. Na deze inleidingen kunnen de deelnemers in vier interactieve workshops meer horen over de diverse mogelijkheden in Zeist, eigen ideeën inbrengen en vragen stellen. De workshops worden gegevens door Camiel Schuurmans en Peter Weda, en door leden van Woongroep Surplus en leden van Knarrenhof. In de twee laatstgenoemde workshops krijgen de deelnemers informatie over andere dan standaard woonvormen.
 
Wethouder Marcel Fluitman (Ouderen) zal de middag officieel afsluiten, waarna een informele borrel volgt.  Aanmelden voor de middag kan door een e-mail te sturen naar Ilse Ritsma van de gemeente Zeist, i.ritsma@zeist.nl. of telefonisch via 14030 (vragen naar Ilse).

 

Verzet tegen kazerneplan groeit
DOORN Bewoners van de Willem de Zwijgerlaan hebben zich aangesloten bij het verzet tegen de bouw van 400 tot 500 woningen op het terrein van de marinierskazerne. Ze maken zich zorgen over het plan en hebben een brief gestuurd aan de politieke partijen in de gemeenteraad.   Lees verder

 

Naam GroenLinks/Progressief Ede weg
EDE De naam van GroenLinks/Progressief Ede is van de baan. De Edese politieke partij doet op 21 maart 2018 onder de naam GroenLinks mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.   Lees verder

 

‘Prijs zorgt voor duw in goede richting’
DOORN Het was zwaar, het was pittig en het was vooral een kwestie van een lange adem hebben. Gelukkig zijn ze dat bij zwemvereniging Woestduin gewend en mede door de inspanningen van voorzitter Veronike Kartman is zwembad Woestduin voor de komende jaren gered.   Lees verder

 

Viskil wordt lijsttrekker P21
BUNNIK Voor Perspectief 21 gaat Arie Viskil aan de slag als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.  Lees verder

 

14 januari 2018  21e jaargang nummer 6450

‘Dorpsbeeld mag niet verloren gaan’
VEENENDAAL Voormalig kolenboer Henk van Voskuilen is driftig op zoek naar een openbare plek waar hij zijn zelf gemaakte maquettes aan het publiek en vooral aan de jeugd kan laten zien. ,,De jeugd moet weten hoe Veenendaal er uitzag.”  Lees verder

 

Ede wil krakers nog steeds weg uit tuincentrum
EDE  De krakers van het voormalige tuincentrum Kernhem in Ede wonen nog steeds op het terrein dat ze in augustus in bezit namen. Burgemeester René Verhulst wil dat ze vertrekken, vanwege de onveiligheid van het terrein.  Lees verder

 

13 januari 2018  21e jaargang nummer 6449

Eerste Integraal Kind Centrum in 2020 geopend
VEENENDAAL Het eerste Integraal Kind Centrum (IKC) in Veenendaal wordt naar verwachting zomer 2020 in gebruik genomen. Het wordt gebouwd op de locatie aan de Boerenzwaluw in West, waar nu de basisschool Vuurvlinder-West is gevestigd. Er zijn meerdere IKC´s in Veenendaal gepland.  Lees verder

 

‘Pinautomaat komt op deze manier zeker niet terug’
LEERSUM Het moet anders. Daarover is iedereen, die met de ING pinautomaat in Albert Heijn te maken heeft, het eens. De rust in het winkelcentrum is een ruime week na de mislukte plofkraak redelijk weergekeerd.  Lees verder

 

12 januari 2018 21e jaargang nummer 6448

Flamenco-jazz: Eric Vaarzon Morel & Los Hermanos Martinez

AUSTERLITRZ  Eric Vaarzon Morel is dé Nederlandse flamencogitarist, saxofonisten en broers Miguel en Juan Martinez spelen al vele jaren grote rollen in de Nederlandse jazzscene. Samen spelen ze op 13 januari in het Beauforthuis. De drie ontmoetten elkaar enkele jaren geleden in de spaanse stad Cadiz, een echte muziekstad, waar flamenco en jazz een geweldig huwelijk aangingen. Inmiddels heeft Vaarzon Morel er twee ‘hermanos’, broers dus, bij. Gedrieën maken ze als Los Hermanos Martinez y Morelo een eigenzinnig en zomers programma.

 

Juan Martinez is artistiek leider van het Jazz Orchestra of the Concertgebouw. Zijn broer Miguel speelt onder meer in New Cool Collective. Tot voor kort hielden ze het bij duizend vormen van jazz. Eentje ontbrak: de nieuw uitgevonden flamenco-jazz. Met hun Hollandse ‘hermano’ Eric Vaarzon Morel duiken ze dieper in hun Spaanse wortels. Opzwepend en recht uit het hart.   zaterdag 13 januari, 20.15 u

 

‘Maak haast met zonneveld Wageningen’
WAGENINGEN – VVD en ChristenUnie snappen niet waarom het Wageningse college niet meer haast wil maken met de aanleg van een zonneveld langs de Haarweg. Het college wil geen versnelde bestemmingsplanprocedure, wat tot gevolg heeft dat dat 7 hectare grote terrein dit jaar nog niet gevuld kan worden met zonnepanelen. Maar op zijn vroegst pas in 2019.  Lees verder

 

‘Presentatie uitkomsten enquête Samen Duurzaam Zeist
ZEIST  Hoe denken inwoners van de gemeente Zeist over duurzaamheid? Samen Duurzaam Zeist wilde dat graag weten en zette daarom eind vorig jaar een enquête uit onder 28.000 huishoudens in Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder, Huis ter Heide en Zeist.

