20 oktober 2018  21e jaargang nummer 6724

Woningbouw op CNV terrein
ODIJK Vorige week werd de inloopavond voor de 21 woningen die aan de Oude Haven in Odijk worden gebouwd, druk bezocht. Het ontwerpbestemmingsplan ligt nog tot 1 november ter inzage. Via plattegronden en verbeeldingen werd het plan gepresenteerd.   Lees verder

 

Natuurwerkdag in Ede en Wageningen

WAGENINGEN Tijdens de Natuurwerkdag op zaterdag 3 november zijn er in de provincie Gelderland ruim tachtig locaties voor vrijwilligers om zich in te zetten voor de natuur. Ook in Ede en Wageningen zijn er diverse plekken waar groenliefhebbers terecht kunnen.   Lees verder

 

19 oktober 2018  21e jaargang nummer 6723

Begroting 2019-2022
EDE. Ede geeft ruimte aan ambities en dringt komende jaren tekorten op zorgbudget terug
Oktober is het moment waarop de gemeente Ede haar begroting opstelt. Het opstellen en vaststellen van de begroting is een belangrijk moment. Dan bepaal je als gemeente waar je je geld aan uitgeeft. De begroting kijkt naar de financiële situatie voor de komende vier jaar. Het beeld is dat er, ondanks tekorten binnen het sociaal domein, ruimte is om te werken aan de ontwikkeling van Ede als stad en landelijk gebied.

 

Leon Meijer, wethouder Financiën, stelt vast dat de begroting sluitend is en ambities kunnen worden waargemaakt: “We zien aan de ene kant tekorten binnen de zorg, aan de andere kant ontwikkelingen op het gebied van onder meer duurzaamheid, Food en landelijk gebied als proeftuin en een levendig centrum. Je kan het geld maar één keer uitgeven en dat betekent keuzes maken. Keuzes die niet ten koste gaan van de zorg die onze inwoners van ons gewend zijn en die ook ruimte bieden aan de ontwikkeling van onze stad.”


In het zorgdomein kampt de gemeente Ede met tekorten op de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de jeugdzorg. Die tekorten zijn ontstaan doordat we meer geld uitgeven dan we van het Rijk voor deze zorg ontvangen. Hierin is Ede niet uniek, veel gemeenten in Nederland hebben hier mee te maken.
Dit betekent dat de gemeente Ede de komende periode op zoek gaat naar mogelijkheden om kosten te besparen. Waar kunnen we zaken anders en/of efficiënter uitvoeren en hiermee binnen budget blijven? Hierbij blijft goede kwaliteit van zorg uiteraard ons uitgangspunt.


In mei van dit jaar is het bestuursakkoord opgesteld. Hierin staan de ambities van de gemeente Ede voor de komende vier jaar. Om deze ambities uit te voeren is samenwerking met partijen in de samenleving van belang, maar er is ook geld voor nodig. Ook dat is verwerkt in deze begroting. Een beeld van een aantal projecten en ambities:
    •    De experience World Food Center op het kazerneterrein; Levendiger maken van het centrum;
    •    Inclusie blijft een belangrijk thema; zo gaan we de toegankelijkheid van onze gebouwen verbeteren;
    •    Een energieneutraal en klimaatbestendig Ede;
    •    We geven uitvoering aan het programma Recreatie & Toerisme;
    •    Actualiseren van ons erfgoedbeleid;
    •    We blijven werken aan de uitstraling van Ede door evenementen als de Airborne (in 2019 de 75e keer).
Gezien de huidige tekorten binnen de zorg heeft het college van B en W besloten dat de korting op de paspoorten en ID-bewijzen niet doorgaat. Deze korting zou 1 januari 2019 ingaan. Wel staat in het bestuursakkoord de ambitie om over vier jaar een korting op de onroerend zaak belasting (OZB) te geven.

