19 oktober 2018  21e jaargang nummer 6723

Begroting 2019-2022
EDE. Ede geeft ruimte aan ambities en dringt komende jaren tekorten op zorgbudget terug
Oktober is het moment waarop de gemeente Ede haar begroting opstelt. Het opstellen en vaststellen van de begroting is een belangrijk moment. Dan bepaal je als gemeente waar je je geld aan uitgeeft. De begroting kijkt naar de financiële situatie voor de komende vier jaar. Het beeld is dat er, ondanks tekorten binnen het sociaal domein, ruimte is om te werken aan de ontwikkeling van Ede als stad en landelijk gebied.

 

Leon Meijer, wethouder Financiën, stelt vast dat de begroting sluitend is en ambities kunnen worden waargemaakt: “We zien aan de ene kant tekorten binnen de zorg, aan de andere kant ontwikkelingen op het gebied van onder meer duurzaamheid, Food en landelijk gebied als proeftuin en een levendig centrum. Je kan het geld maar één keer uitgeven en dat betekent keuzes maken. Keuzes die niet ten koste gaan van de zorg die onze inwoners van ons gewend zijn en die ook ruimte bieden aan de ontwikkeling van onze stad.”


In het zorgdomein kampt de gemeente Ede met tekorten op de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de jeugdzorg. Die tekorten zijn ontstaan doordat we meer geld uitgeven dan we van het Rijk voor deze zorg ontvangen. Hierin is Ede niet uniek, veel gemeenten in Nederland hebben hier mee te maken.
Dit betekent dat de gemeente Ede de komende periode op zoek gaat naar mogelijkheden om kosten te besparen. Waar kunnen we zaken anders en/of efficiënter uitvoeren en hiermee binnen budget blijven? Hierbij blijft goede kwaliteit van zorg uiteraard ons uitgangspunt.


In mei van dit jaar is het bestuursakkoord opgesteld. Hierin staan de ambities van de gemeente Ede voor de komende vier jaar. Om deze ambities uit te voeren is samenwerking met partijen in de samenleving van belang, maar er is ook geld voor nodig. Ook dat is verwerkt in deze begroting. Een beeld van een aantal projecten en ambities:
    •    De experience World Food Center op het kazerneterrein; Levendiger maken van het centrum;
    •    Inclusie blijft een belangrijk thema; zo gaan we de toegankelijkheid van onze gebouwen verbeteren;
    •    Een energieneutraal en klimaatbestendig Ede;
    •    We geven uitvoering aan het programma Recreatie & Toerisme;
    •    Actualiseren van ons erfgoedbeleid;
    •    We blijven werken aan de uitstraling van Ede door evenementen als de Airborne (in 2019 de 75e keer).
Gezien de huidige tekorten binnen de zorg heeft het college van B en W besloten dat de korting op de paspoorten en ID-bewijzen niet doorgaat. Deze korting zou 1 januari 2019 ingaan. Wel staat in het bestuursakkoord de ambitie om over vier jaar een korting op de onroerend zaak belasting (OZB) te geven.

 

80.000 uitleningen minder bij bieb in vijf jaar
VEENENDAAL De Bibliotheek Veenendaal heeft in de afgelopen vijf jaar steeds minder uitleningen gedaan: van 513.439 in 2013 naar 430.963 vorig jaar. Dat is overigens een landelijke trend. Aan jongeren liep het aantal uitleningen met 30.000 uitleningen terug en aan volwassenen met 60.000.   Lees verder

 

18 oktober 2018  21e jaargang nummer 6722

Gemeente Ede, Domus+Batelaar en buurtvertegenwoordiging tekenen overeenkomst
EDE  Vandaag tekenden burgemeester Verhulst, Domus+Batelaar en een vertegenwoordiging van de buurt een overeenkomst met afspraken over het terugdringen van de ervaren overlast van Domus+Batelaar. Deze overeenkomst is de basis voor een nieuwe start met elkaar, waarbij het gezamenlijk prettig wonen in de buurt met rust, veiligheid en woongenot voor alle partijen voorop staat.


De afgelopen maanden is er door de partijen gewerkt aan betere afspraken hoe Domus+ Batelaar en de omwonenden in de wijk kunnen wonen als een goede buur. De gemeente Ede heeft hierbij als onafhankelijke partij met het Leger des Heils en de buurt gesprekken gevoerd. Een vorm van mediation was hierin faciliterend om te bouwen aan vertrouwen over en weer. In de overeenkomst die vandaag getekend is, worden de gemaakte afspraken verwoord.
Partijen zien de overeenkomst als een nieuwe start. Burgemeester René Verhulst: “Vreedzaam met elkaar leven is de wens van de buurt en het Leger des Heils en velen hebben uitgesproken daar naar te streven en wensen dat de bewoners van Domus+Batelaar ook toe. We zijn er nog niet, maar ik hoop met deze overeenkomst afspraken te maken met alle partijen waardoor deze wens ook waarheid kan worden.”