Woensdagavond 17 januari worden de resultaten van deze enquête gepresenteerd  in het Leescafé van Bibliotheek Idea aan de Markt in Zeist.

 

Gemeente pakt Arnhemseweg in 2019 aan
DRIEBERGEN De Arnhemse Bovenweg krijgt drie verbeterde oversteekplaatsen voor voetgangers en wielrijders. Daar moet het gemakkelijker worden gemaakt om de steeds drukker wordende verkeersader veilig over te steken. Wandelende en fietsende inwoners moeten nog wel even geduld hebben. Pas in 2019 is er genoeg geld beschikbaar, zegt verkeerswethouder Henk Veldhuizen (CDA). Lees verder

 

Omwonenden kazerneterrein Doorn vrezen verkeersoverlast
DOORN  De nieuwe plannen voor het kazerneterrein in Doorn stuiten op kritiek. Waar nu nog mariniers zitten, moet straks een woonwijk met rond de 500 woningen verrijzen. Maar omwonenden vrezen voor het verkeer in het dorp. Lees verder

 

Wethouders willen door
ODIJK Wethouder Jorrit Eijbersen (Liberalen) en Erika Spil (P21) hebben ieder aangegeven ook een volgende periode wethouder te willen zijn. Hun partijbesturen staan achter deze keuze. Lees verder

 

11 januari 2018 21e jaargang nummer 6447

Politie kan camerabeelden nauwelijks bekijken
VEENENDAAL De politie in Utrecht kan de camerabeelden uit het centrum van Veenendaal nauwelijks bekijken. De huidige beeldkwaliteit is volgens het college dermate slecht dat het live-uitkijken van de beelden voor de politie ,,erg lastig is.” Dat wordt niet bevorderlijk geacht voor de veiligheid in het centrum.  Lees verder

 

Koffiepotten in beeldentuin Ede
EDE  Uit de nalatenschap van twee Edenaren zijn kunstwerken aangeschaft voor in de beeldentuin in het centrum van de stad. Twee koffiepotten van Arnhemmer Klaas Gubbels en een gekleurd beeld van de Spanjaard Juan Ripollés, die ook het bekendste werk van de Edese beeldentuin maakte.  Lees verder

 

Biodivers parkbos op landgoed Nijenheim
ZEIST  Omwonenden kozen eind 2017 tussen twee varianten voor de inrichting van het gebied Nijenheim. Er was geen grote voorkeur voor de ene of juist andere variant. Op 19 december 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten te kiezen voor de variant ‘biodivers parkbos’.
 
Het groene gebiedje in de woonwijk Nijenheim tussen de Kroostweg en de Griffesteijnselaan, een restant van het landgoed Nijenheim, wordt opgeknapt. Vorige week hakte het college een knoop door over de wijze waarop. Voor het gebied waren twee inrichtingsvarianten opgesteld. Aan omwonenden is vervolgens gevraagd waar hun voorkeur naar uitgaat. Op basis van de uitkomsten heeft het college besloten het plan ‘biodivers parkbos’ uit te gaan voeren. Deze had niet alleen de meeste voorkeuren vanuit de omwonenden, ook vanuit beheer is deze variant te verkiezen.
 
Deze inrichting richt zich op een parkachtig open bostype waar natuur en beleving hand in hand gaan. Wel vindt de ingreep in één keer plaats, zodat direct aanwonenden mogelijk eerst een wat kaler groengebied zullen ervaren. Het bosje groeit, na deze eenmalige forse ingreep, gestaag uit tot een samenhangend geheel.
 
Het groengebiedje hoorde vroeger bij het landgoed Nijenheim. Uitgangspunt bij de renovatie is dan ook het cultuurhistorische karakter. Maar het plan is ook gunstig voor de flora en fauna. Het plan wordt in de loop van 2018 uitgevoerd.

 

Wie is wie op Hydepark
DOORN IVN Heuvelrug en Kromme Rijn houdt een winterse excursie op landgoed Hydepark. Wie geïnteresseerd is in bomen en struiken kan ’s winters zijn hart ophalen. Juist in deze tijd tonen bomen en struiken kenmerken die in andere jaargetijden niet of zeer moeilijk zijn waar te nemen omdat al het blad veel dingen verhult. Lees verder

 

Geen schadeclaim tankstation bij verbreding Rondweg-Oost
VEENENDAAL Er komt bij de gemeente geen schadeclaim van het Esso-tankstation wanneer Provinciale Staten eventueel besluiten de Rondweg-Oost te verbreden naar twee maal twee rijbanen. Het motorbrandstofverkooppunt heeft een aflopend huurcontract. De gemeente wil het contract continueren, maar heeft ingestemd met een zogeheten allonge op de huurovereenkomst.  Lees verder

 