 

80.000 uitleningen minder bij bieb in vijf jaar
VEENENDAAL De Bibliotheek Veenendaal heeft in de afgelopen vijf jaar steeds minder uitleningen gedaan: van 513.439 in 2013 naar 430.963 vorig jaar. Dat is overigens een landelijke trend. Aan jongeren liep het aantal uitleningen met 30.000 uitleningen terug en aan volwassenen met 60.000.   Lees verder

 

18 oktober 2018  21e jaargang nummer 6722

Gemeente Ede, Domus+Batelaar en buurtvertegenwoordiging tekenen overeenkomst
EDE  Vandaag tekenden burgemeester Verhulst, Domus+Batelaar en een vertegenwoordiging van de buurt een overeenkomst met afspraken over het terugdringen van de ervaren overlast van Domus+Batelaar. Deze overeenkomst is de basis voor een nieuwe start met elkaar, waarbij het gezamenlijk prettig wonen in de buurt met rust, veiligheid en woongenot voor alle partijen voorop staat.


De afgelopen maanden is er door de partijen gewerkt aan betere afspraken hoe Domus+ Batelaar en de omwonenden in de wijk kunnen wonen als een goede buur. De gemeente Ede heeft hierbij als onafhankelijke partij met het Leger des Heils en de buurt gesprekken gevoerd. Een vorm van mediation was hierin faciliterend om te bouwen aan vertrouwen over en weer. In de overeenkomst die vandaag getekend is, worden de gemaakte afspraken verwoord.
Partijen zien de overeenkomst als een nieuwe start. Burgemeester René Verhulst: “Vreedzaam met elkaar leven is de wens van de buurt en het Leger des Heils en velen hebben uitgesproken daar naar te streven en wensen dat de bewoners van Domus+Batelaar ook toe. We zijn er nog niet, maar ik hoop met deze overeenkomst afspraken te maken met alle partijen waardoor deze wens ook waarheid kan worden.”


Adriaan Koppens is als vertegenwoordiger van de buurt tevreden met het gelopen proces: ”Na bijna 4 jaar met Domus+ in gesprek te zijn geweest zijn er dan nu concrete afspraken gemaakt die moeten leiden dat de overlast bij ons in de buurt wordt teruggebracht en het woongenot, de veiligheid en vooral ook de rust er weer is. De eerste stap is met deze overeenkomst gezet en vol spanning wachten wij dan ook de resultaten af.”
Esther de Rooij, clustermanager in Ede van het Leger des Heils, sluit hierbij aan: “We hebben de afgelopen periode op een prettige manier met elkaar gesproken en de afspraken zijn vernieuwd en aangepast. We hopen dat onze buren en onze bewoners, mede dankzij de afspraken, prettig kunnen samenleven.
De gemaakte afspraken worden periodiek geëvalueerd en bewaakt.

 

Zwembad De Vallei in trek
VEENENDAAL De oudere Veenendalers zullen het zich nog wel herinneren. In 1966 verrees aan de Sportlaan midden in het groen een instructiebad. Het is in een halve eeuw uitgegroeid tot een uiterst modern sportcomplex.   Lees verder

 

Ede goed op weg naar 100 kilo restafval per jaar
EDE  Inwoners van de gemeente Ede betalen sinds begin dit jaar voor het aanbieden van restafval. Daarbij is het doel om per inwoner van 200 naar 130 kg restafval per jaar te zakken. Maar de cijfers van het eerste halfjaar overtreffen al de verwachtingen; inwoners hebben gemiddeld slechts 52 kg restafval aangeboden.

Vanaf begin 2018 wordt door inwoners meer gft, PMD, glas en oud papier aangeboden. Vooral PMD verpakkingsafval is flink gestegen met meer dan 50%. Ook gft en glas zijn met meer dan 10% toegenomen. Zelfs bij oud papier en karton is een lichte stijging te zien terwijl al jaren de hoeveelheid ingezameld oud papier en karton afnam.