Adriaan Koppens is als vertegenwoordiger van de buurt tevreden met het gelopen proces: ”Na bijna 4 jaar met Domus+ in gesprek te zijn geweest zijn er dan nu concrete afspraken gemaakt die moeten leiden dat de overlast bij ons in de buurt wordt teruggebracht en het woongenot, de veiligheid en vooral ook de rust er weer is. De eerste stap is met deze overeenkomst gezet en vol spanning wachten wij dan ook de resultaten af.”
Esther de Rooij, clustermanager in Ede van het Leger des Heils, sluit hierbij aan: “We hebben de afgelopen periode op een prettige manier met elkaar gesproken en de afspraken zijn vernieuwd en aangepast. We hopen dat onze buren en onze bewoners, mede dankzij de afspraken, prettig kunnen samenleven.
De gemaakte afspraken worden periodiek geëvalueerd en bewaakt.

 

Zwembad De Vallei in trek
VEENENDAAL De oudere Veenendalers zullen het zich nog wel herinneren. In 1966 verrees aan de Sportlaan midden in het groen een instructiebad. Het is in een halve eeuw uitgegroeid tot een uiterst modern sportcomplex.   Lees verder

 

Ede goed op weg naar 100 kilo restafval per jaar
EDE  Inwoners van de gemeente Ede betalen sinds begin dit jaar voor het aanbieden van restafval. Daarbij is het doel om per inwoner van 200 naar 130 kg restafval per jaar te zakken. Maar de cijfers van het eerste halfjaar overtreffen al de verwachtingen; inwoners hebben gemiddeld slechts 52 kg restafval aangeboden.

Vanaf begin 2018 wordt door inwoners meer gft, PMD, glas en oud papier aangeboden. Vooral PMD verpakkingsafval is flink gestegen met meer dan 50%. Ook gft en glas zijn met meer dan 10% toegenomen. Zelfs bij oud papier en karton is een lichte stijging te zien terwijl al jaren de hoeveelheid ingezameld oud papier en karton afnam.

 

17 oktober 2018  21e jaargang nummer 6721

Nieuwe burgemeester:,,Ik voel me thuis in Bunnik”
ODIJK Ruud van Bennekom heeft – sinds hij hoorde dat hij wordt voorgedragen voor het burgemeesterschap van Bunnik – een zee aan felicitaties mogen ontvangen, zo vertelt hij ‘t Bunniks Nieuws. ,,Bunnik is een prachtige gemeente, dus ik vind het geweldig om hier burgemeester te worden.”   Lees verder

 

Illegale verbouwingen en bewoning in pand aan Holleweg in Veenendaal
VEENENDAAL   Tijdens een controle van een bedrijfspand en daarboven gelegen woningen aan de Holleweg, hebben de gemeente Veenendaal en de politie meerdere overtredingen geconstateerd, zoals bouwen zonder vergunning en illegale bewoning.   Lees verder

 

Gemeente en ondernemers werken aan vergroten gastvrijheid

UTRECHTSE HEUVELRUG. De gemeente Utrechtse Heuvelrug is ambitieus op het gebied van het vergroten van de gastvrijheid voor inwoners en bezoekers, met en zonder beperking. Samen met ondernemers, het Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug & Vallei (RBT) en de toeristisch recreatieve sector zijn diverse projecten in beweging gebracht of gerealiseerd.  

 

Vanuit het Toeristisch Platform UH (samenwerking toeristische sector) wordt er gewerkt aan projecten binnen de thema’s gastheerschap, duurzame recreatie, toeristen-/forensenbelasting en toegankelijke recreatie.  Bij Gastheerschap gaat het om projecten die de gastvrijheid vergroten, bijvoorbeeld coördinatie van evenementen en het project ‘Warm welkom inwoners’. Voor het thema Duurzame recreatie wordt nauw samengewerkt met het gemeentelijke programma Heuvelrug Duurzaamheid en Klimaatneutraal 2035.