Ede dubt over fietstunnel bij station
EDE  Een fietstunnel of toch maar niet? Dat is de vraag die het Edese college van burgemeester en wethouders de komende weken moet beantwoorden. De opdracht is om het vele fietsverkeer bij station Ede-Wageningen veilig de Emmalaan te laten oversteken.  Lees verder

 

Veel verwarring onder mariniers in Doorn over verhuizing
DOORN  Wat moet er met de Marinierskazerne in Doorn gebeuren? De gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug buigt zich vanavond over die vraag. Hoewel de toekomst van het terrein nog open ligt, is ook nog steeds onduidelijk wanneer de mariniers vertrekken naar een vervangende kazerne in Vlissingen  Lees verder

 

10 januari 2018 21e jaargang nummer 6446

Gemeente scoort slecht in onderzoek e-mailgedrag
UTRECHTSE HEUVELRUG Steeds meer gemeenten zijn niet meer per e-mail te bereiken. Dat zegt de actiegroep Wij verdienen beter, die jaarlijks onderzoek instelt naar de bereikbaarheid van lokale overheden. Ook Utrechtse Heuvelrug staat op de lijst van gemeenten die alleen nog een contactformulier op hun website hebben staan. Burgemeester Frits Naafs wijst de bezwaren van de hand.  Lees verder

 

Veenendaal-Oost krijgt toch winkels

VEENENDAAL  De provincie Utrecht wil een vrijwel totale stop op de nieuwbouw van winkels buiten bestaande winkelgebieden. Veenendaal-Oost hoeft echter niet te vrezen voor het nieuwe winkelcentrum dat daar gebouwd gaat worden, aldus de gemeente en de provincie.  Lees verder

 

Staatsbosbeheer start met houtoogst in de bossen rond Leersum
LEERSUM Staatsbosbeheer start medio januari met de houtoogst in de bossen rond Leersum. Op een aantal plekken krijgen bomen, struiken en planten meer ruimte. Het dunnen van het bos is noodzakelijk om het bos gevarieerd en gezond te houden. De paden in het werkgebied blijven toegankelijk maar kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn. Lees verder

 

‘Stijgende huizenprijzen raken nu ook de doorstromer’
VEENENDAAL In grote en ook steeds meer middelgrote steden wordt het steeds lastiger een woning te kopen. Door de sterk stijgende huizenprijzen zijn ook huizenkopers in Veenendaal gedwongen een steeds hogere hypotheek af te sluiten. Hierdoor neemt het gemiddeld hypotheekbedrag al een aantal kwartalen op rij toe, blijkt uit onderzoek van De Hypotheker.  Lees verder

 

9 januari 2018 21e jaargang nummer 6445

Zorgappartementen en sociale huurwoningen aan Robert Kochlaan Bennekom
BENNEKOM  Op het terrein van de gesloopte Vossenvelde-MAVO aan de Robert Kochlaan in Bennekom komen zorgappartementen en sociale huurwoningen. Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan dat nodig is voor de bouw.

De zorgappartementen zijn bedoeld voor mensen met geheugenproblemen en worden gerealiseerd aan de kant van de Pasteurlaan. De sociale huurwoningen – maximaal 24 – zijn daarachter aan de Robert Kochlaan en de Swammerdamlaan gepland.

 

Deelfietsconcept nu ook aan Raadhuisstraat
EDE De fietsencarrousel van het deelfietsconcept Keobike van Syntus Gelderland bij de bushalte bij het Edese raadhuis is dinsdagmiddag feestelijk geïntroduceerd door de Edese wethouder Leon Meijer en Rob Plooij van Syntus. ,,Inmiddels staan er vier in Ede.   Lees verder

 

eersumse zussen naar rechter om opruimen woning
LEERSUM (JPU) Onbegrip, woede en verdriet. Deze gevoelens overheersen bij twee bejaarde zussen uit Leersum na een grote opruimactie in en rond hun woning door de gemeente. „Ze voelen zich overvallen. Het zit vreselijk diep”, vertelde hun advocaat maandag in de Utrechtse rechtszaal.  Lees verder

 

Noot verhuist naar locatie Permar
EDE  Noot Personenvervoer zal in het eerste kwartaal van 2018 verhuizen naar het Horaplantsoen in Ede, het voormalige pand van de Permar. Het Edese bedrijf is op de Niels Bohrstraat uit zijn jasje gegroeid.  Lees verder

 

Expositie en film over ‘archieframp’ in gemeentehuis Bunnik
BUNNIK  In de hal van het gemeentehuis van Bunnik zijn vanaf vandaag een film en tentoonstelling te zien over de grootste archieframp uit de naoorlogse geschiedenis van Nederland. Ze vertellen hoe in 2002 in de kelder van het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede 1000 strekkende meter historische archieven en collecties uit de regio onder water liepen. Maar ze tonen óók hoe in de jaren erna bijna al die unieke stukken minutieus hersteld en gerestaureerd zijn.
 
De archieframp voltrok zich in de nacht en avond van 17 op 18 oktober 2002. Door een technische storing bij het wegpompen van grondwater voor de aanleg van een nieuwe parkeergarage kwam er 1,80 meter water te staan in de kelderverdieping. Daar werden archieven van negen gemeenten en 25 particuliere organisaties bewaard. De grootste slachtoffers waren de gemeenten Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug, maar ook unieke documenten uit Houten, Rhenen en Bunnik gingen kopje onder.
 
Expositie en film laten ook zien hoe de kletsnatte archieven daarna werden ingevroren, gedroogd, uit elkaar gehaald en uiteindelijk hersteld en gerestaureerd. De reddingsoperatie duurde vijftien jaar. Toen kon ook de balans worden opgemaakt: slechts één procent van de stukken bleek voorgoed verloren! Directeur-archivaris Ria van der Eerden: ‘’Ik ben niet trots op wat er gebeurd is, maar wel op de manier waarop we samen deze bijzondere klus hebben geklaard én op het resultaat.”
 
Wethouder cultuur Erika Spil ziet de expositie als een kans om inwoners van de gemeente Bunnik te wijzen op de schatten die in het archief in Wijk bij Duurstede liggen. “Iedereen kan daar gratis terecht om informatie te vinden over voorouders en beroemde en niet-beroemde dorpsgenoten. Dankzij het archief krijgen we een inkijkje in het leven van arme landarbeiders, maar kunnen we ook de grote plannen nalezen van Piet Reckman, de ‘profeet van de harde aktie’, uit Odijk.
 
“Het is van cruciaal belang dat gemeenten hun archieven en geschiedenis goed beheren. Ze vertellen ons wie we zijn geweest, wie we nu zijn en wie we straks kunnen worden. Ik ben heel blij met hoe het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht de archieven van Bunnik en andere gemeenten voor een breed publiek gratis toegankelijk maakt. Ik moedig alle Bunnikers aan om de expositie en de film te komen bekijken én de studiezaal in Wijk bij Duurstede eens te bezoeken. Zij zullen versteld staan van de rijkdom aldaar.”
 
De tentoonstelling en de film zijn te zien vanaf dinsdag 9 januari tot en met vrijdag 2 februari in de hal van het gemeentehuis van Bunnik, Singelpark 1 in Odijk. De openingstijden van de expositie zijn dezelfde als de openingstijden van het gemeentehuis. Zie daarvoor www.bunnik.nl. De toegang is (natuurlijk) gratis.

 

Veluwe populairste binnenlandse vakantieregio
OTTERLO  De Veluwe was het afgelopen jaar het meest in trek in eigen land. De Gelderse streek was daarmee voor het eerst populairder dan de Noordzeebadplaatsen. Dat blijkt uit onderzoek van NBTC-NIPO Research.  Lees verder

 

Veteraan Janssen wil burgemeester van Zeist blijven
ZEIST  Koos Janssen gaat op voor een derde termijn als burgemeester van Zeist. Dat heeft hij bekendgemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente.  Lees verder

 

8 januari 2018 21e jaargang nummer 6444

B&W Ede niet blij met brief Info Support
EDE/ VEENENDAAL Het Veenendaalse ict-bedrijf Info Support blijft proberen om een plek op het Edese bedrijventerrein De Klomp te krijgen. Ook al mag dat niet in het bestemmingsplan. Een brief naar de Edese gemeenteraad is B en W wat in het verkeerde keelgat geschoten.  Lees verder

 

Dammetje Veerweg in Wageningen loopt onder water
WAGENINGEN  Het waterpeil in de uiterwaarden langs de Veerweg in Wageningen stijgt langzaam, maar wel zeker. Maandag aan het begin van de middag is het dammetje dat de weg met de steenfabriek en de huizen daaromheen verbindt, onder water gelopen.  Lees verder

 

Actie voor natuurgebied Mooi Binnenveld loopt gesmeerd
WAGENINGEN  Volgens voorzitter Rob Janmaat ligt inzamelingsactie van Mooi Binnenveld  voor het  gelijknamige toekomstige natuurgebied  prima op schema. ,,Aan het einde van de zomer hopen we het restant van het geld binnen te hebben.”  Lees verder

 

Hoge Veluwe gaat na 70 jaar weer bouwen
OTTERLO (ANP) Nationaal Park De Hoge Veluwe gaat dit voorjaar voor het eerst in zeventig jaar weer bouwen in het natuurgebied. Dit voorjaar worden het bezoekerscentrum en parkrestaurant afgebroken om plaats te maken voor een nieuw complex, dat in 2019 klaar moet zijn. De bouw van het Kröller-Müller Museum in de jaren dertig van de vorige eeuw was de laatste  Lees verder

 

bij defecte straatlampen Veenendaal
VEENENDAAL  Straatlantaarns die het niet doen in Veenendaal? Dat komt vaker voor de laatste tijd. Door het winterse weer in december heeft de netbeheerder een achterstand opgelopen, meldt de gemeente Veenendaal.  Lees verder

 

SCC De Binder sluit eerste jaar positief af
LEERSUM Zowel qua banksaldo als qua nieuwe samenwerkingen heeft het eerste jaar positief uitgepakt voor het door het dorp gerunde SCC De Binder. De stichting is blij en ook de gebruikers van het pand zijn tevreden over het professionele, gezellige team en het opgefriste interieur.  Lees verder

 