 

Binnen het thema Toeristen/forensenbelasting is er de wens vanuit de ondernemers om differentiatie aan te brengen in de heffing van zowel de toeristen- als de forensenbelasting. RECRON werkt aan een voorstel voor andere heffingsmethodiek voor de forensenbelasting.
Voor het thema Toegankelijke recreatie, brengt het RBT samen met de gemeente in kaart hoe toegankelijk de toeristische bedrijven en horeca zijn binnen de gemeente. Dit heeft tot doel de bewustwording, bekendheid en  zichtbaarheid te vergroten van de mate van toegankelijkheid van de horeca en recreatiebedrijven. De website www.toegankelijkheuvelrug.nl is inmiddels online. Er is een zelfscan ontwikkeld, zodat ondernemers zelf kunnen testen hoe het er met de toegankelijkheid van recreatieondernemingen en horeca voor staat. De provincie is medefinancier van dit traject.

Verder zijn er diverse projecten gestart op het gebied van;
    –    Infrastructuur: Verbeteren van de toeristische bewegwijzering in de regio (bruin witte borden), verbeteren parkeervoorzieningen mountainbikers, toeristische informatie op station Driebergen/Zeist.
    –    Innovatie: Het  Innovatietraject Verblijfsrecreatie Utrechtse Heuvelrug is bedoeld om kwaliteitsverbetering binnen de verblijfsrecreatie te realiseren. In dit traject gaan ondernemers en overheden gezamenlijk aan de slag om de verblijfsrecreatie op de Utrechtse Heuvelrug vitaal te maken en succesvol verder op de kaart te zetten.
    –    Zichtbaarheid; Samen met gemeenten Rhenen en Zeist is de gemeente een project gestart voor de plaatsing van digitale informatieborden voor de publicatie van toeristische evenementen en informatie.
    –    Routenetwerken; Deelname aan het Routebureau Utrecht. Het routebureau verzorgt het beheer en onderhoud van de routebordjes, doen aan marktontwikkeling en werken samen met RBT en andere organisaties op het gebied van marketing en promotie. Wandelnetwerk Oost; de aanleg van een wandelnetwerk in onze gemeente dat aansluit op de wandelnetwerken die in Utrecht West reeds zijn gerealiseerd. De provincie financiert 75% van de aanlegkosten.

Wethouder Jorg is erg blij met de inzet van de ondernemers en organisaties; “Het is goed om te zien dat de ideeën die we gezamenlijk hadden om de gastvrijheid te vergroten  tot deze mooie projecten hebben geleid. Dit hadden we zonder samenwerking echt niet voor elkaar kunnen krijgen”.

 

De Vuurvogel start na herfstvakantie met extra groep in ’t Oostrom

DRIEBERGEN. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft ermee ingestemd dat Vrijeschool De Vuurvogel in Driebergen tot aan de kerstvakantie gebruik maakt van ’t Oostrom. De Vuurvogel heeft een grote wachtlijst en besloot daarom dit schooljaar te starten met een tweede stroom. Dit besluit van de school zorgde er, samen met de vertraging van de verbouwing van het huidige pand, voor dat er een acuut te kort aan ruimte ontstond bij De Vuurvogel.

Omdat inmiddels duidelijk was dat De Zonheuvel dit jaar geen gebruik maakt van ’t Oostrom, heeft de gemeente zich ingespannen om dit gebouw aan het begin van de herfstvakantie beschikbaar te stellen aan De Vuurvogel. ’t Oostrom wordt tijdelijk anti-kraak bewoond, maar in goed overleg tussen gemeente en anti-kraak organisatie AdHoc is dit tijdig opgelost.

Wethouder Chantal Broekhuis: “Ik ben blij dat het gelukt is om op zo korte termijn een oplossing te vinden. Vrijeschool De Vuurvogel kan de herfstvakantie gebruiken om hun nieuwe onderkomen aan ’t Oostrom in te richten, zodat ze daar na de herfstvakantie op maandag 29 oktober direct kunnen starten.”

 

College warm onthaald in Otterlo
OTTERLO. Op dinsdag 16 oktober was het college op bezoek in Otterlo. De Dorpsraad leidde het college op passende wijze rond in de Veluwe Express. De tocht voerde langs verschillende bedrijven en plekken van aandacht. De middag eindigde in de Sterrenberg.

Hoewel er ook aandacht was voor andere thema’s was toerisme de rode draad van de middag. De Dorpsraad en verschillende toeristische ondernemers vroegen aandacht voor een aantal knelpunten in Otterlo. “Het is vijf voor twaalf”, aldus Hans Bom van de Sterrenberg. “Otterlo is een prachtig dorp en trekt veel toeristen. Maar bijvoorbeeld de entree van het dorp kan veel beter. Je wilt toch niet dat een Japanner met zijn koffertje over de straat moet lopen op weg naar het Kröller-Müller Museum?”.

Tijdens de tocht stapten verschillende ondernemers op en gaven een pitch over hun bedrijf. Het was een zinvolle en prettige middag. Het volgende dorpsbezoek staat gepland op 6 november in Lunteren.