Edese golfclub Papendal bestaat veertig jaar
EDE  De Edese golfclub Papendal is het achtste lustrumfeest begonnen. Voorzitter Bert van de Akker trakteerde een vol clubhuis op champagne en een speciaal jubileumlogo. Dit jaar is het veertig jaar geleden dat militairen vanuit het Edese garnizoen de basis legden voor de huidige vereniging.  Lees verder

 

De kleine prins – minimusical
AUSTERLITZ  Op zondag 14 januari om 11 uur kunnen kinderen met hun (groot) ouders genieten van de  mini-musical  De Kleine Prins in het Beauforthuis Austerlitz. De Kleine Prins is een modern sprookje van schrijver en piloot Antoine de Saint-Exupéry.
Het verhaal gaat over een piloot die met zijn vliegtuig motorpech krijgt in de Sahara waar hij een kleine jongen ontmoet, een kleine prins. In de dagen die volgen vertelt de prins stukje bij beetje over zijn thuisplaneet en zijn reizen naar andere werelden in de ruimte…
‘De Kleine Prins – minimusical’ is een originele en vrije bewerking van John van Santen. Theater Van Santen zal op een sprankelende en speelse manier de sferen creeren, waarin De Kleine Prins en ander figuren tot leven komen.

 

7 januari 2018 21e jaargang nummer 6443

Uiterwaarden Amerongen en Elst wellicht onder water
RHENEN  Het waterschap laat maandag waarschijnlijk de uiterwaarden bij Rijn en Lek volstromen. Hiermee wordt voorkomen dat het hoge water schade veroorzaakt aan de zomerdijk.  Lees verder

 

Mooiste applaus bij Sportgala voor twee afwezigen
VEENENDAAL In een bomvol Sporthal West zijn sporters zaterdagavond op het Sportgala in het zonnetje gezet. Tijdens de 27ste editie kreeg niet een prijswinnaar het mooiste applaus, maar waren het Maarten Stuivenberg en het jongere broertje van Mark Hamersma die de handen hard op elkaar kregen.  Lees verder

 

6 januari 2018 21e jaargang nummer 6442

Wie vlecht de mooiste heg?
ODIJK Voor de tweede keer vindt het Kromme Rijnstreek kampioenschap heggenvlechten plaats. De winnende ploeg gaat op zaterdag 13 januari naar huis met de titel van beste heggenvlechter 2018..  Lees verder

 

Amateurkunstfestival steeds breder van opzet
VEENENDAAL Ze noemen het zelf het grootste festival van Veenendaal en dat lijkt geen overdreven voorstelling van zaken. Het over ruim één maand voor de vijfde maal te houden Amateurkunstfestival telt meer dan zevenhonderd deelnemers en er vinden in twee dagen op verschillende locaties een honderdtal voorstellingen plaats.  Lees verder

 

PvdA: ‘In 2018 kosteloos wisselen kliko’s’
EDE De PvdA wil dat de gemeente burgers de mogelijkheid geeft om in 2018 nog kosteloos te wisselen van kliko’s. De fractie denkt dat de praktijk uit moet wijzen hoeveel afval huishoudens hebben per gescheiden afvalstroom: gft, pmd, papier of rest.  Lees verder

 

Onduidelijkheid over start herbouw villa Richmond
EDE Het was 5 januari 2018 een jaar geleden dat een uitslaande brand de monumentale villa Richmond aan de Stationsweg verwoestte. Nog steeds is niet bekend wanneer met de herbouw van de villa wordt gestart.  Lees verder

 

Extra controles fiets parkeren bij Veenendaalse stations
VEENENDAAL  Veenendaal gaat vanaf maandag weer extra controleren op verkeerd geparkeerde fietsen bij de twee Veenendaalse treinstations. Wie verkeerd parkeert, kan flink wat tijd kwijt zijn met zoeken.  Lees verder

 

Boersma neemt vrijgekomen plaats in bij CDA Ede
EDE – Taeke Boersma wordt bij het Edese CDA de vervanger van Irene van de Voort in de gemeenteraad. Boersma wordt op donderdag 11 januari geïnstalleerd. Hij is sinds april 2015 fractievolger van het CDA  dat in de gemeenteraad met zes zetels vertegenwoordig is.   Lees verder

 

5 januari 2018 21e jaargang nummer 6441

Cruciale besluiten Grebbedijk Wageningen nabij
WAGENINGEN   Wordt de Wageningse jachthaven verplaatst richting stad en krijgen natuur en/of watersporters meer de ruimte in de uiterwaarden? Over die kwesties vallen in de komende maanden de eerste besluiten.  Lees verder

 

Veerweg in Wageningen mogelijk onder water
WAGENINGEN  De Veerweg in Wageningen loopt de komende dagen waarschijnlijk onder water. Geen onbekend fenomeen, maar het geeft wel aan dat er echt sprake is van hoog water in de Rijn. Lees verder

 

Evaluatie van bijna twee jaar waar Varkensparadijs
EDE  Op woensdag 17 januari is er een informatie- en evaluatieavond over het project van stichting Stadsvarkens in wijkcentrum De Velder. Tijdens deze avond worden betrokkenen en buurtbewoners uitgenodigd om hun mening te geven en in gesprek te gaan over het project, met het oog op de toekomst.  Lees verder

 

Koffieconcert met 17de-eeuwse muziek in Huis Kernhem
EDE  Op zondag 21 januari van 12.00 tot 13.30 uur geeft het Delta Consort een koffieconcert in Huis Kernhem in Ede met het programma ‘Banchetto Musicale’.  Lees verder

 

Veenendaal blij met uitspraak in ‘Freule affaire’
VEENENDAAL  Of de gemeente Veenendaal werkelijk 4,8 miljoen terugkrijgt uit de ‘Freule affaire’ valt nog te bezien. Maar de gemeente is blij met de uitspraak van de rechter over wie er schuldig is aan het debacle.  Lees verder

 

Veer Opheusden-Wageningen gaat waarschijnlijk uit de vaart
WAGENINGEN/ OPHEUSDEN  Het ziet er naar uit dat het opkomende hoogwater pontjes over de Neder-Rijn uit de vaart gaat halen. Schipper Jan Heikamp van het Opheusdense veer denkt dat het maandag of dinsdag zover is.  Lees verder

 

Vinyl dance party in Beauforthuis
AUSTERLITZ  Dansen op singles en LP’s vanaf de jaren 60, in het Beauforthuis op vrijdag 12 januari. Laat je, met 200 zielsverwanten, verrassen door dansparels afkomstig uit de indrukwekkende platencollectie van DJ Vinyl. Vol passie en energie gaat DJ Vinyl los. Rechtsom of anders linksom, maar dansen zullen ze! Je zult  deze avond niet snel vergeten. Herinneringen komen boven door het authentieke LP geluid van muziek die je soms jaren niet meer hebt gehoord. Nummers die op de radio niet vaak meer worden gedraaid. DJ Vinyl draait geen korte stukken van hitjes, de complete nummers worden uitgedraaid.

 

Kleine voedingswinkel Veenendaal blijft liever dicht op zondag
VEENENDAAL  Supermarkten in Veenendaal mogen sinds kort elke zondag open. Maar kleine zaken als de bakker, slager of groenteboer niet. En die hebben daar ook geen behoefte aan, blijkt uit een rondgang langs de Veenendaalse middenstanders.  Lees verder

 

4 januari 2018 21e jaargang nummer 6440

Thijs Robbertsen wint jongerenprijs de Veense Kei
VEENENDAAL Thijs Robbertsen heeft de jongerenprijs de Veense Kei gewonnen. Hij ontving de prijs donderdag tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie uit handen van wethouder jeugd Nermina Kundic. Robbertsen ontving de prijs voor zijn maatschappelijke betrokkenheid bij de nationale Giro555-actie ‘Help slachtoffers hongersnood’.  Lees verder

 

Ria van Londen wint Oog voor Veenendaal-prijs
VEENENDAAL Ria van Londen heeft de Oog voor Veenendaal-prijs gewonnen. Ze ontving de prijs donderdag uit handen van burgemeester Piet Zoon. Van Londen kreeg de prijs voor haar inzet voor een veilig en leefbaar Veenendaal.  Lees verder

 

Advies: haal vee uit de uiterwaard Wageningen
WAGENINGEN/RHENEN – Waterschap Vallei en Veluwe heeft agrariërs met grond in de uiterwaarden geadviseerd om hun vee daar, uit voorzorg, weg te halen. Het is nog niet zeker, maar het kan dat Rijnwater de komende dagen de uiterwaarden in gaat stromen.  Dat is afhankelijk van de hoeveelheid regen die er nog gaat vallen in vooral Duitsland.  Lees verder

 

Avondvierdaagse in gevaar
LEERSUM De 23e Avondvierdaagse Leersum-Amerongen gaat niet door als zich geen nieuwe bestuursleden en operationele vrijwilligers melden. Zijn deze er niet voor 31 januari, dan ziet het bestuur zich genoodzaakt de Avondvierdaagse van 2018 af te blazen.  Lees verder

 

In gesprek met gemeenteraad over de Grebbedijk
WAGENINGEN Het college van b. en w. van Wageningen wil van de gemeenteraad weten of de raadsleden nog aanvullende wensen of ideeën hebben over het project Grebbedijk. Daarom krijgt de gemeenteraad eerst een presentatie over het project, gegeven door het Waterschap tijdens de Politieke Avond van 15 januari.  Lees verder

 

Makkelijk geld lenen voor energiezuiniger huis Wageningen
WAGENINGEN  Wageningers die hun huis energiezuiniger willen maken kunnen bij de gemeente aankloppen voor een vriendelijk geprijsde lening. Dit moet meehelpen om Wageningen in 2030 klimaatneutraal te maken.   Lees verder

 

Jubileum stedenband is een mirakel
VEENENDAAL De Stedenband Veenendaal-Olomouc bestaat binnenkort een kwart eeuw en dat mag zonder meer een mirakel worden genoemd. Dat het jubileum in april kan worden gevierd is te danken aan een aantal betrokken inwoners dat na het stopzetten van de subsidie gewoon zijn doorgegaan met het aanhalen van de contacten met de Tsjechische partnerstad.   Lees verder

 

3 januari 2018 21e jaargang nummer 6439

Budget sociale teams Ede fors overschreden
EDE  Vanwege de hoge werkdruk is het budget van de sociale wijkteams in Ede 2017 flink overschreden.  Ook in het begin van 2018 wordt verwacht dat de kosten hoger uitvallen dan begroot.   Lees verder

 

Unieke beelden Edese klokkenroof in 1942
EDE Frans van der Horst (84) was als kind getuige van de Duitse klokkenroof uit de toren van de Oude Kerk in Ede in december 1942. Zijn moeder Dicky legde de gebeurtenis vast met haar filmcamera. Driewart eeuw later blikt Frans terug. ,,Deze beelden hebben heel weinig mensen gezien.”  Lees verder

 

orgen bij inwoners Doorn over ‘slimme’ straatlantaarns
DOORN De aanbesteding ‘Openbare straatverlichting en kabelnet’ van de gemeente Utrechtse Heuvelrug vraagt om uitstel. Dat zegt een groep inwoners van gemeente Utrechtse Heuvelrug. De groep, genaamd ‘Stralen doen we liever zelf’, wijst op mogelijk grote risico’s voor de volksgezondheid en privacy.  Lees verder

 

Nieuwbouw CLV: negen ton
VEENENDAAL Voor in totaal ruim 4,2 miljoen euro kunnen scholen dit jaar nieuw gaan bouwen of het geld gebruiken voor inrichting van de school. Eén jaar geleden zijn de voorzieningen aangevraagd. Van de tien aanvragen zijn er door de gemeente vijf gehonoreerd. Het CLV ontvangt in het kader van het huisvestingsplan onderwijs 902.578 euro voor vervangende nieuwbouw.  Lees verder

 

Meer dan verdubbeling ruimte voor distributiecentrum Kruidvat
EDE Vastgoedbelegger DHG en het Chinese AS Watson Benelux, het bedrijf achter Kruidvat, hebben volgens vastgoedmarkt.nl overeenstemming bereikt over een nieuwe huurovereenkomst voor het bedrijfspand aan de Celsiusstraat 37 in Ede.  Lees verder

 

Ingezonden brief: Herinrichting Verlengde Maanderweg
EDE Hierbij mijn visie als ondernemer in de detailhandel op de herinrichting van de Verlengde Maanderweg.
Sinds 1997 ben ik trots eigenaar van het woon winkelpand op nummer 85-87. Ik heb daar sinds 1999 een modelbouwwinkel. Sinds die tijd zijn er zware problemen met het riool. De gaten vallen spontaan in de weg. Actie wordt daarom te laat ondernomen.  Lees verder

 

Ede niet akkoord met energieplan
EDE De gemeenten Ede en Barneveld gaan niet akkoord met het concept van de de regionale energievisie zoals die is opgesteld door de regio FoodValley. Het uiteindelijke document moet inzicht geven in hoe de samenwerkende gemeenten gezamenlijk energieneutraliteit kunnen bereiken in het jaar 2050.  Lees verder

 

Elkaars sterke kanten benutten
EDE Johan en Art Achterberg zijn met de schilderskwast in de hand geboren. Opa was schilder, vader schilderde. ,,We zijn er gewoon ingerold”, zeggen de broers. Arts vrouw Arianne doet de financiële administratie van het Edese familiebedrijf Achterberg Schilders. Rolt de kwast straks door naar de jongste generatie?  Lees verder

 

Lingerie in het Veenendaalse museum
VEENENDAAL Lingerie in het museum. Dat is vanaf 20 januari te zien in het Veenendaalse museum waar tot en met 14 april de tentoonstelling ‘Nostalgie en Lingerie, Ondergoed van de bovenste plank’ wordt gehouden.  Lees verder

 

Bomen geveld door storm
VEENENDAAL De eerste storm van 2018 heeft woensdag enkele bomen geveld. Op en langs het fietspad tussen het Beemdgras en Het Voorhuis in de wijk Dragonder bezweken twee bomen door de storm.  Lees verder

 

2 januari 2018 21e jaargang nummer 6438

Kröller-Müller trekt 354.000 bezoekers
OTTTERLO Het Kröller-Müller Museum ontving in 2017 354.000 bezoekers. ,,We hebben dus een succesvol jaar achter de rug”, laat het museum in een persbericht weten. Afgelopen jaar stonden twee grote tentoonstellingen op het programma: Arp. The Poetry of Forms vanaf het voorjaar en De mecenas en de ‘verversbaas’. Helene Kröller-Müller en Bart van der Leck vanaf dit najaar.  Lees verder

 

Buurtsafari midden in Wageningen
WAGENINGEN  Op 27 januari maakt de bekende groep Waterlanders een Buurtsafari in Wageningen. Deze derde Wageningse Buurtsafari wordt een winterse avondwandeling vol verrassingen in de wijken rondom Pomona. De aanvang is om 19:00 uur. “Buurtsafari’s zijn een traditie in Wageningen”, vertelt Bart Heijnemans, artiest van Waterlanders.  Lees verder

 

Ruim 21.000 waardevolle en monumentale bomen in Ede
EDE  In de periode juni tot december 2017 hebben boomdeskundigen alle waardevolle en monumentale bomen in de gemeente Ede op particulier terrein geïnventariseerd. Uit deze inventarisatie is gebleken dat de gemeente Ede landelijk hoog scoort met het aantal aanwezige waardevolle en monumentale bomen. In totaal staan er in de gemeente Ede ruim 21.000 waardevolle en monumentale bomen, waarvan ruim de helft op particulier terrein staat.

De gemeente Ede bestaat voor 90% uit groen. Om dit groene karakter te behouden heeft de gemeente Ede een overzicht gemaakt van alle waardevolle en monumentale bomen in de gemeente Ede. Bomen die op gemeentegrond staan, waren reeds in kaart gebracht. Deze laatste inventarisatie was gericht op particulier terrein, waarbij de eigenaren zijn voorzien van tips voor onderhoud.

Tijdens de inventarisatie op particulier terrein is een top 50 van de mooiste waardevolle en monumentale bomen in Ede gemaakt. Daarvan is weer een top 10 gemaakt. Op woensdag 10 januari aanstaande maakt wethouder Leon Meijer tijdens de verkiezingsbijeenkomst bekend welke eigenaar de mooiste monumentale boom van Ede heeft. De bijeenkomst start om 19.45 uur en wordt gehouden in het gemeentehuis (Bergstraat 4) in Ede en is voor iedereen vrij toegankelijk. Meer informatie over het project is verkrijgbaar op www.ede.nl/monumentalebomen.

 

Miljoeneninvestering voor centrum Hoge Veluwe
OTTERLO  Bezoekers van Nationaal Park de Hoge Veluwe moeten komend jaar rekening houden met enige overlast door werkzaamheden. Het centrumgebied van Nationaal Park de Hoge Veluwe wordt in 2018 ingrijpend gemoderniseerd.   Lees verder

 

‘Je moet er als buurtvaders gewoon staan’
EDE Buurtvaders in de Edese wijken Ede-Zuid en Veldhuizen hielpen de plaatselijke politie voor de tiende keer op rij om ervoor te zorgen dat de jaarwisseling rustig verloopt. Ook al waren er wel wat akkefietjes, toch kijkt Fayssal Hamdaoui met tevredenheid terug op oud en nieuw. ,,De samenwerking met de politie verliep prima.  Lees verder

 

Freulezaak Veenendaal: oud-adviseur moet Veenendaal 4,8 miljoen betalen
VEENENDAAL  Een kleine 4,8 miljoen euro. Dat bedrag moet een voormalig adviseur van de Freulestichting betalen aan de gemeente Veenendaal op last van de rechter. Lees verder

 

Picnic brengt boeken gratis terug naar bibliotheek Ede
EDE  Handig voor ouderen en overbelaste gezinnen in Ede: de online supermarkt Picnic brengt voortaan desgewenst gratis boeken terug naar de bibliotheek. Dat kan boetes voorkomen voor het te laat terugbrengen van geleende boeken.  De Edese bibliotheek, die werkt vanuit Cultura aan de Molenstraat en nevenvestigingen in Bennekom, Lunteren en de Stadspoort, telt 25.000 leden.  Lees verder

 

Ashton Brothers op Nieuwjaarsfeest gemeente Zeist
ZEIST  Maandag 8 januari 2018 vindt het Nieuwjaarsfeest van de gemeente Zeist plaats op Slot Zeist. Jaarlijks komen ongeveer 700 inwoners naar dit gratis evenement. Het entertainment wordt verzorgd door Zeisterse artiesten, bands, koren en groepen. Dit jaar staan onder meer de Ashton Brothers op het programma.
 
Ook Zeistenaar Rowan du Chatinier (gezien bij ‘The Voice’) speelt op het Nieuwjaarsfeest. Naast een optreden van de Ashton Brothers en Rowan du Chatinier zijn er ook optredens van Banus & de Ridder, By Coincidence, Big band Zeist, het Kunstenhuis, Vocal Band Experience en Vocal Vision.
 Het Nieuwjaarsfeest is een jaarlijks terugkerend evenement waar inwoners elkaar ontmoeten. Vanaf 20.00 uur bent u welkom in het Slot. Om 20.30 uur houdt burgemeester Koos Janssen zijn nieuwjaarstoespraak. Het feest duurt tot 22.00 uur.

 

Twee partijen meer bij raadsverkiezingen
VEENENDAAL Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, op woensdag 21 maart, doen er twee partijen meer mee dan bij de vorige verkiezingen, in maart 2014. Er kon vier jaar geleden gestemd worden op één van de tien deelnemende partijen. Nu worden er dat twaalf. Die hebben zich tussen kerst en oud/nieuw laten registreren bij het Veenendaalse hoofdstembureau. Behalve de in de huidige raad vertegenwoordigde partijen zijn er de nieuwkomers Denk en de jongerenpartij JouwVeenendaal.  Lees verder

 

1 januari 2018 21e jaargang nummer 6437

Edenaar Luc Enting maakt natuurfilm ‘Wild’ op de Veluwe
EDE De vos, het edelhert en het wilde zwijn tekenen voor de hoofdrollen in de natuurfilm ‘Wild’, die 1 februari in het hele land in première gaat. De camera volgt drie dierenfamilies op de Veluwe, terwijl André van Duin garant staat voor een meeslepende vertelling. In gesprek met filmmaker Luc Enting (60) uit Ede.  Lees verder